Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF"

Transkript

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 27/ Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping

2 Rapport 27/2006 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning 2/2005 Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk 3/2005 Legevakten bruk av overtid 4/2005 Selvkost lovpålagt renovasjon 5/2005 Selvkost Vann- og avløpsavgift 6/2005 Evaluering av forvaltningspraksis i Bydel Stovner 7/2005 Intern kontroll: effekt prosjektets delleveranse innkjøp/faktura/regnskap 8/2005 Kvalitet i sykehjem Langerud sykehjem 9/2005 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport 10/2005 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Boligbygg Oslo KF 11/2005 Bedre utnytting av KOSTRA 12/2005 Serviceerklæringer i Samferdselsetaten 13/2005 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 14/2005 Systemrevisjon av utvalgte aktiviteter i Oslo Havn KF 15/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Norstrand 16/2005 Delegasjon av myndighet 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 18/2005 Turnusplanlegging og utbetaling av t-tillegg i sykehjem 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand 20/2005 Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene 21/2005 Evaluering av ordningen med frivillig forvaltning av beboer/brukermidler i sykehjemmene og hjemmetjenestene 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler 23/2005 Kontroller i NLP 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger 25/2005 Startlån-rutiner for regnskapsføring, avstemminger og oppfølging av låneporteføljen 26/2005 Sentralt regnskapsansvar i Oslo kommune 27/2005 Etiske normer og regler knyttet til økonomiforvaltning 28/2005 IT-gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo kommune 29/2005 Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 1/2006 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 2/2006 Innføring av Gerica i to bydeler i Oslo kommune 3/2006 Kvalitet i skolen. Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole 4/2006 Offentlige anskaffelser - konkurranseelementet i kjøpsprosessen 5/2006 Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA 6/2006 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport /2006 Bevaring av kunst i Oslo kommune 8/2006 Økonomistyring i Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Park og Idrett Oslo KF 9/2006 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 10/2006 IKT-basert overvåkinssystem Oslo Havn KF 11/2006 Sykefravær i PRO-sektoren - oppfølgingsundersøkelse 12/2006 Er nøkkeltall i KOSTRA fra de nye bydelene pålitelige? 13/2006 Bydelsbarnevernet i Oslo kommune 14/2006 Generelle IT-kontroller i Utdanningsetaten 15/2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen 16/2006 Granskingsrapport. Undervisningsbygg Oslo KF 17/2006 Granskingsrapport. Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet 18/2006 Beredskap i Oslo kommune 19/2006 Prioritering av lederoppgaver i grunnskolen 20/2006 Offentlige anskaffelser konkurranseeksponering og direktekjøp 21/2006 Brukerorientering overfor ikke-vestlige innvandrere i helsestasjonstjenesten 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 23/2006 Psykisk helsearbeid - bruk av individuelle planer i to bydeler 24/2006 Psykisk helsearbeid - styringsinformasjon 25/2006 Tilgangskontroller i Gerica 26/2006 IKT i grunnskolen For mer informasjon om Kommunerevisjonen og våre rapporter se

3 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Kommunerevisjonen 1

4 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/ Kommunerevisjonen

5 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Innhold Hovedbudskap... 5 Sammendrag Innledning Formål Metode og omfang Gjennomgang av anskaffelser Ocker-Bygg Gjennomgang av bilag Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Eide Entreprenør AS Gjennomgang av bilag Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Byggpartner AS Gjennomgang av bilag Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter El-effekt AS Gjennomgang av bilag Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Neas AS Gjennomgang av bilag Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Er arbeidene som er fakturert fra Ocker-Bygg, utført og fakturert av andre leverandører? Arbeider som ikke er spesifisert på skoler Kontroll av fasader Utbedring av fasader Kontroll av himlinger Utbedring av himlinger Utbedring av lekeapparater Utvendig malerarbeider Arbeider som er spesifisert på skoler Konklusjon utførte arbeider Økonomioppfølging av vedlikeholdsbudsjettet Behandling av bekymringsmeldinger Konklusjon og anbefalinger Hva er skjedd av uregelmessigheter og misligheter? Påviste uregelmessigheter og misligheter Risiko for uregelmessigheter og misligheter Hva er årsakene til uregelmessighetene og mislighetene? Hva er årsakene til at uregelmessighetene og mislighetene ikke ble oppdaget? Iverksatte/planlagte tiltak og anbefalinger Iverksatte/planlagte tiltak Anbefalinger...36 Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra Undervisningsbygg Oslo KF Vedlegg 2: Høringsuttalelse fra Byrådsavdeling for byutvikling Kommunerevisjonen 3

6 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/ Kommunerevisjonen

7 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Hovedbudskap Det er påvist at en tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg Oslo KF har svindlet Oslo kommune for til sammen 89,6 mill. kroner (inklusiv merverdiavgift). Svindelen er gjennomført ved bruk av fiktive fakturaer fra enkeltmannsforetaket Ocker-Bygg. Det er også avdekket pengeoverføringer på ca. 7 mill. kroner mellom tre øvrige selskaper som er leverandører til Undervisningsbygg (Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS) og den tidligere eiendomssjefen. På bakgrunn av dette har Oslo politikammer tatt ut siktelse mot den tidligere eiendomssjefen. Det er også tatt ut siktelse mot innehaveren av Ocker-Bygg og fire personer fra Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS. Kommunerevisjonen mener at følgende forhold har gjort Ocker-Bygg-svindelen mulig: Den tidligere eiendomssjefen var en del av toppledelsen i Undervisningsbygg og hadde vide fullmakter. Han styrte ekstraordinære tiltak på tvers av eiendomsavdelingen uten at det forelå fullstendige/tilstrekkelig spesifiserte budsjetter. Han utarbeidet også i enkelte tilfeller forklaringer til budsjettoverskridelsene for hele eiendomsavdelingen, uten at andre var involvert. Kommunerevisjonen mener at følgende forhold er hovedårsakene til at Ocker-Bygg-svindelen ikke ble avdekket av Undervisningsbygg: Det fremkommer to forskjellige signaturer på Ocker-Bygg-bilagene. Dermed ser det ut til at bilagene er kontrollert for varemottak, og dessuten at det har vært arbeidsdeling mellom vedkommende som har signert for varemottak og vedkommende som har attestert bilagene (den tidligere eiendomssjefen). Ocker-Bygg er registrert i Brønnøysundregistrene og i merverdiavgiftsmanntallet. Arbeider som Ocker-Bygg har fakturert, er delvis utført og fakturert av andre leverandører. Rutinene for budsjettoppfølging har vært mangelfulle. Opprinnelig planlagt vedlikehold ble utført. Kontrollrutinene for større utbetalinger har vært mangelfulle. Det ble ikke utført tilstrekkelige undersøkelser etter mottak av bekymringsmeldinger. Sammendrag I august 2006 tok Oslo politikammer kontakt med Kommunerevisjonen på bakgrunn av en hvitvaskingsmelding som gjaldt en tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg Oslo KF. Politiet ønsket Kommunerevisjonens bistand til å undersøke om det har funnet sted misligheter. I kontrollutvalgets vedtak av 20. september 2006 er Kommunerevisjonen bedt om å svare på følgende spørsmål i granskingsarbeidet: a) hva som er skjedd av uregelmessigheter og misligheter, b) årsakene til uregelmessighetene og mislighetene, c) årsakene til at uregelmessighetene og mislighetene ikke er oppdaget, d) hva Undervisningsbygg har gjort for å følge opp tidligere rapporterte feil og mangler, herunder hvilke initiativ styret har tatt, e) hva Undervisningsbyggs styre og ledelse har gjort for å følge opp tidligere rapporterte feil og mangler, f) hva byrådsavdelingen og byrådet har gjort for å følge opp tidligere rapporterte feil og mangler. Denne rapporten omhandler problemstilling a), b) og c) i kontrollutvalgets vedtak og er utelukkende knyttet til den tidligere eiendomssjefen. Dette er den andre granskingen som Kommunerevisjonen har utført rettet mot Undervisningsbygg i Resultatet av den forrige granskingen fremgår av rapport 16/2006. På grunn av avdekkede forhold i de to granskingene, er Kommunerevisjonen også i ferd med å utføre en bredere gransking av foretaket. Den bredere granskingen vil søke å gi svar på alle problemstillingene i kontrollutvalgets vedtak. Kommunerevisjonens bilagsgjennomgang og gjennomgang av anskaffelsesdokumenter er begrenset til anskaffelser rettet mot de fire største leverandørene hvor den tidligere eiendomssjefen har vært fakturamottaker ifølge kom- Kommunerevisjonen 5

8 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/2006 munens økonomisystem (Agresso). Disse leverandørene er de samme som er i politiets søkelys i saken, det vil si Ocker-Bygg, Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS. I tillegg har vi undersøkt anskaffelser rettet mot Neas AS. Dette fordi den tidligere eiendomssjefen var ansatt hos Neas AS både før og etter ansettelsen i Undervisningsbygg. Påviste uregelmessigheter og misligheter Tidlig i granskingen ble det avdekket at det er utarbeidet fiktive fakturaer fra Ocker-Bygg til Undervisningsbygg på til sammen 89,6 mill. kroner (inklusiv merverdiavgift). Kommunerevisjonen er kjent med at det kan spores utbetalinger fra bankkontoen til Ocker-Bygg og til bankkontoene til den tidligere eiendomssjefen, som omtrent tilsvarer størrelsen på de fiktive fakturaene. Kommunerevisjonen er også kjent med at det er avdekket pengeoverføringer på ca. 7 mill. kroner mellom tre øvrige selskaper som er leverandører til Undervisningsbygg (Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS) og den tidligere eiendomssjefen. På bakgrunn av dette har Oslo politikammer tatt ut siktelse mot den tidligere eiendomssjefen. Det er også tatt ut siktelse mot innehaveren av Ocker-Bygg og fire personer fra Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS. Kommunerevisjonen er kjent med at også Neas AS, som den tidligere eiendomssjefen var ansatt hos både før og etter ansettelsen i Undervisningsbygg, har politianmeldt den tidligere eiendomssjefen. Bakgrunn for anmeldelsen er mistanke om bruk av fiktive Ocker-Bygg-fakturaer overfor Neas AS i perioden før han begynte i Undervisningsbygg. Risiko for uregelmessigheter og misligheter Kommunerevisjonen har avdekket flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelser fra Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS, El-effekt AS og Neas AS. Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser øker risikoen for misligheter. Regelverksbruddene gjelder blant annet følgende: Når det gjelder Eide Entreprenør AS og Neas AS, er direktekjøp benyttet som anskaffelsesprosedyre i strid med regelverket. Når det gjelder Byggpartner AS og El-effekt AS, er begge anskaffelsene kunngjort, men Kommunerevisjonen har avdekket flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Det er blant annet bare enkelte av leverandørene som er vurdert i forbindelse med tildeling av kontrakt. Når det gjelder Byggpartner AS, er regnskapsførte utgifter (85,2 mill. kroner per 10. november 2006) nesten tre ganger større en anslått anskaffelsesverdi (ca. 30 mill. kroner). Dette betyr blant annet at andre leverandører kunne gitt andre betingelser dersom anslått anskaffelsesverdi hadde vært mer i tråd med den faktiske anskaffelsesverdien. Kommunerevisjonen mener derfor at kravene i anskaffelsesloven 5 til forutberegnelighet og likebehandling av leverandører, ikke er oppfylt. Når det gjelder tildeling av kontrakt til Byggpartner AS og El-effekt AS, har kontraktstildelingen etter Kommunerevisjonens mening, foregått på så kort tid at Kommunerevisjonen stiller seg tvilende til realiteten i vurderingen av leverandører og tilbud. Både Byggpartner AS og El-effekt AS ble tildelt tre eiendomssoner (de samme sonene) etter bruk av samme rabattstruktur, det vil si prisreduksjon ved tildeling av to soner og ytterligere prisreduksjon ved tildeling av tre soner. Kommunerevisjonen mener dette er påfallende tatt i betraktning at det var ingen andre tilbud i de to konkurransene med tilsvarende «sonerabatt». Vi vil også påpeke at anskaffelsesprotokollen er signert for korrekt tilbudsåpning av den tidligere eiendomssjefen og den ene medarbeideren vi har identifisert signaturen til på Ocker-Bygg-bilagene (NN). Gjennomgangen av bilag som den tidligere eiendomssjefen har attestert vedrørende Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS, viser at antall utførte timer fremgår bare på et fåtall av fakturaene. Dette er i strid med bestemmelsene i kontraktene som er inngått med Byggpartner AS og El-effekt AS, og gjør det vanskelig å etterkontrollere hvor mange timer som faktisk er medgått. Fakturaene er dessuten i liten grad spesifisert på skoler. Disse forholdene øker risikoen for overfakturering/fiktiv fakturering. Tilbakemelding fra Undervisningsbygg/utvalgte skoler vedrørende utførte arbeider, kan tyde på at det har forekommet fiktiv fakturering/overfakturering fra både Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS. Når det gjelder Eide Entreprenør AS, er det risiko for at selskapet ikke har levert noe av de fakturerte arbeidene. 6 Kommunerevisjonen

9 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Hva er årsakene til uregelmessighetene og mislighetene? Kommunerevisjonen mener at følgende forhold har gjort Ocker-Bygg-svindelen mulig: Den tidligere eiendomssjefen var en del av toppledelsen i Undervisningsbygg og hadde vide fullmakter. Han styrte ekstraordinære tiltak på tvers av eiendomsavdelingen uten at det forelå fullstendige/tilstrekkelig spesifiserte budsjetter. Han utarbeidet også i enkelte tilfeller forklaringer til budsjettoverskridelsene for hele eiendomsavdelingen, uten at andre var involvert. Hva er årsakene til at uregelmessighetene og mislighetene ikke ble oppdaget? Forholdene som vi mener gjorde Ocker-Bygg-svindelen mulig, er også forhold som er med på å forklare at svindelen ikke ble avdekket av Undervisningsbygg. I tillegg mener Kommunerevisjonen at følgende forhold er hovedårsakene til at Ocker-Bygg-svindelen ikke ble avdekket av foretaket: Det fremkommer to forskjellige signaturer på Ocker-Bygg-bilagene: Dermed ser det ut til at bilagene er kontrollert for varemottak, og dessuten at det har vært arbeidsdeling mellom vedkommende som har signert for varemottak og vedkommende som har attestert bilagene (den tidligere eiendomssjefen). Ocker-Bygg er registrert i Brønnøysundregistrene og i merverdiavgiftsmanntallet: Ocker-Bygg-fakturaene er påført organisasjonsnummer og et søk i Brønnøysundregistrene viser at firmaet også er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Arbeider som Ocker-Bygg har fakturert, er delvis utført og fakturert av andre leverandører: Deler av arbeidene som er fakturert fra Ocker-Bygg er utført og fakturert av andre leverandører, blant annet Byggpartner AS. Hvis noen i ettertid hadde undersøkt om arbeidene som Ocker-Bygg har fakturert for var utført, ville det kommet frem at arbeidene var utført. Mangelfulle rutiner for budsjettoppfølging: Undervisningsbygg har ikke stilt inngående spørsmål ved forklaringene til den tidligere eiendomssjefen når det gjelder budsjettoverskridelsene. Kommunerevisjonen mener foretakets økonomioppfølging av vedlikeholdsbudsjettet har vært mangelfull. Budsjettet for 2004 og 2005 var bare delvis fordelt på de tiltakene som var besluttet gjennomført. Dette vanskeliggjorde økonomioppfølgingen, som tok utgangspunkt i hva som var registrert av budsjett og regnskap i økonomisystemet. Opprinnelig planlagt vedlikehold ble utført: Merforbruket på vedlikeholdsbudsjettet resulterte ikke i reduksjon i planlagt vedlikehold ifølge Undervisningsbygg. Det vil si at opprinnelig planlagt vedlikehold ble utført på tross av merforbruket. Etter Kommunerevisjonens mening, skyldes dette trolig at opprinnelig planlagt vedlikehold bare utgjorde deler av vedlikeholdsbudsjettet i 2004 og Resten gjaldt ad hoc-tiltak som den tidligere eiendomssjefen i stor grad styrte alene. Mangelfulle kontrollrutiner for større utbetalinger: Undervisningsbygg har ikke hatt rutiner som ville bidratt til å avdekke at det ikke forelå avtale knyttet til de store utbetalingene til Ocker-Bygg. Det er blant annet ikke gjennomført stikkprøvekontroll av fakturaer i samsvar med kommunens rutiner. Det ble ikke utført tilstrekkelige undersøkelser etter mottak av bekymringsmeldinger: Kommunerevisjonen mener at undersøkelsene som ble iverksatt etter mottak av bekymringsmeldinger tilknyttet den tidligere eiendomssjefen, ikke var tilstrekkelige. Ut ifra tipsenes innhold, mener Kommunerevisjonen det burde vært utført ytterligere økonomiske undersøkelser utover å innhente årsregnskap for enkelte selskaper. Kommunerevisjonen fikk først informasjon om bekymringsmeldingene etter at vi igangsatte granskingen. Kommunerevisjonen 7

10 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/2006 Iverksatte/planlagte tiltak Ifølge høringsuttalelsen fra Undervisningsbygg er følgende tiltak allerede iverksatt: I september ble det innført skjerpet kontroll av alle fakturaer over kr og stikkprøver av fakturaer under dette beløpet. På bakgrunn av erfaringene fra fakturakontrollen ble det i oktober utarbeidet skjerpede retningslinjer for internkontroll av fakturaer. I september ble det igangsatt ekstra kontroll av alle avrop over kr på rammeavtaler. I begynnelsen av oktober ble det sendt skriv til Utdanningsetaten og alle skolene om innføring av arbeidsordre og protokoll på skolene hvor skolene skal kvittere på at arbeidet er utført i henhold til arbeidsordren. Det er utarbeidet nye egenerklæringer som må avgis årlig både av ansatte og innleide. Av høringsuttalelsen fra Undervisningsbygg er det opplyst at følgende tiltak vil bli iverksatt: Organisering av en styrket internkontroll og etablering av en internrevisjon Styrking av innkjøpsfunksjonen med blant annet tydelig ansvarsdeling og større sikkerhet Gjennomgang av fullmaktsmatriser med sikte på bedre ansvarsfordeling og større sikkerhet Opplæringstiltak for alle ansatte i regelverket for offentlige anskaffelser Innføring av nye rutiner for fakturaflyt, fakturakontroll og fakturafullmakter i forbindelse med innføring av elektronisk fakturabehandling fra nyttår, som skal ivareta sikkerheten rundt den elektroniske behandlingen Det vil bli utarbeidet en håndbok for internkontroll med samling av alle rutiner for «økonomiske handlinger». Eksisterende rutiner vil bli gjennomgått og det vil bli etablert nye rutiner der dette ikke finnes. Ifølge høringsuttalelsen fra Byrådsavdeling for byutvikling vil byrådsavdelingen følge opp at det nye styret iverksetter nødvendige rutiner og følger opp disse. Anbefalinger Kommunerevisjonen anbefaler at Undervisningsbygg vurderer følgende tiltak i tillegg til allerede iverksatte og planlagte tiltak: Kommunerevisjonen anbefaler at Undervisningsbygg gjennomgår alle bilag som gjelder Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS for å undersøke omfanget av overfakturering/fiktiv fakturering. Kommunerevisjonen anbefaler at budsjettet i økonomisystemet fordeles på de tiltak som er besluttet gjennomført, og at det stilles krav om rapportering etter samme struktur. Vedlikeholdsplanene kan også brukes som hjelpemiddel i forbindelse med økonomioppfølgingen, forutsatt at budsjett og påløpte utgifter per tiltak fremgår av planene. Vi mener det er en svakhet at den tidligere eiendomssjefen har rapportert samlet for hele eiendomsavdelingen, uten at andre var involvert. Fokus på korrekt regnskapsføring, kostnadsnivå og budsjett kan bli nedprioritert av de budsjettansvarlige dersom det ikke avkreves avviksforklaringer for egen enhet/ansvarsområde. Vi anbefaler at hver enkelt budsjettansvarlig foretar økonomirapporteringen for eget kostnadssted, selv om man har tiltak på tvers av enhetene. Kommunerevisjonen anbefaler at Undervisningsbygg med jevne mellomrom foretar en analyse av foretakets leverandører. Videre kontrollhandlinger kan for eksempel bestå i å undersøke anskaffelsesdokumenter (utlys- 8 Kommunerevisjonen

11 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF ning, anskaffelsesprotokoll, kontrakt, bilag m.m.). Andre økonomiske analyser, for eksempel analyser mellom sammenlignbare enheter, kan også være hensiktsmessig for å avdekke «unormale» forhold. For øvrig viser vi til Kommunerevisjonens anbefalinger i rapport 16/2006. Høring Foreløpig rapport ble sendt på høring til Undervisningsbygg og til byrådet/byrådsavdeling for byutvikling. Kommunerevisjonen 9

12 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/ Innledning I august 2006 tok Oslo politikammer kontakt med Kommunerevisjonen på bakgrunn av en hvitvaskingsmelding som gjaldt en tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg Oslo KF. Politiet ønsket Kommunerevisjonens bistand til å undersøke om det har funnet sted misligheter. Det er påvist misligheter. På bakgrunn av dette har Oslo politikammer tatt ut siktelse mot den tidligere eiendomssjefen. Det er også tatt ut siktelse mot innehaveren av Ocker-Bygg og fire personer fra Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS. Kommunerevisjonen er kjent med at også Neas AS, som den tidligere eiendomssjefen var ansatt hos både før og etter ansettelsen i Undervisningsbygg, har politianmeldt den tidligere eiendomssjefen. Bakgrunn for anmeldelsen er mistanke om bruk av fiktive Ocker-Bygg-fakturaer overfor Neas AS i perioden før han begynte i Undervisningsbygg. Dette er den andre granskingen som Kommunerevisjonen har utført rettet mot Undervisningsbygg i Resultatet av den forrige granskingen fremgår av rapport 16/2006. På grunn av avdekkede forhold i de to granskingene, er Kommunerevisjonen også i ferd med å utføre en bredere gransking av foretaket. 1.1 Formål I kontrollutvalgets vedtak av 20. september 2006 er Kommunerevisjonen bedt om å svare på følgende spørsmål i granskingsarbeidet: a) hva som er skjedd av uregelmessigheter og misligheter, b) årsakene til uregelmessighetene og mislighetene, c) årsakene til at uregelmessighetene og mislighetene ikke er oppdaget, d) hva Undervisningsbygg har gjort for å følge opp tidligere rapporterte feil og mangler, herunder hvilke initiativ styret har tatt, e) hva Undervisningsbyggs styre og ledelse har gjort for å følge opp tidligere rapporterte feil og mangler, f) hva byrådsavdelingen og byrådet har gjort for å følge opp tidligere rapporterte feil og mangler. Denne rapporten omhandler problemstilling a), b) og c) i kontrollutvalgets vedtak og er utelukkende knyttet til den tidligere eiendomssjefen. Den bredere granskingen som Kommunerevisjonen er i ferd med å gjennomføre, vil søke å gi svar på alle problemstillingene i kontrollutvalgets vedtak. 1.2 Metode og omfang Kommunerevisjonens undersøkelser er hovedsakelig gjennomført ved regnskapsanalyse, gjennomgang av anskaffelsesdokumenter, bilagsgjennomgang og samtaler med personer tilknyttet Undervisningsbygg. Det er foretatt søk i registre og hentet opplysninger fra andre kontrollorganer. Bilagsgjennomgangen og gjennomgangen av anskaffelsesdokumenter er begrenset til anskaffelser rettet mot de fire største leverandørene hvor den tidligere eiendomssjefen har vært fakturamottaker ifølge kommunens økonomisystem (Agresso). Disse leverandørene er de samme som er i politiets søkelys i saken, det vil si Ocker-Bygg, Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS. I tillegg har vi undersøkt anskaffelser rettet mot Neas AS. Dette fordi den tidligere eiendomssjefen var ansatt hos Neas AS både før og etter ansettelsen i Undervisningsbygg. Ettersom saken er under politietterforskning, har vi etter henstilling fra politiet ikke snakket med personer som vi ellers ville intervjuet. Dette gjelder for eksempel medarbeiderne vi har identifisert signaturen til på Ocker-Bygg-bilagene, jf. kapittel Kommunerevisjonen

13 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF 2. Gjennomgang av anskaffelser Undervisningsbygg har per 28. september 2006 (kontrolltidspunktet) totalt bokført utbetalinger til de undersøkte leverandørene for 267 mill. kroner. Kommunerevisjonen har gjennomgått bilag som til sammen utgjør 206 mill. kroner for å finne ut hvilke bilag den tidligere eiendomssjefen har hatt befatning med. Bilagsgjennomgangen viser at den tidligere eiendomssjefen har attestert eller signert for varemottak for bilag som til sammen utgjør 141 mill. kroner. Attestasjonene til den tidligere eiendomssjefen fordelt på de undersøkte leverandørene, fremgår av tabell 1 nedenfor. Tabell 1: Undersøkte leverandører og størrelsen på utgifter den tidligere eiendomssjefen har attestert (eller signert for varemottak) Leverandør Beløp (inkl. mva.) Ocker-Bygg 89,6 mill. kroner Byggpartner AS 36,7 mill. kroner El-effekt AS 11,1 mill. kroner Eide Entreprenør AS 2,6 mill. kroner Neas AS 1,1 mill. kroner Totalt 141,1 mill. kroner Byggpartner AS og El-effekt AS drives fra samme forretningsadresse. Daglig leder i El-effekt AS er styremedlem i Byggpartner AS. Daglig leder i Byggpartner AS er daglig leder og styreformann i Eide Entreprenør AS. Nedenfor fremgår resultatene etter Kommunerevisjonens gjennomgang av bilag og anskaffelsesdokumenter rettet mot de utvalgte leverandørene. Resultatene er inndelt etter hver enkelt leverandør. 2.1 Ocker-Bygg Totalt har Undervisningsbygg bokført utbetalinger til Ocker-Bygg for 89,6 mill. kroner (inklusiv merverdiavgift). Utbetalingene til Ocker-Bygg er regnskapsmessig fordelt med 44,1 mill. kroner i 2004, 40,1 mill. kroner i 2005 og 5,4 mill. kroner i Den første fakturaen er datert 2. februar 2004 og er utbetalt 3. mars Den siste fakturaen er datert 12. desember 2005 og er utbetalt 12. januar Gjennomgang av bilag En gjennomgang av bilagene viser at alle bilagene er attestert av den tidligere eiendomssjefen. Alle bilagene er i tillegg signert for varemottak; signatur i «kontrollfeltet» på bilaget. Gjenkjent signatur til en medarbeider (XX) fremgår i «kontrollfeltet» på bilag som utgjør 2,8 mill. kroner; fakturaene er datert 2. februar Gjenkjent signatur til en annen medarbeider (NN) fremgår i «kontrollfeltet» for bilag som utgjør minst 34,2 mill. kroner; disse fakturaene er datert i perioden 8. mars 9. september Undervisningsbygg har ikke klart å identifisere øvrige signaturer i «kontrollfeltet» på bilagene. Ifølge Undervisningsbygg betyr signatur i «kontrollfeltet» på bilaget at det er foretatt en kontroll mot bestilling og at varen/tjenesten faktisk er levert. Fakturaene er tekstet med diverse kontroll- og utbedringsarbeider i tilknytning til skolebygg. Arbeidene som skal være utført ifølge fakturatekstene, fremgår av tabell 2 nedenfor. Kommunerevisjonen 11

14 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/2006 Tabell 2: Oversikt over arbeider som er fakturert av Ocker-Bygg ifølge fakturatekster Skole Type arbeid Regnskapsår Utgiftsført hos UBF (inkl. mva.) Grefsen Fasader Grefsen vg. Solavskjerming Kjelsås Oppgradering av toaletter Klemetsrud Sjekk av murfasade inkl. nødvendig nedhugging + oppussing av fasader etter nedhugging + maling av alle vinduer, nye sålebenker i skifer + rep. av grunnmur, utbedring av skader Svendstuen Fasadearbeider: Beising av alle panelflater, beising av dører og vinduer (skolegård), stillaser og lift, rigg og drift Ullern vg. Fasader Ullern vg. Vinduer i gymsal Voksen Beslag renner/nedløp bygg A, B, C, D + baksiden Voksen Div. ekstra arbeider (festing av vindusfelter, skiferarbeider, snekker og malerarbeider mellombygg, maling og justering av dører) bygg A, B, C, D Voksen Fasadearbeider: Utbedring av vindusfelt, fuging av vinduer utskifting av lister, maling av renner/beslag/ skiferarbeider, stillaser og lift, rigg og drift Voksen Nedhugging av løs puss bygg A, B, C, D + baksiden Voksen Oppgradering av garderober og dusjer Voksen Strukturmaling av bygg A, B, C, D Voksen Utvendig puss av bygg A, B, C, D + baksiden Skolegruppe 1-12 Kontroll av fasader Skolegruppe 1-12 Utbedring av fasader Skolegruppe 1-12 Kontroll av himlinger Skolegruppe 1-12 Utbedring av himlinger Skolegruppe 1-12 Utbedring av lekeapparater Skolegruppe 1-12 Utvendig malerarbeider Tidlig i granskingen ble det klart at enkeltmannsforetaket Ocker-Bygg ikke har hatt omsetning de siste årene. Kommunerevisjonen er kjent med at det kan spores utbetalinger fra bankkontoen til Ocker-Bygg og til bankkontoene til den tidligere eiendomssjefen. Pengeoverføringene tilsvarer omtrent størrelsen på utbetalingene fra Undervisningsbygg til Ocker-Bygg. På bakgrunn av dette ble den tidligere eiendomssjefen anmeldt til politiet sammen med NN og innehaveren av Ocker-Bygg. Oslo politikammer har tatt ut siktelse mot den tidligere eiendomssjefen og innehaveren av Ocker-Bygg. NN har per d.d. status som vitne i saken. Ocker-Bygg-bilagene er påført organisasjonsnummer og et søk i Brønnøysundregistrene viser at firmaet også er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Kommunerevisjonen mener dette, sammen med at det fremkommer to forskjellige signaturer på Ocker-Bygg-bilagene, er medvirkende årsaker til at Ocker-Bygg-svindelen ikke ble avdekket av Undervisningsbygg. Hvorvidt arbeidene som fremgår av tabellen ovenfor er utført og fakturert av andre leverandører, fremgår av kapittel Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Det foreligger ikke avtale mellom Ocker-Bygg og Undervisningsbygg. Dette er ikke avdekket gjennom foretakets kontrollrutiner. 12 Kommunerevisjonen

15 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Stikkprøvekontroll av fakturaer i samsvar med kommunens brukerhåndbok i Agresso 1 fremgår ikke av kontrollplanene til Undervisningsbygg for 2004 og Undervisningsbygg har opplyst at det ikke er utført kontroller utover kontrollene som fremgår av foretakets kontrollplaner. Kommunerevisjonens vurdering Undervisningsbygg har ikke hatt rutiner som ville bidratt til å avdekke at det ikke forelå avtale knyttet til de store utbetalingene til Ocker-Bygg. Det er blant annet ikke gjennomført stikkprøvekontroll av fakturaer i samsvar med kommunens rutiner. I henhold til brukerhåndboken i Agresso, er det virksomhetsleders ansvar at det interne kontrollmiljøet i virksomheten fungerer tilfredsstillende. Et virkemiddel for å bekrefte dette er å gjennomføre stikkprøvekontroller av fakturaene. Det fremgår av brukerhåndboken at utvelgelsen av fakturaer som skal inngå i kontrollen bør være helt tilfeldig, men at anskaffelsesverdien bør være et av utvalgskriteriene. Eksempler på kontrollpunkter som kan benyttes ved gjennomføringen av slike stikkprøvekontroller er blant annet at riktig anskaffelsesprosedyre er valgt, at det foreligger skriftlig bestilling/avtale og at fakturaen er i samsvar med bestilling/kontrakt. Det skal dokumenteres hvilke fakturaer/bilag som har vært gjenstand for kontroll. 2.2 Eide Entreprenør AS Totalt per 28. september 2006 (kontrolltidspunktet) har Undervisningsbygg bokført utbetalinger til Eide Entreprenør AS for 2,6 mill. kroner (inklusiv merverdiavgift). Utbetalingene til Eide Entreprenør AS er regnskapsmessig fordelt med 0,2 mill. kroner i 2004, 1 mill. kroner i 2005 og 1,4 mill. kroner i Gjennomgang av bilag Vi har gjennomgått alle bilagene. Bilagene er attestert av den tidligere eiendomssjefen, med unntak av ett bilag som utgjør 0,2 mill. kroner. Når det gjelder bilaget som ikke er attestert av den tidligere eiendomssjefen, har den tidligere eiendomssjefen signert og skrevet «OK» på fakturaen. Alle bilagene er i tillegg signert for varemottak; signatur i «kontrollfeltet». Fakturaene er tekstet med diverse utbedringsarbeider i tilknytning til skolebygg. Arbeidene som skal være utført ifølge fakturatekstene, fremgår av tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Oversikt over arbeider som skal være utført av Eide Entreprenør AS ifølge fakturatekster Skole Type arbeid Regnskapsår Utgiftsført hos UBF (inkl. mva.) Elvebakken Arbeider utført vedr. utflyttingsbefaring Skoler i sone nord, vest, Utbedring av himlinger syd og sentrum Skoler i sone nord, vest, syd og sentrum Utbedring av avvik etter fasadekontroll Skoler i sone nord, vest, syd og sentrum Levering av sand til lekeapparater og bark til støtunderlag (Ikke spesifisert) Utbedring av lekeapparater Ifølge tilbakemelding fra Undervisningsbygg skal arbeidene som ikke er spesifisert på skoler være utført, men Eide Entreprenør AS blir ikke nevnt av Undervisningsbygg blant de leverandørene som skal ha utført arbeidene. Det er usikkert hvorvidt det er utført arbeider ved Elvebakken skole. Antall utførte timer fremgår ikke på noen av fakturaene. Dermed er det vanskelig å etterkontrollere hvor mange timer som faktisk er medgått. Med unntak av arbeidene ved Elvebakken skole, er fakturaene dessuten ikke spesifisert på skoler. Disse forholdene øker risikoen for overfakturering/fiktiv fakturering. Tilbakemeldingen fra Undervisningsbygg vedrørende utførte arbeider, kan tyde på at det har forekommet fiktiv fakturering. Det er derfor risiko for at Eide Entreprenør AS ikke har levert noe av de fakturerte arbeidene. 1. kapittel C.3.4 i brukerhåndboken Kommunerevisjonen 13

16 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/2006 Kommunerevisjonen er kjent med at det er avdekket pengeoverføringer på 1,2 mill. kroner mellom Eide Entreprenør AS og den tidligere eiendomssjefen. På bakgrunn av dette har Oslo politikammer tatt ut siktelse mot en person fra selskapet Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Ifølge notat fra Undervisningsbygg av 18. september 2006 finnes det ikke dokumenter som dokumenterer anskaffelsesprosessen for arbeidene som Eide Entreprenør AS skal ha utført i regi av eiendomsavdelingen. Arbeidene som eventuelt er utført må derfor være gjennomført med direktekjøp 2 som anskaffelsesprosedyre. Kommunerevisjonens vurdering Hvis vi ser anskaffelsene hver for seg, overstiger to av anskaffelsene terskelverdien for direktekjøp (0,5 mill. kroner eksklusiv merverdiavgift 0,2 mill. kroner eksklusiv merverdiavgift før 9. september 2005). Disse arbeidene er uthevet med kursiv tekst i tabell 3 under kapittel Ettersom terskelverdien for direktekjøp er overskredet, er bruk av direktekjøp som anskaffelsesprosedyre ikke i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser Vi har ikke fått fremlagt dokumentasjon på at øvrige vilkår i 11-2 for å kunne benytte anskaffelsesprosedyren direktekjøp, er oppfylt. Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser øker risikoen for misligheter. Som nevnt under kapittel 2.2.1, er Kommunerevisjonen kjent med at det er avdekket pengeoverføringer mellom Eide Entreprenør AS og den tidligere eiendomssjefen, og at Oslo politikammer har tatt ut siktelse mot en person fra selskapet. 2.3 Byggpartner AS Totalt per 28. september 2006 (kontrolltidspunktet) har Undervisningsbygg bokført utbetalinger til Byggpartner AS for 136,7 mill. kroner (inklusiv merverdiavgift). Utbetalingene til Byggpartner AS er regnskapsmessig fordelt med 1,5 mill. kroner i 2002, 5,3 mill. kroner i 2003, 37 mill. kroner i 2004, 54,9 mill. kroner i 2005 og 38 mill. kroner i Gjennomgang av bilag Vi har gjennomgått bilag som til sammen utgjør 91,5 mill. kroner for å finne ut hvilke bilag den tidligere eiendomssjefen har hatt befatning med. Bilagsgjennomgangen viser at bilag som utgjør 36,7 mill. kroner, er attestert av den tidligere eiendomssjefen. Bilagene som den tidligere eiendomssjefen har attestert, er i tillegg signert for varemottak; signatur i «kontrollfeltet». Vurderingen nedenfor gjelder for fakturaene som er attestert av den tidligere eiendomssjefen. Fakturaene som er attestert av den tidligere eiendomssjefen, er tekstet med diverse kontroll- og utbedringsarbeider i tilknytning til skolebygg. Arbeidene som skal være utført ifølge fakturatekstene, fremgår av tabell 4 nedenfor. 2. Direktekjøp: Anskaffelse som skjer ved direkte henvendelse til én eller flere leverandører. 14 Kommunerevisjonen

17 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF Tabell 4: Oversikt over arbeider som skal være utført av Byggpartner AS ifølge fakturatekster for bilag som er attestert av den tidligere eiendomssjefen Skole Type arbeid Regnskapsår Utgiftsført hos UBF (inkl. mva.) Bryn SFO Fasadearbeid Bryn SFO Takarbeid Engebråtenhallen Sikringsarbeider Fagerborg vg. Dusjanlegg Grindbakken Vannskade Grindbakken Takarbeid Hartvig Nissen Nye dører Haugenstuahallen Sikringsarbeider Kjelsås Taklekkasje Klemetsrud Div. arbeider (nye dragere på gangbru iflg posteringsbilaget) Klemetsrud Fasadearbeid Klemetsrud Oppussing innv./utv Lusetjern Arbeider utført på gangbru Majorstua Snekkerarbeid, mur- og flisleggerarbeid, malerarbeid Munkerud Bomberom: riving av div. utstyr/ventkasser etc., bygging nye vegger Nedre Bekkelaget Utbedring av himlinger Oppsal Nytt tak i aula Romsåshallen Sikkerhets-/brannsikringsarbeider Ruseløkka Utbedring av himling Rustad Levert og lagt gulvbelegg Skullerud Snekkerarbeid Sofienberg Tekniske Fagskole Utbedring av himlinger Svendstuen Takarbeid Svendstuen Fasadearbeid Sørkedalen Takarbeid Toppåsen Lekeapparater Ullern vg. Utbedring av himlinger, maling og sliping av gulv Voksen Fasadearbeid Østensjø Utbedring av gulv (sportsgulv) Skoler i sone nord, vest og syd Himlingskontroll Skoler i sone nord, vest og syd Utbedring av himlinger Skoler i sone nord, vest og syd Kontroll/utbedring av lekeapparater Skoler i sone nord, vest og syd Utbedring av lekeapparater Skoler i sone nord, vest og syd Tak- og fasadekontroll (Ikke spesifisert) Sjekking og branntetting i vegger idrettshaller Klemetsrud: Arbeidet er uriktig beskrevet som nye dragere på gangbru, arbeidet gjelder utbedring av gulv i paviljong og arbeidet er utført. Majorstua: Undervisningsbygg har gitt tilbakemelding om at dette arbeidet trolig er utført. Ifølge tilbakemelding fra Undervisningsbygg skal arbeidene som ikke er spesifisert på skoler, være utført av blant annet Byggpartner AS (se kapittel 3.1). Arbeidene som er spesifisert på skoler skal være utført av Byggpartner AS. Når det gjelder Svendstuen skole, har vi innhentet tilbakemelding fra skolen vedrørende utførte arbeider og har fått tilbakemelding om at omfanget av utførte arbeider i forbindelse med takarbeidene var ca. to timer. Som tabellen viser er det fakturert for 0,2 mill. kroner. Kommunerevisjonen 15

18 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/2006 Eiendomsavdelingen var i 2004 og 2005 delt inn i fire eiendomssoner nord, vest, syd og sentrum. Av de kontrollerte bilagene som den tidligere eiendomssjefen har attestert, utgjør tak- og fasadekontroll for skoler i sone nord, vest og syd 10 mill. kroner, kontroll/utbedring av lekeapparater for skoler i sone nord, vest og syd utgjør 12,9 mill. kroner, mens kontroll/utbedring av himlinger for skoler i sone nord, vest og syd utgjør 2,8 mill. kroner. Antall utførte timer fremgår bare på én av disse fakturaene, denne fakturaen utgjør 0,2 mill. kroner. At antall utførte timer ikke fremgår av fakturaene er i strid med kontraktens bestemmelser (jf. kapittel 2.3.2) og gjør det vanskelig å etterkontrollere hvor mange timer som faktisk er medgått. Fakturaene er dessuten ikke spesifisert på skoler. Disse forholdene øker risikoen for overfakturering/fiktiv fakturering. Tilbakemeldingen fra en skole vedrørende utførte arbeider, kan tyde på at det har forekommet overfakturering. Bilag/fakturaer som den tidligere eiendomssjefen ikke har hatt befatning med, er i større grad spesifisert på skoler og timer. Kommunerevisjonen er kjent med at det er avdekket pengeoverføringer på ca. 5 mill. kroner mellom Byggpartner AS og den tidligere eiendomssjefen. På bakgrunn av dette har Oslo politikammer tatt ut siktelse mot en person fra selskapet Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter Ifølge notat fra Undervisningsbygg av 18. september 2006 er rammeavtale for tømrer/snekker den eneste kontrakten med Byggpartner AS, som er inngått i regi av eiendomsavdelingen. Konkurransen om rammeavtalen ble utlyst 10. desember 2003 med tilbudsfrist 19. desember Ifølge kunngjøringen gjelder rammeavtalen følgende: «Tømrer og snekkerarbeider med tilhørende 24 timers vaktordning som forankres i rammeavtaler. Rammeavtalene vil ha en varighet på 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere år. Hvert enkelt tiltak i rammeavtalen er begrenset oppad til ,-. Eiendommene er delt inn i 4 soner og omsetningen i hver sone antas å ligge på minimum ,- for 2004.» I konkurransegrunnlaget er det stilt krav til tilbydernes kvalifikasjoner (kvalifikasjonskrav): «Leverandøren skal dokumentere å inneha god kompetanse til å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Oppdragsgiver legger vekt på leverandørens tekniske kvalifikasjoner, herunder faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Videre vektlegges leverandørens finansielle og økonomiske stilling.» Konkurransegrunnlaget angir hvordan tilbyderne skal dokumentere kvalifikasjonene. Av konkurransegrunnlaget fremgår det at tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut ifra følgende kriterier (tildelingskriterier), som ikke er oppstilt i prioritert rekkefølge: pris responstid forbehold kvalitet: referanser kapasitet Anskaffelsesprotokollen er signert for korrekt tilbudsåpning 19. desember 2003 av den tidligere eiendomssjefen og den ene medarbeideren vi har identifisert signaturen til på Ocker-Bygg-bilagene (NN). Anskaffelsesprotokollen er vedlagt en oversikt som viser at seks av de 18 leverandørene som leverte tilbud, ble vurdert med hensyn til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det ser ut til at vurderingen tok utgangspunkt i leverandørene med de laveste timeprisene. Av anskaffelsesprotokollen fremgår det at ingen leverandører/tilbud ble avvist i konkurransen. Det fremgår videre at det ikke ble gitt tilleggsfrist for innlevering av skatteattester. Ifølge anskaffelsesprotokollen hadde et annet selskap den laveste timeprisen (kr 275), men selskapet hadde ikke levert dokumentasjon som tilfredsstilte de tekniske kravene som var fremstilt i konkurransegrunnlaget. Det fremgår av anskaffelsesprotokollen at manglende oppfyllelse av tekniske krav gjaldt sentral godkjennelse 3. Det fremgår vi- 3. sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, som utstedes av Statens bygningstekniske etat 16 Kommunerevisjonen

19 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF dere av anskaffelsesprotokollen at Byggpartner AS hadde alle forespurte kvalifikasjoner, kapasitet og referanser til oppgaven, og at selskapet hadde den nest laveste timeprisen ved tildeling av tre eiendomssoner (kr 295). Ved tildeling av to soner hadde Byggpartner AS den tredje laveste timeprisen (kr 315) sammen med en annen leverandør, mens Byggpartner AS ved tildeling av én sone hadde den fjerde laveste timeprisen (kr 325) sammen med en annen leverandør. Etter det Kommunerevisjonen kan se, var det ingen andre tilbud i konkurransen med tilsvarende «sonerabatt». Byggpartner AS ble tildelt tre soner (nord, vest og syd). Innstilling om tildeling av kontrakt ble truffet av den tidligere eiendomssjefen 20. desember 2003 ifølge anskaffelsesprotokollen, det vil si dagen etter tilbudsåpningen. Avgjørelse om tildeling av kontrakt ble truffet av administrerende direktør 22. desember Kontrakten med Byggpartner AS er datert 12. januar I punkt i kontrakten fremgår følgende: «Tjenesteyterens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiveren.» Vi har fått fremlagt brev vedrørende beslutning om tildeling av kontrakt, som ble sendt til én av tilbyderne som ikke ble tildelt kontrakt. Brevet er datert 5. januar 2004 med klagefrist 15. januar Dette betyr at kontrakt ble inngått før klagefristen utløp. Per 10. november 2006 er det på kostnadsstedene for eiendomsavdelingen utgiftsført 85,2 mill. kroner (eksklusiv merverdiavgift) med Byggpartner AS som leverandør. I kunngjøringen er det anslått en anskaffelsesverdi på ca. 30 mill. kroner i løpet av 5 år. Kommunerevisjonens vurdering Vi har avdekket følgende brudd på Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser: Det var bare enkelte av leverandørene som ble vurdert med hensyn til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Ifølge regelverket skal alle tilbydere først vurderes med utgangspunkt i stilte kvalifikasjonskrav. De leverandørene som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene skal avvises etter forskriften 15-12, l. ledd bokstav a. Regnskapsførte utgifter (85,2 mill. kroner per 10. november 2006) er nesten tre ganger større en anslått anskaffelsesverdi (ca. 30 mill. kroner). Dette betyr blant annet at andre leverandører kunne gitt andre betingelser dersom anslått anskaffelsesverdi hadde vært mer i tråd med den faktiske anskaffelsesverdien. Kommunerevisjonen mener derfor at kravene i anskaffelsesloven 5 til forutberegnelighet og likebehandling av leverandører, ikke er oppfylt. Ifølge anskaffelsesprotokollen hadde en annen tilbyder den laveste timeprisen. I protokollen er det anført at tilbyderen ikke hadde levert dokumentasjon som tilfredsstilte de tekniske kravene i konkurransegrunnlaget vedrørende sentral godkjennelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i sak 2005/60 og 2005/197 uttalt at oppdragsgiver ikke kan stille et ubetinget krav om sentral godkjenning med den virkning at tilbydere uten slik godkjenning avvises fra å delta i konkurransen. Dersom sentral godkjenning blir etterspurt, må oppdragsgiveren godta alternativ dokumentasjon som viser om vedkommendes kvalifikasjoner er tilstrekkelige. Tilbudet som revisjonen har fått fremlagt, inneholder ikke dokumentasjon på leverandørens kvalifikasjoner. Det fremgår imidlertid ikke av anskaffelsesprotokollen at leverandøren ble avvist i samsvar med forskriftens bestemmelser. Vi har heller ikke fått fremlagt dokumentasjon på at tilbyderen ble informert om eventuell avvisning i samsvar med forskriften 15-13, 2. ledd. Skatteattesten til Byggpartner AS for merverdiavgift er datert 23. desember Dette er både etter tilbudsfristens utløp (19. desember 2003) og etter at avgjørelsen ble truffet av administrerende direktør (22. desember 2003 ifølge anskaffelsesprotokollen). Det fremgår ikke av anskaffelsesprotokollen at det ble gitt tilleggsfrist for ettersendelse av skatteattest. Hvis det ikke ble gitt tilleggsfrist for innlevering av skatteattester, skulle Byggpartner AS vært avvist i samsvar med forskriften 15-12, l. ledd bokstav b. Hvis det ble gitt tilleggsfrist, skal det ifølge forskriften 12-9 nr. 3, ikke foretas en vurdering av tilbudene før tilleggsfristen er utløpt. I dette tilfellet er skatteattesten datert etter datoen for avgjørelsen om tildeling av kontrakt. Fremlagt brev vedrørende beslutning om tildeling av kontrakt, som ble sendt til én av tilbyderne som ikke ble tildelt kontrakt, har en klagefrist (15. januar 2004) som er etter at kontrakten med Byggpartner AS ble inngått Kommunerevisjonen 17

20 Forvaltningsrevisjonsrapport 27/2006 (12. januar 2004). Dette er ikke i samsvar med forskriften 17-3, hvor det fremgår at oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, skal meddeles skriftlig til deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser øker risikoen for misligheter. Innstilling vedrørende tildeling av kontrakt forelå dagen etter tilbudsåpningen. Tatt i betraktning omfanget av innkomne tilbud (18 stk.), synes vurderingen av leverandører og tilbud å være foregått på så kort tid, at Kommunerevisjonen stiller seg tvilende til realiteten i vurderingen. På samme tid ble det også foretatt en vurdering av leverandører og tilbud i forbindelse med konkurranse om rammeavtaler for elektrotjenester, hvor El-effekt AS ble tildelt tre soner (jf. kapittel 2.4.2). Totalt i de to konkurransene kom det inn 44 tilbud. Dette forsterker Kommunerevisjonens tvil med hensyn til realitetsvurderingen av leverandører og tilbud. Både Byggpartner AS og El-effekt AS (se kapittel 2.4) ble tildelt tre soner (de samme sonene) etter bruk av samme rabattstruktur, det vil si prisreduksjon ved tildeling av to soner og ytterligere prisreduksjon ved tildeling av tre soner. Kommunerevisjonen mener dette er påfallende tatt i betraktning at det var ingen andre tilbud i de to konkurransene med tilsvarende «sonerabatt». Vi vil også påpeke at anskaffelsesprotokollen er signert for korrekt tilbudsåpning av den tidligere eiendomssjefen og den ene medarbeideren vi har identifisert signaturen til på Ocker-Bygg-bilagene (NN). Som nevnt under kapittel 2.3.1, er Kommunerevisjonen kjent med at det er avdekket pengeoverføringer mellom Byggpartner AS og den tidligere eiendomssjefen, og at Oslo politikammer har tatt ut siktelse mot en person fra selskapet. 2.4 El-effekt AS Totalt per 28. september 2006 (kontrolltidspunktet) har Undervisningsbygg bokført utbetalinger til El-effekt AS for 34,3 mill. kroner (inklusiv merverdiavgift). Utbetalingene til El-effekt AS er regnskapsmessig fordelt med 11,1 mill. kroner i 2004, 16,1 mill. kroner i 2005 og 7,1 mill. kroner i Gjennomgang av bilag Vi har gjennomgått bilag som til sammen utgjør 18,7 mill. kroner for å finne ut hvilke bilag den tidligere eiendomssjefen har hatt befatning med. Bilagsgjennomgangen viser at bilag som utgjør 11,1 mill. kroner, er attestert eller signert for varemottak 4 av den tidligere eiendomssjefen. Bilagene som den tidligere eiendomssjefen har attestert, er i tillegg signert for varemottak (signatur i «kontrollfeltet»), med unntak av ett bilag som utgjør 0,1 mill. kroner. Vurderingen nedenfor gjelder for fakturaene som er attestert/kontrollert av den tidligere eiendomssjefen. Fakturaene som er attestert/kontrollert av den tidligere eiendomssjefen, er tekstet med diverse kontroll- og utbedringsarbeider i tilknytning til skolebygg. Arbeidene som skal være utført ifølge fakturatekstene, fremgår av tabell 5 nedenfor. 4. Ett av bilagene (0,2 mill. kroner) er signert for varemottak av den tidligere eiendomssjefen, mens øvrige bilag er attestert av den tidligere eiendomssjefen. 18 Kommunerevisjonen

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 10. mars 2003 i sak 2003/7 Klager ble avvist fra en konkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klager er organisert som et aksjeselskap

Detaljer

Breddeundersøkelse av anskaffelser som en del av regnskapsrevisjonen

Breddeundersøkelse av anskaffelser som en del av regnskapsrevisjonen Breddeundersøkelse av anskaffelser som en del av regnskapsrevisjonen Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 26.10.2010 Innhold Formål Organisering av undersøkelse Undersøkte virksomheter Undersøkte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 SAKSLISTE 2008 Møte nr. 1 23. januar 2008 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer.

Detaljer

Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF

Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 12/2007 Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF 2007 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 12/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo 1/2006

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 20. september 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 80/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i 13 virksomheter

Kontroll av anskaffelser i 13 virksomheter Oslo kommune Rapport 5/2009 Kontroll av anskaffelser i 13 virksomheter 2 0 09 - integritet og verdiskaping Rapport 4/2009 Publikasjoner fra fra 2008 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende byggearbeider på Ulsrud videregående skole i Oslo. Ved vurdering av om klager var rettmessig avvist fant klagenemnda

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i ni virksomheter

Kontroll av anskaffelser i ni virksomheter Oslo kommune Rapport 02/2011 Kontroll av anskaffelser i ni virksomheter 2 0 1 1 - integritet og verdiskaping Rapport 02/2011 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Oslo kommune Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 1/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden.

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden. Dato: 20.05.08 Fullmaktssak 26/08 Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720620-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det oppstilt følgende krav til leverandørenes kvalifikasjoner:

(2) I konkurransegrunnlaget var det oppstilt følgende krav til leverandørenes kvalifikasjoner: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for prosjektering og bygging av et lagerskur. Det var stilt som kvalifikasjonskrav at leverandørene skulle ha (meget god)/god soliditet. En av leverandørene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende rehabilitering av fasadene på en skole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13 (1) bokstav

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om levering av kurs for arbeidssøkende i kommunikasjon. Det ble angitt fem kriterier for valg av tilbud. Innklagede valgte

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 24/08 Rammeavtale asfaltreparasjon - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720617-6 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 31.01.08 Fullmaktssak 09/08 Rammeavtale, murer- og flisearbeid - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720615-7 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AgderHMS AS Storgata 2 4794 LILLESAND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/317 13.12.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 07.01.08 Fullmaktssak 04/08 Valg av leverandører - rammeavtale tak- og blikkenslagerarbeider Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718012-5 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende kjøp av tjenester til heldøgns miljøterapeutisk omsorgstilbud til en bruker. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coor Service Management Bergen AS Postboks 1091 5809 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0015-9 21.11.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Blatt Gruppen AS Blakerveien 109 1920 SØRUMSAND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0075-8 30.09.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2007 2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 6/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Master-Service AS Postboks 100 2801 GJØVIK Deres referanse Vår referanse Dato 2010/257 09.01.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 19.januar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 1/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. februar 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. februar 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. februar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 16/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer