Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring ASA Postboks LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/ /CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Den 14. mai 2013gjennomførte Datatilsynet en kontroll hos Gjensidige Forsikring ASA (Gjensidige). Kontrollen skjedde med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (personopplysningsloven) 42 tredje ledd nr. 3. Foreløpig kontrollrapport Vedlagte kontrollrapport omhandler virksomhetens behandling av personopplysninger i forsikringsøyemed, med særlig vekt på den behandling som skjer med tanke på å forhindre eller avdekke svik i forsikringsforholdet. Enkelte funn er imidlertid relevante for øvrig virksomhet i Gjensidige, blant annet gjelder dette funn knyttet til internkontrollplikten. De avvik som ble avdekket i kontrollen er nærmere beskrevet i vedlagte kontrollrapport. Eventuelle feil eller mangler i de faktiske forhold som fremkommer i rapporten bes tatt opp med Datatilsynet i forbindelse med virksomhetens eventuelle tilsvar til dette varselet, jf siste avsnitt i dette brev. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at rapporten skal gjenspeile de faktiske forhold på kontrolltidspunktet, slik at eventuelle senere endringer ikke får betydning for rapportens innhold. Dersom Datatilsynet ikke mottar merknader til kontrollrapporten blir denne å anse som endelig. 1 Varsel om pålegg Dette er et varsel om at Datatilsynet, med hjemmel i personopplysningslovens 46, vil gi følgende pålegg: 1. Virksomheten må etablere og implementere internkontroll i samsvar med personopplysningsloven 14. Det vises til tilsynsrapportens pkt Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjemmeside: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO

2 2. Virksomheten må ikke behandle personopplysninger i større utstrekning eller på annen måte enn det er behandlingsgrunnlag for, jf personopplysningslovens 11a og 8 og 9. Det vises til kontrollrapportens pkt Virksomheten må ikke behandle personopplysninger som ikke er nødvendige og relevante for formålet med behandlingen, eller som ikke har tilfredsstillende kvalitet, jf personopplysningslovens 11d og e. Det vises til kontrollrapportens pkt Virksomheten må slette personopplysninger når det opprinnelige formålet med behandlingen er oppnådd, dersom det ikke finnes behandlingsgrunnlag for videre oppbevaring, jf personopplysningslovens 11e jf 28. Det samme gjelder for personopplysninger som ikke er nødvendige og relevante for formålet med behandlingen. Det vises til kontrollrapporten pkt Virksomheten må gi informasjon og innsyn i henhold til personopplysningslovens 18 flg. Det vises til tilsynsrapportens pkt Virksomheten må inngå databehandleravtaler med eksterne utredere, i tråd med personopplysningslovens 15. Det vises til tilsynsrapportens pkt Virksomheten må dokumentere tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved at det utarbeides risikovurdering i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-4. Det vises til tilsynsrapportens pkt Virksomheten må etablere system for sikkerhetsrevisjon i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-5. Det vises til tilsynsrapportens pkt Virksomheten må etablere et system for håndtering av avvik og/eller sikkerhetsbrudd, jf. personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-6. Det vises til tilsynsrapportens pkt Virksomheten må etablere tilstrekkelig informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger med behov for beskyttelse av konfidensialitet og integritet, jf. personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-11 og Dette omfatter personopplysninger som i dag lagres på filområde (rapporter, lydfiler, videofiler og annet). Det vises til tilsynsrapportens pkt Datatilsynet vil allikevel ikke fatte vedtak som her nevnt dersom virksomheten innen fastsatt frist dokumenterer at de avvikene som er beskrevet i kontrollrapporten er lukket. 2 Varsel om tilbaketrekking av konsesjon Dette er et varsel om at Datatilsynets vil trekke tilbake sin konsesjon til forsikringsvirksomhet, gitt Gjensidige den 25. juli

3 Datatilsynet viser til at konsesjonen ble gitt under forutsetning av at Gjensidige hadde implementert et internkontrollsystem i tråd med personopplysningslovens 14. Tilsynets kontroll viser imidlertid at det foreligger omfattende mangler ved internkontrollsystemet, og at konsesjonen derved bygger på uriktige, eventuelt bristende, faktiske forutsetninger. Ved vurderingen av om vedtaket skal trekkes tilbake legger tilsynet vekt på at virksomheten enten har gitt uriktige opplysninger på søknadstidspunktet, eller har unnlatt å informere Datatilsynet om senere endringer av betydning for konsesjonen. Det skal her bemerkes at Gjensidige så sent som i 2012 erklærte skriftlig overfor Datatilsynet at behandlingen skjedde i tråd med personopplysningslovens bestemmelser og konsesjonens vilkår. Det legges også vekt på at internkontrollplikten er av avgjørende betydning for å sikre at virksomheten etterlever personopplysningslovens øvrige bestemmelser. De manglene som er beskrevet i vedlagte rapport er av en slik art og omfang at det er grunn til å stille spørsmål ved om virksomheten tilfredsstillende ivaretar grunnleggende personvernrettigheter for sine kunder, ansatte og andre registrerte. Det skal bemerkes at Datatilsynet uansett ikke har adgang til å dispensere fra personopplysningslovens krav, og derved mangler kompetanse til å gi, eller videreføre, en konsesjon til behandlingsansvarlige som ikke etterlever personopplysningslovens 14. Konsesjonen vil allikevel ikke trekkes tilbake dersom virksomheten innen fastsatt frist etterlever ovenstående pålegg. 3 Varsel om overtredelsesgebyr Dette er et varsel om at Datatilsynet, i medhold av personopplysningslovens 46 jf 14 og 13 vil fatte følgende vedtak for mangelfull internkontroll: Gjensidige Forsikring pålegges å betale et overtredelsesgebyr til statskassen, pålydende kr kroner seks hundre tusen, for å ha behandlet personopplysninger uten å etablere tilfredsstillende tiltak for å sikre at behandlingen skjer i tråd med personopplysningslovens bestemmelser og uten å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandlingen. Overtredelsesgebyret forfaller til betaling fire uker etter at vedtaket er endelig. Vedtaket er tvangsgrunnlag for utlegg. Inndrivelse av kravet vil bli gjennomført av Statens innkrevingssentral, jf. personopplysningslovens 47a. Ved vurderingen er det lagt vekt på at internkontroll er en nødvendig forutsetning for at den behandlingsansvarlige skal kunne forsikre seg om, og løpende kontrollere at virksomheten til enhver tid følger personopplysningslovens øvrige bestemmelser. Pliktens omfang og nærmere innhold må vurderes konkret for den enkelte behandlingsansvarlige. Datatilsynet mener at de tiltak som er dokumentert iverksatt i Gjensidige avviker betydelig fra det man må forvente av en virksomhet av dennes art og størrelse. Dette gjelder både tiltakenes omfang, form og innhold. 3

4 Virksomheten mangler dokumenterte rutinebeskrivelser for de ansattes behandling av personopplysninger, jf kontrollrapportens pkt Inngripende behandlinger som skjer ved hjelp av skjult observasjon, foto og videoopptak, og (skjult) lydopptak er uriktig vurdert ikke å være omfattet av personopplysningsloven, og derved mangler intern regulering i tråd med dennes bestemmelser, jf kontrollrapportens pkt og Enkelte av de tiltakene som virksomheten har iverksatt gir anvisning på lovstridig praksis. Dette gjelder selskapets instruks for ivaretagelse av de registrertes rett til informasjon og innsyn i egne personopplysninger. Informasjon og innsynsrett er helt grunnleggende rettigheter for de registrerte, og nødvendig for at disse skal kunne ivareta øvrige rettigheter etter loven. Gjensidige har gjort unntak fra disse rettighetene i større grad enn det er dekning for etter personopplysningsloven, jf kontrollrapportens pkt Datatilsynet har lagt vekt på at mangelfull internkontroll og lovstridig praksis har potensielle konsekvenser for svært mange personer, idet virksomheten i dag har ca personkunder innen forsikring. Det er også lagt vekt på at behandlingen omfatter store mengder sensitive personopplysninger, både om helseforhold og om at noen er mistenkt for en straffbar handling, jf personopplysningslovens 2 nr 8. Datatilsynet har endelig lagt vekt på at lovbruddene sannsynligvis har vart over mange år. Tilsynets siste, gjeldende konsesjon er fra Behandlingen har imidlertid skjedd sammenhengende fra før internkontrollplikten etter personopplysningsloven oppstod i Manglene er av en slik art og omfang at det medfører en uholdbar risiko for at virksomheten i praksis har brutt og fremdeles bryter andre helt sentrale bestemmelser i personopplysningsloven, uten at dette oppdages av virksomheten selv eller tilsynsmyndigheten. Skyldspørsmålet Datatilsynet mener at det må kunne forventes at et forsikringsselskap setter seg grundig inn i personopplysningsregelverket og etablerer gode rutiner for å sikre etterlevelsen av dette. Det vises til at denne Gjensidige behandler store mengder sensitive personopplysninger om et stort antall mennesker som en grunnleggende del av sin kjernevirksomhet. Det vises også til at Gjensidige har konsesjon fra Datatilsynet, er derved er vist en særlig tillit som tilsier skjerpet aktsomhet. I forbindelse med Datatilsynets kontroll i 2010 ble det ikke påpekt mangler ved virksomhetens internkontrollsystem. Det må derfor vurderes hvorvidt tilsynets 4

5 saksbehandling i den forbindelse har etablert aktsomt god tro hos Gjensidige, med hensyn til at internkontrollplikten var oppfylt, også på kontrolltidspunktet i Når det gjelder Datatilsynets forrige kontroll skal det bemerkes at den var svært målrettet og begrenset, og at det ikke uten videre kan legges til grunn at tilsynet har vurdert selskapets internkontrollsystem i sin fulle bredde eller dybde. I ettertid ser Datatilsynet at dette burde ha vært presisert i den forrige kontrollrapporten. Tilsynet vil også bemerke at det hoveddokumentet som ble fremlagt i foreliggende kontroll avviker i art og omfang fra det som ble fremlagt ved forrige. En rask gjennomgang tyder på at endringene har vært av negativ karakter. Endelig må det understrekes at Datatilsynets vurdering i forbindelse med en kontroll eller en konsesjonssøknad ikke nødvendigvis står seg over tid. Det vises til at internkontrollplikten er relativ. Den behandlingsansvarlige plikter derfor å holde løpende kontroll med sine internkontrolltiltak, og å revidere disse ved behov. I den forbindelse vises det til at virksomheten har erklært skriftlig overfor Datatilsynet en rekke ganger at både personopplysningsloven og konsesjonens vilkår etterleves. Dette skjedde senest i Datatilsynet mener det må kunne forventes at virksomheten gjør nødvendige undersøkelser av egne forhold, forutfor at det avgir slike erklæringer. De manglene som er avdekket ved internkontrollsystemet antas å ha blitt avdekket ved enkle undersøkelser av virksomheten selv. De avvikene som er konstatert i foreliggende kontroll er av en slik art og omfang at virksomheten vanskelig kan høres med at den var i aktsom god tro med hensyn til at den etterlever lovens internkontrollkrav. Til tross for at Datatilsynet ikke reagerte på virksomhetens internkontroll i 2010, mener tilsynet at virksomheten forstod eller burde forstå at de tiltak som er iverksatt ikke er tilfredsstillende for å ivareta internkontrollplikten etter personopplysningsloven i dag, og at virksomheten derved har opptrådt uaktsomt Andre reaksjoner Dersom Datatilsynets konsesjon trekkes tilbake, jf ovenstående varsel, vil tilsynet vurdere eventuelle følger for utmåling av overtredelsesgebyret. Økonomisk bæreevne Gjensidige har solid økonomi, med et resultat i 2012 på NOK Virksomheten vil ikke ha problemer med å bære et gebyr som ligger opp mot lovens maksimalgrense på 10 G (kr pr 1. mai 2013). Frist for tilsvar Eventuelle merknader til foreliggende varsel eller kontrollrapport bes sendt Datatilsynet snarest, og senest innen seks uker etter at varslet er mottatt. Fristen er satt under hensyn til virksomhetens ferieavvikling. 5

6 Det anbefales at virksomheten oversender Datatilsynet et forslag til fremdriftsplan for lukking av de avvik som er beskrevet i kontrollrapporten. Datatilsynet vil se hen til denne fremdriftsplanen når det skal vedtas en frist for virksomhetens gjennomføring av tilsynets pålegg. Med vennlig hilsen Bjørn Erik Thon direktør Cecilie Rønnevik fagdirektør Vedlegg: foreløpig kontrollrapport 6

7 Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: Rapportdato: Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Gjensidig Forsikring 14. mai Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med undersøkelser som foretas for å avdekke svik eller forsøk på svik i forsikringsforholdet, såkalt utredningsvirksomhet. Kontrollen fant sted ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Til stede under kontrollen Fra virksomheten - Erik Jordet, fungerende behandlingsansvarlig og daglig ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger - Espen Jul Larsen, leder Konsernsikkerhet - Stein Ove Kjennvold, produktsjef Produkt og pris - Ole Hermansen, leder Utreder person Fra Datatilsynet - Kathrine Ekeberg, rådgiver - Cecilie Rønnevik, fagdirektør - Marius Engh Pellerud, rådgiver 1 av 23

8 Innhold 1 Innledning Til stede under kontrollen Generelt Datatilsynets kontroll i sak 10/ Om behandling av personopplysninger i forbindelse med utredningsvirksomhet Nærmere om utredningsvirksomheten Opprettelse av sak Søk i virksomhetens egne registre og opplysninger Søk i opplysninger som er allment tilgjengelige Tekniske undersøkelser Innhenting av opplysninger iht fullmakt Utredningssamtale Vitneforklaringer Skjult observasjon (spaning) Når saken er ferdig utredet Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger Personopplysningslovens virkeområde Det saklige virkeområdet Forholdet til andre lover særlig om forsikringsavtaleloven Personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger Internkontroll Behandlingsgrunnlag for utredningsvirksomheten ( 11 jf 8 og 9) Relevans, nødvendighet og kvalitet ved utredningsvirksomheten ( 11) Sletting ( 11 jf 28) Krav om informasjon og innsyn ( 18 flg) Databehandleravtaler ( 15) Konsesjon ( 33) Krav om informasjonssikkerhet Sikkerhetsledelse, mål og strategi Risikovurdering Sikkerhetsrevisjon Avvikshåndtering/sikkerhetsbrudd Sikkerhetstiltak av 23

9 3 Generelt Gjensidige er et norsk konsern med filialer i Sverige og Danmark. Virksomheten er delt inn i seks forretningsområder innen skadeforsikring, pensjon og sparing og bank. Foreliggende kontroll var i utgangspunktet avgrenset til forsikringsvirksomheten, og da særlig den utredningsvirksomheten som skjer for å avdekke svik eller forsøk på svik i forsikringsforholdet. Under kontrollen fremkom det imidlertid opplysninger som er relevante ut over dette. Det gjelder konkret kravet til internkontroll, som er behandlet i rapportens kapittel 6.2. Utredningsvirksomheten er i hovedsak lagt til en spesialenhet ved Oppgjør Ting i Oppgjør og IKT (for tingskadesaker) og til utrederenheten i Personskade Norden (for personskadesaker). Utredningsvirksomhet har tradisjonelt vært utført av det tradisjonelle oppgjørsmiljøet. I de seneste 10 årene har utredningsvirksomheten vokst, og det har vært behov for flere og mer spesialiserte ansatte. Det er i dag 19 utredere på tingskader og fire utredere på personskader. Utrederne er i all hovedsak tidligere ansatte i politiet, med politifaglig utdannelse og etterforskningskompetanse. De er geografisk plassert i virksomhetens lokale oppgjørsenheter på fire ulike steder i landet, og på virksomhetens hovedkontor på Lysaker. På oppdragsbasis benyttes også utredere som ikke er ansatt i virksomheten. Også disse er tidligere ansatte i politiet. Kontakten formidles via FNO, som administrerer en egen «pool» av etterforskere som står til bransjens disposisjon. I 2012 ble det tilbakeholdt 140 millioner kroner i erstatning som følge av at Gjensidige avdekket svik. I tillegg kommer fortjeneste som følge av at resultater fra utredningsvirksomheten også benyttes til blant annet avkortning og regress. 4 Datatilsynets kontroll i sak 10/00236 Datatilsynet gjennomførte en kontroll av Gjensidige Forsikring BA i Kontrollen var spesielt rettet mot virksomhetens innhenting og videre behandling av helseopplysninger ved inngåelse av avtaler om barneforsikring, jf tilsynets varsel om kontroll og kontrollrapport av 4. august Kontrollen avdekket at personopplysningene ikke ble slettet i tråd med pkt 5 i Datatilsynets konsesjon av 22. juli Dette gjaldt konkret opplysninger om potensielle kunder, når det er avklart at forsikringstilbudet ikke blir benyttet. Det ble heller ikke slettet opplysninger fra etablerte forsikringsforhold, når lovpålagt oppbevaringsplikt bortfalt (etter ti år). Den 4. august 2010 fattet Datatilsynet vedtak om at Gjensidige må slette opplysninger i samsvar med forsikringskonsesjonens pkt 5. 3 av 23

10 I brev av 15. juni 2011 erklærte virksomheten at det hadde innført sletterutiner i samsvar med tilsynets vedtak. Datatilsynet avsluttet derfor kontrollsaken. Med bakgrunn i de funn som er beskrevet i foreliggende rapport har Datatilsynet gjenåpnet den tidligere kontrollsaken, og bedt om en ny redegjørelse for hvordan pålegget ble etterlevd. Den tidligere kontrollen vil likevel nevnes sporadisk i foreliggende rapport, der den er relevant. 5 Om behandling av personopplysninger i forbindelse med utredningsvirksomhet Gjensidiges utredningsvirksomhet har til formål å kontrollere både at forsikringsavtaler inngås på riktige vilkår, og at et eventuelt oppgjør blir korrekt. Utredningsvirksomhet finner sted både i forbindelse med avtaleinngåelse, og i forbindelse med eventuelle oppgjør. Det gjøres blant annet undersøkelser for å avdekke brudd på opplysnings- og meldeplikter hos forsikringstager, den sikrede og den som fremmer krav. Det gjøres også undersøkelser for å avdekke om forsikringstilfeller er fremkalt av den sikrede, og om det foreligger grunnlag for regresskrav mot andre personer eller virksomheter. Utredninger iverksettes normalt med bakgrunn i: - Analyser av opplysninger i virksomhetens informasjonssystemer - Tips eller oppdrag fra egne ansatte (typisk kundebehandlere) - Tips fra eksterne (typisk naboer, politiet og andre virksomheter) 5.1 Nærmere om utredningsvirksomheten Utredningsvirksomheten består av ulike tiltak, gjerne i kombinasjon. Det ble ikke fremlagt dokumenterte rutiner som beskriver beslutningsprosessen bak eller gjennomføringen av de ulike tiltakene. Nedenstående beskrivelse er i hovedsak basert på opplysninger som ble gitt muntlig under kontrollen Opprettelse av sak Når en utreder mottar et tips som vurderes slik at det kan være holdbart opprettes utredningssaken i systemet ESS (tidligere omtalt som «SKUR») Søk i virksomhetens egne registre og opplysninger Det blir gjort søk i egne informasjonssystemer for å få et bilde av kundens historikk som forsikringstaker. Gjensidige bruker systemet S2000 til administrasjon av salg, avtaleforvaltning og oppgjør. Her gjøres det oppslag i kundens historikk i Gjensidige. Det gjøres også søk i FNOs registre ROFF (Register over forsikringssøkere og forsikrede) og FOSS (Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister) med samme formål. 4 av 23

11 Det gjøres søk i systemet KLE (Kunde, Logg og engasjement). Dette erstattes nå av systemet Dynamic. Her ligger informasjon om kundehenvendelser og virksomhetens kunderådgivning. I tillegg kan utrederne be om notater fra kunderådgiveres kontakt med kunde Søk i opplysninger som er allment tilgjengelige Det blir også gjort søk i opplysninger som er allment tilgjengelige, typisk på internett. Blant annet blir det gjort søk på åpne Facebook-profiler Tekniske undersøkelser Det gjøres undersøkelser av åsteder og på gjenstander som er relevante for forsikringstilfellet, typisk på en branntomt. Disse gjennomføres og dokumenteres normalt av takstmenn Innhenting av opplysninger iht fullmakt Det hentes inn opplysninger i henhold til den fullmakten som er gitt i tilknytning til egenerklæringsskjemaet. Det dreier seg typisk om helseopplysninger fra behandlende helsepersonell Utredningssamtale 1 Forsikringstager, den sikrede og/eller den som fremmer et krav møter til utredningssamtale, for å avgi en nærmere forklaring i saken. Innkallingen skjer normalt pr telefon. Under kontrollen ble det forklart at slike samtaler er frivillige, og at det normalt opplyses om dette, men at det blir stilt spørsmål ved hvorfor man ikke ønsker å gjennomføre en slik samtale. Det brukes lydopptak for å dokumentere samtalen, dersom den som er innkalt har samtykket til det. Dette gjelder også for samtaler som gjøres pr telefon. Det gjøres skjult lydopptak i saker som omhandler trusler, truende adferd og vold mot virksomhetens ansatte, eller dersom informasjonen om at det gjøres lydopptak vil hemme informasjonsinnhentingen. Dette gjelder både telefonsamtaler og ved fremmøte. Dersom det ikke brukes lydopptak lages det et referat av samtalen, som skal godkjennes av den som var inne til samtale. Utredningssamtalen resulterer i to dokumenter: egenrapport i skadesak og rapport i skadesak Vitneforklaringer Det hentes inn ytterligere opplysninger fra tipsere eller andre som antas å ha relevant informasjon. Det er uklart for Datatilsynet hvordan vitneforklaringer innhentes. Det ble ikke forklart under kontrollen, og det er ikke lagt frem dokumenterte rutiner for det Skjult observasjon (spaning) Det gjennomføres skjult observasjon av personer, steder, ting og hendelser. Det ble under kontrollen opplyst at dette bare gjøres dersom man har gjennomført andre tiltak uten at det har 1 Utredningssamtaler er også benevnt som konfrontasjonssamtaler i virksomhetens egne dokumenter 5 av 23

12 gitt nødvendig avklaring, eller det ellers er klart at andre tiltak ikke vil gi nødvendig avklaring. Beslutningen om at det skal iverksettes observasjon treffes ikke av den enkelte utreder, men drøftes av lederne i utredningsavdelingene. Endelig beslutning om skjult observasjon gjøres av direktør for Oppgjørsavdelingen. Utrederne benytter foto og videofilming for å dokumentere observasjonene. Det skrives også en observasjonslogg som i detalj beskriver hvem og hva som ble observert, samt tid og sted for observasjon. Et eksempel er i anonymisert form lagt ved denne rapporten. 5.2 Når saken er ferdig utredet Dersom saken er vurdert til ikke å være et tilfelle av svik går saken tilbake til kundebehandler, for avtaleinngåelse eller utbetaling. Ved avtaleinngåelse kan utredningen få betydning for de nærmere vilkårene, herunder at det gjøres reservasjoner i dekningen. Det kan også medføre at Gjensidige helt avslår å inngå forsikringsavtale. Dersom utredningen viser svik skriver utreder en innstilling til avslagsbrev. Avslaget kan være helt eller delvis (nedsatt). Denne innstillingen sendes skadevurderingsutvalget (SVU) i Gjensidige. Dersom SVU vurder det slik at saken står seg og svik kan påvises blir det sendt et avslagsbrev. Det gis normalt ikke informasjon om hvilke utredningstiltak som er gjennomført, annet enn at det oversendes referat fra samtaler som vedkommende eventuelt har vært til stede i. 6 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 6.1 Personopplysningslovens virkeområde Det saklige virkeområdet Gjensidige har lagt til grunn at skjult observasjon og film- og lydopptak ikke er underlagt noen rettslig regulering. Datatilsynet finner det imidlertid klart at virksomhetens behandling av personopplysninger i forbindelse med utredningsvirksomhet som beskrevet i kapittel 5, i sin helhet faller innenfor lovens saklige virkeområde. Personopplysningslovens bestemmelser gjelder for behandling av personopplysninger som skjer helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler, og annen behandling når opplysningene inngår i eller skal inngå i et personregister, jf personopplysningsloven 3 første ledd litra a og b. I nesten alle deler av utredningsvirksomheten blir det behandlet personopplysninger ved bruk av elektroniske hjelpemidler eksempelvis elektroniske tekstbehandlingssystemer. For de (eventuelle) manuelle behandlingenes vedkommende er formålet åpenbart å samle opplysninger som er ment å skulle inngå i ett eller flere personregistre hos Gjensidige. Dette 6 av 23

13 gjelder også for opplysninger som hentes inn ved skjult observasjon og i utredningssamtaler, med eller uten bruk av film- og/eller lydopptak Forholdet til andre lover særlig om forsikringsavtaleloven Personopplysningslovens bestemmelser gjelder «om ikke annet følger av særskilt lov som regulerer behandlingsmåten», jf dennes 5. Personopplysningslovens bestemmelser gjelder utfyllende. Dette innebærer at eventuell særlovgivning går foran personopplysningsloven ved kollisjon mellom regelsettene. Forsikringsavtaleloven regulerer avtalepartenes rettigheter og plikter i et forsikringsforhold. Loven inneholder enkelte bestemmelser om forsikringsselskapets behandling av personopplysninger og den enkeltes rettigheter i den forbindelse, herunder ved innhenting av personopplysninger ved avtaleinngåelse og i forbindelse med oppgjør. Forholdet til forsikringsavtaleloven vil bli vurdert ved gjennomgangen av de ulike pliktene som personopplysningsloven oppstiller (pkt 6.2 flg). 6.2 Personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger Internkontroll I henhold til personopplysningsloven 14 plikter Gjensidige å etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for oppfylle de øvrige kravene i loven. Tiltakene skal være dokumenterte. Før kontrollen ba Datatilsynet om å få oversendt virksomhetens dokumentasjon på etterlevelse av internkontrollplikten, særlig hva gjaldt utredningsvirksomheten. Tilsynet mottok følgende dokumenter: Instruks for behandling av personopplysninger (datert 11. april 2013) Personopplysninger ved utredninger (datert 31. januar 2013) FNOs felles etiske retningslinjer ved utredning av svindel og kriminalitet rettet mot forsikringsbransjen (datert juni 2011) Under kontrollen mottok Datatilsynet også to andre dokumenter som er relevante for internkontrollplikten ved utredningsvirksomhet. Det var «Retningslinjer for observasjon som metode ved utredning og bruk av foto/video som dokumentasjon» og «Retningslinjer for bruk av lydopptak ved samtaler i forbindelse med utredning». Begge er datert 13. desember Under kontrollen ble det forklart at det var etablert rutiner i utredningsenhetene for hvordan utredningsvirksomheten skulle gjennomføres i praksis, men at disse ikke var skriftlige. Det ble heller ikke ført noen systematisk kontroll med hvorvidt og hvordan disse ble etterlevd. Etter kontrollen mottok Datatilsynet instruksen «Konsernkrav informasjonssikkerhet». Enkelthetene i alle disse dokumentene vil bli vurdert opp mot personopplysningslovens grunnkrav til behandling av personopplysninger, samt dens bestemmelser om de registrertes 7 av 23

14 rettigheter og om informasjonssikkerhet mv (jf punkt flg og 6.3). Først vil vi knytte generelle kommentarer til de ulike dokumentene som er fremlagt, opp mot internkontrollplikten etter personopplysningslovens Om «Instruks for behandling av personopplysninger» I henhold til det opplyste 2 er dette en instruks som «gjelder generelt og for hele konsernet». Sammen med de felles etiske retningslinjer utgjør dette dokumentet «rammeverket ved behandling av personopplysninger i forbindelse med utredningsvirksomheten». Datatilsynet vil bemerke at dokumentet er svært generelt utformet, og antas å gi ingen eller liten veiledning for de ansatte ved behandling av personopplysninger. Dokumentet er etter sin form og omfang betydelig mangelfullt, og ikke egnet til å holde tilfredsstillende kontroll med egen virksomhet. For en virksomhet av Gjensidiges art og størrelse må det kunne forventes at det er etablert konkrete gjennomførende og kontrollerende rutiner knyttet til alle de ulike behandlinger som finner sted i virksomheten. Det innebærer normalt en angivelse av hvilke personer/roller i virksomhetene som skal gjøre nærmere angitte oppgaver og til hvilken tid (gjennomførende rutine). Det må også forventes at det etableres rutiner for å kontrollere hvorvidt de gjennomførende rutinene etterleves i praksis (kontrollerende rutiner), og et egnet system for avvikshåndtering og regelmessig revisjon av rutinene. Datatilsynet mener det er særlig bekymringsfullt at dette dokumentet ligger til grunn for all behandling av personopplysninger i Gjensidigekonsernet - ikke bare utredningsvirksomheten, men for eksempel også forsikringsvirksomheten generelt, bankvirksomheten og behandling av opplysninger om egne ansatte Om FNOs «Felles etiske retningslinjer» Datatilsynet vil bemerke at dette dokumentet er svært generelt utformet, idet det viser til standarder som «god forretningsskikk» og «faglig forsvarlig». Det antas ikke å gi noen praktisk veiledning til Gjensidiges ansatte, ved deres behandling av personopplysninger. Dokumentet antas etter dette å være uten relevans ved vurdering av internkontrollplikten, eller øvrige plikter etter loven Om «Personopplysninger ved utredninger» Under kontrollen fremkom det at dette dokumentet ikke er en del av internkontrollen, men er satt opp rett i forkant av denne kontrollen for å gi tilsynet en oversikt over virksomhetens ulike behandlinger og informasjonssystemer. Dokumentet antas etter dette å være uten relevans ved vurdering av internkontrollplikten, eller øvrige plikter etter loven Om «Retningslinjer for bruk av observasjon som metode ved utredning og bruk av foto/ video som dokumentasjon» og «Retningslinjer for bruk av lyd- og bildeopptak» Gjensidige har vurdert at behandling av personopplysninger som skjer ved hjelp av lyd- og bildeopptak, og i forbindelse med skjult observasjon, ikke er rettslig regulert. 2 Gjensidiges brev av 3. mai 2013 til Datatilsynet. 8 av 23

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer