INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere"

Transkript

1 MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1

2 Innhold: Til foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere s. 3 Skolen et felles ansvar s. 4 Organisasjonsplan for Mære skole s. 5 Organiseringa av skolen. Historikk s. 6 Administrative opplysninger kontaktmuligheter s. 6 Skolens kontor. Lærerne. Miljøterapeut. Vaktmester. s. 7 Helsetjenesten. Elevenes oppmøteplan. Om språkvalg. s. 7 Faget RLE, religion livssyn og etikk s. 8 Innsyn i elevmappene. Undervisning ved sykdom. Melding om fravær. Søknad om fritak. Skoleskyss. s. 8 Elever med spesielle hjelpebehov. Taushetsplikt. Mål verdigrunnlag pedagogisk plattform s. 9 Visjon mål. Verdier vi bygger skolen vår på. Vårt læringssyn. Uteareal. Skolefritidsordningen. s. 10 Skolestart ved mære skole. s. 11 Foreldreansvar ved faste arrangement/tiltak s. 11 Ordensregler ved Mære skole s. 12 Bruk av sykkel til/fra skolen. s. 13 Uhell på skolen/legebesøk. Forsikringsordning. Skadeverk/herverk. Kroppsøving Innesko. Merking av klær. Fadderordning. s. 14 Bussruter s. 14 Trivselsregler for oss som reiser med buss Retningslinjer for elevarrangement på kveldstid s. 15 Biltrafikk på skolegården s- 15 Skolegårdskart bakside. 2

3 Til våre foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere. Dette informasjonsheftet er ment som en hjelp til deg i det samarbeidet som du nå inngår med Mære skole. Samtidig håper vi at de opplysningene vi har samlet her, gir deg et bilde av hva Mære skole står for, og hva skolen har å tilby barnet ditt og deg. Vi håper at heftet blir en nyttig veiviser inn i skoleåret og inn i skolehverdagen. Før skolen blir nærmere omtalt, vil vi peke på flg.: Grunnlaget for virksomheten i Den norske grunnskolen er fastsatt i 3 hoveddokument: I. OPPLÆRINGSLOVEN II. FORSKRIFTER TIL OPPLÆRINGSLOVEN III. LÆREPLANVERKET FOR DEN 10-ÅRIGE GRUNNSKOLEN (L-97)/ NY LÆREPLAN (L-06) Disse grunnlagsdokumentene er forpliktende for all virksomhet i norsk grunnskole. Det nevnes også at oppbyggingen av grunnskolen i en kommune i stor grad organiseres ut fra bestemmelsene i Kommuneloven, og at den enkelte kommune har ganske stor frihet på dette området. Skal heimen og skolen lykkes i sin oppdrager- og undervisningsvirksomhet, er det viktig at de to samarbeidspartene finner fram til felles verdier; har en felles plattform for sin virksomhet. Dette kan vi oppnå ved å møte hverandre med åpenhet og tillit. Vi har her et gjensidig ansvar for at vi tar kontakt med hverandre og kommuniserer med hverandre. Velkommen til Mære skole og til positivt samarbeid om det mest verdifulle vi har: DITT/DINE BARN, VÅRE ELEVER! Marit Grøndal Rektor 3

4 Skolen et felles ansvar. Når barna våre begynner på skolen, er vi som er foreldre/foresatte, like spente som elevene på hvordan dette vil bli. En av de aller viktigste forutsetningene for læring er TRYGGHET. En av skolens viktigste arbeidsfelt er samarbeidet mellom heim og skole, nettopp for å skape trygghet, trygghet for både elevene og heimen. En måte å få dette til på, er at foreldre/foresatte aktivt er med på å påvirke skolen. Dette kan gjøres på mange måter: Møt opp på skolen. De fleste lærere ønsker å få besøk av foreldre/foresatte i undervisningssituasjoner og utflukter som arrangeres. Her vil dere bli kjent med barnas kamerater og lærere. Det at foresatte deltar på sosiale arrangement på skolen er også positivt for klassemiljøet. Kontaktmøter. Her møtes heimen og kontaktlærer 2 ganger pr. skoleår. På disse møtene snakkes det om den enkelte elevens utvikling, eleven vil være med på møtene noen ganger, andre ganger på deler av møtet eller ikke i det hele tatt. Det er viktig med gjensidig åpenhet. På kontaktmøtene vil elevens individuelle utviklingsplan IUP bli gjennomgått i samråd mellom lærer, foresatte og elev. IUP er et viktig arbeidsdokument for alle parter og blir revidert 2 ganger pr. år Klasseforeldremøter. På disse møtene tas det opp saker som angår hele årstrinnet/gruppa. Det er viktig at foresatte blir godt kjent med hverandre, slik at en kan oppnå et godt samarbeid. Det er ofte gjennom dette samarbeidet en kan bidra til å forbedre læringsmiljøet og det sosiale miljøet i gruppa. Foreldrekontakter. På hvert årstrinn skal det velges 4 foreldrekontakter (helst 2 av hvert kjønn) blant foreldre/foresatte. 2 velges for to år og 2 for ett år for å sikre kontinuitet. Disse skal være bindeleddet mellom heimen og skolen. Er det saker som dere ønsker årstrinnet/skolen skal ta opp, kan dere ta kontakt med en av foreldrekontaktene. Foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte som har elever ved Mære skole, er medlemmer i foreldrerådet ved skolen. Det avholdes normalt 1-2 møter i året med aktuelle tema. Årsmøte avholdes tidlig høst/like etter skolestart. FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg). Her representerer hvert årstrinn med 2 av foreldrekontaktene. Utvalget skal på fritt grunnlag kunne drøfte forhold som angår elevenes hverdag, organisere dugnader etc. Alle foreldre/foresatte oppfordres til å følge aktivt opp det som skjer i skolens regi. For husk: Hovedansvaret for våre barns oppdragelse og læring er foreldrenes/foresattes. Nedenfor finner dere oppsummert noen punkter som vi mener er det viktigste dere som foresatte kan bidra med for å hjelpe deres barn til å få en god skolegang. Vi ønsker dere alle trivelige og trygge år ved Mære skole! 4

5 ORGANISASJONSPLAN FOR MÆRE SKOLE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR LEDER AVDELING SKOLE & BARNEHAGE SAMARBEIDSUTVALG FORELDRERÅDET FAU FORELDREKONTAKTENE REKTOR (REKTOR-MØTET) ELEVRÅDET FAGFORENINGER UNDERVISNINGSINSPEKTØR (PPT/ BARNEVERN) KONTORSEKRETÆR MILJØTERAPEUT (VAKTMESTER) (RENHOLDERE) SPES.PED.UTVALG (Spes.ped.koord., rektor, lærer m/pes.u.v., miljøterapeut) PEDAGOGISK PERSONALE ASSISTENTER SKOLE AVD.LEDER SFO ASSISTENTER SFO SKOLEHELSETJENESTEN PERSONALMØTET LEDERGRUPPE (Rektor, u.v.insp., teamledere) SMÅSKOLE-TEAM (1.-4.) MELLOMTRINNS-TEAM (5.-7.) TEAM-LEDER TEAMLEDER ÅRSTRINNS-TEAM ÅRSTRINNS-TEAM KONTAKTLÆRERE KONTAKTLÆRERE TIMELÆRERE TIMELÆRERE ASSISTENTER ASSISTENTER Om organiseringa av skolen. Historikk. Mære skole ble grunnlagt i 1865, og kunne i 1990 feire 125-årsjubileum. 5

6 Iflg. skoleloven av 1827 skulle det være en fastskole i hvert prestegjeld knyttet til kirka i hovedsoknet. Kravet om at fastskolen skulle holdes i egne lokaler ble først satt fram i skoleloven av Det er en av grunnene til at egen skole først ble bygd i I og med at skolen i kretsen vår var knyttet til kirka i hovedsoknet, fikk den navn etter kirka, og ikke etter navnet på gården den leide grunn av. Det skriftlige opplæringsmålet ved skolen er bokmål. Etter norsk lovgivning har foreldra hovedansvaret for sine barns oppdragelse og undervisning. Dette må også føre til at foreldra har innflytelse på det som foregår i skolen. Gjennom samarbeidsutvalget hvor foreldrene har leder og nestleder, har foreldrene en reell innflytelse på skolens virksomhet. Rektor er sekretær for Samarbeidsutvalget og har møte-/tale. og stemmerett. Elevrepresentanter har møte-/talerett i saker som angår elevene. Samarbeidsutvalget har møter etter fast møteplan ca. 1 gang pr. måned. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) organiseres med leder og 2 foreldrerepresentanter fra hvert trinn, og skal på fritt grunnlag kunne ta opp saker som angår elevenes skolehverdag. Det er vedtatt egne retningslinjer for FAU. Utvalget skal m.a. fungere som et høringsorgan for Samarbeidsutvalget. Administrative opplysninger kontaktmuligheter. Skolen skal være et serviceorgan, derfor legger vi stor vekt på at vi på beste måte kan betjene elevene, foresatte og kretsen for øvrig. Skolens kontor: Skolens ledelse (Rektor/uv.insp.) er vanligvis å treffe hver dag mellom kl Kontoret er betjent med kontorsekretær 3 dager i uka f.t. onsdager, torsdager og fredager. TELEFONR. VED MÆRE SKOLE: Sentralbord/kontorfullmektig: SFO: Vaktmester (bygg E): Helsesøster (bygg E): Undervisn.bygg 5.-6.kl. (bygg C): -int.linje 27) Undervisn.bygg 3.-4.kl. (bygg D): -int.linje 28) Undervisn.bygg 7.kl. (bygg G): -int.linje 29) Rektor (bygg B): Undervisningsinspektør (bygg B): Personalrom (bygg B): Arb.rom. 1. og 2.kl. (kontor 1): Arb.rom 3.kl.-SFO leder (kontor 2): Arb.rom 4. og 6.kl. (kontor 3): Arb.rom 5.kl. (kontor 4): Arb.rom 7. kl. (kontor 5): MAIL-ADRESSER: Skolen: Rektor: Lærerne: Avtaler må gjøres med den enkelte. Dette pga at undervisningsplikt og oppmøtetid kan være noe forskjellig. 4 t/u er avsatt til felles planleggings- og utviklingsarbeid for lærer i 100 % stilling. Lærerne er organisert i arbeidsteam: klasse/5.-7.klasse. Hvert hovedteam har sin teamleder. 6

7 Skolen har en lærer som fungerer som spesialpedagogisk koordinator. Denne har et spesielt ansvar for å tilrettelegge/koordinere tiltak rettet mot elever som trenger ekstra hjelp. Alle har et ansvar for å holde god og nødvendig kontakt med helsesøster og det øvrige hjelpeapparatet til skolen. Miljøterapeut. Skolen har fra skoleåret 2000/2001 hatt stilling som miljøterapeut. Miljøterapeuten har eget kontor, og er å tilstede i undervisningstid og fram til kl.1500 alle ukedager. Denne yrkesgruppen har annen faglig bakgrunn enn den vanlige læreren, og har som regel sosionom- eller barneverns-pedagogisk utdanning. Miljøterapeuten arbeider med adferdsog/eller sosiale problem i forhold til enkeltelever eller klasser/grupper av elever. Miljøterapeuten vil måtte jobbe tett opp mot heimene i enkelttilfeller, og vil kunne bidra med veiledning og støtte i slike problem der allmennlæreren ikke har formell kompetanse. Miljøterapeuten deltar også på ansvarsgruppemøter rundt enkeltelever. Vaktmester. Vaktmestertjenesten ivaretas av egen kommunal tjenesteenhet (Eiendom). Vaktmester har Mære skole, Tufbakken barnehage, Mære Helsehus og Mære samfunnshus og Idrettshall som arbeidsområde. Treffes på tlf eller mellom kl Helsetjenesten. Helsesøster er vår nærmeste helsemedarbeider, og har fast kontortid ved skolen. Hvis legekonsultasjon ang. elevens skolesituasjon ønskes, ta da først kontakt med helsesøster. Elevenes oppmøteplan. Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skoledagen er oppdelt slik: 1. økt: Langfri: økt: (mandag/tirsdag/torsdag og onsdag for mellomtrinnet) 2. økt: (onsdag for småtrinnet) Pauser innpasses i undervisnings-oppleggene. Om språkvalg. Opplæringsmålet ved Mære skole er bokmål. Foreldre/foresatte som ønsker at barnet skal ha et annet opplæringsmål, kan reise krav om klassedeling. For at kravet kan oppfylles, må dette gjelde minst 10 elever, samtidig som det må være igjen minst 10 elever i den andre gruppen ( 40.6 i Opplæringslova). Krav om språkdeling bør settes fram så tidlig som mulig etter at barnet er innskrevet på skolen. Faget Religion, livssyn og etikk. RLE er et skolefag som normalt skal samle alle elever. Elever kan etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Dette kan være religiøse aktiviteter i eller utenfor klasserommet. Skolen skal ved melding om fritak, så langt råd er, og særlig på småskoletrinnet, søke å finne løsninger ved å legge til rette for differensiert undervisning innenfor læreplanen. 7

8 Innsyn i elevmappe. Eleven og/eller dennes foreldre/foresatte har rett til innsyn i elevmappen etter personregisterloven 7. Svar på krav om innsyn skal gis snarest mulig, og senest innen 1 mnd. Ved overføring til annen skole skal kun de opplysninger som er nødvendig for elevens videre skolegang overføres. Undervisning ved sykdom. Dersom elever har langt eller hyppig sykefravær pga skade eller sykdom, bør skolen og heimen avtale hva en skal gjøre når slike situasjoner oppstår. Foreldre/foresatte bør søke kommunen om heimeundervisning i de tilfellene der en vet at det blir lange eller hyppige fravær fra skolen. Melding om fravær. På 1 og 2 trinn ønsker vi at skolen blir varslet før skolestart 1 fraværsdag, dette er for å sikre at vi har en oversikt over de yngste elevene ved starten på dagen. Dersom en elev er heime fra skolen av en eller annen grunn, skal melding gis til kontaktlærer ved første oppmøte på skolen. Dersom en elev blir heime ut over 3 dager, gis melding om dette senest 3. fraværsdagen. Søknad om fritak. Foretatte kan søke om fritak fra undervisningen for sitt barn. Gjelder søknaden for én enkelt dag, kan kontaktlærer innvilge. Rektor kan vanligvis innvilge søknader om fritak inntil 3 dager. I Steinkjer kommune er rektor delegert myndighet til å innvilge permisjoner for elever inntil 14 dager. Slik søknad sendes skriftlig til rektor. Skoleskyss. Alle elever som har minst 4 km. lang skoleveg (fra trappa heime til skolen), har krav på skoleskyss. For elever i 1. klasse er kravet 2 km. Andre elever med spesielle vansker/handikap kan få slik skyss selv om skolevegen er under 4 km. Legeattest vil bli avkrevd. Vegstrekninger som er definert som spesiell trafikkfarlig skoleveg, og som ikke kommer inn under kravet til de ovennevnte kilometergrenser, gir også grunnlag for skoleskyss etter søknad. Elever med spesielle hjelpebehov. Elever som har behov for ekstra hjelp for å fungere i skolen, har iflg. Opplæringsloven krav på dette ( 5.1). Her er det viktig at skolen får grundig informasjon om problemene allerede ved innskriving av eleven. Eleven vil da kunne få nødvendig og helhetlig hjelp allerede fra skolestart av. Slike forhold avklares mellom skolen og avdeling for PPT/barnevern som er sakkyndig instans. Taushetsplikt. Grunnskolen er underlagt de samme bestemmelser om taushetsplikt som mange andre offentlige etater som skolen samarbeider med. Taushetsplikten gjelder ikke bare den som har lønnet arbeid i skolen, men også den som gjør tjeneste for grunnskolen i for eksempel råd og utvalg, eller som er kontaktforelder eller hjelper til på leirskole, ekskursjoner og skolefester. Ingen som har taushetsplikt kan fri seg fra denne ved å vise til at det ikke er gitt muntlig eller skriftlig løfte om taushetsplikt. Mål verdigrunnlag pedagogisk plattform VISJON MÅL Mære skoles visjon(motto): EN SKOLE FOR FRAMTIDA MED LIVSLYST I SEKKEN! Menneskesynet vårt: 8

9 Alle barn og voksne skal møtes med respekt Alle kan lære, og skape noe Menneskeverdet er ukrenkelig Vi tror at; Alle kan ta ansvar hvis de vises tillit Vi vil: Være en vi-skole hvor alle samarbeider Være en skole hvor alle yter sitt beste Være en skole hvor alle føler seg trygge Være en skole hvor alle er med på å skape et godt læringsmiljø Vårt læringssyn: Alle elevene våre kan lære noe Elevene er ulike og må gis læringsmuligheter ut fra sine evner og forutsetninger Elevene lærer mest ved å være aktive gjennom: - skapende arbeid - søkende kunnskapslæring - fysisk utfoldelse Læring gjennom samarbeid er nyttig og gir felles opplevelse og samhold Barna lærer av og tar etter sine forbilder Dette gjør vi: Tar utgangspunkt i elevenes muligheter når undervisninga planlegges Legger opp arbeidsplaner slik at elevene selv må ta ansvar Arbeider i team, samarbeider med foreldrene for å gi elevene våre de beste muligheter for læring og allsidig utvikling Utarbeider individuelle læreplaner alle elever for å sikre tilpasset undervisning. Gjennomfører kontinuerlig vurdering av egen virksomhet og elevenes utvikling og kunnskapstillegnelse. Uteareal. Skolen har et stort uteareal som er under stadig utvikling for tilpassing for de ulike alderstrinna. Det er etablert en gruppe bestående av lærere og foreldre som skal lede utviklingen på dette området. Utbygd område består av: Grusbane for fotball og asfaltert handballbane. Bakke for vinteraktiviteter som aking og skiaktiviteter. Klatrestativ og sandkasse. Leikestue. Ball-leiker på asfaltert gårdsplass. 9

10 Gressplen for fotball-/andre ballaktiviteter. Flerbruksbane for nettball-aktiviteter som basketball, handball, volleyball, badminton/tennis. Sandvolleyballbane. Nært inntil skolens uteareal ligger Sparbu Il s baneanlegg som består av kunstgress med friidrettsbaner rundt. Lysløype for skiaktiviteter er også knyttet til områdene rundt skolen. Skolen disponerer disse anleggene i nært samarbeid med idrettslaget. Nærområdet for øvrig passer godt til turer og ekskursjoner i sammenheng med undervisninga i Natur- & Miljøfaget. Avtaler er gjort med grunneierne for at områdene skal kunne brukes av skolen. Flere møteplasser ( Grønskhaugen, Lianplassen etc.) er i jevnlig bruk av klasser i skolens nærområde. Skolefritidsordningen. Mære skole har en skolefritidsordning for elevene på årstrinn. Elevene på 1. årstrinn har prioritet ved opptak. Det kreves at foreldrene betaler en egenandel med utg. pkt i hvor mange timer barnet deltar: timer/uke timer/uke timer/uke - over 18 timer/uke Skolefritidsordninga har åpent hele skoleåret, også i skolens ekstra ferie-/fridager. Ordninga holder stengt i juli måned. Åpningstidene: og fra (mandag, torsdag og fredag) og fra (tirsdag) og fra (onsdag) Skolefritidsordninga har tilsatt eget personell med daglig leder/avdelingsleder. Det overordnede administrative ansvaret ligger hos rektor. Søknadsskjema fås ved oppvekstkontoret eller på skolen/sfo. Søknadsfrist 10. mars kunngjøres i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa. Elektronisk påmelding kan skje via kommunens internettside: Telefon Mære SFO: Skolestart ved Mære skole: Opplegget er 4-delt: I. Innskrivingsdag: Elev og foreldre møter på skolen høsten før skolestart for innskriving. Annonseres i lokalavisa og brev sendes ut. Enkel servering for elev og foreldre. II. III. Fadderordning: Barnehagene og 4. trinn som vil bli faddere for de nye 1. klassingene, har faste treff på skolen utover våren før skolestart Foreldremøte på våren: Informasjon og orientering om foreldrenes rettigheter og plikter i skolesamfunnet. Orientering om skolen generelt og Mære skole spesielt. Informasjon om skoleskyss, 10

11 SFO, miljøterapeutens rolle i skolen og andre aktuelle tema.. Valg av foreldrekontakter (ev. på førskoledager eller 1. skoledag). IV. Førskoledager for elevene: De nye elevene blir invitert til skolen i 2 dager på våren før skolestart (april/mai) for å se på undervisningsromma de skal ha, hilse på lærerne, treffe fadder-klassen sin og delta i forskjellige aktiviteter. Foreldra får servert kaffe. Informasjon v/behov. Opplegget kan justeres etter behov/ønsker fra foreldregruppen. FORELDREANSVAR VED FASTE ARRANGEMENT/TILTAK Det tidligere virksomhetsstyret har gjort vedtak om spesiell innsats og ansvar fra foreldregruppen ved faste arrangement og/eller tiltak som skolen står bak. Oppgavene blir fordelt på de ulike årstrinn, og på en slik måte at belastningen ikke blir for stor. Planen er justert slik at den er i samsvar med gjeldende ordning pr.: ARRANGEMENT/TILTAK ANSVARLIG FORELDREGRUPPE Skolefrokost til 1.kl. etter skolestart Åpen skole som arr. om våren. Praktisk gjennomf. (loddsalg, kaffesalg etc.) Skaffe tilveie gevinster til Åpen skole. Servere ved Besteforeldre-kaffen i Gr.skoleuka. 17.mai-arr. i kretsen. Foreldregruppen i 1.klassene. Foreldregruppen i 4.klassene. Foreldregruppen i 5.klassene (servering). Foreldregruppen i 7.klassene (+ elever). Foreldrerådsmøter (vår/høst). FAU INFO-møte med kontaktforeldre + ev. kontaktlærerne. INFO-møte for foresatte 1. årstr. FAU/rektor. Kontaktlærerne på 1. årstrinn/rektor Koordineringsgruppe for dugnader. FAU I forbindelse med oppnevninger av komité for 17.mai-arrangementet har leder i samarbeidsurvalget og rektor fullmakt til å oppnevne komiteene. Foreldre/foresatte oppfordres ellers til å støtte opp om de arrangement og tiltak som det enkelte klassetrinnet har ansvaret for. ORDENSREGLER VED MÆRE SKOLE Ordensregler ved skolene i Steinkjer er vedtatt av kommunestyret. 11

12 Vi vil ha det trygt og godt på skolen og på skoleveien. Vis hensyn, vær hjelpsomme, ærlige og høflige mot hverandre. SKOLEGÅRDEN/SKOLEVEIEN: Vis hensyn og respekt for andre Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til timer og avtaler Gjør skolearbeidet til avtalt tid Hold god orden Hold skolens område rent og ryddig Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn, og er ikke tillatt Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt Mobbing skal ikke forekomme Seksuell trakassering er ikke tillatt Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt FRITAK Dersom elever må være inne i friminuttene, skal det foreligge skriftlig melding. Skriftlig melding leveres første dagen etter sykefravær. Sykefravær ut over 3 dager varsles. Fritak fra undervisning pga reiser skal påsøkes. Rektor avgjør inntil 14 dager. BRUDD PÅ ORDENSREGLENE FØRER TIL REAKSJONER Ordensreglene gjøres kjent for elever, ansatte og heimene. Bruk av sykkel til/fra skolen. Det tidligere virksomhetsstyret har fattet vedtak om at elevene først får lov til å sykle til/fra skolen f.o.m. våren i 4.klasse etter gjennomført KURS på skolen. NB! Det er påbudt med SYKKELHJELM. Vi krever også sykkelhjelm ved sykkelturer i skoletiden. Vi ber om at foreldre/foresatte tar ANSVAR og følger opp disse retningslinjene da det handler om barnas sikkerhet i trafikken. Dessverre opplever vi at det syndes mye på dette området, og skolen mottar ofte meldinger om uvettig kjøring med sykkel i skolevegen. Uhell på skolen/legebesøk. Der foreldrene er med barn til legevakt eller sykehus etter uhell i skoletida, vil det være en egenandel å betale. Skolen fyller straks ut et skademeldingsskjema, og sender dette til trygdekontoret (gjenpart til heimen). Trygdekontoret behandler skadesaken, og ev. godkjenner saken som skoleskade. Heimen får skriftlig beskjed om trygdekontorets avgjørelse, og ved positivt vedtak, refunderes utlegg til egenandeler. Trygdekontoret godtgjør også for kjøring om privat bil nyttes til lege/sykehus. NB! Barn under 7 år betaler ikke egenandel ved legebehandling. 12

13 Forsikringsordning. Kommunens forsikringsordning gjelder alle elever som utsettes for skade i skoletida. I tillegg finnes en særskilt brilleforsikring der briller som ødelegges under leik/aktiviteter i skoletida, erstattes med inntil kr. 1000,- etter framlagt kvittering fra optiker. Skadeverk/hærverk. Dersom elev ved grov uaktsomhet skader/ødelegger kommunens eiendom, plikter foreldrene å erstatte dette med inntil kr ,- Kroppsøving. Vi prøver å legge opp til mest mulig uteaktiviteter i gymtimene tidlig høst og sen vår, men på vinteren vil det meste av aktiviteten foregå innendørs (hallen). For 3.klassene er svømming i Dampsaga bad en del av kroppsøvingstilbudet. Gym-utstyr: Elevene skal normalt skifte til egnet gymtøy til hver kroppsøvingstime. Elevene skal ha fottøy, helst joggesko. Spesielle gymsokker med gummiert såle, kan også brukes innendørs. Sko som skal brukes inne må være helt rene og ha såle som ikke setter striper på golvet. Dusjing: Alle elevene skal vanligvis dusje etter hver kroppsøvingstime om ikke annet er avtalt. Derfor må de alltid ha med håndkle og såpe. Meldinger/deltakelse: Når elevene ikke kan være med i kroppsøvingstimene, skal de ha med melding i meldingsboka om dette. Grunn bør oppgis. Lett forkjølelse eller annet som gir litt dårlig form, bør ikke automatisk føre til fritak. Det går fint an å være med på en del av aktiviteten og heller ta det litt rolig. Innesko. Innesko er påbudt for alle. Tøfler eller annet fottøy som egner seg oppbevares utenfor klasserommet. Sokkelesten egner seg dårlig dersom golvet er blitt vått (NB! mat og helse). Merking av klær. Det kan være lurt allerede fra skolestart av å få merket klærne til elevene med navn da det hender svært ofte at klær blir glemt både ute og inne. For å unngå at disse går tapt vil merking være av stor nødvendighet. Melding om bortkomne klær kan gis til vaktmester som ofte har liggende et lager av slike. Dersom klær ikke blir hentet innen rimelig tid, vil de bli kastet eller solgt på skolens basar på vårparten (åpen skole). Fadderordning. Skolen har etablert en ordning der de minste elevene har faddere som de kan knytte seg til for å skape trygghet: 5.klassingene er faddere for 1. klasse 6.klassingene er faddere for 2. klasse 7.klassingene er faddere for 3. klasse Fadderklassene har mange aktiviteter sammen: leik, turer, tema osv. BUSSRUTER Rød rute: Blå rute: Grønn rute: Gul rute: OPHEIM-VOLLAN RAMBERGSMYRA LORVIKA-GRANHEIM MÆRE REIPA LYSHEIM HEISTAD MÆRE OKSUR KRINGLA JEVIKA KORSEN MÆRE HOFSTAD NORDRE-HOLTAN-DALEM-MÅSSÅBERGVN-MÆRE Regler: 1. ELEVENE VENTER BAK BOMMEN TIL BUSSENE STÅR PARKERT 13

14 2. NÅR DØRENE ÅPNES, KAN PÅSTIGNING SKJE. INGEN GÅR PÅ PLASSEN FOR Å MØTE ELEVER SOM KOMMER MED BUSSEN 3. BUSSPLASSEN ER INGEN LEKEPLASS NÅR BUSSENE HENTER/BRINGER Strekninger som betraktes som særlig farlig eller vanskelig, og som gir rett til fri skyss uavhengig av avstand mellom heim og skole (Gjeldende fra ): 1) E-6 sørover fra krysset ved Kv 61 Leira/Rognan. Skyss hele året årstrinn. 2) E-6 nordover fra krysset Fv 261. Skyss hele året årstrinn. 3) Fv 258 fra Hesthaugen. Skyss hele året årstrinn. 4) Fv 260 fra Ålbergsmyra. Skyss hele året årstrinn. TRIVSELSREGLER FOR OSS SOM REISER MED BUSS Bråk og hærverk på bussen blir meldt til skolen og foreldrene. NB! Elever som ikke retter seg etter bussens TRIVSELSREGLER, risikerer å miste retten til fri skyss. 1. Stå i ro når bussen kommer og til den har stoppet. 2. Gå rolig inn og finn en ledig plass. Ta sekken i fanget eller under beina. 3. Sitt rolig i setet. 4. Alle har rett til å få være i fred på bussen. Si ifra hvis noen blir plaget. 5. Ikke reis deg før bussen har stoppet. Gå rolig ut. 6. Gå ikke over vegen før bussen har kjørt. RETNINGSLINJER for elevarrangement på kveldstid. Elevene søker rektor om tillatelse (skriftlig) i samarb. med kontaktlærer/ Foreldrekontakter. Søknaden skal inneholde navn på ansvarlige foresatte (min. 1 voksen pr. 7 elever) som bør ha reell deltakelse (delta aktivt) i arrangementet Musikkrommet i samf.huset brukes fortrinnsvis dersom ledig (ev. årstrinnsrom). Hovedansvarlig foresatte avtaler åpning/låsing med vaktmester. NB; leie av samf.hus. Arr. gjennomføres normalt i tidsrommet kl Ansv. for ev. rydding må være ute av bygningen senest kl Kontaktlærer/foreldrekontakter skal godkjenne program for arrangementet. Skolens ordensregler gjelder under arrangementet. Ansv. foresatte leverer rapport (skjema) til rektor umiddelbart etter arrangementet. NB! - NB! - NB! - NB! - NB! BILTRAFIKK PÅ SKOLEGÅRDEN EN HENSTILLING TIL FORESATTE SOM BRINGER/HENTER BARN: VÆR SÅ SNILL Å IKKE KJØRE INN PÅ SKOLEGÅRDEN 14

15 for bringing/henting av barn før og etter skoletid Dette hindrer bussene som må rygge og utsetter barna for stor fare!!! VI BER OM AT PARKERINGSPLASSEN NEDENFOR HALLEN BENYTTES; ev bringe/hente på plassen foran Prix-butikken (ungene har godt av en liten spasertur) Kjør heller ikke in på parkeringen bortenfor Samfunnshuset i SFO tiden, det er akebakke like overfor og lekeområde for barna på SFO, Vi har ikke råd til å MISTE noen av elevene våre! Vi TAKKER for at vår oppfordring blir fulgt! Med vennlig hilsen Rektor FAU Samarbeidsutvalget 15

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato 26.08.2013 Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foreldre! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 52 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte! Råd og utvalg ved skolen Elevrådet Klasseråd Foreldrerådet Foreldrekontakter for eksempel Samarbeidsutvalget (SU)

Kjære foreldre/foresatte! Råd og utvalg ved skolen Elevrådet Klasseråd Foreldrerådet Foreldrekontakter for eksempel Samarbeidsutvalget (SU) Kjære foreldre/foresatte! Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av denne informasjonen. Målet er å samle en del opplysninger som ellers kommer hjem på løse ark. Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole! Vedtekter FAU versjon 04-9.3.2011 - Vedtatt i Bønes skole FAU 9.3.2011. Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Bønes skole BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE Telefon 74 16 91 60 Mailadresse; sannan.barnehage@steinkjer.kommune.no 1. Informasjonshefte for nye foreldre ved Sannan barnehage 1 Dette hefte er ment som en informasjon

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Telefaks 770 27801 Rektor 770 27802 Avd.leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03. Krødsherad kommune Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.2013 Gjeldende fra 01.05.2013. 1. Opplæringslovens 13-7 fastslår at kommunen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 Til barnets beste Forpliktende minimumsplan for barnehager (private og kommunale) og barneskoler. Hver

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer