HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar"

Transkript

1 HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

2 Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper deg gjerne 7 Gode råd før studiestart 8 Studiestart og fadderordning 9 Studentsamskipnaden, velferd og bustad i Volda 10 2 Kart over Volda og campus 12 Ut i verden - grip muligheten! 14 Forsking, innovasjon og næringsutvikling 16 Studenttinget i Volda 17 Sosialt - spennande og utfordrande 18 Studietida kan ikkje undervurderast 19 Aktiv i Volda 20 Den Norske Dokumentarfilmfestivalen 22 Veka Studentstaden Volda - frå A til Å 24 Studenthuset Rokken 26

3 Er Volda det rette for meg? Eg heiter Ingunn Nordal, og er studierettleiar ved Høgskulen i Volda. Eg snakkar med mange om kva dei vil bli, kva som er viktig for deira val, og korleis ein kan nå fram til den utdanninga ein ønskjer. Spørsmål som er viktige for deg, er også viktig for meg å gi gode svar på. Kanskje treng du berre å snakke litt, hjelp til å sortere tankane rundt kva du likar, kva du er god til og kva du må ta omsyn til når du skal velje. HØGSKULEN I VOLDA Boks Volda Tlf: Faks: REDAKSJON: rektor JØRGEN AMDAM høgskuledirektør JACOB KJØDE JR. infomasjonsansvarleg PER ARNE BRANDAL infomasjonskonsulent KRISTIAN FUGLSETH informasjonskonsulent MARTHE ALNES Design/sats: pab08 Trykk: Viketrykk Framsidefoto: Hanne Marie Molde Er Volda det rette for meg? Kanskje, og kanskje ikkje. Volda er ikkje nokon storby, og det er nettopp det som gjer studiestaden så spesiell. Her er det er billeg å bu, korte avstandar, og eit godt og inkluderande studentmiljø. Tilboda er mange, både fagleg og på fritida. Studentane gir tilbakemelding på at det er lett å bli kjent, og med studentgrupper mindre enn i dei største byane vert relasjonane nære, både til medstudentar og dei fagleg tilsette. Dette gjer det enklare å finne deg til rette og gjennomføre studia som du planlegg. Treng du tilrettelegging? Alle studentar møter krav og forventningar i studiet, og må vise engasjement og ta ansvar. For mange er dette utfordrande, og nokre møter større utfordringar enn andre. Kanskje du har dysleksi, opplever fysiske hindringar, eller slit psykisk. Uansett vil vi prøve å legge til rette så du kan gjennomføre studium og eksamen på ein god måte. Vi skil mellom to sortar tilrettelegging: Tilrettelegging av undervisning og studiesituasjon, og tilrettelegging ved eksamen. Slik tilrettelegging er ALLTID avhengig av at du sjølv melder frå, og det er viktig at vi veit i god tid kva du treng, slik at vi rekk å gjere noko. Du må få ein uttale frå lege/fagperson om kva som kan hjelpe deg. Kva lurer du på? Mi oppgåve er å høyre på deg, la deg fortelje kva som er ditt problem og kva du treng svar på. Noko kan eg svare på direkte, andre gonger er eg vegvisar til andre som sit med kunnskap på sine felt, til nettsider og annan informasjon. Eg vil forsøke å svare deg så godt eg kan. Det er viktig for deg å vite at vi også har Sørvistorg og eit Søk-korpset som kan hjelpe deg med praktiske spørsmål. Søk-korpset er eit team på tre Studierettleiar Ingunn eller studentar som i sommar vil svare på spørsmål og gi deg den informasjonen du treng som student. Du kan lese meir om det på side 7. Du finn meg ved Sørvistorget i 1. etasje i Berte Kanuttehuset. Eg har det første kontoret, og vanlegvis finn du meg der måndag, onsdag og fredag frå Kanskje vi snakkast? 3 HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

4 Høgskulen i Volda tek studiekvalitet på alvor. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har nyleg evaluert journalistutdanninga vår. Styret i NOKUT konkluderte med at journalistutdanninga i Volda held eit høgt fagleg nivå, og dei dokumenterte resultata er tilfredsstillande. Den sakkunnige komiteen konkluderer slik: «Konklusjonen er at bachelorgradsstudiet i journalistikk ved Høgskulen i Volda oppfyller NOKUT sine standardar og kriterium for akkreditering av studium på lågare grads nivå på alle punkt. Etter å ha gått gjennom sjølvevalueringa og anna dokumentasjon frå Høgskulen i Volda, og gjennom institusjonsbesøk, meiner komiteen at studiet held eit høgt fagleg nivå. Komiteen vurderer at dokumenterte resultat, gjennomstrøyming og karakterfordeling er tilfredsstillande. Studentane og arbeidsgjevarane er godt nøgde, det faglege arbeidet er høgt, og den tette kontakten mellom studentar og dei fagleg tilsette styrkjer det faglege miljøet og er med på å utvikle fagmiljøet vidare.» 4 KVIFOR VOLDA? Med 3000 studentar og 300 tilsette er Høgskulen i Volda (HVO) den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Kreative og aktive fagfolk og studentar gjer at den tradisjonsrike høgskulen står fram som eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Volda ligg litt sør for Ålesund på Sunnmøre, ved inngangen til Sunnmørsalpane innbyggjarar og omlag 2000 studentar bur oppetter bakkane som strekkjer seg opp frå fjorden. Like utanfor Volda sentrum ligg Høgskulen i Volda. Den intime atmosfæren, den gode kontakten mellom lærar og student, dei små avstandane og den tette og fruktbare koplinga mellom høgskulen og kulturbygda Volda, gjer at mange får assosiasjoner til klassiske europeiske universitetsbyar. Nærleik og det faktum at det er relativt lett å få gode leiligheiter til ein rimelig penge, gjer at du har råd til å være heltidsstudent i Volda. Fagprofil Høgskulen i Volda er ein internasjonalt orientert høgskule som tilbyr nokre av dei mest populære medieutdanningane i landet. Høg-skulen har også mange andre solide og etterspurde yrkesutdanningar innanfor lærar- og førskulelærarutdanning, sosialfag og administrasjon og planlegging. Du finn også eit godt og breitt tilbod innanfor fagområde som språk og historie, musikk, idrett og friluftsliv, kunst og handverk og drama. Høgskulen i Volda kan no tilby heile fem mastergrader. Læringsmiljø Ein konsentrert campus med mange gode og moderne fasilitetar, godt og lett tilgjengeleg IT-utstyr, spesialrom som studio, teatersal, øvingsrom, datarom og lesesalar m. m. gir gode rammevilkår for læring. Dei små avstandane gir også eit tett og sosialt miljø der ein lett kjem i kontakt med lærarar, andre tilsette og studentar på andre utdanningsprogram. Aktivt studentmiljø Eksempel på slike dugnader med brei deltaking frå ulike studentgrupper, er sosiale og kulturelle høgdepunkt som studentveka med revy, Den norske dokumentarfilmfestival, animasjonsfilmfestival, skikonkurransen X2, o. a. Studentane er også aktive i drift og programval ved studenthuset ROKKEN. Fritid Møre og Romsdal fylke er prega av ein fantastisk natur, eit allsidig og livskraftig næringsliv og eit rikt og variert kulturliv. I vesle Volda finn du det meste av det du treng, anten du vil gå på kafe, nyte kunst og kultur, lytte til jazz, rock eller kyrkjemusikk, oppleve nattelivet eller berre ta deg ein tur i gata. Den flotte naturen lokkar til eit aktivt friluftsliv. Låge levekostnader og godt studiemiljø I Volda har studentane råd til å vere heiltidstudentar. Det er lett å få ein stor og god bustad til ein rimeleg pris og velferdsordningane for studentane er godt utbygde. Internasjonalt miljø På Høgskulen i Volda kan du møte medstudentar frå rundt 30 land. Vi har ein aktiv internasjonal klubb med klubbkveldar annan kvar veke og ein eigen treffstad for norske og utanlandske studentar Pangaia. Dette vil kunne gi deg inspirasjon til å realisere draumen om eit utanlandsopphald. Det er eigentleg berre opp til deg! Alt er mogleg, og det er berre fantasien som set grenser.

5 5 Angela Hagen er kommunika sjons rådgjevar med informasjonsutdanning frå Volda. Ho arbeider no i Godt Sagt kommunika sjon AS. Hagen ser at eit breitt kontaktnett er svært viktig for å få oppdrag. Kontaktnettet frå studietida er gull verdt. Slik sett trur eg studentane ved Høgskulen i Volda har ein fordel, fordi medieutdanningane der er så pop ulære. Miljøet er tett, og det er lett å knyte kontakt med andre. Hagen legg også vekt på at det var ein kjempefordel å ha felles undervisning med journaliststudentane. Slik får dei framtidige informasjonsmedarbeidarane innsikt i korleis journalistane arbeider. Etter tre år på kunst og handverk i Volda har Ole Olsen Bolsønes berre gode ting å seie om studiestaden. Eg visste Volda ville vere ein super stad å vere. Studentmiljøet er sosialt og vennleg, det er billig å bu her, naturen er nær og det er gode treningsmuligheiter. På den akademiske sida likte eg fridommen, og såg høve til å gjere nokre interessante fagkombinasjonar (kombinasjonen kunst og mediefag). Ole kom til Volda etter to år med utlandsstudium. Eg valde kunst og handverk som eit gunstig springbrett til vidare kreativ utdanning. Samstundes som eg er glad i ski og fjell, så er Volda ideelt. Mah-Rukh Ali arbeider som nyheitsanker i TV2 si storsatsing Nyhetskanalen, og har journalistutdanning frå Volda. Gjennom utdanninga har ein sjansen til å få praksisplass i ei medieverksemd, noko som gir kjennskap til det faglege miljøet. Her får praksis og teoretiske innfallsvinklar møtast på ein heilt annan måte. Studiet har gitt meg ei verktøykasse, som gir hjelp til å måle, vege og sjå ting utanfrå. Det er praksis som gjer deg til ein god journalist! Mah-Rukh ser på studietida i Volda som ei god investering for framtida, der ho fekk møte eit godt fagleg miljø og eit fantastisk studiemiljø. Eg har mange kollegaer som har studert i Volda, og det kan ikkje undervurderast. HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

6 HVO-campus På campus skjer aktiviteten i fem sentrale bygg: Idrettsbygget, Henrik Kaarstad-huset, Berte Kanutte-huset, Hans Strøm-huset og Ivar Aasen-huset (sjå kart s. 13) 6 Fasilitetar og undervisningsrom Høgskulen i Volda arbeider målretta for å legge til rette for best mogeleg undervisning i tilpassa undervisningslokale. Kulturfag som musikk, kunst og handverk, idrett og friluftsliv, drama og dans har spesialrom som teatersal, øvingsrom med vidare i Idrettsbygget og Kaarstad-huset. Musikkseksjonen disponerer eige lydstudio. I idrettsbygget finst det symjehall og styrkerom. Avdeling for medie fag har lokale i Hans Strøm-huset der dei disponerer topp moderne utstyr for produksjon av TV, radio, aviser og animasjon. Det er fleire opne datarom ved Høgskulen: eitt i 1. etasje i Aasen-huset og to i 3. etasje i Berte Kanutte-huset. I tillegg har Høgskulen ein digital språklab. i 2. etasje i Berte Kanutte-huset. På desse dataromma står det til saman rundt 100 PC-ar med Microsoft Office og Internettprogramvare. Nøgde studentar Undersøkingar viser at godt over 70% av studentane våre er godt nøgde med bib liotek og lesesalar. Ved bib lioteket i Berte Kanutte-huset er det om lag 260 arbeidsplassar. I tillegg er det omlag 25 lesesalplassar i andre rom i 2. etasje. Dei same undersøkingane viser også at studentane våre er godt nøgde med tilgangen til data maskiner og anna datautstyr. HVO har ein ny og moderne datapark, og studentane kan logge seg på Internett ved hjelp av trådlaust datanettverk. Semesterstart er 19. august! Avdeling for kulturfag med idrett og friluftsliv, estetiske fag og medie- og kommunikasjonsteknologi held til i Henrik Kaarstadhuset og Idrettsbygget. Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning med lærarutdanning, pedagogikk, realfag, religionsfag og språkfag held til på Berte Kanutte-huset (BK), Henrik Kaarstad-huset, Nedretun og Hans Strømhuset. Avdeling for mediefag med journalistikk, informasjon og animasjon held til i Ivar Aasen-huset og Hans Strøm-huset. Avdeling for samfunnsfag og historie med barnevern og sosionom, historie, planlegging, administrasjon og samfunnsfage er i Hans Strøm-huset og BK. Berte Kanutte-huset. Henrik Kaarstad-huset, gamle lærarskulen. Biblioteket.

7 Vi hjelper deg gjerne! I sommar vil Silje Flåskjer, Joachim Storvik og Lene Hovde ringje til førsteprioritetssøkjarar og svare på telefonar og e-post frå søkjarar og studentar som har spørsmål om studiestart og det å vere student i Volda. 7 Har du spørsmål om opptak studie start eller registrering? Lurer du på korleis det er å studere i Volda og kva slags fritidstilbod og aktivi tetar du kan ta del i? Eller vil du kort og godt vite korleis ein vanleg skuledag er lagt opp? Høgskulen i Volda har to sentrale ordningar for å fange opp spørsmål frå aktive og nyfikne søkjarar: studierettleiarane og portalen for studiestart. Studierettleiarane Studierettleiarane har vore studentar i fleire år, anten ved Høgskulen i Volda eller ved høgskular og universitet i andre delar av landet. Lene har ein bachelor som sosionom i frå Høgskulen, og er no i gang med mastergradsutdanning innan sosialt arbeid Oslo. Silje er frå Volda, men studerer no til allmennlærar i Bergen. Joackim er bergensar og kom hit til Volda som student for tre år sidan. Han har eitt år igjen på bachelorgradsstudiet Media, IKT og design. Alle har god kjennskap til både bygda og studentmiljøet. Felles for dei alle er at dei veit korleis det er å vere student. Studiestartportalen Fram mot studiestart finn du mykje nyttig informasjon på Her finn du hjelpesider, kart, informasjon om bygga våre, kontaktpersonar, rettleiing og rådgjeving, praktisk informasjon om studiet ditt, studiehandboka, ofte spurte spørsmål, nyttige lenker osv. Informasjon om studiestart På studiestartportalen vil vi fortløpande legge ut informasjon om det som gjeld sjølve studiestarten 19. august: offisiell opning av studie året, avdelingsvise orienteringar, sosiale aktivi tetar, fadderprogrammet osv. Du vil også få tilsendt nyttig informasjon frå Høgskulen i posten. Vegvisar Ja, når du kjem til Volda må du sjå etter «Informasjon til nye studentar». Dette magasinet inneheld meir detaljert informasjon om Høgskulen, fasilitetar og funksjonar, innføringsveka m.m. I tillegg til dei HVO tilsette vil også eit korps av faddarar stå klar til å møte deg. Det du må hugse å gjere i godt tid før 1. september, er å registrere deg. Ja, nøl ikkje med å kontakte oss om det er noko du lurer på! KONTAKT OSS! Ikkje nøl med å ta kontakt med studierettleiarane! Ring (måndag-fredag ) eller bruk e-post: Sjå også studiestart HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

8 Gode råd før studiestart Ei klassisk kjelde til irritasjon og konfliktar er folk som ikkje ryddar skikkeleg opp etter seg på kjøkenet. Det er heller ikkje lurt å spe på budsjettet med å naske fårepølse frå naboen sin, ler Ann- Kristin. 8 Studentrådgjevar Ann-Kristin Myklebust Overgangen frå å vere elev i den vidaregåande skulen til eit tilvere som student ved ein høgskule eller eit universitet kan vere stor og utfordrande for mange. Studentrådgjevar Ann-Kristin Myklebust gir nokre gode råd på vegen. studentregistreringa ved studiestart. (Dette får du meir informasjon om seinare!!). Planen viser obligatoriske emne og eventuelle tilrådde og valfrie emne innanfor eit studieprogram. Økonomi Som sosialrådgjevar har Ann- Kristin møtt mange som synest det er vanskeleg å halde styr på økonomien. Rett nok er dette blitt betre etter at Lånekassa begynte å betale ut månadsvis. Før fekk ein pengar ein gong per semester. Då kunne det hende at nokre fekk det svært trongt før neste utbetaling. Det kan i alle høve vere lurt å setje opp eit månadsbudsjett, seier ho. eit utruleg rikt organisasjonsliv både på og utanfor campus. Eg oppmodar alle til å ta del i arrangementa i fadderveka ved studiestart. Der får ein masse informasjon og kan knyte kontaktar som ein vil ha glede og nytte av resten av studietida, seier Ann-Kristin. På rett hylle? Det hender også at studentar kjem i tvil om dei har valt rett studium. Til desse har Ann- Kristin følgjande råd: Fullfør studieåret. Ta kontakt med studierettleiar Ingunn og skaff deg informasjon om korleis studiet du har valt, kan brukast på ein fornuftig måte vidare. Den største forskjellen er nok at ein må ta eit større ansvar for eiga læring. Undervisninga er lagt opp på ein heilt annan måte enn i vidaregåande. Her vekslar ein mellom undervisning i basisgrupper (med 5-6 studentar), seminargrupper (om lag 20 studentar) og plenum (opp til 140). Ein får ikkje lenger den same tette oppfølginga med hyppige lekseprøver. Studentane må sjølve halde seg orienterte om ulike fristar knytte til oppmelding til eksamen, obligatoriske emne og innleveringar, seier Ann- Kristin. Nokre gode råd Det kan vere vanskeleg å sjå kva som er dei viktigaste problemstillingane innanfor dei ulike emna. Møt opp på førelesingane, les oppsummeringavsnitta i bøkene og skumles lærebøkene på pensumlista om du har spørsmål du til då ikkje har fått svar på. Ta del i seminargrupper og kollokviegrupper. Der treffer du medstudentar. Rettleiing Høgskulen i Volda legg vekt på personleg rettleiing. Studentar som tek 60 studiepoeng eller som er inne i eit lengre utdanningsløp, får oppnemnt ein utdanningsrettleiar. Tidleg i haustsemesteret vil utdanningsrettleiaren kalle nye studentar inn til ein samtale, individuelt eller gruppevis. Utdanningsplan Alle studentar skal ha ein utdanningsplan. Dette må du stadfeste i Studentweb i samband med den viktige Kollektiv I Volda har Studentsamskipnaden mange koselege tun med studenthyblar og bustader der studentane lever tett. Det kan vere utruleg sosialt, men det har også sine utfordringar. Ei klassisk kjelde til irritasjon og konfliktar er folk som ikkje ryddar skikkeleg opp etter seg på kjøkenet. Det er heller ikkje lurt å spe på budsjettet med å naske fårepølse frå naboen sin, ler Ann-Kristin. Heimlengsel Det er ikkje alltid like lett å flytte frå familie og vener. Når haustmørkret set inn, kan nokre oppleve at det blir ekstra tungt. Det er viktig å engasjere seg. Det er den beste medisinen mot heimlengsel. Volda har Rådgjevingstenester Alle problem blir mindre om ein har nokon å dele dei med. Høgskulen i Volda har eit godt utbygt støtteapparat med studierettleiing, sosial rådgjevingsteneste, psykologisk rådgjevingsteneste, og sjukepleiar. Desse vil meir enn gjerne hjelpe deg så godt dei kan, seier Ann-Kristin Myklebust. Les meir på

9 Fadderordning Kva gjer vesle Volda til ein av dei beste studiestadene i landet? Mange finn svaret i løpet av den første veka. Når du kjem som ny student til Volda vil ei rekkje erfarne studentar stå klare for å møte deg - det er tid for fadderveke! Fadderveka i Volda har lange tradisjonar, og i denne veka skjer det mykje som er verdt å få med seg. Den formelle studiestart-opninga tysdag 19. august er starten på innføringsveka. Fadderordninga Fadder ordninga har vore eit fast innslag i studentmiljøet i Volda i fleire år. Fadderane skal syte for at starten på studieopphaldet blir så bra som mogeleg. Fadderane er studentar som har studert her i eitt eller fleire år, og vil mellom anna orientere deg om Høg skulen, campus, Volda og omegn. Det vert også ei rekkje sosiale arrangement og konsertar på Rokken. Sosial veke for alle Det har ikkje vore problem å skaffe fadderar, og fleire studentar har allereie meldt seg. Fadderveka blir ei sosial veke for alle. Det er alltid kjekt med nye studentar! Vi har det bra her i Volda. Det er ein liten stad med mykje sosialt, og det er nok av ting å finne på. Om ein vil engasjere seg, er her mange studentorganisasjonar for ei kvar interesse. Fadderveka gir eit møte med Volda, medstudentar og andre som også er i her i studietida. Av fadderane vil ein raskt få vite meir om studiet og staden, og det blir kjempe artig, seier ho. 9 Fadder-Jenny Vi ønskjer at du så fort som mogleg vert kjend med alle medstudentane dine, både på ditt eige studium og på tvers av dei fire avdelingane våre. Det er Studenttinget som er ansvarleg for Fadderveka, og i år er det Jenny Ekrem Skjærseth (24) som er fadderansvarleg. Ho går 2. året på Media, IKT og design, og har vore student ved HVO i to år. Eg hadde lyst å engasjere meg og har alltid oppsøkt utfordringar, derfor tok eg vervet som fadderansvarleg. I tillegg er det veldig sosialt og gøy! Eg har vore ny student sjølv, så eg veit kor viktig fadderordninga er, seier Jenny med eit smil. Programmet Jenny lovar ei veke med aktivitetar gjennom heile veka. Første post på programmet er rebusløp, og gir deg som ny student ei lita oversikt på campus. I tillegg blir det konsertar, grillfest med meir. Målet med veka er å bli kjent med Volda og nye menneske. Alle nye studentar vil få utdelt ein fadderpose ved studiestart, men innhaldet er ei overrasking, så gle deg! Alle fadderar vil ha blåaktige t-skjorter, og etter faginformasjonsmøta kjem fadderane til kvar klasse og tek dykk med. Programmet kjem på www. hivolda.no/fadder Fadderansvarleg Jenny Studiestart 2008 Tysdag 19. august Berte Kanutte-huset kl FADDERVEKE frå 19. AUGUST HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

10 Studentvelferd og bustad 10 Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) er velferdsorganisasjonen til høgskulestudentane. SfS leiger ut hyblar, driv barnehagar, kantiner, bokhandel, studenthuset Rokken og andre velferdstilbod. I Volda er det lett å finne gode hyblar til ein rimeleg pris. Studentsamskipnaden har 400 hyblar og leilegheiter av god standard og med rimelege leigesatsar. Alle husværa ligg nær Høgskulen, er møblerte, har Internettoppkopling med gratis bruk, innlagt telefon og kabel-tv. Søknadsfrist er 15.mai. Det er mogeleg å søkje etter fristen, for vi tildeler fortløpande så lenge vi har ledige husvære. Barnehage SfS har eigen barnehage med 45 plassar for born mellom eit halvt og seks år. SfS har eit godt utbygt tilbod nær Høgskulen, og fordi dette er ein studentbarnehage, er prisane våre gunstigare enn i andre barnehagar. Søknadsfristen er 15. april. Etter dette vert eventuelle restplassar tildelte fortløpande. Bokhandel SfS har eigen bokhandel på høgskuleområdet. Her finn du eit stort og rikt utval av faglitteratur, noko skjønnlitteratur og rekvisita. Treng du noko anna enn det vi har i butikken, bestiller vi det til deg. Kantine SfS driv ei stor og flott kantine i Berte Kanutte-huset. Her serverer vi varmrettar og à la carte alle kvardagar, i tillegg til brødmat og salatar. Det er også ei lunsjkantine i Henrik Kaarstad-huset og eit lite utval av kaldmat i bokhandelen. Rådgjevingstenesta Dette er ei allmenn rådgjevingsteneste med sosialfagleg kompetanse. Der kan du som student få hjelp til å løyse ulike situasjonar og problem som du opplever som vanskelege. Studentar kan og få hjelp med å finne fram til ulike funksjonar på høgskulen eller i hjelpeapparatet. Rådgjevingstenesta er gratis - og studentrådgjevaren har teieplikt. Psykologisk helseteneste SfS har i samarbeid med Høgskulen inngått avtale med psykologar som står til rådvelde for studentane. Du kan ta kontakt med psykolog tenesta direkte, studentrådgjevar eller SfS sin administrasjon. Støtteordningar Vi har ulike støtteordningar. Alle studentar kan søkje om refusjon av ulike helseutgifter frå Helsekassa eller Helsefondet, medan lag og organisasjonar kan søkje om støtte frå velferdsmidlane. Meir informasjon om tenestene finn du på nettsidene våre. Du er velkomen til å søkje bustad hos oss, elektronisk via: w w w. s t u d e n t s k i p n a d e n. n o Visste du at: - SfS disponerer ei stor hytte på Folkestadfjellet med sengeplass til 25 personar, som studentane kan leige rimeleg. Har du heller lyst på ein båttur, så har vi òg ein plastbåt med påhengsmotor liggande i hamna i Volda sentrum. - Vi er medeigar i treningssenteret TREN Volda AS som held til i Volda sentrum. Her kan du trene på eiga hand med styrkeapparat, eller du kan gå på gruppetrening i sal. Gunstige studentprisar. Helsestasjon for studentar Ved Høgskolen i Volda er det etablert eit helsestasjonstilbod for studentar. Helsesøster/jordmor er til stades kvar måndag kl i lettbygget ved Høgskulen. Annankvar fredag er det lege på Helsestasjonen. Du får tilbod om: - Testing på klamydia - Informasjon om prevensjonsmetodar - Fåreskriving av prevensjonsmidlar - Utdeling av gratis kondomar - Hjelp til å bestille time hos fastlege (ordne med fastlege) - Uformell samtale om kropp, seksualitet og prevensjon Bustad vert tildelt fortløpande etter 15. mai - først til mølla!

11 Kantina i Berte Kanutte-huset 11 Hybelhus på Myrane Du finn bokhandel i Ivar Aasen-huset SfS har nye kontor i bygget rett sør for Strøm-huset. Sjå kart. Tlf: Epost hivolda.no Sfs har eigen studentbarnehage HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

12 Kart over Volda A Andanesvegen D 4 Anders Vassbotnv. DE3 B Bakkelidvegen H 2 Bakkevegen F 2 Bergshagen I 2 Bergsvegen H 2 Bjørkelunden G 2 Bjørnevegen H 1 Brauta G 1 Bregnevegen F 1 Brenslene F 1,2 Bøgardsvegen H 2 Bøkevegen E2 D Doktervegen C 2,3 Dr. Halkjelsvikvegen E 2 E Einebakken EF 1,2 Ekornvegen C1 Elvavegen I 2 Elvegata D 3 Engesetgeila CD 1 Engesetvegen CD 2 Eplehagen C1 Espene C2 F Fedengarden D2 Fjellvegen D 1,2 Fransvegen I 2 Furebakken FG 2 G Gamle Engesetveg C2 Gamletufta H2 Gamletunvegen CD2 Gamlevegen B1,2 Gjerdsvegen G2 Granlida F2 Grendavegen FG, Gymnasvegen C2,3 H Halkjelsgate C3 Hamnegata C3 Hans Strøm vegen D4 Haslevegen C2 Hauane C3 Heggehola DE2 Heltnevegen FG2 Hjellbakkane GH2 Holmen D3 I Industrigata D3 K Kapteinsvegen D1,2 Kleppesjøvegen B2 Kleppevegen C 1,2 Klokkarvegen B2 Klørivegen B1 Kløvertunvegen EF2 Koldå G1 Korsa B2 Krikebøvegen H12 Kvennavegen D2 Kylnevegen D3 Kyrkjegata C3 Kårstadvegen DE2 L Legene E2 Lerkvegen G2 Lindevegen DE2 Lisjenakkvegen F1 Lyngbakken E2 Lyngåsen E1 Lægdavegen D4 Lønnevegen C1 M Markvegen E3 Monsvegen F2 Mosevegen E1 Mylnevegen E4 Myravegen E3 N Naustvegen D4 Nesavegen C3 Nordalsvegen A1 Nybråtet I2 Nygardsvegen F2 Nylenda 12 A B C D E 12 1 Ørstavegen Nordalvegen Klørivegen Nordalvegen Øggardsvegen Martavegen Engesetgeila Til Dinglavatnet/Melshornet Solhøgda Gamlevegen Ekornvegen Eplehagen Kusymrevegen Kleppevegen Engesetgeila Øvrevegen Lyngåsen Mosevg. Espene Lønnevegen Kapteinsvegen Smalebakken Kleppesjøvegen Korsavegen 1 Apotek, flytta til 25 2 HVO: Hans Strøm-huset 3 Bensinstasjonar 4 Det Grøne Treet 5 SfS: Heltne studentheimar 6 HVO: Ivar Aasen-huset 7 HVO: Brakketun 8 SfS: Røysmarka stud. b. hage 9 HVO: Henrik Kaarstad-huset 10 HVO: Nedretun 12 HVO: Idrettsbygg/Symjehall 13 Nordea 14 Kyrkja 15 Viva Volda 16 HVO:Lettbygget 17 Maurtua fritidsklubb 18 SfS: Myrane studentheimar 19 Politi / Lensmann 20 Posten / Lækjar 21 SfS: Porse studentheimar 22 Rådhuset / Folkebibliotek 23 Samfunnshuset / Kino 24 Sjukehuset 25 Sfs: Rokken 25 Spinneriet 26 Ferje 27 Voldahallen 28 Leiteland camping Ørstavegen Gamlevegen Haslevegen Klokkarvegen Ørstavegen Gml. Engesetvg. Vevendelvg. Seljebakken Hauane Nesavg. Steinbakken Smithsgt. Vikenesvg. Engesetvg. Dokter Øvrelidvg Storgt. Ottamarka vegen Storgata Hamnegata Kleppevegen Halkjelsgt. 29 Volda og Ørsta Sparebank 30 Volda stadion 31 Volda Turisthotell 32 Volda v.g. skule 33 Volda v.g. skule 34 HVO: Berte Kanutte-huset 35 SfS: Røysmarka studentheimar 36 Cafe France 38 Landscape og Dirty Nelly 39 Buss / Taxi 40 Studentsamskipnaden (SfS) 4 Ragnvaldmarka Gymnasvegen Gymnasvg Kyrkjegt. Engesetvegen Hamnegata 27 Rådhusgt. Røysgt. Snippa Gamletunsvegen Storgata Porsemyrvegen Fedengarden Skjervavegen Anders Vassbotn vegen Industrigt. Ristevg. Rognelida Engesetvg. Snarvegen 12 Naustvg. Skjervavegen Fjellvegen Kylnevg. 9 Kvennavg. Skogane Røysbakken Andanesvegen Rotsetgeila Røyslivegen 10 Prestegata Lægdavg. Teinene Lægdavg. 7 Porsemyrvegen Hans Strøm vegen Skrivarvg. Hegghola 8 Storebakken Lindevegen Kårstadvegen 3 Rotsetgeila Symrevegen P P 35 Riksveg 651 Røysmarka studentb. hage Berte Kanutte-huset P 2 Lyngbakken P Markvegen Røysmyrvegen Nytun 40 6 Prestegata Bøkevegen Legene P Riksveg 651 Myravegen Myravegen Mylnevegen Sjukehusvegen Røys Råsa Dr. Halkjelsviks veg Kløvertunvg Rotsetgeila 18

13 Nymarksvegen I2 Nytun E2 O Ospelida G2 Ottamarka C2 P Plassevegen GH2 Porsemyrvegen CD2,3 Prestegata DE3 R Ragnvaldmarka C2 Raudemyrvegen F1 Ristevegen D4 Rognelida D2 Rotsetgeila D4 Røysbakken D3 Røysgata C3 Røyslidvegen DEF2 Røysmyrvegen E2 Rådhusgata C3 Råsa E2 S Seljebakken C3 Sjukehusvegen E2 Skjervavegen D2 Skogane D3 Skrivarvegen D4 Smalebakken E 1,2 Smiebakken F2 Smiths gate C3 Snarvegen D2 Snippa C3 Solhøgda E1 Sollida F2 Steinbakken C2 Steingardsvegen G2 Storebakken D4 Storgata C3 Storhagen I2 Stormyra C3 Storsteinsvegen F1 Symrevegen E2 T Teinene D2 U,V,Ø Uravegen G2 Vevendelvegen C2 Vikebygdvegen FI 2,3 Vikenesvegen C3 Øggardsvegen B1 Ørstavegen ABC1,2,3 Øvrevegen D1 Øvrelidvegen C2 F G H I 13 lidvg. Bregnevg. Einebakken Raudemyrvg. Brenslene Granlida Lisjenakkvg. Storsteinvg. Koldå Steingardsvg. Børkelunden Brauta Ospelida Bjørnevegen Bøgardsvegen Bjørnevegen Bergshagen Bergsvegen. 24 Røyslidvg. Furebakken Heltnevg. Grendavg. Sollida Monsvg. Lerkevg. Uravegen Gjerdsvg. Plassevegen Hjellbakkane Bergsvegen Gml.tufta Hjellbakkane Bakkelidvegen Storhagen Nylenda Krikebøvegen Nybrået Nymarkvg. Fransvg. Elvevg. Bakkevg. S m i e b a k k e n Heltnevg. Nygardsvg. 5 Vikebygdvg. Vikebygdvg. Vikebygdvegen Midttun Osgarden Riksveg 651 Granheim Leiteland Rotsetstranda Årneset Ragnvaldmarka (badeplass) Rotevatnet Engesetvegen Gamletunsvegen Storgata Fedengarden Porsemyrvegen Skjervavegen Campus Rognelida Engesetvg. Snarvegen 12 Skjervavegen Fjellvegen Kylnevg. 9 Kvennavg. Skogane Teinene Røyslivegen P 10 7 P 35 Porsemyrvegen Hegghola Lindevegen Kårstadvegen Symrevegen Berte Kanutte-huset 34 P 16 2 Lyngbakken P Røysmyrvegen 6 40 Nytun P Myravegen Sjukehusvegen 18 HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

14 Ut i verden - grip muligheten! 14 Fra første gang du setter foten din i kantinen på Berte Kanutte, vil du kjenne de gode internasjonale vibrasjonene. Her finner du blant annet et internasjonalt møtested; Pangaia et kreativt treffpunkt for både norske og utenlandske studenter. Opptatt av mulighetene? Internasjonal erfaring og kompetanse blir bare mer og mer etterspurt! Er du opptatt av mulighetene til å reise ut i verden som en del av utdanningen din, har du valgt rett studiested! Høgskulen i Volda er blant de fremste i landet når det gjelder å legge til rette for utveksling. Vi har sett hvor viktig det er med erfaring fra utlandet når en skal søke jobb. Studie- eller praksisopphold i utlandet kan være nettopp det som skal til for å sikre deg drømmejobben. Ett semester eller to ute? Ønsker du deg ett semester eller to ute i verden, er veiene ut fra Volda mange og spennende. Med rundt 125 partnere i mer enn 40 ulike land har du mye å velge mellom. Et delstudium kan vare 3-12 måneder, og bli en del av graden din ved HVO, som oftest uten at du taper tid. Det fins gode stipendordninger som kan dekke utgifter til opphold, språkkurs og reise. Ofte rekker pengene lenger ute enn hjemme, og reiser du som Nordpluseller Erasmus-student, får du stipend med på kjøpet. Du kan også ta praksisopphold i Europa med stipend! Vil du lese litt om hvordan tidligere Volda-studenter har opplevd det å være ute, klikk deg inn på: Egne HVO-tilbud Vi har egne tilbud øremerket HVO-studenter. Du kan ta ett semester med Austral-asiatiske kulturstudier og oppleve Malaysia, Japan og Australia. Du kan ha praksisopphold i land som Kenya, India, Spania eller andre eksotiske steder, eller du kan dra på reportasjearbeid i India. Nye internasjonale spesialtilbud er under utvikling, og som HVO-student har du muligheter som studenter fra andre høgskoler og universitet ikke har! Du kan lese mer om de ulike programmene ved å klikke deg inn på og videre til internasjonalisering. Her finner du også en oppdatert oversikt over samarbeidsinstitusjonene våre, og du får mange nyttige råd. Verden i Volda Du kommer ikke til å angre på at du valgte Høgskulen i Volda som ditt studiested! Her vil du få et fargerikt internasjonalt miljø som ekstra bonus. Fra første gang du setter foten din i kantinen på Berte Kanutte, vil du kjenne de gode internasjonale vibrasjonene. Her finner du blant annet vårt internasjonale møtested; Pangaia et kreativt treffpunkt for både norske og utenlandske studenter. Høsten 2008 er det rekordmange internasjonale studenter som har søkt seg til Volda. Dette gir deg unike muligheter til å skaffe deg venner og informasjon om mange ulike land før du selv evt. tar steget ut. I Pangaia vil du også møte vår smilende internasjonale trainee, Luis Casanova Aguilar fra Spania. Vi har også en svært aktiv Internasjonal klubb, med klubbkvelder annenhver fredag på Rokken og mange andre arrangement. Glad i språk? Du lærer aldri å snakke flytende om du blir gående hjemme. Engelsk er greitt det, men hva med å prøve et nytt språk? Det kan vise seg å være nyttig i fremtiden. I høstsemesteret vil vi bl.a. arrangere kurs i spansk for deg som har tenkt deg til spansktalende land. Er du opptatt av mulighetene til å reise ut, er Høgskulen i Volda definitivt stedet for deg! Her åpner vi døra til et vell av muligheter, så vel på campus som ute i verden. Med vitnemål fra Volda og internasjonal erfaring vil du være godt rustet for jobbmarkedet. Velkommen til et pulserende internasjonalt miljø! Internasjonalt i Volda Har du lyst å vite mer, er du velkommen til å ta kontakt med internasjonalt kontor ved : Leder Cecilie Wilhelmsen, , eller med en av de andre internasjonale koordinatorene, Kjell Holby (ALU) Ingun Klepp (ASF) Thomas Lewe (AMF).

15 Volda populært som aldri før Strømmen av internasjonale studenter inn til Volda øker fenomenalt i høstsemesteret, forteller en oppglødd leder av internasjonalt kontor, Cecilie Wilhelmsen. For høstsemesteret 2008 er tallet allerede oppe i førti Erasmus-studenter, og det er før fristen er ute. Studentene kommer fra Tsjekkia, Littauen, Romania, Ungarn, Finland, Polen, Tyskland, Frankrike, Latvia og Spania. Så mange som tolv av dem ønsker fag innen kunst- og håndverk, som er det fagmiljøet som tar i mot størstedelen av de utenlandske studentene, ved siden av Avdeling for mediefag. Det er en stor utfordring for Høgskulen i Volda å ta inn så mange utenlandske studenter, både når det gjelder det faglige, praktiske og det sosiale. Men med et velvillig fagmiljø, et velfungerende internasjonalt møtested, Pangaia og med et raust Volda-samfunn i ryggen, ser vi lyst på arbeidet, sier Wilhelmsen. I tillegg til Erasmus og Nordplus studenter tar HVO hvert år også inn 25 internasjonale studenter til Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Mange av disse går videre på bachelor- og masterprogram i Volda. Totalt er det rundt 120 internasjonale studenter ved Høgskulen i Volda. 15 Ja, norske studenter som kommer til Volda, vil oppleve et internasjonalt miljø på campus, og har muligheten til å få internasjonale venner. Kanskje vil en selv få inspirasjon til å dra ut i verden - mulighetene er mange! Øystein Eian (24), journalistikk. Hilde Dybedal Eikeset (49), sosionom Det er veldig positivt at Høgskulen i Volda legger til rette for og oppfordrer til utveksling. Vårsemesteret i andreåret pakket jeg nemlig kofferten og reiste til Champlain College i delstaten Vermont. Det jeg lærte på college i USA har hjulpet meg som journalist senere. Det anbefales på det sterkeste å studere på Champlain. Verden er annerledes der borte, men det vet alle. For en USA-elsker som meg var semesteret der borte et eneste stort eventyr. Det er ein sjanse i livet, og moglegheitene for utveksling har vore kjent gjennom heile utdanninga. 15. september reiser nokre av oss 3. årsstudentar til Kenya, der vi skal vere i om lag tre månader. Eg har familie heime, men sonen min er vaksen og klarer seg sjølv. Eg fekk støtte frå dei heime til å reise, og ein må berre hoppe i det. Eg gler meg til å sjå landet og samfunnet med eigne auge, og ikkje berre det vi får presentert gjennom media. HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

16 Forsking, innovasjon og næringsutvikling Ved HVO er det høg forskingsaktivitet, og ein har som mål å vere ein vitskapleg høgskule og ein attraktiv samarbeidspartnar. Er du interessert i forsking og sit med ein god idé? Då bør du finne ut kva FORNY kan hjelpe deg med. 16 Bjørn Gunnar Tafjord er prosjektleiar for FORNY ved HVO FORNY er eit av dei mest suksessfulle programma til Forskningsrådet. I dag er det over 200 etablerte verksemder som ein konsekvens av FORNY, og i 2007 kryssa den private verdiskapinga den offentlege innsatsen på 900 mill. på landsbasis. Som student har ein fleire alternativ når ein blir tatt opp ved ein høgskule eller eit universitet. Ved Høgskulen i Volda er det mange spennande forskingsprosjekt, og eitt av dei er forskingsrådprogrammet FORNY. FORNY fokuserer på nyskaping og kommersialisering av gode forretningsidear, og ser på sjansane ein ny ide har til å bli grunnlag for ny verksemd. - Mange veit ikkje i kva ende dei skal starte, og tenkjer at det er eit styr å sette i gang prosessen med lisensar og avtalar. På denne måten er FORNY eit unikt tilbod til studentar og tilsette, fordi ein får god starthjelp dersom ein har ein ide med potensial, seier prosjektleiar Bjørn Gunnar Tafjord. Profesjonell oppfølging HVO er ein del av FORNY- Møre, eit regionalt samarbeid med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Møreforsking. Prosjektet har avtale med Leiv Erikson Nyskaping AS (LEN) i Trondheim, som er ein kommersialiseringsaktør som gir hjelp til å realisere innovasjonar i høgskulesystemet. - Det er LEN som avgjer om ideen er god eller ikkje. Dei driv profesjonelt med oppfølging knytt til forholda rundt ideen: Finnst det tilsvarande? Er det patentert frå før? Korleis er marknaden innanfor området? Det kostar ingenting å få ideen vurdert, og det spelar heller inga rolle om ideen er liten og smart eller stor og revolusjonerande, berre den har eit attraktivt verdiskapingspotensial, seier Bjørn Gunnar Tafjord. Aktivitetar og tilbod HVO vart med i FORNY i 2006, og har sidan den gong nytta ulike verkemiddel for å gi kunnskap og skape ein kultur for nyskaping. Ein har ulike aktivitetar retta mot studentar og tilsette, med mellom anna seminar og studietilbod der desse elementa ligg inne. - Vi arbeider for tida med eit studium i entrepenørskap og bedriftsetablering på 30 studiepoeng. Vi er med på Generator saman med dei andre høgskulane i fylket, der studentane lærer seg å utvikle forretningsplan og får delta i idegenereringsprosessar saman med kjente kapasitetar innanfor feltet. Målet er å utvikle gode tilbod for studentar og tilsette, og vi har fleire studentar som har vore med på aktivitetar der resultatet er blitt til eige firma etter enda studium, fortel Bjørn Gunnar Tafjord. Kommande studieår vil det bli ein eigen studentorganisasjon, START Volda, der studentane sjølve arbeider med aktivitetar knytte til nyskaping. START Volda vil få støtte frå FORNY-prosjektet til seminar, temakveldar og liknande. Kvinnesatsing Under FORNY-Møre har HVO hovudansvar for kvinnesatsinga i fylket, der målet er å samle kvinnelege studentar og tilsette ved dei tre høgskulane. - Vi har forsøkt å etablere nettverk der kvinner kan treffast og utveksle idear, erfaringar og gi kvarandre inspirasjon. Det er færre etableringar hos kvinner enn hos menn, og er årsaka til denne ekstra satsinga på eit eige kvinnenettverk i fylket, seier Tafjord. Kom med ideen din Skap din eigen arbeidsplass Kva kan du gjere som student, dersom du har ein god ide? Lag ei skisse og presenter ideen din for kommersialiseringsutvalet ved Høgskulen. Utvalet vil vurdere potensialet ideen har og invitere deg til eit møte. LEN i Trondheim blir så kontakta, for å vurdere forretningspotensialet. Dersom ideen bli vurdert som interessant, vil du som oppfinnar få støtte og oppfølging i prosessen frå ide til ferdig bedrift eller lisensavtale. Prosjektleiaren oppfordrar nye og gamle studentar til å komme med idear. - Sidan HVO i hovudsak er innretta mot offentleg sektor, tek det tid å bygge opp ein kultur i retning av å tenke etablering av eiga verksemd.. Vi håper at FORNY-prosjektet sitt fokus på nyskaping vil gi grunnlag til mange gode idear. Her har studentane ein unik sjanse, avsluttar Bjørn Gunnar Tafjord. FORNY - Eit av dei mest suksessfulle programma til Forskingsrådet - Fokuserer på nyskaping og kommersialisering av gode forretningsidear - Gir profesjonell oppfølging - Unikt tilbod for studentar og tilsette ved høgskulane i Møre og Romsdal.

17 Studenttinget i Volda For ein ny student kan det virke forvirrande kven du kan spørje om hjelp og korleis ting fungerer. Då skal du vite at der er nokon som kan hjelpe deg! Studenttinget held til på Berte Kanutte og vil at nettopp din kvardag skal bli betre! Kvar dag sit det nokon frå studenttinget som kan og vil svare på spørsmål frå deg. Vi har eit styre beståande av fem personar som har ansvar for kvar si avdeling, og har elles ulike roller i studenttinget. Styret består av leiar, informasjons- og webansvarleg, internasjonalt ansvarleg, velferdsansvarleg og fagansvarleg. Desse kan alle svare på spørsmål, eller sende deg til den som best kan hjelpe deg. Før har Studenttinget arbeide med saker som semesteravgifta og korleis desse pengane vert brukt, å få pensumbøker til utleige på biblioteket, å få ein 100% organisasjonssekretær til studenttinget og ein betre helsestasjon for studentar. Dette er nokre av dei aktuelle tema som studenttinget arbeider med, men det er på langt nær det einaste vi gjer. Dersom du som student kjem med eit forslag til oss om ei sak vi skal ta opp, tek vi deg seriøst og prøver å finne ei løysing på problemet. STiV arbeider for alle studentane i Volda og vi må ha innspel frå studentane for å kunne representere nettopp dykk i alle samanhengar. Dersom du ønskjer å vere med og engasjere deg i Studenttinget, er det berre å ta kontakt med oss. Det er tre studenttingsmedlemmar frå kvar avdeling med vara-ar, og ein av desse kan vere deg. Desse vert valde i starten av året, så dersom du finn dette interessant, er det berre å seie frå til nokon i styret! Elles har Studenttinget fire avdelingsting der alle tillitsvalde frå kvar si avdeling sit. Dersom du vert vald som tillitsvald, skal du vere med å diskutere saker her, og vi ser fram til mange tilbakemeldingar og saker derifrå. Vi håper å sjå nettopp deg anten som kandidat til Studenttinget, styret eller som tillitsvald. Elles håper vi alle kjem innom kontoret i 1. etg på BK. Det er viktig at nettopp DU seier di meining, slik at vi kan representere mangfaldet av studentar så godt som råd! For å kontakte oss kan du sende ein e-post til eller ringje oss på Godt studieår! Kom innom kontoret vårt i 1. etg. i Berte Kanutte-huset. Studenttinget har eiga nettside: www/hivolda.no/ stiv Studentane ved HVO er tilknytta Studentenes Landsforbund (StL) STiV Tlf Kontaktinformasjon Leiar Ole Martinus Breivik Telefon: gmail.com Web- og informasjonsansvarleg Sølve Tafjord Telefon: Velferd Lovise Hatlegjerde Telefon: Fagansvarleg Mari Svartveit Telefon: com Internasjonal ansvarleg Unor Bülbül no 17 Mvh Studenttinget i Volda HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

18 Sosialt - spennande - utfordrande Ida og Anne er studentar her i Volda. Det å vere student er noko heilt anna enn å vere elev, og mange lurer på kva som eigentleg er forskjellen. Som student styrer ein kvardagen heilt sjølv, og på den måten blir det stilt større krav, seier Ida. Anne synes også det er betre å studere enn ho trudde, mykje fordi det er sosialt og ho har fått mange nye venner. og det er ekstra kjekt når ein er ny. Dei ramsar opp fritidsaktivitetar dei er med på: aktivitetar på Rokken, sosiale treff med matlaging, filmprosjekt, ski og trening. 18 Eg har ikkje ein frikveld denne veka, og i helga er det fest og moro, seier Ida. Ingen av dei hadde valt annleis om dei kunne velje på nytt. Eg er kjempeglad for at eg er her no, seier Anne. Dei to er samstemde om at det er kjekt å studere, og oppsummerer det å vere student i Volda med desse orda: Sosialt - spennande utfordrande. Ida og Anne vart kjende som venninner då begge valde Volda som studiestad. Dei oppsummerer det å vere student i Volda med desse orda: Sosialt - spennande utfordrande. Ida Elisabeth Hardal (24) og Anne Smith-Meyer (21) har lunsj i kantina, noko som er eit viktig høgdepunkt i studentkvardagen deira. Begge valde Volda som studiestad. Ida kjem opphavleg frå Oslo, og går 4. året på allmennlærarutdanninga med spesialisering i mediekunnskap. Der vart ho kjend med Anne frå Sandnes, som tek årsstudium i mediekunnskap. Det å vere student er noko heilt anna enn å vere elev. Ein bur ikkje lenger heime og ein får nye venner, seier Anne. Ida er einig og seier - Volda er ein spesiell studiestad. Det er lett å få venner på tvers av alder og studieretning, og fordi miljøet er tett blir vi ein stor sosial gjeng. Eige val Mange blir påverka av andre til å velje studieretning, men både Ida og Anne kom fram til valet sjølve. Anne er interessert i media og produksjon, og har valt å starte med eit årsstudium i mediekunnskap. Ida fekk prøve læraryrket i praksis, og fann ut at ho ville fortsettje med det. Trivst i Volda Volda har vakker natur og ligg tett omkransa av Sunnmørsalpane. Ein kan spørje kva som får to unge jenter frå aust- og vestlandet til å velje Volda, av alle stader. Det var ganske tilfeldig, seier dei to i kor. Eg vart frå meg då eg fekk vite eg kom inn. Tanken på å ikkje vite noko om Volda, at det er ein liten stad og i tillegg på Vestlandet var skremmande. Men vi kom hit, treivst frå første dag, vart her og har ikkje angra ein einaste gong, seier Ida. Aktive studentar Studentane i Volda er kjende for å vere aktive innan studentpolitikk, frivillig organisasjonsarbeid og kulturaktivitetar. Det kreative miljøet ved Høgskulen gjenspeglast i dei ulike fritidsaktivitetane. Ida og Anne er begge aktive ved studenthuset Rokken. Anne er nyvalt personalsjef, eit verv som Ida hadde for eit år sidan. Ho er no med styret for Dokfilm-festivalen. Det tek litt fritid, men så er det veldig sosialt. Vi er mykje saman, og i Volda er ein er aldri aleine, seier Anne. Begge er samde om at det var eit bevisst val å engasjere seg. Det er ein fin måte å treffe folk utanom klassemiljøet, PC-tilbod HVO har i samarbeid med uninett fått gode prisar på datamsakiner til studentar For informasjon og bestilling: Du får også rabatt på programvare: (Du loggar inn med brukarkontoen du får som student ved HVO) HVO har trådløs dekning på campus for studentar med bærbar datamaskin.

19 Studietida kan ikkje undervurderast Mah-Rukh Ali [26] fekk tilbod om den ettertrakta jobben som nyheitsanker i TV2 si storsatsing Nyhetskanalen. Ho er tidlegare journalistikkstudent ved Høgskulen med fjernsynsjournalistikk som studiespesialisering, og ser på studietida i Volda som ei god investering for framtida. Trass i ung alder vart Mah-Rukh Ali oppringt av TV2, med tilbod om jobb som nyheitsanker. Eg arbeidde først for NRK Dagsrevyen då eg fekk telefon frå TV2. Dei skulle starte opp ein heilt ny kanal, og spurte om eg var interessert, fortel den ettertrakta journalisten. Anbefalar Volda Å velje utdanning var eit enkelt val. Berre 18 år gamal søkte ho sommarvikariat i Aftenposten Aften, og det vart den første erfaringa i ei mediebedrift. Seinare søkte ho sommarvikariat i Dagbladet, for deretter å starte journalistikkutdanninga her i Volda. I Volda møtte eg eit godt fagleg miljø, og ikkje minst eit fantastisk studiemiljø! Det er ein vakker studieplass med ein unik natur det beste av Vestlandet. Eg har mange gode minne frå ei flott studietid. Eg fekk faglege journalistisk-inputs, og møtte mange dyktige forelesarar. Studietida var ei unik moglegheit til å praktisere. I Volda er det mykje bra og nytt utstyr, og som student får ein utfalde seg. Eg lærte mykje av mine medstudentar, mykje fordi vi var interesserte i det same. Mah-Rukh Ali anbefaler gjerne å studere i Volda Studietida der er noko eg alltid vil ha med meg, og fleire seier det same. Eg har mange kollegaer som har studert i Volda, og det kan ikkje undervurderast. Som mediestudent lærer ein norsk presse å kjenne på ein annan måte, og det gir gode jobbmoglegheiter vidare. Utdanninga gir deg ein teoretisk innfallsvinkel og eit innblikk i korleis verkelegheita er. Fordel med utdanning Ali er fornøgd med utdanninga, men presiserar at journalistikkutdanning ikkje er nødvendig for å bli ein god journalist. Det er ein fordel med utdanning uansett, fordi ein treff andre med same interesse, og ein har ei unik sjanse til å bli kjent i eit godt studentmiljø. Det er ein fordel å ha tatt journalistikkutdanning, og eg er glad at eg har utdanning, men det er øving som gjer deg til ein god journalist. Gjennom studiet får ein sjansen til å få praksisplass i ei medieverksemd, noko som gir kjennskap til det faglege miljøet. Her får praksis og teoretiske innfallsvinklar møtast på ein heilt annan måte. Studiet har gitt meg ei verktøykasse, som gir hjelp til å måle, vege og sjå ting utanifrå. Som student fekk eg ta del i Nærsynet, og det var kjempestas at folk såg på. Eg har fått eit teoretisk grunnlag til å vurdere norsk presse, samstundes som studiet opna for å kunne praktisere. Det er svært kjekt å vere student! Mah-Rukh Ali trur at medieyrka alltid vil eksistere, og synes det er spennande utfordringar for framtida. Den siste tida har vi sett ein tendens til nisjekanalar, mykje nettpublisering og nyheiter, og det er konkurranse om å vere først ute. Eg trur det er stor sjanse for at media blir enda meir spesialiserte. Det er ei spennande tid for norsk presse med beinhard konkurranse, men det har det alltid vore. Skaff deg praksis! Til mediestudentar og kommande journalistar har ho følgjande råd: Arbeidserfaring er gull verdt! Det er øving som gjer deg til ein god journalist. Søk på sommarjobbar i norske medieverksemder og praksis som du er interessert i. Ved sida av studiet i Volda arbeidde eg i Dagsnytt, og pendla mellom Volda og Oslo for å ta vakter. Eg hadde også andre småvikariat. Det er gøy å vere student, og ei unik moglegheit til å praktisere. Det er alltid rom for dyktige studentar og praksis er viktig, så søk jobb! Mange kvir seg og trur dei treng meir utdanning, men den beste måten å lære på er å praktisere. Mah-Rukh Ali vil halde fram som nyheitsanker i Nyhetskanalen framover. No arbeider eg i TV2, så får eg sjå kva som skjer vidare. Eg trivst svært godt, avsluttar ho. På direkten: I Nyhetskanalen arbeider Mah-Rukh ali som nyheitsanker saman med den erfarne Terje Svabø. Foto: TV2 19 HVO kvartalsmagasin Juni 2008 nr. 1 årgang 14

20 Aktiv i Volda Studentane i Volda er svært aktive innan lags- og organisasjonsarbeid og kulturaktivitetar. Her presenterer vi eit knippe lag og studentorganisajonar som venter på akkurat deg. 20 Rokken Studenthuset Rokken er sentralt i studentlivet i Volda, og er ein naturleg samlingsstad i hjartet av Volda. Rokken er blitt ei populær konsertscene vitja av mange kjente artistar, og studentane veit å lage stemning. Rokken Cafe, byr på ein variert meny og god kaffi for den gastronomiske opplevinga. Studentsamfunnet Velkommen til Volda! Skal du studere i Volda til hausten? Sjå fram til eit flott år med mykje moro! Studentsamfunnet held til på Studenthuset Rokken, og er den største frivillige studentorganisasjonen og drivkrafta bak dei fleste arrangementa på Rokken og VEKA. Som medlem i Studentsamfunnet står du for eksempel først i køen ved billettsal til VEKA, og Studentsamfunnet har fullt utstyrte øvingslokale som du kan bruke. Har du spørsmål? Send e-post til student.hivolda.no VEKA Gjennom ni dagar på hausten vartar Veka opp med konsertar i ulike musikk-kategoriar, foredrag, stand-up, kunstutstillingar, barne- og ungdomsarrangement, bokbad og dans. I tillegg vert det kvart år sett opp ein eigen vekerevy, eit høgdepunkt for mange studentar. Studenttinget i Volda STiV er det øvste studentorganet ved Høgskulen i Volda, og arbeider for dine rettar som student. STiV arrangerer kurs, jobbar for betre studiefinansiering, tek kontakt med Høgskulen om du opplever noko feil eller urettferdig, hjelper studentar med vanskar og koordinerer all demokratisk og sosial studentverksemd. Den Norske Dokumentarfilmfestivalen Folk frå inn- og utland kjem for å sjå det beste som er av dokumentarfilm, og for å oppleve den heilt spesielle og intime festivalstemninga i Volda. Festivalen viser både norsk og utanlandsk dokumentarfilm, men legg hovudvekt på norske filmar, laga både av profesjonelle og studentar. I tillegg til eit fantastisk filmprogram kan Dokfilm freiste med aktivitetar for dei fleste. X2 100 av Noregs fremste freeridekøyrerar inntek Volda og Ørsta for å vere med på skifestival. Boxcup, Xfree og freeride er nokre av konkurransane, der også beste student vert kåra. Rokken inviterer til Afterski og høg stemning på kveldstid. KRIK står for Kristen idrettskontakt. På treningane har vi fokus på både det åndelege og det fysiske. Vi begynner med oppvarming (leik) og har så aktivitetar (ballspel el. l.) med ein innlagt pause med andakt og informasjon. Har du har lyst å oppleve eit aktivt miljø der kristne verdiar, idrettsglede og gode relasjonar står i sentrum, er du velkommen til å bli med på samlingane våre. Peikestokken er studentavisa og kjem ut med tre nummer per semester og med eit opplag på 1000 eksemplar. Peikestokken tek

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND 4 FADDERPERIODEN 2015 5 FADDERSTYRET 6 PROGRAM 7 OM HØGSKOLEN 8 FEM PÅ RAPPEN 14 STUDENTORGANISASJONENE 16

VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND 4 FADDERPERIODEN 2015 5 FADDERSTYRET 6 PROGRAM 7 OM HØGSKOLEN 8 FEM PÅ RAPPEN 14 STUDENTORGANISASJONENE 16 #FADDERHIALS VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND 4 FADDERPERIODEN 2015 5 FADDERSTYRET 6 PROGRAM 7 OM HØGSKOLEN 8 FEM PÅ RAPPEN 14 STUDENTORGANISASJONENE 16 FADDER 2015 VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND 4

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 F Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 [annonse] forskerforum 4 2012 side 2 INNHOLD 12: Over til nett Stadig fleire

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer