KJEMIPRSOESSFAGET. Pådragsorganer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJEMIPRSOESSFAGET. Pådragsorganer"

Transkript

1 KJEMIPRSOESSFAGET Pådragsorganer Sist revidert:

2 MODUL PÅDRAGSORGANER Modulen har følgene innhold: Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver (inkludert i nettleksjonen) Skriftlig øvingsoppgave LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført denne modulen skal du kunne: forklare hva pådragsorgan er e velge rett pådragsorgan til formålet skille mellom forskjellige ventiltyper og deres bruksområde forklare forskjellige aktuatortyper MÅL NEDSATT I LÆREPLANEN beskrive enhetsoperasjoner med tilhørende prosessutstyr og forklare virkemåten Beskrive virkemåten for måle-, styre og reguleringsutstyr Beskrive reguleringsprinsipper som er hensiktsmessige for prosesser 2

3 Innhold 1 Innledning Ventil som pådragsorgan Funksjon Karakteristikk Kapasitetsindeks Reguleringsventiler Ventiltyper Seteventil Dobbeltseteventil Spjeldventil Sluseventil Kuleventil Kulesegmentventil Kalottventil Membranventiler Treveisventiler Reduksjonsventil Aktuatorer Membranaktuator Sylinderaktuator Elektriske aktuatorer I/P-omformer Ventilstiller

4 1 Innledning I de tidligere modulene har vi konsentrert oss om å hente inn informasjon fra prosesser ved hjelp av instrumenter. I denne modulen skal vi gå motsatt vei, vi skal påvirke prosesser slik at de får den tilstanden vi ønsker. For hva er poenget med å lese inn trykk, temperaturer og nivåer hvis vi ikke har noen mulighet til å påvirke disse til og nå ønsket verdi? Utstyr som er ment for å påvirke prosesser, kalles med en fellesbetegnelse pådragsorganer. Eksempler på slikt utstyr kan være ventiler, pumper, motorer, hydrauliske og pneumatiske sylindre. Det er vanskelig å styre en prosess uten bruk av pådragsorganer, og disse står derfor sentralt innenfor styrings- og reguleringsteknikk. Det er helt avgjørende at riktig type pådragsorgan er valgt for at en prosess skal fungere optimalt. Det betyr at vi må kjenne egenskapene til de forskjellige typer pådragsorganer for å kunne gjøre de riktige valgene. Denne modulen omhandler først og fremst ventiler. Et pådragsorgan de fleste er kjent med. 4

5 2 Ventil som pådragsorgan 2.1 Funksjon Ventiler brukes til å regulere strømning av mange typer medier som gass, væske og tørrstoffer i forskjellige prosesser. De kan enten være håndbetjente eller automatisk styrt av et styresystem. Det finnes også ventiler som bare har sikkerhetsfunksjoner og helst ikke skal betjenes i det hele tatt, for eksempel sikkerhetsventiler mot overtrykk. For å forstå hvordan ventiler fungerer og påvirker prosesser, kan det være nyttig å gjøre en sammenlikning mellom en elektrisk strømkrets og en væskestrømkrets. Figur 2.1 Sammenlikning av elektrisk strømkrets og væskestrømkrets. I den elektriske strømkretsen lager spenningskilden (batteriet) en elektrisk potensialforskjell som driver den elektriske strømmen i kretsen. Med R E kan vi øke eller minske kretsens elektriske motstand, noe som igjen fører til at strømmen varierer tilsvarende. I væskestrømkretsen lager pumpen en trykkforskjell inn og ut av pumpen (p 1 og p 2 ). Trykkforskjellen er en potensialforskjell tilsvarende den spenningskilden lager i en elektrisk krets. Potensialforskjellen i trykk driver væskestrømmen i kretsen. Med ventilen R V kan vi øke eller redusere væskestrømsmotstanden i kretsen, og dermed øke og minke væskestrømmen tilsvarende. De to strømningskretsene er prinsipielt like i virkemåte, selv om de bygger på forskjellige fysiske prinsipper. 2.2 Karakteristikk Ventiler er konstruert på forskjellige måter og basert på forskjellige fysiske prinsipper. Dette gir dem naturlig nok også forskjellige egenskaper. Dersom en ventil skal benyttes til reguleringstekniske formål, er det spesielt viktig å kjenne til forholdet mellom ventilåpning og gjennomstrømning. Dette forholdet kan vi lese ut av ventilkarakteristikken. 5

6 Vi skiller mellom tre hovedtyper karakteristikker: - Lineær: Forholdet mellom ventilåpning og mengde er konstant for hele området - Likeprosentlig: En endring i ventilåpning gir større og større virkning på gjennomstrømningen jo større ventilåpningen er. - Hurtigåpnende: En endring i ventilåpningen gir mindre og mindre virkning på gjennomstrømningen jo større ventilåpningen er. Figur 2.2 De tre hovedtypene ventilkarakteristikker; lineær, likeprosentlig og hurtigåpnende. Reguleringsteknisk er et lineært forhold alltid det beste. Da vil en like stor endring i ventilåpningen alltid bety en like stor endring i gjennomstrømningen. Dersom en endring fra 5 % til 10 % ventilåpning for eksempel gir 3 m 3 /h mer væske, vil en endring fra 85 % til 90% gjøre akkurat det samme. Forholdet blir likt uansett hvor på skalaen man befinner seg. Men det betyr ikke nødvendigvis at en lineær ventilkarakteristikk alltid er det riktige valget. Det kan være forhold i prosessen som gjør at karakteristikken i utgangspunktet er ulineær. Velger man en ventil med ulineær karakteristikk i "motsatt retning", kan disse i sum gi et lineært forhold. Figur 2.3 En ulineær prosess og en ulineær ventil kan i sum gi et lineært forhold. 6

7 2.3 Kapasitetsindeks Ventilens kapasitetsindeks (kv), forteller oss hvor stor vannmengde målt i m 3 /h, som strømmer gjennom helt åpen ventil når trykkfallet over ventilen er 1 bar og vannets temperatur er 20 o C. Figur 2.4 Måling av ventilens kapasitetsindeks (kv). Noen land bl.a. USA og England bruker en annen kapasitetsindeks med betegnelsen Cv. Prinsippet for måling av indeksen er det samme, men det brukes andre enheter under målingen. Vannmengden skal måles i gallons/min og trykkfallet over ventilen skal være 1 psi. Forholdet mellom kv og Cv er som følger: kv = 0,86 Cv 2.4 Reguleringsventiler En reguleringsventil består av to hoveddeler: Ventilen: Den enheten som sørger for en variabel struping av prosessmediet. Styreenhet: Den enheten som styrer ventilåpningen (kalles ofte aktuator). Vi skiller videre mellom to hovedtyper ventiler ut fra hvilken bevegelse vi må gjøre for å åpne eller lukke ventilen: Lineær bevegelse: Ventiler som regulerer gjennomstrømningen ved at spindelen beveger seg lineært. Dreiebevegelse: Ventiler som regulerer gjennomstrømningen ved at ventilakselen dreier seg. Figur 2.5 Reguleringsventiler består av en ventildel og en aktuatordel, hvor aktuatoren betjener ventilen. 7

8 Figur 2.6 Ventilen til venstre er en seteventil som åpnes eller lukkes med en lineær bevegelse, mens ventilen til høyre er en spjeldventil som åpnes eller lukkes med en dreiebevegelse. For å hindre at mediet slipper ut langs spindelen, går spindelen gjennom en pakkboks. Spindelen beveger seg i pakkboksen, noe som gjør at den slites over tid. Pakkboksen er derfor konstruert slik at den kan strammes. Dette gjøres med muttere på toppen av pakkboksstempelet. På undersiden av pakningene er det her en fjær. Fjæren sørger for at strammingen av pakkboksen ikke blir for hard. For hard stramming kan forårsake hakkete gange (hysterese), og i verste tilfelle kan spindelen bli sittende helt fast. Figur 2.7 Spindelen går gjennom en pakkboks som sørger for at prosessmediet (gass, væske etc.) ikke lekker ut langs spindelen. Pakkboksen blir slitt under bruk og kan derfor strammes slik at den holdes tett. 8

9 3 Ventiltyper 3.1 Seteventil En seteventil består av følgende hoveddeler: Sete Plugg Spindel Ventilhus Prinsippet for en seteventil er at åpningen gjennom ventilen justeres ved at spindelen trykker ned eller løfter opp en plugg i et sete, nesten slik som en kork tetter en vinflaske. Mediet som strømmer inn i ventilhuset trykkes gjennom åpningen mellom plugg og sete. Med forskjellige utforminger av pluggen kan vi tilpasse ventilkarakteristikken. Det betyr at seteventilen kan konstrueres slik at den gir en lineær ventilkarakteristikk, noe som gjør den godt egnet som reguleringsventil. Figur 3.1 Konstruksjon av en seteventil. Pluggens utforming bestemmer ventilens karakteristikk. Gjennomstrømningen skal alltid gå opp gjennom setet, og alltid i samme retning som pluggen beveger seg ved åpning. Hvis ventilen blir montert feil vei, slik at strømningen går ned gjennom setet, kan prosesstrykket bli større enn innstillingskraften på spindelen, og pluggen vil slå mot setet såkalt hammerslagseffekt. I verste fall vil ventilen ikke klare å åpne. 9

10 3.2 Dobbeltseteventil Seteventiler finnes i to typer; enkeltseteventil og dobbeltseteventil. Enkeltseteventilen har ett sete og én plugg, mens en dobbeltseteventil har to seter og to plugger. På en enkeltseteventil vil prosessmediet som strømmer gjennom ventilen, trykke mot pluggen. Det betyr at spindelen må trykke med en like stor kraft i motsatt retning for at pluggen skal stå i stille i en bestemt posisjon. En dobbeltseteventil har to seter og to plugger og er konstruert slik at prosessmediet strømmer opp gjennom det ene setet og ned gjennom det andre, samtidig. Dette medfører at ventilspindelen blir belastet med tilnærmet lik kraft i begge retninger og ventilen trenger mindre innstillingskraft. Ventilen kalles derfor en balansert ventil. I likhet med enkeltseteventilen, kan ventilkarakteristikken bestemmes ut fra pluggens utforming. Figur 3.2 I en enkeltseteventil trykker prosessmediet med en kraft opp mot pluggen. For at ventilen skal stå stille i en bestemt posisjon, må kraften på spindelen være like stor som kraften fra prosessmediet. Det kan være vanskelig å få begge pluggene til å stenge eksakt samtidig. Det gjør at dobbelseteventilen har større risiko for lekkasje av prosessmediet gjennom ventilen. Figur 3.3 I en dobbeltseteventil motvirker kreftene fra prosessmediet hverandre, slik at kraften som virker på spindelen blir lavere. 10

11 3.3 Spjeldventil Spjeldventiler brukes ofte til å håndtere store mengder i store rørdimensjoner. Diameteren på en spjeldventil er gjerne fra 50 til 3000 millimeter, og den kan anvendes i et bredt temperaturområde. Spjeldet og setet har ofte et lag eller pakninger av teflon for å sikre god tetting og at spjeldet ikke setter seg fast. Spjeldventiler har dårligere reguleringsegenskaper enn seteventiler, men brukes allikevel som reguleringsventil i noen prosesser. Det kan eksempelvis være i prosesser hvor mediet inneholder partikler som lett kan sette seg fast mellom plugg og sete i en seteventil. Spjeldventiler har likeprosentig karakteristikk. Figur 3.4 Spjeldventil. 3.4 Sluseventil Sluseventilen er en enkel og billig ventil. Den består av en plate som glir opp og ned i røret for å åpne og stenge. Sluseventilen har en hurtigåpnende ventilkarakteristikk, og allerede ved 15 % åpning strømmer halvparten av maksimal mengde gjennom ventilen. Derfor egner denne ventilen seg dårlig som reguleringsventil, men er en billig og enkel løsning dersom den bare skal åpne og lukke. Figur 3.5 Sluseventil. 11

12 3.5 Kuleventil Kuleventiler har en kule med hull i som kan dreies rundt i et ventilhus. Dersom hullet har samme diameter som røret, vil trykkfallet være svært lavt i åpen stilling. Kuleventiler brukes mye i prosesser hvor mediet inneholder faste stoffer. Den er godt egnet der det stilles store krav til tetthet ved høye prosesstrykk. Ventilen har likeprosentig karakteristikk og er dårlig egnet som reguleringsventil. Den genererer også mye støy under drift dersom den ikke står helt åpen. Kuleventiler benyttes derfor først og fremst som av/på-ventiler. Figur 3.6 Tverrsnitt av kuleventil. 3.6 Kulesegmentventil Kulesegmentventilen er en videreutvikling av kuleventilen, med den forskjellen at den bare har en halv kule som regulerer væskestrømmen. I tillegg er kanten på kulen utformet som "V", for å kunne regulere bedre enn kuleventilen. Denne utformingen påvirker ventilkarakteristikken. Kulesegmentventiler har ofte et belegg eller pakning av teflon for å gi god tetning og jevn bevegelse. På samme måte som kuleventilen, egner kulesegmentventilen seg svært godt for å håndtere tyktflytende væsker som for eksempel tremasse i papirproduksjon. Figur 3.7 Kulesegmentventil. 12

13 3.7 Kalottventil Kalottventilen likner kulesegmentventilen både i utforming og funksjon. I stedet for et kulesegment, har den en kalott som åpner og stenger for gjennomstrømning. Kalottventilen har lavt trykkfall og håndterer partikler i mediet og store gjennomstrømninger. Den krever små stengekrefter. Ventilhuset kan meget enkelt utstyres med teflonbelegg eller et keramisk materiale innvendig. Ventilen egner seg derfor godt til regulering av korrosive og slitende medier. Kalottventiler har lavere kostnad enn seteventiler, særlig når dimensjonene er store (over 100 mm). Kalottventiler brukes mye som reguleringsventil i papirindustrien. Figur 3.8 Kalottventil med sylinderaktuator. 3.8 Membranventiler Membranventilen regulerer gjennomstrømningen ved å presse et membran inn i røret. Ventilen finnes i to typer; med og uten terskel (sete). Terskelutgaven er godt egnet til gass, fordi den tetter helt mot terskelen og har lite trykkfall når den er helt åpen. Utgaven med rett gjennomløp (uten terskel) er godt egnet til tykkflytende medier. Membranventiler lages i mange forskjellige størrelser alt etter bruksområde. Figur 3.9 Membranventil. 13

14 3.9 Treveisventiler Treveisventiler brukes der det er behov for å dele eller å samle prosesstrømmer. Ved deling har ventilen ett innløp og to utløp, mens den ved samling har to innløp og et utløp. Treveisventilen for samling av prosessstrømmer brukes for eksempel når man skal blande kaldt og varmt vann. Treveisventilen justeres inn slik at vi får det blandingsforholdet mellom innløpene som gir ønsket temperatur i mediet på utløpet. Treveisventiler for industrielt bruk virker prinsipielt på samme måte som et blandebatteri for varmt og kalt vann. Figur 3.11 viser eksempel på en industriell treveisventil. Ventilen har to innløp (A og B), og et utløp (C). Prosessmediet som strømmer inn i innløp A blandes med prosessmediet fra innløp B. Blandingen på ventilens utløp blir prosessmediet C. Figur 3.10 Blandebatteriet på badet inneholder en treveisventil. Den har to innløp, et for varmt og et for kaldt vann, og et utløp for blandet vann. Ventilen i figur 3.11 er en seteventil med én plugg for hvert innløp. Begge pluggene er festet til samme spindel, slik at de beveges samtidig. Når den øvre pluggen åpnes lukkes den nedre pluggen like mye. Dersom den øvre pluggen for eksempel åpner 13 %, vil den nedre pluggen lukke 13 %. Treveisventiler har som oftest lineær karakteristikk Figur 3.11 Treveisventil for industrielt bruk med to innløp (A og B), og ett utløp (C). 14

15 3.10 Reduksjonsventil En reduksjonsventil er en selvregulerende ventil som regulerer (reduserer) trykket på ventilens utløp. Ventilen regulerer trykket ved hjelp av en plugg som tetter et sete (seteventil). Pluggen styres av en membran hvor trykket i prosessmediet presser fra undersiden, mens en manuelt justerbar fjær presser fra oversiden. Dersom fjærkraften er sterkere enn trykkraften fra mediet, beveger pluggen seg nedover og det oppstår en åpning mellom pluggen og setet. Prosessmediet begynner å strømme gjennom ventilen, og trykket på undersiden av membranen øker. Når fjærkraften og trykkraften på membranen er like stor, står pluggen stille og trykket på utløpet holdes konstant. Øker trykket i mediet, blir trykkraften på undersiden av membranen større enn fjærkraften, og pluggen begynner å bevege seg oppover. Ventilåpningen blir mindre og trykket reduseres til pluggen finner et nytt punkt hvor kreftene på over- og undersiden av membranen er i balanse. Det vil si at trykket på utløpet (p ut ) holdes konstant selv om forbruket og trykket på innløpet varierer. Det ønskede trykket på utløpet settes ved manuelt å justere i fjæren. Figur 3.12 Reduksjonsventil. 15

16 4 Aktuatorer 4.1 Membranaktuator En membranaktuator styrer ventilposisjonen ved hjelp av lufttrykk (styretrykk). Som navnet sier, har aktuatoren en membran. På den ene siden av membranen presser styretrykket, mens en fjær presser i motsatt retning på den andre siden. Når styretrykket endres, vil membranen bevege seg i den ene eller andre retningen inntil trykkraften og fjærkraften er i balanse. Membranen er festet til spindelen slik at spindelen vil bevege seg opp og ned sammen med membranen. På denne måten kan vi justere ventilposisjonen for ventiler med lineær bevegelse. Figur 3.13 Membranaktuator kontrolleres av et styretrykk som presser mot en fjær. Spindelen beveger seg opp eller ned når kraften fra styretrykket er høyere eller lavere enn fjærkraften. De fleste membranaktuatorer er konstruert slik at man kan velge hvilken vei fjæra skal virke. Dersom fjæra virker slik at ventilen stengers når trykket reduseres, sier vi at ventilen er "fail closed" (FC) eller "normally closed" (NC). Ved bortfall av luft eller en svikt i styresignalet går ventilen til lukket posisjon. Dersom ventilen er montert slik at fjæra virker i motsatt retning, sier vi at ventilen er "fail open" eller "normally open" (NO). Den går da til åpen posisjon ved bortfall av styresignal eller luft. 4.2 Sylinderaktuator En sylinderaktuator består av en sylinder med et stempel som beveger spindelen inn eller ut når den tilføres trykkluft. Sylinderaktuatoren er laget i to forskjellige utgaver; med eller uten fjærretur. Aktuator med fjærretur har en kraftig fjær som utgjør et mottrykk i motsatt retning av lufttrykket, tilsvarende som for membranaktuatoren. Den andre typen bruker trykkluft i begge retninger. Luften 16

17 blir styrt av en retningsventil alt ettersom ventilen skal åpne eller lukke. Denne typen ventil kan også ha en fjær for å returnere ved feil. På grunn av sin solide konstruksjon tåler sylinderaktuatorer mye høyere styretrykk enn membranaktuatorer. Dette gjør at sylinderaktuatoren får mye større skyvekraft enn membranaktuatoren, og at dimensjonene på stempelet kan reduseres. Selv om sylinderaktuatoren er lineær, omformes bevegelsen til dreiebevegelse ved hjelp av en armkonstruksjon. Figur 3.14 Sylinderaktuator uten fjærretur. 4.3 Elektriske aktuatorer Elektriske aktuatorer består normalt av en elektrisk motor og et gir, og finnes både med lineær og roterende bevegelse. Elektromotoren beveger ventilen mot åpen eller lukket posisjon ved å endre motorens dreieretning. Aktuatorer beregnet for av/på-ventiler har som regel to digitale styresignaler, ett for å åpne og ett for å lukke ventilen, mens aktuatorer for reguleringsventiler har et analogt styresignal som 4..20mA eller 0..10V. De fleste aktuatorene har også endeposisjonsbrytere som automatisk stopper motoren i åpen eller lukket endeposisjon. Vandringstiden fra lukket til åpen posisjon er betydelig lengre enn for de fleste andre aktuatortyper. Elektriske reguleringsventiler benyttes spesielt mye i ventilasjons-, klima- og varmeanlegg. Figur 3.14 Sylinderaktuator uten fjærretur. Figur 3.15 Eksempler på ventiler med elektriske aktuatorer. 4.4 I/P-omformer Det er svært vanlig å bruke luftstyrte reguleringsventiler i industrielle anlegg. Samtidig er det sjeldent at det finnes regulatorer eller styresystemer som kan levere et luftsignal. De fleste regulatorer leverer et elektrisk signal, for eksempel 4..20mA. Det betyr at styresignalet fra regulatoren må 17

18 omformes til et luftsignal før det når ventilen. En slik omforming gjøres ved hjelp av en I/Pomformer. De fleste I/P-omformere forsynes med 1,4 bar, og gir ut et trykk på 0,2..1 Bar ved 4..20mA på signalinngangen. Figur 3.16 I/P-omformer konverterer et elektrisk styresignal til et luftsignal. Det elektriske styresignalet kan for eksempel være 4 20mA eller 0..10V, mens lufttrykket ut er 0,2..1 Bar. I/P-omformere med høyere lufttrykk finnes også. Figur 3.17 Diagrammet viser forholdet mellom I/P-omformerens inngangssignal og utgangssignal. Signalområdet inn er 4..20mA. Tilsvarende lufttrykk ut er 0,2..1 Bar. Vi ser av kurven at et styresignal på 12mA vil gi et lufttrykk på 0,6 Bar. 18

19 4.5 Ventilstiller I forrige avsnitt så vi at en I/P-omformer gir ut et lufttrykk som er proporsjonalt med strømsignalet inn på omformeren. Dersom strømsignalet er 50 %, settes også lufttrykket til 50 %. Men er vi sikker på at ventilen faktisk står med 50 % åpning? Det er mange krefter som virker på en ventil, og disse kreftene varierer gjerne med variasjoner i mengden som strømmer gjennom ventilen. Trykkfallet over ventilen vil være svært forskjellig mellom åpen og nesten stengt stilling. Friksjonen i pakkboksen er også ofte med på å gi motkrefter mot ventilspindelen og skape hysterese spesielt når prosesstrykket er høyt og pakkboksen trenger å trekkes mer til (se kapittel 2.4). For å kompensere for variabel påvirkningen av krefter på ventilen, bruker vi en ventilstiller. En ventilstiller overvåker ventilens faktiske posisjon og sørger for at den er proporsjonal med utgangssignalet (strømsignalet) fra regulatoren. Dersom det oppstår et posisjonsavvik, gir ventilstilleren en tilbakemelding til I/P-omformeren slik at utgangstrykket kan kompenseres. Ventilstillere kalles også posisjonsregulator eller positioner (engelsk). Ventilstillere finnes både som rene pneumatiske regulatorer (luft inn og luft ut), og som elektro-pneumatiske regulatorer (strøm inn og luft ut). 19

Hva er styring og regulering

Hva er styring og regulering Hva er styring og regulering Fagstoff ODD STÅLE VIKENE Listen [1] Hva er forskjellen på styring og regulering? Her får du en gjennomgang av prinsipper og begreper knyttet til styring og regulering av prosesser.

Detaljer

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Oppbygging av en trykkreduksjonskum for et tenkt tilfelle Einar Ruud mobil 982 38 189 DN 2500 Kumring DN 225 PVC trykkrør DN 225/200 Flensemuffe DN 200/100 Flenseovergang

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

KULEVENTIL BRUKT SOM REGULERINGSVENTIL (Control Ball Valve)

KULEVENTIL BRUKT SOM REGULERINGSVENTIL (Control Ball Valve) KULEVENTIL BRUKT SOM REGULERINGSVENTIL (Control Ball Valve) Kuleventiler brukt som reguleringsventiler er lite kjent innen Olje- og Gassindustrien i Norge. Disse ventilene kan ha store fordeler i forhold

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad D6..NL For åpne og lukkede kretser i kjøle- og varmesystemer For inn- og utkopling av varme- og kjølesystemer Oversikt over utvalg DN PN kvmax [ m³/h] D625NL 25 10 / 16 45 D632NL 32 10

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Blandeboks for blanding av varm og

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

INNREGULERINGSVENTIL MED MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

INNREGULERINGSVENTIL MED MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 747 INNREGULERINGSVENTIL MED MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) Innreguleringsventil CIM 747 er en perfekt kombinasjon av en reguleringsventil og en mengdemålings-anordning, alt i et

Detaljer

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsoperatørsamling Rica Parken hotel 3 og 4 desember 2014 Tema: Lufteventiler Problemer/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt Norge Hans Hatmyr Luft i vannledninger

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD Trykkreduksjonsventil AVK Bermad Trykkreduksjonsventil Modell: WD-720-ES-NVI INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD Sikkerhet først Vi er av den mening at sikkerheten til de som jobber med og rundt våre ventiler

Detaljer

Trykkreduksjon på vannledningsnettet Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 09/10.12.03

Trykkreduksjon på vannledningsnettet Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 09/10.12.03 Trykkreduksjon på vannledningsnettet Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 09/10.12.03 Magne Roaldseth Driftsassistansen Arbeid med temaet trykkreduksjon i Møre og Romsdal Oversikt over metoder og utstyr

Detaljer

DIHVA Driftsoperatørsamling

DIHVA Driftsoperatørsamling DIHVA Driftsoperatørsamling Westland hotel 19 20 nov. 2014 Tema: Trykkregulering Metode/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt-Norge Hans Hatmyr Ulefos Holding kjøper Kongsberg Esco 6. februar 2014

Detaljer

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Stål Syrefast stål AT 3502, 3522, 3542, 3547, Eksempler på bruksområder

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINALVENTILER / 2-VEIS REGULERINGSVENTIL MED INNEBYGGET DIFFERANSETRYKKREGULATOR er konstruert for modulerende regulering av terminaler og apparater i varme og kjølesystemer. er uavhengig av tilgjengelig

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forside 1. Innledning 2 Hva er en stirling-motor? 4. Hvordan virker en stirling-motor 4 Fordeler og ulemper 13 Miljøgevinster 14

Innholdsfortegnelse. Forside 1. Innledning 2 Hva er en stirling-motor? 4. Hvordan virker en stirling-motor 4 Fordeler og ulemper 13 Miljøgevinster 14 Stirling-Motoren Demonstrer Stirling-motoren og forklar virkemåten. Drøft fordeler/ulemper ved bruk i fremdriftssystem og legg vekt på miljøgevinster. Jon Vegard Dagsland 1 Innledning I denne oppgaven

Detaljer

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkstabeliserte reguleringsventiler Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE er

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN / ºC Syrefast stål

Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN / ºC Syrefast stål Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-150 10/100-196 - 200 ºC Syrefast stål Eksempler på bruksområder Avstengningsventil for kryogeniske applikasjoner der temperaturen kan gå ned til -196

Detaljer

THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR

THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR LPP-D PVEG VENTILER POMP LROX PVEG VENTILER Larox PVEG ventiler med sitt kompakte design egner seg som stenge/service ventil ved slitende og korrosivt medie. Larox PVEG ventiler bidrar til betydelige besparelser

Detaljer

Trykkstabilisert innregulerings- og reguleringsventil (PIBCV)

Trykkstabilisert innregulerings- og reguleringsventil (PIBCV) Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkstabilisert innregulerings- og reguleringsventil (PIBCV) Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Termostatisk

Detaljer

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering TBV-CM Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-CM TBV-CM Konstruert for bruk på terminaler i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Solberg & Andersen AS

Solberg & Andersen AS Solberg & Andersen AS Erfaringer med Reguleringsventiler i et livsløpsperspektiv Tore Juvik Valg av reguleringsventil Fokus fra sluttbruker - fra krybbe til grav Prosess- og driftsforhold Vedlikeholdstekniske

Detaljer

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde DA 516, DAF 516 Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Kompakt differansetrykkregulator for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Tom Schorpen og Ivar Tuflåt Sjømæling. Selvregulerende kontrollventiler.muligheter og begrensninger

Tom Schorpen og Ivar Tuflåt Sjømæling. Selvregulerende kontrollventiler.muligheter og begrensninger Tom Schorpen og Ivar Tuflåt Sjømæling Selvregulerende kontrollventiler.muligheter og begrensninger - leverandør av ventiler, aktuatorer og instrumenter Tlf: 41 50 11 00 ww.sifag.no - riktige produkter

Detaljer

Prosjektoppgave fagsertifikat hydraulikk 2016 for Odd Loven

Prosjektoppgave fagsertifikat hydraulikk 2016 for Odd Loven Prosjektoppgave fagsertifikat hydraulikk 2016 for Odd Loven Saipem Norge Installasjon: Scarabeo5 1 Innledning: Oppgaven omhandler hydrauliske arbeidsvinsjer som står montert på boredekk på Scarabeo 5.

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa.

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa. Oppgave 1 Vi har et legeme som kun beveger seg langs x-aksen. Finn den gjennomsnittlige akselerasjonen når farten endres fra v 1 =4,0 m/s til v = 0,10 m/s i løpet av et tidsintervall Δ t = 1,7s. a) = -0,90

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Primær side. Sekundær side. Figur 1. Figur 2

Primær side. Sekundær side. Figur 1. Figur 2 Slik virker alle forgassere Under er oversikt om hvordan vakuum fungerer i en forgasser under forskjellige forhold. Dette er gradert -, og har ingen virkelig verdi da det vil variere med kamtider etc.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Prosjektoppgave fagtekniker i hydraulikk. Lars Hodnekvam Thorsen

Prosjektoppgave fagtekniker i hydraulikk. Lars Hodnekvam Thorsen Prosjektoppgave fagtekniker i hydraulikk Lars Hodnekvam Thorsen 2015 Innledning: Oppgaven går ut på analysering og beregning av hydrauliske kretser. Oppgaven tar for seg to forskjellige kretsløp, et lukket

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Innregulerings- og reguleringsventiler TBV-C Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE Konstruert

Detaljer

NTNU Institutt for Termisk Energi og Vannkraft

NTNU Institutt for Termisk Energi og Vannkraft NTNU Institutt for Termisk Energi og Vannkraft LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG 64182 PNEUMATIKK FREDAG 5. DESEMBER 1997 Oppgave 1 ( 15% ) a) Velg sylinder for et nettrykk på 6.3 bar. Kraften sylinderen

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Kurs i ventilteknikk

Norsk olje og gass plan for opplæring. Kurs i ventilteknikk Norsk olje og gass plan for opplæring Kurs i ventilteknikk Versjon nr: 1 Dato: 20. september 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Kurs i ventilteknikk Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg)

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg) 1 Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf: 73594388 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Institutt for teknisk kybernetikk EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINAVENTIER / 2-VEIS TERMINA INNREGUERINGSVENTI FOR ON/OFF-REGUERING Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg. TBV-C sikrer nøyaktig hydronisk regulering og optimal gjennomstrømning

Detaljer

Høytrykksforsterkere. Beskrivelse

Høytrykksforsterkere. Beskrivelse 1 Høytrykksforsterkere Oppfinnelsens område Beskrivelse Foreliggende oppfinnelse vedrører høytrykksforsterkere. Bakgrunn for oppfinnelsen Høytrykksforsterkere (HPI'er - High Pressure Intensifiers) blir

Detaljer

Elektriske kretser. Innledning

Elektriske kretser. Innledning Laboratorieøvelse 3 Fys1000 Elektriske kretser Innledning I denne oppgaven skal du måle elektriske størrelser som strøm, spenning og resistans. Du vil få trening i å bruke de sentrale begrepene, samtidig

Detaljer

Equimeter. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.1. IVAR Equimter. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

Equimeter. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.1. IVAR Equimter. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad IVAR Equimter Equimeter Patentsøkt firmapost@ 1/8 Produktblad IVAR Equimeter Nytt system for energi- og mengdemåling Modulene for måling av termisk energi sikrer automatisk drift og korrekt

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kuleventil Type V16 syrefast stål / redusert løp / DN 8 til DN 200

Kuleventil Type V16 syrefast stål / redusert løp / DN 8 til DN 200 syrefast stål / redusert løp / DN 8 til DN 200 GCHOT Høy-kvalitets tre-delt kuleventil med en unik konstruksjon for lett og rask installasjon og vedlikehold. Disse produktene har blitt konstruert, produsert

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer 1 Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondesator Oppbygging,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

TA-COMPACT-P. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering

TA-COMPACT-P. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / Den trykkstabiliserte innregulerings- og reguleringsventilen

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

SIRe Basic, SIRe Competent. VOSP, trykkuavhengig ventilpakke on/off Komplett sett med toveis trykkuavhengig regulerings- og

SIRe Basic, SIRe Competent. VOSP, trykkuavhengig ventilpakke on/off Komplett sett med toveis trykkuavhengig regulerings- og Velg ventilsett Vannbårne enheter som styres av SIRe, kan kompletteres med ventilsett. Det er enkelt å velge rett ventilsett. Se oversikten over valgt SIRe Basic, Competent eller Advanced, og velg det

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Bruk av plast i ventiler og instrumenter

Bruk av plast i ventiler og instrumenter Bruk av plast i ventiler og instrumenter Georg Fischer AS Jarle Zetterstrøm Salgssjef Oversikt Plastmaterialer PLAST MATERIALER Ventiler Kuleventiler Kuleventilens fordeler Økonomisk Vann applikasjoner

Detaljer

VLSP TAC SD230 AV BPV10 SD230 TAC BPV10

VLSP TAC SD230 AV BPV10 SD230 TAC BPV10 VLSP SD230 TAC BPV10 AV TAC SD230 AV BPV10 SE... 2 GB... 9 NO... 16 DE... 23 FR... 30 NL... 37 ES... 44 RU... 51 NO VLSP Komponenter VLSP, trykkuavhengig ventilsett på/av TAC (TA Compact-P) SD230 AV BPV10

Detaljer

Read more at Isiflo.no. Ballofix Ballofix press Ballofix push Ballofix gass FDV DOKUMENTASJON. Minikuleventiler. 1.edition 2012

Read more at Isiflo.no. Ballofix Ballofix press Ballofix push Ballofix gass FDV DOKUMENTASJON. Minikuleventiler. 1.edition 2012 FDV DOKUMENTASJON 1.edition 2012 Ballofix Ballofix press Ballofix push Ballofix gass Minikuleventiler Read more at Isiflo.no Utgave 2006-001 ansv. CTS WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Detaljer

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng)

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Q2-1 Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Vennligst les de generelle instruksjonene som ligger i egen konvolutt, før du begynner på denne oppgaven. Introduksjon Faseoverganger

Detaljer

VENTILER. Magnetventiler...120. Shuntventiler ESBE (sleide)...127. Motoriserte kuleventiler...124. Ventilmotorer for ESBE-ventiler...

VENTILER. Magnetventiler...120. Shuntventiler ESBE (sleide)...127. Motoriserte kuleventiler...124. Ventilmotorer for ESBE-ventiler... VENTILER Magnetventiler...120 Motoriserte kuleventiler...124 Shuntventiler (kjegle)...125 Shuntventiler ESBE (sleide)...127 Ventilmotorer for ESBE-ventiler...129 Strupeventil...130 Ventilmotorer for VB-serien...12

Detaljer

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L Dagens temaer Induksjon og spoler RL-kretser og anvendelser Fysiske versus ideelle

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Reguleringsstrukturer

Reguleringsstrukturer Kapittel 11 Reguleringsstrukturer Dette kapitlet beskriver diverse reguleringsstrukturer for industrielle anvendelser. I strukturene inngår én eller flere PID-reguleringssløyfer. 11.1 Kaskaderegulering

Detaljer

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras nr. 00 NRF-nr. 405 Strålesamler M4 x utv. Ø 0 mm kobberrør Støyklasse Trykk-klasse 50 KN/m² Tekniske data Arbeidstrykk: 00-000 kpa Vannmengde ved 00 kpa:

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken LABORATORIERAPPORT Halvlederdioden AC-beregninger AV Christian Egebakken Sammendrag I dette prosjektet har vi forklart den grunnleggende teorien bak dioden. Vi har undersøkt noen av bruksområdene til vanlige

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering TBV-C Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL INSTRUKSJONSMNUL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 nvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil TA-PICL Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en prefabrikkert shuntgruppe for regulering av temperatur. TA-PICL

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

Vannbrems, Syklon Type CY/-

Vannbrems, Syklon Type CY/- Vannbrems, Syklon Type CY/- e CY/- vsp 4.200 Denne typen CY regulatorer virker for enhver kapasitet mellom 8-10 liter per sekund til 600 liter per sekund. Den kan skaffes med fast innløpsåpning (type CY/C)

Detaljer

Kuleventil Type V16 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200

Kuleventil Type V16 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200 GCHOT Tre-delt kuleventil med en unik konstruksjon for lett og rask installasjon og vedlikehold. Disse produktene har blitt konstruert, produsert og testet under

Detaljer

RICHARDS. Kuleventiler Figur R382 redusert løp størrelser 15-100 mm

RICHARDS. Kuleventiler Figur R382 redusert løp størrelser 15-100 mm uleventiler igur R382 redusert løp RIARS n tre-delt kuleventil for generelle anvendelser, med redusert løp og flytende kule-konstruksjon som passer for en rekke industrielle prosessanvendelser. genskaper

Detaljer

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi Kompetansemål Konkretisering av kompetansemålene Karakteren 5 og 6 høy grad av måloppnåelse Karakteren 3 og 4 middels grad av måloppnåelse

Detaljer