HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar"

Transkript

1 HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

2 Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper deg gjerne 7 Gode råd før studiestart 8 Studiestart og fadderordning 9 Studentsamskipnaden, velferd og bustad i Volda 10 2 Kart over Volda og campus 12 Ut i verden - grip muligheten! 14 Forsking, innovasjon og næringsutvikling 16 Studenttinget i Volda 17 Sosialt - spennande og utfordrande 18 Studietida kan ikkje undervurderast 19 Aktiv i Volda 20 Den Norske Dokumentarfilmfestivalen 22 Veka Studentstaden Volda - frå A til Å 24 Studenthuset Rokken 26

3 Er Volda det rette for meg? Eg heiter Ingunn Nordal, og er studierettleiar ved Høgskulen i Volda. Eg snakkar med mange om kva dei vil bli, kva som er viktig for deira val, og korleis ein kan nå fram til den utdanninga ein ønskjer. Spørsmål som er viktige for deg, er også viktig for meg å gi gode svar på. Kanskje treng du berre å snakke litt, hjelp til å sortere tankane rundt kva du likar, kva du er god til og kva du må ta omsyn til når du skal velje. HØGSKULEN I VOLDA Boks Volda Tlf: Faks: REDAKSJON: rektor JØRGEN AMDAM høgskuledirektør JACOB KJØDE JR. infomasjonsansvarleg PER ARNE BRANDAL infomasjonskonsulent KRISTIAN FUGLSETH informasjonskonsulent MARTHE ALNES Design/sats: pab08 Trykk: Viketrykk Framsidefoto: Hanne Marie Molde Er Volda det rette for meg? Kanskje, og kanskje ikkje. Volda er ikkje nokon storby, og det er nettopp det som gjer studiestaden så spesiell. Her er det er billeg å bu, korte avstandar, og eit godt og inkluderande studentmiljø. Tilboda er mange, både fagleg og på fritida. Studentane gir tilbakemelding på at det er lett å bli kjent, og med studentgrupper mindre enn i dei største byane vert relasjonane nære, både til medstudentar og dei fagleg tilsette. Dette gjer det enklare å finne deg til rette og gjennomføre studia som du planlegg. Treng du tilrettelegging? Alle studentar møter krav og forventningar i studiet, og må vise engasjement og ta ansvar. For mange er dette utfordrande, og nokre møter større utfordringar enn andre. Kanskje du har dysleksi, opplever fysiske hindringar, eller slit psykisk. Uansett vil vi prøve å legge til rette så du kan gjennomføre studium og eksamen på ein god måte. Vi skil mellom to sortar tilrettelegging: Tilrettelegging av undervisning og studiesituasjon, og tilrettelegging ved eksamen. Slik tilrettelegging er ALLTID avhengig av at du sjølv melder frå, og det er viktig at vi veit i god tid kva du treng, slik at vi rekk å gjere noko. Du må få ein uttale frå lege/fagperson om kva som kan hjelpe deg. Kva lurer du på? Mi oppgåve er å høyre på deg, la deg fortelje kva som er ditt problem og kva du treng svar på. Noko kan eg svare på direkte, andre gonger er eg vegvisar til andre som sit med kunnskap på sine felt, til nettsider og annan informasjon. Eg vil forsøke å svare deg så godt eg kan. Det er viktig for deg å vite at vi også har Sørvistorg og eit Søk-korpset som kan hjelpe deg med praktiske spørsmål. Søk-korpset er eit team på tre Studierettleiar Ingunn eller studentar som i sommar vil svare på spørsmål og gi deg den informasjonen du treng som student. Du kan lese meir om det på side 7. Du finn meg ved Sørvistorget i 1. etasje i Berte Kanuttehuset. Eg har det første kontoret, og vanlegvis finn du meg der måndag, onsdag og fredag frå Kanskje vi snakkast? 3 HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

4 Høgskulen i Volda tek studiekvalitet på alvor. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har nyleg evaluert journalistutdanninga vår. Styret i NOKUT konkluderte med at journalistutdanninga i Volda held eit høgt fagleg nivå, og dei dokumenterte resultata er tilfredsstillande. Den sakkunnige komiteen konkluderer slik: «Konklusjonen er at bachelorgradsstudiet i journalistikk ved Høgskulen i Volda oppfyller NOKUT sine standardar og kriterium for akkreditering av studium på lågare grads nivå på alle punkt. Etter å ha gått gjennom sjølvevalueringa og anna dokumentasjon frå Høgskulen i Volda, og gjennom institusjonsbesøk, meiner komiteen at studiet held eit høgt fagleg nivå. Komiteen vurderer at dokumenterte resultat, gjennomstrøyming og karakterfordeling er tilfredsstillande. Studentane og arbeidsgjevarane er godt nøgde, det faglege arbeidet er høgt, og den tette kontakten mellom studentar og dei fagleg tilsette styrkjer det faglege miljøet og er med på å utvikle fagmiljøet vidare.» 4 KVIFOR VOLDA? Med 3000 studentar og 300 tilsette er Høgskulen i Volda (HVO) den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Kreative og aktive fagfolk og studentar gjer at den tradisjonsrike høgskulen står fram som eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Volda ligg litt sør for Ålesund på Sunnmøre, ved inngangen til Sunnmørsalpane innbyggjarar og omlag 2000 studentar bur oppetter bakkane som strekkjer seg opp frå fjorden. Like utanfor Volda sentrum ligg Høgskulen i Volda. Den intime atmosfæren, den gode kontakten mellom lærar og student, dei små avstandane og den tette og fruktbare koplinga mellom høgskulen og kulturbygda Volda, gjer at mange får assosiasjoner til klassiske europeiske universitetsbyar. Nærleik og det faktum at det er relativt lett å få gode leiligheiter til ein rimelig penge, gjer at du har råd til å være heltidsstudent i Volda. Fagprofil Høgskulen i Volda er ein internasjonalt orientert høgskule som tilbyr nokre av dei mest populære medieutdanningane i landet. Høg-skulen har også mange andre solide og etterspurde yrkesutdanningar innanfor lærar- og førskulelærarutdanning, sosialfag og administrasjon og planlegging. Du finn også eit godt og breitt tilbod innanfor fagområde som språk og historie, musikk, idrett og friluftsliv, kunst og handverk og drama. Høgskulen i Volda kan no tilby heile fem mastergrader. Læringsmiljø Ein konsentrert campus med mange gode og moderne fasilitetar, godt og lett tilgjengeleg IT-utstyr, spesialrom som studio, teatersal, øvingsrom, datarom og lesesalar m. m. gir gode rammevilkår for læring. Dei små avstandane gir også eit tett og sosialt miljø der ein lett kjem i kontakt med lærarar, andre tilsette og studentar på andre utdanningsprogram. Aktivt studentmiljø Eksempel på slike dugnader med brei deltaking frå ulike studentgrupper, er sosiale og kulturelle høgdepunkt som studentveka med revy, Den norske dokumentarfilmfestival, animasjonsfilmfestival, skikonkurransen X2, o. a. Studentane er også aktive i drift og programval ved studenthuset ROKKEN. Fritid Møre og Romsdal fylke er prega av ein fantastisk natur, eit allsidig og livskraftig næringsliv og eit rikt og variert kulturliv. I vesle Volda finn du det meste av det du treng, anten du vil gå på kafe, nyte kunst og kultur, lytte til jazz, rock eller kyrkjemusikk, oppleve nattelivet eller berre ta deg ein tur i gata. Den flotte naturen lokkar til eit aktivt friluftsliv. Låge levekostnader og godt studiemiljø I Volda har studentane råd til å vere heiltidstudentar. Det er lett å få ein stor og god bustad til ein rimeleg pris og velferdsordningane for studentane er godt utbygde. Internasjonalt miljø På Høgskulen i Volda kan du møte medstudentar frå rundt 30 land. Vi har ein aktiv internasjonal klubb med klubbkveldar annan kvar veke og ein eigen treffstad for norske og utanlandske studentar Pangaia. Dette vil kunne gi deg inspirasjon til å realisere draumen om eit utanlandsopphald. Det er eigentleg berre opp til deg! Alt er mogleg, og det er berre fantasien som set grenser.

5 5 Angela Hagen er kommunika sjons rådgjevar med informasjonsutdanning frå Volda. Ho arbeider no i Godt Sagt kommunika sjon AS. Hagen ser at eit breitt kontaktnett er svært viktig for å få oppdrag. Kontaktnettet frå studietida er gull verdt. Slik sett trur eg studentane ved Høgskulen i Volda har ein fordel, fordi medieutdanningane der er så pop ulære. Miljøet er tett, og det er lett å knyte kontakt med andre. Hagen legg også vekt på at det var ein kjempefordel å ha felles undervisning med journaliststudentane. Slik får dei framtidige informasjonsmedarbeidarane innsikt i korleis journalistane arbeider. Etter tre år på kunst og handverk i Volda har Ole Olsen Bolsønes berre gode ting å seie om studiestaden. Eg visste Volda ville vere ein super stad å vere. Studentmiljøet er sosialt og vennleg, det er billig å bu her, naturen er nær og det er gode treningsmuligheiter. På den akademiske sida likte eg fridommen, og såg høve til å gjere nokre interessante fagkombinasjonar (kombinasjonen kunst og mediefag). Ole kom til Volda etter to år med utlandsstudium. Eg valde kunst og handverk som eit gunstig springbrett til vidare kreativ utdanning. Samstundes som eg er glad i ski og fjell, så er Volda ideelt. Mah-Rukh Ali arbeider som nyheitsanker i TV2 si storsatsing Nyhetskanalen, og har journalistutdanning frå Volda. Gjennom utdanninga har ein sjansen til å få praksisplass i ei medieverksemd, noko som gir kjennskap til det faglege miljøet. Her får praksis og teoretiske innfallsvinklar møtast på ein heilt annan måte. Studiet har gitt meg ei verktøykasse, som gir hjelp til å måle, vege og sjå ting utanfrå. Det er praksis som gjer deg til ein god journalist! Mah-Rukh ser på studietida i Volda som ei god investering for framtida, der ho fekk møte eit godt fagleg miljø og eit fantastisk studiemiljø. Eg har mange kollegaer som har studert i Volda, og det kan ikkje undervurderast. HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

6 HVO-campus På campus skjer aktiviteten i fem sentrale bygg: Idrettsbygget, Henrik Kaarstad-huset, Berte Kanutte-huset, Hans Strøm-huset og Ivar Aasen-huset (sjå kart s. 13) 6 Fasilitetar og undervisningsrom Høgskulen i Volda arbeider målretta for å legge til rette for best mogeleg undervisning i tilpassa undervisningslokale. Kulturfag som musikk, kunst og handverk, idrett og friluftsliv, drama og dans har spesialrom som teatersal, øvingsrom med vidare i Idrettsbygget og Kaarstad-huset. Musikkseksjonen disponerer eige lydstudio. I idrettsbygget finst det symjehall og styrkerom. Avdeling for medie fag har lokale i Hans Strøm-huset der dei disponerer topp moderne utstyr for produksjon av TV, radio, aviser og animasjon. Det er fleire opne datarom ved Høgskulen: eitt i 1. etasje i Aasen-huset og to i 3. etasje i Berte Kanutte-huset. I tillegg har Høgskulen ein digital språklab. i 2. etasje i Berte Kanutte-huset. På desse dataromma står det til saman rundt 100 PC-ar med Microsoft Office og Internettprogramvare. Nøgde studentar Undersøkingar viser at godt over 70% av studentane våre er godt nøgde med bib liotek og lesesalar. Ved bib lioteket i Berte Kanutte-huset er det om lag 260 arbeidsplassar. I tillegg er det omlag 25 lesesalplassar i andre rom i 2. etasje. Dei same undersøkingane viser også at studentane våre er godt nøgde med tilgangen til data maskiner og anna datautstyr. HVO har ein ny og moderne datapark, og studentane kan logge seg på Internett ved hjelp av trådlaust datanettverk. Semesterstart er 19. august! Avdeling for kulturfag med idrett og friluftsliv, estetiske fag og medie- og kommunikasjonsteknologi held til i Henrik Kaarstadhuset og Idrettsbygget. Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning med lærarutdanning, pedagogikk, realfag, religionsfag og språkfag held til på Berte Kanutte-huset (BK), Henrik Kaarstad-huset, Nedretun og Hans Strømhuset. Avdeling for mediefag med journalistikk, informasjon og animasjon held til i Ivar Aasen-huset og Hans Strøm-huset. Avdeling for samfunnsfag og historie med barnevern og sosionom, historie, planlegging, administrasjon og samfunnsfage er i Hans Strøm-huset og BK. Berte Kanutte-huset. Henrik Kaarstad-huset, gamle lærarskulen. Biblioteket.

7 Vi hjelper deg gjerne! I sommar vil Silje Flåskjer, Joachim Storvik og Lene Hovde ringje til førsteprioritetssøkjarar og svare på telefonar og e-post frå søkjarar og studentar som har spørsmål om studiestart og det å vere student i Volda. 7 Har du spørsmål om opptak studie start eller registrering? Lurer du på korleis det er å studere i Volda og kva slags fritidstilbod og aktivi tetar du kan ta del i? Eller vil du kort og godt vite korleis ein vanleg skuledag er lagt opp? Høgskulen i Volda har to sentrale ordningar for å fange opp spørsmål frå aktive og nyfikne søkjarar: studierettleiarane og portalen for studiestart. Studierettleiarane Studierettleiarane har vore studentar i fleire år, anten ved Høgskulen i Volda eller ved høgskular og universitet i andre delar av landet. Lene har ein bachelor som sosionom i frå Høgskulen, og er no i gang med mastergradsutdanning innan sosialt arbeid Oslo. Silje er frå Volda, men studerer no til allmennlærar i Bergen. Joackim er bergensar og kom hit til Volda som student for tre år sidan. Han har eitt år igjen på bachelorgradsstudiet Media, IKT og design. Alle har god kjennskap til både bygda og studentmiljøet. Felles for dei alle er at dei veit korleis det er å vere student. Studiestartportalen Fram mot studiestart finn du mykje nyttig informasjon på Her finn du hjelpesider, kart, informasjon om bygga våre, kontaktpersonar, rettleiing og rådgjeving, praktisk informasjon om studiet ditt, studiehandboka, ofte spurte spørsmål, nyttige lenker osv. Informasjon om studiestart På studiestartportalen vil vi fortløpande legge ut informasjon om det som gjeld sjølve studiestarten 19. august: offisiell opning av studie året, avdelingsvise orienteringar, sosiale aktivi tetar, fadderprogrammet osv. Du vil også få tilsendt nyttig informasjon frå Høgskulen i posten. Vegvisar Ja, når du kjem til Volda må du sjå etter «Informasjon til nye studentar». Dette magasinet inneheld meir detaljert informasjon om Høgskulen, fasilitetar og funksjonar, innføringsveka m.m. I tillegg til dei HVO tilsette vil også eit korps av faddarar stå klar til å møte deg. Det du må hugse å gjere i godt tid før 1. september, er å registrere deg. Ja, nøl ikkje med å kontakte oss om det er noko du lurer på! KONTAKT OSS! Ikkje nøl med å ta kontakt med studierettleiarane! Ring (måndag-fredag ) eller bruk e-post: Sjå også studiestart HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

8 Gode råd før studiestart Ei klassisk kjelde til irritasjon og konfliktar er folk som ikkje ryddar skikkeleg opp etter seg på kjøkenet. Det er heller ikkje lurt å spe på budsjettet med å naske fårepølse frå naboen sin, ler Ann- Kristin. 8 Studentrådgjevar Ann-Kristin Myklebust Overgangen frå å vere elev i den vidaregåande skulen til eit tilvere som student ved ein høgskule eller eit universitet kan vere stor og utfordrande for mange. Studentrådgjevar Ann-Kristin Myklebust gir nokre gode råd på vegen. studentregistreringa ved studiestart. (Dette får du meir informasjon om seinare!!). Planen viser obligatoriske emne og eventuelle tilrådde og valfrie emne innanfor eit studieprogram. Økonomi Som sosialrådgjevar har Ann- Kristin møtt mange som synest det er vanskeleg å halde styr på økonomien. Rett nok er dette blitt betre etter at Lånekassa begynte å betale ut månadsvis. Før fekk ein pengar ein gong per semester. Då kunne det hende at nokre fekk det svært trongt før neste utbetaling. Det kan i alle høve vere lurt å setje opp eit månadsbudsjett, seier ho. eit utruleg rikt organisasjonsliv både på og utanfor campus. Eg oppmodar alle til å ta del i arrangementa i fadderveka ved studiestart. Der får ein masse informasjon og kan knyte kontaktar som ein vil ha glede og nytte av resten av studietida, seier Ann-Kristin. På rett hylle? Det hender også at studentar kjem i tvil om dei har valt rett studium. Til desse har Ann- Kristin følgjande råd: Fullfør studieåret. Ta kontakt med studierettleiar Ingunn og skaff deg informasjon om korleis studiet du har valt, kan brukast på ein fornuftig måte vidare. Den største forskjellen er nok at ein må ta eit større ansvar for eiga læring. Undervisninga er lagt opp på ein heilt annan måte enn i vidaregåande. Her vekslar ein mellom undervisning i basisgrupper (med 5-6 studentar), seminargrupper (om lag 20 studentar) og plenum (opp til 140). Ein får ikkje lenger den same tette oppfølginga med hyppige lekseprøver. Studentane må sjølve halde seg orienterte om ulike fristar knytte til oppmelding til eksamen, obligatoriske emne og innleveringar, seier Ann- Kristin. Nokre gode råd Det kan vere vanskeleg å sjå kva som er dei viktigaste problemstillingane innanfor dei ulike emna. Møt opp på førelesingane, les oppsummeringavsnitta i bøkene og skumles lærebøkene på pensumlista om du har spørsmål du til då ikkje har fått svar på. Ta del i seminargrupper og kollokviegrupper. Der treffer du medstudentar. Rettleiing Høgskulen i Volda legg vekt på personleg rettleiing. Studentar som tek 60 studiepoeng eller som er inne i eit lengre utdanningsløp, får oppnemnt ein utdanningsrettleiar. Tidleg i haustsemesteret vil utdanningsrettleiaren kalle nye studentar inn til ein samtale, individuelt eller gruppevis. Utdanningsplan Alle studentar skal ha ein utdanningsplan. Dette må du stadfeste i Studentweb i samband med den viktige Kollektiv I Volda har Studentsamskipnaden mange koselege tun med studenthyblar og bustader der studentane lever tett. Det kan vere utruleg sosialt, men det har også sine utfordringar. Ei klassisk kjelde til irritasjon og konfliktar er folk som ikkje ryddar skikkeleg opp etter seg på kjøkenet. Det er heller ikkje lurt å spe på budsjettet med å naske fårepølse frå naboen sin, ler Ann-Kristin. Heimlengsel Det er ikkje alltid like lett å flytte frå familie og vener. Når haustmørkret set inn, kan nokre oppleve at det blir ekstra tungt. Det er viktig å engasjere seg. Det er den beste medisinen mot heimlengsel. Volda har Rådgjevingstenester Alle problem blir mindre om ein har nokon å dele dei med. Høgskulen i Volda har eit godt utbygt støtteapparat med studierettleiing, sosial rådgjevingsteneste, psykologisk rådgjevingsteneste, og sjukepleiar. Desse vil meir enn gjerne hjelpe deg så godt dei kan, seier Ann-Kristin Myklebust. Les meir på

9 Fadderordning Kva gjer vesle Volda til ein av dei beste studiestadene i landet? Mange finn svaret i løpet av den første veka. Når du kjem som ny student til Volda vil ei rekkje erfarne studentar stå klare for å møte deg - det er tid for fadderveke! Fadderveka i Volda har lange tradisjonar, og i denne veka skjer det mykje som er verdt å få med seg. Den formelle studiestart-opninga tysdag 19. august er starten på innføringsveka. Fadderordninga Fadder ordninga har vore eit fast innslag i studentmiljøet i Volda i fleire år. Fadderane skal syte for at starten på studieopphaldet blir så bra som mogeleg. Fadderane er studentar som har studert her i eitt eller fleire år, og vil mellom anna orientere deg om Høg skulen, campus, Volda og omegn. Det vert også ei rekkje sosiale arrangement og konsertar på Rokken. Sosial veke for alle Det har ikkje vore problem å skaffe fadderar, og fleire studentar har allereie meldt seg. Fadderveka blir ei sosial veke for alle. Det er alltid kjekt med nye studentar! Vi har det bra her i Volda. Det er ein liten stad med mykje sosialt, og det er nok av ting å finne på. Om ein vil engasjere seg, er her mange studentorganisasjonar for ei kvar interesse. Fadderveka gir eit møte med Volda, medstudentar og andre som også er i her i studietida. Av fadderane vil ein raskt få vite meir om studiet og staden, og det blir kjempe artig, seier ho. 9 Fadder-Jenny Vi ønskjer at du så fort som mogleg vert kjend med alle medstudentane dine, både på ditt eige studium og på tvers av dei fire avdelingane våre. Det er Studenttinget som er ansvarleg for Fadderveka, og i år er det Jenny Ekrem Skjærseth (24) som er fadderansvarleg. Ho går 2. året på Media, IKT og design, og har vore student ved HVO i to år. Eg hadde lyst å engasjere meg og har alltid oppsøkt utfordringar, derfor tok eg vervet som fadderansvarleg. I tillegg er det veldig sosialt og gøy! Eg har vore ny student sjølv, så eg veit kor viktig fadderordninga er, seier Jenny med eit smil. Programmet Jenny lovar ei veke med aktivitetar gjennom heile veka. Første post på programmet er rebusløp, og gir deg som ny student ei lita oversikt på campus. I tillegg blir det konsertar, grillfest med meir. Målet med veka er å bli kjent med Volda og nye menneske. Alle nye studentar vil få utdelt ein fadderpose ved studiestart, men innhaldet er ei overrasking, så gle deg! Alle fadderar vil ha blåaktige t-skjorter, og etter faginformasjonsmøta kjem fadderane til kvar klasse og tek dykk med. Programmet kjem på www. hivolda.no/fadder Fadderansvarleg Jenny Studiestart 2008 Tysdag 19. august Berte Kanutte-huset kl FADDERVEKE frå 19. AUGUST HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

10 Studentvelferd og bustad 10 Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) er velferdsorganisasjonen til høgskulestudentane. SfS leiger ut hyblar, driv barnehagar, kantiner, bokhandel, studenthuset Rokken og andre velferdstilbod. I Volda er det lett å finne gode hyblar til ein rimeleg pris. Studentsamskipnaden har 400 hyblar og leilegheiter av god standard og med rimelege leigesatsar. Alle husværa ligg nær Høgskulen, er møblerte, har Internettoppkopling med gratis bruk, innlagt telefon og kabel-tv. Søknadsfrist er 15.mai. Det er mogeleg å søkje etter fristen, for vi tildeler fortløpande så lenge vi har ledige husvære. Barnehage SfS har eigen barnehage med 45 plassar for born mellom eit halvt og seks år. SfS har eit godt utbygt tilbod nær Høgskulen, og fordi dette er ein studentbarnehage, er prisane våre gunstigare enn i andre barnehagar. Søknadsfristen er 15. april. Etter dette vert eventuelle restplassar tildelte fortløpande. Bokhandel SfS har eigen bokhandel på høgskuleområdet. Her finn du eit stort og rikt utval av faglitteratur, noko skjønnlitteratur og rekvisita. Treng du noko anna enn det vi har i butikken, bestiller vi det til deg. Kantine SfS driv ei stor og flott kantine i Berte Kanutte-huset. Her serverer vi varmrettar og à la carte alle kvardagar, i tillegg til brødmat og salatar. Det er også ei lunsjkantine i Henrik Kaarstad-huset og eit lite utval av kaldmat i bokhandelen. Rådgjevingstenesta Dette er ei allmenn rådgjevingsteneste med sosialfagleg kompetanse. Der kan du som student få hjelp til å løyse ulike situasjonar og problem som du opplever som vanskelege. Studentar kan og få hjelp med å finne fram til ulike funksjonar på høgskulen eller i hjelpeapparatet. Rådgjevingstenesta er gratis - og studentrådgjevaren har teieplikt. Psykologisk helseteneste SfS har i samarbeid med Høgskulen inngått avtale med psykologar som står til rådvelde for studentane. Du kan ta kontakt med psykolog tenesta direkte, studentrådgjevar eller SfS sin administrasjon. Støtteordningar Vi har ulike støtteordningar. Alle studentar kan søkje om refusjon av ulike helseutgifter frå Helsekassa eller Helsefondet, medan lag og organisasjonar kan søkje om støtte frå velferdsmidlane. Meir informasjon om tenestene finn du på nettsidene våre. Du er velkomen til å søkje bustad hos oss, elektronisk via: w w w. s t u d e n t s k i p n a d e n. n o Visste du at: - SfS disponerer ei stor hytte på Folkestadfjellet med sengeplass til 25 personar, som studentane kan leige rimeleg. Har du heller lyst på ein båttur, så har vi òg ein plastbåt med påhengsmotor liggande i hamna i Volda sentrum. - Vi er medeigar i treningssenteret TREN Volda AS som held til i Volda sentrum. Her kan du trene på eiga hand med styrkeapparat, eller du kan gå på gruppetrening i sal. Gunstige studentprisar. Helsestasjon for studentar Ved Høgskolen i Volda er det etablert eit helsestasjonstilbod for studentar. Helsesøster/jordmor er til stades kvar måndag kl i lettbygget ved Høgskulen. Annankvar fredag er det lege på Helsestasjonen. Du får tilbod om: - Testing på klamydia - Informasjon om prevensjonsmetodar - Fåreskriving av prevensjonsmidlar - Utdeling av gratis kondomar - Hjelp til å bestille time hos fastlege (ordne med fastlege) - Uformell samtale om kropp, seksualitet og prevensjon Bustad vert tildelt fortløpande etter 15. mai - først til mølla!

11 Kantina i Berte Kanutte-huset 11 Hybelhus på Myrane Du finn bokhandel i Ivar Aasen-huset SfS har nye kontor i bygget rett sør for Strøm-huset. Sjå kart. Tlf: Epost hivolda.no Sfs har eigen studentbarnehage HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

12 Kart over Volda A Andanesvegen D 4 Anders Vassbotnv. DE3 B Bakkelidvegen H 2 Bakkevegen F 2 Bergshagen I 2 Bergsvegen H 2 Bjørkelunden G 2 Bjørnevegen H 1 Brauta G 1 Bregnevegen F 1 Brenslene F 1,2 Bøgardsvegen H 2 Bøkevegen E2 D Doktervegen C 2,3 Dr. Halkjelsvikvegen E 2 E Einebakken EF 1,2 Ekornvegen C1 Elvavegen I 2 Elvegata D 3 Engesetgeila CD 1 Engesetvegen CD 2 Eplehagen C1 Espene C2 F Fedengarden D2 Fjellvegen D 1,2 Fransvegen I 2 Furebakken FG 2 G Gamle Engesetveg C2 Gamletufta H2 Gamletunvegen CD2 Gamlevegen B1,2 Gjerdsvegen G2 Granlida F2 Grendavegen FG, Gymnasvegen C2,3 H Halkjelsgate C3 Hamnegata C3 Hans Strøm vegen D4 Haslevegen C2 Hauane C3 Heggehola DE2 Heltnevegen FG2 Hjellbakkane GH2 Holmen D3 I Industrigata D3 K Kapteinsvegen D1,2 Kleppesjøvegen B2 Kleppevegen C 1,2 Klokkarvegen B2 Klørivegen B1 Kløvertunvegen EF2 Koldå G1 Korsa B2 Krikebøvegen H12 Kvennavegen D2 Kylnevegen D3 Kyrkjegata C3 Kårstadvegen DE2 L Legene E2 Lerkvegen G2 Lindevegen DE2 Lisjenakkvegen F1 Lyngbakken E2 Lyngåsen E1 Lægdavegen D4 Lønnevegen C1 M Markvegen E3 Monsvegen F2 Mosevegen E1 Mylnevegen E4 Myravegen E3 N Naustvegen D4 Nesavegen C3 Nordalsvegen A1 Nybråtet I2 Nygardsvegen F2 Nylenda 12 A B C D E 12 1 Ørstavegen Nordalvegen Klørivegen Nordalvegen Øggardsvegen Martavegen Engesetgeila Til Dinglavatnet/Melshornet Solhøgda Gamlevegen Ekornvegen Eplehagen Kusymrevegen Kleppevegen Engesetgeila Øvrevegen Lyngåsen Mosevg. Espene Lønnevegen Kapteinsvegen Smalebakken Kleppesjøvegen Korsavegen 1 Apotek, flytta til 25 2 HVO: Hans Strøm-huset 3 Bensinstasjonar 4 Det Grøne Treet 5 SfS: Heltne studentheimar 6 HVO: Ivar Aasen-huset 7 HVO: Brakketun 8 SfS: Røysmarka stud. b. hage 9 HVO: Henrik Kaarstad-huset 10 HVO: Nedretun 12 HVO: Idrettsbygg/Symjehall 13 Nordea 14 Kyrkja 15 Viva Volda 16 HVO:Lettbygget 17 Maurtua fritidsklubb 18 SfS: Myrane studentheimar 19 Politi / Lensmann 20 Posten / Lækjar 21 SfS: Porse studentheimar 22 Rådhuset / Folkebibliotek 23 Samfunnshuset / Kino 24 Sjukehuset 25 Sfs: Rokken 25 Spinneriet 26 Ferje 27 Voldahallen 28 Leiteland camping Ørstavegen Gamlevegen Haslevegen Klokkarvegen Ørstavegen Gml. Engesetvg. Vevendelvg. Seljebakken Hauane Nesavg. Steinbakken Smithsgt. Vikenesvg. Engesetvg. Dokter Øvrelidvg Storgt. Ottamarka vegen Storgata Hamnegata Kleppevegen Halkjelsgt. 29 Volda og Ørsta Sparebank 30 Volda stadion 31 Volda Turisthotell 32 Volda v.g. skule 33 Volda v.g. skule 34 HVO: Berte Kanutte-huset 35 SfS: Røysmarka studentheimar 36 Cafe France 38 Landscape og Dirty Nelly 39 Buss / Taxi 40 Studentsamskipnaden (SfS) 4 Ragnvaldmarka Gymnasvegen Gymnasvg Kyrkjegt. Engesetvegen Hamnegata 27 Rådhusgt. Røysgt. Snippa Gamletunsvegen Storgata Porsemyrvegen Fedengarden Skjervavegen Anders Vassbotn vegen Industrigt. Ristevg. Rognelida Engesetvg. Snarvegen 12 Naustvg. Skjervavegen Fjellvegen Kylnevg. 9 Kvennavg. Skogane Røysbakken Andanesvegen Rotsetgeila Røyslivegen 10 Prestegata Lægdavg. Teinene Lægdavg. 7 Porsemyrvegen Hans Strøm vegen Skrivarvg. Hegghola 8 Storebakken Lindevegen Kårstadvegen 3 Rotsetgeila Symrevegen P P 35 Riksveg 651 Røysmarka studentb. hage Berte Kanutte-huset P 2 Lyngbakken P Markvegen Røysmyrvegen Nytun 40 6 Prestegata Bøkevegen Legene P Riksveg 651 Myravegen Myravegen Mylnevegen Sjukehusvegen Røys Råsa Dr. Halkjelsviks veg Kløvertunvg Rotsetgeila 18

13 Nymarksvegen I2 Nytun E2 O Ospelida G2 Ottamarka C2 P Plassevegen GH2 Porsemyrvegen CD2,3 Prestegata DE3 R Ragnvaldmarka C2 Raudemyrvegen F1 Ristevegen D4 Rognelida D2 Rotsetgeila D4 Røysbakken D3 Røysgata C3 Røyslidvegen DEF2 Røysmyrvegen E2 Rådhusgata C3 Råsa E2 S Seljebakken C3 Sjukehusvegen E2 Skjervavegen D2 Skogane D3 Skrivarvegen D4 Smalebakken E 1,2 Smiebakken F2 Smiths gate C3 Snarvegen D2 Snippa C3 Solhøgda E1 Sollida F2 Steinbakken C2 Steingardsvegen G2 Storebakken D4 Storgata C3 Storhagen I2 Stormyra C3 Storsteinsvegen F1 Symrevegen E2 T Teinene D2 U,V,Ø Uravegen G2 Vevendelvegen C2 Vikebygdvegen FI 2,3 Vikenesvegen C3 Øggardsvegen B1 Ørstavegen ABC1,2,3 Øvrevegen D1 Øvrelidvegen C2 F G H I 13 lidvg. Bregnevg. Einebakken Raudemyrvg. Brenslene Granlida Lisjenakkvg. Storsteinvg. Koldå Steingardsvg. Børkelunden Brauta Ospelida Bjørnevegen Bøgardsvegen Bjørnevegen Bergshagen Bergsvegen. 24 Røyslidvg. Furebakken Heltnevg. Grendavg. Sollida Monsvg. Lerkevg. Uravegen Gjerdsvg. Plassevegen Hjellbakkane Bergsvegen Gml.tufta Hjellbakkane Bakkelidvegen Storhagen Nylenda Krikebøvegen Nybrået Nymarkvg. Fransvg. Elvevg. Bakkevg. S m i e b a k k e n Heltnevg. Nygardsvg. 5 Vikebygdvg. Vikebygdvg. Vikebygdvegen Midttun Osgarden Riksveg 651 Granheim Leiteland Rotsetstranda Årneset Ragnvaldmarka (badeplass) Rotevatnet Engesetvegen Gamletunsvegen Storgata Fedengarden Porsemyrvegen Skjervavegen Campus Rognelida Engesetvg. Snarvegen 12 Skjervavegen Fjellvegen Kylnevg. 9 Kvennavg. Skogane Teinene Røyslivegen P 10 7 P 35 Porsemyrvegen Hegghola Lindevegen Kårstadvegen Symrevegen Berte Kanutte-huset 34 P 16 2 Lyngbakken P Røysmyrvegen 6 40 Nytun P Myravegen Sjukehusvegen 18 HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

14 Ut i verden - grip muligheten! 14 Fra første gang du setter foten din i kantinen på Berte Kanutte, vil du kjenne de gode internasjonale vibrasjonene. Her finner du blant annet et internasjonalt møtested; Pangaia et kreativt treffpunkt for både norske og utenlandske studenter. Opptatt av mulighetene? Internasjonal erfaring og kompetanse blir bare mer og mer etterspurt! Er du opptatt av mulighetene til å reise ut i verden som en del av utdanningen din, har du valgt rett studiested! Høgskulen i Volda er blant de fremste i landet når det gjelder å legge til rette for utveksling. Vi har sett hvor viktig det er med erfaring fra utlandet når en skal søke jobb. Studie- eller praksisopphold i utlandet kan være nettopp det som skal til for å sikre deg drømmejobben. Ett semester eller to ute? Ønsker du deg ett semester eller to ute i verden, er veiene ut fra Volda mange og spennende. Med rundt 125 partnere i mer enn 40 ulike land har du mye å velge mellom. Et delstudium kan vare 3-12 måneder, og bli en del av graden din ved HVO, som oftest uten at du taper tid. Det fins gode stipendordninger som kan dekke utgifter til opphold, språkkurs og reise. Ofte rekker pengene lenger ute enn hjemme, og reiser du som Nordpluseller Erasmus-student, får du stipend med på kjøpet. Du kan også ta praksisopphold i Europa med stipend! Vil du lese litt om hvordan tidligere Volda-studenter har opplevd det å være ute, klikk deg inn på: Egne HVO-tilbud Vi har egne tilbud øremerket HVO-studenter. Du kan ta ett semester med Austral-asiatiske kulturstudier og oppleve Malaysia, Japan og Australia. Du kan ha praksisopphold i land som Kenya, India, Spania eller andre eksotiske steder, eller du kan dra på reportasjearbeid i India. Nye internasjonale spesialtilbud er under utvikling, og som HVO-student har du muligheter som studenter fra andre høgskoler og universitet ikke har! Du kan lese mer om de ulike programmene ved å klikke deg inn på og videre til internasjonalisering. Her finner du også en oppdatert oversikt over samarbeidsinstitusjonene våre, og du får mange nyttige råd. Verden i Volda Du kommer ikke til å angre på at du valgte Høgskulen i Volda som ditt studiested! Her vil du få et fargerikt internasjonalt miljø som ekstra bonus. Fra første gang du setter foten din i kantinen på Berte Kanutte, vil du kjenne de gode internasjonale vibrasjonene. Her finner du blant annet vårt internasjonale møtested; Pangaia et kreativt treffpunkt for både norske og utenlandske studenter. Høsten 2008 er det rekordmange internasjonale studenter som har søkt seg til Volda. Dette gir deg unike muligheter til å skaffe deg venner og informasjon om mange ulike land før du selv evt. tar steget ut. I Pangaia vil du også møte vår smilende internasjonale trainee, Luis Casanova Aguilar fra Spania. Vi har også en svært aktiv Internasjonal klubb, med klubbkvelder annenhver fredag på Rokken og mange andre arrangement. Glad i språk? Du lærer aldri å snakke flytende om du blir gående hjemme. Engelsk er greitt det, men hva med å prøve et nytt språk? Det kan vise seg å være nyttig i fremtiden. I høstsemesteret vil vi bl.a. arrangere kurs i spansk for deg som har tenkt deg til spansktalende land. Er du opptatt av mulighetene til å reise ut, er Høgskulen i Volda definitivt stedet for deg! Her åpner vi døra til et vell av muligheter, så vel på campus som ute i verden. Med vitnemål fra Volda og internasjonal erfaring vil du være godt rustet for jobbmarkedet. Velkommen til et pulserende internasjonalt miljø! Internasjonalt i Volda Har du lyst å vite mer, er du velkommen til å ta kontakt med internasjonalt kontor ved : Leder Cecilie Wilhelmsen, , eller med en av de andre internasjonale koordinatorene, Kjell Holby (ALU) Ingun Klepp (ASF) Thomas Lewe (AMF).

15 Volda populært som aldri før Strømmen av internasjonale studenter inn til Volda øker fenomenalt i høstsemesteret, forteller en oppglødd leder av internasjonalt kontor, Cecilie Wilhelmsen. For høstsemesteret 2008 er tallet allerede oppe i førti Erasmus-studenter, og det er før fristen er ute. Studentene kommer fra Tsjekkia, Littauen, Romania, Ungarn, Finland, Polen, Tyskland, Frankrike, Latvia og Spania. Så mange som tolv av dem ønsker fag innen kunst- og håndverk, som er det fagmiljøet som tar i mot størstedelen av de utenlandske studentene, ved siden av Avdeling for mediefag. Det er en stor utfordring for Høgskulen i Volda å ta inn så mange utenlandske studenter, både når det gjelder det faglige, praktiske og det sosiale. Men med et velvillig fagmiljø, et velfungerende internasjonalt møtested, Pangaia og med et raust Volda-samfunn i ryggen, ser vi lyst på arbeidet, sier Wilhelmsen. I tillegg til Erasmus og Nordplus studenter tar HVO hvert år også inn 25 internasjonale studenter til Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Mange av disse går videre på bachelor- og masterprogram i Volda. Totalt er det rundt 120 internasjonale studenter ved Høgskulen i Volda. 15 Ja, norske studenter som kommer til Volda, vil oppleve et internasjonalt miljø på campus, og har muligheten til å få internasjonale venner. Kanskje vil en selv få inspirasjon til å dra ut i verden - mulighetene er mange! Øystein Eian (24), journalistikk. Hilde Dybedal Eikeset (49), sosionom Det er veldig positivt at Høgskulen i Volda legger til rette for og oppfordrer til utveksling. Vårsemesteret i andreåret pakket jeg nemlig kofferten og reiste til Champlain College i delstaten Vermont. Det jeg lærte på college i USA har hjulpet meg som journalist senere. Det anbefales på det sterkeste å studere på Champlain. Verden er annerledes der borte, men det vet alle. For en USA-elsker som meg var semesteret der borte et eneste stort eventyr. Det er ein sjanse i livet, og moglegheitene for utveksling har vore kjent gjennom heile utdanninga. 15. september reiser nokre av oss 3. årsstudentar til Kenya, der vi skal vere i om lag tre månader. Eg har familie heime, men sonen min er vaksen og klarer seg sjølv. Eg fekk støtte frå dei heime til å reise, og ein må berre hoppe i det. Eg gler meg til å sjå landet og samfunnet med eigne auge, og ikkje berre det vi får presentert gjennom media. HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

16 Forsking, innovasjon og næringsutvikling Ved HVO er det høg forskingsaktivitet, og ein har som mål å vere ein vitskapleg høgskule og ein attraktiv samarbeidspartnar. Er du interessert i forsking og sit med ein god idé? Då bør du finne ut kva FORNY kan hjelpe deg med. 16 Bjørn Gunnar Tafjord er prosjektleiar for FORNY ved HVO FORNY er eit av dei mest suksessfulle programma til Forskningsrådet. I dag er det over 200 etablerte verksemder som ein konsekvens av FORNY, og i 2007 kryssa den private verdiskapinga den offentlege innsatsen på 900 mill. på landsbasis. Som student har ein fleire alternativ når ein blir tatt opp ved ein høgskule eller eit universitet. Ved Høgskulen i Volda er det mange spennande forskingsprosjekt, og eitt av dei er forskingsrådprogrammet FORNY. FORNY fokuserer på nyskaping og kommersialisering av gode forretningsidear, og ser på sjansane ein ny ide har til å bli grunnlag for ny verksemd. - Mange veit ikkje i kva ende dei skal starte, og tenkjer at det er eit styr å sette i gang prosessen med lisensar og avtalar. På denne måten er FORNY eit unikt tilbod til studentar og tilsette, fordi ein får god starthjelp dersom ein har ein ide med potensial, seier prosjektleiar Bjørn Gunnar Tafjord. Profesjonell oppfølging HVO er ein del av FORNY- Møre, eit regionalt samarbeid med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Møreforsking. Prosjektet har avtale med Leiv Erikson Nyskaping AS (LEN) i Trondheim, som er ein kommersialiseringsaktør som gir hjelp til å realisere innovasjonar i høgskulesystemet. - Det er LEN som avgjer om ideen er god eller ikkje. Dei driv profesjonelt med oppfølging knytt til forholda rundt ideen: Finnst det tilsvarande? Er det patentert frå før? Korleis er marknaden innanfor området? Det kostar ingenting å få ideen vurdert, og det spelar heller inga rolle om ideen er liten og smart eller stor og revolusjonerande, berre den har eit attraktivt verdiskapingspotensial, seier Bjørn Gunnar Tafjord. Aktivitetar og tilbod HVO vart med i FORNY i 2006, og har sidan den gong nytta ulike verkemiddel for å gi kunnskap og skape ein kultur for nyskaping. Ein har ulike aktivitetar retta mot studentar og tilsette, med mellom anna seminar og studietilbod der desse elementa ligg inne. - Vi arbeider for tida med eit studium i entrepenørskap og bedriftsetablering på 30 studiepoeng. Vi er med på Generator saman med dei andre høgskulane i fylket, der studentane lærer seg å utvikle forretningsplan og får delta i idegenereringsprosessar saman med kjente kapasitetar innanfor feltet. Målet er å utvikle gode tilbod for studentar og tilsette, og vi har fleire studentar som har vore med på aktivitetar der resultatet er blitt til eige firma etter enda studium, fortel Bjørn Gunnar Tafjord. Kommande studieår vil det bli ein eigen studentorganisasjon, START Volda, der studentane sjølve arbeider med aktivitetar knytte til nyskaping. START Volda vil få støtte frå FORNY-prosjektet til seminar, temakveldar og liknande. Kvinnesatsing Under FORNY-Møre har HVO hovudansvar for kvinnesatsinga i fylket, der målet er å samle kvinnelege studentar og tilsette ved dei tre høgskulane. - Vi har forsøkt å etablere nettverk der kvinner kan treffast og utveksle idear, erfaringar og gi kvarandre inspirasjon. Det er færre etableringar hos kvinner enn hos menn, og er årsaka til denne ekstra satsinga på eit eige kvinnenettverk i fylket, seier Tafjord. Kom med ideen din Skap din eigen arbeidsplass Kva kan du gjere som student, dersom du har ein god ide? Lag ei skisse og presenter ideen din for kommersialiseringsutvalet ved Høgskulen. Utvalet vil vurdere potensialet ideen har og invitere deg til eit møte. LEN i Trondheim blir så kontakta, for å vurdere forretningspotensialet. Dersom ideen bli vurdert som interessant, vil du som oppfinnar få støtte og oppfølging i prosessen frå ide til ferdig bedrift eller lisensavtale. Prosjektleiaren oppfordrar nye og gamle studentar til å komme med idear. - Sidan HVO i hovudsak er innretta mot offentleg sektor, tek det tid å bygge opp ein kultur i retning av å tenke etablering av eiga verksemd.. Vi håper at FORNY-prosjektet sitt fokus på nyskaping vil gi grunnlag til mange gode idear. Her har studentane ein unik sjanse, avsluttar Bjørn Gunnar Tafjord. FORNY - Eit av dei mest suksessfulle programma til Forskingsrådet - Fokuserer på nyskaping og kommersialisering av gode forretningsidear - Gir profesjonell oppfølging - Unikt tilbod for studentar og tilsette ved høgskulane i Møre og Romsdal.

17 Studenttinget i Volda For ein ny student kan det virke forvirrande kven du kan spørje om hjelp og korleis ting fungerer. Då skal du vite at der er nokon som kan hjelpe deg! Studenttinget held til på Berte Kanutte og vil at nettopp din kvardag skal bli betre! Kvar dag sit det nokon frå studenttinget som kan og vil svare på spørsmål frå deg. Vi har eit styre beståande av fem personar som har ansvar for kvar si avdeling, og har elles ulike roller i studenttinget. Styret består av leiar, informasjons- og webansvarleg, internasjonalt ansvarleg, velferdsansvarleg og fagansvarleg. Desse kan alle svare på spørsmål, eller sende deg til den som best kan hjelpe deg. Før har Studenttinget arbeide med saker som semesteravgifta og korleis desse pengane vert brukt, å få pensumbøker til utleige på biblioteket, å få ein 100% organisasjonssekretær til studenttinget og ein betre helsestasjon for studentar. Dette er nokre av dei aktuelle tema som studenttinget arbeider med, men det er på langt nær det einaste vi gjer. Dersom du som student kjem med eit forslag til oss om ei sak vi skal ta opp, tek vi deg seriøst og prøver å finne ei løysing på problemet. STiV arbeider for alle studentane i Volda og vi må ha innspel frå studentane for å kunne representere nettopp dykk i alle samanhengar. Dersom du ønskjer å vere med og engasjere deg i Studenttinget, er det berre å ta kontakt med oss. Det er tre studenttingsmedlemmar frå kvar avdeling med vara-ar, og ein av desse kan vere deg. Desse vert valde i starten av året, så dersom du finn dette interessant, er det berre å seie frå til nokon i styret! Elles har Studenttinget fire avdelingsting der alle tillitsvalde frå kvar si avdeling sit. Dersom du vert vald som tillitsvald, skal du vere med å diskutere saker her, og vi ser fram til mange tilbakemeldingar og saker derifrå. Vi håper å sjå nettopp deg anten som kandidat til Studenttinget, styret eller som tillitsvald. Elles håper vi alle kjem innom kontoret i 1. etg på BK. Det er viktig at nettopp DU seier di meining, slik at vi kan representere mangfaldet av studentar så godt som råd! For å kontakte oss kan du sende ein e-post til eller ringje oss på Godt studieår! Kom innom kontoret vårt i 1. etg. i Berte Kanutte-huset. Studenttinget har eiga nettside: www/hivolda.no/ stiv Studentane ved HVO er tilknytta Studentenes Landsforbund (StL) STiV Tlf Kontaktinformasjon Leiar Ole Martinus Breivik Telefon: gmail.com Web- og informasjonsansvarleg Sølve Tafjord Telefon: Velferd Lovise Hatlegjerde Telefon: Fagansvarleg Mari Svartveit Telefon: com Internasjonal ansvarleg Unor Bülbül no 17 Mvh Studenttinget i Volda HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

18 Sosialt - spennande - utfordrande Ida og Anne er studentar her i Volda. Det å vere student er noko heilt anna enn å vere elev, og mange lurer på kva som eigentleg er forskjellen. Som student styrer ein kvardagen heilt sjølv, og på den måten blir det stilt større krav, seier Ida. Anne synes også det er betre å studere enn ho trudde, mykje fordi det er sosialt og ho har fått mange nye venner. og det er ekstra kjekt når ein er ny. Dei ramsar opp fritidsaktivitetar dei er med på: aktivitetar på Rokken, sosiale treff med matlaging, filmprosjekt, ski og trening. 18 Eg har ikkje ein frikveld denne veka, og i helga er det fest og moro, seier Ida. Ingen av dei hadde valt annleis om dei kunne velje på nytt. Eg er kjempeglad for at eg er her no, seier Anne. Dei to er samstemde om at det er kjekt å studere, og oppsummerer det å vere student i Volda med desse orda: Sosialt - spennande utfordrande. Ida og Anne vart kjende som venninner då begge valde Volda som studiestad. Dei oppsummerer det å vere student i Volda med desse orda: Sosialt - spennande utfordrande. Ida Elisabeth Hardal (24) og Anne Smith-Meyer (21) har lunsj i kantina, noko som er eit viktig høgdepunkt i studentkvardagen deira. Begge valde Volda som studiestad. Ida kjem opphavleg frå Oslo, og går 4. året på allmennlærarutdanninga med spesialisering i mediekunnskap. Der vart ho kjend med Anne frå Sandnes, som tek årsstudium i mediekunnskap. Det å vere student er noko heilt anna enn å vere elev. Ein bur ikkje lenger heime og ein får nye venner, seier Anne. Ida er einig og seier - Volda er ein spesiell studiestad. Det er lett å få venner på tvers av alder og studieretning, og fordi miljøet er tett blir vi ein stor sosial gjeng. Eige val Mange blir påverka av andre til å velje studieretning, men både Ida og Anne kom fram til valet sjølve. Anne er interessert i media og produksjon, og har valt å starte med eit årsstudium i mediekunnskap. Ida fekk prøve læraryrket i praksis, og fann ut at ho ville fortsettje med det. Trivst i Volda Volda har vakker natur og ligg tett omkransa av Sunnmørsalpane. Ein kan spørje kva som får to unge jenter frå aust- og vestlandet til å velje Volda, av alle stader. Det var ganske tilfeldig, seier dei to i kor. Eg vart frå meg då eg fekk vite eg kom inn. Tanken på å ikkje vite noko om Volda, at det er ein liten stad og i tillegg på Vestlandet var skremmande. Men vi kom hit, treivst frå første dag, vart her og har ikkje angra ein einaste gong, seier Ida. Aktive studentar Studentane i Volda er kjende for å vere aktive innan studentpolitikk, frivillig organisasjonsarbeid og kulturaktivitetar. Det kreative miljøet ved Høgskulen gjenspeglast i dei ulike fritidsaktivitetane. Ida og Anne er begge aktive ved studenthuset Rokken. Anne er nyvalt personalsjef, eit verv som Ida hadde for eit år sidan. Ho er no med styret for Dokfilm-festivalen. Det tek litt fritid, men så er det veldig sosialt. Vi er mykje saman, og i Volda er ein er aldri aleine, seier Anne. Begge er samde om at det var eit bevisst val å engasjere seg. Det er ein fin måte å treffe folk utanom klassemiljøet, PC-tilbod HVO har i samarbeid med uninett fått gode prisar på datamsakiner til studentar For informasjon og bestilling: Du får også rabatt på programvare: (Du loggar inn med brukarkontoen du får som student ved HVO) HVO har trådløs dekning på campus for studentar med bærbar datamaskin.

19 Studietida kan ikkje undervurderast Mah-Rukh Ali [26] fekk tilbod om den ettertrakta jobben som nyheitsanker i TV2 si storsatsing Nyhetskanalen. Ho er tidlegare journalistikkstudent ved Høgskulen med fjernsynsjournalistikk som studiespesialisering, og ser på studietida i Volda som ei god investering for framtida. Trass i ung alder vart Mah-Rukh Ali oppringt av TV2, med tilbod om jobb som nyheitsanker. Eg arbeidde først for NRK Dagsrevyen då eg fekk telefon frå TV2. Dei skulle starte opp ein heilt ny kanal, og spurte om eg var interessert, fortel den ettertrakta journalisten. Anbefalar Volda Å velje utdanning var eit enkelt val. Berre 18 år gamal søkte ho sommarvikariat i Aftenposten Aften, og det vart den første erfaringa i ei mediebedrift. Seinare søkte ho sommarvikariat i Dagbladet, for deretter å starte journalistikkutdanninga her i Volda. I Volda møtte eg eit godt fagleg miljø, og ikkje minst eit fantastisk studiemiljø! Det er ein vakker studieplass med ein unik natur det beste av Vestlandet. Eg har mange gode minne frå ei flott studietid. Eg fekk faglege journalistisk-inputs, og møtte mange dyktige forelesarar. Studietida var ei unik moglegheit til å praktisere. I Volda er det mykje bra og nytt utstyr, og som student får ein utfalde seg. Eg lærte mykje av mine medstudentar, mykje fordi vi var interesserte i det same. Mah-Rukh Ali anbefaler gjerne å studere i Volda Studietida der er noko eg alltid vil ha med meg, og fleire seier det same. Eg har mange kollegaer som har studert i Volda, og det kan ikkje undervurderast. Som mediestudent lærer ein norsk presse å kjenne på ein annan måte, og det gir gode jobbmoglegheiter vidare. Utdanninga gir deg ein teoretisk innfallsvinkel og eit innblikk i korleis verkelegheita er. Fordel med utdanning Ali er fornøgd med utdanninga, men presiserar at journalistikkutdanning ikkje er nødvendig for å bli ein god journalist. Det er ein fordel med utdanning uansett, fordi ein treff andre med same interesse, og ein har ei unik sjanse til å bli kjent i eit godt studentmiljø. Det er ein fordel å ha tatt journalistikkutdanning, og eg er glad at eg har utdanning, men det er øving som gjer deg til ein god journalist. Gjennom studiet får ein sjansen til å få praksisplass i ei medieverksemd, noko som gir kjennskap til det faglege miljøet. Her får praksis og teoretiske innfallsvinklar møtast på ein heilt annan måte. Studiet har gitt meg ei verktøykasse, som gir hjelp til å måle, vege og sjå ting utanifrå. Som student fekk eg ta del i Nærsynet, og det var kjempestas at folk såg på. Eg har fått eit teoretisk grunnlag til å vurdere norsk presse, samstundes som studiet opna for å kunne praktisere. Det er svært kjekt å vere student! Mah-Rukh Ali trur at medieyrka alltid vil eksistere, og synes det er spennande utfordringar for framtida. Den siste tida har vi sett ein tendens til nisjekanalar, mykje nettpublisering og nyheiter, og det er konkurranse om å vere først ute. Eg trur det er stor sjanse for at media blir enda meir spesialiserte. Det er ei spennande tid for norsk presse med beinhard konkurranse, men det har det alltid vore. Skaff deg praksis! Til mediestudentar og kommande journalistar har ho følgjande råd: Arbeidserfaring er gull verdt! Det er øving som gjer deg til ein god journalist. Søk på sommarjobbar i norske medieverksemder og praksis som du er interessert i. Ved sida av studiet i Volda arbeidde eg i Dagsnytt, og pendla mellom Volda og Oslo for å ta vakter. Eg hadde også andre småvikariat. Det er gøy å vere student, og ei unik moglegheit til å praktisere. Det er alltid rom for dyktige studentar og praksis er viktig, så søk jobb! Mange kvir seg og trur dei treng meir utdanning, men den beste måten å lære på er å praktisere. Mah-Rukh Ali vil halde fram som nyheitsanker i Nyhetskanalen framover. No arbeider eg i TV2, så får eg sjå kva som skjer vidare. Eg trivst svært godt, avsluttar ho. På direkten: I Nyhetskanalen arbeider Mah-Rukh ali som nyheitsanker saman med den erfarne Terje Svabø. Foto: TV2 19 HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

20 Aktiv i Volda Studentane i Volda er svært aktive innan lags- og organisasjonsarbeid og kulturaktivitetar. Her presenterer vi eit knippe lag og studentorganisajonar som venter på akkurat deg. 20 Rokken Studenthuset Rokken er sentralt i studentlivet i Volda, og er ein naturleg samlingsstad i hjartet av Volda. Rokken er blitt ei populær konsertscene vitja av mange kjente artistar, og studentane veit å lage stemning. Rokken Cafe, byr på ein variert meny og god kaffi for den gastronomiske opplevinga. Studentsamfunnet Velkommen til Volda! Skal du studere i Volda til hausten? Sjå fram til eit flott år med mykje moro! Studentsamfunnet held til på Studenthuset Rokken, og er den største frivillige studentorganisasjonen og drivkrafta bak dei fleste arrangementa på Rokken og VEKA. Som medlem i Studentsamfunnet står du for eksempel først i køen ved billettsal til VEKA, og Studentsamfunnet har fullt utstyrte øvingslokale som du kan bruke. Har du spørsmål? Send e-post til student.hivolda.no VEKA Gjennom ni dagar på hausten vartar Veka opp med konsertar i ulike musikk-kategoriar, foredrag, stand-up, kunstutstillingar, barne- og ungdomsarrangement, bokbad og dans. I tillegg vert det kvart år sett opp ein eigen vekerevy, eit høgdepunkt for mange studentar. Studenttinget i Volda STiV er det øvste studentorganet ved Høgskulen i Volda, og arbeider for dine rettar som student. STiV arrangerer kurs, jobbar for betre studiefinansiering, tek kontakt med Høgskulen om du opplever noko feil eller urettferdig, hjelper studentar med vanskar og koordinerer all demokratisk og sosial studentverksemd. Den Norske Dokumentarfilmfestivalen Folk frå inn- og utland kjem for å sjå det beste som er av dokumentarfilm, og for å oppleve den heilt spesielle og intime festivalstemninga i Volda. Festivalen viser både norsk og utanlandsk dokumentarfilm, men legg hovudvekt på norske filmar, laga både av profesjonelle og studentar. I tillegg til eit fantastisk filmprogram kan Dokfilm freiste med aktivitetar for dei fleste. X2 100 av Noregs fremste freeridekøyrerar inntek Volda og Ørsta for å vere med på skifestival. Boxcup, Xfree og freeride er nokre av konkurransane, der også beste student vert kåra. Rokken inviterer til Afterski og høg stemning på kveldstid. KRIK står for Kristen idrettskontakt. På treningane har vi fokus på både det åndelege og det fysiske. Vi begynner med oppvarming (leik) og har så aktivitetar (ballspel el. l.) med ein innlagt pause med andakt og informasjon. Har du har lyst å oppleve eit aktivt miljø der kristne verdiar, idrettsglede og gode relasjonar står i sentrum, er du velkommen til å bli med på samlingane våre. Peikestokken er studentavisa og kjem ut med tre nummer per semester og med eit opplag på 1000 eksemplar. Peikestokken tek

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst)

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) 2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) Velkomen til Studiebarometeret! Takk for at du vil seie di meining om studieprogrammet ditt. Di meining kan vere med å forbetre det. I tillegg hjelper du komande

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Easyresearch. FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet. Velkomen til Studiebarometeret!

Easyresearch. FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet. Velkomen til Studiebarometeret! Easyresearch FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkomen til Studiebarometeret! Takk for at du vil seie di meining om studieprogrammet ditt, slik

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer