til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid"

Transkript

1 til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Mandat og avgrensning Gransking etter Stiftelsestilsynets vedtak Sammendrag Om FaF og gjennomførte tiltak / endringer Faktabeskrivelser Innledning Påstand om vedtektsstridig drift Påstand om ulovlig bruk av midler til administrasjon Bruk av valutareguleringskonto for å generere inntekter til FaF En vesentlig del av gevinsten ved valutaregulering er benyttet til administrasjon i Norge Påstand om bruk av forfalsket dokumentasjon Påstand om ulovlig innførsel av midler til India Andre undersøkelser av stiftelsens forvaltning Vurdering Innledning og avgrensning Synspunkter fra de som har vært gjenstand for granskingen Styret og administrasjonens kunnskap om anvendelse av midler Mangel på korrekt informasjon om faktiske administrasjonskostnader Ble forfalsket dokumentasjon overlevert fra FaF til Stiftelsestilsynet? Kjøp av kontorlokaler i India Strafferettslige vurderinger Erstatningsrettslige vurderinger Konklusjon Side 2 av 46

3 1. Innledning Bakgrunnen for granskingen av FaF er Lotteri- og stiftelsestilsynet (Stiftelsestilsynet) sitt vedtak av 24. juni 2010, hvor det ble besluttet at stiftelsen Fadderbarnas Framtid skal undergis gransking i medhold av Stiftelseslovens 59. Advokatfirmaet G-Partner AS (som gikk inn i BDO AS per 1. juni 2011) er i vedtaket fra Stiftelsestilsynet gitt i oppdrag å gjennomføre granskingen. Stiftelsestilsynet har i sitt vedtak av 24. juni 2010 redegjort nærmere for sakens bakgrunn: Utover høsten/vinteren 2009 mottok Stiftelsestilsynet flere tips om at forvaltningen av Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid var i strid med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. På denne bakgrunn opprettet Stiftelsestilsynet tilsynssak mot stiftelsen i september Stiftelsestilsynet har i perioden fra åpningen av tilsynssaken og fremover hatt en utstrakt korrespondanse med stiftelsens styre og enkelte styremedlemmer. Vi har også fått innspill fra stiftelsens revisor. Stiftelsestilsynet har også hatt møte med stiftelsens styre og daglig leder. Gjennom saksgangen ble Stiftelsestilsynet gjort kjent med at Norad, som er en av bidragsyterne til stiftelsen, på eget initiativ hadde igangsatt en undersøkelse knyttet til stiftelsens bruk av midler bevilget av Norad. Stiftelsestilsynet har, som et ledd i saksforberedelsen, hatt møte med Norad, og har også fått oversendt den rapporten som ble utarbeidet i forbindelse med undersøkelsen, samt Norads vurdering av konklusjonene i rapporten. Teamene i tilsynssaken kan i korte trekk oppsummeres slik: Vedtektsstridig drift For høye administrasjonskostnader Innførsel av midler til India uten gyldig tillatelse Ulovlig bruk av valutareguleringskonto Oppdraget er utført av BDO sin rådgivingsavdeling ved Granskingsenheten (BDO Integrity Services) og innebærer en utredning for å bekrefte eller avkrefte de mistanker som fremgår av mandatet. BDOs utredning bygger i hovedsak på de samtaler vi har hatt med nåværende og tidligere representanter for stiftelsen Fadderbarnas Framtid (FaF) og materialet som er innhentet og stilt til vår disposisjon. Utredningen er gjennomført innenfor en begrenset økonomisk ramme. Omfanget og fullstendigheten av analysene som er foretatt må ses i lys av dette. BDO kan derfor ikke gå god for at alle relevante forhold i tilknytning til mandatet er avdekket eller vurdert. De funn som er gjort, er beskrevet i denne rapporten. Vurderingene er gjort med bakgrunn i de faktiske forhold som det er belegg for gjennom de undersøkelser som er gjort. Oslo, 19. desember 2011 BDO AS Erling Grimstad Partner Morten Torkildsen Prosjektleder Side 3 av 46

4 2. Mandat og avgrensning I oppdragsavtalen mellom Advokatfirmaet G-Partner AS (G-Partner) og Stiftelsestilsynet datert 24. juni 2010 fremkommer mandatet for oppdraget: Mandat for oppdraget er gitt i Stiftelsestilsynets vedtak av 24. juni som følger som vedlegg til denne avtalen. Hovedpunktene i vedtaket gjelder gransking av følgende forhold: Påstander om vedtektsstridig drift Påstått ulovlig bruk av midler til administrasjon Påstand om fremleggelse av forfalsket dokumentasjon Bruken av valutareguleringskontoen Påstander om ulovlig innførsel av midler til India Vurdering av om det er foretatt straffbare og eller erstatningsbetingende handlinger av stiftelsens ansatte eller tillitspersoner 3. Gransking etter Stiftelsestilsynets vedtak Denne utredningen/granskingen ble påbegynt umiddelbart etter Stiftelsestilsynets vedtak. Innledningsvis ble det gjennomført en sikring av elektronisk lagrede hos FaF. Det ble også oversendt en bestillingsliste til FaF som anga den dokumentasjon som innledningsvis ble ansett nødvendig for gjennomføring av granskingen. På grunn av FaF sin manglende innbetaling for dekning av kostnader for gjennomføring av granskingen, stanset arbeidet helt opp i ett år, fra vedtaket om gransking og frem til medio juni Arbeidet er utført av ansatte i G-Partner som den 1. juni 2011 gikk inn i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO AS. Stiftelsestilsynet og FaF ble gjort kjent med overgangen til BDO og har ikke hatt innsigelser til at dette utredningsarbeidet ble videreført av de samme personene i BDO. BDO sin kontaktperson hos FaF for gjennomføringen av den vesentlige delen av granskingen har vært nåværende daglig leder. Hun ble ansatt som daglig leder i FaF fra og med 18. mai Granskingen har i hovedsak vært gjennomført ved at BDO har anmodet FaF om fremleggelse av dokumentasjon av relevans for besvarelse av mandatet. FaF har deretter tilrettelagt for BDO sin gjennomgang av dokumentasjon og/eller overlevert kopi til BDO av etterspurt dokumentasjon. BDO har deretter gjennomgått relevant dokumentasjon og anmodet på ny om utdypende dokumentasjon og eventuelle forklaringer på enkelte forhold. Det er gjennomført et begrenset antall intervjuer i saken. BDO har utført granskingen på vegne av Stiftelsestilsynet med hjemmel regulert i Stiftelseslovens 59, jf 7 som blant annet regulerer stiftelsens ansattes og tillitsvalgte sin plikt til å sørge for at granskeren gis de nødvendige opplysninger for å gjennomføre sine undersøkelser. BDO har ved sin gjennomføring av granskingen ikke benyttet seg av eller henvist til denne regulerte plikten. Forut for samtaler som BDO har gjennomført, har intervjuobjektet mottatt informasjon om den utredningen som ble gjennomført, og gjort kjent med at samtaler med granskerne var basert på samtykke fra intervjuobjektet. BDO har således ikke benyttet seg av denne muligheten til å pålegge noen å møte til samtaler eller avgi forklaring for granskerne. Intervjuer har vært basert på frivillighet. Referat fra samtalen ble gjort under samtalene og etter samtalen blitt oversendt til intervjuobjektet til godkjenning. Godkjent referat etter evt. endringer har blitt returnert til BDO. Eventuelle innspill fra intervjuobjektet om endringer/presiseringer av referatene er således hensyntatt. Alle som har ønsket det, har hatt muligheten til å la seg bistå under samtalene. Personer med tilknytning til saken er gitt mulighet til å gi informasjon de mener er av betydning for undersøkelsene. Intervjuobjekter er herunder gitt anledning til å uttale seg om temaer av sentral betydning. Primært har dette skjedd ved at det er åpnet for besvarelse av spørsmål i saken, skriftlig eller ved personlig oppmøte. Denne formen for kontradiksjon er viktig for å sikre en forsvarlig utredning av saken og ivaretakelse av de involvertes rettigheter. Side 4 av 46

5 BDO har sørget for å ivareta prinsippet om kontradiksjon ved at berørte parter har fått tilsendt BDOs faktafremstillinger i utkast til rapport med anmodning om å gi tilbakemeldinger på denne. Kontradiktorisk saksbehandling innebærer i en undersøkelse som denne at den eller de som det kan bli aktuelt å kritisere i den endelige rapporten, må få anledning til å gi sine synspunkter og supplere/imøtegå annen informasjon før undersøkelsen ferdigstilles. Kontradiksjon er en sentral rettssikkerhetsgaranti. Når de som presumptivt kan bidra til sakens opplysning har fått anledning til å fremlegge sine synspunkter, gjøres beslutningstakeren kjent med eventuelle kryssende standpunkter som gjør seg gjeldende og tar disse i betraktning i sine avveininger. Det er få om noen som har bedre forutsetninger for å kjenne et hendelsesforløp enn de som har vært involvert i saken. Kontradiktorisk behandling kan derfor gi nyttige innspill som bidrar til å øke kvaliteten på denne rapporten og en mest mulig nøyaktig beskrivelse av de faktiske forhold. Sett ut fra at det har vært en begrenset økonomisk ramme til rådighet for å gjennomføre granskingen, med bakgrunn i det allmennyttige formål som FaF har, er omfanget av utredningsarbeidet begrenset. Dette har blant annet vært mulig fordi BDO i stor utstrekning har basert sitt arbeid på den dokumentasjon som FaF har framlagt. Som nevnt ble det innledningsvis i saken sikret elektroniske lagrede data. Søk og analyse i elektroniske lagrede data som er sikret, er en ressurs- og kostnadskrevende oppgave. Slik analyse har ikke vært forsvarlig å gjennomføre med bakgrunn i personvernhensyn og de faktaopplysningene som forelå. Analyse av elektronisk lagret informasjon representerer et personverninngrep som skal vurderes nøye i forhold til gjeldende personvernregler, hvor kravet til forholdsmessighet mellom personvernhensyn og det som forventes oppnådd gjennom slikt innsyn, står sentralt. Det hadde heller ikke vært forsvarlig å gjennomføre slike undersøkelser innenfor den økonomiske rammen for oppdraget. På denne bakgrunn har vi ikke gjennomført noe innsyn i elektronisk lagret informasjon som er sikret i saken. 4. Sammendrag Granskingen av stiftelsen Fadderbarnas Framtid er gjennomført med bakgrunn i vedtak fra Stiftelsestilsynet av 24. juni I vedtaket fremgår det at granskingen skal omfatte påstander om vedtektsstridig drift, påstått ulovlig bruk av midler til administrasjon, påstand om fremleggelse av forfalsket dokumentasjon, bruk av valutareguleringskonto og påstander om ulovlig innførsel av midler til India. BDO beskriver i denne rapporten grunnlaget for granskingen, måten oppdraget er planlagt - styrt og organisert på, de funn som er gjort og vurderingen av funnene. Vurderingene er begrenset til eventuelle straffbare og/eller erstatningsbetingede handlinger. Faktiske funn Nedenfor nevnes de viktigste funn som BDO har gjort: I vedtektene for FaF fra mai 2000 fremgår det at inntil 20 prosent av de innsamlede midler kan brukes til administrasjon (administrative kostnader). BDO har lagt til grunn at vedtektene beskriver hva det er adgang til å benytte av innsamlede midler til dekning av administrative kostnader i Norge. FaF har erkjent at stiftelsen fra og med 2006 benyttet et langt høyere beløp til dekning av administrative kostnader i Norge enn hva vedtektene ga anledning til. For årene fra og med 2006 til og med 2009 benyttet stiftelsen i størrelsesorden kr 7 millioner til dekning av administrative kostnader utover det vedtektene ga anledning til. FaF har opplyst til fadderne at maksimalt 20 prosent av fadderbidragene skulle benyttes til administrasjon i Norge. Styret i FaF, tidligere daglig leder og deler av administrasjonen i FaF har vært klar over at FaF sine kostnader til administrasjon i Norge i hele eller deler av perioden har vært høyere enn det som har blitt opplyst til fadderne. Side 5 av 46

6 De midlene som har vært benyttet til å finansiere drift/administrasjon i Norge utover den prosentandelen av innsamlede midler som vedtektene har gitt anledning til, er fremskaffet gjennom et valutaoverskudd (Exchange Rate Surplus, ERS) som FaF opparbeidet gjennom transaksjoner med sine indiske samarbeidende organisasjoner. Opparbeidelsen av valutaoverskudd i form av gevinst ved veksling av valuta gjennom transaksjoner mellom FaF og samarbeidende organisasjoner i India var en praksis som pågikk også forut for Til forskjell fra perioden før 2006, benyttet FaF deler av fortjenesten ved veksling av valuta til dekning av administrasjonskostnader (drift) i Norge fra og med Før 2006 ble gevinsten ved veksling benyttet til drift av FaF sin virksomhet i India. Faddere og andre donorer til FaF har ikke blitt informert om at administrasjonskostnadene i Norge har vært høyere enn det vedtektene tillater. Det har ikke fremgått riktig informasjon fra årsregnskapene til FaF om de faktiske administrasjonskostnadene i Norge som til dels ble dekket gjennom bruk av ERS midler, i tiden forut for Stiftelsestilsynets mistanke om at kostnadene var underrapportert. Styreprotokoller i FaF viser at styremedlemmene ved gjentatte anledninger fra og med desember 2006, ble gjort oppmerksom på at valutaoverskudd ble brukt til å finansiere FaF sin drift i Norge. Styret har vedtatt budsjetter for årene som angir valutaoverskudd etter veksling av valuta som del av FaF sitt inntektsgrunnlag. Innholdet i disse styreprotokollene har vært ukjent for FaF sine faddere og andre donorer. Den 4. juni 2004 vedtok styret i FaF et budsjett for 2004 som medførte en høyning av administrasjonsprosenten for 2004 fra 20% til 22%. Denne økningen i administrasjonskostnadene fra 20 til 22% skulle kun gjelde for 2004, og var et brudd på stiftelsens vedtekter som la til grunn at andelen administrasjonskostnader skulle utgjøre inntil 20%. Det er identifisert flere årsaker til at FaF i 2006 og deretter i økende grad, benyttet gevinst ved valutaveksling som en finansieringskilde til å dekke driften av stiftelsen i Norge. I 2006 oppsto det behov for økte inntekter som følge av økonomisk tap etter underslag i et samarbeidende selskap i India tidligere år. Videre har det i perioden vært vekst i antall ansatte i administrasjonen i Oslo, noe som har økt lønnskostnadene. Dessuten opplevde FaF bortfall av inntekter fra spillautomater (og kompensasjon for bortfall av slike inntekter) gradvis i tiden fra og med I brev fra FaF av 15. mars 2010 til Stiftelsestilsynet ble det fremlagt kontrakter mellom den indiske organisasjonen MASARD og FaF. Det har fra en varsler vært stilt spørsmål om disse kontraktene er uriktige eller forfalskede gjennom at disse har vært utarbeidet av FaF i etterhånd for å kunne besvare spørsmålene som ble stilt av Stiftelsestilsynet. De undersøkelsene BDO har gjennomført viser at kontraktene ikke er utarbeidet i ettertid. For å kunne overføre bistandsmidler til India i henhold til de regler som gjaldt for innførsel av valuta i India, var FaF avhengig av at samarbeidspartnerne oppnådde godkjenning for mottak av midler fra indiske myndigheter. FaF sin indiske søsterorganisasjon (Children s Future India, CFI) ble etablert etter initiativ fra FaF i CFI hadde kun tillatelse til å motta bistandsmidler fra FaF for deler av tidsperioden I de perioder hvor CFI ikke hadde tillatelse fra indiske myndigheter til å motta midler fra FaF ble midlene overført til andre samarbeidende organisasjoner av FaF i India. FaF har opplyst at disse samarbeidsorganisasjonene hadde nødvendig tillatelse fra indiske myndigheter til å motta midler fra FaF. Etter at pengene ble overført til disse samarbeidsorganisasjonene, ble midlene gjort tilgjengelige for FaF sin virksomhet i India. CFI sin indiske revisor, og andre personer med tilknytning til FaF, har forklart at den praksis som har vært fulgt av FaF ved overføring av penger til India, har vært i samsvar med indisk lovgivning på området. Det er verifisert at FaF i India, dvs. organisasjonen CFI, fra og med den 4. februar 2010 fikk en permanent godkjennelse for å motta penger fra Norge ( Registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, FCRA 1976). Den indiske lovgivningen for innførsel av Side 6 av 46

7 valuta ble endret og erstattet av ny lov (FCRA) med ikrafttredelse den 26. september BDO har verifisert at organisasjonen CFI var godkjent som mottaker av penger fra Norge iht. FCRA 2010 fra og med 9. august BDO har ikke klart å bekrefte eller avkrefte om tidligere innførsel av midler til India er gjennomført i samsvar med indisk lovgivning i hele den den aktuelle tidsperioden som har vært gjenstand for denne granskingen. For å kunne besvare dette spørsmålet er det sannsynligvis nødvendig å innhente juridiske vurderinger fra advokatfirma i India. Tidligere daglig leder i FaF ga i september 2008 den indiske organisasjonen CFI, tillatelse til å kjøpe et kontorlokale i India for et beløp tilsvarende ca kr 1,7 millioner. Kjøpet av kontorlokalet ble gjennomført og kjøpesummen ble finansiert gjennom ubenyttede ERS midler (valutaoverskudd). Tillatelsen som ble gitt av tidligere daglig leder om å benytte disse midlene på nevnte måte, ble ikke styrebehandlet hos FaF. Det ble heller ikke gitt noen fullmakt til å gjennomføre kjøpet som nevnt. Vurderinger Basert på de funn som er gjort gjennom granskingen, er det etter BDOs syn grunnlag for mistanke om følgende straffbare eller erstatningsbetingede forhold: Det er mistanke om straffbare handlinger begått av enkeltpersoner i FaF og handlinger som kan medføre foretaksansvar for FaF etter straffeloven. Flere av de handlingene som er avdekket kan gi grunnlag for erstatningsansvar for FaF eller for enkeltpersoner i FaF som har utført handlingene eller unnlatt å rette opp feilinformasjon og irregulære handlinger. Det foreligger ingen opplysninger i saken om at enkeltpersoner hos FaF har mottatt økonomiske fordeler eller på annen måte beriket seg selv på bekostning av FaF. BDO oppfordrer Stiftelsestilsynet til å vurdere om det er grunnlag for å orientere påtalemyndigheten om de forhold som er avdekket. Endringer foretatt i FaF etter at de kritikkverdige forholdene ble avdekket Det er gjennomført en rekke endringer i FaF etter avsløringen av de forhold som ga grunnlag for denne granskingen. Årsmøtet i FaF den 18. juni 2011 vedtok å endre vedtektene slik at disse ble tilpasset anbefalinger gitt av Innsamlingskontrollen. FaF har også endret rutiner for regnskapsføring slik at disse skal være i samsvar med Innsamlingskontrollen sine retningslinjer. Dessuten er det gjennomført endringer som medfører at de faktiske administrasjonskostnadene fremgår av FaF sitt regnskap. FaF har valgt nytt styre med i hovedsak andre styremedlemmer enn hva stiftelsen hadde forut for avsløringen av de forhold som resulterte i gransking av stiftelsen. FaF har dessuten ansatt ny daglig leder. 5. Om FaF og gjennomførte tiltak / endringer Organisasjonen er registrert som en stiftelse. FaF har adresse Storgata 39, 0182 Oslo og hadde i juni 2011 totalt 5 ansatte. FaF er en politisk og religiøs nøytral stiftelse. Stiftelsen har nå rundt fadderbarn, hvorav 80% er jenter. FAF har drevet arbeid i Raigad-distriktet i India siden 1991 og målet er å gi barna utdanning og en trygg start i livet. FAF er medlem av Innsamlingskontrollen. FaF sine inntekter er i vesentlig grad generert fra FAF faddergivere som betaler en månedlig beløp til sitt fadderbarn. FaF har også mottatt offentlig støtte gjennom Norad i perioden Side 7 av 46

8 Nedenfor beskrives kort de organisatoriske og formelle endringer som har funnet sted hos FaF i løpet av 2010 og FaF sin nåværende daglige leder ble ansatt i FaF fra og med den 18. mai Forut for dette hadde FaF en innleid daglig leder fra et eksternt konsulentselskap fra og med 1. juni 2010 og frem til at nåværende daglig leder tok over. Tidligere daglig leder i FaF i var daglig leder i FaF i perioden 1. mars 2002 til han fratrådte i juni Tidligere daglig leder har således vært daglig leder i FaF i hele den perioden som er omfattet av BDOs mandat for granskingen. BDO har videre i rapporten omtalt vedkommende som tidligere daglig leder. Sammensetningen av FaF sitt styre har endret seg i perioden som har vært gjenstand for våre undersøkelser. I det sittende styret i FaF (fra og med 1.juli 2011) har tre ut av fem personer ikke sittet i styret i FaF i perioden FaF har fra medio 2010 gjennomført omfattende endringer i sin organisering og gjennomført andre tiltak med bakgrunn i de kritikkverdige forhold som begrunnet granskingen. Tiltakene kan kort oppsummeres slik: Det er ansatt ny daglig leder Det er valgt nye styremedlemmer Antall ansatte i administrasjonen er vesentlig redusert, fra 7,2 årsverk i 2008 til 3,5 årsverk i 2011 Tiltak for å redusere driftskostnader, herunder reduksjon i størrelsen på kontorarealer og redusert husleie Nye vedtekter er utarbeidet og godkjent av FaF sitt årsmøte. Disse avventer godkjennelse av Stiftelsestilsynet når denne rapporten avgis. Ekstern regnskapsfører Regnskapsføring i samsvar med retningslinjene fra Innsamlingskontrollen Ny ekstern revisor er valgt Ny revisor har gjennomført en kartlegging/undersøkelser i India om bruk av penger overført fra Norge 6. Faktabeskrivelser 6.1. Innledning Kap 6 inneholder en presentasjon av de faktiske forhold som i hovedsak er basert på den dokumentasjon som er mottatt fra stiftelsen, og intervju med personer som antas å kunne belyse de faktiske forholdene. Vurderingene av de forholdene som er beskrevet i dette kapitelet er presentert i kap 7 nedenfor. BDO har valgt å beskrive de funn som er gjort vedrørende påstander om vedtektsstridig drift, ulovlig bruk av midler til administrasjon og bruk av valutareguleringskonto samlet. Årsaken er at det er direkte sammenheng mellom disse tre punktene Påstand om vedtektsstridig drift Stiftelsen Fadderbarnas Framtid ble opprettet/stiftet 4. september De første vedtektene (statuttene) er av samme dato. Det har senere vært endringer i statuttene etter opprettelsen av FaF. Endringene eller forsøkene på endringer som er beskrevet videre i dette punktet er ikke av betydning når det gjelder de forhold BDO skal undersøke og vurdere. Det har vært korrespondanse mellom Stiftelsestilsynet og FaF om gyldigheten av endringer i statuttene. Stiftelsestilsynet har lagt til grunn at det er FaF sine vedtekter av 27. mai 2000 som er gjeldende (og ikke de senere vedtekter av 13. juni 2004). Det vises her til Stiftelsestilsynet sitt brev til FaF av 1. desember 2009 som igjen viser til brev fra Stiftelsestilsynet til FaF av 15. oktober Fra 15. oktober 2009 refereres følgende: Det vedlegges i brevet kopi av vedtekter datert Stiftelsestilsynet har mottatt fra daværende tilsynsmyndighet Fylkesmannen vedtekter av Stiftelsen Side 8 av 46

9 Fadderbarnas framtid ble innført i Stiftelsesregisteret , med dette brev fulgte en standard forutsetning om at stiftelsen påså at vedtektene var i tråd med gjeldende stiftelseslovgivning. Stiftelsestilsynet legger til grunn at gjeldende vedtekter er av FaF har akseptert at det er vedtektene av 27. mai 2000 som er gjeldende for stiftelsen frem til endrede vedtekter er godkjent av Stiftelsestilsynet. FaF ved daglig leder har i dokumentasjon overlevert BDO anmerket følgende under overskrift Oversikt over FaFs statutter med evt. endringer: Statuttene med dato 12. juni 2004 som innholdte vesentlige endringer i forhold til tidligere statuttene ble aldri godkjent av myndighetene. Dette ble stadfestet i brevet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet med dato Dermed har Fafs styret brukt ugyldige vedtekter mellom 12. juni 2004 og fram til årsmøte Etter årsmøtet 2010, har styre igjen gått tilbake til statuttene med dato 27. mai 2000 som Lotteri- og Stiftelsestilsynet har erklært som gyldige. Iht. protokoll fra FaF sitt årsmøte den 18. juni 2011 ble vedtektene/statuttene endret. BDO har mottatt de reviderte vedtektene fra FaF som iht. opplysninger gitt av FaF skal være oversendt Stiftelsestilsynet den 2. desember 2011for godkjenning. Nedenunder gjengis de nye foreløpige ikke godkjente vedtektenes punkt om finansiering av driften: I forhold til de undersøkelser og vurdering BDO har gjort anser vi ikke at det har betydning om det er vedtektene fra 2000 eller 2004 som gjaldt. Påstandene om vedtektsstridig drift er relatert til punkter i vedtektene som ikke er vesentlig avvikende i de to settene av vedtekter. Vi har fra FaF mottatt kopi av stiftelsens historiske vedtekter fra 1991 og fremover. Av dokument STATUTTER FOR STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID (fastsatt 4. september 1991, med endringer, senest 27. mai 2000) fremkommer i paragraf 4 vedr. finansiering av driften blant annet følgende: Av de innkomne fadderbeløp skal inntil 20% brukes til administrasjon, herunder lønninger m.m. til personale i Norge. De øvrige innsamlede fadderbeløp (80%) skal benyttes direkte til bistandsarbeid i vedkommende u-land. Driften kan videre finansieres gjennom særskilte innsamlingsaksjoner til særlige U-hjelpstiltak, ved tildeling av midler fra NORAD m.v. I forhold til midler gitt av Norad foreligger det en begrensning på at kun 8% av midlene kan benyttes til administrasjon. Når det gjelder FaF sine lotteriinntekter er vi ikke kjent med at det foreligger noen spesifikk begrensning i forhold til hvor stor andel av disse som kan benyttes til å dekke administrasjonskostnader. Side 9 av 46

10 Endringene i statuttene av 12. juni 2004 angir følgende vedrørende finansiering av driften: 4.2 Av de innkomne fadderbeløpene skal inntil 20 prosent brukes til norsk administrasjon. Av andre definerte innkomne midler skal inntil 10 prosent brukes til administrasjon. De øvrige innsamlede midlene skal benyttes direkte til bistandsarbeid i vedkommende land. 4.3 Driften kan videre finansieres gjennom særskilte innsamlingsaksjoner til særlige bistandstiltak, ved tildeling av midler fra NORAD m.v. De ikke godkjente vedtektene til FaF av 12. juni 2004, inneholder en økning av antall styremedlemmer fra 5 til 8 i FaF sammenholdt med vedtektene av 27. mai Påstandene om vedtektsstridig drift er relatert til at FaF har hatt langt høyere kostnader til administrasjon i Norge enn hva som er angitt i stiftelsens vedtekter (rapportens pkt. 6.3) Påstand om ulovlig bruk av midler til administrasjon Med påstanden om ulovlig bruk av midler til administrasjon siktes det her til om FaF har benyttet mer penger til administrasjon i Norge enn det som FaF sine vedtekter tillater. BDO har således lagt til grunn at spørsmålet som skal avklares er hvorvidt FaF har benyttet mer enn 20% av sine inntekter til administrasjon i Norge? BDO har her i sin tilnærming for å besvare dette spørsmålet valgt å se hen til hva ny administrasjon og styre i FaF har uttalt, beregning/kalkulasjon fra tidligere styremedlem i FaF samt hva FaF sin nye revisor har uttalt og kalkulert, samt det tidligere arbeidet og kalkulasjon som er utført av G-Partner (ref. G-Partner sin rapport til NORAD av 29. mars 2010) relatert til dette spørsmål. Da det ikke synes å være tvil om hva som er konklusjonen på om FaF har benyttet mer penger til administrasjon enn hva vedtektene tillater vil det være en uforholdsmessig bruk av ressurser å skulle foreta en ny og fullstendig gjennomgang og kalkulasjon av beløpsstørrelser. Basert på den modell som FaF sin nye revisor har lagt til grunn i sin kalkulasjon av administrasjon (kostnader til; innsamling av midler, prosjektstyring og administrasjon) for 2010, har vi beregnet tilsvarende administrasjonskostnader for de forutgående år. BDO sine beregninger fremkommer av tabellen: Beregning administrative kostnader i % av innsamlede midler (Alle tall i TNOK) Driftsinntekter Totalt innsamlede midler Annen driftsinntekt Driftsinntekter Bistandsarbeid og adm. Kostnader Totalt til bistandsarbeid tilført formålet Totalte administrative kostnader Sum bistandsarbeid og adm kostnader Driftsresultat Adm. kost. i % av totalt innsamlede midler 12,1 % 17,1 % 26,2 % 24,9 % 24,6 % 30,6 % 32,6 % 31,1 % 46,8 % 65,6 % Adm. kost. i kr. utover hva vedtektene tillater (20 %) FaF har i perioden benyttet i størrelsesorden kr 7 millioner til dekning av administrative kostnader utover hva som er tillatt iht. FaF sine vedtekter. I vår beregning er det ikke hensyntatt at lotteriinntekter evt. kan benyttes til administrasjon (lotteriinntektene utgjør for årene 2006, 2007, 2008 og 2009 totalt ca kr 2 millioner), eller at midlene gitt av Norad (totalt kr 2,7 millioner i samme periode) er underlagt en begrensning på 8% i forhold til hva som kan benyttes til administrasjon. Side 10 av 46

11 BDO har mottatt kopi av revisorbekreftet regnskap med årsberetning for FaF for Årsberetningen er signert av FaF sitt styre den 18. juni I FaF sitt resultatregnskap foreligger det en linje i regnskapet under driftskostnader med betegnelsen Tilbakeføring av formålsmidler med henholdsvis kr for 2010 og kr for I note 1 til regnskapet fremkommer det at Stiftelsestilsynet har i brev til Stiftelsen Fadderbarnas framtid datert gitt FAF dispensasjon fra bestemmelsene i vedtektenes 4.2 om anvendelse av formålsmidler. Av notene til regnskapet for 2010 fremkommer det under overskrift Endring av regnskapsprinsipper følgende; Stiftelsen har i vedtektenes 4.2. ledd pr i dag følgende ordlyd: av innkomne fadderbeløp skal 20% brukes til administrasjon, herunder lønninger m.m. til personale i Norge. De øvrige innsamlede fadderbeløp (80%) skal benyttes direkte til bistandsarbeid i vedkommende U-land. Bestemmelsen er upresis og har opp gjennom stiftelsens historie resultert i tildekking av økonomiske realiteter og kreativ bokføring. Regnskapstallene for 2009 er endret slik at de reelle forhold blir synliggjort. Regnskapstallene for 2010 er presentert med utgangspunkt i en konservativ tolkning av vedtektene. Det betyr at innsamlingskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon og prosjektkontroll sammen med administrasjonskostnader skal dekkes innenfor rammen av 20%. (vår uthevning) Videre fremkommer det under Aktivitetsregnskap ; Stiftelsen er medlem av innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen stiller krav til føring av aktivitetsregnskap. Stiftelsen har i 2010 ikke hatt de nødvendige måleverktøy til å gjennomføre dette på en kvalitetsmessig forsvarlig måte. Regnskapsregistreringen er endret fra slik at regnskapet for 2011 vil bli satt opp ut fra Innsamlingskontrollens regler og det vil da bli utarbeidet reelle aktivitetsregnskaper. Vi har fra FaF mottatt kopi av nummerert brev fra FaF sin revisor til styret og daglig leder, datert 17. juni Av brevet fremkommer det blant annet at: For året 2009 ble tilsynelatende 77,8 % av totale inntekter tilført formålet. Realiteten var at av dette ble 25,4 % på ulike måter tilbakeført til driften med det resultat at kun 52,4 % i realiteten ble overført til formålet. Vedr. regnskapet for 2010 uttaler revisor blant annet i brevet: Til innsamling av midler, prosjektstyring og administrasjon ble det i 2010 brukt 65,6 % regnet av innsamlede midler. Av dette vil jeg anta at opp mot 1/3 kan tilskrives ekstraordinære kostnader til omstrukturering, lønn i oppsigelsestid og pålagt gransking. Vi sitter da igjen med faktiske medgåtte kostnader på 43,7 % av innsamlede midler. Tidligere revisor for FaF har også bekreftet gjennom brev av 9. februar 2010 at kostnadene til administrasjon er høyere enn hva vedtektene tillater, det fremkommer blant annet; Stiftelsens vedtekter er ikke fulgt i årene når det gjelder bruk av innsamlede midler til administrasjon i Norge. I nevnte periode har styret budsjettert og vedtatt bruk av høyere andel av innsamlede midler enn vedtektene gir adgang til. De nevnte uttalelsene fra nåværende og tidligere revisor samt de tallmessige beregninger som er utført, bekrefter at FaF har benyttet en vesentlig høyere andel av sine inntekter til administrasjon enn hva vedtektene tillater Bruk av valutareguleringskonto for å generere inntekter til FaF Som pekt på i rapportens pkt. 6.3 har FaF benyttet en langt høyere del av sine inntekter til administrasjon enn hva vedtektene tillater. Nedenfor beskrives hvordan disse inntektene har blitt generert, historikken og omfanget. BDO har valgt å legge til grunn de kalkulasjoner som er foretatt av FaF sin nye administrasjon, og gjennomgått av FaF sin nye revisor samt det arbeid som G-Partner tidligere har utført. Side 11 av 46

12 Valutareguleringskonto FaF har i sine transaksjoner ( overføringer ) med sine indiske samarbeidspartnere beregnet seg en valutagevinst ved veksling mellom en fast kurs på NOK 1 = INR 5 og en annen valutakurs på overføringstidspunktet av midler. Dette har generert en vesentlig inntekt for FaF gjennom at kursen på NOK = INR 5 har vært betydelig lavere enn faktisk valutakurs. Denne inntekten har hatt betegnelsen ERS (Exchange Rate Surplus) hos FaF. FaF ved tidligere daglig leder har utarbeidet retningslinjer for ERS som skal være gjeldende for FaF i Norge, FaF India og deres partnere. Det vises her til dokument Gudelines for utilization of Exchange Rate Surplus (ERS). FaF sin nye revisor har i rapport av 14. juni 2011 til daglig leder og styret i FaF skrevet følgende om Exchange Rate Surplus (ERS); I henhold til udaterte, ikke signerte retningslinjer utarbeidet av FaF skal all budsjettering i CFI gjennomføres til kurs NOK 1,- = INR 5,-. Fra og med benytter CFI kurs NOK1,- = INR 7,-. Faktisk kurs har i perioden vært mer enn 7,- og er nå over 8,-. Retningslinjene definerer i hvilke tilfeller kursdifferansen skal ligge igjen i Norge eller akkumuleres i CFI. Retningslinjene slår videre fast at uansett CFN (FAF) is the sole owner og det er kun en skriftlig autorisasjon fra FAF som kan utløse bruk av ERS midler. I CFI s regnskaper er disse midlene ført separat slik at det er mulig å se både inngang og bruk av ERS midler. Det ble i 2008 godkjent bruk av INR ,- til kjøp av CFIs hovedkontor i Pune. Ut over dette synes midlene i det alt vesentlige anvendt på ulike prosjekter. Pr har CFI innestående ubrukte ERS midler INR ,50. I FAFs regnskaper er en eventuell ERS ikke regnskapsført tilsvarende det som er gjort i CFI s regnskaper. Det betyr at en eventuell ERS i FAFs regnskaper vil ligge gjemt i mellomregningskontoen til CFI og det vil i ettertid være praktisk umulig å fastsette en verdi på en eventuell ERS. Retningslinjene for ERS er omtalt og vedlagt første gang i styreprotokoll av 5. desember Et advokatfirma har på oppdrag for FaF tilskrevet Stiftelsestilsynet (brev av 27. august 2010) om påstanden om Ulovlig bruk at valutareguleringskonto. Her fremkommer det blant annet: FaF anfører at ovennevnte forhold er erkjent. Bakgrunnen for den ulovlige bruken av valutareguleringskonto var bortfallet av spillinntekter p.g.a. myndighetenes vedtak i 2006 fikk som konsekvens at FaF manglet midler til driften. Det nye styret tar avstand fra den ulovlige bruken som ledelsen i FaF hadde praktisert og har ryddet opp i denne saken. I rapport fra G-Partner av 29. mars 2010 er følgende tabell utarbeidet som viser størrelsen (inntektene) på ERS og hvordan disse er fordelt på ulike regnskapskonti i FaF sitt regnskap: Kto 3180 Inntekter fra CFI Kto 3154 Annonseinntekter Kto 5800 Refusjon av lønn Kto 5801 Refunderb. lønnsk. CFI Sum ERS Sum FaF sin tidligere daglige leder har som omtalt i rapport fra G-Partner av 29. mars 2010 blant annet forklart følgende vedr. hvordan inntekter fra ERS har vært bokført i FaF sitt regnskap: På spørsmål om hvor i FaF sitt regnskap dette ERS overskuddet fremkommer så opplyste [navn anonymisert] at dette fremkommer under andre driftsinntekter, hovedbokskonto I tillegg fremkommer det også under postene refusjon av lønn hovedbokskonto 5800/5801 Side 12 av 46

13 og annonseinntekter hovedbokskonto Han viste til FaF sitt regnskap for 2008 hvor det fremkommer kr under denne posten. Videre viste han til revisors arbeidsregnskap for 2008 som under konto 3180 inntekter fra CFI viser et beløp på kr ,-. På konti 5800/5801og konto 3154 fremkommer henholdsvis kr og kr Dette utgjør for 2008 totalt kr Det er disse beløpene som angir ERS overskuddet for 2008 og som er tatt hjem til Norge. Iht. årsregnskapet til FaF for 2010 og dokumentasjon mottatt fra FaF sin nye revisor har FaF i 2010 ikke belastet FaF i India for norsk administrasjon gjennom benyttelse av ERS midler. Vi har blant dokumentasjon mottatt fra FaF den 10. juni 2011 mottatt en oversikt som skal være utarbeidet av FaF sitt tidligere varamedlem og medlem av styret i FaF. Tabellen med vedkommende sine kommentarer er gjengitt i sin helhet nedenunder; Tabellen herunder er tatt fra budsjetter vedtatt av Fafs styre mellom og viser beløp som overskrider det som er tillatt til bruk for drift av Faf i Norge ifølge vedtektene. Overskridelsen skjer ved bruk av ERS inntekter (de øvrige inntektene som ble brukt til drift av Faf Norge er innenfor reglene fastsatt i Fafs vedtekter): NOK 2005 NOK 2006 NOK 2007 NOK 2008 Budsjett NOK 2009 Budsjett NOK 2010 Driftsinntekter fra definerte andel av innsamlede bidrag 1,905,880 1,537,333 1,958,584 2,318,044 2,286,189 2,543,820 Driftsinntekter som andel av andre inntekter 1,157,937 1,220,175 1,019, , , ,548 A Driftsutgifter innenfor vedtektsgrensen 3,063,817 2,757,508 2,978,573 2,979,044 2,866,389 3,443,368 B Tilleggsbevilgninger til drift fra ERS konto 0 334, ,587 1,943,325 2,803,978 2,841,989 TOTALT ERS midler til drift av Faf Norge ,848,879 Driftsutgifter totalt (A+B) 3,063,817 3,091,508 3,938,160 4,922,369 5,670,367 6,285,357 Prosent av driftsbudsjettet som overskrider vedtektsgrensen 0% 12,11% 32,71% 65,23% 97,82% 82,53% Nb! Alle bruk av ERS beløp til driftsutgifter av Faf, Norge som står ovenfor, samt forslaget for budsjettet for året 2010, er blitt vedtatt av styret i Faf. Side 13 av 46

14 Historikk ERS (valutaoverskudd) gjennomgang av styreprotokoller med mer Vi har gjennomgått kopier av FaF sine styreprotokoller og årsberetninger med tilhørende dokumentasjon for perioden fra og med 2000 til og med 2010 med formål å identifisere hvorvidt ERS og bruk av inntekter generert på denne måte har vært på agendaen eller hvorvidt det på annen måte fremkommer opplysninger som kan belyse dette området. Den mottatte dokumentasjon er relativt omfattende og inkluderer blant annet innkallinger til og referat fra mellom 4 og 11 årlige styremøter i FaF. Dokumentasjonen inkluderer også saksdokumenter som skal ha vært overlevert styrets medlemmer forut for styremøtene. For enkelte styremøter har BDO ikke mottatt fullstendig dokumentasjon for de saker som har vært på agendaen i styremøtene. Vi har valgt å beskrive de funn vi har gjort på et detaljert nivå. Innledningsvis oppsummeres tidspunktet for de enkelte styremøtene det refereres til, og hva som har vært hovedtemaene: Dato Tema Valutaoverskudd Handlingsplan med langtidsbudsjett Valutaoverskudd Valutaoverskudd Bortfall av spillinntekter, valutaoverskudd Valutaoverskudd, fullmakter, vedtekter Valutaoverskudd Valutaoverskudd, problemer med CASP, økning av administrasjonsprosent, budsjett Valutaoverskudd, problemer med CASP Bortfall av spillinntekter, nedbemanning, svikt i fadderinntekter Valutaoverskudd 2005 Problemer med CASP løpende tema i styremøtene for Valutaoverskudd, refusjon fra CASP, budsjettbehandling Valutaoverskudd, problemer med CASP Valutaoverskudd, regnskap, budsjettbehandling Valutaoverskudd, budsjettbehandling Valutaoverskudd, budsjettbehandling Valutaoverskudd, årsregnskap Valutaoverskudd, budsjettbehandling Budsjettbehandling Budsjettbehandling, regnskap Valutaoverskudd, budsjettbehandling, vedtekter Detaljer fra de enkelte styremøter: I styreprotokoller for årene 2000, 2001 og 2002 vises det til at driftsbudsjetter har vært behandlet i styret. Budsjettene er ikke vedlagt den dokumentasjonen som BDO har mottatt fra FaF, hvorvidt disse da kan inneholde informasjon om inntekter generert fra valutaoverskudd er således ukjent. Blant dokumentasjonen BDO har mottatt som vedrører styreprotokoller er det fra styremøte i FaF den 22. mai 2002 vedlagt dokumentasjon i form av Noter til regnskapet for 2001, av note 3 inngåtte bidrag overført til CASP så fremkommer det blant annet følgende opplysning: Resterende beløp på kr av FaF s egenandel på 20% av dette prosjektet er i 2001 dekket av tidligere års valutaoverskudd. Dette angir at FaF sine bokføringsmessige transaksjoner med India også har generert et overskudd også i tidligere år før ERS ble et eget begrep. Vedlagt innkallingen til styremøte den 26. august 2002, er resultatoversikt per 30. april 2002 samt en detaljoversikt over resultater (inntekter og kostnader) for årene fra og med 1994 til og med Det foreligger her ingen informasjon om inntekter fra valutatransaksjoner. Side 14 av 46

15 FaF sitt styre har iht. styreprotokoll av 30. september 2002 fattet vedtak om godkjenning av Forslag til Handlingsplan med Langtidsbudsjett for FaF for perioden Av handlingsplanen fremkommer det blant annet at FaF som et overordnet må skal generere større nettoinntekter fortrinnsvis frie, for både å sikre driftsgrunnlaget og å styrke egenkapitalen slik at Stiftelsen ved utgangen av perioden sitter igjen med en konsolidert egenkapital på minimum kr 2,5 mill. Det er videre redegjort for hvordan satsningen på økte inntekter skal finne sted. Det fremkommer her ingen opplysninger om at ERS / overskudd på valutatransaksjoner skal være et inntektsgrunnlag. Iht. protokoll fra styremøte i FaF den 23. mai 2003 under sak 12 var opprettelse av en FaF celle i India FaFs valutaoverskudd for 2002 på agendaen. Det ble her vedtatt av styret at FaFs daglige leder vil forestå de nødvendige tiltak for opprettelse av en FaF celle i India innenfor vedtatte budsjettrammer. I forhold til valutaoverskuddet gir styret administrasjonen fullmakt til disponering av dette innenfor de skisserte rammer. I tillegg kan administrasjonen disponere valutaoverskudd for 2003 til FaFs programvirksomhet. I vedlegg til denne styresaken fremkommer under overskrift FaFs valutaoverskudd for 2002 blant annet: Fadderbarnas Framtid budsjetterer med en fast kurs i sine årlige budsjetter overfor CASP. Slik har det vært i 2002, og slik viser historien at det har vært var et år med en meget sterk kronekurs, noe som slo veldig positivt ut for FaF i forhold til et valutaoverskudd. Valutaoverskudd fra år til annet har alltid vært disponert i samråd med CASP til prosjektenes beste. I den utstrekning dette er mulig for 2002 vil dette bli forsøkt gjennomført. Men, vi skal også være klar over at NORAD for 2003 reduserte sine bevilgninger i forhold til Likeledes blir FaF cella i India etablert i 2003, og midler til denne etableringen vil det være behov for fra valutaoverskuddet. I forhold til beløpsstørrelser på valutaoverskuddet vises det til at Revisorbekreftet balanse pr er kr ,90 og at Revisorbekreftede valutaoverskudd 2002 er kr ,65. Det er nærmere spesifisert at disse midlene skal brukes til ulike aktiviteter i India ( bidrag til CASP Raigad unit, budsjett for FaF cella i India, programvirksomhet ). I protokoll fra styremøte i FaF den 26. september 2003 under sak 24 (flere orienteringssaker) gis det informasjon om blant annet FaF sitt regnskapsmessige resultat for de første 8 månedene i I vedlegg til styrprotokollen fremkommer det under overskift Inntjenning ERS pr. dato at det har vært en inntjenning på ERS på ca kr mill i årets første 8 måneder. Iht. styreprotokoll av 31. oktober 2003 under sak 28 fremkommer det at Norske myndigheter har vedtatt at Norsk Tipping skal ha enerett til oppstilling av gevinstautomater i Norge. Dette kan bety et betydelig bortfall av inntekter for FaF. I vedlegg til styreprotokollen fremkommer det nærmere informasjon om hva bortfallet av automatinntekter vil bety for FaF. Det vises til at dette vil få katastrofale følger, for 2003 anslås det at nettoinntekter for FaF fra spillautomater vil være på ca kr og at minst to årsverk må bort fra FaF dersom vi ikke klarer å kompensere inntektsfrafallet eller myndighetene ombestemmer seg. I samme styremøte er det også en orienteringssak som vedrører Revisjonsintsruks India for I vedlegg til denne saken fremkommer det blant annet at FaF sitt kontor i India (FaF cellen ) er midlertidig finansiert med midler fra ERS (valutaoverskuddet) opptjent ved overførsler til India. Revisor blir anmodet om å kontrollere bruken av disse midlene. I protokoll fra styremøte i FaF den 5. desember 2003 under sak fremkommer følgende: Exchange rate surplus (ERS) forslag til retningslinjer [navn på tidligere daglig lede] presenterte forslaget til retningslinjer Vedtak: Styret godkjenner de utarbeidede retningslinjene for bruk av ERS. Samarbeidspartnere informeres om retningslinjene og det faktiske eierforholdet til pengene opparbeidet i dette fondet. Retningslinjene er vedlagt styreprotokollen. Side 15 av 46

16 Det fremkommer av retningslinjene blant annet en definisjon av hva ERS er: ERS in the context defined here between Childrens Future Norway (CFN) and any cooperating partner in India, including Community Aid and Sponsorship Programme (CASP) is the positive difference deriving from transfer of funds between CFN and cooperating partners in India. CFN in its yearly budgets have fixed budget rate of NOK 1 = INR 5. Hence, all transactions done between CFN and cooperating partner in India at exchange rates higher than those defined above, will give a surplus named ERS. Det fremkommer videre at ERS midlene er at present in the hands of CASP. ERS midlene vil gradvis bli overført til the CFN cell established in India. I forhold til eierskap til ERS midlene så fremkommer det at frem til midlene er overført til FaF sin celle i India så skal the ERS will remain with with CASP as an entrusted duty managed according to these given guidelines. CFN is the sole owner on behalf of any donor here - of money deriving from ERS. Hence, the decision making power will remain with CFN when it comes to utilization of such money at any given time. FaF sine gjeldende vedtekter 8 beskriver blant annet styrets ansvar, blant annet fremkommer: Styret skal behandle og godkjenne regnskap, budsjett og årsberetning etter forslag fra administrasjonen. Det skal i nødvendig grad føre kontroll med administrasjonens disposisjoner, herunder dens forvaltning av stiftelsens midler og drift av uteprosjekter. Når det gjelder daglig leder sine fullmakter (beløpsstørrelser), fremkommer det av FaF sine gjeldende vedtekter av 27. mai 2000 at: Daglig leder eller den han gir fullmakt har prokura til FaFs konti. Enkeltanskaffelser og enkeltuttak fra konto utover kr kontrasigneres av styrets leder Iht. styreprotokoll av 5. desember 2003 behandles et vedtak til endringer av statuttene for FaF. De foreslåtte endringene som er vedlagt styreprotokollen vedtas med noen mindre endringer. Det gjøres ikke endringer når det gjelder forslaget vedr. daglig leder sine nye fullmakter som nå lyder: Daglig leder eller den han gir fullmakt har prokura til FaFs konti. I samme styreprotokoll blir det opplyst at årsaken til denne endringen er: Forskjellen på gammel og ny versjon her er at det av praktiske grunner er fjernet taket på dette beløp som daglig leder kan undertegne på. FaF sine endringer i vedtekter behandles på ny i styremøter i første halvdel av 2004, uten at det finner sted endringer når det gjelder ordlyd for daglig leder sine fullmakter. I dokumentasjon som er vedlagt protokoll fra styremøte i FaF den 25. mars 2004 fremkommer det i vedlegg 7 (uklart hvilken styresak dette er knyttet til) opplysninger om ERS, blant annet at Audited statement-balance den 1. januar 2004 for ERS er på kr Videre er opparbeidet ERS på ca kr for de første 4 måneder i I samme styreprotokoll foreligger det under sak 15 en revisjonsrapport fra daværende revisor for FaF datert 28. januar 2004 (revisjonsrapport nr. 7), vedlegg 11 til styremøtet (etter revisor sitt besøk i India i januar 2004). Revisor peker i styreprotokollen blant annet på at ved beregning av ERS for gaver så blir overførselen til barnet mindre enn hva avtalen mellom FaF og CASP gir rom for. Revisor skriver at; Vi kan ikke se at det her foreligger noen grunn til å fravike standardprosedyren med 8% administrasjonsgodtgjørelse. Under overskrift Exchange rate surplus (ERS) for andre poster, skriver revisor blant annet: Kursen på rupies nærmer seg 7. Det vil si at hver krone gir 5 rupies til avtalt formål og 2 rupies (28,5%) til ERS. Etter vår mening er dette for mye. Side 16 av 46

17 Revisor viser videre til hvordan mulig inflasjon i India kan medføre at ytelsene til barna blir redusert. Det skrives også av revisor at informasjon bør gis i FaF sitt regnskap om ERS ordningen: Det bør sies noe i note til det norske regnskapet om valutaoverskuddet. Det må være enkel lettforståelig informasjon uten for mye detaljer som lett vil skape spørsmål hos brukerne (faddermassen). Det fremkommer i styreprotokollen at revisor imøteser svar på denne rapporten. Styrets vedtak i denne saken er som følger: Daglig leder i FaF vil reise til India før sommeren 2004 for en gjennomgang av bilag for 2003, gjennomgå ERS regnskap og diverse planlegging og oppfølging. Forslag til vedtak i sakspapirer godkjennes i sin helhet. Det foreligger et tilsvar (brev) til daværende revisor fra FaF ved daglig leder på den nevnte revisjonsrapporten, datert 30. mars I forhold til spørsmålet som revisor har om note til regnskapet som forklarer ERS fremkommer følgende; Vi tror også noter til regnskapet for FaF for 2003 som skal omhandle ERS, må være lettfattelige for leseren. I den forbindelse er vi gjerne med på å utforme en tekst til dette. Styresak 21 i styremøte den 4. juni 2004 omhandler Reviderte CASP regnskaper. I vedlegg til styresaken vises det til at når det gjelder ERS og bruken av disse midlene så har CASP benyttet seg av egenrådige metoder og at CASP ikke har vært i stand til å overføre balansen på ERS midler til FaFs egen bankkonto i India. Styresak 23 til samme styremøte omhandler budsjettet for Vedtaket er at siste versjon av budsjettet godkjennes. Av vedlegget til styresaken fremkommer det tiltak som skal redusere kostnadene og øke inntektene til FaF. Blant annet foreslås det som et av tiltakene for å øke inntektene: Det er foreslått en midlertidig høyning av administrasjonsprosenten for 2004 fra 20% til 22% (vil bli foreslått redusert fra ). Iht. styreprotokoll fra styremøte den 10. september 2004 er sak 29 en orienteringssak vedr. CASP og FaF utvikling i forhold til ERS samt andre forhold økonomi. Av vedlegget til styresaken redegjøres det for hendelsesforløpet i CASP/ERS saken. Det redegjøres også for styrets nye medlemmer om hva et valutaoverskudd er. Det påpekes at bidragene fra NORAD ikke er en del av ERS ordningen. Det vises til tjenestereise (daglig leder i FaF) til India i august 2004 hvor ERS mellomværende mellom CASP og FaF har blitt fastlagt etter en felles forståelse. Per 31. desember 2003 er balansen satt til kr ,05. I vedlegget informeres det om at kr ,96 er overført til en felles FaF/CASP bankkonto den 19. august Differansen mellom de to beløp er oppgitt som godkjent forbruk i 2004 frem til overføring av balansen. Daglig leder i FaF stiller også spørsmål med hvordan ERS pengene er håndtert av CASP forut for 2003 og tar opp spørsmålet om CASP sitt nybygg i India likevel er finansiert med midler fra FaF. Det vises til at det er innleid et revisjonsfirma i India, Pune som skal undersøke saken videre. Retningslinjene for ERS er igjen vedlagt styrepapirene for møtet av 10. september 2004, uklart hvilken styresak dette gjelder. Iht. styreprotokoll av 1. oktober 2004 gis daglig leder fullmakt til å gjennomføre en nedbemaningsprosess grunnet bortfall av automatinntekter og svikt i fadderutviklingen. Dette medfører at tre personer fratrer innen utgangen av I 2005 ble det gjennomført totalt 8 styremøter i FaF (fra styremøte den 8. desember 2005 foreligger ingen protokoll). Et løpende tema i styremøtene har vært forholdet til CASP, de funn som er gjort i saken og spørsmålet om tilbakeføring av midler fra CASP. Side 17 av 46

18 I styremøte av 9. april 2005 ble det fremlagt forslag til samarbeidsavtale mellom FaF Norge og FaF India, dette ble godkjent med noen endringer. I samme styremøte ble det også vist til at FaF India ble en egen juridisk enhet 1. desember 2004 og et budsjett ble vedtatt for FaF India for Av utkastet til avtale mellom FaF Norge og FaF India som følger som et vedlegg til styreprotokollen vises det til ERS retningslinjer som også følger vedlagt styreprotokollen. FaF India sitt budsjett for 2005 angir at ca 75% av inntektene vil bli generert fra ERS, budsjettet ble vedtatt av FaF sitt styre. I protokoll fra styremøte den 5. februar 2006 ble det presentert forslag til budsjett for FaF for 2006, som vedlegg følger også dokument finansieringsoversikt ERS 2006 og et dokument som inneholder utdypninger/kommentarer til dette. Det fremkommer at man forventer et ERS overskudd på kr i 2006, videre forventer man en refusjon fra CASP på kr Iht. protokoll fra styremøte den 1. desember 2006 ble budsjettet for FaF for 2007 fremlagt som sak 22, styret støtter forslaget til vedtak, men kommer med visse presiseringer i forhold til behovet for en markedsstilling. Av vedlegg til denne styresaken fremkommer dokument kommentarer til budsjett faf Det fremkommer her blant annet følgende opplysninger vedr. ERS finansiering av FaF sin administrasjon i Norge: For budsjettåret 2007 dekkes faf sitt underskudd stort kr , over cfi ERS. I tillegg dekkes også delvis lønn for ny markedsarbeider med inntil kr ,- over cfi ERS. Av vedlegget til styresaken fremkommer følgende begrunnelse for dette: Faf s administrasjon har under 2006 hatt et vesentlig fravær av daglig leder. Det merarbeidet dette medfører må kunne belastes det resultat som er oppnådd i sluttforhandlingene med CASP om en løsning utenfor rettsapparatet. Totalt ni personer fra FaF sitt styre og administrasjon var iht. styreprotokollen tilstede på dette styremøtet. Iht. den dokumentasjon som BDO har gjennomgått, er dette første gang det gis informasjon om at inntekter fra ERS skal benyttes til å dekke driftskostnader i Norge. Sak 25 i det samme styremøtet gjelder avtale inngått mellom FaF og CASP vedr. tilbakebetaling av midler fra CASP. Vedlegg til styresaken angir at totalt kr skal tilbakebetales i form av kontanter, bygning og inventar. Sak 10 iht. protokoll fra styremøte i FaF den 1. juni 2007 gjelder; Underdekning i faf sine regnskaper for forslag til inndekning av det samme fra ERS kontoen i India. Vedtak i saken er: Budsjett godkjennes iht saksframlegg. Informasjon om underdekning tas til orientering. Av styredokumentene til saken fremkommer det at kalenderåret 2006 ble et meget spesielt år for faf rent økonomisk, har det oppstått en underdekning i forhold til regnskapet. Det vises til årsakene til dette som; økonomisk utroskap fra CASP, daglig leder sin lange tilstedeværelse i India i 2006 som medførte reduserte inntektsbringende aktiviteter i Norge og en tilbakeholdenhet fra givere grunnet mislighetssaken i India. Videre fremkommer; 2006 betraktes som et unntaksår for faf i alle henseender. Da CASP har inngått avtale med faf om tilbakebetaling av betydelige beløp i forhold til underslagsaken, foreslår daglig leder et vedtak som skissert nedenfor for å rette opp den regnskapsmessige situasjonen/resultatet for Forslag til vedtak: FaF sitt styre beslutter å belaste cfi ERS-konto i India med et beløp tilsvarende et eventuelt underskudd for kalenderåret 2006 (beløp ikke mulig å fastsette da revisor ennå ikke har ferdigstilt regnskapene). Av styredokumentene til sak 10 er det også vedlagt et dokument med betegnelsen faf 2007 BUDSJETT REVIDERT. Her fremkommer det under Delbudsjett 3 Inntekter en linje med henvisning til regnskapskonto 3180 Inntekter sponsing CFI. Her fremkommer også historiske tall for perioden For året 2006 er det her ført kr , for tidligere år fremkommer det kr 0. I kolonnen for 2007 er det oppført kr for denne posten (i budsjettet for 2007). Totalt Expected ERS budget 2007 er oppført med kr Side 18 av 46

19 Iht. protokoll fra styremøte i FaF den 28. september 2007 ble det under sak 17 fremlagt et forslag til revidert budsjett for Av innkallingen til styremøtet fremkommer det at forslaget til revidert budsjett først vil bli overlevert på styremøtet grunnet tidspress. Vedlagt styreprotokollen fra dette møtet til sak 17 er et dokument inneholdende kommentarer til det reviderte budsjettet. Grunnet diverse forhold som det pekes på vedr. reduserte inntekter og økning i lønnskostnader foreslås følgende vedtak til styret: Styret i FAF vedtar en inndekning av kr ,- fra CFI s ERS konto/konto for tilbakebetalte penger fra CASP for kalenderåret Dette vil etter revidert budsjett gi FAF et overskudd på kr ,-. Av dokument Financial Overview ERS 2007 som også følger som vedlegg til styresak 17 opplyses det blant annet om ERS støtte fra FaF i India til FaF i Norge; cfi support to various projects 2007 kr Styrets vedtak i saken som det fremkommer av protokollen er; Godkjent som skrevet i saksdokumentet. Sak 1 på styremøte den 1. februar 2008 gjelder FaF sitt driftsbudsjett for Det vises her til vedlegg 1 og 2 til saken og som følger av den dokumentasjon BDO har mottatt. Vedlegg 1 er et dokument inneholdende utdypende forklaringer til budsjettet til FaF for Av pkt. 4 i vedlegget fremkommer det her at man for å kompensere for bortfallet av inntekter (spesielt fra spillautomater) har man fått tilført midler fra CFI i 2007 med kr og at det for 2008 planlegges med at CFI skal bidra med kr Følgende nærmere forklaring gis til dette: En klar holdning til at midler i forhold til ERS vil være nødvendig å hente hjem fra India inntil et økt faddervolum er på plass. Husk nesten 1 million kroner i tapte automatinntekter skal kompenseres. Dette må nødvendigvis ta noe tid. Av delbudsjett 2008 som også følger sak 1 fremkommer det under inntekter sponsing at FaF budsjetterer med kr fra CFI for Styrets vedtak til denne saken er: Godkjent slik fremlagt. Sak 2 på dette styremøte gjelder forslag til prosjektbudsjetter i India. Her er blant annet dokument Financial Overview ERS 2008 vedlagt styresaken. Det fremkommer at det forventede ERS budsjettet for 2008 vil være på kr Iht. styreprotokoll av 14. juni 2008, under sak 12 Faf sitt endelige årsregnskap for 2008 blir Godkjent slik fremlagt og tatt til etterretning av FaF sitt styre. Vedlagt sak 12 er blant annet vedlegg 3 excel dokument FaF sitt endelige regnskap for Her fremkommer det at regnskapskonto 3180 Inntekter sponsing CFI utgjør kr for Sak 27 på styremøte i FaF den 5. desember 2008 gjelder forslag til FaF sitt driftsbudsjett for Det fremkommer av styreprotokollen at selve vedtaket utsettes til neste styremøte den 9. januar Av sakspapirene fremkommer dokument Utdypende forklaringer/kommentarer til forslaget til budsjett for 2009 til sak 27. Her gis det blant annet en forklaring på hvorfor FaF har klart seg videre selv med de utfordringer de har stått ovenfor: Det som har gjort det mulig for Faf fra 2007 og fram til i dag fra det året våre automatinntekter stupte grunnet norske myndigheters bestemmelser om at spillautomater skulle være en del av Norsk Tipping sitt virkeområde å framstå som en konsoliderende men også ekspanderende organisasjon, er våre ERS midler (exchange rate surplus eller valutaoverskudd). Dette fremkommer naturlig som en differanse mellom fast budsjettkurs og virkelig vekslingskurs. Svingende valutakurser gjør prosjektarbeid lite forutsigbart, derfor har Faf valgt å bruke denne modellen (har eksistert så lenge Faf har eksistert). I dag kontrolleres valutaoverskuddet av Faf og disponeres gjennom bevilgninger av Faf sitt styre. Ved årsavslutning tilfaller den gjenværende delen av et slikt overskudd Corpus Fund hos Cfi.. Videre vises det i dette vedlegget til at under det forrige indiske regimet ble ERS midlene administrert av CASP uten at disse måtte redegjøre for bruken av midlene. Etter at FaF India ble etablert ble midlene overtatt av FaF India som fikk tilbakeført i overkant av kr en million. Side 19 av 46

20 Av protokoll fra styremøte den 9. januar 2009 så fremkommer det at forslaget til FaF sitt driftsbudsjett for 2009 ble godkjent av styret uten endringer. For øvrig er det hos FaF ikke identifisert noen vedlegg til dette styremøte. Fra protokoll til styremøte den 17. april 2009 fremkommer det under sak 4 at det foreløpige årsresultatet ble gjennomgått av daglig leder og at styret avventer til revisors godkjennelse foreligger. Som vedlagt dokument til styreprotokollen foreligger dokument FADDERBARANS FRMTID 2008 BUDSJETT/RESULTAT, under regnskapskonto 3180 fremkommer det her intekter sponsing CFI med kr Protokoll fra styremøte i FaF den 4. og 5. desember 2009, under sak 31 som gjelder Retningslinjer for forvaltning og overføring av innsamlede midler i Faf Tyskland til Faf Norge foreligger det en protokolltilførsel fra et styremedlem med følgende ordlyd: Gjennomgang av budsjettet for 2009 og forslaget for 2010 viser at Faf bruker flere midler til adm. enn tillatt av Fafs vedtekter av Av de innkomne midler skal inntil 20% brukes til norsk administrasjon av de øvrige innkomne inntekter skal inntil 10% brukes til administrasjon. Jeg mener styrets vedtak bryter Fafs vedtekter. Samme styremedlem fremmet som sak 32 et forslag om publisering av FaF sine styreprotokoller på FaF sin webside samt i FaF sitt fadderblad. Forslaget fra styremedlemmet ble nedstemt i styret mot en stemme. Sak 39 gjaldt FaF sitt driftsbudsjett for Til saken foreligger dokument Utdypende forklaringer/kommentarer til forslaget til budsjett for 2010 Det vises i dokumentet til en del historiske forhold vedr. at de sittende styrer fra og med 2006 vedtok en satsning på inntektsskapende arbeid i organisasjonen en satsning som alle var klar over ville koste penger. Det vises i den anledning til ansettelse av ny markedsleder i februar 2007, ny programmedarbeider i januar 2008, mer aktiv markedsføring i Norge, kursing av staben, oppgradering av IT utstyr med mer. I dokumentet fremkommer det også en historisk oversikt over budsjetterte inntekter, nedenunder gjengis hva som fremkommer av oversikten relatert til ERS; Tekst ERS Inntekter totalt Det vises videre i dokumentet til at styret i FaF i etterkant av CASP saken som resulterte i reduserte inntekter innså at det måtte tas andre grep i forhold til å styrke økonomien i Faf. Her gjengis følgende fra dokumentet til sak 39 i styret: I den forbindelse ble det gjennom årlige budsjettbehandlinger tatt hjem til Faf penger fra ERS-overskuddet i India. Det vises til at uten disse bidragene fra India ville Faf i løpet av kort tid måtte avvikle virksomheten. Av styreprotokollen for sak 39 fremkommer det at et styremedlem fremmet et forslag hvor det vises til FaF sine vedtekter og de begrensninger som der fremkommer i forhold til midler som kan benyttes til administrasjon, styremedlemmet anmoder om at budsjettet innrettes i forhold til dette. Dette forslaget fikk kun to stemmer og falt. Det foreslåtte driftsbudsjettet ble godkjent av styret, men med en felles protokolltilførsel fra to av styrets medlemmer hvor det fremkommer at de stemmer mot vedtaket grunnet at det bryter med FaF sine vedtekter for hvor mye som kan brukes til drift av administrasjon i Norge. Side 20 av 46

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN. Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a. P r o s e s s k r i f t. til. Oslo tingrett *****

REGJERINGSADVOKATEN. Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a. P r o s e s s k r i f t. til. Oslo tingrett ***** Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a P r o s e s s k r i f t til Oslo tingrett Sak nr: 07-135267TVI-OTIR/01 Saksøker: Henry Østhassel Mindejordet 20 4560 Vanse Prosessfullmektig: Saksøkt: Prosessfullmektig:

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Sak 3 orientering om regnskap 2013 I protokoll fra årsmøte i NPPK 27. april 2014 fikk interimstyret bl.a. i oppdrag å «gjøre nødvendige

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

S A K S F R E M L E G G

S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 3/2015 28. september 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14046-4 S A K S F R E M L E G G S a k 1 9 / 2 0 1 5 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 28. mai 2014 kl 10:00(norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Innsamlingsregisteret Krav, funksjon og målsetting 1 Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Øvre Slottsgt. 7, Postboks 395, Sentrum, 0103 Oslo Tlf: 22419530,

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer