Årsberetning Vi gleder oss når andre lykkes!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes!

2

3 Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill, og oppnådde et resultat på kr 3,7 mill, en ytterligere forbedring fra fjoråret. Resultatforbedringen skyldes at bedriften har posisjonert seg i eksisterende og nye markeder. I 2012 fikk 197 av våre medarbeidere, via NAV, ny jobb eller startet på studier, det er vi svært stolte av. Totalt bisto vi mer enn 1150 personer i sine individuelle prosesser, og Norasonde er blant de beste i vår bransje i Norge. Som organiasjon må vi ta hensyn til skiftende rammevilkår til en hver tid, og i 2012 investerte vi i nye lokaler sentalt i Lillestrøm for å være konkurransedyktige overfor NAV. I våre nye lokaler i Lillestrøm driver vi «huset» kaffebar, som har blitt et meget populært møtested, samt at vi har en stor kursavdeling i lokalene. Vi fokuserer på en god og inkluderende bedriftskultur og startet prosessen i 2012 med å utvikle våre nye verdier MOTIVERENDE PÅLITELIG - SYNLIG. Vi legger vekt på å formidle verdiene i arbeidet vårt, og ønsker at disse skal prege vår bedriftskultur. Alle ansatte har vært delaktige i dette arbeidet som har vært preget av stort engasjement og kreativt pågangsmot. I 2012 hadde vi en god pulsmåler og gjennom hele året har vi jobbet systematisk med å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø. Vi har benyttet ca 1% av vår omsetning på kompetansehevende tiltak hos våre medarbeidere. Dette har bidratt til at ansatte har utviklet ny og varig kompetanse, og samtidig bidratt til økt samarbeid på tvers av avdelingene. Vår avdeling på Sørumsand har flyttet inn i nye sentrale lokaler i Lokalene er moderne, og teamet har sammen fått til svært gode løsninger til beste for alle. Avdeling Bjørkelangen viser også til svært gode resultater, og avdelingen har bl.a vunnet ny kontrakt som leverandør til kommunen i åpen konkurranse. Dette har bidratt til å løfte bedriften ytterligere i dette markedet, og gjøre oss synlig for kommunens innbyggere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en fantastisk god innsats og resultater i Vi er over 100 ansatte som sammen gleder oss når andre lykkes og bringer folk videre! Jeg er stolt av arbeidet som nedlegges tusen takk alle og en hver! Adm. direktør har ordet Årsberetning

4

5 Innhold Adm.dir har ordet Styrets beretning for 2012 Årsrapport attføring 2012 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Revisors beretning Eierstruktur Forretningsidé, visjon og verdier Organisasjonskart Innhold Årsberetning

6 Styrets beretning for 2012 Norasonde AS er en tiltaksbedrift og ble etablert i 1960 og har som hovedoppgave å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne og derved øke deres mulighet for ordinært arbeid/ aktivitet/studie, samt tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med tilretteleggingsbehov. Gjennom dette skal bedriften skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bedriften tar utgangpunkt i individets bistandsbehov, arbeidsevne og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og motivasjon til å tro på egne muligheter. Vi i Norasonde ønsker å være en bro til arbeidslivet for våre deltakere. Bedriften har hovedkontor på Skedsmokorset og avdelinger i Lillestrøm, Sørumsand og Bjørkelangen. Avdelinger etableres i samsvar med etterspørsel fra NAV og anbud som vinnes innen ulike tiltaks- og kursområder. For å være konkurransedyktig overfor NAV har bedriften investert i nye lokaler sentralt i Lillestrøm, og selskapet består av Norasonde AS og de heleide datterselskapene Norasonde Regnskapsbyrå AS og Bjørnstadgården AS. Vi driver tiltakene Avklaring, Kvalifisering, Tilrettelagt, Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet, APS Fokus rettet mot ungdom, Arbeid med Bistand, og Varig Tilrettelagt Arbeid. Bedriftens investering i eiendom sentralt i Lillestrøm vil styrke bedriftens posisjon som leverandør til NAV, og bidra til å sikre bedriftens leveringsevne som tiltaksleverandør. Bedriften kan tilby kursløsninger i godt egnede lokaler sentralt i Lillestrøm, og nært knyttet til offentlig kommunikasjon. Gjennom denne investeringen tilbyr bedriften ykeskvalifisering innen service (Kaffebar), butikk og printshop/pc-teknikk. Norasonde tilbyr arbeidstrening i egne avdelinger som bl.a. er kaffebar/butikk, produksjon av lysarmaturer (eget varemerke - NIPROlys), mekanisk, elektro, grafisk printshop, PC teknikk & lyd, kantine, sentralbord/resepsjon/administrasjon, transport, driftsoppgaver innen hjelpemiddelsentral, regnskapsbyrå, logistikk, montering/pakking, bilpleie, dekkhotell, vedlevering, vaskehall og keramikk- og håndverk. I 2012 har bedriften hatt positivt utvikling i sine største produksjonsog industriavdelinger innen elektro/mekanisk område og bedriftens egne produkter som pipehatt, Eurostigen (redningsstige), ventil og lys har hatt en god økonomisk utvikling siste året. Entreprisen innen drift av hjelpemiddelsentral ble vunnet på anbud i åpen konkurranse, og sikrer bedriften drift i fire år for Aurskog- Høland kommune. Dette gir en meget god arbeidstrening for våre medarbeidere i et prekvalifiseringsløp. Norasonde har økt fokus på prekvalifisering/arbeidstrening med samarbeidspartnere i næringslivet, og har inngått samarbeidsavtaler med en rekke arbeidsgivere på Romerike og Oslo Nord. Norasonde har god kunnskap om og kontakt med arbeids- og næringslivet i sin region og har i 2012 startet med å etablere et markedsnettverk for ytterligere å styrke samarbeide med næringslivet. 6 Årsberetning 2012 Styrets beretning

7 Antall bevilgede tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus i 2012: Antall plasser har variert fra 368 til 362 i Samlet sett er det en reduksjon på 6 plasser, og siste halvår av 2012 representerte tiltaksplassene en lavere finansieringssats enn for første halvår. Antall plasser i perioden Antall plasser i perioden Tiltaks område Romerike Aurskog- Høland Sørum Romerike Aurskog- Høland Sørum Avklaring APS APS Fokus * AB Kvalifisering TiA VTA Til sammen *Midlertidige plasser Totalt er Norasonde tildelt 362 tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus pr I 2012 rekrutterte Norasonde 197 personer til jobb og utdanning. Ytterligere 160 personer ble avsluttet til andre aktive løsninger via Norasonde. Totalt blir det 357 deltakere som avsluttet til jobb eller videre aktivitet mot et lønnet arbeid. I tillegg har bedriften svart på bestilling og tilbakeført 203 personer til NAV med en videre plan imot fast arbeid. Rammene er benyttet effektivt og totalt bisto Norasonde 1152 personer innen ulike tiltak. I 2012 har bedriften hatt 34 studenter innen ulike individuelle kurs. Alle studentene har bestått eksamen. Dette skyldes selskapets meget gode individuelle oppfølginger og tilrettelegging i studiesammenheng LÆREBEDRIFT Bedriften har blitt lærebedrift for et nytt område i 2012, og jobber ytterligere med å få flere fagområder. Totalt er bedriften lærebedrift innen fem områder. Styrets beretning Årsberetning

8 KVALITET Norasonde er sertifisert innen EQUASS som er en Europeisk sertifiseringsstandard. FORTSATT DRIFT Styret og administrerende direktør bekrefter at forutsetningen for forsatt drift er til stede. Dette er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. PERSONALE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 105 ansatte. Det jobbes systematisk med ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjon fungerer etter lovens bestemmelser. HMS-kurs er gjennomført og det er avtale om bedriftshelsetjeneste. Det gjennomføres systematiske legeundersøkelser og vernerunder. HMS arbeidet følger vedtatte planer og legger vekt på forebyggende virksomhet, og det foretas regelmessige miljøundersøkelser. Selskapet har industrivern etter retningslinjer om industrivern utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Sykefraværet for 2012 ble 3,3 % i korttidsfravær og 4,1 % i langtidsfravær i administrasjonen. Fraværet rapporteres og følges opp ihht regelverket for et inkluderende arbeidsliv. Det er inngått IA avtale med NAV Arbeidslivssenter. Sykefraværet blant tiltaksansatte har i gjennomsnitt vært korttid 7,5 % og langtid 12,7 %. Det har i 2012 vært 4 arbeidsskader, uten alvorlige konsekvenser. Bedriften vil fortsatt arbeide med å få redusert sykefraværet. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. MEDARBEIDERUTVIKLING Norasonde har en kompetansefilosofi hvor det vektlegges å ha både høy og bredt sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer vi stilles overfor. Bedriften har tilbudt etterutdanning til ansatte innen produksjonsfaglige områder, og totalt har 25 medarbeidere gjennomført studie innen veiledning/coaching i regi av Høyskolen i Akershus. Sertifisering innen VIP24 er innført i 2012 i bedriftens attføringsfaglige miljø og kursavdeling, samtidig som vi har gjennomført salgsopplæring i bedriften med ekstern leverandør. IPS prosjekt med egen prosjektleder (Individual Placement Support) er etablert, og bedriften har etterutdannet ansatte i London innen området i Bedriften deltar i like bransjerettede beste praksismålinger for å sikre videre fornying, utvikling og forbedring. Elektroniske håndbøker og prosedyrer er lett tilgjengelige for alle ansatte via bedriftens intranett. 8 Årsberetning 2012 Styrets beretning

9 SAMFUNNSROLLE Bevissthet rundt bedriftens samfunnsrolle og samfunnsansvar er en integrert del av vår overordnede strategi, samtidig som det fortløpende arbeides med nye forretningsmuligheter. Som tiltaksbedrift ligger vår eksistensberettigelse i å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de tiltaksplassene vi disponerer og vi skal bidra til at arbeidslinjen og ikke trygdelinjen velges. YTRE MILJØ Norasonde praktiserer kildesortering av avfall og arbeider med ulike tiltak for å redusere energiforbruket. Styret anser at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Norasonde praktiserer likestilling mellom kjønnene, nasjonaliteter og raser. Mangfold i arbeidsstokken er en styrke. Vi er overbevist om at et bredt tilbud av arbeidsplasser og -oppgaver gagner de ansatte så vel som bedriften og samfunnet. Mangfold er kilde til kreativitet og utvikling, noe som øker bedriftens fleksibilitet og evne til å imøtekomme arbeidslivets muligheter og utfordringer. Norasonde har som mål at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at våre ulike tilbud kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Styret er representert med fire kvinner og i bedriften er det ansatt 49 % kvinner. Bedriften praktiserer full likestiling mellom kjønnene. UTVIKLINGSTREKK - FREMTIDSUTSIKTER Som tiltaksbedrift er Norasonde etablert med en klar definert samfunnskontrakt. Bransjens videre rammebetingelser vil bli definert som følge av en pågående NOU behandling, og hvor utvalgets innstilling er økt bruk av ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette vil påvirke bedriftens videre strategi og utvikling av tettere bånd med næringslivet. Avklaring og opplæring skal være det sentrale formål, og forretningsdriften skal bygge opp under dette hovedformålet. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft har tiltaksbedriftene det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norasonde har med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospreding. Styrets beretning Årsberetning

10 Det er fortsatt markedsutfordringer innen industri og produksjon, mens etterspørselen etter attføringstjenester er mer stabil. Bedriften opplever nye konkurrenter på vei inn i markedet fra privat sektor samt fra attføringsbedrifter fra andre fylker. I tillegg har NAV konkurranseutsatt flere tiltak i vår region (anbud). Bedriften har utviklet og opprettholdt god markedsforståelse og kompetanse innen anbudsarbeid. Innsøkningen til våre ulike tiltak har vært stabil sammenlignet med 2011, og gjennomstrømningen av deltakere har økt forsiktig i Styret anser selskapet å være godt posisjonert i forhold til etterspørselen i vare-/tjenestemarkedet og arbeidsmarkedet og har god tro på en langsiktig lønnsom utvikling av virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. ÅRSREGNSKAPET Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 40,2 mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd fra NAV, ble kr 55,6 mill. Årets resultat ble et overskudd på kr 3,7 mill. Egenkapitalen var ved årsskiftet kr. 38,4 mill. Bedriften har langsiktig gjeld på kr 5,4 mill. i forbindelse med kjøp av aksjer i Bjørnstadgården AS. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av bedriften. Styret har valgt å ikke utarbeide konsernregnskap, jfr. note 2 i regnskapet. INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET De samlede investeringene i 2012 var kr 2 mill i lokaler, driftsmidler, inventar og utstyr. Likviditetsbeholdningen per var kr 7,2 mill. noe som gir god evne til egenfinansiering av investeringer. Kortsiktig gjeld utgjorde pr kr 12,2 mill som utgjør 21 % av totalkapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året 55,9 mill kroner, sammenlignet med 48,1 mill kroner året før. Egenkapitalandelen pr var 68 %. Bedriftens finansielle stilling er god. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- føres mot annen egenkapital. 10 Årsberetning 2012 Styrets beretning

11 STYRET Morselskapets styre har hatt følgende sammensetning. Valgt av generalforsamlingen: o Trond Olav Rangnes, styreleder o Tone M. Finbraaten, nestleder o Turid Hegge, medlem o Ola Løberg, medlem o Trine Nordstrøm, medlem Valgt av de ansatte: o Heidi Eid, medlem o Johnny Skjærvø, medlem Tre av fem aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Styret har holdt 6 møter i Skedsmokorset 27.februar 2013 Styrets beretning Årsberetning

12 Årsrapport attføring 2012 NAV har i 2012 videreført sitt fokus imot markedskompetanse og samarbeid med arbeidsgivere, og er svært opptatt av hva vi som bransje gjør for å styrke vår kompetanse og verktøy imot dette. Budskapet er at fokuset rundt arbeidstreningen skal i størst mulig grad være i eksterne ordinære bedrifter, og det er et større resultatfokus, og fokus på ressursutnyttelse av tildelte plasser. Dette medfører også en reduksjon i individuelle AMO kurs. Vi ser også en trend i at NAV ønsker å utføre flere oppgaver selv rundt avklaring, rekruttering til arbeidslivet, og styrking av markedskompetanse imot næringslivet. NAV fortsetter å bruke anbud i konkurranseutsatt sektor. For vår del har dette medført en liten reduksjon i Avklaringsplasser, men en vesentlig reduksjon innenfor de plassene som til nå tradisjonelt har brukt våre egne arbeidstreningsavdelinger som APS og Kvalifisering. Det har også medført en strengere finansieringsordning, som krever tettere dialog med NAV for utnyttelse av plassene. Vi har derfor styrket dialogen med lokalkontorene med tanke på samarbeid rundt bruken av tiltaksplassene, både på ledernivå og på operativt nivå hos saksbehandlerne. Vi har styrket vår salgs- og markedskompetanse gjennom prosjektet «Ringer i vannet» hvor alle jobbkonsulentene har vært gjennom en salgsopplæring. Vi har innført VIP24 som er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning, som er med på å minske feilvalg, og effektivisere riktigere prosesser videre imot fast arbeid. Vi jobber nå også etter en modell (se under) som deles inn i tre team, som har spisset kompetanse imot jobbsøkers behov uavhengig av tiltak. Modell attføring 12 Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

13 Tildelte plasser 2012 Skjermet Tabellen under synliggjør tildelte plasser for Den vesentligste endringen fikk vi gjennom reduksjonen av 13 APS plasser, 3 Avklaringsplasser, samt 2 Kvalifiseringsplasser på Skedsmo fra Vi fikk tildelt 12 ekstra AB plasser fra samme tidsrom. Vi fikk også en vesentlig endring i finansieringen fra Det gis nå kun tilskudd for utnyttede plasser i hvert tiltak med unntak for AB der det fortsatt betales for hver jobbkonsulent. Vi er nå avhengige av å få fylt opp plassene i hvert tiltak for å få tildelt tilskuddene. Til sammen har vi hatt fra 368 til 362 tiltaksplasser i år inkludert VTA plasser. Samlet sett fikk vi en reduksjon på 6 plasser, og siste halvår representerte tiltaksplassene en lavere finansieringssats enn for første halvår. Antall plasser i perioden Antall plasser i perioden Tiltak Skedsmo Bjørkelangen Sørumsand Skedsmo Bjørkelangen Sørumsand Avklaring APS APS Fokus * AB Kvalifisering TiA VTA Til sammen *Midlertidige plasser Avdeling for konkurranseutsatte kurs Konkurranseutsatte kurs skiller seg fra skjermede tiltak på følgende måter: Kurset er vunnet på anbud, og vi har rammeavtaler for 2 år, der NAV har opsjon på forlengelse på ytterligere 2 år. NAV eier kursene, og det er de som styrer inntak og påmelding av deltakere i forkant av hvert kurs. Vi har et svært godt samarbeid med NAV Tiltak og på de lokale NAV-kontorene rundt gjennomføring av kursene. Det opplever vi er en helt nødvendig forutsetning for å lykkes med å få deltakerne videre ut i jobb og i tiltakskjeding. Alt etter type kurs tar vi tidlig kontakt for å etablere en relasjon med deltakernes NAV-veileder. Vi har også gode relasjoner med de som er tiltaksansvarlige for de tre kursene hos NAV Tiltak. På denne måten er det korte kommunikasjonslinjer når behov for dialog er der. Årsrapport attføring Årsberetning

14 Gjennomførte kurs Antall kurs Antall deltagere Ut i jobb for ungdom (6 +10 uker) med praksis 7 kurs 92 Vaktmester med praksis (9 + 12) Fagkurs 4 kurs 74 Arbeidsforberedende kurs, avklaring og motivasjon (8 uker) 7 kurs 67 Totalt antall kurs og deltagere 18 kurs 233 Resultater Vi er den 8. beste attføringsbedriften på nasjonalt nivå i bransjen, med tanke på høyest overgang til jobb målt i antall deltakere, og innen alle tiltak vi leverer på. Vårt strategiske mål var å komme på topp10 innen 2012 over landets beste attføringsbedrifter. Dette målet er nådd, og det er vi veldig stolte over. Vi rekrutterte 197 personer til jobb og utdanning i Av de 160 som gikk til fast ordinært arbeid er 121 personer rekruttert uten tilskudd fra det offentlige. Kun 19 % benyttet seg av våre egne produksjonsavdelinger, og den kvalifisering de representerer. 35 % av de som kom i fast arbeid var kvinner og 65 % var menn. 23 % hadde minoritet/fremmedspråklig bakgrunn, og 32% var ungdom mellom 18 og 25 år. Kompetansenivået synliggjør at rundt 76 % av de vi fikk ut i arbeid har ikke utdanning på høyskolenivå. Av alle de 765 deltagerne vi avsluttet i 2012 har 53 % gått til aktive løsninger inkludert fast arbeid. I Tillegg har vi tilbakeført 192 deltagere til Nav, etter fullført bestilling fra avklaringstiltaket vårt. Tar vi med dette tallet i aktive løsninger har vi avsluttet 70% til aktive løsninger i Anbudskursene i konkurranseutsatt virksomhet har stått for 49 % av alle som er rekruttert til fast ordinært arbeid. I løpet av året har det vært 1152 deltakere i våre forskjellige tiltak og kurs. Dette er en liten økning fra i fjor. Vi har vært måloppfyllende i forhold til utnyttelsen av tildelte plasser i skjermet sektor, med unntak av Tilrettelagt (TIA) på Skedsmo og Avklaringstiltaket og Kvalifiseringstiltaket (KIA) på Bjørkelangen Ved kursavdelingen på Skedsmo der vi gjennomfører individuelle AMO kurs på bestilling fra NAV, har vi i tråd med trenden i 2012 sett en vesentlig reduksjon i henvendelser. Til sammen er det 34 personer som har fått tilbud om kurs. Alle har bestått eksamen. I 1. halvår gjennomførte vi kurs i regnskapskolen, logistikk, lønnskurs og kontormedarbeideren for til sammen 25 personer. Siden da økonomiavdelingen overtok ansvaret for NKI-kursene, har det startet 9 stykker på kurs i regnskapsskolen, kontormedarbeideren og lønnskurs 14 Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

15 Hendelser i løpet av året Etablering av ny modell attføring Vi startet å jobbe etter den nye arbeidsmodellen fra Dette medførte interne omrokkeringer i bemanningen for å få riktig kompetanse og ressurser i riktig team. Dette har gitt oss en større fleksibilitet og økt synergieffekt mellom teamene, men også mellom attføring og produksjon. Vi har etablert og styrket opplæringsplaner på alle avdelingene og fått dedikerte ressurser på hver avdeling imot attføring og rekrutteringsfokus. Opplæringsplanene er kvalifiserende og i tråd med krav fra videregående opplæring. På denne måten etablerer vi oss som læringsbedrift innenfor flere fagområder ( se læringsbedrift). Innføringen av VIP24 og «Ringer i vannet» salgsopplæringen etablerer en felles og mer sterkere terminologi. I tillegg har vi gjennomført utdanning av 25 produksjonsmedarbeidere og 11 ledere innenfor våre produksjonsavdelinger i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus, (HiOA ). Hovedfokuset har vært veiledning og coaching i mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen. Vi har etablert jobbsenter sentralt og synlig i våre lokaler, og senteret samarbeider med avklaringsteamet i gjennomføring av temabasert undervisning. Senteret er åpent alle dager for alle uavhengig av tiltak. Vi har etablert 4 nye arbeidstreningsavdelinger i Pc-teknikk m/butikkutsalg, salg/ telemarketing(tm), printshop, og kaffebar. Dette har utvidet arbeidstreningstilbudet spesielt for målgruppen 25 år og yngre, og er i tråd med ungdomsfokuset vårt. Vi bruker også kvalifiseringskontraktene (KiA), hvor deltaker mottar lønn fra oss, i stor grad opp imot de unge, slik at snittalder på KiA tiltaket er nå 29 år. For to år siden var det 43 år. Alle våre arbeidstreningsavdelinger er selvstendige avdelinger som er konkurranseutsatt. For oss betyr det at den eneste forskjellen mellom våre produksjonsavdelinger og andre bedrifter er tettheten på ledere, arbeidsledere og veiledere. Kravene som skal imøtekommes og mestres av den enkelte i arbeidssituasjonen er reelle og ligger på samme nivå som i eksterne bedrifter. På denne måten har vi en reell arbeidstrening og kan rapportere tilbake til NAV på grunnlag av dette. Nye lokaler for kursavdelingen synergi ressursmessig Vi flyttet inn i nye lokaler i Nittedalsgata i midten av oktober Vi har 3 kursrom i 2. etasje, der det er plass til det antall deltakere hvert kurs skal ha (15, 20 og 12). Vi kjøpte nye møbler i slutten av desember, noe som gir helhet interiørmessig, og bedre plass i kursrommene. Lokalene fungerer i dag tilfredsstillende. Det jobbes dog med noen utfordringer i forhold til ventilasjonssystemet, som må forbedres og tilpasses 3 kursrom. Alle kursene er nå samlet i en etasje, noe vi opplever som en stor fordel. Det gir oss kursveiledere flere møtepunkter gjennom dagen, noe som igjen gir oss større nærhet og eierskap til avdelingen som helhet. Årsrapport attføring Årsberetning

16 Avdelingen er preget av et godt arbeidsmiljø med godt kollegialt og profesjonelt samhold, og vi jobber kontinuerlig med å få ut flest mulig synergier i forhold til undervisning i emner på tvers av kurs undervisning i emner man har kompetanse på uavhengig av kurs faglig hjelp på tvers av kurs bistand på tvers ved sykdom Læringsbedrift Vi var ved inngangen av 2012 læringsbedrift i aktivitørfaget, innenfor mekanisk på platearbeiderfaget, sveisefaget og produksjonsteknikkfaget. Vi har i hele år jobbet imot å bli læringsbedrift på flere fagområder innenfor elektrofaget. Vi har blitt læringsbedrift innenfor ett nytt område i 2012 mediegrafikerfaget. Bemanning Vi har fra NAV hatt 23 midlertidige plasser i 2012, (se oversikt) med et oppsigelsesvarsel på 14 dager. Dette gir oss stor uforutsigbarhet i bemanningen, og en utrygghet blant ansatte. Som en konsekvens av dette kan vi risikere å miste god erfaring og kompetanse, fordi vi må bruke prosjektansettelser og midlertidige ansettelser. Innen attføring skjermet sektor har vi hatt en turnover på 8 fast ansatte i Bedriften opprettholder sin strategi med å ansette personer med høyere relevant utdannelse. I våre konkurranseutsatte kurs er vi bemannet opp i hht. avtalen med NAV. Fagkurset er bemannet med over en 100% ressurs. Dette fungerer fint, da mye av kurset er basert på typiske forelesninger med tilhørende arbeidsoppgaver. Motivasjonskursene er bemannet med hhv 2 hele stillinger (Avklaring og motivasjon) og 1,5 ressurser. Dette er kurs som har målgrupper, og er av en art der bemanningen er nødvendig og en viktig faktor for gjennomføringen. Utfordringen for disse kursene er å få deltakerne i bevegelse, ved at de forstår begreper og mening, tar til seg det som formidles, og settes i bevegelse. Dette krever mye refleksjon i gruppe, bruk av rollespill, tett oppfølging gjennom dagene mm. Det er derfor ikke slik at vi kan sette av ressurs pr antall deltakere. Kursopplegget fordrer i hele avklaring og motivasjonskurset og deler av Ut i jobb for ungdom at det er to instruktører til stede for nettopp å igangsette og opprettholde de nevnte prosessene. Norasonde har et tilbud til sine deltagere, og er bemannet hele året, og er ikke stengt i ferier og høytider. 16 Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

17 Nettverksbygging Vi har 8 overordnede samarbeidsavtaler pr. i dag som er etablert i 2012, og jobber med 4 nye. For hver avslutning til jobb har vi i snitt vært i kontakt med to til tre bedrifter før vi finner endelig arbeidsgiver. Det betyr i praksis at vi utvider vårt nettverk fra uke til uke. I løpet av 2012 har vi hatt et formelt samarbeid gjennom hospiteringsavtaler og samarbeidsavtaler med over 100 bedrifter. I samarbeid med NHO og «Ringer i vannet» vil vi ha et fokus på rekruttering til NHO bedrifter. Vi har styrket samarbeidet med næringslivet i Aurskog & Høland kommune, bl.a. gjennom deltagelse i næringslivsforeningen. Det samme har vi gjort i Sørum kommune. Dette har resultert i at flere deltagere har sin arbeidstrening ute i bedrifter. I Skedsmo er vi med i styreutvikling Romerike og byorganisasjonen Lillestrøm Dette er med på å gjøre Norasonde kjent i vår egen region. Vunnet anbud Vi har driftet hjelpemiddelsentralen I Aurskog & Høland i hele 2012, og vant anbudet om videre drift fire år frem i tid i desember. Driften er med på å skape verdifull arbeidstrening i samarbeid med lokalmiljøet og innbyggerne i Aurskog & Høland kommune. Utegruppa vår ved avdeling Bjørkelangen som gjennomfører renhold og vedlikehold i nærmiljøet for kommunen er også med på å gjøre oss mer synlige. Nytt journalprogram Vi har i siste halvår utredet og forberedt oss på utskifting av nytt journalprogram for handtering av person og saksopplysninger rundt deltagerne våre i alle tiltak. Dette er en kostbar og viktig investering som fremover må kunne dekke vårt behov for lagring og handtering av dokumentasjon. Vi har til nå brukt Capitech, men vil endre dette i første kvartal 2013 til Proplan. (PAT). Programmet er i bruk av over 70% av bedriftene innenfor vår bransje og har et bredt brukerforum som sammen kan imøtekomme endringer og oppdateringer som dekker vårt og bransjens behov fremover i tid, for bl.a. rapporteringer og statistikk til NAV, interesseorganisasjonen NHO-Attføringsbedriftene og andre kunder. Kvalitet - Equass Norasonde har vært sertifisert innen kvalitetssystemet equass siden 2009 og skal innen desember 2013 resertifiseres for andre gang. Formålet med innføringen og videreføringen er å ha på plass dokumentasjon på de tjenester vi leverer til Nav og andre som benytter seg av våre tjenester. Hensikten er todelt. Det er en dokumentasjon på at de tjenestene vi leverer i dag holder høy kvalitet, og det setter i gang interne prosesser som sikrer kontinuerlig kvalitetsfokus hos alle våre ansatte. Ved å ha dokumentasjon på alle våre prosesser gir equass sertifiseringen en trygghet for Nav og andre som benytter seg av våre tjenester. Årsrapport attføring Årsberetning

18 Utfordringen som vi som bedrift står ovenfor ved valg av equass som kvalitetssystem er at dette er et omfattende og dyrt system. Nav som vår primærkunde kjenner ikke godt nok til kvalitetssikrings systemet og det er synliggjort at det ikke gir bedriften noen fordeler innen anbudsrunder, bedrifter uten equass godkjenning blir like ofte valgt i anbudsrunder. Prosjekter IPS (Individual Placement and Support) Vi har videreført vårt prosjektsamarbeid i IPS med attføringsbedrifter på Østlandet, Ahus og NHO i hele år. De metodiske virkemidlene i IPS er basert på en såkalt Fidelity scale, som ligger tett opp imot måten det jobbes på i Arbeid med Bistand (AB) tiltaket i dag. Metoden er evidensbasert, og baserer seg i stor grad på å måle hyppighet av aktivitet i arbeidet. Vi presenterte vårt arbeid i IPS for NAV tiltak i september basert på vår måte å jobbe på metodisk opp imot IPS sin Fidelity scale. Bedriften utdannet i sommer tre medarbeidere i London til IPS konsulenter, og ansatte en prosjektleder i 100% stilling. Leonardo Skillsbank: Norasonde er partner i et EU-prosjekt med navn Skillsbank. Målet er å utvikle et registreringssystem (bank) basert på «learning outcomes». Enkeltpersoner skal kunne legge inn sin profil (skills)som knyttes mot arbeidsgivere og opplæring. Man skal kunne se hvilke krav som stilles til forskjellige yrker, og evt. se hvor man kan få tilbud om utdanning for å fylle på manglende kompetanse. Prosjektet administreres av HIOAK, med partnere fra Norge, Polen. England, Frankrike og Østerrike. Fra Norge er også VOX og Voksenopplæringen partnere. Prosjektet går ut september Det har i løpet av 2012 vært avholdt tre partnersamlinger, hvor Norasonde har deltatt på to. Prosjektet er nå i utviklingsfasen på selve plattformen for systemet. Utfordringene i prosjektet så langt er å finne en felles struktur, samt å begrense omfanget av systemet. En partner har trukket seg (Tyskland). Det er planlagt en partnersamling i mars Fremdriftsplan opprettholdes, med slutt i september Årsberetning 2012 Årsrapport attføring

19

20 20 Årsberetning 2012 Regnskap

21 Regnskap Årsberetning

22 22 Årsberetning 2012 Regnskap

23 Regnskap Årsberetning

24 24 Årsberetning 2012 Regnskap

25 Regnskap Årsberetning

26 26 Årsberetning 2012 Regnskap

27 Regnskap Årsberetning

28 28 Årsberetning 2012 Regnskap

29

30 30 Årsberetning 2012 Revisors beretning

31 Revisors beretning Årsberetning

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer