INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere"

Transkript

1 MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1

2 Innhold: Til foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere s. 3 Skolen et felles ansvar s. 4 Organisasjonsplan for Mære skole s. 5 Organiseringa av skolen. Historikk s. 6 Administrative opplysninger kontaktmuligheter s. 6 Skolens kontor. Lærerne. Miljøterapeut. Vaktmester. s. 7 Helsetjenesten. Elevenes oppmøteplan. Om språkvalg. s. 7 Faget RLE, religion livssyn og etikk s. 8 Innsyn i elevmappene. Undervisning ved sykdom. Melding om fravær. Søknad om fritak. Skoleskyss. s. 8 Elever med spesielle hjelpebehov. Taushetsplikt. Mål verdigrunnlag pedagogisk plattform s. 9 Visjon mål. Verdier vi bygger skolen vår på. Vårt læringssyn. Uteareal. Skolefritidsordningen. s. 10 Skolestart ved mære skole. s. 11 Foreldreansvar ved faste arrangement/tiltak s. 11 Ordensregler ved Mære skole s. 12 Bruk av sykkel til/fra skolen. s. 13 Uhell på skolen/legebesøk. Forsikringsordning. Skadeverk/herverk. Kroppsøving Innesko. Merking av klær. Fadderordning. s. 14 Bussruter s. 14 Trivselsregler for oss som reiser med buss Retningslinjer for elevarrangement på kveldstid s. 15 Biltrafikk på skolegården s- 15 Skolegårdskart bakside. 2

3 Til våre foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere. Dette informasjonsheftet er ment som en hjelp til deg i det samarbeidet som du nå inngår med Mære skole. Samtidig håper vi at de opplysningene vi har samlet her, gir deg et bilde av hva Mære skole står for, og hva skolen har å tilby barnet ditt og deg. Vi håper at heftet blir en nyttig veiviser inn i skoleåret og inn i skolehverdagen. Før skolen blir nærmere omtalt, vil vi peke på flg.: Grunnlaget for virksomheten i Den norske grunnskolen er fastsatt i 3 hoveddokument: I. OPPLÆRINGSLOVEN II. FORSKRIFTER TIL OPPLÆRINGSLOVEN III. LÆREPLANVERKET FOR DEN 10-ÅRIGE GRUNNSKOLEN (L-97)/ NY LÆREPLAN (L-06) Disse grunnlagsdokumentene er forpliktende for all virksomhet i norsk grunnskole. Det nevnes også at oppbyggingen av grunnskolen i en kommune i stor grad organiseres ut fra bestemmelsene i Kommuneloven, og at den enkelte kommune har ganske stor frihet på dette området. Skal heimen og skolen lykkes i sin oppdrager- og undervisningsvirksomhet, er det viktig at de to samarbeidspartene finner fram til felles verdier; har en felles plattform for sin virksomhet. Dette kan vi oppnå ved å møte hverandre med åpenhet og tillit. Vi har her et gjensidig ansvar for at vi tar kontakt med hverandre og kommuniserer med hverandre. Velkommen til Mære skole og til positivt samarbeid om det mest verdifulle vi har: DITT/DINE BARN, VÅRE ELEVER! Marit Grøndal Rektor 3

4 Skolen et felles ansvar. Når barna våre begynner på skolen, er vi som er foreldre/foresatte, like spente som elevene på hvordan dette vil bli. En av de aller viktigste forutsetningene for læring er TRYGGHET. En av skolens viktigste arbeidsfelt er samarbeidet mellom heim og skole, nettopp for å skape trygghet, trygghet for både elevene og heimen. En måte å få dette til på, er at foreldre/foresatte aktivt er med på å påvirke skolen. Dette kan gjøres på mange måter: Møt opp på skolen. De fleste lærere ønsker å få besøk av foreldre/foresatte i undervisningssituasjoner og utflukter som arrangeres. Her vil dere bli kjent med barnas kamerater og lærere. Det at foresatte deltar på sosiale arrangement på skolen er også positivt for klassemiljøet. Kontaktmøter. Her møtes heimen og kontaktlærer 2 ganger pr. skoleår. På disse møtene snakkes det om den enkelte elevens utvikling, eleven vil være med på møtene noen ganger, andre ganger på deler av møtet eller ikke i det hele tatt. Det er viktig med gjensidig åpenhet. På kontaktmøtene vil elevens individuelle utviklingsplan IUP bli gjennomgått i samråd mellom lærer, foresatte og elev. IUP er et viktig arbeidsdokument for alle parter og blir revidert 2 ganger pr. år Klasseforeldremøter. På disse møtene tas det opp saker som angår hele årstrinnet/gruppa. Det er viktig at foresatte blir godt kjent med hverandre, slik at en kan oppnå et godt samarbeid. Det er ofte gjennom dette samarbeidet en kan bidra til å forbedre læringsmiljøet og det sosiale miljøet i gruppa. Foreldrekontakter. På hvert årstrinn skal det velges 4 foreldrekontakter (helst 2 av hvert kjønn) blant foreldre/foresatte. 2 velges for to år og 2 for ett år for å sikre kontinuitet. Disse skal være bindeleddet mellom heimen og skolen. Er det saker som dere ønsker årstrinnet/skolen skal ta opp, kan dere ta kontakt med en av foreldrekontaktene. Foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte som har elever ved Mære skole, er medlemmer i foreldrerådet ved skolen. Det avholdes normalt 1-2 møter i året med aktuelle tema. Årsmøte avholdes tidlig høst/like etter skolestart. FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg). Her representerer hvert årstrinn med 2 av foreldrekontaktene. Utvalget skal på fritt grunnlag kunne drøfte forhold som angår elevenes hverdag, organisere dugnader etc. Alle foreldre/foresatte oppfordres til å følge aktivt opp det som skjer i skolens regi. For husk: Hovedansvaret for våre barns oppdragelse og læring er foreldrenes/foresattes. Nedenfor finner dere oppsummert noen punkter som vi mener er det viktigste dere som foresatte kan bidra med for å hjelpe deres barn til å få en god skolegang. Vi ønsker dere alle trivelige og trygge år ved Mære skole! 4

5 ORGANISASJONSPLAN FOR MÆRE SKOLE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR LEDER AVDELING SKOLE & BARNEHAGE SAMARBEIDSUTVALG FORELDRERÅDET FAU FORELDREKONTAKTENE REKTOR (REKTOR-MØTET) ELEVRÅDET FAGFORENINGER UNDERVISNINGSINSPEKTØR (PPT/ BARNEVERN) KONTORSEKRETÆR MILJØTERAPEUT (VAKTMESTER) (RENHOLDERE) SPES.PED.UTVALG (Spes.ped.koord., rektor, lærer m/pes.u.v., miljøterapeut) PEDAGOGISK PERSONALE ASSISTENTER SKOLE AVD.LEDER SFO ASSISTENTER SFO SKOLEHELSETJENESTEN PERSONALMØTET LEDERGRUPPE (Rektor, u.v.insp., teamledere) SMÅSKOLE-TEAM (1.-4.) MELLOMTRINNS-TEAM (5.-7.) TEAM-LEDER TEAMLEDER ÅRSTRINNS-TEAM ÅRSTRINNS-TEAM KONTAKTLÆRERE KONTAKTLÆRERE TIMELÆRERE TIMELÆRERE ASSISTENTER ASSISTENTER Om organiseringa av skolen. Historikk. Mære skole ble grunnlagt i 1865, og kunne i 1990 feire 125-årsjubileum. 5

6 Iflg. skoleloven av 1827 skulle det være en fastskole i hvert prestegjeld knyttet til kirka i hovedsoknet. Kravet om at fastskolen skulle holdes i egne lokaler ble først satt fram i skoleloven av Det er en av grunnene til at egen skole først ble bygd i I og med at skolen i kretsen vår var knyttet til kirka i hovedsoknet, fikk den navn etter kirka, og ikke etter navnet på gården den leide grunn av. Det skriftlige opplæringsmålet ved skolen er bokmål. Etter norsk lovgivning har foreldra hovedansvaret for sine barns oppdragelse og undervisning. Dette må også føre til at foreldra har innflytelse på det som foregår i skolen. Gjennom samarbeidsutvalget hvor foreldrene har leder og nestleder, har foreldrene en reell innflytelse på skolens virksomhet. Rektor er sekretær for Samarbeidsutvalget og har møte-/tale. og stemmerett. Elevrepresentanter har møte-/talerett i saker som angår elevene. Samarbeidsutvalget har møter etter fast møteplan ca. 1 gang pr. måned. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) organiseres med leder og 2 foreldrerepresentanter fra hvert trinn, og skal på fritt grunnlag kunne ta opp saker som angår elevenes skolehverdag. Det er vedtatt egne retningslinjer for FAU. Utvalget skal m.a. fungere som et høringsorgan for Samarbeidsutvalget. Administrative opplysninger kontaktmuligheter. Skolen skal være et serviceorgan, derfor legger vi stor vekt på at vi på beste måte kan betjene elevene, foresatte og kretsen for øvrig. Skolens kontor: Skolens ledelse (Rektor/uv.insp.) er vanligvis å treffe hver dag mellom kl Kontoret er betjent med kontorsekretær 3 dager i uka f.t. onsdager, torsdager og fredager. TELEFONR. VED MÆRE SKOLE: Sentralbord/kontorfullmektig: SFO: Vaktmester (bygg E): Helsesøster (bygg E): Undervisn.bygg 5.-6.kl. (bygg C): -int.linje 27) Undervisn.bygg 3.-4.kl. (bygg D): -int.linje 28) Undervisn.bygg 7.kl. (bygg G): -int.linje 29) Rektor (bygg B): Undervisningsinspektør (bygg B): Personalrom (bygg B): Arb.rom. 1. og 2.kl. (kontor 1): Arb.rom 3.kl.-SFO leder (kontor 2): Arb.rom 4. og 6.kl. (kontor 3): Arb.rom 5.kl. (kontor 4): Arb.rom 7. kl. (kontor 5): MAIL-ADRESSER: Skolen: Rektor: Lærerne: Avtaler må gjøres med den enkelte. Dette pga at undervisningsplikt og oppmøtetid kan være noe forskjellig. 4 t/u er avsatt til felles planleggings- og utviklingsarbeid for lærer i 100 % stilling. Lærerne er organisert i arbeidsteam: klasse/5.-7.klasse. Hvert hovedteam har sin teamleder. 6

7 Skolen har en lærer som fungerer som spesialpedagogisk koordinator. Denne har et spesielt ansvar for å tilrettelegge/koordinere tiltak rettet mot elever som trenger ekstra hjelp. Alle har et ansvar for å holde god og nødvendig kontakt med helsesøster og det øvrige hjelpeapparatet til skolen. Miljøterapeut. Skolen har fra skoleåret 2000/2001 hatt stilling som miljøterapeut. Miljøterapeuten har eget kontor, og er å tilstede i undervisningstid og fram til kl.1500 alle ukedager. Denne yrkesgruppen har annen faglig bakgrunn enn den vanlige læreren, og har som regel sosionom- eller barneverns-pedagogisk utdanning. Miljøterapeuten arbeider med adferdsog/eller sosiale problem i forhold til enkeltelever eller klasser/grupper av elever. Miljøterapeuten vil måtte jobbe tett opp mot heimene i enkelttilfeller, og vil kunne bidra med veiledning og støtte i slike problem der allmennlæreren ikke har formell kompetanse. Miljøterapeuten deltar også på ansvarsgruppemøter rundt enkeltelever. Vaktmester. Vaktmestertjenesten ivaretas av egen kommunal tjenesteenhet (Eiendom). Vaktmester har Mære skole, Tufbakken barnehage, Mære Helsehus og Mære samfunnshus og Idrettshall som arbeidsområde. Treffes på tlf eller mellom kl Helsetjenesten. Helsesøster er vår nærmeste helsemedarbeider, og har fast kontortid ved skolen. Hvis legekonsultasjon ang. elevens skolesituasjon ønskes, ta da først kontakt med helsesøster. Elevenes oppmøteplan. Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skoledagen er oppdelt slik: 1. økt: Langfri: økt: (mandag/tirsdag/torsdag og onsdag for mellomtrinnet) 2. økt: (onsdag for småtrinnet) Pauser innpasses i undervisnings-oppleggene. Om språkvalg. Opplæringsmålet ved Mære skole er bokmål. Foreldre/foresatte som ønsker at barnet skal ha et annet opplæringsmål, kan reise krav om klassedeling. For at kravet kan oppfylles, må dette gjelde minst 10 elever, samtidig som det må være igjen minst 10 elever i den andre gruppen ( 40.6 i Opplæringslova). Krav om språkdeling bør settes fram så tidlig som mulig etter at barnet er innskrevet på skolen. Faget Religion, livssyn og etikk. RLE er et skolefag som normalt skal samle alle elever. Elever kan etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Dette kan være religiøse aktiviteter i eller utenfor klasserommet. Skolen skal ved melding om fritak, så langt råd er, og særlig på småskoletrinnet, søke å finne løsninger ved å legge til rette for differensiert undervisning innenfor læreplanen. 7

8 Innsyn i elevmappe. Eleven og/eller dennes foreldre/foresatte har rett til innsyn i elevmappen etter personregisterloven 7. Svar på krav om innsyn skal gis snarest mulig, og senest innen 1 mnd. Ved overføring til annen skole skal kun de opplysninger som er nødvendig for elevens videre skolegang overføres. Undervisning ved sykdom. Dersom elever har langt eller hyppig sykefravær pga skade eller sykdom, bør skolen og heimen avtale hva en skal gjøre når slike situasjoner oppstår. Foreldre/foresatte bør søke kommunen om heimeundervisning i de tilfellene der en vet at det blir lange eller hyppige fravær fra skolen. Melding om fravær. På 1 og 2 trinn ønsker vi at skolen blir varslet før skolestart 1 fraværsdag, dette er for å sikre at vi har en oversikt over de yngste elevene ved starten på dagen. Dersom en elev er heime fra skolen av en eller annen grunn, skal melding gis til kontaktlærer ved første oppmøte på skolen. Dersom en elev blir heime ut over 3 dager, gis melding om dette senest 3. fraværsdagen. Søknad om fritak. Foretatte kan søke om fritak fra undervisningen for sitt barn. Gjelder søknaden for én enkelt dag, kan kontaktlærer innvilge. Rektor kan vanligvis innvilge søknader om fritak inntil 3 dager. I Steinkjer kommune er rektor delegert myndighet til å innvilge permisjoner for elever inntil 14 dager. Slik søknad sendes skriftlig til rektor. Skoleskyss. Alle elever som har minst 4 km. lang skoleveg (fra trappa heime til skolen), har krav på skoleskyss. For elever i 1. klasse er kravet 2 km. Andre elever med spesielle vansker/handikap kan få slik skyss selv om skolevegen er under 4 km. Legeattest vil bli avkrevd. Vegstrekninger som er definert som spesiell trafikkfarlig skoleveg, og som ikke kommer inn under kravet til de ovennevnte kilometergrenser, gir også grunnlag for skoleskyss etter søknad. Elever med spesielle hjelpebehov. Elever som har behov for ekstra hjelp for å fungere i skolen, har iflg. Opplæringsloven krav på dette ( 5.1). Her er det viktig at skolen får grundig informasjon om problemene allerede ved innskriving av eleven. Eleven vil da kunne få nødvendig og helhetlig hjelp allerede fra skolestart av. Slike forhold avklares mellom skolen og avdeling for PPT/barnevern som er sakkyndig instans. Taushetsplikt. Grunnskolen er underlagt de samme bestemmelser om taushetsplikt som mange andre offentlige etater som skolen samarbeider med. Taushetsplikten gjelder ikke bare den som har lønnet arbeid i skolen, men også den som gjør tjeneste for grunnskolen i for eksempel råd og utvalg, eller som er kontaktforelder eller hjelper til på leirskole, ekskursjoner og skolefester. Ingen som har taushetsplikt kan fri seg fra denne ved å vise til at det ikke er gitt muntlig eller skriftlig løfte om taushetsplikt. Mål verdigrunnlag pedagogisk plattform VISJON MÅL Mære skoles visjon(motto): EN SKOLE FOR FRAMTIDA MED LIVSLYST I SEKKEN! Menneskesynet vårt: 8

9 Alle barn og voksne skal møtes med respekt Alle kan lære, og skape noe Menneskeverdet er ukrenkelig Vi tror at; Alle kan ta ansvar hvis de vises tillit Vi vil: Være en vi-skole hvor alle samarbeider Være en skole hvor alle yter sitt beste Være en skole hvor alle føler seg trygge Være en skole hvor alle er med på å skape et godt læringsmiljø Vårt læringssyn: Alle elevene våre kan lære noe Elevene er ulike og må gis læringsmuligheter ut fra sine evner og forutsetninger Elevene lærer mest ved å være aktive gjennom: - skapende arbeid - søkende kunnskapslæring - fysisk utfoldelse Læring gjennom samarbeid er nyttig og gir felles opplevelse og samhold Barna lærer av og tar etter sine forbilder Dette gjør vi: Tar utgangspunkt i elevenes muligheter når undervisninga planlegges Legger opp arbeidsplaner slik at elevene selv må ta ansvar Arbeider i team, samarbeider med foreldrene for å gi elevene våre de beste muligheter for læring og allsidig utvikling Utarbeider individuelle læreplaner alle elever for å sikre tilpasset undervisning. Gjennomfører kontinuerlig vurdering av egen virksomhet og elevenes utvikling og kunnskapstillegnelse. Uteareal. Skolen har et stort uteareal som er under stadig utvikling for tilpassing for de ulike alderstrinna. Det er etablert en gruppe bestående av lærere og foreldre som skal lede utviklingen på dette området. Utbygd område består av: Grusbane for fotball og asfaltert handballbane. Bakke for vinteraktiviteter som aking og skiaktiviteter. Klatrestativ og sandkasse. Leikestue. Ball-leiker på asfaltert gårdsplass. 9

10 Gressplen for fotball-/andre ballaktiviteter. Flerbruksbane for nettball-aktiviteter som basketball, handball, volleyball, badminton/tennis. Sandvolleyballbane. Nært inntil skolens uteareal ligger Sparbu Il s baneanlegg som består av kunstgress med friidrettsbaner rundt. Lysløype for skiaktiviteter er også knyttet til områdene rundt skolen. Skolen disponerer disse anleggene i nært samarbeid med idrettslaget. Nærområdet for øvrig passer godt til turer og ekskursjoner i sammenheng med undervisninga i Natur- & Miljøfaget. Avtaler er gjort med grunneierne for at områdene skal kunne brukes av skolen. Flere møteplasser ( Grønskhaugen, Lianplassen etc.) er i jevnlig bruk av klasser i skolens nærområde. Skolefritidsordningen. Mære skole har en skolefritidsordning for elevene på årstrinn. Elevene på 1. årstrinn har prioritet ved opptak. Det kreves at foreldrene betaler en egenandel med utg. pkt i hvor mange timer barnet deltar: timer/uke timer/uke timer/uke - over 18 timer/uke Skolefritidsordninga har åpent hele skoleåret, også i skolens ekstra ferie-/fridager. Ordninga holder stengt i juli måned. Åpningstidene: og fra (mandag, torsdag og fredag) og fra (tirsdag) og fra (onsdag) Skolefritidsordninga har tilsatt eget personell med daglig leder/avdelingsleder. Det overordnede administrative ansvaret ligger hos rektor. Søknadsskjema fås ved oppvekstkontoret eller på skolen/sfo. Søknadsfrist 10. mars kunngjøres i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa. Elektronisk påmelding kan skje via kommunens internettside: Telefon Mære SFO: Skolestart ved Mære skole: Opplegget er 4-delt: I. Innskrivingsdag: Elev og foreldre møter på skolen høsten før skolestart for innskriving. Annonseres i lokalavisa og brev sendes ut. Enkel servering for elev og foreldre. II. III. Fadderordning: Barnehagene og 4. trinn som vil bli faddere for de nye 1. klassingene, har faste treff på skolen utover våren før skolestart Foreldremøte på våren: Informasjon og orientering om foreldrenes rettigheter og plikter i skolesamfunnet. Orientering om skolen generelt og Mære skole spesielt. Informasjon om skoleskyss, 10

11 SFO, miljøterapeutens rolle i skolen og andre aktuelle tema.. Valg av foreldrekontakter (ev. på førskoledager eller 1. skoledag). IV. Førskoledager for elevene: De nye elevene blir invitert til skolen i 2 dager på våren før skolestart (april/mai) for å se på undervisningsromma de skal ha, hilse på lærerne, treffe fadder-klassen sin og delta i forskjellige aktiviteter. Foreldra får servert kaffe. Informasjon v/behov. Opplegget kan justeres etter behov/ønsker fra foreldregruppen. FORELDREANSVAR VED FASTE ARRANGEMENT/TILTAK Det tidligere virksomhetsstyret har gjort vedtak om spesiell innsats og ansvar fra foreldregruppen ved faste arrangement og/eller tiltak som skolen står bak. Oppgavene blir fordelt på de ulike årstrinn, og på en slik måte at belastningen ikke blir for stor. Planen er justert slik at den er i samsvar med gjeldende ordning pr.: ARRANGEMENT/TILTAK ANSVARLIG FORELDREGRUPPE Skolefrokost til 1.kl. etter skolestart Åpen skole som arr. om våren. Praktisk gjennomf. (loddsalg, kaffesalg etc.) Skaffe tilveie gevinster til Åpen skole. Servere ved Besteforeldre-kaffen i Gr.skoleuka. 17.mai-arr. i kretsen. Foreldregruppen i 1.klassene. Foreldregruppen i 4.klassene. Foreldregruppen i 5.klassene (servering). Foreldregruppen i 7.klassene (+ elever). Foreldrerådsmøter (vår/høst). FAU INFO-møte med kontaktforeldre + ev. kontaktlærerne. INFO-møte for foresatte 1. årstr. FAU/rektor. Kontaktlærerne på 1. årstrinn/rektor Koordineringsgruppe for dugnader. FAU I forbindelse med oppnevninger av komité for 17.mai-arrangementet har leder i samarbeidsurvalget og rektor fullmakt til å oppnevne komiteene. Foreldre/foresatte oppfordres ellers til å støtte opp om de arrangement og tiltak som det enkelte klassetrinnet har ansvaret for. ORDENSREGLER VED MÆRE SKOLE Ordensregler ved skolene i Steinkjer er vedtatt av kommunestyret. 11

12 Vi vil ha det trygt og godt på skolen og på skoleveien. Vis hensyn, vær hjelpsomme, ærlige og høflige mot hverandre. SKOLEGÅRDEN/SKOLEVEIEN: Vis hensyn og respekt for andre Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til timer og avtaler Gjør skolearbeidet til avtalt tid Hold god orden Hold skolens område rent og ryddig Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn, og er ikke tillatt Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt Mobbing skal ikke forekomme Seksuell trakassering er ikke tillatt Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt FRITAK Dersom elever må være inne i friminuttene, skal det foreligge skriftlig melding. Skriftlig melding leveres første dagen etter sykefravær. Sykefravær ut over 3 dager varsles. Fritak fra undervisning pga reiser skal påsøkes. Rektor avgjør inntil 14 dager. BRUDD PÅ ORDENSREGLENE FØRER TIL REAKSJONER Ordensreglene gjøres kjent for elever, ansatte og heimene. Bruk av sykkel til/fra skolen. Det tidligere virksomhetsstyret har fattet vedtak om at elevene først får lov til å sykle til/fra skolen f.o.m. våren i 4.klasse etter gjennomført KURS på skolen. NB! Det er påbudt med SYKKELHJELM. Vi krever også sykkelhjelm ved sykkelturer i skoletiden. Vi ber om at foreldre/foresatte tar ANSVAR og følger opp disse retningslinjene da det handler om barnas sikkerhet i trafikken. Dessverre opplever vi at det syndes mye på dette området, og skolen mottar ofte meldinger om uvettig kjøring med sykkel i skolevegen. Uhell på skolen/legebesøk. Der foreldrene er med barn til legevakt eller sykehus etter uhell i skoletida, vil det være en egenandel å betale. Skolen fyller straks ut et skademeldingsskjema, og sender dette til trygdekontoret (gjenpart til heimen). Trygdekontoret behandler skadesaken, og ev. godkjenner saken som skoleskade. Heimen får skriftlig beskjed om trygdekontorets avgjørelse, og ved positivt vedtak, refunderes utlegg til egenandeler. Trygdekontoret godtgjør også for kjøring om privat bil nyttes til lege/sykehus. NB! Barn under 7 år betaler ikke egenandel ved legebehandling. 12

13 Forsikringsordning. Kommunens forsikringsordning gjelder alle elever som utsettes for skade i skoletida. I tillegg finnes en særskilt brilleforsikring der briller som ødelegges under leik/aktiviteter i skoletida, erstattes med inntil kr. 1000,- etter framlagt kvittering fra optiker. Skadeverk/hærverk. Dersom elev ved grov uaktsomhet skader/ødelegger kommunens eiendom, plikter foreldrene å erstatte dette med inntil kr ,- Kroppsøving. Vi prøver å legge opp til mest mulig uteaktiviteter i gymtimene tidlig høst og sen vår, men på vinteren vil det meste av aktiviteten foregå innendørs (hallen). For 3.klassene er svømming i Dampsaga bad en del av kroppsøvingstilbudet. Gym-utstyr: Elevene skal normalt skifte til egnet gymtøy til hver kroppsøvingstime. Elevene skal ha fottøy, helst joggesko. Spesielle gymsokker med gummiert såle, kan også brukes innendørs. Sko som skal brukes inne må være helt rene og ha såle som ikke setter striper på golvet. Dusjing: Alle elevene skal vanligvis dusje etter hver kroppsøvingstime om ikke annet er avtalt. Derfor må de alltid ha med håndkle og såpe. Meldinger/deltakelse: Når elevene ikke kan være med i kroppsøvingstimene, skal de ha med melding i meldingsboka om dette. Grunn bør oppgis. Lett forkjølelse eller annet som gir litt dårlig form, bør ikke automatisk føre til fritak. Det går fint an å være med på en del av aktiviteten og heller ta det litt rolig. Innesko. Innesko er påbudt for alle. Tøfler eller annet fottøy som egner seg oppbevares utenfor klasserommet. Sokkelesten egner seg dårlig dersom golvet er blitt vått (NB! mat og helse). Merking av klær. Det kan være lurt allerede fra skolestart av å få merket klærne til elevene med navn da det hender svært ofte at klær blir glemt både ute og inne. For å unngå at disse går tapt vil merking være av stor nødvendighet. Melding om bortkomne klær kan gis til vaktmester som ofte har liggende et lager av slike. Dersom klær ikke blir hentet innen rimelig tid, vil de bli kastet eller solgt på skolens basar på vårparten (åpen skole). Fadderordning. Skolen har etablert en ordning der de minste elevene har faddere som de kan knytte seg til for å skape trygghet: 5.klassingene er faddere for 1. klasse 6.klassingene er faddere for 2. klasse 7.klassingene er faddere for 3. klasse Fadderklassene har mange aktiviteter sammen: leik, turer, tema osv. BUSSRUTER Rød rute: Blå rute: Grønn rute: Gul rute: OPHEIM-VOLLAN RAMBERGSMYRA LORVIKA-GRANHEIM MÆRE REIPA LYSHEIM HEISTAD MÆRE OKSUR KRINGLA JEVIKA KORSEN MÆRE HOFSTAD NORDRE-HOLTAN-DALEM-MÅSSÅBERGVN-MÆRE Regler: 1. ELEVENE VENTER BAK BOMMEN TIL BUSSENE STÅR PARKERT 13

14 2. NÅR DØRENE ÅPNES, KAN PÅSTIGNING SKJE. INGEN GÅR PÅ PLASSEN FOR Å MØTE ELEVER SOM KOMMER MED BUSSEN 3. BUSSPLASSEN ER INGEN LEKEPLASS NÅR BUSSENE HENTER/BRINGER Strekninger som betraktes som særlig farlig eller vanskelig, og som gir rett til fri skyss uavhengig av avstand mellom heim og skole (Gjeldende fra ): 1) E-6 sørover fra krysset ved Kv 61 Leira/Rognan. Skyss hele året årstrinn. 2) E-6 nordover fra krysset Fv 261. Skyss hele året årstrinn. 3) Fv 258 fra Hesthaugen. Skyss hele året årstrinn. 4) Fv 260 fra Ålbergsmyra. Skyss hele året årstrinn. TRIVSELSREGLER FOR OSS SOM REISER MED BUSS Bråk og hærverk på bussen blir meldt til skolen og foreldrene. NB! Elever som ikke retter seg etter bussens TRIVSELSREGLER, risikerer å miste retten til fri skyss. 1. Stå i ro når bussen kommer og til den har stoppet. 2. Gå rolig inn og finn en ledig plass. Ta sekken i fanget eller under beina. 3. Sitt rolig i setet. 4. Alle har rett til å få være i fred på bussen. Si ifra hvis noen blir plaget. 5. Ikke reis deg før bussen har stoppet. Gå rolig ut. 6. Gå ikke over vegen før bussen har kjørt. RETNINGSLINJER for elevarrangement på kveldstid. Elevene søker rektor om tillatelse (skriftlig) i samarb. med kontaktlærer/ Foreldrekontakter. Søknaden skal inneholde navn på ansvarlige foresatte (min. 1 voksen pr. 7 elever) som bør ha reell deltakelse (delta aktivt) i arrangementet Musikkrommet i samf.huset brukes fortrinnsvis dersom ledig (ev. årstrinnsrom). Hovedansvarlig foresatte avtaler åpning/låsing med vaktmester. NB; leie av samf.hus. Arr. gjennomføres normalt i tidsrommet kl Ansv. for ev. rydding må være ute av bygningen senest kl Kontaktlærer/foreldrekontakter skal godkjenne program for arrangementet. Skolens ordensregler gjelder under arrangementet. Ansv. foresatte leverer rapport (skjema) til rektor umiddelbart etter arrangementet. NB! - NB! - NB! - NB! - NB! BILTRAFIKK PÅ SKOLEGÅRDEN EN HENSTILLING TIL FORESATTE SOM BRINGER/HENTER BARN: VÆR SÅ SNILL Å IKKE KJØRE INN PÅ SKOLEGÅRDEN 14

15 for bringing/henting av barn før og etter skoletid Dette hindrer bussene som må rygge og utsetter barna for stor fare!!! VI BER OM AT PARKERINGSPLASSEN NEDENFOR HALLEN BENYTTES; ev bringe/hente på plassen foran Prix-butikken (ungene har godt av en liten spasertur) Kjør heller ikke in på parkeringen bortenfor Samfunnshuset i SFO tiden, det er akebakke like overfor og lekeområde for barna på SFO, Vi har ikke råd til å MISTE noen av elevene våre! Vi TAKKER for at vår oppfordring blir fulgt! Med vennlig hilsen Rektor FAU Samarbeidsutvalget 15

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer