FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp"

Transkript

1 FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten og oppsummering av prosjektgjennomføring, bl.a. intervju prosessen, endringer, foreløpig sammendrag av bedrifter og resultater, og ikke minst vår egen erfaring og læring så langt i prosjektet. Dette er grunnlaget for vår sluttrapport. I prosjektprosessen lærer vi mye om problemløsning, samarbeid, prosjektstyring og gjennomføring. Dette prosjektet er et bra knutepunkt mellom de teoretiske og praktiske kunnskaper som vi har lært fra skolen og erfaringer fra det virkelige arbeidsliv. Vi vil rette en stor takk til veileder Terje Samuelsen for rådgivning underveis. Samt til oppdragsgiverne Fred Callisen og Toralf Ekelund som representerer Fredrikstad Utvikling for hjelp underveis og økonomisk støtte til at prosjektet kan gjennomføres. De bedriftene vi har intervjuet er: Det Norske Veritas, SyZLaB AS, Restaurantdrift AS, Denofa, Brynhild Produksjon AS, Mascot Electronics AS, Gilde, CognIT og Borregaard. Alle disse bedriftene fortjener en stor takk for varm mottagelse og de har på forskjellige måter sponset prosjektet vårt. Gruppe H03D05 hjemmeside: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG OM OPPDRAGSGIVER BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTETS FORMÅL Prosjektets hovedmål Prosjektets delmål PROSJEKTGJENNOMFØRING Arbeid så langt Intervjuprosessen Begrensninger i intervjusituasjon Intervjuforberedelse Beskrivelse av intervjusituasjon med endringsbeskrivelse Beskrivelse av hvordan vi har bearbeidet data etter intervju Kort sammendrag av hver bedrift Det Norske Veritas SyZLaB AS Restaurantdrift AS Denofa Brynild Produksjon AS Mascot Electronics AS Gilde Fellesslakteriet CognIT Borregaard Industries ARBEID FREMOVER Grunnlag for bearbeiding av innsamlet data Metode for analyse av innsamlet data GRUPPEARBEIDET Vedlegg: 1. GANNT- diagram 2. Spørreskjema 3. Timelister 4. Budsjett 2

3 1. SAMMENDRAG Prosjektet vårt går i grove trekk ut på å undersøke ledelsens meninger rundt nåværende og fremtidig kompetanseforvaltning i bedriften. Vi legger vekt på hvordan kompetansen i bedriften brukes og videreutvikles. Dette gjør vi med tanke på kursing av ansatte, intern opplæring og videreutvikling av kompetansen til de ansatte. Videre ser vi på hvordan IT-systemer brukes til å forvalte kompetansen i bedriften og på hvordan det brukes i praksis med vekt på metoder for innsamling, oppbevaring og bruk av kompetansedata. Dette får vi ved å analysere intervjue vi har hatt. Midtveisrapporten inneholder beskrivelse av oppdragsgiver, bakgrunn for prosjektet, prosjektets formål og hvordan prosjektet gjennomføres. I tillegg er det korte sammendrag av de intervjuer vi har hatt. Planlegging av arbeidet fremover og hvordan vi skal bearbeide data er vesentlige temaer som vi gjerne vil skissere i rapporten. Sist, men ikke minst har vi skrevet litt om gruppearbeid. 3

4 2. OM OPPDRAGSGIVER Fredrikstad Utvikling (FU) er en privat forening og medlemsorganisasjon som består av Fredrikstad kommune, aktører fra industri og handelsstand, andre kommuner og interesserte. Jens Olav Simensen er daglig leder. FU har mange arbeidsgrupper som jobber med forskjellige felt, bl. a. kultur, kompetanse, markedsføring, infrastruktur, ungdom og etablering. Gjennom medlemskapet skaffer FU seg en bred samhandling mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige myndigheter i Fredrikstad og Nedre Glomma-region. Gjennom samarbeideprosjekter med kommune og næringsvirksomheter kan FU bidra til å utvikle næringsøkonomi og kompetansenivået i området. Prosjektene går ofte ut på å bygge opp og øke kvaliteten på levemiljø og utdanning. Det blir viktigere og viktigere å ha gode kunnskaper for å tilfredstille dagens teknologi og utdanningsnivå. Flere og flere bedrifter og privatpersoner setter større fokus på og er villige til å investere i å skaffe seg kompetanse. Dette er et behov som kompetansegruppen i FU er opptatt av. Kartlegging og analyse av kompetanse er blant deres arbeid. Gruppen består av leder Toralf Ekelund, Fred Callisen, Øystein Larsen, John T. Andersen, Øyvind Øverby, Tom Ljungberg, Svein Erik Klemetsen, Ragnar Vermedal, Per Erik Simonsen og Terje Svensson. Med forskjellige bakgrunner og erfaringer samarbeider kompetansegruppens medlemmer for å ivareta FU sitt mål, som er å bidra til å forbedre utdanningsmulighet og øke kompetansenivå i regionen. 4

5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Norske industri og norske tjenesteytende bedrifter utsettes for hard internasjonal konkurranse og derfor er kompetansefortrinn et av det viktigste punktene for å overleve og styrke konkurranseevnen nå og i fremtiden. Dagens høye lønns- og rentenivå og de strenge arbeidsmiljølover i Norge i forhold til mange av de internasjonale konkurrentene gjør det svært vanskelig å konkurrere med andre land. Kreativitet og høy kvalitet på kompetanse blir viktig for at næringslivet kan overleve og utvikle seg. Enhver enkeltperson, gruppe, bedrift og organisasjon bør stadig sette seg inn i dagens vilkår for å forbedre seg til å møte fremtidige utfordringer. Økonomi og teknologi har utviklet seg ganske langt i Norge. Jo bedre levestandard man har, jo mer krevende kunnskaper og konkurranseevner bør landet ha. Dette spesielt når det finnes både god og billig arbeidekraft utenfra. Dette er en stor utfordring for bedriftenes ledelse for å drive sin virksomhet. Bedriftenes status er preget av blant annet ledelsens dyktighet, ansattes kompetanse og samspill mellom dem og samfunnet. Med denne bakgrunn og inntrykk om at nåværende og framtidig kompetanse er krevende, valgte vi å gjøre en undersøkelse og analyse av kompetanseforvaltning i bedrifter i Nedre Glomma-regionen som vårt hovedprosjekt i dataingeniør utdanningen. Som studenter og innbyggere i Østfold er vi veldig opptatt av utdannings- og arbeids- muligheter i fylket. Resultatet fra Statistisk Sentralbyrå for år 2002 viste at Østfold hadde et meget lav (på 4. plass fra bunnen) prosent av innbyggerne med utdanning på universets - og høgskolenivå. I løpet av prosjektperioden har vi gjennomført en spørreundersøkelse av bedrifter i Nedre Glomma-region. Undersøkelsen dreier seg om næringslivsledelsens bevissthet på kompetanseforvalting i sin bedrift, hvordan bedriftene vurderer 5

6 kompetanse som redskap for å oppnå maksimal konkurranseevne og hvordan ITsystemer brukes til å forvalte kompetansebehovet. Gjennom denne prosessen prøver vi å analysere og finne en pekepinn for fremtidig bruk av IT for utvikling og bruk av kompetanse innen private virksomheter i Nedre Glomma-regionen. På grunn av ressurs- og geografisk begrensning velger vi et visst antall private virksomheter innen industri og tjeneste i Nedre Glomma-regionen for å utføre vårt hovedprosjekt

7 4. PROSJEKTETS FORMÅL 4.1 Prosjektets hovedmål Undersøke ledelsens meninger rundt nåværende og fremtidige kompetanseforvalting i bedriften. Se på hvordan IT-systemer brukes for å forvalte kompetanse i bedriften 4.2 Prosjektets delmål Se på ledelsens syn rundt nåværende og fremtidige kompetanseforvalting med vekt på hvordan kompetanse brukes og videreutvikles. Analysere systemet og se hvordan det brukes i praksis med vekt på metoder for innsamling, oppbevaring og bruk av kompetansedata. 7

8 5. PROSJEKTGJENNOMFØRING 5.1. Arbeid så langt Vi har så langt i prosjektet klart å følge fremdriftsplanen (se vedlegg 1 ) og har levert de obligatoriske dokumentene som kreves i hovedprosjektet innen angitte frister, herunder forprosjektrapport og midtveis rapport. Bidrag til EXPO som kreves er også levert innen angitte frister, herunder vårt bidrag til EXPO- katalogen. En webside som gir en beskrivelse av hovedprosjektet vårt med lenker til de ovennevnte rapporter og bedriftene som er med i undersøkelsen, er lagt ut på nett under EXPO Vi har også gjort undersøkelser om trykk på t-skjorter til gruppemedlemmene, her gjenstår det å lage en passende logo til skjorta i ai eller eps bildeformat. I skrivende øyeblikk har vi ikke fått inn noen penger til prosjektet, men vi har sendt en påminnelse til oppdragsgiver og venter også å få inn noen sponsorpenger i nærmeste fremtid. Vi har på grunn av dette ikke gjort opp for gruppemedlemmendes økonomiske utlegg så langt. Prosjektet er basert på intervjuer med en rekke bedrifter, disse er nå avsluttet. I løpet av april har vi reist rundt i Nedre Glomma-regionen og foretatt disse intervjuene. Det siste intervjuet var med CognIT AS og ble avsluttet 2. mai noe som er litt sent etter fremdriftsplanen. Årsaken til dette var transportproblemer slik at ny avtale måtte gjøres. Det bør også nevnes at vi mistet Skalles Mekaniske Verksted som var en av de utvalgte bedriftene. Intervjuet med Brynild Produksjon AS er heller ikke ferdig da vi ikke rakk å se ordenlig på IT-systemet deres når vi intervjuet dem i april. Vi er blitt tilbudt å få se på systemet deres i slutten av mai. Vi sitter nå med mye data om bedriftene vi har vært hos. Denne datamengden har vi fanget opp med dokumenter og arbeidsmetoder. Det er viktig å merke seg at denne midtveisrapportens resultater ikke er endelig, men er ment mer som en pekepinn på 8

9 trender i materialet. Den endelige analysen med konklusjoner vil være med i sluttrapporten, og vil være et resultat av en mye grundigere analyseprosess. Det ser for øyeblikket ut som om vi er i god stand til å svare på prosjektets hoved- og delmål med bakgrunn i det arbeidet vi har gjort så langt. Årsaken ligger i den grundige prosessen rundt intervjusituasjonen med gode forberedelser til hvert intervju, grundig behandling av innsamlet data like etter bedriftsbesøket og bevissthet rundt selve intervjusituasjonen og prosjektprosessen. Etter de innledende intervjuene fant vi at vi burde gjøre noen endringer for å prøve sikre at den metoden vi bruker med intervjuer og spørreskjema skulle gi oss de svarene vi trenger. Vi satt spørsmålstegn ved spørreskjemats validitet men bestemte oss for å beholde det uten endringer og isteden øke vår bevisstheten rundt selve intervjusituasjonen og prosjektets formål Intervjuprosessen Begrensninger i intervjusituasjon Målgruppen vår i dette intervjuet er bedriftens leder eller noen på ledernivå. De er ofte veldig opptatt i sine oppgaver. Derfor har vi begrenset tiden til hvert enkelt intervju. Intervjuet gikk over kun en dag og vanligvis tok det ca. 1-2 timer i hver enkelt bedrift. I tillegg var bedriftenes forberedelse til intervjuet svært forskjellig. Dette medvirket til at intervjueresultatet og kvaliteten av innholdet er noe forskjellig fra bedrift til bedrift. For å forenkle analyse og sammenlikne arbeidet bruker vi et standardisert spørreskjema som basis og en noe åpen form for spørsmål til de ulike typer bedrifter. Bedriftene har sitt virke innen industri, handel og tjenestevirksomheter. Siden bedriftene har forskjellige oppgaver og virksomhetsråder passet spørreskjemaet ikke til alle bedriftene. De som vi intervjuet har ofte forskjellige oppfatninger om begrepet kompetanse, kompetanseforvaltning, kompetanseregistrering osv. Dermed legger de vekt på ulike begrep og fagområder om system og rutiner. Noen ganger er det vanskelig å fange 9

10 opp et konkret svar. Når vi ser på dette i ettertid skulle vi forklart hva vi la i disse begrepene før intervjuet startet Intervjuforberedelse I milepælplanen planla vi hvilke bedrifter vi skulle intervjue og arbeidsfordelingen, i tillegg til arbeidsroller mellom prosjektsmedlemmer. Før intervjuene benyttet vi Internett som et verktøy for å finne bedriftsinformasjon, bl.a. bedriftens størrelse, produkttyper, virksomhetsområder og adresse. Internett er et effektivt støtteverktøy som kan tilby mange forskjellige funksjoner, f.eks. avstandsberegning og detaljert kart og måter å komme fram til målet vårt på. Med dette sparte vi mye tid på å finne informasjon om bedriften. Vi planla bedriftsintervjuet på forhånd ved hjelp av den informasjonen vi fikk fra Internett og fokuserte på hver enkelt bedrifts egenskaper. Dette gir bedriften et positivt inntrykk og i tillegg skaper det en god samtaleatmosfære. Til gjengjeld fikk vi aktiv respons og hyggelig tilbakemelding fra bedriftene. På forhånd diskuterte vi noen spesielle temaer i tillegg til spørreskjemaet som var planlagt, intervjuertid og arbeidsroller Beskrivelse av intervjusituasjon med endringsbeskrivelse Intervjueperioden ble gjennomført som planlagt. En bedrift avlyste avtalt intervju, angivelig på grunn av at det oppstod noen hindringer slik at de ikke kunne møte oss. Denne perioden har vært interessant og lærerik for alle oss i prosjektgruppa. Hvert intervju ble utført av to gruppemedlemmer og varte i 1-2 timer. Først bestemte vi oss for å dele gruppen i to faste intervjugrupper med to medlemmer. Hver toergruppe skulle dra på bedriftsbesøk etter hverandre. På den måten kunne den ene gruppen jobbe med innsamlet data fra intervjuet på den dagen den andre gruppen var på intervju. Dette var en stor fordel for oss når det gjaldt tid og rutine for bearbeiding 10

11 av dataene. Men en ulempe var at vi ikke kunne oppleve hvordan andre gruppemedlemmer utførte intervjuer. Med hensyn til å lære og jobbe sammen med ulike mennesker, vekslet vi mellom gruppemedlemmene slik at hver av oss kunne ha mulighet til å gjøre intervju sammen med hverandre. Dette førte til at vi trengte lengre tid til bearbeiding av data. Noen ganger måtte vi rett og slett dele arbeidet og hvert enkelt medlem jobbet helt alene for å kunne følge tidsskjemaet. Gruppens interesse for og motivasjon til prosjektarbeid har ført til at vi arbeidet veldig effektivt og kreativt med intervjueprosessen. Vi erfarte at bedriftene var hyggelige, hjelpsomme og villige til å svare på våre spørsmål. Det endelige spørreskjema ble gjort ferdig før første intervjue og ble brukt hele perioden. Våre utvalgte bedrifter bestod av både små og store bedrifter. Noen av dem har et avansert IT-kompetansesystem, noen har noe enklere system, mens andre ikke har et kompetanseforvaltnings system. Dette medførte at spørreskjemaet ikke kunne tilpasses til alle utvalgte bedrifter. Vi valgte likevel å ikke forandre noe i skjemaet. Den første grunnen til dette var at skjemaet passet bra i noen av bedriftbesøkene. Den andre grunnen var at det ikke ville være mulig å tilpasse et skjema til alle typer bedrifter eller lage et skjema til hver bedrift. Hvis vi skulle laget et skjema til hver bedrift ville det være vanskelig å sammenlikne bedriftene i analysefasen. Til slutt syntes vi at det viktige var at intervjuene skulle være åpne i formen. Vi tok utgangspunkt i spørreskjemaet, men var ikke bundet til det og var frie til å stille andre relevante spørsmål underveis. En annen endring i intervjueperioden var å ikke bruke lydopptaker. I begynnelsen av prosjektet var vi enige om at vi skulle ta opp intervjuene på kassetter slik at vi ikke mistet noe informasjon og slik at andre i gruppen kunne høre på. Siden vi ikke fant det nødvendig og noen bedrifter ikke ønsket det, ble lydopptakeren ikke brukt i noen intervjuer. Da det var to av oss på hvert intervju, en primærintervjuer og en primærreferent, fikk vi dokumentert det meste av det som ble sagt.utfylte 11

12 spørreskjemaer ble etterpå sendt til den personen vi intervjuet for sjekking og retting av eventuelle feil. Bortsett fra noen utfordringer som mye arbeid på kort tid, forsinkelse av intervjuer på grunn av transportproblemer og avlysing/flytting av avtaler, har intervjueperioden gått bra og som forventet Beskrivelse av hvordan vi har bearbeidet data etter intervju Etter hvert intervju gjorde vi en del bearbeiding av data og de to som hadde vært på intervjuet satt seg ned og skrev referat med en gang vi ankom skolen. Når vi fylte inn svarene vi hadde fått på intervjuskjemaet vårt, delte vi litt på hvem som skrev inn hva og sammenliknet hva vi hadde skrevet etterpå. På denne måten fikk begge som var med på intervjuet kommet med sine synspunkter og oppfatninger rundt intervjuet. Det ble også en del diskusjoner rundt hva som skulle skrives som svar siden svarene vi fikk fra bedriftene kunne være diffuse. Etter bedriftsintervjuene laget vi en SWOT- analyse av bedriften. Her tok vi med styrker, svakheter, muligheter og trusler med kompetanseforvaltningen bedriften fører i dag. Dette gjorde vi ut i fra hva vi hadde fått av informasjon fra bedriften, men også våre egne syn og forståelse av bedriften kom fram her. For å dokumentere intervjusituasjonen laget vi en mal der vi skulle fylle inn hvem vi intervjuet, hans/hennes rolle i firmaet, en beskrivelse av selve intervjusituasjonen og en kort beskrivelse av språkbruken. Utfylte skjemaer fra intervjuet ble sendt via e- post til bedriftene vi var hos. Dette fordi intervjupersonen skal kunne få muligheten til å endre/ rette på eventuelle feiltolkninger eller legge til ting han/ hun ikke fikk sagt under intervjuet. Vi syntes dette var både høflig ovenfor intervjupersonen og det ga oss helt korrekt data å jobbe videre med. Det er viktig å ha korrekt informasjon når vi skal analysere bedriften å 12

13 trekke konklusjoner fra alle intervjuer for å unngå så mange feil som mulig. Noen av bedriftene har sendt svar, men langt fra alle. Etter denne rapporten er ferdig kan analysearbeidet starte Kort sammendrag av hver bedrift Følgende er et kort sammendrag av hver bedrift vi har intervjuet. Bedrifter som ikke har gitt oss tilbakemelding på sammendraget inne tidsfristen for levering av midtveisrapporten er ikke tatt med. Her vil kun navnet på bedriften stå. Men vi vil inkludere disse sammendragene i hovedrapporten Det Norske Veritas Bedriften har i alt 6000 ansatte av disse er ansatt i Norge, mens 4000 er ansatt i utlandet. Det Norske Veritas arbeider med klassifikasjon, sertifisering og rådgivning. Ledelsen syn på kompetanseforvaltning var at kompetanse betydde veldig mye. Dette grunnet at de selger kompetanse og er kjent som et høyteknologisk firma. De løser problemer som andre ikke kan løse selv. Bedriften har mye kursing og opplæring av sine ansatte, dette både eksternt og internt. De har bl.a. en stor forskningsavdeling som det blir satt av 5% av omsetningen til. Samtidig har de en stor personalavdeling og kontinuerlig linjeansvar. De har delt ansvar. En sjef har ansvar for sine folk og en annen overordnet sjef har ansvar for sjefen igjen etc. Firmaet bruker totalsett 5-10% av omsetningen til kompetanseforvaltning. De syntes kompetanseforvaltning er veldig viktig. Det Norske Veritas bruker en IT-løsning, nærmere bestemt en kompetansedatabase. Intervju- personen er veldig fornøyd med dette systemet som heter BRAINS. I dette systemet er det er lett å innhente informasjon. De kan bare gå inn og skrive for eksempel fri tekst for å finne noe. 13

14 SyZLaB AS SyZLaB AS er et "laboratorium" som etablert seg i 1998 og har 5 ansatte. Bedriften driver med markedsproduktutvikling. De forsker på ny teknologi, som bl.a. har resultert i produktserien SyZWEB. Internett-teknologi og kommunikasjonsplattform har først og fremst vært i fokus. SyZLaBs visjon er å lage produkter som kan foredle informasjon til kunnskap og verdiskapning. Skalerbar. Enkel brukerterskel- ingen/minimal opplæring Ingen installasjon og opplæring på PC kun nettleser installert. Siden bedriften bare har 5 ansatte og kompetansen ligger i arbeidskulturen bruker SyZLaB ikke et IT-system til kompetanseforvalting. Ved ansettelse av nye ansatte bruker bredriften personlige nettverk gjennom bekjente. Søknad og CV er ikke så viktig for kompetanseregistrering. Bedriftslederen og ansatte har godt oversikt over hver enkelt person sin kompetanse. Ansatte tar alt på eget initiativ, har eget ansvar for utvikling av sin kompetanse og er klar over sine arbeidsoppgaver. Den mest brukte kilden er Internett. Kompetanseforvaltningen ligger i bedriftskulturen og smelter sammen i den daglige oppgaver. Med kunnskap og kjennskap til ansatte kan ledelsen godt kartlegge og fordele arbeidsoppgaver. Etter ledelsens syn fungerer dette bra og effektivt. Foreløpig har SyZLaB ikke et fysisk kompetanseforvaltnings- system i bruk. Bedriften har vurdert å utvikle sin kompetanseforvaltnings- ide til et markedsprodukt i fremtiden. Ledelsen synes at et slikt produkt vil ha mindre effekt i en bedrift som er så liten. 14

15 Restaurantdrift AS Restaurantdrift AS ble etablert i 1939 og siden da drevet en rekke hotell- og restaurantbedrifter i Fredrikstad. Per dags dato har bedriften ca 120 ansatte dvs ca 80 årsverk. Siden den er en service bedrift (hotell og restaurant) legger de mye vekt på kundebehandling og markedsføring. Restaurantdrift AS bruker både IT- og manuell løsning til kompetanseforvaltning, men ikke mye. Et enkelt IT-system, Microsoft WORD brukes til å registrere ansattes CV, stillingsbeskrivelse, notater om hva han/hun er flink og mindre flinke i. Denne informasjon har ledere for seg selv og ingen andre har tilgang til. Ellers har de en mappe for hver enkelt ansatt samlet i et låst skap. Der finnes det alle dokumentasjoner om ansatte, som kopi av søknader, arbeidskontrakter, permisjonssøknader også lignende. Fra ledelsens syn har bedriften ikke behov for å investere et stort og avansert ITsystem for kompetanseforvaltning. Med et oversiktlig og brukervennlig WORD program, samt kjennskap til sine ansatte, klarer ledelsen godt å kartlegge og fordele arbeidsoppgaver. Kursing og opplæring i bedriften blir satt opp etter behov. Bedriften gir ansatte stadig kurs og trening innenfor kundebehandling. Etter ledelsens mening er dette for å øke servicenivået til kunder, kvalitet til produkter og ikke minst øke bedriftens konkurranseevne Denofa Brynild Produksjon AS 15

16 Mascot Electronics AS Mascot ble etablert i 1938 og er i dag en av Skandinavias største produsenter av strømforsynere. De har 130 ansatte og med egne salgskontorer i Frankrike, Tyskland, og England er Mascot også godt representert i utlandet. Mascot Electronics AS er produksjonsbedriften og ligger i Fredrikstad. Bedriften har vært sertifisert etter ISO 9001 siden Bedriften har overordnete planer for hvordan kompetansen skal forvaltes. Dette er styrt av ISO-dokumentasjonen som kvalitetsikrer bedriftens prosedyrer og arbeidsmetoder. Det settes av årlige midler til kompetanseforvaltning i bedriftens budsjett. Denne kompetanseforvaltningen består for det meste av kursing av ansatte som for eksempel nevnes et introduksjonskurs alle i produksjonsarbeid må ta. Det er avdelingssjefene som vurderer behovet og setter av ressurser til kompetanseforvaltning og dermed synliggjør behovet. Prinsippet bedriften har er at når nye kompetansebehov oppstår så er OJP (On The Job Training) beste måte å løse dette behovet. OJT betyr at man gir opplæring på de enkelte arbeidsstasjoner og de enkelte arbeidsoppgaver på stedet hvor disse skal utøves. Mascot sier det fører til at bedriften får kompetanse som ikke kan kjøpes og til en heving av kompetansen i bedriften generelt. Da avdelingene er en slags underleverandører av hverandre kan de låne kapasitet fra hverandre ved behov. Dette fører til en kompetanseforvaltning som er et resultat av at folk noen ganger må jobbe på forskjellige steder i bedriften. Produksjonsmønstre endrer seg hele tiden, derfor er en generell kunnskap om produksjonsprosessen prinsippet. Mascot Electronics AS har et (kompetanseforvaltnings)system i produksjonsavdelingen som skiller mellom kompetansenivåer. Mascot har et kombinert system for kompetanseforvaltning, personalopplysninger ligger lagret elektronisk mens data om de ansattes kompetanse er lagret manuelt. Til daglig bruk har de et A4-ark til hver enkelt med oversikt over kompetanse. Ellers har hver enkelt egen mappe som inneholder CV, søknadsskjema, kopi av kursbevis, vitnemål, o.l. Det er personalsjefens oppgave å oppdatere kompetansedata.. Kopi av 16

17 kursbevis legges inn i personalmappe. Det bør nevnes at ingen produksjonsarbeider har vært i Mascot mindre enn 10 år, så det går mye på lokalkunnskap Gilde Fellesslakteriet Gilde Fellesslakteriet ble etablert i Oslo i 1911, og har i dag 5 anlegg (Tønsberg, Oslo, Skien, Gol og Sarpsborg). Anlegget i Sarpsborg ble bygget i Total er det 1569 ansatte i fellesslakteriet, hvorav ca. 450 i Sarpsborg. 43 % av de ansatte har fagbrev. Målet deres er at 70 % av de ansatte skal ha fagbrev innen år Gilde Fellesslakteriet Sarpsborg har ikke noen spesielle planer for utvidelse av bedriften. I hovedsak bruker Gilde Fellesslakteriet i Sarpsborg en manuell løsning til kompetanseforvaltning. Ledelsen synes at det fungerer tilfredstillende og har ikke funnet det formålestjenelig å gå over til et IT-basert system ennå. I tillegg til at det koster mye å investere i IT-basert system, er mange av systemene avanserte og krever mye arbeid både i en oppstartfase og i vedlikehold, noe som totalt sett kanskje ikke kan gi bedriften bedre resultater på dette området. Bedriften bruker et såkalt kompetanseskjema til å kartlegge kurs/opplæring til ansatte. Kursene listes opp i skjemaet og krysses av når de er gjennomført. Ledere ser på det som en enkel og oversiklig måte å forvaltere kompetansen på. Man kan lett se hvem som har vært med på hvilke kurs til en hver tid. Et IT-basert system har den fordel at det er lettere å søke etter en bestemt kompetanse for å kunne sette rett person til rett arbeid. Samtidig sier de at det ville vært enklere med et felles og bedre IT-system siden de må rapportere mye til konsernet CognIT Borregaard Industries 17

18 6. ARBEID FREMOVER 6.1 Grunnlag for bearbeiding av innsamlet data Som grunnlag for bearbeiding av data har vi forskjellige dokumenter. Vi har reviderte spørreskjema, en kort SWOT- analyse gjort like etter hvert bedriftsbesøk og en beskrivelse av intervjusituasjonen. Siden har vi også fått den erfaringen som bedriftsbesøkene har gitt oss. Denne er ulik fra gruppemedlem til gruppemedlem da ingen mennesker er like og oppfatter ting på samme måte. 3 år ved datalinja på Høyskolen i Østfold har også gitt oss en del erfaringer og kunnskaper. Denne formalkunnskapen vil indirekte være et analyseredskap og er de briller vi ser stoffet med. 6.2 Metode for analyse av innsamlet data Ved å sammenlikne like og ulike bedrifter i utvalget å se på forskjeller og likheter mellom dem vil vi prøve å trekke noen konklusjoner rundt delmålene. Vi har også en veileder og arbeidsgiverne som kan gi oss gode råd underveis i analysen. Det har vært mye fram og tilbake når det gjelder bruk av analysemetode til oppgaven. Uklarheter med tanke på hva og hvordan vi skal analysere dataen har ført til mange diskusjoner i gruppen. Med råd fra veileder har vi bestemt å arbeide med analysen ut ifra våre egne erfaringer, kunnskaper, interesser og ikke minst vår kreativitet. Vårt formål er å få fram ledelsen sine meninger om kompetanseforvaltning og bruk av IT-system for kartlegging og utvikling av kompetanse i sin bedrift. Spørsmål som kan være pekepinner for oss i analyseringsfasen er blant annet: hvorfor har de valgt akkurat den måten, hvordan fungerer systemet, hvilke resultater har de, hvilke planer har de for å videreutvikle kompetanse, som er viktig for overlevelse og 18

19 konkurransedyktighet i sin bedrift, hvordan bidrar de til å øke arbeids- og utdanningsmulighet i samfunnet. Under intervjuer har vi fått en liten SWOT-analyse sett fra den person vi intervjuet sitt syn. Vi har også hatt en SWOT-analyse for hver enkelt bedrift sett fra vårt syn. Videre i prosessen skal vi sette analysene sammen og danne et felles bilde av de utvalgte bedriftenes forvaltning og utvikling av kompetanse. Dette bildet kan mer eller mindre speile kompetansenivået og bruk av IT for kompetanseforvaltning i Nedre Glommaregionen. Brain-storming for ideer, filtrering av informasjon og kvalitative analysemetoder er blant metoder vi kan bruke. Ved brain-storming kan vi liste opp alle ideer fra alle i gruppen om bedriftenes styrker, svakheter, muligheter og trusler i felles SWOTanalysen. Informasjon vi fikk fra intervjuene skal brukes som argumenter for svar på ovennevnte spørsmål. Derfor er det viktig å filtrere og velge riktig informasjon. Kvalitative analysemetoder gir oss en god forståelse av bedriftenes kompetansesystem, i motsetning til kvantitativ metode som kan si noe om statistikk som f.eks. hvor mange bedrifter bruker systemet A til å forvalte kompetanse og hvor mange bruker systemet B. Analysefasen skal jobbes parallelt med skriving av sluttrapport og avsluttes ei uke før frist for innlevering av sluttrapporten. Beskrivelse av analyseprosessen, resultater og eventuelt forslag til bedrifter skal være med i rapporten. Vi skal fortsatt følge milepælplanen vår. 19

20 7. GRUPPEARBEIDET Gruppen består av 4 medlemmer som har en veldig bred og interessant kombinasjon av kunnskaper og interesser. Vi har forskjellige kjønn, alder, kultur, oppvekst og erfaringer som danner et bredt spekter i tenkemåte og gir forskjellige innfallsvinkler på det vi gjør. Siden forprosjektet har vi vært på 9 bedriftbesøk. Mye av tiden har derfor gått med til å planlegge intervjuene, dra ut på intervjuer og skrive referater. Vi ble enige om å dra to og to til hvert intervju, dette fungerte veldig bra. Ved påsketider ble vi enige om å rokkere på gruppene, dette for å få mer erfaring på hvordan de forskjellige gruppemedlemmene gjennomførte intervjuene og for å lære mer om det å holde et intervju. Vi sitter alle igjen med mer erfaring nå enn hvis vi skulle dratt sammen med kun den samme personen til alle intervjuene. Siden vi har vært så heldige å blitt sponset av noen bedrifter, har vi valgt å ha en økonomisk ansvarlig som tar ansvar for penger og andre sponsor ting vi har mottatt. Mai Burner har påtatt seg dette ansvaret. Jevnlige møter arrangeres med veileder, vi har også gruppemøter utenom dette. I prosjektets startfase startet vi friskt og hadde ofte gruppemøter. Grunnet mye bedriftbesøk den siste perioden har vi sjeldent vært hele gruppen på skolen samtidig og gruppemøtene har blitt noe mindre enn vi hadde planlagt i starten av prosjektperioden. Dette vil endre seg så snart intervjuene er ferdige og vi vil ha gruppemøte hver dag klokken 9. På dette møtet skal vi fortelle hverandre hva vi har gjort siden sist, hva vi skal begynne med og eventuelle spørsmål vi måtte ha. Vi har arrangert et gruppemøte så fort hele gruppen er samlet. Vi diskuterer og forteller hva vi mener. På denne måten får vi frem mange forskjellige synspunkter vi ikke hadde hatt hvis vi skulle gjort det på egenhånd. De gangene vi har vært uenige om hvordan en ting skal løses har vi latt flertallet bestemme. 20

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne oppgaven er et hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Prosjektet utgjør 15 studiepoeng og er en avslutning på et 3-årig dataingeniørstudium. Dette

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne sluttrapporten beskriver gruppe H03D05 sitt hovedprosjekt ved dataingeniør på Høgskolen i Østfold avdeling for informatikk og automatisering våren 2003. Sluttrapporten beskriver hva gruppen

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

24. mars 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport II «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

24. mars 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport II «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 24. mars 2010 Høgskolen i Gjøvik Statusrapport II «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland Status Her beskriver vi hvordan den nåværende statusen er

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 2009 FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 31.03.2009 I$nnholdsfortegnelse 1.0 Prosjektdirektiv... 3 1.1 Organisering...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes FORPROSJEKT I denne rapporten gjør vi analyse for hvor mye arbeid som kan gjøres. Rapporten skal også avgrense prosjektet med en mer presis beskrivelse. Den vil i tillegg blant annet inneholde teknologi

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011)

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Rapport innenfor rammen av det europeiske prosjektet Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation

Detaljer

Denne ukens mål: Avtale møte med MediaLT Fortsette research rundt MS og få systematisert bedre den informasjonen vi har funnet.

Denne ukens mål: Avtale møte med MediaLT Fortsette research rundt MS og få systematisert bedre den informasjonen vi har funnet. Ukesmål Grunnet en del problemer med blog-siden vår (www.nettverkskort.com/hovedprosjekt) og tidligere uoversiktlig oppsett, har vi valgt å samle alle ukesmålene opp igjennom prosjektet i dette dokumentet.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Fredrikstadbrua Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua Planlagt startdato: 26.03.2007 Varighet: 71 dager, 04.06.2007 kl 14.00 Oppdragsgiver: Oppdragstaker:

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet:

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet: PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energianalyse Prosjekttittel: Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad Planlagt startdato: 05.12.08 Varighet: 12.06.2009 Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragstaker: HIØ, Sarpsborg

Detaljer

Prosjektteknikk. Prosjektteknikk. Evaluering prosjektteknikk. Hvorfor teamarbeid? Team. Hvorfor teamarbeid?

Prosjektteknikk. Prosjektteknikk. Evaluering prosjektteknikk. Hvorfor teamarbeid? Team. Hvorfor teamarbeid? Prosjektteknikk Skal gjennomføre et prosjektarbeid med Legoroboter som skal programmeres i Java Skal arbeide i Team (4 medlemmer) Skal settes opp en Arbeidskontrakt Skal gjennomføre Teammøter med innkalling

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien Forskningsskisse Bacheloroppgave 2010/2011 Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien 24.01.2011 På hvilken måte praktiseres de nye energikravene iht. til plan og bygningsloven ved rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2016

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2016 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2016 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014)

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) Målsetting med underveisevaluering Den enkelte lærer skal gjennomføre underveisevaluering av sin undervisning hver gang denne holdes. Formålet

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Fridtjof Vigen, Emil N. Redzep, Tor Henning T. Segerblad 24. mars 2017 Innhold Prosjektinformasjon...........................

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor tjener fotballspillere så mye penger?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor tjener fotballspillere så mye penger? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor tjener fotballspillere så mye penger? Forskere: 7 ved Brekken skole (Røros, Sør-Trøndelag) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0275 Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering Søkerorganisasjon: Forord Jeg heter Roy Skogvold og har siden barndommen slitt

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS.

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. 17. april 2009 Dette hovedprosjektet er basert på et samarbeid med Statkraft Energi AS, som er oppdragsgiver til dette prosjektet. Oppgaven går ut på

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Greta Hjertø og Tore Berg Hansen 30.08.2005 Revidert av Kjell Toft Hansen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer