Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST"

Transkript

1 Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet er viktig og får utvikle seg på sin måte men saman med andre vil det oppleve å få meir ut av seg sjølv. «saman er ein mindre aleine», Anna Gavalda Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekt i denne retninga. I Barnehagelova står det: Barnehagen skal formidle verdiar og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og meistring i et sosialt og kulturelt fellesskap. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN INNHALD OG OPPGÅVER Dei sju fagområda ligg til grunn for alt arbeidet vårt. I kreativiteten vår har vi valt å gjere om dei sju fagområda til våre bobler. 1

2 2

3 Teikn til tale : Evna til å kommunisere er viktig og det gir grunnlag for å kunna inngå i eit fellesskap med andre. Utan dette får ein dårlegare føresetnader for å delta og bli inkludert i fellesskapet. Derfor bruker vi teikn til tale med barn som har forseinka språkutvikling. Teikn bidrar til å styrke barnet si ordforståing og hjelper barnet til sjølv å bli aktiv i kommunikasjonen. Når ein brukar teikn saman med barn, gjer det at barnet sjølv kan opparbeide eit ordforråd som det kan bruke aktivt. Vi bruker teikn for at barna skal få ein større forståing for språket, og for at dei skal få eit reiskap til å utrykke seg utan tale. Teikna brukast saman med tale. Forsking viser at barn med normal språkutvikling får eit større ordforråd og betre språkforståing når dei har brukt teikn, enn born som ikkje har brukt det. For å kunne bli aktive medborgarar i samfunnet, må alle ha moglegheit til å kunne uttrykka seg. Alle born har krav på å kunna forstå og bli forstått. Minoritetsspråkleg: Vi har fleire barn med minoritetsspråkleg bakgrunn i Leirstaden fleire av desse barna er tospråklege. Definisjonar : Minoritetsspråkleg : Oftast brukt om barn som har to foreldre med anna morsmål enn norsk. Men blir også brukt der berre ein av foreldra har anna morsmål enn norsk. 3

4 Morsmål : Det er det første språket barn lærer. Barn kan også ha to morsmål, viss dei veks opp med to språk i familien ( simultan tospråkleg). Mange barn beherskar etter kvart sitt 2. språk (til døme norsk) betre enn sitt morsmål. Andrespråk : Barnets språk nr. 2. som barnet tileignar seg gjennom dagleg kontakt med språket ( For barn med eit anna morsmål enn norsk, busett i Noreg, vil 2. språket vere norsk). Fellesfokusområde også dette barnehageåret er: Barn si medverknad Kva er barn si medverknad? Barn si medverknad handlar om innflytelse på eigen kvardag! Barn skal ikkje stå til ansvar for vala sine. Barn har alltid rett til å ombestemme seg. Korleis arbeider vi med barn si medverknad i Leirstaden barnehage? - På småbarnsavdelingane: Inne hos dei minste i barnehagen der barna enda ikkje har fått utvikla så mykje språk, er det opp til dei vaksne å tolke barna sitt kroppsspråk. På denne måten kan vaksne sjå ting til døme som ; kva barnet vil leike med, kvar dei vel å leike, kva det vil ha å ete, om det er ting dei ikkje vil gjere/leike med. Det er også viktig å ha respekt for barna sine signal, til døme at det er mett, trøtt og liknande. Vi kan tilretteleggje slik at dei kan få leike i fred, og vi kan plassere leiker i deira høgde slik at dei lett kan velje kva dei vil leike med. - På dei store avdelingane Inne hos dei store her i Leirstaden ligg samtale meir til grunn. Her kan barna fortelje dei vaksne kva dei er interessert i å gjere. I nokre planlagde aktivitetar får barna moglegheit til å påverke ved å velje om det vil teikne/male/perle/pusle/bygge lego, etc. den pedagogiske verksemda må organiserast og planleggjast slik at det blir tid og rom for barna å medverke. Slik kan dei bli motiverte til å påverke kvardagen i barnehagen. 4

5 Rammeplane s 14. Vi meiner at det er viktig med vaksne som er vare for barna sitt kroppsspråk og signal. Det er viktig å lytte til barna sine ynskjer og behov slik at barna føler at det får respekt og at deira meiningar og ynskjer er viktige. Dette er viktig for barna si sjølvkjensle. Vidare er det viktig at dei vaksne ser kva slags aktivitet som er viktig for barna, og planlegg aktivitetar med hjelp av dette. Barna skal tas på alvor når dei gir uttrykk for kjensler Barna må få støtte til å undre seg og stille spørsmål Dei må oppmuntrast aktivt til å gi uttrykk for tankar og meiningar - og møte anerkjenning for meingane sine. Personale må lytte og prøve å tolke kroppsspråket... Prosjekt hausten 2014 Magiske samlingar den magiske samlingsstunda. «Jeg gleder meg til samlingsstunden. Jeg kjenner det her...», sa femåringen og pekte midt på magen. «hvorfor det?», spurte jeg. «For idag skal vi på cruise og danse på dekk. Etterpå skal jeg på spa og få masert beina mine og det er så deilig», svarte hun og smilte fra øre til øre i blomstrete sommerkjole og solhatten på snei. Ute sluddet det... ( Utdrag fra magiske samlingssunder, Trude Anette Brendeland) Vi har vært så heldig å ha hatt Trude fra her som kursholder hos oss nå heilt i starten av barnehageåret. 5

6 Ho gav oss mange idear, inspirasjon og ikkje minst ei skikkelig booster på hausten/årets prosjekt. Vi ynskjer å skape samlingar med magi kjente (og ukjente) eventyr som blir fortalt og framsynt på ein måte som er førebudd og er inspirerande. «Med ordet magi, mener jeg å vie til den stemningen som oppstår når små og stores konsentrasjon er samlet om noe. Når alle nyter stunden og er oppslukt av det man holder på med og oppmerksomheten er bundet i det samme øyeblikket- det er magi!» (Trude Brendeland magiskesamlingsstunder) Vi ser på samlinga som ein stad der kulturformidling og kulturelle uttrykk står i sentrum. Vi vil også knytte dette opp mot temaarbeid meire utfyldane info. På månadsskriv/bloggane til kvar enkelt avdeling. Vi er så heldige at vi har det store fellesrommet på 70 m2, dette er et unikt rom med scene, projektor, lyd og lys anlegg. Her kan kvar enkelt avdeling skape magiog vi kan lage fellesframsyningar ol. Saman med barna. Bildet er tatt når vi hadde kurs med Trude Brendeland aug

7 FORELDRE SI MEDVERKNAD: Foreldre/føresette kan utøve medverknad på drifta av barnehagen gjennom samarbeidsutvalet i barnehagen. Saker kan meldast til samarbeidsutvalet. Foreldre/føresette kan seie kva dei meiner om barnehagen gjennom brukarundersøkinga som blir gjennomført anna kvart år. Undersøkinga er anonym og inneheld ei rekkje ulike spørsmål kor dykk skal gje poeng frå 1-6. Signala vi får gjennom undersøkinga forteljar oss kor vi må bli betre og kva dykk er fornøgd med. KONTAKTINFORMASJON: Kontor/Styrar: Avdelinganes tlf.nr: Dovregubben : / Tryllefløyten : / Flåklypa: / Tyrihans: / Soria Moria : / Barnehagen si postadresse: Leirstaden bhg. Austre Skiftedalsveg Straume kontor: 7

8 Tryllefloytenblogg.blogspot.com Avdflaaklypa.blogspot.com Avdsoriamoria.blogspot.no Tyrihansbarna.blogspot.com Avddovregubben.blogspot.no Leirstaden barnehage si nye heimeside: VIKTIGE DATOAR: August Planleggingsdag 11.august Bhg. Stengt september Dino-foreldremøte 3.sept. Foreldremøte for alle 16.sept. Oktober Skulen haustferie veke 41 Desember Luciafeiring 12.des. November 7. november, Planleggingsdag Bhg. Stengt 8

9 DEI UTROLEGE ÅRA Målet ved programmet er å styrke personalets kompetanse i førebygging og handtering av åtferdsproblem i skuler/barnehagar, samt å styrke samarbeidet mellom skule/barnehage og heim. Programmet styrker personalets kompetanse i klasse/gruppeleding, inklusive ulike proaktive læringstilnærmingar. Ut i frå DUÅ si målsetting jobbar vi i Leirstaden Barnehage denne hausten spesielt med: Relasjonsbygging/skape trygghet: ta imot barna i garderoben Vere nær, tilpassa fysisk kontakt, blikkontakt, lære barnet å kjenne, vere roleg, gi tryggleik, spegle barnet. Møt barnet der det er, gi tryggleik! 9

10 Proaktive strategiar : Gjennomtenkte rutinar og haldepunkt i kvardagen. Tydelege rammer Lage reglar saman med barna på avdelinga. Lære barna om reaksjonsmønsteret/ konsekvensar : Ha realistiske forventningar og bruke alderstilpassa beskjedar og konsekvensar. Gi barna val der det er mogeleg. Vere vennleg, men bestemt Lære barna om kjensler : Bruke bilete, plakatar, kort ol. Av ulike ansikts og kroppsutrykk, som viser ulike kjensler. Lese bøker om kjensler. Viktig å anerkjenne og sette ord på kjenslene til barna i kvardagen! Dinoskulen /førskolebarna Føremålet med prosjektet er å fremja sosiale ferdigheitar hjå barn, styrke samarbeid mellom barn og vaksne og redusera uønska språkbruk og negativ åtferd i barnehagen. Dette er det vi skal læra : Å forstå reglar og kvifor vi har dei. Å forstå og kunne snakke om eigne og andre sine kjensler. Å læra å løyse problem. Å læra sinnemeistring. Å vera ein god ven og kunne samarbeide med andre både i barnehagen og heime. Gjennom heile dette barnehageåret skal vi ha Dinosaursskule i Leirstaden barnehage. Vi har foreldrerettleiaren de utrolige årene disponibelt for utlån. (2 eks.) Der kan foreldra lese om dei ulike strategiane heime. Denne er utfyllande i forhold til heimesituasjonen, enkel og forståelig. 10

11 Bursdag : Når vi feirar bursdag ynskjer vi å ha barnet i fokus. Vi ynskjer at bursdagsfeiringane i Leirstaden bhg. skal innehalde: Bursdagskrone, plakat, flagg, bursdagssong, bursdagskiste og godhjarta/godstol. Ved bruk av barnehagen si garderobe til invitasjoner er det viktig å tenke gjennom kva grupper av barn det er naturlig å invitere. Spør personalet før dykk heng opp lappar dei kan komme med gode råd. 11

12 DOKUMENTASJON: Vi dokumenterer arbeidet i barnehagen gjennom dagleg samtale med foreldra i garderoben. Dagen i dag blir dokumentert på avdelinga si blogg. Alle barna i barnehagen har kvart sitt album/perm kor det blir satt inn bildar av ulike aktivitetar barnet har deltatt i. I månadsskriv/vekeskriv står det litt om kva vi har gjort og litt om kva som skjer framover. Vi bruker også avdelingane og fellesrommet til å syne fram prosess og resultat av forskjellige aktivitetar vi har gjort. 12

13 13

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak tunghørt - mot og vilje til eit godt liv HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak mot og vilje til eit godt liv HØRSEL I nattens ufattelige stillhet av stjernerom, er kanskje jorden eneste sted

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro Ein liten rettleiar om problemspeling LOADING 10% når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro til foreldre og barnefagleg personell LOADING 20% Innleiing Dataspel er ein naturleg del av kvardagen til

Detaljer