Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år / 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vidar Røsstad Siv Ingrid Hansson Åshild Guttormsen Olsen Harald Fjell Sverre Andås Leif Pedersen Paul Richardsen Marte Stine Richardsen Gunnar Lindtveit, sokneprest Varamedlemmer Tove Nilsen Grastveit Andre Roy Øverland, daglig leder/ sekretær Behandlede saker Sak nr./ år / 14 Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet

2 16/14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER. Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr og Protokollen godkjennes. 17/14 SKRIV OG MELDINGER. 1. Journalbok nr Undervisningsutvalget. Referat pr Gudstjenesteutvalget. Referat pr Diakoniutvalget. Referat pr Plankomitèen. Referat pr /14 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, Besøk fra Norsk Gideon 2013/2014. Norsk Gideon var på besøk ved gudstjeneste i oktober Menighetsrådet takker derfor nei til besøk i Folkeinnsamling til Nidarosdomens restaurering av orgelet ved å bli fadder ved å «kjøpe» symbolske orgelpiper á kr ,-. Menighetsrådet ønsker ikke å delta i folkeinnsamlingen for restaurering av Nidarosdomens orgel. 4. Invitasjon til ulike samlinger for menigheter med misjonsavtale. a. Agder og Telemark bispedømme inviterer til inspirasjonssamling for menighet og misjon (SMM), 25. mars kl i Lund kirke. Ber om tilbakemelding innen ons b. Det Norske Misjonsselskap inviterer til områdemøte for NMS, 3. april kl i Oddernes menighetshus. I Flekkerøy menighet er det misjonsforeningen som har hovedansvar for misjon og misjonsprosjektet. Menighetsrådet ber derfor misjonsforeningen om å delta på begge samlingene. 25. mars er det også menighetsrådsmøte. 19/14 FASTEAKSJONEN TIL KIRKENS NØDHJELP, TIRSDAG 8. APRIL. Hovedansvarlig for lokal fasteaksjon, Heidi Marie E. Johannessen har behov for følgende personer fra menighetsrådet på aksjonsdagen, tirsdag 8. april: Sekretariatet i kirken kl ca : 1 stk. Innkjøring av alle pengene til bank i byen, ca. kl : 2 stk. Følgende hjelper til under fasteaksjonen, tirsdag 8. april: Sekretariatet i kirken kl ca : Harald Fjell. Innkjøring av alle pengene til bank i byen, ca. kl : Harald Fjell og Åshild G. Olsen. 20/14 PÅSKEN Forslag fra gudstjenesteutvalget v/ Tove og Gunnar på påskeukens samlinger: Palmesøndag, 13. april kl : Gudstjeneste v/ misjonsforeningen. Man. 14/3, tirs. 15/3, ons, 16/3 kl : Kveldsandakter. (onsdag også påskefilm i etterkant.) Skjærtorsdag, 17. april kl : Kveldsmat med program? i menighetssalen. Ansvar for kveldsmat med rigging: Festkomitè. Ansvar for program: Menighetsrådet. Kl : Nattverdsgudstjeneste. Langfredag, 18. april kl : Gudstjeneste v/ misjonsforeningen. Påskedag, søndag 20. april kl : Høytidsgudstjeneste. Menighetsrådet drøftet program under kveldsmaten, Skjærtorsdag. Menighetsrådet vedtar forslag fra gudstjenesteutvalget til program for hele påskeuken. Programgruppe og lede kveldsmaten, Skjærtorsdag, 17. april fra kl : - Programgruppe: Siv Ingrid Hansson, Tove Nilsen Grastveit og Vidar Røsstad. - Lede programmet: Vidar Røsstad.

3 21/14 MENIGHETENS ÅRSMØTE, SØNDAG 27. APRIL PROGRAM Lede hele programmet: Vidar Røsstad : Speiderpølser m.m. Samarbeid mellom speideren og festkomitèen : Opplegg for barna. Ansvar: Søndagsklubben v/ Torunn Haraldsen? (Is til barna v/ festkomitèen). Årsmøtesaker. (Kaffe og twist v/ festkomitèen) - Årsmelding v/ Siv Ingrid - Regnskap v/ Leif. - Åpen post / spørsmål fra salen vedr. årsmelding og regnskap : Menighetsrådets fokus fremover: Handlingsprogrammet Kort info. om menighetsrådets satsningsområder - Herunder; Ungdomsarbeider 100%, diakoni «godhet», ungdomsarbeid år og digital kommunikasjon. v/ Marte. (Ca min). - Kort info. om status kirkeutvidelse. v/ John? (Ca. 5. minutter). (Sverre spør John). - Offensiv givertjeneste til kirkeutvidelse og ungdomsarbeider. v/ Leif. (Ca. 5. minutter.) - Åpen post / spørsmål fra salen. Ca : Slutt. Opplegg for barna under årsmøtet bør være lagt opp slik at flest mulig foreldre kan delta på årsmøtet. På ungdomsloftet? Referent under årsmøtet: Tove Nilsen Grastveit. 22/14 MENIGHETSRÅDETS HANDLINGSPROGRAM , HOVEDPRIORITERTE HANDLINGER. 1. Givertjeneste. A. Plan for å nå givermålene. Info. v/ Leif. Egenandel kirkeutvidelse, økt ungdomsarbeiderstilling til 100% og generell styrking av menighetsøkonomien. Leif Pedersen har hatt samling med representanter for alle tre ansvarlige giverorgan; Ungdomsforeningen, misjonsforeningen og menighetsrådet. Planen går i hovedtrekk ut på innsamling til ungdomsarbeiderstillingen i 100%: - Giverbrev til eksisterende givere der en oppfordrer til økning med 50%. - Giverbrev til ungdomsfamilier med oppfordring til å delta i givertjeneste. - Ungdomsrepresentantene i givergruppen lager en videosnutt som skal benyttes til reklame. - Gudstjenestene: Informere ofte. Ungdom blir med på info. Forplikte. - Øygospel: Bør være tilstede med «stand». - Kommunikasjon ut: Benytte hjemmesiden for å informere om hvordan vi ligger an med innsamling. - Givergruppen arbeider med å få inn midler til ungdomsarbeiderstillingen innen sommeren. - Innsamling til egenandel for kirkeutvidelse satser en på etter sommeren. - Neste møte i givergruppen er: 1. april. Enkeltinnspill fra menighetsråd: - Gjør det enkelt å bli giver. - Bør ha en basar/ utlodning til høsten for å synliggjøre innsamlingen til kirkeutvidelse. B. Hovedramme for ungdomsarbeiderstillingen, 100%. Info. v/ Gunnar og Roy % dagens ungdomsarbeiderstilling: Ungdommens lørdagskveld, konfirmantarbeid % trosopplæring for ungdom i alderen år % etablering av ungdomsarbeid 12 år. Fremtidig ungdomsarbeiderstilling i 100% vil være forankret i menighetsrådet og ha fellesrådet som arbeidsgiver på lik linje med de andre offentlige stillingene. Vedrørende fremtidig organisering av ungdomsarbeidet, er det viktigste på det nåværende tidspunktet at ungdomsarbeiderstillingen økes fra 50% - 100% og at menighetens styring med ungdomsarbeidet er godt nok ivaretatt gjennom ansettelsesforholdet i Flekkerøy kirke samt samarbeidet gjennom ressursgruppen (menighetsråd, ungdomsforening, misjonsforening). Minstekrav til ungdomsarbeiderstilling 100% bør være kristendom grunnfag, gjerne med pedagogisk utdanning, men det kan gjøre unntak med dette ved personlig egnethet (som erfaring og lokal kjennskap).

4 Menighetsrådet har fått to eposter med innspill i prosessen: C. Show and tell- komitèen. Resymè av eposten: Ønsker at ny ungdomsarbeider 100% også skal arbeide med familier og ha funksjonen som «hyrde». Tror flere familier kan binde seg til større giverbeløp dersom de vet det kommer familie og ungdom til gode. Ønsker menighetsmøte med tema «familie- og ungdomsarbeid». Ønsker også flere faste menighetsmøter i året for at det som skjer kan være nær den enkelte. D. Menighetsmedlem: Resymè av eposten: Har pratet med en del kirkefolk rundt temaet «ungdomsforening og ungdomspastor». Innflyttere på øya har ikke lett for å sette seg inn i en selvstendig ungdomsforening som ikke er en del av kirka. Er det på tide med en ny struktur på ungdomsarbeidet for å stå sterkere sammen? Kan det være aktuelt å ansette en ungdomspastor i 100% stilling? (ikke nødvendigvis en med presteutdannelse). Tror ikke det vil være veldig krevende å få en gjeng med til å støtte med et fast beløp for å få en person som samler alle ungdomsaktivitetene som foregår i kirka. Menighetsrådet gir givergruppen v/ Leif Pedersen fullmakt til å utarbeide plan for giveroffensiv og arbeide videre med den. Hovedrammene for ungdomsarbeiderstilling i 100% går ut på høring til ungdomsforening, misjonsforening, de to brevskriverne og ansatte. Frist for høringsuttalelse: Innen 6. april. 2. Menighetsrådet har i tillegg til givertjeneste satt opp følgende hovedprioriterte handlinger i perioden : Diakoni, ungdomsarbeid og digital kommunikasjon. A. Diakoni. Godhetsfestival m.m. B. Ungdomsarbeid. Etablere ungdomsarbeid 18+ og unge voksne grupper. C. Digital kommunikasjon. Kommunikasjonsutvalget har utarbeidet plan for digital kommunikasjon. Marte orienterte. - Diakoni: Tas opp som egen sak i mai-møtet. Diakoniutvalget innkalles til saken. - Ungdomsarbeid: Tas opp som egen sak, høsten Digital kommunikasjon: Menighetsrådet vedtar plan for digital kommunikasjon. Alle i menighetsrådet utfordrer tre (3) stk. hver til å bli med i en redaksjon for menighetens hjemmeside. 23/14 MENIGHETENS ÅRSMELDING Menighetens årsmelding for 2013 er under utarbeidelse og blir ikke ferdig til menighetsrådsmøtet, 25. mars. Menighetens årsmelding for 2013 sendes ut til alle menighetsrådsmedlemmer og varamedlemmer pr. epost så snart den foreligger. Eventuelle innspill / kommentarer må da gis til daglig leder pr. epost innen 6. april. Arbeidsutvalget får delegert myndighet til å godkjenne årsmeldingen, slik at den kan trykkes opp og distribueres i god tid før årsmøtet. 24/14 REGNSKAP 2013 OG BUDSJETT Årsregnskap m.m. for 2013 fra regnskapstjenesten. Leif orienterte. 2. Driftsbudsjett Forslag fra økonomiutvalget. Leif orienterte. Årsregnskapet 2013 og driftsbudsjett 2014 vedtas. 25/14 NY REPRESENTANT TIL RESSURSGRUPPE OG UNDERVISNINGSUTVALGET. I forbindelse med valg av ny leder og nestleder i menighetsrådet, ønsket de å tre ut av sine utvalg og dedikere seg til leder og nestleder-rollen. Det betyr at menighetsrådet må velge ny representant til ressursgruppen for Vidar og ny representant til undervisningsutvalget for Siv Ingrid. Representant i ressursgruppen for Vidar Røsstad i 2014: Sverre Andås. Representant i undervisningsutvalget for Siv Ingrid Hansson i 2014: Harald Fjell.

5 26/14 VIRKSOMHETEN I FLEKKERØY MENIGHET I forbindelse med administrasjonens planlegging av helgevirksomheten for 2015 i Flekkerøy kirke med de ulike aktører, ønsket menighetsrådsmedlem Harald Fjell å ta opp følgende i menighetsrådet: - Menighetens årsmøte: Er det tjenlig å fortsette årsmøtet i den formen den har nå, lagt til en søndag rett etter gudstjenesten? - Kan Large påberope seg forrang på bruk av kirka fra fredag til søndag? Jeg mener også Large sitt program må tilpasses til den andre virksomheten, og da særlig det som er menighetens egne arrangementer. - Når det gjelder menighetsrådets engasjement/ forpliktelse i forhold til Evangeliesenteret, er vel ikke dette besluttet at skal gå fast fra år til år? - Menighetens årsmøte: Menighetsrådet ønsker å evaluere årets årsmøte, før en tar stilling til en endring. Dette gjøres i mai-møte. - Planlegging av helgevirksomhet i kirken 2015: Menighetsrådsleder orienterte om vanlig prosess rundt planlegging av helgeaktivitet for et kalenderår i kirken. Administrasjonen lager et forslag for hele året som bearbeides på best mulig måte sammen med alle aktører. - Felles gudstjeneste med Evangeliesenteret i Flekkerøyhallen hvert år: Gudstjenesteutvalget har et ønske om å fortsette dette gode samarbeidet hvert år med Flekkerøyguttene og Evangeliesenteret i - Flekkerøyhallen. Bedehuset slutter også opp om arrangementet hvert år. - Menighetsrådet har full mulighet for å overprøve det dersom de ønsker det. 27/14 INVITASJON TIL FRIVILLIGHETSKONFERANSE I AGDER OG TELEMARK. Agder og Telemark bispedømme har den glede av å invitere ansatte og frivillige til den første frivillighetskonferansen i Agder og Telemark. De håper det kan være en årlig tradisjon. Konferansen vil være både praktisk og teoretisk i tett samarbeid med Bibelskolen i Grimstad, Acta og Søndagsskoleforbundet. Oppmuntrer stab og frivillige til delta sammen. Pris pr. stk. 200,-. Dato, tid, sted: 3. mai kl på Bibelskolen i Grimstad. Påmeldingsfrist: 30. april. Menighetsrådet oppfordrer alle menighetsrådsmedlemmer / varamedlemmer og staben til å delta på konferansen, 3. mai. Menighetsrådet dekker kursavgiften på kr. 200,- for den enkelte deltager. Påmelding skjer til daglig leder innen 22. april. 28/14 EVENTUELT. 1. Ungdomsarbeid i Flekkerøy menighet. En menighetsrådsmedlem delte sin bekymring for å nå barn/ ungdom i alderen 5, trinn. Hva kan vi gjøre for å nå dem? Menighetsrådet inviterer ungdomsforeningsstyret til møte, 22. april for å informere om eksisterende ungdomsarbeid. 2. Uformelle samlinger med menighetsrådet. Forslag til å ha noen uformelle samlinger i året med menighetsrådet der en ikke har saksliste / vedtak men kan ha en god samtale til alles inspirasjon. Menighetsrådsleder, Vidar Røsstad invitere alle menighetsrådsmedlemmer, varamedlemmer, sokneprest og daglig leder hjem til seg på en uformell samling, tirsdag 3. juni kl. 19.

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer