TOFTE SKOLE KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON UTOMHUSANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOFTE SKOLE KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON UTOMHUSANLEGG"

Transkript

1 Oppdragsgiver HURUM EIENDOMSSELSKAP Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON LANDSKAP TOFTE SKOLE KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON UTOMHUSANLEGG

2 07.00 UTOMHUSANLEGG Utførelsen skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende Norske Standard for fagområdet. Opparbeidet tomteareal, terreng og asfaltert areal: Se landskapsplan. All terrengarrondering skal være i henhold til planen. Enhetspriser på utstyr og beskrevne poster må oppgis. Utomhusarbeider skal utføres av entreprenør med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Entreprenør skal utføre mengdekontroll. Dersom tegninger og beskrivelse ikke er tilfredsstillende, plikter entreprenør å si ifra til byggherre og komme med alternative forslag. Entreprenør er ansvarlig for endelig oppbygging av fundamenter og at alle dekker, installasjoner og beplantning er fagmessig utført. Entreprenør er ansvarlig for utstikking for å sjekke alle mål på planen før arbeidene igangsettes. Etter at utstikking er gjort, skal byggherre/landskapsarkitekt tilkalles for kontroll og eventuell justering. FØLGENDE TEGNINGER GJELDER L 001 Utomhusplan oversikt L 002 Utomhusplan sør L 003 Utomhusplan nord L 020 Landskapssnitt C02 Busslomme, Kiss & ride og parkering, plan og profil F01 Busslomme og Kiss & ride, normalprofil GH001 Eksisterende VA GH002 Eksisterende VA FØLGENDE STANDARDER GJELDER NS Planteskolevarer NS 3420 Krav til materialer og utførelse gitt i denne standarden gjelder Statens vegvesen håndbok N200 Vegbygging. Gjelder for oppbygning og for materialer til alle veger og plasser.

3 07.01 BESKRIVELSE AV ANLEGGET Generelt Utomhus arbeidene gjelder istandsetting av skolegård etter arbeider med tilbygg til skolen, samt økt kvalitet på utearealene. Det planlegges skole for 200 elever og 40 ansatte. 70 elever kommer til skolen med buss. Utformingen av uteanlegget skal ivareta både dagens og fremtidens krav. Skoleanlegget skal betjene både organiserte og uorganiserte aktiviteter som vil foregå både innenfor og utenfor skoletiden. Skoleanlegget blir en stadig viktigere del av nærmiljøets aktivitetstilbud og skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Uteanlegget skal derfor ha en funksjonell utforming samtidig som helheten ivaretas. De fysiske rammene i skoleanlegget kan stimulere eller begrense lek og interaksjon mellom mennesker. Det er viktig å bruke terrenget og vegetasjonen for å skape rom og soner med gode estetiske kvaliteter. I de ulike rommene må det legges til rette for variert utfoldelse. Det skal være både åpne rom for ballspill/ sykling og lune gjemmesteder for den gode samtalen. Parkering Ved Skoledalen 3 er det 2 stk HC p-plasser og 1 p-plass for PP tjenesten. All parkering for ansatte skjer på sørsiden av fylkesvegen. Her opparbeides 23 plasser. Sykkelparkering opparbeides på 4 områder, for til sammen 81 plasser. Adkomst Gangadkomster til skolen er fra Skoledalen i øst, fra Fylkesvegen i sør og fra Smerlingveien i vest. Avfallshåndtering er plassert nær Skoledalen, og skal være overbygget med tak. Biler skal ikke kjøre inn i skolegården. Unntaksvis kan varelevering og maxi taxi kjøre inn til hovedinngang fra Skoledalen. Det etableres ny foreldrelevering, Kiss & ride, og busslomme med avslepp på nordsiden av fylkesvegen. Dagens grusveg opp fra fylkesvegen skal oppgraderes til gangvei med asfaltdekke. Skolegård sør Rosehagen og eplehagen gjøres mer tilgjengelig ved opparbeidelse av gangveger med lekeapparater. Eksisterende trær skal beholdes så langt det er mulig. Det etableres et amfi i skråningen mellom Fjordgløtt og skolebygget. Det skal opparbeides universell tilgjengelighet mellom øvre del av Eplehagen og hovedinngang, samt mellom Skoledalen og Fjordgløtt. Dette medfører terrengarbeider og opparbeidelse av murer. Det skal lages stier som er 1:20 et stykke ned i Eplehagen og en ny mur i Eplehagen med klatrevegg på sørsiden. Skolegård nord Foran hovedinngang opparbeides en nærsone for opphold og lek, benker, trær, hekk, lekeapparater og plass støpt fallunderlag. På vestsiden av SFO opparbeides et lekeområde med nye apparater og eksisterende apparater som flyttes og remonteres. Fallunderlag skal være plass støpt gummibelegg, og det skal opparbeides et dekke av betongheller langs fasaden. Nord for bekkeinntaket, i grønt draget, skal det etableres en lavvo for SFO barn på utflukt.

4 SUMMERINGSSKJEMA UTOMHUSANLEGG Riving kr: Demontering, Remontering kr: Flytting av planter kr: Beskyttelse av vegetasjon kr: Utsjakting kr: Kanter kr: Granittkantstein skolegård kr: Granittkantstein mellom HC og gymsal kr: Granittkantstein busslomme kr: Granittkantstein parkeringsplass kr: Kant av storgatestein kr: Betongheller gangbelastning kr: Betongheller kjøresterke kr: Ledelinjer kr: Vannrenne kr: Asfalt skolegård kr: Asfalt foreldrelevering, busslomme og parkerinkr: Grusmatter kr: Grus kr: Singel kr: Støtsand kr: Plass støpt fallunderlag, gummi kr: Byggesand kr:...

5 Avvanning kr: Vekstjord kr: Busker kr: Stauder kr: Trær kr: Gress kr: Benker og stoler kr: Lekeapparater kr: Avfallsdunker kr: Håndløpere kr: Flaggstang kr: Skilting kr: Belysning kr: Termoplast oppmerking lek kr: Trapp kr: Trapp kr: Mur kr: Mur kr: Mur kr: Mur kr: Mur kr: Flettverksgjerde kr: Flettverksgjerde kr: Flettverksgjerde kr: Flettverksgjerde kr:...

6 Kamerakjøring spillvannsledning kr: Drenering kr: Sluk kr: Overvannsledninger kr: Overvannskummer kr: Spalterenne kr: Skjøtsel kr: FDV dokumentasjon kr:... OPSJONER kr:.... (føres ikke til sum) Lavvo kr: Skateelement kr: Sykkelstativ kr: Amfi kr: Trapp ved amfi kr: Mur kr: Flytting av vannledning kr: Brannvannskum kr: Ny vannledning kr: Ny stikkledning for vann kr: Ny stikkledning for spillvann kr: Fordrøyningsbasseng kr:...

7 KAPITTELSAMMENDRAG 7.03 Bearbeidet terreng kr: Veier og plasser kr: Harde overflater kr: Park og hage kr: Utrustning kr: Konstruksjoner kr: Vann, spillvann, overvann kr: Skjøtsel kr: FDV kr:... Sum Utomhusanlegg eks. mva. overføres tilbudsskjema kr:..... Vedlagte enhetsprisliste i hht NS 3420 skal fylles ut og vedlegges tilbudet. Denne skal utarbeides før kontrahering. Denne listen vil bli benyttet ved evt. endringer i arbeidets omfang etter at kontrakt er inngått.

8 07.02 UTENDØRS GENERELT GRENSESNITT BESKRIVELSE ARK beskriver utvendig takoverbygg for avfallshåndtering, tak over halvparten av sykkelparkering, fotskraperister. RIE beskriver utvendig belysning og uttak for el. Samt kabelgrøfter i samråd med LARK og ARK. Plassering av lysmaster er vist i landskapsplan. TYPER BELEGG Det er flere hovedtyper av belegg i anlegget: Asfalt Betongheller Betong belegningsstein Storgatestein Smågatestein Grusdekke på stier med grusstabilisator Gummidekke som fallunderlag Sand som fallunderlag Bakbar sand i sandkasse Så langt det er mulig skal anlegget tilpasses kravene til universell utforming og fremkommelighet for alle. Aktuelle lover og forskrifter, skjekklister for universell utforming fra Hurum kommune skal gjelde for anlegget BEARBEIDET TERRENG RIVING Her beskrives all riving utenfor selve bygningskroppen. Alt avfall og rester skal behandles og leveres iht. gjeldende regler og forskrifter. Det skal lages komplett avfallsplan og all behandling skal rapporteres iht. gjeldene regler. Postene inkluderer opplasting og borttransport. Faste dekker Alle faste dekker skal fjernes Kanter Betongkantstein rundt bed langs sørfasaden på skolebygningen fjernes, inkl. fundamenter. Betongkantstein mot Skoledalen og langs fasaden til Skoledalen 3 fjernes i sin helhet inklusive fundamenter. Trær Trær skal fjernes komplett inkl. røtter. Antatt antall er 2stk trær som berøres av byggegrop på nordsiden av nye klasserom, samt 3stk trær i eplehagen. Endelig antall avklares.

9 Eksisterende trær gjennomgås etter kontrahering for å se hva som skal beholdes eller fjernes. Entreprenør må gjerde inn og sikre verdifulle trær og vegetasjonsområder i byggetiden. Fjell Alle arbeider med fjerning av fjell som kommer i konflikt med anlegget må skal inkluderes, pigging og sprengning. Jord, løsmasser og vegetasjonsdekke Alle arbeider med fjerning av jord, løsmasser og vegetasjonsdekke som kommer i konflikt med anlegget skal inkluderes. Gjerder, stolper, skilt mv. Kjetting gjerde mot fylkesveg og gjerde langs vestre side av gangveg fra fylkesveg og opp til skolen fjernes i sin helhet, inkl. fundamenter. Flettverksgjerde mellom Roseparken og Eplehagen og langs gangveg fjernes i sin helhet, inkl. fundamenter. Flettverksgjerde mellom Fjordgløtt og Skoledalen 3 fjernes i sin helhet, inkl. fundamenter. Skulptur i Rosehagen vurderes bevart i samråd med byggherre i detaljprosjekteringen. I tilfelle skulpturen skal fjernes ønskes pris på dette. Inklusive transport til lager. Riving av gjerde ved Skoledalen 9, som berøres av byggegrop for nye klasserom. Riving av gjerde ved Smerlingveien 4, som berøres av byggegrop for mur i Eplehagen. Murer Betongmur langs Vestre Strandveg som kommer i konflikt med ny busslomme skal rives og fjernes. Riving av eksisterende lav mur langs fasaden på Skoledalen 3, for etablering av HC plasser. Riving av eksiterende lav mur ved Vestre Strandvei for å etablere Kiss & Ride. Lekeutstyr og tilhørende konstruksjoner Huske på vestsiden av Fjordgløtt fjernes, inkl. fundament. Byggherre skal avgjøre om apparatene skal gjenbrukes. Huske, vippe og sandkasse i nordøst fjernes, inkl. fundamenter. Byggherre skal avgjøre om apparatene skal lagres til gjenbruk i andre anlegg.

10 Sklie på østsiden av skolebygningen fjernes, inkl. fundamenter. Skaterampe i øvre skolegård fjernes, inkl. fundamenter. Sykkelstativ langs gjerdet i vest fjernes, inkl. fundament. Sandkasse nord for SFO fjernes i sin helhet DEMONTERING, REMONTERING Posten inkluderer alle arbeider så som fjerning av eksisterende fundament og mellomlagring av utstyret. Basketkurv i øvre skolegård demonteres, lagres og remonteres til gjenbruk i anlegget. Kampesteiner i innkjørsel fra Skoledalen demonteres og lagres til gjenbruk i anlegget i henhold til utomhusplanen. Sparkesykkelstativ demonteres og lagres til gjenbruk i anlegget. Plassering avklares med byggherre. Flaggstang demonteres, lagres og remonteres i henhold til utomhusplan. Belysningsmaster som kommer i konflikt med utomhusplan demonteres og remonteres i henhold til planen. Selve armaturen skal fjernes. Klatrestativ og sekskanthuske ved SFO demonteres da det skal bores for GEO brønner i området. Apparatene mellomlagres og remonteres i henhold til utomhusplan. Løse fotballmål på asfaltplass mellomlagres. Gjenbruk avklares med byggherre. Demontering og remontering av flettverksgjerde på mur ved Vestre Strandvei FLYTTING AV PLANTER Gjelder flytting av rosebusker som berøres av tiltaket. Posten inkluderer alle arbeider så som oppgraving, mellomlagring, vannning, replanting og vekstjord BESKYTTELSE AV VEGETASJON I ANLEGGSPERIODEN Eksisterende trær som skal beholdes skal beskyttes i mot skader i anleggsperioden. Det skal i størst mulig grad unngås kjøring og andre trykkbelastninger i rotsonen. Stamme beskyttes med planker som festes til stammen uten spiker og uten å gnage på barken. Det kan være aktuelt å beskytte enkelte trær eller tregrupper med særskilt inngjerding. Dette avgjøres i samarbeid med byggherre UTSJAKTING I UNDERGRUNN For etablering av nye terrengnivåer, vegetasjonsområder og for fundamentering av konstruksjoner og ramper, skal det sjaktes ut til undergrunns masser.

11 Overskuddsmasser fra ut sjakting planeres på tomta eller kjøres til entreprenørens tipplass VEIER OG PLASSER Posten gjelder alle områder med fast dekke. Det skal opparbeides tilstrekkelig forsterknings- og bærelag for overflatenes bruk, inklusive fiberduk. Pris skal være inklusive forsiktig graving langs høyspentkabel, der ny gymsal ser ut til å komme i konflikt med eksisterende høyspent. Det er ikke utført innmåling av eksisterende kanter, trapper eller høyder langs bygg, dette må påregnes utført i detaljprosjekteringsfasen. Steder med usikret kant skal for asfaltareal omfatte en grusskulder med B=25cm. For kantstein, samt heller, skal siste skift settes med jordfuktig mørtel. Det skal ikke forekomme asfalt søl på tilgrensende areal eller kanter. Generelt skal alle områder med asfalt og med gummibelegg avsluttes med en kant av granitt kantstein eller en rad storgatestein. Der det vil bli behov for å lede overflatevann gjennom kantsteinslinjer, skal det etableres en spalte for vannet slik at det kan fordrøyes i gress arealer Kanter Samtlige kanter skal sikres med egnet festemateriale. Mørtel skal være jordfuktig mørtel B20 eller tilsvarende Granittkantstein skolegård Det skal benyttes råhugget granittkantstein (H300xB120 mm, fallende lengder, fas 20x20 mm) i jordfuktig mørtel med spekkede fuger. Settes i jordfuktig mørtel med innstøpt armering Ø12 i bakkant av steinrekken. Områder vist på landskapsplan, samt i overgangen mellom ulike materialer der hvor ikke annet er beskrevet. Normal vis er 13 cm og 2cm ved nedsenk. På buer benyttes radiusstein. Type: Lys grå granitt Granittkantstein mellom HC parkering og gymsal Det skal benyttes råhugget granittkantstein (H300xB300 mm, med avvisende skråflate og 20 mm vis) fallende lengder i jordfuktig mørtel med spekkede fuger. Settes i jordfuktig mørtel med innstøpt armering Ø12 i bakkant av steinrekken. Kantsteinen skal være passerbar for varebiler. Type: Lys grå granitt

12 Granittkantstein i busslomme Det skal benyttes råhugget granittkantstein (H300xB120 mm, fallende lengder, fas 20x20 mm) i jordfuktig mørtel med spekkede fuger. Settes i jordfuktig mørtel med innstøpt armering Ø12 i bakkant av steinrekken. Områder vist på landskapsplan, samt i overgangen mellom ulike materialer der hvor ikke annet er beskrevet. Normal vis er 13 cm og 2cm ved nedsenk. På buer benyttes radiusstein. Type: Lys grå granitt Granittkantstein på parkeringsplass Det skal benyttes råhugget granittkantstein (300x120 mm, fallende lengder, fas 20x20 mm) i jordfuktig mørtel med spekkede fuger. Settes i jordfuktig mørtel med innstøpt armering Ø12 i bakkant av steinrekken. Områder vist på landskapsplan, samt i overgangen mellom ulike materialer der hvor ikke annet er beskrevet. Normal vis er 13 cm og 2cm ved nedsenk. På buer benyttes radiusstein. Type: Lys grå granitt Kant av storgatestein I naturområde av tomten benyttes storgatestein til avgrensning av gruset sti og gruset område avsatt til aktiviteter. Kant mellom plass støpt gummi og betongheller ved SFO settes som en rad storgatestein. Storgatestein settes i jordfuktig mørtel. Steinen settes uten vis, i plan med belegg. Dimensjon: 14x20x14cm HARDE OVERFLATER For alle overflater skal det opparbeides et tilstrekkelig bærelag/forsterkingslag for overflatens bruk. Det skal også benyttes fiberduk over traubunn og avrettingslag under toppdekke. Dekkene skal legges slik at vann ledes bort fra bygninger og til fordrøyning i terrenget eller til sluk Betongheller Utenfor SFO skal det benyttes heller av betong og belegningsstein, området er angitt i landskapsplan og tegnforklaring. Hellene skal skape et mønster av striper fra fasade og ut til lekearealet. Hellene skal tåle gang belastning. Alle arbeider med fuging og vanning av fuger/komprimering er inkludert i posten. Legging av belegget skal ikke utføres som vinterarbeid. Type: Asak Akershus belegningsstein 20x13,5x5, gråmix. Eller likeverdig. Asak Helle farget Saga 40x40x5. Eller likeverdig. Mønster: Settes som to rader heller og en rad belegningsstein.

13 Betongheller I arealer mellom HC parkering og ny gymsal skal det benyttes heller av betong og belegningsstein, området er angitt i landskapsplan og tegnforklaring. Hellene skal skape et mønster av striper. Hellene skal tåle kjørebelastning av lastebiler for varelevering, snøryddingsmaskiner, lift for vindusvask og brannbil. Alle arbeider med fuging og vanning av fuger/komprimering er inkludert i posten. Legging av belegget skal ikke utføres som vinterarbeid. Type: Asak Herregård helle 27x20x6, gråmix. Eller likeverdig. Asak Herregård belegningsstein 20x13,5x6, brunmix. Eller likeverdig. Mønster: Settes som to rader heller og en rad belegningsstein Ledelinjer Det benyttes taktil merking i granitt som ledelinjer og varselindikatorer ved følgende steder: -Fra hovedinngang og mot gangsone ved HC-parkering. -Varselindikatorer ved trapp -På bussrepos ved påstigning -På fortau ved fotgjengerkryssinger Taktile granittheller fra Jogra eller likeverdig benyttes. De taktile hellene tilpasses mønsteret i natursteinsbelegget. Kapp av granittheller ved tilpasning skal unngås. Som ledelinje settes en hellerad med en retningsindikator. Ved innganger, trapper og rampe settes to hellerader med en varselindikator. Overflate/farge: Gradet/grå. Knotter eller striper. Settelag: Korning 2-6 mm. Dimensjon: 300x300x100mm Mønster: Gjennomgående fuger i begge retninger Vannrenne Det skal etableres vannrenne langs vestre side av gangvei opp fra fylkesveg. Vannrenne bygges av 3 rader storgatestein satt i jordfuktig mørtel. 5 stk skålformer som danner små terskler skal etableres langs vannrennen. Skålformene bygges i smågatestein, med overløp til gresset. Type: granitt Overflate/farge: grå Dimensjon: 140x140x200mm og 100x100x Asfalt Det skal legges asfalt som dekke i deler av skolegården, HC parkering og gangvei ned til busslomme. Asfalten i skolegården må tåle kjøring av lastebil under varelevering, brøyting, utrykningskjøretøy og kjøring fra større biler som maxitaxi. Nye ramper i asfalt med stigning 1:20 skal etableres fra Eplehagen/Fjordgløtt og opp til hovedinngang, og til SFO lekeområdet i nord vest. Overgang mellom rampe og inngang til Fjordgløtt må detaljprosjekteres i totalentreprisefasen. Kjørearealer skal ha 2 lags asfalt med bindelag agb11 T=35 mm og slitelag agb 8 T=25 mm.

14 Se landskapsplan for områder angitt med asfaltdekke. Posten inkluderer oppmerking av p-plasser med termoplast. Det skal ikke forekomme asfalt søl på tilgrensende belegg eller kanter Asfalt Det skal legges asfalt som dekke ved foreldrelevering, busslomme og parkering. Asfalten og fundamentet i på disse arealene må tåle belastning fra større kjøretøy som buss og brøyting. Dekket skal tåle innbremsing fra buss og vibrering av busser med motoren i gang. Kjørearealer skal ha 2 lags asfalt med bindelag agb11 T=35 mm og slitelag agb11 T=35mm. Posten inkluderer oppmerking av p-plasser med termoplast. Se landskapsplan for områder angitt med asfaltdekke. Det skal ikke forekomme asfalt søl på tilgrensende belegg eller kanter Grusmatter med grus/singel På stien i eplehagen og på stien fra HC-parkering til område ved skaterampen skal det benyttes frostsikker og kjøresterk ECCOgravel 40D fra Ecco products eller produkt med likeverdig ISO kvalitet og universell utformings godkjenning. Grusmattene fylles med lys grå vasket naturgrus 8-12 fraksjon, og legges etter anbefaling fra leverandør. Mattene legges i en bredde på 1,5m. Det skal tas hensyn til røttene i eplehagen i anleggsperioden. Produktet skal godkjennes av byggherre før innkjøp Grus Langs fasadene på nordsiden mellom ny mur og vinduer skal det etableres grusdekke. Farge: lys grå Singel Mellom fasade gymsal og gressareal mot øst skal det etableres dekke av singel Støtsand Det skal benyttes egnet støtsand som fallunderlag for lekeapparatene sør i Eplehagen. Areal for støtsand skal dreneres. Leverandørens anbefaling til tykkelse på støtsanden i apparatets sikkerhetssone skal følges Plass støpt fallunderlag i gummi Det skal opparbeides fallunderlag i gummi i henhold til utomhusplanen. Posten inkluderer alle arbeider i forbindelse med opparbeidelse av gummidekket og fundament, dvs. utsjakting og bortkjøring, avretting, fiberduk, vegfundament, drenering og støping av gummidekket. Krav: Fallunderlaget skal være iht. NS-EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. Fallunderlaget skal ha tykkelse ihht fallhøyde på lekeapparatene. Type: Plass støpt gummibelegg, farge avklares med landskapsarkitekt i detaljeringsfasen.

15 Byggesand Det skal benyttes egnet byggesand i det avgrensede sandkasse området med fossiler i SFO lekeområdet i nordvest. Areal for byggesand skal dreneres Avvanning faste dekker Der det er mulig skal overvann fra faste dekker føres til grøntområder, plen, buskfelt mv. kfr. bestemmelser til reguleringsplan. Så langt det er mulig skal deler av overvann føres til områder så de kan bli et positivt leke-element. Dette skal være et viktig element ved detaljprosjekteringen PARK, HAGE Vegetasjon og vekstjord skal tilfredsstille kvalitetskrav i gjeldende NS og plantingen skal være fagmessig utført. Det skal unngås bruk av allergifremkallende vegetasjon. Før noen terrengarbeider kan igangsettes på tomta skal det foretas en gjennomgang og merking av den vegetasjonen som skal bevares i samråd med landskapsarkitekt. Vegetasjonen som skal bevares skal skjøttes i henhold til instrukser fra landskapsarkitekt gitt i detaljplanfasen. Felling av trær skal forhåndsgodkjennes av byggherren/landskapsarkitekt. Entreprenøren vil bli gjort ansvarlig dersom det oppstår skade på vegetasjon eller trær som skal bevares. Det gis bot i forhold til skader på trær. Inntil kr ,- eks mva pr. tre. Vegetasjon som er tenkt bevart og som skades skal erstattes. Busker/små trær som kan flyttes midlertidig vil bli spesielt merket før anleggsstart. Resterende vegetasjon fjernes inkl. stubber. Vurdering av sikringstiltak og omfang avtales i samråd med landskapsarkitekt. Alle berørte soner etter etablering av nybyggene skal istandsettes for å oppnå løsninger vist i landskapsplan. Plantearbeider skal utføres slik at plantene etablerer seg før vinteren Vekstjord Følgende krav til vekstjorddybder gjelder: Trær: 100 cm matjord Busker: 50 cm matjord Stauder: 45 cm matjord Gress: 15 cm vekstjord. Vekstjorda skal være ugressfri, og overflaten skal være fri for stein og andre planterester ved planting. For trær gjelder - kalking, gjødsling og singel som toppdekke. Under singelen legges fiberduk. Trær som ikke inngår i samlede felt skal ha plantehull på min 2x2 m.

16 For trær som står i område med asfalt eller belegg skal det være rotvennlig forsterkning i en radius på minst 4 m. System fra Milford eller lignende Busker Det skal etableres busker i henhold til landskapsplanen. Plantes i henhold til planteplan som leveres i detaljprosjekt. Leveres med min. 5 gr., co. For å sikre robust plantemateriale og rask etablering. Planteplan skal utarbeides i detaljplanfasen. Planteavstand etter leverandørens anbefaling Stauder Det skal plantes bunndekkende stauder foran Fjordgløtt. Leveres som containerplanter. Planteavstand etter leverandørs anbefaling. Plantes i henhold til planteplan som prosjekteres i detaljprosjektet Trær Trær skal plantes ihht tegning L02 og L03. Samtlige trær skal støttes opp ved at 3 stk. rundstokker rammes vertikalt ned i bakken rundt treet. Stokkene avsluttes med et horisontalt bord i toppen, som skrus sammen med syrefaste skruer. Selve treet bindes opp med kokosbånd. Planteplan med sorter utarbeides i detaljprosjektet. Størrelse: so Gress Utomhusplan angir områder hvor det skal etableres gress. Det skal legges ferdigplen. Posten inkluderer eventuelle arbeider med istandsetting av hager som berøres av tiltaket UTRUSTING Alt utstyr skal monteres komplett etter leverandørs anvisning og skal inneha nødvendig fundament etc. Posten inkluderer alle arbeider så som transport, opplasting og FDV dokumentasjon. Likeverdige artikler kan velges etter godkjenning fra byggherre Benker og stoler Frittstående benker Som frittstående benker og bord skal det benyttes serien Vroom fra Vestre AS. Versjon med buet ende, plasseres som oppgitt på landskapsplan.

17 Det avklares i detaljfase om benkene skal monteres til underlaget eller være frittstående. Ståldetaljer i pulverlakkert utførelse. Farge avklares med landskapsarkitekt i detaljeringsfasen. Antall: 7 stk. Frittstående sittegrupper Som frittstående sittegrupper i det nye lekeområdet i Eplehagen skal det benyttes Skagen 7pl, art.nr: fra Claussen & Heyerdal. Det avklares i detaljfase om benkene skal monteres til underlaget eller være frittstående. Antall: 2 stk. Stoler, for nedstøp Som stoler skal det benyttes APRIL stol. For nedstøp (74 900C) fra Vestre AS, plasseres som oppgitt på landskapsplan ved bordtennis bordene. Ståldetaljer i pulverlakkert utførelse. Farge avklares med landskapsarkitekt i detaljeringsfasen. Antall: 6 stk Lekeapparater Det skal benyttes anviste lekeapparater fra angitte leverandører, likeverdige apparater kan velges i samråd med byggherre. Plassering er angitt i tegning L01, L02 og L03. Fundamentering iht. anbefaling fra leverandør. Supernova Det skal settes opp 1 stk. Supernova (GXY916000) fra Kompan. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres i nærsonen ved hovedinngang som vist i tegning L03. Virvelvind Det skal settes opp 2 stk. Virvelvinden 3 (2.3.2 ) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres i nærsonen ved hovedinngang som vist i tegning L03. Entreprenør må påregne arbeider med å finne riktig sikkerhetsavstand til trafo i forhold til stråling i skolegården. Det må måles stråling ved full belastning på trafoen. Lekeapparater og benker for opphold må justeres ut av sikkerhetssonen i detaljplanfasen. Vippe Det skal settes opp 1 stk. Multipondo ( ) fra Hags. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L03.

18 Lekenett Det skal settes opp 1 stk. Vannrett nett (OR2904) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L02. Stylter Det skal settes opp 8 stk. Stylter i sett (OR2538) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L02. Balansebånd Det skal settes opp 1 stk. Balanse bånd 2SP ( ) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L02. Dinosaurusfossil Det skal settes opp 1 stk. Dinosaurus (DINO) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Apparatet plasseres som vist i tegning L03 og slik at et lag på ca. 5 cm byggesand dekker fossilen. Kulefossil Det skal settes opp 1 stk. Fossiler (FTS) fra Elverdal eller likeverdig. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Apparatet plasseres som vist i tegning L03. Lekehus Det skal settes opp 3 stk. Trekant tipi (OR3460) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L03. Bordtennisbord Det skal settes opp 2 stk. bordtennisbord. Det skal benyttes Bortennisbord i betong (Art. nr ) fra Arealconsult AS. Bordtennisbordene plasseres som vist i tegning L02. Kampesteiner Kampesteiner som ble fjernet fra innkjørselen i Skoledalen og lagret settes ut i Eplehagen. Plassering er angitt i tegning L02. Basketkurv Basketkurv som ble fjernet og mellomlagret settes opp, inkl. plassbygd fundament. Plassering er angitt i tegning L02. Klatregrep Det skal settes opp klatregrep på fjell i dagen på sørsiden av Skoledalen 3. Det skal benyttes 3 sett av Barne-Klatregrepssett dyr, 5 stk (712790) fra Egas sport AS. Klatrefestene skal festes på fjellet etter anvisning fra produsent og med avstand gitt av produsent.

19 Klatregrep Det skal settes opp klatregrep sørsiden av ny mur i Eplehagen. Det skal benyttes 5 sett av Barne-Klatregrepssett dyr, 7 stk (712790) fra Egas sport AS. Klatrefestene skal festes på mur etter anvisning fra produsent og med avstand gitt av produsent. Klatregrep skal monters i max høyde 1,8m over terrengnivå og danne en buldrevegg. Armgang Det skal settes opp 1 stk. Armgang i bølge (OR2922) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L02. Bjelkebru Det skal settes opp 1 stk. Bjelkebru (OR2500) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L02. Turnstenger Det skal settes opp 1 stk. Stenger med robiniastolper H60/100 (h102r60-100) fra Elverdal. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Leverandørens anbefaling til sikkerhetssone skal følges. Apparatet plasseres som vist i tegning L02. Klatrestativ Klatrestativet som ble demontert og lagret settes opp inkl. plassbygd fundament. Plassering er angitt i tegning L03. Huske Sekskanthuske som ble demontert og lagret settes opp inkl. plassbygd fundament. Plassering er angitt i tegning L03. Lekeplass inspeksjon Det skal gjennomføres uavhengig lekeplass inspeksjon av alle apparater før anlegget tas i bruk. OPSJON Lavvo Lavvo i solid utførelse med plass til 30 barn, skal etableres i grønt draget nord for bekkeinntak. Type lavvo skal godkjennes av byggherre før innkjøp. OPSJON Skaterampe Det skal settes opp 1 stk. Minirampe-hafpipe (HR150) fra Arealconsult AS. Fundamenteres iht. leverandørens anbefalinger. Rampen plasseres som vist i tegning L Avfallsdunker Det skal settes opp 6 stk. avfallsdunker på skoleområdet. Type: Block fra Vestre eller tilsvarende.

20 Produktnr Bloc 100L frittstående avfallsbeholdere. Behandling: vfz + lakkeres. Plassering og farge avklares med landskapsarkitekt og byggherre. Dimensjoner: H: 922 mm, B: 550 mm, 100 L. Frittstående, fundament som beskrevet av leverandør Håndløpere I forbindelse med trapper skal det settes opp håndløpere i to nivåer, 0,7 og 0,9 m. I henhold til krav til universell utforming. Materiale: I henhold til krav til universell utforming. Materialer: Pulverlakkeres. Farge avklares med landskapsarkitekt i detaljeringsfasen. OPSJON Sykkelstativ Sykkelstativ Royal fra Veksø med plass til 2stk sykler pr stativ. Arealer er satt av i plan. Fundamenteres iht. anbefaling fra leverandør. Pulverlakkeres. Farge avklares med landskapsarkitekt i detaljeringsfasen Flaggstang Flaggstang som ble demontert og lagret settes opp inkl. plassbygd fundament. Plassering er angitt i tegning L Skilting Det skal settes opp skilt for HC parkering, parkering forbudt og innkjøring forbudt ved adkomst hovedinngang. I tillegg skal det plasseres et skilt i adkomstsonen med skolens navn og informasjon. Sistnevnte skal ha belysning. Nødvendig tilkobling og kabel skal i samråd med RIE vurderes i detaljfasen. Antall skilt, skilttype og utforming skal avklares nærmere med brukere, Hurum kommune og landskapsarkitekt i detaljfasen Belysning, utendørs For utvendig belysning benyttes parkarmaturer med mastehøyde ca. 3.5 m ifm. gangveier og lekeområde og ca. 4.5m ifm. parkeringsplasser og kjøreområder. Gjenbruk av eksisterende master vurderes i samråd med byggherre. Belysningsarmatur skal tilfredsstille krav til universell utforming. Lysmaster er inntegnet på utomhusplanen, men må detaljprosjekteres av totalentreprenør. Se også beskrivelse fra RIE Markering av spillflater/lek Det skal benyttes termoplast el. tilsvarende på asfaltdekke i skolegården for å markere 1 område avsatt til ballspill. Samt 4 stk hoppefigurer f.eks. paradis. Design, plassering og farge avklares med landskapsarkitekt i detaljfasen.

21 07.08 KONSTRUKSJONER Totalentreprenør skal dokumentere at alle konstruksjoner vil bli utført med nødvendig fundamentering, drenering og andre påkrevde arbeider slik at drifts- og brukssikkerhet blir ivaretatt. Entreprenør er selv ansvarlig for at dimensjonering, fundamentering og evt. armering av konstruksjonene er ihht gjeldende normer og forskrifter. Reparering av omkringliggende plen og eventuelle ekstraarbeider med tilpasning mot vei, kanter, sluk, fundamenter og lignende, skal inngå i postene. Fjell i dagen som er synlig utover det angitt på landskapsplan skal etter avklaring med landskapsarkitekt fjernes. Øvrig fjell renses. Det er ønskelig med wiresaging av fjell langs Kiss & ride. Nødvendig informasjon og prosjektering for å oppnå ønsket resultat skal i detaljeringsfasen avklares med RIB og landskapsarkitekt. Fundamenter og støttemurer over 49cm høyde skal detaljprosjekteres av RIB i totalentreprisefasen. Alle trapper og amfitrinn skal ha kontrastmarkering på trappenese iht. kvalitetskrav fra Norges Handikapforbund (NHF). Valgt materiale skal være slitesterkt og i en kontrasterende farge. OPSJON Amfi Amfi i granitt opparbeides som vist på landskapsplanen. Inntrinn i smågatestein. Amfiet skal tåle jordtrykk fra bakenliggende terreng med kjøring av tunge kjøretøy så som brannbil, lastebil og lift. Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med amfiet, så som detaljprosjektering, opptrinn, pukkfundament, isolasjon, arbeider i forbindelse med sidevanger og tilpasninger til trapp/sideterreng. Løsning skal fremlegges for byggherre for godkjenning før innkjøp. OPSJON Trapp Trapp langs amfi. Det skal anlegges granitt trapp med sidevanger. Trappen skal detaljprosjekteres av lark i totalentreprisefasen. Trappene skal ha 1 cm fall i hvert inntrinn. Type stein: lys grå granitt opptrinn: 15 cm inntrinn: ca. 30 cm. Vurderes nærmere i detaljeringsfasen Trapp Trapp for tilgang til å vaske vinduer, heimkunnskap. Det skal det anlegges betongtrapp med sidevanger. Utføres etter anvisning fra RIB i detaljfasen. Overflate: pent brettskurt. Trappene skal ha 1 cm fall i hvert inntrinn. Dimensjoner: opptrinn: 15 cm, inntrinn: ca. 25 cm. Vurderes nærmere i detaljeringsfasen.

22 Trapp Trapp opp fra rømningsdør i kroken på nordsiden. Det skal det anlegges betongtrapp med sidevanger. Utføres etter anvisning fra RIB i detaljfasen. Overflate: pent brettskurt. Trappene skal ha 1 cm fall i hvert inntrinn. Dimensjoner: opptrinn: 15 cm, inntrinn: ca. 30 cm. Vurderes nærmere i detaljeringsfasen Trapp Trapp ut fra rømningsdør gymsal. Det skal det anlegges støpt betongtrapp forblendet med skifer heller. Hellene skal være i samme farge som eksisterende heller ved hovedinngang. Posten inkluderer alle arbeider med trappen, så som prosjektering, sidevanger, rekkverk, fundament, graving. Utføres etter anvisning fra Lark og RIB i detaljfasen. Overflate: skifer Trappene skal ha 1 cm fall i hvert inntrinn. Dimensjoner: opptrinn: 15 cm, inntrinn: 30 cm Mur Ved nye klasserom på nordsiden må det etableres en støpt betongmur for å sikre lysinnslipp i heimkunnskapsrom. Omfatter alle arbeider i forbindelse med muren, så som detaljprosjektering, drensrør, fiberduk, isolasjon, pukkfundament, drenerende masser og drenering av arealer langs fasaden, fundamentering av mur med såle. Mur og såle dimensjoneres for å tåle bakenliggende jordtrykk. Arbeid med innfesting for flettverksgjerde oppå muren skal også inngå. Mur av naturstein eller Miljøtorv med jordarmering kan velges. Valg av type mur skal fremlegges byggherre før innkjøp. Se terrengsnitt tegning L20. Høyde mur: 2-3 m Mur Ny betongmur skal bygges nord for teknisk rom og sløyd, for ny branndør. Omfatter alle arbeider i forbindelse med muren, så som detaljprosjektering, grensesnitt fundament til eksisterende rømningsbru, drensrør, fiberduk, isolasjon, pukkfundament, drenerende masser og drenering av arealer langs fasaden, fundamentering av mur med såle. Mur og såle dimensjoneres for å tåle bakenliggende jordtrykk. Arbeid med innfesting for flettverksgjerde oppå muren skal også inngå og forsiktig graving i området eksisterende rømningsbru slik at bru ikke undergraves. Mur av naturstein eller Miljøtorv med jordarmering kan velges. Valg av type mur skal fremlegges byggherre før innkjøp. Høyde mur: 0,5-2,6 m Mur Ved HC plasser Skoledalen 3 må det etableres en mur for å sikre universell utforming på dekkene mellom Skoledalen og hovedinngang.

23 Omfatter alle arbeider i forbindelse med muren, så som detaljprosjektering, drensrør, fiberduk, isolasjon, pukkfundament, drenerende masser og drenering av arealer langs fasaden, fundamentering av mur med såle. Mur og såle dimensjoneres for å tåle bakenforliggende jordtrykk. Mur av naturstein kan velges. Høyde mur: om lag 0,7 m Mur Ved eksisterende rampe til inngangen til Skoledalen 3 må det etableres en betong mur på grunn av terrengendringer mellom gymsal og Fjordgløtt. Omfatter alle arbeider i forbindelse med muren, så som detaljprosjektering, tilpasning eksisterende rampe, drensrør, fiberduk, isolasjon, pukkfundament, drenerende masser og drenering av arealer langs fasaden, fundamentering av mur med såle. Mur og såle dimensjoneres for å tåle bakenforliggende jordtrykk. Mur av naturstein kan velges. Høyde mur: 0,1-1,1 meter OPSJON Mur Ved nytt lekeområde i Eplehagen må det etableres en støpt betong mur for å sikre universell utforming på dekkene mellom Eplehagen og hovedinngang. Omfatter alle arbeider i forbindelse med muren, så som detaljprosjektering av RIB, forsiktig graving langs eksisterende VA kulvert som ligger under muren, drensrør, fiberduk, isolasjon, pukkfundament, drenerende masser, fundamentering av mur med såle. Det skal festes klatregrep for buldrevegg på sørsiden av muren. Mur og såle dimensjoneres for å tåle bakenforliggende jordtrykk. Mur av naturstein eller Miljøtorv med jordarmering kan velges. Valg av type mur skal fremlegges byggherre før innkjøp. Høyde mur: 0,9-3,4 meter Mur Ny mur ved Vestre Strandvei 8, som erstatning for mur som berøres av tiltaket. Omfatter alle arbeider i forbindelse med muren, så som detaljprosjektering, drensrør, fiberduk, isolasjon, pukkfundament, drenerende masser og drenering av arealer langs fasaden, fundamentering av mur med såle. Mur og såle dimensjoneres for å tåle bakenforliggende jordtrykk. Posten inkluderer remontering av gjerde på mur. Mur av naturstein kan velges. Høyde mur: 0,1-1,1 meter Flettverksgjerde Flettverksgjerde med topplist skal etableres på mur utenfor heimkunnskap. Behandling: galvanisert. Montering/innfesting i henhold til leverandørs beskrivelse/tegning fra RIB i detaljplanfasen. H: 0.9 m.

24 Flettverksgjerde Flettverksgjerde med topplist skal etableres i eiendomsgrense mot Skoledalen 6 dersom eksisterende gjerde berøres av byggegropen. Behandling: galvanisert. Montering/innfesting i henhold til leverandørs beskrivelse. H: 0.9 m Flettverksgjerde Flettverksgjerde med topplist skal etableres i eiendomsgrense mot Smerlingveien 4 dersom eksisterende gjerde berøres av byggegropen for etablering av mur i Eplehagen. Behandling: galvanisert. Montering/innfesting i henhold til leverandørs beskrivelse. H: 0.9 m Flettverksgjerde Flettverksgjerde med topplist skal etableres mellom Rosehagen og Kiss & ride, der fallhøyden blir mer enn 49cm. Behandling: galvanisert. Montering/innfesting i henhold til leverandørs beskrivelse. Plassering vises i LARK tegninger i detaljplanfasen. H: 0.9 m Avfallssbod Se ARK beskrivelse. Plassering er vist på landskapsplan VANN, SPILLVANN OG OVERVANN Entreprenør må påberegne å utføre rørinspeksjoner da kartgrunnlaget er mangelfullt. Det er ikke kjent hvor kuppelristene på nordvest og nordsiden av eksisterende skolebygg dreneres til. 3stk kuppelrister berøres av tiltaket. Detaljprosjektering av VA anlegg gjøres i totalentreprisefasen. Prosjektering i henhold til NS3420 utg. 4 (201302) og Hurum kommunes VA-norm. OPSJON Flytting av vannledning Av kartgrunnlaget ser det ut til at eksisterende vannledning ligger under eksisterende skolebygg i øst. I så fall vil ledningen komme i konflikt med planlagt gymsal. Posten gjelder alle arbeider med omlegging av ledning, så som prosjektering, graving, skjøting, sprenging. Eksisterende rør og rørdeler fjernes og nye duktile rør legges. Omleggingen utføres i samråd med Tofte vannverk. Utføres ikke dersom opsjon (nedenfor) kommer til utførelse. OPSJON Ny brannvannskum Etablering av ny vannkum med brannventil i tilknytning til eksisterende vannledning. Prefabrikert betongkum med armatur med ventilkryss DN150mm.

25 Duktile rørdeler. Stige. Kjørbart støpejernslokk. Hurum kommunes VA-norm følges. Brannkummen plasseres rett på nedsiden (sørsiden) av ny gymsal. Komplett kum levert og montert. Inkluderer prosjektering, graving, sprengning, omfylling, testing, dokumentasjon og innmåling etc. Utføres i samråd med Tofte vannverk OPSJON Ny Vannledning Eksisterende vannledning er DN110 SJK. Det kreves vanligvis DN150 for brannvann. Denne posten inkluderer oppgradering fra DN110 SJK til DN150 utført i henhold til Hurum kommunes VA-norm, fra Vestre Standvei og opp til eksisterende brannkum i det nordøstre hjørne av skoletomten, ca. 150 meter. Valgfri metode, enten tradisjonell graving eller utblokking. Komplett leveranse av rør og rørdeler med tilkobling til eksisterende anlegg i begge ender. Inkluderer prosjektering, graving, sprengning, omfylling, komprimering, testing etc. Utføres i samråd med Tofte vannverk OPSJON Ny Stikkledning for vann Ny stikkledning med tilkopling til eksisterende eller ny vannledning til skolen. Dimensjoneres i henhold til Hurum kommunes VA-norm. Inkludert stoppekran og tilbakeslag. Komplett levert og montert. Inkluderer prosjektering, graving, sprengning, omfylling, komprimering, testing etc Kamerakjøring av spillvannsledning Eksisterende stikkledning for spillvann er av ukjent kvalitet. Dokumenteres med kamerakjøring. OPSJON Ny stikkledning for spillvann Avgjøres etter kamerakjøring: Ny stikkledning fra skolen og fra ny gymsal med tilkopling til eksisterende kommunal avløpsledning. Dimensjoneres og prosjekteres i henhold til Hurum kommunes VA-norm. Komplett levert og montert. Inkluderer prosjektering, graving, sprengning, omfylling, komprimering, testing etc Drenering Det må sørges for tilstrekkelig drenering langs bygninger Sluk Det må tas høyde for tilstrekkelig antall sluk på områder med fast dekke. Gjelder skolegård, bussholdeplass, parkering, "kiss and ride", veier, stier og øvrige områder med fast dekke. Øvrige områder må prosjekteres med fall slik at overflatevann renner mot et nærliggende sluk. Slukene må ha sandfang og avsluttes med minimum 10 cm justeringsring på toppen over kjegle eller kjøresterkt lokk.

26 Overvannsledninger Vann fra tak fra skolebygning, ny gymsal, skolegård etc. må ledes ned til fjorden, via enten nytt rør under Vestre Strandvei eller eksisterende kulvert dersom dette tillates av Hurum kommunes VA-etat. Dimensjon og utførelse prosjekteres i henhold til Hurum kommunes VA-norm Overvannskummer Prefabrikerte nedstigningskummer i betong og stake- spylekummer må inkluderes i tilstrekkelig antall i henhold til Hurum kommunes VA-norm.. Komplett levert og montert. Inkluderer prosjektering, graving, sprengning, omfylling, testing etc Spalterenne På nordsiden av nye klasserom/heimkunnskap er det behov for en spalterenne med nødvendig tilhørende utstyr fra ACO, SR 100 S, eller lignende. Materiale: betong Monteringsmetode: betong Fall i renne: horisontalt OPSJON Fordrøyningsbasseng Posten gjelder etablering av fordrøyningsbasseng bestående av drenerende masser uten finstoff. Bassenget skal dimensjoneres for å ta imot takvann, og overflatevann fra harde dekker SKJØTSEL Det nyetablerte grøntanlegget skal skjøttes i garantitiden. Dvs. 5 år. Utføres iht. NS 3420 versjon 4 kapittel Z K 1, 2, 4, FDV DOKUMENTASJON Det skal leveres FDV-dokumentasjon knyttet til utomhusanlegget.

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5 7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE 70 GENERELT 2 71 TERRENGBEHANDLING 3 71.2 Behandling av eksisterende vegetasjon 3 71.3 Grunnarbeider 3 71.4 Terrenghøyder og innmåling 3 71.5 Masseflytting 3 72 VEIER, PLASSER

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg.

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg. 7. LANDSKAPSARBEIDER 7.0 GENERELT 7.0.1 Reguleringsplan Ved anelggsarbeider og bygningsarbeider skal kravene i gjeldende reguleringsplan ivaretas: For eksempel hensyntagen til eksisterende terreng, terrengbearbeiding,

Detaljer

C ÅVANGEN SKOLE. Anskaffelse av totalentreprenør. Konkurransegrunnlag C 7 Ytelsesbeskrivelse utomhusanlegg

C ÅVANGEN SKOLE. Anskaffelse av totalentreprenør. Konkurransegrunnlag C 7 Ytelsesbeskrivelse utomhusanlegg C ÅVANGEN SKOLE Anskaffelse av totalentreprenør Konkurransegrunnlag C 7 Ytelsesbeskrivelse utomhusanlegg Innhold C 7 UTOMHUSANLEGG... 2 C 70 UTENDØRS GENERELT... 2 C 701 Forhold på tomten... 2 C 702 Minimumskrav

Detaljer

Onøy Barnehage Kap. 7; Funksjonsbeskrivelse Utomhusanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE. Prodeco as KAP.7 UTOMHUSANLEGG. 70 Utendørs, generelt s.

Onøy Barnehage Kap. 7; Funksjonsbeskrivelse Utomhusanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE. Prodeco as KAP.7 UTOMHUSANLEGG. 70 Utendørs, generelt s. INNHOLDSFORTEGNELSE KAP.7 UTOMHUSANLEGG 70 Utendørs, generelt s. 2 700 Generelt 71 Bearbeidet terreng s. 2 711 Grovplanert terreng 712 Drenering 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner 72 Utendørs

Detaljer

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalmedisinsk senter

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1 72 Landskap 72.02 Grunnarbeider 72.02.1 FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Område sør og øst for ny flerbrukshall RS Inkl.

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

AREMARK SKOLE KVALITETSBESKRIVELSE LANDSKAP

AREMARK SKOLE KVALITETSBESKRIVELSE LANDSKAP Oppdragsgiver AREMARK KOMMUNE Rapporttype KVALITETSBESKRIVELSE LANDSKAP 10.02.2016 AREMARK SKOLE KVALITETSBESKRIVELSE LANDSKAP 07.00 LANDSKAPSANLEGG 70 UTENDØRS GENERELT Utførelsen skal skje i henhold

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Skolen skal oppgradere utomhusanlegget og oppdraget innbefatter prosjektering med god beskrivelse av løsning, målsatte tegninger, leveranse av

Detaljer

7 UTENDØRS Skjøtselbeskrivelse skal være en del av anbudet. Det leveres digitale plantegninger av utomhusarealet i DWG og PDF format.

7 UTENDØRS Skjøtselbeskrivelse skal være en del av anbudet. Det leveres digitale plantegninger av utomhusarealet i DWG og PDF format. Vedlegg 18 Byggehåndbok utendørs. 7 UTENDØRS Skjøtselbeskrivelse skal være en del av anbudet. Det leveres digitale plantegninger av utomhusarealet i DWG og PDF format. Dokumentasjon skal skje i henhold

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Skolen skal oppgradere utomhusanlegget og oppdraget innbefatter prosjektering med god beskrivelse av løsning, målsatte tegninger, leveranse av

Detaljer

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Eksist. mur 4 3 3 6 1 2 10 2 10 1 2,6 3 3 A TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Bygning Lehus, se J-tegn Betongheller GS-veg justeres Vegetasjonsrydding

Detaljer

Veiavangen Ungdomsskole Nedre Eiker Kommune FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR UTENDØRSARBEID. utarbeidet av:

Veiavangen Ungdomsskole Nedre Eiker Kommune FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR UTENDØRSARBEID. utarbeidet av: Veiavangen Ungdomsskole Nedre Eiker Kommune FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR UTENDØARBEID utarbeidet av: Mai 20 Innholdsfortegnelse GENERELT 3. DOKUMENTASJON 3.2 LOVBESTEMMELSER, FOKRIFTER OG STANDARDER 3.3 ORIENTERING

Detaljer

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 INNLEDNING Rambøll, seksjon landskap har prosjektert utomhusplan til nye boliger på Øvre Skansen på oppdrag for Bybo. Denne beskrivelsen tilhører utomhusplan

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Skolen skal oppgradere utomhusanlegget og oppdraget innbefatter prosjektering med god beskrivelse av løsning, målsatte tegninger, leveranse av

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Skolen skal oppgradere utomhusanlegget og oppdraget innbefatter prosjektering med god beskrivelse av løsning, målsatte tegninger, leveranse av

Detaljer

Fv 107 Jondal ferjekai

Fv 107 Jondal ferjekai Statens vegvesen Prosjektfase Tekniske tegninger Fv 107 Jondal ferjekai Jondal kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: Hp 01 km 0,030 350 Region

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE TINGVOLL BARNEHAGE LARK-UTOMHUSANLEGG

FUNKSJONSBESKRIVELSE TINGVOLL BARNEHAGE LARK-UTOMHUSANLEGG Vedlegg nr 1 U FUNKSJONSBESKRIVELSE TINGVOLL BARNEHAGE LARK-UTOMHUSANLEGG SIDE 1 INNHOLD 7. GENERELT... 3 7.1 SAMMENDRAG UTOMHUSARBEIDER... 3 7.1.1 Inngangsparti... 3 7.1.2 Varelevering og renovasjon...

Detaljer

Grime - Vesleelva Fylkesvei 34. Vedlegg til 0-bok: 4. Funksjonsbeskrivelse for lokale støyskjermer. d. Bygningsdelens kapittel 7 Utendørs

Grime - Vesleelva Fylkesvei 34. Vedlegg til 0-bok: 4. Funksjonsbeskrivelse for lokale støyskjermer. d. Bygningsdelens kapittel 7 Utendørs Fylkesvei 34 Vedlegg til 0-bok: 4. Funksjonsbeskrivelse for lokale støyskjermer d. Bygningsdelens kapittel 7 Utendørs utarbeidet av: September 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

7. UTENDØRS. 70. Generelt. 71. Terrengbehandling. Beskrivelsen av utendørsanlegget er ordnet etter NS 3451 Bygningsdeltabellen.

7. UTENDØRS. 70. Generelt. 71. Terrengbehandling. Beskrivelsen av utendørsanlegget er ordnet etter NS 3451 Bygningsdeltabellen. 7. UTENDØRS 70. Generelt Beskrivelsen av utendørsanlegget er ordnet etter NS 3451 Bygningsdeltabellen. Foruten de forskrifter og standarder som framgår av anbuds- og kontraktbestemmelsene, skal arbeidet

Detaljer

Kapittel 7. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år

Kapittel 7. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år Kapittel 7. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år 7.0 Generelle bestemmelser 7.01 Tilbudets omfang Denne tilbudsbeskrivelsen angir de krav som stilles til utomhusarealene. Alle kostnader knyttet til opparbeidelse

Detaljer

Bilag B2.2 FUNKSJONSBESKRIVELSE LARK-UTOMHUSANLEGG

Bilag B2.2 FUNKSJONSBESKRIVELSE LARK-UTOMHUSANLEGG Bilag B2.2 FUNKSJONSBESKRIVELSE LARK-UTOMHUSANLEGG SIDE 1 INNHOLD 7. GENERELT... 3 7.1 SAMMENDRAG UTOMHUSARBEIDER... 3 7.1.1 Inngangsparti... 3 7.1.2 Varelevering og renovasjon... 3 7.1.3 Parkering...

Detaljer

00477-STATPED MIDT AVDELING HEIMDAL ELEVHJEM MØLLER SKOLE UNIVERSELL UTFORMING ELEVHJEM 4. Totalentreprise Funksjonsbeskrivelse Utomhusarbeider

00477-STATPED MIDT AVDELING HEIMDAL ELEVHJEM MØLLER SKOLE UNIVERSELL UTFORMING ELEVHJEM 4. Totalentreprise Funksjonsbeskrivelse Utomhusarbeider 00477-STATPED MIDT AVDELING HEIMDAL ELEVHJEM MØLLER SKOLE 73078-UNIVERSELL UTFORMING ELEVHJEM 4 Totalentreprise Funksjonsbeskrivelse Utomhusarbeider YTELSESBESKRIVELSE 1.0 UTOMHUSARBEIDER Generelt Utomhusarbeidene

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Utendørs Kapittel 7 av 7 Februar 2009 7. UTENDØRS...3 700 Utendørs, generelt...3 71 BEARBEIDET TERRENG...3 710 Bearbeidet terreng, generelt...3 712 Drenering...4 72 UTENDØRS

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

BERGEN KOMMUNE U2107 Damsgård skole.

BERGEN KOMMUNE U2107 Damsgård skole. teamwork://brg-s14/1350003328 - NYE DAMSGÅRD SKOLE 15012015 15:07 PROSJEKT NR Anbudstegning 15012015 Gnr/Bnr: Region Vest Bergen Luftperspektiv 1 1350003328 1:2,36 15012015 ING NR A200 70 001 teamwork://brg-s14/1350003328

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Skolen skal oppgradere utomhusanlegget og oppdraget innbefatter prosjektering med god beskrivelse av løsning, målsatte tegninger, leveranse av

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Kapittel A5. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år

Kapittel A5. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år Kapittel A5. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år A5.0 Generelle bestemmelser A5.01 Tilbudets omfang Denne tilbudsbeskrivelsen angir de krav som stilles til utomhusarealene. Alle kostnader knyttet til opparbeidelse

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Bydel Alna og Undervisningsbygg har inngått en samarbeidsavtale om å oppgradere den nedslitte ballbanen, så den blir et flerbruksanlegg for skolen

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Ringsaker kommune. Uteanlegg Prøysenhuset DISTRIBUSJONSLISTE. Elektronisk. Elektronisk. Elektronisk A1. Elektronisk. Elektronisk A1.

Ringsaker kommune. Uteanlegg Prøysenhuset DISTRIBUSJONSLISTE. Elektronisk. Elektronisk. Elektronisk A1. Elektronisk. Elektronisk A1. DISTRIBUSJONSLISTE, 65 Lillehammer Tlf 67 0500 TEGNINGSLISTE Oppdragsnummer 304C Sign: Opprettet dato : Dato revisjon/utsendelse: Kaisa Persson 0305 039 kommune v / Elin Hekne Prosjekt: A A3 Elektronisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Hovedgate Tofte. Hurum Kommune

Konkurransegrunnlag TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Hovedgate Tofte. Hurum Kommune Konkurransegrunnlag TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Hovedgate Tofte Hurum Kommune Utarbeidet av: Juni 2014 TEGNINGSLISTE Prosjekt: 2110137 Hovedgate Tofte sentrum Hurum Kommune Ajour pr.: 10.07.2014 Tegn.

Detaljer

Teknisk beskrivelse Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag Sak 12/3592

Teknisk beskrivelse Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag Sak 12/3592 Teknisk beskrivelse Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag Sak 12/3592 Fjellhamar skole - Ballplass TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842

Detaljer

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER Detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for: Stenberg 14/5-2. Byggetrinn og del av Krokstranda sør 14/2 m. fl. i Kroken TROMSØ 28.08.12

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 BESKRIVELSE UTOMHUSARBEIDER Utarbeidet av: ABC Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Utvendig rehabilitering- Løvstakkveien 27-29 Tilbudsgrunnlag-

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Kravspesifikasjon Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Rammetillatelse/ ferdigattest... 2 1.3. Prosjektering... 2 1.4. Fremdrift...

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

3-15. 81202 Rekkverksavslutning med feste i fjell. 81203 Ny plassering av skilt 512 3-12. Tegnforklaring: Nytt leskur av smal type.

3-15. 81202 Rekkverksavslutning med feste i fjell. 81203 Ny plassering av skilt 512 3-12. Tegnforklaring: Nytt leskur av smal type. 3-15 81500 Nytt leskur av smal type Fall Fall 2,5% Skilt 512 fjernes 10 2 15,5 2,6 20 9,4 10 20 20 81200 10 81201 20 Fall 2,5 %Fall 3,0% 2,7 3 0,25 0,5 Mast flyttes 81202 Rekkverksavslutning med feste

Detaljer

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk Vedlegg 9 Denne beskrivelse definerer funksjonskravene som stilles til de ulike elementer i anlegget. Beskrivelsen gjelder sammen med tegninger i henhold til

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE PARKERING

FUNKSJONSBESKRIVELSE PARKERING FUNKSJONSBESKRIVELSE PARKERING 70 GENERELT 70.1 Landskap- tekniske planer Vedlagte tegninger LA100 og LA103 skal være førende for utformingen av uteområdet. Arbeidene skal utføres som permanente installasjoner

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Planbeskrivelse: 71 Terrengbehandling 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS (se eget kapittel) 74 Utendørs elektro

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM Beskrivelse for åpen anbudskonkurranse Anbudsfrist: 5. februar 2016 kl 12:00 Anbudsåpning: 5. februar 2016 kl 12:30 OPPDRAGSNAVN: OPPDRAGSGIVER: Anbudsdokumenter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Heller. gir utemiljøet rene linjer. [Et vell av variasjoner]

Heller. gir utemiljøet rene linjer. [Et vell av variasjoner] HELLE GRÅ OG RØD 30X30X7 HELLE STRUKTURA MED BRUDDKANT [Et vell av variasjoner] BILDET VISER GANGBANEHELLER I SPESIALFARGE KOMBINERT MED SMÅGATESTEIN I GRANITT > gir utemiljøet rene linjer Vårt brede sortiment

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og

Detaljer

1216 SCHOUS PLASS Kostnadskalkyle 20.12.2012

1216 SCHOUS PLASS Kostnadskalkyle 20.12.2012 1216 SCHOUS PLASS Kostnadskalkyle 20.12.2012 Beregningene er basert på tegning LARK 300 datert 20.12.2012, kartgrunnlag fra Oslo kommune og ledningskart fra VAV. Det er ikke utført målinger for evt. forurenset

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Østfold fylkeskommune Tannklinikk ved Mysen vgs

Østfold fylkeskommune Tannklinikk ved Mysen vgs Østfold fylkeskommune Tannklinikk ved Mysen vgs Funksjonsbeskrivelse Konkurransegrunnlag for totalentreprise s. 2 INNHOLDFORTEGNELSE 7 UTENDØRS... 3 70 FORBEREDENDE ARBEIDER... 5 71 BEARBEIDET TERRENG...

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Notat Lura bydelssenter overbygninger på tak

Notat Lura bydelssenter overbygninger på tak Notat Lura bydelssenter overbygninger på tak jl Ilsvika, Trondheim 03.09.2014 Innledning I merknad til forslag til detaljregulering for feltene S og KBA1, Lura bydelssenter Plan 2008315-01 fra Sandnes

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AURE OMSORGSBOLIGER LARK-UTOMHUSANLEGG

FUNKSJONSBESKRIVELSE AURE OMSORGSBOLIGER LARK-UTOMHUSANLEGG U FUNKSJONSBESKRIVELSE AURE OMSORGSBOLIGER LARK-UTOMHUSANLEGG SIDE 1 INNHOLD 7. GENERELT... 3 7.1 SAMMENDRAG UTOMHUSARBEIDER... 3 7.1.1 Inngangsparti...3 7.1.2 Varelevering og renovasjon...3 7.1.3 Parkering...3

Detaljer

ca (E) P-plass A1 Avfall/ renovasj. ca. 30 pl P-plass Tursti Port/bom Tursti Skråning

ca (E) P-plass A1 Avfall/ renovasj. ca. 30 pl P-plass Tursti Port/bom Tursti Skråning FORKLARINGER: Tegnforklaring Fotballbane Av- og påstigning buss Felles skolebygg Eksisterende trær Felles kulturbygg Nye trær, Svensk asal Skole/idrett Nye trær, Prydeple Ungdomsskole Nye trær, Lønn Tilbygg

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger. Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata. Kommune: Gjøvik kommune

Konkurransegrunnlag. PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger. Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata. Kommune: Gjøvik kommune Konkurransegrunnlag PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger TEGNINGSHEFTE Prosjekt: Gjøvik skysstasjon Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata Kommune: Gjøvik kommune Tekniske data Strandgata:

Detaljer

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse Veirehabilitering Slottsberget, Dikemark Asker kommune Beskrivelse Innledning Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å rehabilitere Slottsberget veien som ligger i Dikemark, Asker

Detaljer

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn- og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS.

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS. Skanska Norge AS Bygg Trondheim Post Postboks 6033, 7434 Trondheim Besøk Tungasletta 16 Telefon 400 13 660 Web www.skanska.no Org.nr NO943049467 Notat Mottaker: Sør Trøndelag Fylkeskommune Vedr. Innspill

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN Trondheim, 14.06.2010 v/grete Ludvigsen Revidert 14.06.2010 Kostnadsoverslag for infrastruktur Levanger Havn Oversender som avtalt et kostnadsoverslag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Hageprodukter i betong fra NOBI. realiserer drømmen om et vakrere uterom!

Hageprodukter i betong fra NOBI. realiserer drømmen om et vakrere uterom! Hageprodukter i betong fra NOBI realiserer drømmen om et vakrere uterom! Herregård Gråmix NOBI hageprodukter 3 Planlegg ditt uterom Uterommet har blitt viktigere for oss nordmenn når familie og venner

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer