2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7"

Transkript

1 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4

2 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

3 Forord I Strategi for kompetanseutvikling legges det vekt på utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Men hva vil det si å være en lærende organisasjon? Og hvordan skal man jobbe for å være det? Noen vil hevde at begrepet den lærende organisasjon i seg selv er en motsigelse. Er det ikke bare individer som er i stand til å lære? Utdanningsdirektoratet har igangsatt en stafett som tar utgangspunkt i disse spørsmålene. Stafettpinnen vandrer mellom ulike fagmiljø som utfordres til å gi faglige innspill om lærende organisasjoner og eksempler på organisasjonsutvikling som fremmer læring i skolen. Å endre organisasjoner er et langsiktig arbeid. Det handler om å endre skolens kultur. Artiklene i stafetten har som mål å gi skoleledere, skoleeiere og lærere innspill til refleksjon omkring utviklingsarbeidet på egen skole. Læring fra lærende virksomheter er den fjerde artikkelen i denne stafetten. Den er skrevet av SINTEF Teknologi og samfunn, og tar utgangspunkt i forskning og utviklingsarbeid i private virksomheter hvor SINTEF har arbeidet med ulike aspekter av kunnskap og læring som har overføringsverdi til skolen. Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon er ikke et nytt begrep. Men det er likevel forholdsvis nytt som begrep i skolesammenheng og innenfor det pedagogiske fagfeltet. Det representerer kanskje en ny og utfordrende måte å tenke skoleutvikling på. Hensikten med å utvikle skolen som lærende organisasjon er å få en bedre skole en skole som har fokus på kjerneoppgaven å gi en god og tilpasset opplæring til alle elever. Den lærende organisasjon kan forstås på ulike måter, avhengig av utgangspunkt og vektlegging: Organisasjoner tilpasser seg endringer i omgivelsene ved å justere sine mål og sin oppmerksomhet. Organisasjonslæring kan da beskrives som tilpassing. Medarbeiderne i en organisasjon kan antas å ha et sett av felles antakelser og oppfatninger. Man kan da beskrive organisasjonslæring som en endring av disse antakelsene. Organisasjonslæring kan beskrives som kunnskapsutvikling. Organisasjonen utvikler kunnskap om forholdet mellom handling og resultat, i form av en kunnskapsbase. Kvaliteten på denne kunnskapsbasen vil dermed være avgjørende for organisasjonens effektivitet og evne til å foreta de riktige strategiske valgene. Til sist kan organisasjonslæring beskrives som erfaringslæring og institusjonalisering av erfaringer, og organisasjonens evne til å utnytte erfaringer som er overførbare og relevante til nye situasjoner og over tid. (Shrivastava, 1983) 3

4 Forord Den lærende skole Perspektivene i tekstboksen beskriver ulike sider ved en lærende organisasjon. Dette kan være et nyttig og viktig utgangspunkt også for utvikling av den lærende skole, fordi skoler kan oppfatte sine utfordringer på ulik måte. Felles for de fire perspektivene er skolens evne til omstilling og endring, dens evne til å ta opp i seg nye erfaringer, kunnskaper og perspektiver, og relatere dette til egen praksis. Med utgangspunkt i dette kan man identifisere mange potensielle utviklingsområder innenfor skolens virksomhet. Det kan være skolens og medarbeidernes samarbeidsformer, kommunikasjon, evalueringsarbeid, informasjonshåndtering, og skolens evne til å utnytte tilgjengelig kunnskap, ressurser og kompetanse for å nevne noen. Men ofte kan det være strukturelle og organisatoriske faktorer som representerer de største utfordringene for å få til godt utviklingsarbeid. Hvordan er organisasjonen tilrettelagt for gode samarbeidsformer, utnytting av kunnskap og kompetanse, refleksjon over egen virksomhet og evaluering av egen praksis? Å bli en mer lærende organisasjon innebærer ikke nødvendigvis at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, men at den i større grad nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes, som grunnlag for en bedre opplæring for eleven. Kompetanseutviklingsstrategien Strategi for kompetanseutvikling beskriver hovedutfordringen for skolen som lærende organisasjon som utvikling av læringsmiljøet og organisering av det slik at det best mulig fremmer læring, for elever og for personalet som profesjonelt fellesskap. Strategien har sin bakgrunn i stortingsmeldingen Kultur for læring. Der pekes det på at skolens læringskultur kan hemmes av at skolen som organisasjon mangler en tradisjon for å reflektere over den kunnskapen både skolen og hver enkelt medarbeider i skolen sitter inne med, og hvordan denne kunnskapen kan spres og deles. Utnytter skolen i for liten grad de mulighetene som ligger i å ta i bruk arbeidsplassen som læringsarena? Artikkelstafetten Hittil er det utgitt fire artikler i serien En lærende skole. Disse er: Skriving som reiskap for skoleutvikling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Program for lærerutdanning. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring. Gallerivandring skoler lærer av hverandre. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, i et samarbeid med fire skoler i Akershus. Skoleutvikling gjennom fag, Høgskolen i Oslo, Pedagogisk utviklingssenter. Læring fra lærende virksomheter. Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter, SINTEF Teknologi og samfunn, Kunne. 4

5 Forord Artiklene i denne stafetten er i utgangspunktet utviklet for publisering på og på Skolenettets område for kompetanseutvikling; Artiklene blir i tillegg utgitt i en trykt utgave som sendes til alle skoler. Utdanningsdirektoratet håper at også denne artikkelen vil kunne være et bidrag til refleksjon i eget utviklingsarbeid mot en lærende skole. 5

6 Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Reidar Gjersvik, Arne Carlsen og Arne L. Bygdås SINTEF Teknologi og samfunn, Kunne FORFATTERNES FORORD Denne artikkelen har et noe annet utgangspunkt enn de tidligere artiklene i denne serien. Vi, forfatterne, har vår primære bakgrunn fra forskning og utvikling i private virksomheter hvor vi har arbeidet med ulike aspekter av kunnskap og læring. Formålet med artikkelen er å synliggjøre noen resultater fra denne forskningen, og peke på hvordan dette også kan ha interesse og gyldighet for skoler. Målgruppen for artikkelen er skoleledere, skoleeiere og alle andre som har en rolle og et ansvar i utviklingen av den lærende skolen. Vi mener imidlertid at alle i skolen vil kunne få tips, inspirasjon, noe å tenke på, eller noe å være uenig i gjennom å lese artikkelen. INNHOLD Forord 3 1. En lærende virksomhet? 7 2. Balanser læringen ikke kortslutt læringssirkelen 9 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Læring handler i stor grad om kollektiv praksis Å dele kunnskap dreier seg ofte om å fortelle Læring dreier seg også om å aktivere emosjonelle ressurser Læring kan og må ledes Lærende skole 27 Litteraturliste 29 6

7 1. En lærende virksomhet? Siden 1970-tallet har letemiljøet i Statoil 1 funnet olje og gass verdt mange milliarder kroner både på norsk sokkel og i utlandet. Leteorganisasjonen til Statoil, og mer spesifikt hvert letelag innenfor en geografisk region (for eksempel Norskehavet, Barentshavet eller Mexicogolfen), består av akademikere innenfor ulike disipliner geologi, geofysikk, sedimentologi, boring som må samspille for å kunne levere sine anbefalinger om leteboring eller ikke. Dels må de kunne kombinere sine faglige ståsteder, men i tillegg er det spørsmål om å kunne forestille seg hvordan jorda så ut for flere millioner år siden, gjenkjenne mønstre og analogier fra andre tilsvarende geografiske områder og situasjoner, og mobilisere initiativ og energi inn i å generere ideer og velge blant dem. Statoil erkjenner at det er en utfordring å finne nok olje og gass til å erstatte det som utvinnes, og har derfor etablert et prosjekt for å bli enda bedre til det de gjør: Kreativitet i leting. Kreativitet betraktes da som noe som er en del av det hverdagslige arbeidet, noe som vel så ofte er kollektivt som individuelt, noe som oftere er sakte og med små trinn heller enn de store sprang, og noe som kan ledes og legges til rette for. Kreativ leting er en kollektiv praksis som dreier seg like mye om relasjoner som om teknologiske verktøy. Hva mener vi med en lærende virksomhet? Det er en virksomhet bedrift, skole, etat, organisasjon som er i stand til å ta vare på og utvikle sin kollektive kunnskap på en god måte slik at den fremmer dens sentrale verdiskaping, inkludert produksjon som ikke kan måles gjennom økonomisk avkastning. Statoil forvalter deler av vår felles nasjonalformue, olje og gass, og de har ingen mangel på penger, teknologi eller kompetente mennesker for å kunne gjøre jobben. Likevel innser de at for å kunne finne mer olje og gass, er de nødt til å kunne få disse ressursene til å spille bedre sammen. Det kan dreie seg om at hver av medarbeiderne må bli mer kompetent, eller at de trenger ny teknologi. Men i så fall dreier det seg ikke om den enkelte geolog eller geofysiker, men om kunnskap som kan komme letelaget til gode. Primært dreier det seg likevel om letelagets evne til å mobilisere ressurser faglige så vel som emosjonelle inn i kollektivt arbeid. Modellen nedenfor (figur 1) illustrerer hvordan forfatterne betrakter læring i virksomheter, innenfor det vi har kalt aktivitetsbasert kunnskapsledelse (Skaret og Bygdås, 1999). En virksomhet har et sett av kunnskapsressurser, som for eksempel velutdannede medarbeidere med erfaring, databaser og rutiner. For at disse kunnskapsressursene skal skape resultater i virksomheten, må de imidlertid mobiliseres inn i aktiviteter. Det er ikke Statoils ressurser som gjør dem flinke til å finne olje, men deres evne til å få ressursene til å spille sammen i leteaktiviteter. Som vi ser av modellen går dette andre veien også: Resultatene gir retning til aktivitetene, og aktivitetene skaper ny læring i kunnskapsbasen. 1 I denne artikkelen bruker vi navnet Statoil. Artikkelen er skrevet akkurat i overgangen fra Statoil til StatoilHydro, men siden empirien eksemplene er bygget på er hentet fra tiden før fusjonen, holder vi oss til navnet Statoil. 7

8 1. En lærende virksomhet? Figur 1: Aktivitetsbasert kunnskapsledelse. (Basert på Skaret & Bygdås, 1999 og Carlsen, Klev og von Krogh, 2004) Imidlertid har det ofte vært slik at prosjekter og tiltak knyttet til læring i virksomheter har fokusert på å utvikle kunnskapsressursene. I noen grad er det selvfølgelig viktig, men man kan ha verdens mest kompetente fagstab og verden beste teknologi, og fortsatt levere middelmådige resultater. En virksomhet som skal lære må også og kanskje primært være opptatt av å utvikle hvordan kunnskapen mobiliseres og brukes i de sentrale aktivitetene i virksomheten. Hva har aktivitetsbasert kunnskapsledelse og Statoils letevirksomhet med skolen å gjøre? Resultatene fra Kompetanseberetningen 2005 gir deler av svaret. Kanskje oppleves veien som lang mellom bedriftene vi gir eksempler fra i denne artikkelen og norske skolevirksomheter. Men hva hvis vi beskriver dem alle som Virksomheter bestående av høyt utdannede og kompetente enkeltindivider med varierende erfaring, som gjennom sine kollektive aktiviteter skal bidra til å utvikle Norges viktigste ressurser? Dette kan være en skole, eller det kan være Statoil. Vi argumenterer for at utfordringene i organisasjoner, og spesielt i kunnskapsbasert virksomhet, er noenlunde like: Det dreier seg om å ha gode nok kunnskapsressurser (spesielt medarbeidere), om å forstå hvordan man bidrar til å skape verdi og levere resultater, og om å ha gode kollektive aktiviteter som gjør ressurser om til resultater. Og ikke minst dreier det seg om å forstå at dette henger sammen. Kunne 2 har forsket på kunnskap og læring i virksomheter siden midten av 90-tallet. Vi har vært med på utviklingsprosjekter i mer enn 50 virksomheter og hentet empirien til vår forskning derfra. I stor grad har dette vært kunnskapsbaserte private virksomheter. Denne artikkelen henter læring fra disse bedriftene og vår forskning, men vi mener at det er mulig å lære noe for alle virksomheter fra dette. På bakgrunn av vår forskning vil vi i det følgende illustrere og drøfte et sett av tema knyttet til lærende virksomheter. Spørsmål til ettertanke: Hva er gode eksempler på en lærende skole? 2 Kunne er et kunnskapsnettverk og en portefølje av forskningsprosjekter ledet av forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn. Se for mer informasjon og tilgang til publikasjoner. 8

9 2. Balanser læringen ikke kortslutt læringssirkelen I prosjektet Kreativitet i leting beskrevet i begynnelsen av denne artikkelen har Statoil og SINTEF i samarbeid etablert en arbeidsform hvor alle medarbeidere innenfor et letelag møtes i en workshop for å utvikle en mer kreativ praksis. På forhånd intervjuer forskerne fra SINTEF 8-10 medarbeidere som faktisk har erfaring med å ha funnet olje for å få frem deres refleksjoner om hva som er kildene til kunnskap og ideer i oljeleting. Dette presenteres og diskuteres på workshopen i form av en modell, og testes deretter ut direkte av letelaget i en lengre økt hvor de faktisk arbeider med oljeleting. Basert på denne erfaringen med andre arbeidsformer, inviterer vi dem til en ny refleksjon rundt hva som er kildene til kreativitet i leting, og hvilke av de nye praksisene vi testet ut, som kan være bærekraftige i hverdagen. Både eksperimenterende praksis og felles refleksjon er nødvendig for organisatorisk læring. Kolb (1984) presenterer læringssirkelen (Experiential Learning Cycle; figur 2) som en modell for hvordan man lærer av og gjennom erfaring. Dette er en modell for kognitiv læring, hvor man går gjennom en prosess fra det å skaffe seg en konkret erfaring, via reflekterende observasjon, til bygging av nye modeller og konsepter og aktiv uttesting av disse. Dette gir igjen grunnlag for nye erfaringer. Kolbs modell var i utgangspunktet fokusert på individuell læring, men vi har i våre prosjekter funnet at den også er godt egnet for å beskrive og arbeide med kollektiv læring. Det er to sentrale dimensjoner i denne modellen (figur 2). Den horisontale, fra aktiv eksperimentering til reflekterende observasjon, og den vertikale, fra det konkrete til det konseptuelle. Det er en sentral utfordring i alle prosjekter knyttet til læring i virksomheter å klare å balansere disse dimensjonene - og ikke kortslutte læringssirkelen. I noen organisasjoner, for eksempel de som er dominert av akademikere og intellektuelle, er man svært gode på refleksjon og abstrakt konseptualisering. Dette gjør at man er i stand til å bearbeide erfaringer og sette dem inn i en sammenheng, for eksempel en modell. Svakheten er dessverre at man ikke alltid kommer videre. I stedet for å teste ut den konseptuelle forståelsen i praksis og skaffe seg erfaringer med hvordan den virker, ender man opp med uendelige diskusjoner til dels fjernt fra praksis. Dette er en kortslutning av læringssirkelen: Man kutter ut aktiv eksperimentering, og den eneste konkrete erfaringen man får som grunnlag for refleksjon, er ens egne diskusjoner om modeller og begreper. Figur 2: Kolbs læringssirkel (Kolb, 1984) 9

10 2. Balanser læringen ikke kortslutt læringssirkelen Det finnes imidlertid mange eksempler på den omvendte kortslutningen også. Noen virksomheter er utrolig handlekraftige, og veien fra idé til realisering er svært kort. Dessverre tar de seg ofte ikke tid til å reflektere over de erfaringer de gjør seg, og er da heller ikke i stand til å raffinere sin egen konseptuelle forståelse av hva de gjør. I den grad skoler har problemer med å balansere sin egen læring, er det oftere den første enn den andre kortslutningen som er problemet. Skoleverket er fullt av akademisk og intellektuelt oppegående mennesker som er i stand til å ha gode diskusjoner om mange utviklingstema. Når noen skoler havner i et utviklingsvakuum kan dette skyldes at man ikke klarer å trekke sine forståelser fra diskusjonene og ut i praktiske forsøk. Prototype, prototype, prototype! Tom Kelley (2001), leder for IDEO og kjent forfatter innen temaene kreativitet og innovasjon, fremholder at det å lage nye konkretiseringer av de ideene man har og teste dem ut i praksis, er kjernen i innovasjon. Slike prototyper, som åpenbart ikke er helt ferdige, men har viktige elementer av det man forsøker å få til, fungerer som en invitasjon til engasjement og innspill. Derfor er det viktig å eksperimentere: Bruk nye medier, finn nye arbeidsformer, utforsk nye kunnskapskilder, etabler samarbeid mellom mennesker og fag som ikke har arbeidet sammen før. Det kan gjerne gjøres enkelt og skissemessig i første omgang, for å invitere andre til å bidra. Basert på dette kan man gå en full runde med erfaringer, refleksjon og konseptualisering før man prøver det ut i en mer foredlet form. I et arbeid med prototyper er det fort gjort å kortslutte den andre veien også, slik at man ikke deler erfaringene og skaper den nødvendige refleksjonen i kollektivet. Hva er det gode virksomheter gjør for å sikre balanse i læringen? Det er selvfølgelig avhengig av hva de tenderer til å være tunge på. Eksempler på gode grep kan være: Alle eksperimenter og nye praksiser bør deles med resten av virksomheten. Dette har også noe med å gjøre læringen kollektiv. Lag faste punkter på allmøter, ledermøter, planleggingsmøter eller lignende, og legg til rette for en reflekterende diskusjon. Inviter egne medarbeidere eller andre (kunder, leverandører, søsterorganisasjoner) som har hatt suksess med noe som er viktig for virksomheten, til å dele av sine erfaringer. Lag en prototype eller en protopraksis (Håkonsen, 2007) av nye ideer som virker bærekraftige. Test det ut i et prosjekt så raskt som mulig og del erfaringene. Diskuter om det finnes noen bærende prinsipper som ligger til grunn for de tiltak som ser ut til å fungere godt i egen virksomhet, selv om det er tiltak på tilsynelatende ulike områder. Spørsmål til ettertanke: Har vi en balansert læring i vår skole? Er vi villig til å prøve ut nye måter å arbeide på? Klarer vi å spre erfaringene med disse nye arbeidsmåtene til alle? Har vi arenaer for å diskutere erfaringene våre? Klarer vi å oppsummere diskusjonene våre som grunnlag for nye felles praksiser? 10

11 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner Konsulentfirmaet MRB 3 ønsket å gjøre seg selv til noe mer enn en samling av enkeltkonsulenter med felles kontorer. For å bli mer robuste ville de utvikle nye konsepter og tjenester som kunne gi flere og større prosjekter med mer samhandling. MRB valgte å starte sin utviklingsprosess med det enkle spørsmålet: Hva er det vi egentlig holder på med? Resultatet av de diskusjonene medførte at MRB identifiserte sin kjerneprosess den som genererer inntekt og holder dem i live til å være salg og gjennomføring av oppdrag, kalt oppdragsprosessen. I tillegg til denne hovedprosessen identifiserte de en rekke støtteprosesser som å vedlikeholde og utvikle kunderelasjoner, dokumentere erfaringer fra avsluttede oppdrag, sørge for kunnskapsdeling internt og utvikling av nye konsepter, som alle er viktige for å opprettholde og utvikle MRB over tid. Ved å få tegnet et prosesskart over alle direkte og indirekte verdiskapende prosesser og sammenhengene mellom disse fikk de også synliggjort at mange av de aktivitetene de gjør f.eks. i oppdragsprosessen, som å selge inn prosjekter på nye problemstillinger, faktisk er en del av det de identifiserte som lærings- og utviklingsprosessen. For å kunne målrette arbeidet med virksomhetens læring er det av og til nødvendig å stille spørsmålet Hva er det vi holder på med? Mer presist kan det formuleres som Hva er den sentrale verdiskapingen vår virksomhet driver? eller Hva er våre produkter/tjenester/leveranser? Som vist i figur 1, er noe av kjernen i aktivitetsbasert kunnskapsledelse at virksomhetens resultater gir retning til aktivitetene, og dermed til hvordan kunnskap brukes. For MRB sin del var det viktig å bli enige om at oppdragsprosessen var det sentrale settet av aktiviteter, og at andre aktiviteter må støtte denne prosessen. Andre virksomheter vil ha helt andre forståelser av sin sentrale verdiskaping: For letevirksomheten i Statoil er det å finne olje, for en frivillig humanitær organisasjon kan det være å redde liv og sikre en bærekraftig utvikling. Om virksomhetene diskuterer dette gjennom å lage et prosesskart eller på andre måter, kan variere fra virksomhet til virksomhet. Neste spørsmål er da: Hva må vi kunne for å produsere verdi?, eller kanskje mer presist Hvilken kompetanse er nødvendig for å gjennomføre og styrke våre sentrale aktiviteter? Og man kan også spørre: Hvordan kan vi lære og utvikle kompetanse som en del av våre sentrale aktiviteter? På denne måten kobles læring og kompetanseutvikling til verdiskaping og kjerneaktiviteter. Gjennom å gjennomføre en slik type tenkning er det mulig å synliggjøre to ulike sider ved læring og kunnskapsutvikling: 1. Læring og kunnskap er viktig for at virksomheten skal kunne produsere verdi. Det er gjennom mobiliseringen av kunnskap at MRB leverer rådgivningstjenester, Statoil beslutter leteboring og skoler underviser elevene. 2. Det er mulig å skille mellom læringstiltak som er produktive, og læringstiltak som ikke bidrar til økt verdiskaping. I den strømmen av kurs og etterutdanning som tilbys, er det ikke alle som øker virksomhetens evne til å levere gode tjenester. Det er ikke en gang sikkert at den essensielle kunnskapen man trenger å bli bedre på, leveres gjennom noe kurs overhodet. Det kan tenkes at interne eksperimenter, samarbeid med andre lignende virksomheter, eller dialoger med kunder og lokalsamfunn kan gi vel så viktig læring. Hvis man derimot finner et kurs som 3 På det tidspunktet vi beskrev dette caset var MRB et selvstendig konsulentfirma. Bedriften har siden blitt kjøpt opp av SINTEF, og heter i dag SINTEF MRB. 11

12 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner virkelig bidrar med akkurat den kunnskapen man trenger, bør kanskje mange i virksomheten følge akkurat det kurset for at læringen skal ha noen effekt på virksomhetsnivå. På grunn av oppmerksomheten rundt kunnskap og læring har det de senere år fremkommet ulike metoder for å kartlegge og synliggjøre kunnskap og kompetanse i virksomheter og koble dette til resultater. Eksempler er ledelseskonsepter som intellektuell kapital (Edvinsson og Malone, 1997; Stewart, 1997) og Balanced scorecard (Kaplan og Norton, 1992). Problemet med mange av disse har imidlertid vært at de er mer preget av bokholderi og kartlegging av kunnskapsressurser enn av å legge grunnlaget for aktive grep. Dette kan blant annet skyldes at det er vanskelig å kartlegge og synliggjøre aktiviteter og prosesser. Vi diskuterer dette mer i neste kapittel. Et annet problem som vi har observert i flere virksomheter, er at man er alt for ambisiøs med hensyn til hva man skal kartlegge gjennom for eksempel en kompetansekartlegging, slik at man aldri kommer seg fra kartlegging til handling. Dette betyr ikke at man ikke skal skaffe seg data som grunnlag for planlegging, men at man skal ha et edruelig forhold til hva man kartlegger, at man primært kartlegger det man virkelig har bruk for å vite, og at man har et klart mål om å gjøre noe praktisk så raskt som mulig. Dette var også noe av poenget i forrige kapittel om å balansere læringen. Et grep for å få til å arbeide med læring og kunnskap som beskrevet ovenfor, er å ta tak i de målinger og kartlegginger man gjør av virksomhetens resultater. De fleste virksomheter gjennomfører målinger av kundetilfredshet, kvalitet, gjenkjøp, tidsbruk, miljøkonsekvenser, osv. I skolen har det de siste årene vært spesielt stort fokus på og debatt om målinger av læring, læringsmiljø, osv. Uten å gå for mye inn i disse debattene vil vi peke på at alle målinger og kartlegginger av resultater peker direkte tilbake på virksomhetenes evne til å mobilisere kunnskap. Derfor vil gode diskusjoner om slike målinger være viktige for å lage planer for læring og kompetanseutvikling. I skolen er det også slik at mesteparten av tiden til lærerne brukes i klasserommet på undervisning. Mens planene for denne undervisningen er kjent i kollegiet, er selve aktiviteten undervisning i stor grad skjult for de som ikke er til stede. Hvordan bringes velfungerende praksiser og erfaringer inn i diskusjoner på lærernes fellesarenaer? Finnes det noen åpne læringssløyfer i forhold til kollegalæring som kan eller bør lukkes? Er det mulig å lage prosesskart for en skole, og hva er eventuelt kjerneprosess og støtteprosesser for en skole? MRB utviklet gjennom sitt interne utviklingsprosjekt en modell for hvordan en bedrift kan kartlegge og måle sine prosesser. Målingene gikk både på ressursgrunnlaget hvor gode ressurser (menneskelige og strukturelle) har vi? og på utførelse hvor gode er vi på det vi gjør?. Med utgangspunkt i noen felles definerte mål på hvilke resultater og prestasjoner de ønsket å oppnå, fikk de dermed opp et bilde av hvordan de lå an i forhold til disse, og hvor de eventuelt måtte forbedre seg. 12

13 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner Spørsmål til ettertanke: Hvordan kan vi dele mellom oss hva vi faktisk gjør når vi underviser, og ikke bare planene? Hva er kjerneprosessene eller kjerneaktivitetene i en skole? Hvordan synliggjør vi sammenhengene mellom den daglige aktiviteten, læringsprosjekter, og virksomhetens resultater? Hvordan kan vi bruke eksisterende målinger og kartlegginger av resultater som et grunnlag for diskusjoner om skolens læring og kompetanseutvikling? 13

14 4. Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Vital er et pensjons- og livsforsikringsselskap. Brorparten av kontakten med kunder, både på privat- og bedriftsmarkedet, skjer per telefon. I flere år har bransjen blitt preget av omstillinger og ekspansjon, og det å ta imot nye medarbeidere har blitt en viktig utfordring. Det har vært mulig å få tak i godt utdannede mennesker, men tiden fram til de har vært fullt operative har vært ganske lang. Med fullt operativ menes da at man kan ta imot og håndtere alle typer kunder og spørsmål innenfor ens eget marked. Selv om mye av arbeidet er styrt av regler og systemer, er det nødvendig å kunne møte kundens sammensatte behov og matche dette med en total tjeneste basert på både basiskunnskap, erfaring og godt skjønn. Vital har selvfølgelig mange kurs for å gi basiskompetanse, men de har innsett at en god del av læringen er etterspørselsdrevet: Man vet ikke hva man trenger å vite før man opplever behovet for kunnskapen. I forbindelse med flytting til nye lokaler i Trondheim tok Vital et grep for å akselerere opplæringen. I de åpne kontorarealene plasserte man medarbeiderne sammen i firkløver (bord med fire arbeidsplasser). Plasseringen var bevisst, erfarne medarbeidere ble plassert sammen med nyansatte. De nyansatte ble oppfordret til å spørre, og de erfarne ble oppfordret til å bry seg (dvs. å kommentere dersom de hørte noe som var galt, eller som kunne berikes av dem). Vital sier at erfaring viser at de gjennom dette i praksis har redusert opplæringstiden for nyansatte fra 2 år til 6 måneder. Forskning viser i stor grad at den mest effektive kilden til læring i virksomheter, både individuelt og kollektivt, er gjennom det daglige arbeidet. I en undersøkelse gjort av Fafo (Skule og Reichborn, 2000) sa for eksempel over 60 % av de spurte at læring gjennom det daglige arbeidet er den viktigste læringsarenaen. Den nest viktigste arenaen var yrkesutdanningen, med ca 15 %. Det var godt under 10 % som svarte at organisert opplæring i arbeidet er den viktigste læringsarenaen. Likevel er det slik at i mange virksomheter dreier utvikling av kunnskap og kompetanse seg om å sende folk på kurs. Dette fokuset på formell kompetanseutvikling og læring kommer også til uttrykk når enkelte virksomheter forsøker å måle sine kunnskapsressurser (eller intellektuelle kapital ). I en telekom-bedrift besto et slikt mål for eksempel av: Andel ansatte med min. 3 års utdanning ut over videregående skole Antall opplæringstimer for ansatte Antall opplæringstimer for ledere Medarbeideres tilfredshet med opplæringstiltak Andel medarbeidere som er motivert til å delta i opplæring En sentral linjeleder uttalte i forbindelse med diskusjoner rundt dette at vi tror ikke egentlig at disse målene sier noe viktig, så i praksis følger vi ikke opp dette. Formell og individualisert læring kan selvfølgelig ha noe for seg for å sikre en viss basiskompetanse. Men den er uansett mest effektiv i samspill med læring fra hverdagspraksis. Læring i arbeidet har den fordel at den er: 14

15 4. Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Etterspørselsdrevet: Læringen kan skje når kunnskapen trengs for å utføre en oppgave. Kontekstuell: Læringen settes inn i en sammenheng. Dette er effektivt for å sikre at læringen sitter. Det er også ønskelig sett fra virksomhetens side fordi man gjerne vil sikre at kompetanse blir i bedriften. Kontekstuell kunnskap er ikke like lett overførbar til andre virksomheter. Kollektiv: Læringen kan være kollektiv. Schön (1983) har vist hvordan læring blant akademikere i et mester/svenn- forhold er en gjensidig læringsprosess, hvor både den uerfarne og eksperten tilføres ny kunnskap og nye perspektiver gjennom de spørsmålene som reises. Kompetanseberetningen 2005 (UFD, 2005), som vi har omtalt tidligere, viser at de skolene som er identifisert som lærende skoler, har mer hverdagslæring enn andre skoler. Det vil si at det er flere lærere på disse skolene som sier at de ber kolleger om hjelp til å løse et problem, diskuterer med andre hvordan jobben kan gjøres bedre og prøver ut nye undervisningsopplegg sammen med kolleger. Det er også interessant at denne hverdagslæringen ikke går på bekostning av organisert kompetanseutvikling. Tvert imot deltar man mer på for eksempel kurs, men man deltar gjerne flere kolleger sammen, og skolen legger til rette for at man deler kunnskapen med andre i organisasjonen. Læring i det daglige arbeidet kan og bør planlegges. Det er ikke slik at hverdagslæring må være tilfeldig. Eksempelet fra Vital viser hvordan man kan ha et helt bevisst forhold til hvordan slik læring skal skje, hva som skal være innholdet, og hvilke mål man har. Eksempler på tiltak for å sikre læring i arbeidet kan være: Bevisst sammensetting av team: Det å sette sammen medarbeidere med ulik faglig kompetanse eller ulik grad av erfaring, kan legge til rette for læring. Bevissthet om hvilke prosjekt og oppgaver man påtar seg, og hvem som skal utføre dem: Noen oppgaver krever utvikling av ny kunnskap og strekker medarbeidernes kompetanse til det ytterste, mens andre er gjentagelser av ting man vet organisasjonen kan. For virksomheten gjelder det å balansere de samlede oppgavene, og å sette de rette medarbeiderne til å arbeide med dem. Dersom man for eksempel ikke har rutineprosjekter, kan det være vanskelig å sikre praktisk læring for nye medarbeidere. Bevisst fysisk plassering: Mye av argumentasjonen for åpne kontorløsninger har vært knyttet til læring. Vi har sett at dette har fungert svært bra dersom arbeidsoppgavene ligger til rette for det. Bruk av ekstra læringstid: Dersom man har et spesifikt læringsmål i arbeidet, kan man tilordne noe ekstra tid og penger til for eksempel nedskriving av erfaringer, utarbeidelse av nye rutiner, litteratursøk, eller lignende som kan lede frem til en ekstraleveranse til organisasjonen. Slik etterspørselsdrevet kunnskapsutvikling kan være svært effektiv hvis det gis eksplisitt rom for det. Det har vært mye fokus på kompetanseutvikling og etterutdanning blant lærere i skolen. Selvfølgelig skjer det mye hverdagslæring fra den daglige praksisen i og rundt undervisningen, og selvfølgelig er det nødvendig at en del av kompetanseutviklingen skjer på kurs. Det er imidlertid grunn til å spørre seg om ikke tiltak knyttet til prosjekter, teamsammensetting, kollegalæring i klasserommet, fysisk plassering av arbeidsplasser, osv. kan være like effektive virkemidler, og at det kan være god bruk av ressurser å kanalisere noen kompetanseutviklingsmidler til dette. 15

16 4. Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Spørsmål til ettertanke: Hvordan kan vi fremme hverdagslæring læring i det daglige arbeidet? Hvordan kan vi effektivt kombinere formell og uformell læring? 16

17 5. Læring handler i stor grad om kollektiv praksis Eksemplene fra Statoil, MRB og Vital illustrerer alle en læring som er kollektiv. Organisasjonen har ikke blitt bedre fordi en eller flere medarbeidere individuelt har blitt mer kompetent, men fordi flere medarbeidere utøver sin felles praksis på en annen måte. Letelaget i Statoil arbeider mer tverrfaglig og er mer bevisst på bruk av prototyper. Medarbeiderne i Vital, både de nyansatte og de erfarne, kommuniserer annerledes rundt de problemstillingene som dukker opp i hverdagsaktiviteter. Rådgiverne i MRB har laget seg en felles referansemodell som gir grunnlag for bedre intern kommunikasjon, og kan tilby mer avanserte tjenester hvor flere konsulenter jobber sammen. Den kollektive kunnskapen i organisasjoner er ofte kraftig undervurdert. De samhandlingsmønstre, vaner, rutiner, begreper og så videre som vi bruker i det daglige arbeidet, kan være vanskelig å få øye på og vanskelig å sette ord på. Viktige aspekter ved det vi kan kalle organisasjonens kunnskap er: Et lokalt språk hvor spesifikke termer og uttrykk trigger de samme assosiasjonene hos de som arbeider i organisasjonen. Dette er gjerne knyttet til det vi kaller organisasjonens deklarative hukommelse ; se Carlsen (1999). Delte fortellinger og myter om hendelser, arbeidssituasjoner og historie. Dette kan kalles den episodiske hukommelse. Vaner og samhandlingsmønstre, hvorav noen er vanskelige å sette ord på. Dette er den prosedurale hukommelsen. En av de viktige utfordringene for lærende virksomheter er å gjøre læringen kollektiv. Kollektiv læring er et minimum for at man skal kunne snakke om en lærende virksomhet. Dette kan bety at det en person lærer, fanges opp og tas i bruk av hele organisasjonen. Men det kan også bety at virksomheten lærer noe som et kollektiv: At man lager seg nye ord og uttrykk, nye opplevelser, nye felles praksiser, samhandler på nye måter, har andre relasjoner internt og eksternt, osv. Det er gjerne dette siste at man lærer noe som et kollektiv som kalles organisasjonslæring. De som kanskje er mest kjent for dette begrepet, Argyris og Schön (1978), er helt eksplisitt opptatt av hva slags relasjoner og kommunikasjon som gjør det mulig å stille spørsmål ved de etablerte sannhetene i en organisasjon. Dette kaller de dobbeltløkket organisasjonslæring. Enkeltløkket organisasjonslæring er når organisasjonen er i stand til å justere sin måte å operere på fordi man ikke når de målene man har satt seg. Dobbeltløkket organisasjonslæring er når man også er i stand til å stille spørsmål om det faktisk er de riktige mål man har satt seg. Det er imidlertid også mange andre som har skrevet om organisatorisk læring, og som har nærmet seg temaet fra andre vinkler. For eksempel kan utviklingen i en organisasjons rutiner og prosedyrer for å tilpasse dem en endret situasjon være eksempel på organisatorisk læring. Likedan kan det å utvikle en ny strategi basert på en endret oppfatning av kunder, markeder og krav fra omgivelsene også forstås som organisatorisk læring. I alle disse tilfellene dreier det seg om at alle i organisasjonen gjør noe annerledes sammen. 17

18 5. Læring handler i stor grad om kollektiv praksis La oss koble dette til Kolbs læringssirkel (figur 2). Dersom læring kun er individuell, beskriver denne modellen hvordan hver enkelt av oss eksperimenterer, får erfaringer, reflekterer og konseptualiserer. Et første nivå av organisatorisk læring kan vi få gjennom at de eksperimenter og erfaringer som hver enkelt gjør, for eksempel gjennom å prøve ut nye opplegg i sin egen undervisning, bringes tilbake til kollektivet og gjøres til gjenstand for felles refleksjon og kanskje sees i forhold til en felles modell eller plan. Et annet nivå av organisatorisk læring kan vi få gjennom at også eksperimenteringen og erfaringsdannelsen gjøres kollektivt. Et eksempel på dette kan være at flere lærere på tvers av trinn, og kanskje på tvers av skoler, prøver et nytt undervisningsopplegg i samspill med aktører i lokalsamfunnet. Eller at man gjør en koordinert innsats for å ta i bruk digitale media i flere fag gjennom kursing av lærere, innkjøp av ny programvare og endring av undervisningsopplegg. I begge tilfeller kan man se for seg at det lokale språket, beskrivelsene av hvordan man arbeider og de faktiske undervisningspraksisene endres. Dette er erfaringer som hele kollegiet gjør seg i fellesskap, og som kan endre relasjonene og samhandlingsmønstrene. Dette stiller kanskje også større krav til refleksjon og konseptualisering, for selv om erfaringene er gjort kollektivt, så er ikke nødvendigvis opplevelsen av dem lik fra aktør til aktør. Det er ikke slik at kollektiv eksperimentering er bra, mens individuell eksperimentering er mindre verdt. Begge er viktige elementer av en lærende virksomhet. Og i begge tilfeller er det viktig at erfaringene bringes tilbake til flere i organisasjonen, slik at kunnskapen gjøres relevant for mange. Imidlertid er det slik at for de store organisatoriske endringene så er man avhengig av at det før eller siden manifesterer seg som en endring i de kollektive handlingsmønstrene i organisasjonen. Spørsmål til ettertanke: Hvordan er vi som organisasjon i stand til å lære av den enkeltes erfaringer? Hva er et godt eksempel på at vi har lært i fellesskap, dvs. faktisk har endret vår kollektive måte å arbeide på? 18

19 6. Å dele kunnskap dreier seg ofte om å fortelle Egentlig syntes vi litt synd på han, den pene, velkledde unge mannen som holdt et foredrag for oss. Lysarkene han snakket seg gjennom var åpenbart lagd av noen andre i konsulentselskapet. Setningene virket innøvde og ble uttrykt uten overbevisning, til og med håndbevegelsene virket å være noen annens. Da en av tilhørerne nærmest for høflighets skyld stilte et relativt enkelt spørsmål, var svaret en ren gjentakelse av teksten på et av lysarkene. Hva var problemet med fremstillingen til den unge konsulenten? Sigrun Gudmundsdottir har forsket på pedagogisk innholdskunnskap hos lærere (Gudmundsdottir, 1991a; 1991b; 2001). Kort fortalt kom hun frem til at mens novisen må holde seg til den skjematiske gjengivelse av hva andre har sagt, forteller ekspertlæreren historier. Gjennom historiene eksemplifiseres generelle utsagn, og lærestoffet blir levende. Historiene underbygger teorien, forteller om dilemmaer og unntak, og plasserer undervisningen i en større struktur hvor røttene og utviklingsbanen fremgår, og hvor de enkelte bidragsyterne blir personer med levde liv. Noe forenklet kan vi si at problemet til den unge mannen var at han ikke kunne noen av disse historiene i det han skulle snakke om. Å fortelle historier er en dominerende måte å dele kunnskap og erfaringer med andre på. Vi gjør det til hverdags, fordi vi er gode til det og fordi det fungerer. Historier skaper mening, ofte gjennom å trekke frem overraskelser og brudd på det normale (Bruner, 1990). Ungene som kommer hjem fra bursdagsselskap, forteller ikke om alt som gikk som normalt. De forteller om avvikene, om han som mistet kaka i gulvet, om hun som gråt fordi hun ikke likte gaven. Historier brukes til å forstå og forhandle sammenhengen mellom avvik og normalitet. Mer generelt kan vi si at historier i kontrast til den vitenskapelig stringente argumentasjon fungerer når de er subjektive, rare, partikulære og undermettede på mening. Forklarende argumentasjon låser mening. Den undermettede historie inviterer til fortolkning og gjenfortelling. Historier er fundamentale i all meningsdanning fordi de knytter sammen hendelser, mennesker og intensjoner over tid (Sarbin, 1986). I organisasjoner brukes historier også til å forme strategi, kommunisere egenart og bygge identitet (Czarniawska 1997; Carlsen 2006a). Kjerneverdier uten eksemplifiserende historier og faktisk adferd er tomme floskler. Strategier uten fortellinger om hva en vil bli, er slag i løse luften (Carlsen, 2001). I Kunne har vi gjennom mange år forsøkt å hjelpe organisasjoner til å dele kunnskap bedre gjennom å systematisere og bedre evnen til å fortelle historier (Hatling, 2001). Noen eksempler inkluderer: Utforming av et webbasert grensesnitt med lag av fortellinger for en større industribedrift som ved oppstart av nye fabrikker ønsket et alternativ til å sende grupper av personell frem og tilbake for å overføre erfaringer (Røyrvik og Bygdås, 2004) Utvikling av læringshistorier for et større skandinavisk engineeringsselskap med den hensikt å oppøve musikalitet i håndtering av hyppig forekommende dilemmaer (Røyrvik og Wulff, 2004) 19

20 6. Å dele kunnskap dreier seg ofte om å fortelle Utforming av kortfattede skadehistorier for bedre samarbeid mellom praksisfellesskap innen skadebehandling og salg i et forsikringsselskap (Håkonsen, 2001) Arrangere et fabelforum for å trene på historiefortelling og samtidig utveksle erfaringer i en IT-bedrift (Mæhle og Røyrvik, 2001) Å løfte frem fortellingen som redskap for læring er ikke et bud om å samle inn og legge alle våre gode historier på intranettet. Erfaringer som skal holdes levende i organisasjoner, må først og fremst fortelles og gjenfortelles muntlig. I den strømmen av fortellinger vi da ønsker å skape for å bli lærende, er det ikke uvesentlig hva vi velger å fortelle om. Hvilke historier synliggjør den gode praksisen vi ønsker å forsterke? Hvilke historier aktiverer emosjonelle ressurser? Spørsmål til ettertanke: Hvilke historier er det viktig å fortelle for å fremme en lærende skole? Hvor fortelles de viktige historiene i vår skole? Er dette de riktige stedene, eller trenger vi nye arenaer? 20

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar?

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? 1 Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? En sektor med styringsutfordringer kunnskap for ledelse May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Internasjonale studier

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene.

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Ledelse av læringsprosesser ved Halsen Ungdomsskole Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Gro Harlem Brundtland Katrine Iversen seniorrådgiver Møller-Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Bakgrunn for satsinga * St.meld.22, Stortingsmelding om Ungdomstrinn * Strategi for ungdomstrinn Hva er UiU En nasjonal satsing

Detaljer

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014 Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Refleksjon - et sentralt verktøy i en lærende organisasjon generelt og i barnehagevandring spesielt. Forventninger

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Kartlegging av Bedre læringsmiljø. Thomas Nordahl

Kartlegging av Bedre læringsmiljø. Thomas Nordahl Kartlegging av Bedre læringsmiljø Thomas Nordahl 18.09.14 Innhold Forståelse av læringsmiljøet i skolen Presentasjon av kartleggingsresultater Kapasitetsbygging, kollektiv kompetanseutvikling og profesjonelle

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Hvordan skoleleder kan styrke leseopplæringen i ungdomsskolen

Hvordan skoleleder kan styrke leseopplæringen i ungdomsskolen TEMA: ungdomstrinnet Hvordan skoleleder kan styrke leseopplæringen i ungdomsskolen n av anne gry carlsen teigen Fem sentrale kjerneområder for å utvikle god praksis for leseopplæringen innenfor en lærende

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Undersøkende matematikk i barnehage og skole Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Camilla.justnes@matematikksenteret.no Undersøkende matematikk hva er det? Ett av flere kjennetegn på god læring

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Innotikk å vikle ut sammenhengene mellom innovasjon og kompetanse. Reidar Gjersvik SINTEF. reidar.gjersvik@sintef.no. Teknologi og samfunn

Innotikk å vikle ut sammenhengene mellom innovasjon og kompetanse. Reidar Gjersvik SINTEF. reidar.gjersvik@sintef.no. Teknologi og samfunn Innotikk å vikle ut sammenhengene mellom innovasjon og kompetanse Reidar Gjersvik SINTEF reidar.gjersvik@sintef.no 1 Innovasjon og kompetanse den enkle sammenhengen? Innovasjon nye produkter og tjenester?

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Om grunnleggende ferdigheter

Om grunnleggende ferdigheter Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet Kjernekompetanser : ikke noe man har, men noe man tilegner seg (DeSeCo, Rychen og Salganik, 2003) Elever som

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis. Wenche Rønning Nordlandsforskning

Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis. Wenche Rønning Nordlandsforskning Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis Wenche Rønning Nordlandsforskning Grunnlag for presentasjonen To ulike forskningsprosjekter: Aktiv Læring i Skolen (ALiS); finansiert av NFR

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Prosjektsamarbeid mellom Hauknes og Ytteren b.skoler Rana Kommune

Prosjektsamarbeid mellom Hauknes og Ytteren b.skoler Rana Kommune HiNesna 13.11.09 FUTIL Fra undervisning til læring Prosjektsamarbeid mellom Hauknes og Ytteren b.skoler Rana Kommune SKOLENE I SAMARBEID Ytteren skole: 280 elever 26 lærere 11 assistenter 3 i administrasjon

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Ledelse av læreres læring

Ledelse av læreres læring Ledelse av læreres læring En kvalitativ undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Læringsmål: Min hensikt med dagens foredrag

Detaljer

Noen generelle kommentarer

Noen generelle kommentarer Noen generelle kommentarer til høringsutkastet Overordnet del verdier og prinsipper Tverrfaglige temaer Det er mye bra i de tre tverrgående temaene, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Detaljer

Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis.

Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis. Lesson study Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis. SIST ENDRET: 29.03.2016 Lesson Study er en metode brukt i sammenheng med læreres læring innenfor prosjektet

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv Harald Askeland 1 Hvorfor fokusere verdier som plattform for ledelse? Konsensus Dilemmaer og motstrid Identitet omkring virksomhetens

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST?

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? Et hefte til refleksjon og inspirasjon September 2013 INNHOLD 1. Innledning 2. Administrative oppgaver en tidstyv? 3. Rapportering verdifullt eller belastende? 4. Tidsklemma?

Detaljer

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen Kunnskapsdepartementet Deres ref Vår ref Dato 17/1340 12.06.17 Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Detaljer

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse «Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse Brit Bolken Ballangrud Førsteamanuensis Ph.D Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Utdanningsforbundet

Detaljer

Ledelse av personalets læring og barns læring

Ledelse av personalets læring og barns læring Ledelse av personalets læring og barns læring TO SIDER AV SAMME SAK? Kari Hoås Moen 27.10.2016 PEDAGOGISKE LEDELSE Kilde: Gotvassli & Vannebo (2016, s. 260) PEDAGOGISK LEDELSE: LEDELSE AV EN LÆRENDE BARNEHAGE

Detaljer

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Torstein Nielsen Hole og Arild Raaheim Studenter som tar BIO 298 (10 stp-emne) har anledning til å søke

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Bakgrunn: Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser. Som en mulig modell! Her

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Starter med forsøk: Egg i flaske

Starter med forsøk: Egg i flaske Starter med forsøk: Egg i flaske Beskriv hva som skjer? eller Hva observerer dere? Hvordan forklarer dere observasjonene? Fra observasjoner til å bruke naturfaglig kunnskap Arbeidsmåter Forskerspiren i

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Unni Fuglestad, Lesesenteret Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

NY GIV FYR 7. MARS 2013. Tore Skandsen, IMTEC

NY GIV FYR 7. MARS 2013. Tore Skandsen, IMTEC NY GIV FYR 7. MARS 2013 Tema for dagen Spredning Bærekraft Konsekvenser for eget fylke Oppdrag for FYRkoordinatorene å samle egne kolleger og kolleger fra de øvrige skolene i fylket med yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer