TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015"

Transkript

1 TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 Tongjordet barnehage Haakonsgate Gjøvik Tlf:

2 INNHOLD Side: Innhold 2 Forord 3 Samarbeid med barnets hjem/foreldremedvirkning 4 Pedagogisk årshjul 5 Pedagogisk grunnsyn 6 Pedagogisk innhold 6 Satsningsområdet vårt - kultur 7 Fokusområder 7 Basene våre 7 Basebarnehagen Tongjordet Barnehage 8 Smågrupper 9 Turer 10 Lek og vennskap 11 Omsorg og tilknytning 12 Språk 13 Skrivedans 13 Minirøris 13 Barns medvirkning 14 Prosjektarbeid 14 Dokumentasjon 14 Pedagogisk dokumentasjon 14 IKT og det etiske perspektiv 15 Nettverksarbeid 16 Samarbeid med Gjøvik Skole 16 Overgang barnehage skole 17 Kulturåret i Tongjordet Barnehage 18 Progresjonsplan innenfor fagområdene 19 Ansatte 20 2

3 FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og spennende barnehageår 2015! Årsplanen skal hjelpe oss til å styre barnehagen i en bestemt retning og samtidig konkretisere arbeidet vårt. Den er et utgangspunkt for samarbeidet med barnas hjem, og den gir informasjon om hvilket verdisyn og pedagogisk grunnsyn vi skal arbeide etter. Gjøvik Kommune har utviklet et hefte, med tittelen «Pedagogisk Plattform», som alle barnehagene i Gjøvik jobber etter, også vi og vi ser på den som et førende, viktig og godt arbeidsdokument som supplerer barnehageloven og rammeplanen. En ny rammeplan er på trappene, men i følge Utdanningsdirektoratet vil den tidligst bli gjeldende i Fokusområdet framover, både statlig og kommunalt, vil være språk og vårt arbeide med språk i barnehagen. Dette betyr ikke kartlegging av alle barn, men vil innebære et større fokus og kompetanseheving på hvordan vi kan skape et språkstimulerende miljø i barnehagen. I år har Gjøvik kommune nye hjemmesider, noe som også innebærer at vår egen hjemmeside vil endre form. Gå gjerne inn og utforsk på hjemmesidene! Både barnas, personalets og foreldrenes stemmer kommer til syne i årsplanen. Foreldrene har bidratt gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, uformelle møter, SUmøter og drøftinger i barnehagen og barna har bidratt gjennom samtaler med personalet om hva de liker å foreta seg i barnehagen, og ved at personalet følger aktivt med og forstår barnas ytringer. Årsplanen er godkjent i SU og finnes også her: Med ønske om et godt barnehageår! Elisabeth Ranheim Henriksveen Styrer Visjon for Gjøvik kommunes barnehager 3

4 SAMARBEID MED BARNAS HJEM «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd). «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg» (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg). «To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2011, s.20) Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygge på gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver for barnet. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes med foreldre» (Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik Kommune, s.11). Sitatene nevnt over er førende for vårt foreldresamarbeid. For oss i Tongjordet Barnehage innebærer det at barnehagen har forpliktelse til å møte barnas hjem med respekt og forståelse, og det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Det skal legges til rette for at foreldre skal ha reel medvirkning og innflytelse på barnets liv i barnehagen. Foreldreråd (alle foreldrene i barnehagen) og samarbeids-utvalg (representant fra foreldre, personalet og eier som vil være styrer) skal sikre foreldrene medvirkning på barnehagens samlede virksomhet. Foreldresamtaler og foreldremøter foregår to ganger i løpet av et barnehageår, i tillegg arrangerer vi ulike felles fester i løpet av året. Kontakten og samarbeidet i hverdagen er så viktig; for barnet, foreldre, personale og barnehagen. Si fra om forventninger, og gi tilbakemelding om det er noe som kan gjøres annerledes, si fra om ønsker og behov, drøft hverdagslige saker med oss og still spørsmål. Bruk formelle arenaer (møter og samtaler) og uformelle møteplasser (ved bringing og henting) i barnehagehverdagen! Vi ønsker i samarbeid med dere å gjøre dagene gode for barna i Tongjordet barnehage! 4

5 PEDAGOGISK ÅRSHJUL Evaluering og refleksjon av barnehageåret Nytt bhg-år med oppstart og observasjoner August Oppstartsamtaler med nye foreldre Gjennom året: 5 planleggingsdager 10 personalmøter Ledermøter Basemøter/ refleksjonsmøter Samarbeidsutvalget/ foreldrenes arbeidsutvalg Basene setter sammen grupper ut ifra barnas utvikling, modning og interesser Foreldremøte Foreldresamtaler Foreldremøte Ny årsplan, med pedagogisk innhold og arbeidsmetoder for året Nytt år Jul Refleksjon og evaluering av innholdet og arbeidet i barnehagen 5

6 PEDAGOGISK GRUNNSYN Vårt menneskesyn bygger på likeverd, toleranse, respekt, anerkjennelse og medvirkning. Vi ser på barn som kompetente mennesker, mennesker som har et meningsfylt liv her og nå. Vi skal møte barn som subjekt; det betyr å møte den enkelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til egne tanker og følelse. (Schibbye og Bae). Å møte barn som subjekt er viktig for å legge grunnlag for medmenneskelighet og konstruktive relasjoner. Barn skal møtes som medmennesker, og ikke ut fra et mangel-perspektiv som fokuserer på hva de en gang skal bli. (Berit Bae) De ansattes arbeid skal preges av en anerkjennende holdning, de er kunnskapsrike, undrende og romslige voksne som tar barn på alvor. ( Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Gjøvik ) Dette er det grunnsynet vi skal jobbe etter i Tongjordet barnehage og som vil danne utgangspunkt for holdninger i arbeidet vårt, vårt valg av pedagogisk innhold og vårt vurderingsarbeid. PEDAGOGISK INNHOLD Barn er nysgjerrige, kreative og vitebegjærlige. Læring foregår i en relasjon, og kvaliteten i samspillet mellom barn og personalet er avgjørende for barnas læringsutbytte. Arbeidet i barnehagene skal preges av et personale med en anerkjennende væremåte, som er tilstede som med-undrende og med-oppdagende voksne. (Rammeplan). Personalet er spennende voksne å være sammen med, voksne som bryr seg om, lytter, ler, tar ansvar og er tydelige, som stiller mer spørsmål enn gir ferdige svar. Vi skal hjelpe barna til selv å finne svar. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det fysiske læringsmiljøet er en støtte i det pedagogiske arbeidet, og må formes slik at det inspirerer til aktivitet og utforsking. Lek er barnas hovedaktivitet og har egenverdi. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform, og hverdagen i barnehagen skal være preget av lekende læring og lærende lek. ( Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Gjøvik ) 6

7 SATSNINGSOMRÅDE VÅRT KULTUR! Tur, dans, musikk, forming vi tilfører det lille ekstra! I tillegg til de daglige aktivitetene gjennom året, får alle barna i barnehagen det lille, kreative kulturekstra. For dette barnehageåret er det: 1-åringene 2-årinene 3-åringene 4-åringene 5-åringene Folkeinstrumentrytmer med Stein Villa Rytmer gjennom djembetrommer Musikk fra ukulelen Barnedans med ballettpedagog Skrivedans FOKUSOMRÅDER Lek en grunnleggende livsform i barndommen! Språk mye mer enn bare prat! IKT kreativ bruk av digitale verktøy! BASENE VÅRE Stjernegruppa Ignis og Aura Aqua og Terra 5-åringene 3- og 4-åringer 1- og 2-åringer 7

8 BASEBARNEHAGEN TONGJORDET BARNEHAGE Tongjordet barnehage er en basebarnehage som pr dd har fem baser. Vår basebarnehage er organisert ut i fra ønsket om å kunne ha fleksible løsninger med tanke på areal, voksne og barn. Alle barna har sin base som utgangspunkt for lek, aktiviteter og måltider - samtidig som de kan oppsøke spesialrom som bad, medietek/bibliotek, stjernerom, kjøkken, motorikkgang, tumlerom og temarom etter avtale med en voksen. Rommene fungerer slik at de stimulerer til forskjellige leketyper (rommet som den tredje pedagog). Samtidig observerer vi barna i deres aktivitet for å finne ut om rommene fungerer etter intensjonen, og om de er tydelige nok for barna. Denne observasjonen legger vi til grunn hvis vi mener at vi bør endre et rom vi tar dermed hensyn til barnas interesser. De minste barna våre, 1- og 2-åringene, er på egne småbarnsbaser i en rolig og trygg atmosfære, der de følger sin egen rytme gjennom dagen. De har som Ignis og Aura samarbeid om tur- og aktivitetsgrupper med nabobasen. Alle barna hos oss har tilhørighet til en base; med faste voksne som har ansvar for sin base og smågrupper innad på basen. Vi legger vekt på at de voksne er tilstede hos barna, og at de observerer hva barna er opptatt av, og tar utgangspunkt i dette når de organiserer dagen. Disse observasjonene legger vi til grunn når vi vurderer temaer som basen eller gruppen skal jobbe videre med det vi kaller prosjektarbeid. 8

9 SMÅGRUPPER Barna blir daglig delt inn i smågrupper og størrelsen på gruppen kan variere fra 2 8 barn, alt ettersom hva vi skal gjøre. Hensikten med denne inndelingen kan være flere: - Skape mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet. - Fremme kontakt og stimulere til vennskap mellom barn. - La barn med sammenfallende interesser få leke/aktivisere seg sammen. - Trene på spesifikke områder som språk, motorikk og/eller sosiale ferdigheter. - Løse en felles oppgave og/eller fordype seg i et tema. Smågrupper settes sammen bevisst og planlagt på forhånd, eller det kan være ei gruppe som de ansatte oppretter i løpet av dagen og med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Frileken gir muligheter for spontane grupper, og disse smågruppene dannes daglig og blir tatt vare på av medlekende og nysgjerrige voksne. Smågruppens varighet er forskjellig. Noen har en kort, tidsbegrenset periode og avsluttes samme dag, andre har varighet hele barnehageåret. HVORFOR SMÅGRUPPER? - For å sikre gode relasjoner mellom barn voksen og barn barn. - For å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått. - For at hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser og videreutvikle sin kompetanse. 9

10 TURER Hver dag er det ei eller flere grupper med barn og voksne på tur i nærområdet. Enten vi er ved Mjøsas bredd, på Gjøvik Gård, ved Skibladnerbrygga, i Fjellhallen, i Hovdeskogen eller på Øverby, så handler det om å gi gode opplevelser sammen med gode venner. Som de store filosofene Sokrates og Platon, snakker vi sammen om hva vi ser og opplever vi gjør oppdagelser underveis og filosoferer over tingenes tilstand. Vi lærer trafikkultur, vi utvikler motorikken, vi utforsker nye lekeområder og vi legger grunnlag for nye vennskap. Tur er en tradisjon i den norske kulturen, og vi er ute på tur uansett vær og føre! 10

11 LEK OG VENNSKAP Lek er en grunnleggende livsform og barn leker alle steder og til alle tider: under bord, bak dører, ute og inne. Barna kan leke alene eller sammen med andre og lekens kjennetegn er at deltagere i leken blir grepet av lekens innhold og samspillet når det er flere deltagere. Det kan være fysisk lek der deltagere klatrer, hopper, løper og lignende, eller lek med roligere aktiviteter og det kan være lek med mye lyd eller stille lek. Tanker og handlinger blir utført og sendt som signaler fra den ene til den andre og uante ting kan skje i lekens rom. Det viktigste for barn er å få leke, etter at de grunnleggende omsorgsbehov er dekket. Lek kan være morsomt, spennende, skummelt og forbudt. I leken er barnets mulighet til påvirkning og medbestemmelse stor og i leken får barna felles opplevelser og vennskap dannes. Leken gir barna et mangfold av erfaringer. Det er de voksnes ansvar å være tilstede i barns lek å forsikre seg om at alle som ønsker det, kan få delta i lek i barnehagen. Det er de voksnes ansvar å sørge for at barna får tid, rom, materialer og impulser til lek. LEK ER: Innlevelse Vennskap Tenke Lytte Grovmotorikk Selvstendighet Iakttakelse Fantasi Konfliktløsing Fleksibilitet Planlegging Hensyn Læring Språk Trygghet Finmotorikk Oppmerksomhet Fellesskap Identitet Kreativitet Begrepslæring Kjønnsroller Sanseinntrykk Normer/Regler Romopplevelse Fryd Kroppsoppfatning Løsrivelse/Frigjøring Glede 11

12 EN VENN ER: - Noen vi selv ønsker å være sammen med - Noen vi kan være sammen med over tid - Noen vi får en felles historie med - En som blir glad for å se meg og en jeg blir glad for å se. - Når venner blir borte savner vi dem - Venner er ikke utskiftbare - Venner kan leke sammen, være lei seg sammen, krangle og bli venner igjen - Vennskap er selvvalgt og barna må få mulighet til å vedlikeholde vennskap Vi ønsker at alle barna i Tongjordet barnehage skal oppleve at de har en venn. Det er de voksnes ansvar å se vennskap som vokser fram og legge til rette for at det kan vedlikeholdes. Det er også de voksnes ansvar å se de barna som ikke opplever at de har venner og støtte dem i å utvikle vennskap med andre barn. I LEKEN KAN BARNET FINNE EN VENN OMSORG OG TILKNYTNING Rammeplan for barnehager påpeker at barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg (2006, s.29). Personalet skal handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Det krever at personalet har kunnskap om barn i forskjellige aldere og kan være lydhøre, nære og ha innlevelse med det enkelte barn i barnehagen. Omsorgen skal være framtredende i alle situasjoner i hverdagslivet. Omsorg handler om klær, mat, søvn, det handler også om nærhet i relasjoner og å bli sett. Barn som erfarer å få omsorg, lærer å gi omsorg. Barnehagelæreren har gjennom sin utdannelse tilegnet seg stor kompetanse på området omsorg og tilknytning, og sammen med fagarbeidere og assistenter sørger de for at barna i barnehagen føler seg sett, elsket og verdsatt i hverdagen. 12

13 SPRÅK For oss i Tongjordet barnehage er riktig og variert språkstimulering en viktig del av barnas hverdag på vei mot et godt utviklet språk. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. (Rammeplanen) Ved hjelp av språket lærer barnet å: Forstå og skape et bilde av virkeligheten Forstå seg selv og andre Mene noe om og handle i forhold til virkeligheten Uttrykk sine tanker og følelser Kommunisere og samtale Sett i forhold til disse punktene, ser vi at rik språklig kompetanse har ulike funksjoner i barns kommunikasjon med omverdenen, det gir barn mulighet til å formidle til omverdenen hvem det er. Gjennom språket kan barn sette ord på sine følelser, behov og tanker. Den nonverbale kommunikasjon er likeså viktig form for språk som det verbale vi må tyde kroppens språk i form av blant annet ansiktsmimikk. Vi ønsker å skape et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen ved hjelp av samtaler, høytlesning, tekstskaping, spill, dramatisering, sanger, rim og regler. Flere steder i barnehagen er det synliggjort bokstaver, tall, symboler, forskjellige bilder og bruk av konkreter som dyr, figurer, biler og lignende. Vi deler inn i smågrupper og legger til rette for at alle barn får bruke språket sitt i møte med andre barn og voksne. Når den voksne er en aktiv forteller og en god lytter, inspireres barna til selv å fortelle. Med fokus på humor, varme og latter, skapes et godt miljø for riktig språkutvikling. SKRIVEDANS De eldste barna i barnehagen deltar på skrivedans eller hvordan frie bevegelser blir til konkrete linjer! Her lærer barna forberedende skrivebevegelser, samtidig som de venner seg til å se og leke med former og farger. Skrivedans er en sansestimulerende aktivitet, den øver opp konsentrasjonsevnen og det legges spesielt vekt på å trene opp den sosial-emosjonelle utviklingen der barna utvikler et positivt selvbilde. MINIRØRIS Månedlig inviterer vi til minirøris på torget eller på base. Denne aktiviteten er et lekfullt program rettet mot barn, og den gir oss voksne en god mulighet til å observere barns motoriske utvikling samtidig som det er morsomt og humørskapende! Vi mener at god motorikk henger sammen med en god språkutvikling. 13

14 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Dette handler om å gi barn retten til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og at de møter anerkjennelse for sine uttrykk. Barna skal være med på å fylle dagen med det de ønsker. De voksne setter rammene rundt de ulike aktivitetene og barna får medvirke innenfor rammene. Når vi jobber med prosjekter vil innholdet i prosjektene i stor grad bygge på barns interesser og erfaringer. Vi tror på barnas evner og interesser og vet at hvis vi er åpne og lyttende i samværet med barna vil det innebære en forskjell i hverdagen for det enkelte barn. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. (Rammeplanen) PROSJEKTARBEID I barnehagen vår arbeides det med små og store prosjekter gjennom hele året. De voksne blir kjent med barna, observerer de og ser hva de er opptatt av og interessert i. Dette er utgangspunktet for å jobbe videre i prosjekt, og vi ser at det er en god arbeidsmåte for å møte barns nysgjerrighet på. Både hos de små og store barna. DOKUMENTASJON Barns opplevelser og læring, og personalets arbeid, gjøres synlig gjennom dokumentasjon. Vi dokumenterer prosesser, det som skjer i barnehagen og arbeidet i prosjektgruppene våre. Vi bruker bilder, tekst, tegninger, forskjellige formingsprodukter og film til dokumentasjon. Disse dokumentasjonene gjøres synlig i barnehagen slik at både barn, foreldre og andre besøkende kan se dem. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Forskjellige observasjoner, praksisfortellinger og dokumentasjoner blir tatt med på refleksjonsmøter der personalet diskuterer og reflekterer over de valg og strategier som ble tatt underveis. Vi stiller hverandre spørsmål og deler erfaringer som vi tar med oss videre. Dokumentasjonen går da over til å bli pedagogisk dokumentasjon og vi får da et faglig fokus på hvordan vi jobber i barnehagen. Dette er en arbeidsmåte å bruke dokumentasjon på, slik at den gis pedagogisk verdi. 14

15 IKT OG DET ETISKE PERSPEKTIV IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og Tongjordet barnehage er en pilotbarnehage innen dette området. Som en pilotbarnehage ønsker vi at barna skal få erfaringer med bruk av digitale verktøy på nye måter. Vi ønsker at barna lærer «nettvett», og det er viktig for oss at barnehagen gjennom arbeid med IKT blir en arena for sosial utjevning og en kilde til nye lekeerfaringer. Vi benytter jevnlig våre 5 ipad og 5 ipod på alle basene, i tillegg bruker vi også vår Smartboard (interaktiv tavle) som står på medieteket/biblioteket. Smartboard er en stor berøringsfølsom skjerm der man kan styre internett eller de ulike tekst, spill- og bildeprogrammene med en tilhørende spesiell «penn» eller med en finger. Rundt bruken av ipad ser vi at det skjer god, sosial samhandling og språktrening. Her er de ansatte bevisst sin rolle som voksne, slik at alle skal få mulighet til å gjøre seg kjent med IKT-verktøyene og få basiskunnskaper. Med alle disse mulighetene er det også viktig at vi ikke glemmer det etiske perspektivet rundt vår egen og barnas bruk av disse verktøyene: «Teknologien gir uante muligheter og gleder. Men den fører også til at man som forelder, eller ansatt i skole og barnehage, må ta andre hensyn enn tidligere. Vi må stille flere spørsmål for å beskytte barna våre, og ta flere forholdsregler for å være sikre på at ikke uvedkommende får tak i bildene. Vi må også føle oss trygge på at det vi som voksne gjør med bildene av barna i dag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skaper vonde følelser når barna vokser til og blir ungdommer og siden voksne. For bildene og filmsnuttene som legges ut på nettet i dag, vil kunne møte oss alle i fremtiden». Teksten over er hentet i fra heftet «I beste mening» som er utgitt av Datatilsynet. Under tilstelninger som for eksempel Luciafeiring i barnehagen har vi derfor valgt å henstille alle besøkende til å ikke ta opp film eller fotografere barna. Dette for å ivareta barnas personsikkerhet, og hindre bildene i fra å havne på nett, Facebook eller i andre sosiale medier. Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer, og det er vår oppgave som voksne å lære dem å bruke nettvett! IKT kan være et godt supplement til barnehagens arbeidsmåter, tilby barn nye uttrykksformer og ikke minst støtte barnas læring og utvikling. 15

16 NETTVERKSARBEID For å utvikle oss videre, må vi se framover og ta inn over oss ny forskning innen barnehagefeltet. Vi velger å jobbe i nettverk med andre barnehager og Gjøvik Skole for å få til dette, og vi ser at andres praksis tilfører oss ny kunnskap! For 7. året på rad er vi i nettverk med Skonnordtjernet (Snertingdal), Sopp (Studentbarnehage) og Fredvika (Steinerbarnehage). Ny barnehage i nettverket er Øverby Bufferbarnehage. Temaet vi fokuserer på i år er en fortsettelse av fjorårets Voksne skaper vennskap, nemlig Barns trivsel voksnes ansvar. Her benytter vi oss av Utdanningsdirektoratet sin veileder, og den finner du her: Noen problemstillinger vi reflekterer over er: Hva er forskjellen på humor og ironi? Hva gjør vi for at de yngste barna skal bli integrert og en del av fellesskapet? Hvilke utfordringer observerer vi i samspillet mellom barna? Hva gjør vi for å støtte opp om barns vennskap? Hva innebærer ordet selvfølelse for oss? Hva kjennetegner foreldresamarbeid av høy kvalitet? Hva gjør en voksen som er en god rollemodell? SAMARBEID MED GJØVIK SKOLE Stjernegruppa! De eldste barna i barnehagen er i en egen førskolegruppe to dager i uka, og målet her er å skape en felles opplevelsesarena for de eldste barna. En arena for spennende turer, nye opplevelser og god bearbeiding i etterkant i form av tekstskaping, samtaler og prosjektarbeid. Førskolegruppa har også et godt samarbeid med Gjøvik Skole, der målet er å lette og trygge overgangen for barnehagebarna på veien til skolen. Slik blir skolen kjent med barna våre før de blir skolebarn, og samtidig blir ungene våre trygge til skolestart. Prosjektet går ut på at vi får besøk av de barna som gikk i Tongjordet i fjor de kommer tilbake og forteller hvordan de har det nå, samt at de leker sammen med førskolebarna. I tillegg kommer 4. trinn til barnehagen for å ha lese- og mattestunder med barnehagebarna; et skolebarn leser en bok for 1-2 barnehagebarn. Disse 4. trinnselevene vil bli faddere til neste år og knytter på denne måten en begynnende kontakt med barnehagebarna. Vi ser at dette er fin lesetrening for skolebarna og at det fremmer trygghet fram mot skolestart. Vi har jo noen barn som ikke skal begynne på Gjøvik Skole, og for de - og de som begynner på Gjøvik Skole - kommer vi på et uformelt besøk til den skolen de skal begynne på. I løpet av barnehageåret gjennomfører vi felles personalmøter med Gjøvik Skole, der vi drøfter de aktuelle temaene, og gjennom å være ulike enheter - men med et felles barnesyn - har vi blitt kjent med hverandres tenkemåter og dratt lærdom av hverandres kunnskap 16

17 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Informasjon om rutiner for overgang fra Styrer barnehage til skole står i barnehagenes årsplan Annonse i avisene om innskriving på skolen November Skoleadministrasjon Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i den enkelte barnehage Innskrivingskveld for foreldre Utfylling av skjema og informasjon om skolen I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med tillegginformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går veien dit, ser på/leker i skolegården e.l Bli-kjent-dag/dager på skolen Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen Barnet får hilse på sin fadder Skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker samtale om eget barn Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale November November 1.mars Vår Mai/Juni Etter skolestart Styrer Rektor Styrer Styrer Pedagogisk leder Rektor Kontaktlærer Kontaktlærer Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne; Barnehagen avtaler sammen med foreldre Innen overgangsmøter med skolen og eventuelt 1.november samarbeidspartnere Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre Innen og eventuelt henvises til PPT for vurdering Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret 1.november Innen 1.februar Styrer Styrer Foreldre 17

18 KULTURÅRET I TONGJORDET BARNEHAGE Nytt barnehageår Sommerferie Oppstart Sommerfest August Bli kjent. Trygghet og vennskap Brannvernuke Vårfest 17. mai Ruskendag September Forming og estetikk Påske og påskefrokost April Forut-prosjekt Barn i andre land Eksperimentering og forskning Oktober Høsttakkefest Forming og estetikk Karneval og fastelavn Februar Eventyr og sagn Juletrefest Nytt år 1. des Tenning av julegran Advent Lucia Nissefest 18

19 VÅR PROGRESJONSPLAN INNENFOR RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER 1-2 åringene 3-4 åringene 5-åringene Trygghet Eventyr Tilhørighet Rim og regler Sanger Sanger Rim og regler Snakke i setninger Enkle eventyr Kommunisere med Samlingsstund andre i lek Kommunikasjon Uttrykke følelser barn barn og barn voksne Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Minirøris Turer Motorikk Kroppsbeherskelse Bevegelsessanger Håndvask før måltider Erfare ulike materialer og teknikker Formingsgrupper Besøk av Stein Villa med ulike instrumenter Ute i all slags vær Årstidene Søppelsortering: kaste bleie selv Empati Vennskap Ulikheter likheter Forut- prosjekt Turer i nærmiljøet Rim og regler Sanger Turer Grovmotorikk: klatre, krype, hoppe, rulle, åle Finmotorikk: blyantgrep, klippe Hygiene: håndvask Øve på påkledning Ulike teknikker og materialer Farger Etterarbeid fra turer Rikskonsert Besøke utstilling Barnedans Årstidene Kjenne til noen plantefugle- og dyrearter Ute i all slags vær Undre seg, utforske Søppelsortering Det er lov å være forskjellige Kunne vise empati Få litt kunnskap om ulike høytider Forut- prosjekt Bli kjent med byen vår Gjøvik: biblioteket, Gjøvik gård, Glassverket osv Fellesskap Telle til 10 Ulike former: firkant, trekant og sirkel Ulike størrelser Konstruksjonslek Kjenne til nærmiljøet Skrivedans Bokstaver/ lyder Smartboard og Ipad Spill Språkbok/ arbeidsbok Lage egne eventyr og fortellinger Språksprell Trivselssamtaler Meg selv Kroppen min Matlaging Turer Dans og sangleker Sykling Ski og skøyter Meg selv Følelser Ulike verktøy og materialer Etterarbeid fra turer Musikk og dans Skrivedans Besøk Vitensenteret Grønnsakshage Søppelsortering Eksperimenter og forsøk Været Gjenbruk Samtaler Filosofiske samtaler Rett og galt Forut- prosjekt Vennskap Gatebarnasfar Besøk Miljøskolen Besøk Vitensenteret Kino Stolpejakt Skolebesøk Nødetater Trafikksikkerhet Dato, måned og årstall Spill Konstruksjonslek Borddekking Smartboard og Ipad 19

20 PERSONALET NAVN STILLING Elisabeth Ranheim Henriksveen Styrer Tone Jensen Assisterende styrer Bente Knutsen Pedagogisk leder Ingvild Skreden Andersen Pedagogisk leder Kari Anne Grønstad Pedagogisk leder Kemila Samsonstuen Pedagogisk leder Lill Kristin Øyen Mathisen Pedagogisk leder Marit Smisethjell Pedagogisk leder Sonja Myhre Pedagogisk leder Birgit Brennhagen Pedagogisk leder Anne J. Skjerva Førskolelærer Kine Stensrud Førskolelærer (vikar) Annika Skaugerud Barne- og ungdomsarbeider Gunhild Schjørlien Barne- og ungdomsarbeider Karoline Mathisen Barne- og ungdomsarbeider Vivian Karlsen Barne- og ungdomsarbeider Torild E. Havnås Valheim Barne- og ungdomsarbeider Linn Tona Carlsen Barne- og ungdomsarbeider Yllka Begu Frydenlund Barne- og ungdomsarbeider Daniel Ismael Olsen Barne- og ungdomsarbeider (vikar) Mari Snoen Assistent Nawroz Borhan Assistent Anita Holland Assistent Hege Hansen Assistent (vikar) Stine Osan Assistent (vikar) Surat Khontho Rengjører Trond Bjørkvold Vaktmester 20

TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016. Tongjordet barnehage Haakonsgate 19 2815 Gjøvik Tlf: 61 18 99 30 http://tongjordet.bhg.gjovik.

TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016. Tongjordet barnehage Haakonsgate 19 2815 Gjøvik Tlf: 61 18 99 30 http://tongjordet.bhg.gjovik. TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 Tongjordet barnehage Haakonsgate 19 2815 Gjøvik Tlf: 61 18 99 30 http://tongjordet.bhg.gjovik.no 1 INNHOLD Side: Innhold 2 Forord 3 Samarbeid med barnets hjem/foreldremedvirkning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer