(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04C 2/42 (06.01) A01K 1/01 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , BE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Utpekte samarbeidende stater RS (73) Innehaver VDV R&D BVBA, Leemputten, 23 Rijkevorsel, Belgia (72) Oppfinner VAN DER VELDEN, Gert, Meerseweg 19, B-2321 Meer (Hoogstraten), Belgia (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Stallgulvelement (6) Anførte publikasjoner AT-B DE-A DE-B DE-U EP-A GB-A

2 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører et stallgulvelement. [0002] En kjent type stallgulvelement består hovedsakelig av et gitter fremstilt av betong, som består av bjelker anordnet i en avstand fra hverandre og som er innbyrdes forbundet ved hjelp av tverrbjelker, også laget av betong. [0003] Et slikt stallgulvelement er beskrevet i EP [0004] Slike stallgulvelementer er produsert som integrerte elementer. Åpningene tilveiebrakt mellom bjelkene er designet for fjerning av ekskrementer til en mødding som vanligvis anbringes under et slikt stallgulv. [000] Et stallgulv som er dannet av slike kjente stallgulvelementer rengjøres vanligvis med jevne mellomrom ved skraping av gulvet, enten manuelt eller automatisk ved hjelp av en gjødselrobot eller en skraper, hvorved avskrapede ekskrementer føres bort via åpningene mellom bjelkene til den underliggende møddingen. [0006] En annen type stallgulv har en hovedsakelig lukket og flat overside. Med andre ord, er et slikt stallgulv ikke dannet av bjelker med mellomliggende åpninger. Med disse typer av stallgulv, fjernes ekskrementer ved hyppig skraping av gulvet og fjerning av ekskrementer via et begrenset antall utløpsåpninger, og videre via underliggende rør, for eksempel til en ekstern oppsamler. [0007] Med tanke på dyrenes velferd er det kjent å bekle disse kjente stallgulvelementer, som er vanligvis laget av betong, med gummimatter på den øvre overflaten. [0008] I en første kjent utførelsesform, er en matte tilveiebrakt integrert over stallgulvet. [0009] Hvis stallgulvelementene er utstyrt med åpninger eller spor hvorigjennom ekskrementer faller ned i en underliggende mødding, vil matter utstyres med tilsvarende utsparinger, i flukt med nevnte åpninger eller spor. [00] Dermed er passasje for ekskrementer ikke hindret, og en base dannes, som er integrert belagt med gummi. [0011] En ulempe ved denne utførelsesform er at mattene ligger løse på stallgulvet, og at de kan forskyves under bruk eller mens det skrapes. [0012] Festing av disse mattene til betonggulvet er arbeidskrevende og har som en ytterligere ulempe at festemidlene, som for eksempel skruer, kan forårsake skader på dyrene. [0013] Vi kjenner også til stallgulvelementer laget av betong der gummilister eller gummimattedeler er innpasset i den øvre overflaten under produksjon. [0014] En ulempe med dette er at de ikke kan skiftes ut, noe som reduserer sterkt den tekniske levetiden til slike stallgulvelementer. [001] Ifølge en annen kjent utførelsesform, som starter med et betonggulv med et rutenett dannet av bjelker og tverrbjelker, der den øverste siden av hver bjelke er belagt

3 med en gummilist. Denne listen festes så vanligvis til bjelken som den dekker. Slike gummilister er beskrevet i WO 06/334 og i IE 01/0006. [0016] Festing av disse listene er ganske problematisk. Festing kan gjøres på oversiden eller på sideveggene til bjelken som er dekket av listen. [0017] Å feste slike lister er tidkrevende, og gjør det vanskeligere å erstatte dem. [0018] Oppmerksomhet bør rettes mot forebygging av skader eller ubehag for dyrene. [0019] En kjent rist for å dekke kanaler for ekskrementer i storfestaller er beskrevet i DE [00] En slik rist er laget av rustfrie stålstenger som, i en avstand fra hverandre og på en parallell måte, er koplet til en underliggende ramme også laget av rustfritt stål. [0021] Slike rister anbringes over en kanal for ekskrementer. [0022] Som beskrevet i DE , kan elastiske elementer anordnes mellom stengene som i det minste delvis dekker stengene for å hindre skader som følge av direkte kontakt med stengene. [0023] DE klargjør at der slike elastiske elementer er tilveiebrakt slik at et lukket område oppnås, kan den således oppnådde lukkede overflate benyttes av dyr til å ligge på. [0024] DE beskriver en lamell for et gulv til en dyrestall som har en bredere underside enn overside og minst én skrånende kant og spor som muliggjør tømming av ekskrementer. [002] DE beskriver en modulbasert bunnplate for et dyrehus omfattende en flat arbeidsflate og på den motsatte side et nedre område, minst én gjennomgående åpning for fjerning av dyreekskrementer, og minst tre sideoverflater mellom den flate arbeidsflaten og det nederste området, der minste én av sideflatene har en skråstilt orientering med hensyn til arbeidsflaten, og der bredden på bunnarealet er større enn bredden på arbeidsflaten, målt mellom to motstående sidekanter. [0026] Når slike modulære bunnplater er anbrakt for å danne et gulv, anbrakt mot hverandre, tilveiebringes et hulrom mellom hver to sammenføyde plater der varmerørene kan tilveiebringes, hvoretter hulrommene er fylt med mørtel. [0027] Den foreliggende oppfinnelse tar sikte på å bøte på én eller flere av de ovenfor nevnte og andre ulemper. [0028] Til dette formål vedrører den foreliggende oppfinnelse ett stallgulvelement omfattende ett støtteelement med en sliteflate som befinner seg øverst under bruk, og en bunnflate som ligger på undersiden, der sliteflaten har én eller flere utsparinger eller åpninger, der støtteelementet er en gulvrist omfattende et antall bjelker plassert i en avstand fra hverandre, der bjelkene er innbyrdes forbundet ved hjelp av noen få tverrbjelker, der mellomrommene mellom bjelkene danner utsparinger eller åpninger, der bjelkene strekker seg fra sliteflaten til bunnflaten av gulvristen, mens utsparingene eller

4 åpningene mellom bjelkene i det samme støtteelement snevrer inn fra sliteflaten til den nedre overflaten av gulvristen, der et innsatselement er tilveiebrakt i minst én av nevnte utsparinger eller åpninger laget av gummi eller et elastisk syntetisk materiale, der innsatselementet strekker seg fra det indre rommet i utsparingen eller åpningen hvor disse er til stede, for å feste innsatselementet like under, i flukt med eller over sliteflaten, dvs. sett i bruksstilling til stallgulvelementet, der støtteelementet fremstilles av betong og der minst ett av innsatselementene ikke dekker sliteflaten til støtteelementet i det hele tatt. [0029] En stor fordel gjelder installasjonsmetoden til innsatselementene som er meget enkel. [00] Faktisk kan innsatselementene enkelt settes i utsparingene eller åpningene uten at ekstra mekanisk festing er nødvendig, noe som kan være skadelig for velferden til dyrene. [0031] Dette resulterer i et svært økonomisk stallgulv der innsatselementene dessuten lett kan skiftes ut, for eksempel når de skal byttes ut på grunn av slitasje, eller når stallgulvet skal brukes til andre dyr. [0032] En annen fordel som gis av stallgulvelementene ifølge oppfinnelsen er at store deler av sliteflaten til støtteelementet forblir synlig, det vil si forblir tilgjengelig for dyrene. [0033] Takket være sin spesielle posisjon i utsparingene eller åpningene i sliteflaten til støtteelementet, er innsatselementet ifølge oppfinnelsen hensiktsmessig for å beholde en stor del av eller hele sliteflaten til støtteelementet fritt tilgjengelig. [0034] På denne måten oppnås en base av betong vekslet med gummi eller et annet elastisk materiale. [003] Dette fremmer dyrenes velferd, siden kontakt med betongsliteflaten muliggjør at dyrene kan slite av hover eller klør. Videre er kontakt med en vekslende bakke grovere, noe som øker sikkerheten. [0036] For å hindre at innsatselementet skades eller løftes ut av åpningene, og også for å fremme en rask fjerning av urin, er det fordelaktig at innsatselementene ikke når høyere enn sliteflaten, i hvert fall nær sliteflaten til støtteelementene. [0037] Den foreliggende oppfinnelse angår også et støtteelement som er en del av et stallgulvelement ifølge oppfinnelsen. [0038] Den foreliggende oppfinnelse angår også et innsatselement som er en del av et stallgulvelement ifølge oppfinnelsen. [0039] For bedre å forklare egenskapene til den foreliggende oppfinnelsen, er følgende foretrukne utførelsesformer av et stallgulvelement ifølge oppfinnelsen beskrevet ved hjelp av eksempel uten å være begrensende på noen som helst måte, med henvisning til de vedføyde tegninger, der: Figur 1 er en skjematisk representasjon av to stallgulvelementer ifølge oppfinnelsen sett i perspektiv;

5 4 1 Figur 2 viser delen angitt med F2 i figur 1 i større målestokk; Figur 3 viser et snitt ifølge linjen III-III i figur 2; Figur 4 viser et snitt ifølge linjen IV-IV i figur 2; Figur er delen angitt med F på figur 1 i større målestokk; Figur 6 viser elementet ifølge figur, men i en annen posisjon; Figur 7 viser elementet ifølge figur 2, der det er anbrakt noen elementer ifølge figur ; Figur 8 viser en seksjon ifølge linjen VIII- VIII i figur 1; Figur 9 viser skjematisk to stallgulvelementer ifølge oppfinnelsen, sett i perspektiv, men ifølge en alternativ utførelsesform; Figur viser delen angitt med F i figur 9 i større målestokk; Figur 11 viser en seksjon ifølge linjen XI-XI i figur ; Figur 12 viser delen angitt med F12 i figur 9 i større målestokk; Figur 13 viser elementet ifølge figur 12, men i en annen posisjon; Figur 14 viser elementet ifølge figur, der det er anbrakt noen elementer ifølge figur 12; Figur 1 viser en seksjon ifølge linjen XV-XV i figur [0040] Figur 1 representerer et stallgulv som er dannet av stallgulvelementene 1 ifølge oppfinnelsen. [0041] Hvert stallgulvelement 1 omfatter et støtteelement 2 laget av betong, i dette tilfellet i form av en gulvrist 2 som er representert i figurene 2-4. [0042] Gulvristen 2 består i hovedsak av noen få bjelker 3, i dette tilfellet fem parallelle bjelker plassert i en avstand fra hverandre. [0043] Disse bjelkene 3 er innbyrdes forbundet i dette tilfellet ved hjelp av tre tverrbjelker 4, nemlig én ved hver av de ytterste ender av bjelkene 3 og en i midten av disse. [0044] Åpningene mellom bjelkene 3 snevrer inn fra overflaten av gulvristen 2 som er beliggende på toppen når den er i bruk, heretter kalt den øvre overflaten til sliteflaten 6 til gulvristen 2 i retning av den motsatt bunnflaten 7 av disse. [004] Dermed utvider bjelkene 3 seg fra sliteflaten 6 til bunnflaten 7 av gulvristen 2. [0046] I den gitte utførelsesform har delen av bjelker 3 fra sliteflaten 6 til bunnflaten 7 første en overveiende konstant bredde, opp til ca 2 cm under sliteflaten 6, og deretter utvider delen seg da en skrå veggdel er anbrakt på begge sider av bjelken 3, som strekker seg 6 cm under sliteflaten 6, hvoretter bjelken 3 strekker seg til bunnflaten 7 med en overveiende konstant bredde. [0047] Sliteflaten 6 til gulvristen 2 er i dette tilfellet forsynt med spor 8 eller ujevnheter eller liknende, men dette er bare valgfritt. [0048] Tverrbjelken 4 som ligger midt blant bjelkene 3 har en høyde h1 som er noe mindre enn høyden H2 til tverrbjelkene 4 som ligger langs kantene.

6 1 2 3 [0049] Også bjelkene 3 har en varierende høyde, slik at sliteflaten 6 til gulvristen 2, som er dannet av den øvre overflaten av bjelkene 3 og tverrbjelkene 4, er fri for brå overganger. [000] For dette formål har bjelkene 3 en høyde som er hovedsakelig lik H1 nær deres forbindelse med tverrbjelken 4 som ligger i sentrum, mens bjelkene 3 har en høyde H2 i nærheten av deres forbindelse med tverrbjelkene 4 som ligger langs kantene. [001] Bortsett fra den ovennevnte gulvrist 2, omfatter hvert stallgulvelement også et innsatselement 9, i dette tilfellet laget av gummi, og er formet som vist på figurene og 6. Gummi er sterkt og garanterer en lang levetid for innsatselementet 9, samtidig som gummi er mykt nok til dyrenes klør. [002] Formen og dimensjonen av innsatselementet 9 er slik at det kan anbringes nøyaktig i en åpning mellom bjelkene 3 til gulvristen 2. [003] Innsatselementet 9 strekker seg dermed fra det indre rom i åpningen, dvs. i denne utførelsesformen, fra rommet mellom bjelkene 3, som innsatselementet 9 er anbrakt i, for å feste det, og opp til sliteflaten 6. [004] Innsatselementet 9, her laget som et støpt stykke, har vanligvis en overveiende u- formet seksjon med et legeme 11 og to ben 12, bortsett fra en forsterkningsribbe anbrakt sentralt på undersiden av innsatselementet 9. [00] I den gitte utførelsesform, er den siden av legemet 11 som ligger øverst når den er i bruk, heretter kalt toppen 13 av innsatselementet 9, laget konveks. Dermed er den sentrale del 14 av innsatselementet 9 noe høyere enn sliteflaten 6 av støtteelementet 2. [006] I den gitte utførelsesform er toppen 13 forsynt spesielt med en sentral del 14 som er laget flat og med skrå deler 1 på hver side som i dette tilfellet kobles til sliteflaten 6 til støtteelementene 2. [007] Sideveggene 16 til legemet 11 er i hovedsak rettet parallelt med symmetriplanet til innsatselementet 9. [008] Bena12 til den overveiende u-formede seksjonen snevrer inn mot sine frie ender, slik at de ytre sidene 17 av benene 12 og sideveggene 16 til legemet 11 i hovedsak samsvarer med utformingen av bjelkene 3 når det gjelder form og dimensjoner der innsatselementet 9 settes inn. [009] Når de settes inn, som vist på figurene 7 og 8, rager toppen 13 av innsatselementet 9 noe over den øvre flaten 6 av gulvristen 2, men dette er ikke nødvendig for anvendelse av oppfinnelsen. [0060] Installasjonsmetoden for en stallgulvrist 1 ifølge oppfinnelsen som omtalt ovenfor er enkel og som følger. [0061] betonggulvristen 2 settes på den underliggende struktur, d.v.s. i tilfelle av utførelsesformen som omtalt ovenfor, for eksempel på et fast gulv der det er anbrakt et avløp. Noen av gulvristene 2 kan være utstyrt med en utløpsåpning 18 som vist på figur 1, og de er på linje, og koblet til et avløp som er forbundet med en oppsamler.

7 [0062] Figur 7 illustrerer hvordan innsatselementene 9 lett kan anbringes på gulvristen 2. [0063] Faktisk, takket være den overveiende tilsvarende utformingen av innsatselementene 9 med åpningene mellom bjelkene 3 til gulvristen 2 som nevnt ovenfor, er det bare å sette innsatselementet 9 med sine koniske bunner i de traktformede åpningene. [0064] Nevnte design eller andre egnede og tilsvarende utforminger av innsatselementene 9 og utsparingene eller åpningene i de støttende elementene 2 gjør det mulig enkelt å sette innsatselementene 9 i utsparingene eller åpningene. Da det ikke er noen ekstra mekaniske tilkoblinger, kan innsatselementene 9 lett installeres og skiftes ut. Også liming av innsatselementene 9 er en mulighet som kan vurderes. [006] Bruk og utnyttelse av slike stallgulvelementer 1 er enkle og som følger. [0066] Stallgulvelementene 1 sørger for optimal komfort for dyrene. Innsatselementene 9 sørger for en mykere og varmere bakke på den ene side, og betongbjelkene 3 og 4 sørger for at dyrene kan slite på hover eller klør på den andre siden. [0067] Videre garanterer enhver veksling mellom betong og gummi en grovere anleggsflate, som bedrer sikkerheten. [0068] I motsetning til stallgulv som er helt dekket med gummimatter, har et stallgulv laget av slike stallgulvelementer 1 ifølge oppfinnelsen den fordelen at dyrene ikke bare vil finne veien til de stedene hvor mattene er anbrakt. Således vil infrastruktur brukes i sin helhet, dvs. også båsene. [0069] Tverrbjelken 4 som ligger i sentrum av bjelkene 3 har en høyde h1 som er noe mindre enn høyden H2 av tverrbjelkene 4 som ligger langs kantene. [0070] Også bjelkene 3 skråner ned til disse lavere, sentralt plassert tverrbjelkene 4. Følgelig vil også innsatselementene 9 skråne i de midlere åpningene. Dette innebærer at eventuelle flytende ekskrementer allerede vil finne veien til den sentralt beliggende tverrbjelken 4 som følge av gravitasjonskraften. [0071] Dersom den underliggende strukturen er laget slik at også gulvristen 2 med utløpsåpninger 18 ligger lavest, så vil de flytende ekskrementene automatisk renne ut. [0072] Denne hurtige avrenningen av urin er viktig for å redusere utslipp av metan (CH4) og ammoniakk (NH3). [0073] Uavhengig av ovennevnte skråninger, kan innsatselementet 9 også være forsynt med riller med henblikk på et raskere urinutslipp, fortrinnsvis på linje med alle mulige riller 8 i sliteflaten 6 til støtteelementet 2, slik at rekken av riller danner en utløpskanal. [0074] Rillene 8 i støtteelementet 2 og også rillene i innsatselement 9 gir dessuten dyrene et bedre grep. [007] Hvis rillene 8 er anbrakt i støtteelementet 2, vil de fortrinnsvis rettes på tvers av den langsgående retning av innsatselementet 9, og i dette tilfellet vil de helst ikke anbringes på tverrbjelkene 4, siden et direkte utslipp av urin ikke kan gis for disse.

8 [0076] De resterende ekskrementer føres bortover av regelmessig skraping av gulvet fjerning av ekskrementene via utløpsåpningene 18, og videre til en oppsamler via et rørsystem som ikke er vist. [0077] Skulle innsatselementene 9 være utslitt, kan de lett erstattes. [0078] Ved behov kan bunnflaten 7 til gulvristene 2 være lukket. I så fall er åpningene laget som utsparinger eller nivåer i den øvre overflate av sliteflaten 6 til gulvristen 2, i motsetning til den kontinuerlige åpningen vist i figurene. [0079] En slik lukket bunnflate 7 hindrer forurensning av bakken skulle det være en lekkasje mellom innsatselementene 9 og gulvristen 2. [0080] Ved behov kan slike gulvrister plasseres direkte på utjevnet grunn. [0081] Det er klart at den skrå utførelsesformen av bjelken 3 ikke er nødvendig, men det resulterer i en hurtigere utslipp av flytende ekskrementer, noe som innebærer redusert utslipp av metan (CH4) og ammoniakk (NH3). [0082] Det er også klart at støtteelementene 2 ikke nødvendigvis må være gulvrister som beskrevet ovenfor. [0083] Støtteelementet 2 har en overveiende rektangulær omkretskant, men det må ikke nødvendigvis være slik. [0084] Figur 9 viser en alternativ utførelsesform av et stallgulv som er dannet av stallgulvelementer 1 ifølge en alternativ utførelsesform. [008] Hvert stallgulvelement 1 omfatter et støtteelement 2, slik som i utførelsesformen omtalt ovenfor, for eksempel en betonggulvrist 2 som tjener som en støttestruktur, som vist i figurene -11. [0086] Disse gulvristene 2 er hovedsaklig forskjellig fra ovenfor beskrevne gulvrist 2 ved at de har en større høyde, og ved at bjelkene 3 ikke har en varierende høyde, der de som et resultat av dette skråner ned mot den sentralt plasserte tverrbjelken 4. [0087] Bortsett fra den ovenfor beskrevne gulvrist 2, omfatter hvert stallgulvelement 1 ifølge denne varianten av en utførelsesform også et innsatselement 9, i dette tilfellet hovedsakelig laget av gummi og vist på figurene 12 og 13. [0088] Design og dimensjoner av innsatselementet 9 er slik at det kan tilveiebringes nøyaktig mellom bjelkene 3 av gulvristen 2. [0089] Et slikt innsatselement 9 skiller seg fra det ovenfor beskrevne innsatselementet 9 ved at dets legeme 11 er utstyrt med to sporede og kontinuerlig åpninger 19 som ligger i hverandres forlengelse. [0090] Disse åpningene 19 er anbrakt i den sentrale delen 14 av legemet 11, og de strekker seg fra nær den frie ende til innsatselementet 9 til en distanse fra forsterkningsribben, som her strekker seg opp til den øvre overflaten 13 til innsatselementet 9.

9 [0091] Videre, er den øvre overflaten 13 til innsatselementene 9 forsynt med små kanaler i dette tilfellet anbrakt i den øvre overflaten til de skrå delene 1 på hver side av åpningene 19. [0092] De små kanalene er utformet slik at, i motsetning til de sideveis skrånende delene 1, skrår ned fra sideveggene 16 mot åpningene 19. [0093] I den gitte utførelsesform er innsatselementene 9 forsynt med to elastiske, fjærende lister 21 ved hver åpning 19, laget av et elastisk syntetisk materiale, i dette tilfellet helst EPDM, gitt dets gunstige elastiske kvaliteter og dets kjemiske motstand mot ammoniakk. [0094] De elastiske listene 21 er anbrakt på benene 12 til innsatselementet 9 i dette tilfellet, særlig ved hjelp av T-formede profiler ved endene som er innføres i tilsvarende spor 22 i bena 12. [009] Selvsagt kan dette også gjøres på alternative måter, for eksempel ved å gjøre de elastiske listene 21 tilstrekkelig brede og ved å anbringe dem delvis mellom yttersidene 17 av bena 12 på innsatselementet 9. på den ene side, og bjelkene 3 på den annen side. [0096] For å nå dette målet, kan bena 12 og/eller bjelkene 3 være best utformet til hverandre hva angår form og dimensjoner, men det må være noe plass igjen til anvendelse av de fjærende listene 21. [0097] De fjærende listene 21 kan være utstyrt med utsparinger og/eller fremspring på festedelen som kan arbeide sammen med fremspring og/eller utsparinger på benene 12 og/eller bjelkene 3, som er spesielt nyttig når det installeres elastiske lister 21. [0098] Anvendelsen av slike elastiske lister 21 er enkel, og de kan også påføres etter at de grunnleggende utførelsesformene av stallgulvelementene 1 er tatt i bruke uten noen fjærende lister 21. [0099] Utformingen av de fjærende lister 21 er slik at to motsatte fjærende lister 21 er rettet noe nedover ved avlastning, men på en slik måte at deres frie ender 23 forbindes og dermed forsegler den underliggende oppsamleren. [000] Installasjonsmetoden for en stallgulvrist 1 ifølge oppfinnelsen og som vist på figurene 9-13 er enkel og svarer i stor grad til installasjonsmetoden ifølge stallgulvristen 1 som vises i figurene 1-8. [001] Betonggulvristene 2 som er laget høyere er egnet til å brukes over en oppsamler for ekskrementer takket være sin høyere bøyestyrke. [002] Innsatselementet 9 er anbrakt i åpningene mellom bjelkene 3, også når de er forsynt med elastiske fjærende lister 21, som vist i figurene 14 og 1, korresponderende med installasjonsmetoden til innsatselementene 9 vist på figurene til 7 med alle de tilhørende fordeler.

10 [003] Som nevnt ovenfor, angår vekslende betong og gummilister dyrenes velferd, slitasjen på hover eller klør, bedre grep og bruk av infrastrukturen som helhet siden det ikke finnes gulvdeler som er integrert belagt med gummi. [004] Bruk og utnyttelse av slike stallgulvelementer 1 er enkel og som følger. [00] Ekskrementer føres bort via sporåpninger 19 i komfortelementene 9. [006] Da gulvet kan skrapes på regelmessig basis, resulterer dette i en akselerert fjerning av ekskrementer via sporåpningene 19 til den underliggende oppsamleren. [007] Urin og flytende ekskrementer er optimalt fjernet med økt hastighet via de små kanalene som er anbrakt i den øvre overflaten til de skrå delene 1 på hver side av åpningene 19. [008] De elastiske fjærende listene 21, hvis fri ender 23 forbindes når de er ubelastet, er laget av et syntetisk materiale eller en gummi, i dette tilfellet EPDM, med lav klebeeffekt, og er utstyrt med en glatt øvre overflate, slik at ekskrementer som ender opp på listen tvinger dem ned av vekten sin, hvoretter ekskrementene havner i den underliggende gropen, og hvoretter listen bøyes opp igjen og forbindes, og dermed forsegler oppsamleren. [009] Med andre ord fungerer de elastiske fjærende listene 21 som en selvlukkende ventil. [001] Dette er viktig siden den dermed skjermede oppsamleren reduserer eventuelt utslipp av metan (CH4) og ammoniakk (NH3). [00111] Skulle innsatselementene 9 vise tegn på slitasje, kan de enkelt erstattes. [00112] Det er klart at bjelkene 3 også kan skråne her. [00113] Som et alternativ, er det mulig å tilveiebringe innsatselementene 9 med en flat topp 13 og muligens i flukt med sliteflaten 6 til støtteelementene 2, noe som er spesielt fordelaktig når man bruker en gjødselskrape. [00114] Alternativt kan innsatselementene 9 også forsynes med en konkav topp 13, som er fordelaktig ved at urin og andre ekskrementer til enhver tid vil fjernes raskere. Den nedre del av toppen blir deretter plassert for eksempel 1 mm, 2 mm eller noen få under den høyeste del av innsatselementet 9 når den er i bruk. [0011] I en slik utførelsesform er de små kanalene som nevnt ovenfor, mindre viktig eller de kan til og med utelates. [00116] Innsatselementene 9 kan være utformet slik at de øvre overflater 13 til innsatselementene 9 er plassert under sliteflaten 6 til støtteelementet 2. [00117] For å hindre at innsatselementet 9 blir ødelagt eller løftet ut av åpningene, og også for å fremme en rask tømming av urin, er det fordel om innsatselementene 9 ikke er noen høyere enn sliteflaten 6, i det minste ved forbindelsen med sliteflaten 6 til støtteelementene 2. [00118] Det er klart at innsatselementene 9 kan forsynes med passende åpninger 19, svarende til dyrene man ønsker å ha i den aktuelle stallen.

11 1 2 [00119] Åpningene 19 kan gjøres bredere eller smalere, de kan være sporede eller ha enhver annen form. [001] Denne fordelen gir storfeoppdretteren mye fleksibilitet, siden han ikke er bundet til sin opprinnelige budskap når han velger stallgulv. [00121] For å bytte fra fullvoksne storfe til kalver for eksempel kan en storfeoppdretter bare erstatte innsatselementene 9 med bredere åpninger 19 med innsatselementer 9 med smalere åpninger 19. [00122] Det er klart at et helt spekter av innsatselementer 9 kan tilveiebringes. [00123] Avhengig av typen av dyr som innsatselementet 9 er ment for, kan bredden og formen på åpningene 19 justeres på samme måte som det anvendte materialet, fargen eller for eksempel skråningen av de skråstilte deler 1, eller til og med uten skråning i det hele tatt kan tilveiebringes, slik at de øvre overflater 13 av innsatselementene 9 er i flukt med sliteflaten 6. [00124] Innsatselementene 9 kan være slik at de øvre overflater 13 til innsatselementene 9 ligger betydelig ovenfor sliteflaten 6 til støtteelementet 2, for eksempel siden de er utstyrt med en sterkt konveks øvre overflate 13, bør denne fremme velferd av dyrene. [0012] Også de små kanalene er valgfrie, og, hvis de er til stede, kan deres dimensjoner justeres til den ønskede anvendelse. [00126] Ifølge en spesiell utførelsesform, er gulvristen 2 ifølge oppfinnelsen forsynt med en slisse, ikke vist i figurene, for eksempel i toppen av og på linje med tverrbjelken 4, hvori matekabelen til en skrapeenhet kan anbringes. [00127] Den foreliggende oppfinnelse er på ingen måte begrenset til de utførelsesformer som er beskrevet ved hjelp av eksempel og vist i de vedføyde tegninger, tvert imot, et slikt stallgulvelement ifølge oppfinnelsen kan lages i alle slags former og dimensjoner, og fremdeles være innenfor rammen av oppfinnelsen.

12 11 1 PATENTKRAV. 1. Prefabrikkert stallgulvelement omfattende et støtteelement (2) med en sliteflate (6) som ligger øverst under bruk, og en bunnflate (7) som ligger på undersiden, der sliteflaten (6) har én eller flere utsparinger eller åpninger (), der støtteelementet (2) er en gulvrist omfattende et antall bjelker (3) plassert i en avstand fra hverandre, der bjelkene (3) er innbyrdes forbundet ved hjelp av noen få tverrbjelker (4), der mellomrommene mellom bjelkene (3) danner utsparinger eller åpningene (), der bjelkene (3) strekker seg fra sliteflaten (6) til bunnflaten (7) til gulvristen (2), der utsparingene eller åpningene () mellom bjelkene (3) i det samme støtteelementet (2) innsnevres fra sliteflaten (6) til bunnflaten (7) til gulvristen (2), der minst én av disse utsparingene eller åpningene () har et innsatselement (9) fremstilt av gummi eller et elastisk syntetisk materiale, der innsatselementet (9) strekker seg fra det indre rommet inn i utsparingen eller åpning () der det er anbrakt for å kunne feste innsatselementet (9), like under, i flukt med eller over sliteflaten (6), dvs. sett i bruksstilling til stallgulvelementet (1), karakterisert ved at støtteelementet (2) er laget av betong, og ved at minst ett av innsatselementene (9) ikke dekker sliteflaten (6) til støtteelementet (2) i det hele tatt. 2. Stallgulvelement ifølge krav 1, karakterisert ved at innsatselementet (9) i det indre rommet til utsparingen eller åpningen () er koplet til minst to motstående vegger, slik at innsatselementet (9) er immobilisert der, og ved at minst ett av innsatselementene (9), ved forbindelse med sliteflaten (6) til støtteelementet (2), ikke når høyere enn til sliteflaten (6). 3. Stallgulvelement ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at innsatselementet (9) strekker seg til rett under sliteflaten (6) til stallgulvelementet (1) Stallgulvelement ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at støtteelementet (2) kan fremvise én eller flere av de følgende egenskaper: - de øvre flater av bjelkene (3) og tverrbjelkene (4) danner sliteflaten (6) til gulvristen (2); - bjelkene (3) har en seksjon som, fra sliteflaten (6) til bunnflaten (7), først har en hovedsakelig konstant bredde og deretter gradvis vides ut og til slutt kommer opp til bunnflaten (7) med en hovedsakelig konstant bredde. 3. Stallgulvelement ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at sliteflaten (6) kan fremvise én eller flere av følgende egenskaper: - Sliteflatene er utstyrt med riller (8) eller ujevnheter eller liknende;

13 12 - Sliteflaten (6) til støtteelementet (2) skrår nedover i forhold til bunnflaten (7), enten til en sentral eller perifert beliggende sone til støtteelementet (2). 6. Stallgulvelement ifølge kravene 4 og, karakterisert ved at bjelkene (3) er innbyrdes forbundet ved hjelp av tre tverrbjelker (4), nemlig én på hver av endene til bjelkene (3) og en i midten av disse, og ved at tverrbjelken (4) som ligger i midten har en høyde (H1) som er noe mindre enn høyden (H2) til tverrbjelken (4) som ligger på den ytterste enden, og at bjelkene (3) har en varierende høyde, slik at sliteflaten (6) til gulvristen (2), dannet av de øvre flater av bjelkene (3) og tverrbjelkene (4), er fri for plutselige overganger. 7. Stallgulvelement ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at innsatselementet (9) kan vise én eller flere av følgende egenskaper: 1 - Form og dimensjoner til innsatselementet (9) er slik at det kan tilveiebringes nøyaktig i utsparingen eller i åpningen (), eventuelt mellom bjelkene (3) i gulvristen (2), og er således immobilisert; - Innsatselementet (9) generelt har en u-formet seksjon, bortsett fra en mulig forsterkningsribbe (), med et legeme (11) og to ben (12). 8. Stallgulvelement ifølge krav 7, karakterisert ved at den siden av legemet (11) som er på toppen når den er i bruk, kalt toppen (13) til innsatselementet (9), er laget konkav, vanligvis flat eller konveks Stallgulvelement ifølge krav 8, karakterisert ved at toppen (13) av det innsatselementet (9) er forsynt med en sentral del (14) som er laget flat og med en skrånende del (1) på hver side av denne.. Stallgulvelement ifølge krav 8 eller 9, karakterisert v e ved at legemet (11) er forsynt med side- vegger (16), og ved at benene (12) er forsynt med ytre sider (17), hvorved formen og dimensjonen av sideveggene (16) og til de ytre sider (17) i hovedsak svarer til formen og dimensjonen av åpningen () mellom bjelkene (3) Stallgulvelement ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at innsatselementet (9) er forsynt med én eller flere åpninger (19) der åpninger kan være kontinuerlig og kan være anbrakt i den sentrale del (14) av legemet (11).

14 Stallgulvelement ifølge krav 8, karakterisert ved at innsatselementet (9) er forsynt med én eller flere små kanaler () anbrakt i øvre overflate (13) av innsatselementet (9). 13. Stallgulvelement ifølge krav, karakterisert ved at innsatselement (9) er forsynt med fjærende lister (21) laget av et elastisk kunststoff eller gummi, og hvis frie ender (23) forbindes ved avlastning Støtteelementet som er en del av et stallgulvelement (1) ifølge ett eller flere av de foregående krav, der støtteelementet (2) er laget av betong og omfatter en sliteflate (6) beliggende øverst under bruk, og en bunnflate (7) som ligger på undersiden, der sliteflaten (6) har én eller flere utsparinger eller åpninger (), der støtteelementet (2) er en gulvrist omfattende et antall bjelker (3) plassert i en avstand fra hverandre, der bjelkene (3) er innbyrdes forbundet ved hjelp av noen få tverrbjelker (4), der de øvre flater av bjelkene (3) og tverrbjelkene (4) danner sliteflaten (6) til gulvristen (2), og der mellomrommene mellom bjelkene (3) danner utsparinger eller åpninger (), karakterisert ved at bjelkene (3) strekker seg fra sliteflaten (6) til bunnflaten (7) til gulvristen (2), mens utsparingene eller åpningene () mellom bjelkene (3) i det samme støtteelementet (2) snevres inn fra sliteflaten (6) til bunnflaten (7) av gulvristen (2) innsatselement som er en del av et stallgulvelement (1) ifølge ett eller flere av kravene 1 til 13, hensiktsmessig innrettet for å settes inn i en utsparing eller åpning () anbrakt i sliteflaten (6) til et stallgulvelement (1), karakterisert ved at formen og dimensjonene på innsatselementet (9) er slik at det kan tilveiebringes nøyaktig inn i utsparingen eller åpningen (), dvs. innsatselementet (9) har en overveiende tilsvarende utforming som åpningen () mellom bjelkene (3) i gulvristen (2) som snevrer inn fra sliteflaten (6) til bunnflaten (7) i gulvristen (2), og dekker ikke sliteflaten (6) av støtteelementet (2) i det hele tatt og der innsatselementet (9) er forsynt med én eller flere kontinuerlige åpninger (19).

15 1

16 2

17 3

18 4

19

20 6

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 269179 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F21S 8/02 (06.01) F21V 17/16 (06.01) F21V 21/04 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer