Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet"

Transkript

1 Vedtatt i Samarbeidsutvalget

2 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et fellesskap. Det er en forutsetning for et godt læringsmiljø at elevene trives på skolen, og at de møter varme og omsorg fra både medelever og voksne. Denne trivselsplanen skal synliggjøre hvordan vi på Ura skole arbeider for å utvikle elevenes sosiale kompetanse og skape god trivsel på skolen. Det er fortsatt slik at foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av barnet sitt, men skolen skal hjelpe til med denne. Trivselsplanen skal slik være et redskap i det daglige livet for alle elever, ansatte, foreldre og andre samarbeidspartnere på Ura skole og SFO. Turid Skjellstad Rektor, Ura skole Innhold Forord... 2 Innhold... 2 Formålet med planen... 3 Hvem skal trivselsplanen gjelde for?... 4 Trivsels- og ordensregler... 5 Hva er sosial kompetanse?... 6 Læringsplakaten... 7 Fadderordning... 8 Elevråd... 8 Elevrådet har ett møte pr. måned... 8 Trivselsfremmende tiltak... 9 Hva gjør vi på skolen?...10 Hva gjør vi på SFO?...11 Forventninger til skolen, elever og foreldre...14 Informasjon...17 Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet 2

3 Formålet med planen 1. Øke elevenes sosiale kompetanse 2. Skape et godt lærings- og oppvekstmiljø 3. Lære elevene å ta ansvar for sitt eget liv, faglig og sosialt 4. Bevisstgjøre foresatte om nødvendigheten av barn og ungdoms sosiale kompetanse 5. Utvikle gode relasjoner mellom elever elever, voksne, hjem og skole. For hvert av hovedtrinnene skal det i arbeidet med trivselsplanen konkretiseres tiltak både på elev- og voksensiden. Alle voksne er forpliktet til å følge denne planen. Tiltakene skal synliggjøres både i halvårsplaner, periodeplaner og ukeplaner. Kjennetegn på et godt skolemiljø med sosialt kompetente elever: Elever samarbeider og hjelper hverandre Små og store elever hjelper og lærer av hverandre, faglig og sosialt Elevene snakker hyggelig til hverandre Ingen plager, mobber eller krenker andre Elevene griper inn når noen er i fare eller har det vondt De store elevene er gode rollemodeller Vi tar godt vare på skolen vår Vi er gode representanter for skolen vår når vi er på turer eller på ekskursjoner For å få til arbeidet må skolen og den enkelte elevs nærmeste samarbeide tett. Formålsparagrafen i grunnskolen uttrykker dette slik: Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmenkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. 3

4 Samarbeidet mellom heim og skole baserer seg på gjensidig tillit og respekt for hverandres oppgaver og betingelser, åpenhet for andres synspunkter, presis og riktig informasjon alle veier og et grunnleggende ansvar for inngåtte avtaler. I dette samarbeidet skal foreldrene og ansatte i skole og SFO utnytte hverandres sterke sider og utveksle synspunkter, slik at barnas opplæring og oppvekst får høy prioritet. Hvem skal trivselsplanen gjelde for? Denne planen er ment å gjelde for alle elevene på Ura skole, og alle andre som på en eller annen måte har påvirkning og innvirkning på elevenes hverdag: Elever Foresatte Ansatte Samarbeidspartnere Andre samarbeidspartnere Et godt, sosialt miljø på skolen i samarbeid med hjemmene vil alltid være avhengig av et etablert forhold til en rekke andre samarbeidspartnere, som støtteaktører eller hjelp i gitte situasjoner. Hjelpetjenesten PPT BuP Barnevernet Trossamfunn Politi Kommunehelsejenesten Barnehager 4

5 Trivsels Trivselsels- og ordensregler ordensregler 5

6 Hva er sosial kompetanse? Forskning innen sosial kompetanse viser at barn med høy grad av sosial kompetanse nyter bedre somatisk helse, bedre akademiske prestasjoner, større sosiale nettverk, økt grad av sosial støtte, større sannsynlighet for sysselsetting sammenlignet med barn med lav sosial kompetanse. (Durkin 1995, Seligamn, Barlow & Durand 1996) Sosial kompetanse omfatter vanlige sosiale ferdigheter: Empati; sosial sensitivitet og å kunne se en situasjon ut fra andres perspektiv. Empati er således vesentlig for å kunne etablere nære relasjoner og til å være en motvekt mot mobbing og vold Samarbeidsferdigheter; handler blant annet om å kunne bruke tiden fornuftig mens en venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder samt skifte aktiviteter uten å protestere. Det handler både om å samarbeide med jevnaldrende og med voksne. Selvkontroll regulerer forholdet mellom atferd og følelser, og noen omtaler dette som impulskontroll. Det handler om evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Selvhevdelse er å be om informasjon, presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg selv sosialt blant annet ved å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter, og å si nei til det en ikke bør være med på. Problemløsning - identifisere problem, finne løsninger, vurdere konsekvenser, velge den beste løsningen. Sosial kompetanse handler også om å forstå koden for hvordan en skal oppføre seg. Koder er det samme som normer og regler. Sosial kompetanse handler om å lære hvordan normer regulerer det sosiale livet i samfunnet, og hvordan rolleforventninger knyttes til en bestemt posisjon en person har i en gruppe. I tillegg handler det om lek, glede og humor. Det kjennetegnes ved å kunne føle glede ved egen og andres mestring. Fantasi, utfoldelse og aktivitet blir viktige elementer i dette kompetanseområdet. 6

7 Læringsplakaten Kunnskapsløftet (L-06) legger rammene for skolens arbeid i opplæringen. Planen deles i 4 deler; Generell del, Prinsipper for opplæringen, Fag- og timefordeling og Læreplaner for fag. Skolen har ansvar for å utvikle elevenes og lærlingenes basiskompetanse: Sosial og kulturell kompetanse, motivasjon for læring og læringsstrategier. Elevmedvirkning og samarbeid med hjemmet er andre viktige prinsipper for opplæringen. Læringsplakaten inngår i prinsippene for opplæringen og er en oppsummering av skolens grunnleggende forpliktelser. Skolen skal: 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. 2. Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. 4. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. 7

8 Fadderordning Fadderordningen gjør at de som er faddere opplever at noen trenger dem. Fadderbarna blir kjent med eldre elever Elevene på 4. trinn er faddere for elevene på 1. trinn Vi har gjensidig glede av å være fadder / ha en fadder: Når du er fadder, kan du være til nytte og vise omtanke for andre. Når du har en fadder, får du en støttespiller slik at du blir trygg og trives på skolen og skoleveien. Mulige fadderoppgaver Samarbeidspartnere på besøksdagen for nye 1. trinnselever Når vi har noe å vise fram, inviterer vi fadderbarna Hjelp og oppfølging i aldersblanding Fellessang i klasserommet Kor arti Fadderoppgaver på arbeidsplanen Elevråd Ura skole har et elevråd bestående av valgte elever fra trinn. Elevrådet velger et styre bestående av leder, nestleder ogsekretær fra trinn. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal kunne uttale seg i, og komme med forslag til saker som gjelder elevenes nærmiljø. En lærer fungerer som elevrådskontakt. Denne skal hjelpe elevrådet i arbeidet, og har møte- og talerett i elevrådet Elevrådet har ett møte pr. måned. 8

9 Trivselsfremmende tiltak Vi tar ansvar for en skole uten hærverk og forsøpling. Alle bidrar til å ta vare på skolen vår. Dette gjør vi gjennom å vise miljøvett, og ved at vi holder klasserommene og skolen ren og ryddig. Alle klassetrinn lager sine klasseregler. De enkelte klassetrinn rydder klasserommene og garderoben hver dag, og holder området utenfor fri for søppel Ansvar: Kontaktlærere og elever SFO holder sine områder ryddige og fri for søppel. Ansvar: SFO-ansatte og elever De klassetrinnene som har ryddeansvar for uteleker rydder disse etter utetid. Vi har hovedopprydding på hele uteområdet minimum 3 ganger i året. Før snøen kommer om vinteren. Så fort snøen har gått. Før 17. mai. Ansvar: Elever og lærere. Barn må føle ansvar og få ansvar. Ryddeprisen Gullbøtta : To ganger hvert halvår deles Gullbøtta ut til den klasse som til enhver tid har det ryddigst i klasserom, garderobe og uteområde. Gullbøtta er en vandrepremie. Rektor, renholder og to fra elevrådet foretar uanmeldt kontroll flere ganger hver periode. Godt miljø- prisen Tildeles en klasse hvor en eller flere elever har gjort noe positivt for klasse- eller skolemiljøet. 9

10 Hva gjør vi på skolen? Aldersblanding: Samvær mellom aldersgruppene er en kilde til gjensidig læring, omsorg og ansvarsfølelse (Kunnskapsløftet.) Læreplanen understreker betydningen av å styrke samarbeids- og samhandlingsevnen til elevene både i formelle og uformelle sammenhenger. Når elevene arbeider sammen, lærer de av hverandre. De utvikler sosiale ferdigheter. Gjennom å uttrykke tanker og meninger, drøfte ideer og lytte til synspunkter til andre, lærer elevene å kommunisere. Samarbeid mellom elevene må derfor stå sentralt i aktivitetene i skolen. Aldersblandingen på Ura skole følger følgende plan: trinn: Juleverksted trinn: Aldersblanding en dag hver uke i perioder temaer gjennom året trinn: Aldersblanding, tema gjennom året. Tema- og prosjektarbeid og fagdelt. Samlingsstund hver måned hvor en klasse har ansvar for underholdning Elever fra 7. trinn bistår med rigging og hjelp under forestillingen Tur for alle elever og ansatte første skoleuke FN-kafè: Hver FN-dag arrangerer vi kafè for foreldre/foresatte. Inntektene går til SOS-barnebyer. Juleverksted: Siste hele skoleuke har alle elever juleverksted sammen. Elevene deles i grupper på tvers av alle klasser og rullerer mellom ulike aktiviteter hele uken. Forestillingen: Småtrinnet (1.-4. trinn) og mellomtrinnet (5.-7. trinn) arbeider med hver sin forestilling aldersblandet. Skitur for hele skolen hver vinter. Matematikkuke: Hver vinter arrangerer vi en matematikkuke hvor elevene deles i grupper på hvert hovedtrinn og rullerer mellom ulike matematikkaktiviteter en uke. Karneval: Siste skoledag før vinterferien Kulturell estetisk uke hver vår hvor elevene arbeider med ulike kulturelle og estetiske uttrykk. Aktivitetsdager hver høst og vår for hele skolen. Ura skole tar i mot ulike utstillinger, forestillinger og konserter fra Rikskonsertene og Den kulturelle skolesekken. Elever på 7. trinn bistår under disse arrangementene. 10

11 Hva gjør vi på SFO? Skolen og SFO bygger på felles grunnverdier. Trivselsplanen er derfor et godt arbeidsredskap også for skolefritidsordningen. SFO`s satsingsområde er sosial kompetanse. Det skal arbeides regelmessig og grundig med den sosiale læringen i SFO. Vi har mange naturlige møteplasser for sosial trening, den viktigste er kanskje den frie leken. Videre har vi; Barnemøte Vi ønsker å ha et møte med alle barna en gang i uka. Møtene skal ha fokus på sosial kompetanse, og lære barna noe om demokrati. Vi bruker episoder som har skjedd blant barna, tenkte situasjoner, rollespill, historier eller hva barna har på hjertet som utgangspunkt for samtaler med barna om sosialt samspill. Konfliktløsning Vi har som mål at barna skal lære seg å samarbeide, komme fram til egne løsninger på problemer og kunne løse en konflikt på en god måte. Her fokuserer vi mye på voksenrollen. Barna skal løse konfliktene selv med en voksen som veileder. Den voksne skal forholde seg nøytral, men hjelpe til med å klargjøre problemet. Alle involverte skal få komme med sin versjon, og komme med forslag til løsning. Den voksne må kontrollere at løsningen barna er enig om, blir gjennomført. Måltid Måltidet er en velegnet situasjon for å lære barna noe om sosial kompetanse. Det handler om å ta hensyn til de andre vi har rundt oss, og bidra til trivsel for alle. Barna må være helt stille før vi begynner å spise, underveis kan vi snakke rolig med hverandre, og alle sitter i ro ved bordet en viss tid etter at vi er ferdige med opprop. Når barna vil ha noe de ikke når ved bordet, skal de bruke navn på han/henne som sitter nærmest, og be om å få sendt på en fin måte. 11

12 Aldersblanding I SFO er det et mål at barna skal være aldersblandet hele tida, så sant det er praktisk mulig. Det ligger mye sosial trening i å ivareta de som er yngre enn en selv, samt å ha eldre barn å kunne strekke seg etter. Vektlegging på lek Det blir lagt stor vekt på barnas frihet, selvsagt innenfor rammer av akseptabel orden og oppførsel. Barna får selv velge mellom ulike aktiviteter og fri lek, samt hvem de vil leke sammen med, og i stor grad hvor. Dette er bevisst pedagogikk fra vår side; frileken er kanskje den beste arenaen for barn til å (videre)utvikle sosial kompetanse/evne til samspill med andre barn og voksne. Den gir også barna en fin mulighet til å bearbeide, og gi uttrykk for inntrykk de har fått gjennom skoledagen. Vi voksne har i hverdagen en funksjon som barnas støttespillere. Vi skal være tilgjengelige for barna, både fordi det i seg selv gir trygghet, men også for å kunne gå inn og veilede barna i å løse sine konflikter. Leksegruppe Fra skoleåret har alle elever på trinn tilbud om 2 timer leksehjelp i uken. Leksehjelpen organiseres i SFO-tid og elevene melder seg på hvert halvår. Det vil fortsatt være foresattes ansvar å påse at leksene er gjort, og å få hørt eleven i leseleksa hver dag. Skolens trivsels- og ordensregler gjelder også for leksegruppa. Elever som forstyrrer andre elever, vil bli sendt hjem eller til SFO (dersom de skal dit etter leksetilbudet). Foresatte må gi beskjed til skolen dersom det er dager påmeldte elever ikke skal være på leksegruppen. 12

13 Samarbeid med Kulturskolen Vi har i flere år hatt et samarbeid med den kommunale kulturskolen, i form av en ukentlig musikk-/sangtime med en lærer derfra. Dette er et tilbud vi prøver å få i stand hver høst, og kommer an på kulturskolens personalressurser. Timene betales av SFO. Kunstutstilling Det har gjennom årene blitt en tradisjon med kunstutstilling / kafè for foreldre, besteforeldre og søsken om våren. Dette har vært salgsutstillinger, med salg av barnas kunstverk, kaffe og kaker, samt loddsalg. Pengene vi har fått inn har tidligere blitt brukt til å kjøpe ekstra leker og utstyr til barna, men våren 04 tok barna selv initiativ til å donere pengene til SOS Barnebyer. Dette syntes vi var flott og solidarisk av barna, og har blitt gjort siden. Vi har nå gjort dette mer konkret for barna ved at vi har fjernadoptert ei jente, Watta Berete fra Guinea, Afrika. Aktivitetsuke Våren 05 hadde vi for første gang AKTIVITETSUKE på SFO. Formålet er å stimulere til økt fysisk aktivitet utendørs ved å lære barna gamle/tradisjonelle leker og aktiviteter. Uka skal så etterfølges av Ukens aktivitet fram mot sommerferien. Vi ønsker at også dette skal bli en årlig tradisjon. 13

14 Forventninger til skolen, elever og foreldre Alstahaug kommune har et overordnet felles mål for skolene: Skolen skal sørge for at eleven blir sett, møtt og utfordret til selv å være aktiv i læreprosessen, i samspill med andre og alene. Eleven skal møte variasjon som gir mestring og lyst til å utvikle seg. På Ura skole skal vi ha et trygt læringsmiljø hvor alle elevene trives og har gode muligheter til å utvikle seg til trygge, kunnskapsrike, tenkende og sosialt utviklede mennesker. Gjensidig kontakt og samarbeid med de foresatte er en forutsetning for å klare målene. Dette arbeidet begynner allerede på første informasjonsmøte med foresatte til nye førstetrinnselever våren før skolestart. Ledelsen Ledelsen ved Ura skole består av følgende: Rektor, assisterende rektor/avdelingsleder, avdelingsleder, S-teamleder, og SFOleder. Ledelsen skal: Gjøre denne planen kjent for alle ansatte på skolen og sikre at den brukes i det daglige. Sørge for helhetstenking og samarbeid mellom skole og SFO Være gode rollemodeller Være gode samhandlingspartnere for alle, blant annet gjennom å være løsningsorienterte Foreldrekontakt / informasjon til hjemmene 14

15 Forventninger til ansatte: At du setter deg inn i skolens overordnede regler, som er trivsels- og ordensreglene At du støtter opp om skolens oppgaver At du hjelper elevene å forstå skolens overordnede regler At du ser det enkelte barns styrker, hva eleven sliter med, og ser den enkeltes muligheter for vekst At du har god kommunikasjon med elevenes foresatte At du hjelper barn og unge til å tro på seg selv, egne krefter og muligheter At du prøver å løse konflikter/problemer på lavest mulig nivå At du deltar, så langt det er mulig, i skolens sosiale liv, møter og lignende At du snakker til den som har noe å rette opp, enten det er ansatte, foresatte eller elever. (Snakke til, ikke om) At du hjelper til å holde orden på skolen At du er en tydelig og god rollemodell Du som elev skal: Sette deg inn i skolens overordnede regler, som er trivsels- og ordensreglene Være hjelpsom, ærlig og høflig Gjøre ditt beste for å skape et godt oppvekstmiljø, skolemiljø og klassemiljø Gjøre det beste du kan i timene og bidra til god arbeidsro Forstå at fellesskapet noen ganger må gå foran ditt behov Snakke til den som har noe å rette opp, enten det er ansatte, foresatte eller elever. (Snakke til, ikke om) Prøve å løse konflikter/problemer på lavest mulig nivå Være et godt forbilde for de yngre elevene Holde avtaler inngått med foreldre og skolen Følge med på skolearbeidet og leksene 15

16 Forventninger til foresatte Foresatte har hovedansvaret for både opplæringen og oppdragelsen av elevene. Skolen skal hjelpe de foresatte med dette arbeidet. Foresatte skal: Støtte opp om skolens oppgaver Hjelpe eleven å forstå skolens overordnede regler, som er trivsels- og ordensreglene, og bidra til at det samtales om disse hjemme Følge med på skolearbeidet og leksene Sørge for at barnet ditt er uthvilt og har spist før det går på skolen Være opptatt av hvordan barnet ditt fungerer på skolen Hjelpe barnet å holde orden i skolesaker, og etter hvert lærer det å ta ansvar for dette selv Være positiv til skolen Snakke pent om skolen når barna hører på Snakke til den som har noe å rette opp, enten det er ansatte, foresatte eller elever. (Snakke til, ikke om) Prøve å løse konflikter/problemer på lavest mulig nivå Delta i skolens sosiale liv, møter og arrangementer, spesielt foreldremøter Være en støttespiller for det gode oppvekstmiljøet Forventninger til deg som klassekontakt: At du setter deg inn i hva klassekontaktene gjorde forrige skoleår At du deltar på FAU-møtene, eller sørger for at vararepresentanten din møter når du er forhindret At du deltar hvis skolen eller FAU arrangerer klassekontaktkurs At du bidrar til å skape god kommunikasjon mellom skole og hjem At du prøver å løse konflikter på lavest mulig nivå før du bringer saker oppover i systemet 16

17 Informasjon Foreldremøter: Det avholdes to foreldremøter for hver klasse hvert skoleår. Den første innen og den andre i løpet av vårsemesteret. I foreldremøtet hver høst avtales planlegging av 4 foreldredrevne klassemiljøtiltak Konferansetimer med elever og foreldre En konferansetime hvert halvår. Elevene skal være med på alle samtalene unntatt den første samtalen på 1. trinn. Elevsamtaler Elev og kontaktlærer skal ha jevnlige samtaler om elevens faglige og sosiale utvikling. Skolen skal legge til rette for minimum en vurderingssamtale i halvåret mellom elev og kontaktlærer. Samarbeidsutvalg Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. (Opplæringsloven 11-1). 17

18 Foreldreråd I opplæringslovens paragraf 11-4 er oppgavene til foreldrerådet forklart slik: Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Alle foreldre som har barn på Ura skole, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et styre (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen. FAU Foreldrenes arbeidsutvalg Foreldreutvalget består av klassekontakter ved skolen, men arbeidsutvalget er formelt et utvalg som springer ut fra foreldrerådet. FAU innklaller alle klassekontakter og vararepresentanter til møte etter høstens foreldremøte, senest 25. september. FAU har ansvaret for 17. mai arrangementet ved skolen. De har bestemt at foreldrene til elevene på 3.- og 7. trinn skal stå for arrangementet. De samarbeider med foreldrene fra Ura barnehage. It s learning Ura skole bruker It s learning som en digital læringsplattform. Bildene i denne planen er hentet fra arbeidet med å utsmykke gymsalen. Arbeidet startet under Estetisk uke i 2007 og har foregått over flere år. Utsmykkingen ble til i samarbeid med tekstilkunstner Kari Elfstedt, og arbeidet er støttet av Den kulturelle skolesekken. 18

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

Innledning s 2. 4. Ansvarsoppgaver på klassetrinn s 8 Felles for alle klassetrinn s 8 SFO s 8 Småskoletrinnet s 8 Mellomtrinnet s 8 Ungdomstrinnet s 8

Innledning s 2. 4. Ansvarsoppgaver på klassetrinn s 8 Felles for alle klassetrinn s 8 SFO s 8 Småskoletrinnet s 8 Mellomtrinnet s 8 Ungdomstrinnet s 8 Innledning s 2 1. Opplæring i sosiale ferdigheter s 3 Hva gjøres på det enkelte klassetrinn, hovedtrinn og SFO for å tilrettelegge for utvikling av sosiale ferdigheter: På alle klassetrinn s 3 På småskoletrinnet

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018 Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole Skoleåret 2017/2018 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig Oppstart av skoleåret: Skape relasjoner mellom voksne - barn, barn barn og voksen voksen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN SMØRÅS SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN SMØRÅS SKOLE SOSIAL LÆREPLAN SMØRÅS SKOLE Januar 2011 1 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Skolens visjon skal realiseres gjennom: Kompetanse, medansvar, trivsel og tilhørighet. Kompetanse

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Auglend skole Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Onsdag 4. mai 2016 Velkommen til Auglend skole Informasjon til 1. klasse-foreldre 4.mai 2016 Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Presentasjon av

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole. Skoleåret 2016/2017

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole. Skoleåret 2016/2017 Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole Skoleåret 2016/2017 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig 1. Lyttering Nærhet Øker samhold Fokus Lytte til de andre Vi samler elevene der hver

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid.

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid. KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING MULIGHETER - til å lykkes i livet MOTIVASJON - motivere for læring MESTRING - tro på at innsats gir resultater DELMÅL 1. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEPLAN FOR SOMMARØY SKOLE

SOSIAL KOMPETANSEPLAN FOR SOMMARØY SKOLE SOSIAL KOMPETANSEPLAN FOR SOMMARØY SKOLE Innholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Planverk... 4 2.1 Pedagogisk plattform for Sommarøy skole.... 4 2.2 Læringsplakaten.... 5 2.3 Stortingsmelding nr. 30...

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Plan for samarbeid hjem skole

Plan for samarbeid hjem skole Plan for samarbeid hjem skole Moen skole, Askim Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer