2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7"

Transkript

1 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4

2 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

3 Forord I Strategi for kompetanseutvikling legges det vekt på utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Men hva vil det si å være en lærende organisasjon? Og hvordan skal man jobbe for å være det? Noen vil hevde at begrepet den lærende organisasjon i seg selv er en motsigelse. Er det ikke bare individer som er i stand til å lære? Utdanningsdirektoratet har igangsatt en stafett som tar utgangspunkt i disse spørsmålene. Stafettpinnen vandrer mellom ulike fagmiljø som utfordres til å gi faglige innspill om lærende organisasjoner og eksempler på organisasjonsutvikling som fremmer læring i skolen. Å endre organisasjoner er et langsiktig arbeid. Det handler om å endre skolens kultur. Artiklene i stafetten har som mål å gi skoleledere, skoleeiere og lærere innspill til refleksjon omkring utviklingsarbeidet på egen skole. Læring fra lærende virksomheter er den fjerde artikkelen i denne stafetten. Den er skrevet av SINTEF Teknologi og samfunn, og tar utgangspunkt i forskning og utviklingsarbeid i private virksomheter hvor SINTEF har arbeidet med ulike aspekter av kunnskap og læring som har overføringsverdi til skolen. Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon er ikke et nytt begrep. Men det er likevel forholdsvis nytt som begrep i skolesammenheng og innenfor det pedagogiske fagfeltet. Det representerer kanskje en ny og utfordrende måte å tenke skoleutvikling på. Hensikten med å utvikle skolen som lærende organisasjon er å få en bedre skole en skole som har fokus på kjerneoppgaven å gi en god og tilpasset opplæring til alle elever. Den lærende organisasjon kan forstås på ulike måter, avhengig av utgangspunkt og vektlegging: Organisasjoner tilpasser seg endringer i omgivelsene ved å justere sine mål og sin oppmerksomhet. Organisasjonslæring kan da beskrives som tilpassing. Medarbeiderne i en organisasjon kan antas å ha et sett av felles antakelser og oppfatninger. Man kan da beskrive organisasjonslæring som en endring av disse antakelsene. Organisasjonslæring kan beskrives som kunnskapsutvikling. Organisasjonen utvikler kunnskap om forholdet mellom handling og resultat, i form av en kunnskapsbase. Kvaliteten på denne kunnskapsbasen vil dermed være avgjørende for organisasjonens effektivitet og evne til å foreta de riktige strategiske valgene. Til sist kan organisasjonslæring beskrives som erfaringslæring og institusjonalisering av erfaringer, og organisasjonens evne til å utnytte erfaringer som er overførbare og relevante til nye situasjoner og over tid. (Shrivastava, 1983) 3

4 Forord Den lærende skole Perspektivene i tekstboksen beskriver ulike sider ved en lærende organisasjon. Dette kan være et nyttig og viktig utgangspunkt også for utvikling av den lærende skole, fordi skoler kan oppfatte sine utfordringer på ulik måte. Felles for de fire perspektivene er skolens evne til omstilling og endring, dens evne til å ta opp i seg nye erfaringer, kunnskaper og perspektiver, og relatere dette til egen praksis. Med utgangspunkt i dette kan man identifisere mange potensielle utviklingsområder innenfor skolens virksomhet. Det kan være skolens og medarbeidernes samarbeidsformer, kommunikasjon, evalueringsarbeid, informasjonshåndtering, og skolens evne til å utnytte tilgjengelig kunnskap, ressurser og kompetanse for å nevne noen. Men ofte kan det være strukturelle og organisatoriske faktorer som representerer de største utfordringene for å få til godt utviklingsarbeid. Hvordan er organisasjonen tilrettelagt for gode samarbeidsformer, utnytting av kunnskap og kompetanse, refleksjon over egen virksomhet og evaluering av egen praksis? Å bli en mer lærende organisasjon innebærer ikke nødvendigvis at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, men at den i større grad nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes, som grunnlag for en bedre opplæring for eleven. Kompetanseutviklingsstrategien Strategi for kompetanseutvikling beskriver hovedutfordringen for skolen som lærende organisasjon som utvikling av læringsmiljøet og organisering av det slik at det best mulig fremmer læring, for elever og for personalet som profesjonelt fellesskap. Strategien har sin bakgrunn i stortingsmeldingen Kultur for læring. Der pekes det på at skolens læringskultur kan hemmes av at skolen som organisasjon mangler en tradisjon for å reflektere over den kunnskapen både skolen og hver enkelt medarbeider i skolen sitter inne med, og hvordan denne kunnskapen kan spres og deles. Utnytter skolen i for liten grad de mulighetene som ligger i å ta i bruk arbeidsplassen som læringsarena? Artikkelstafetten Hittil er det utgitt fire artikler i serien En lærende skole. Disse er: Skriving som reiskap for skoleutvikling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Program for lærerutdanning. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring. Gallerivandring skoler lærer av hverandre. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, i et samarbeid med fire skoler i Akershus. Skoleutvikling gjennom fag, Høgskolen i Oslo, Pedagogisk utviklingssenter. Læring fra lærende virksomheter. Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter, SINTEF Teknologi og samfunn, Kunne. 4

5 Forord Artiklene i denne stafetten er i utgangspunktet utviklet for publisering på og på Skolenettets område for kompetanseutvikling; Artiklene blir i tillegg utgitt i en trykt utgave som sendes til alle skoler. Utdanningsdirektoratet håper at også denne artikkelen vil kunne være et bidrag til refleksjon i eget utviklingsarbeid mot en lærende skole. 5

6 Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Reidar Gjersvik, Arne Carlsen og Arne L. Bygdås SINTEF Teknologi og samfunn, Kunne FORFATTERNES FORORD Denne artikkelen har et noe annet utgangspunkt enn de tidligere artiklene i denne serien. Vi, forfatterne, har vår primære bakgrunn fra forskning og utvikling i private virksomheter hvor vi har arbeidet med ulike aspekter av kunnskap og læring. Formålet med artikkelen er å synliggjøre noen resultater fra denne forskningen, og peke på hvordan dette også kan ha interesse og gyldighet for skoler. Målgruppen for artikkelen er skoleledere, skoleeiere og alle andre som har en rolle og et ansvar i utviklingen av den lærende skolen. Vi mener imidlertid at alle i skolen vil kunne få tips, inspirasjon, noe å tenke på, eller noe å være uenig i gjennom å lese artikkelen. INNHOLD Forord 3 1. En lærende virksomhet? 7 2. Balanser læringen ikke kortslutt læringssirkelen 9 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Læring handler i stor grad om kollektiv praksis Å dele kunnskap dreier seg ofte om å fortelle Læring dreier seg også om å aktivere emosjonelle ressurser Læring kan og må ledes Lærende skole 27 Litteraturliste 29 6

7 1. En lærende virksomhet? Siden 1970-tallet har letemiljøet i Statoil 1 funnet olje og gass verdt mange milliarder kroner både på norsk sokkel og i utlandet. Leteorganisasjonen til Statoil, og mer spesifikt hvert letelag innenfor en geografisk region (for eksempel Norskehavet, Barentshavet eller Mexicogolfen), består av akademikere innenfor ulike disipliner geologi, geofysikk, sedimentologi, boring som må samspille for å kunne levere sine anbefalinger om leteboring eller ikke. Dels må de kunne kombinere sine faglige ståsteder, men i tillegg er det spørsmål om å kunne forestille seg hvordan jorda så ut for flere millioner år siden, gjenkjenne mønstre og analogier fra andre tilsvarende geografiske områder og situasjoner, og mobilisere initiativ og energi inn i å generere ideer og velge blant dem. Statoil erkjenner at det er en utfordring å finne nok olje og gass til å erstatte det som utvinnes, og har derfor etablert et prosjekt for å bli enda bedre til det de gjør: Kreativitet i leting. Kreativitet betraktes da som noe som er en del av det hverdagslige arbeidet, noe som vel så ofte er kollektivt som individuelt, noe som oftere er sakte og med små trinn heller enn de store sprang, og noe som kan ledes og legges til rette for. Kreativ leting er en kollektiv praksis som dreier seg like mye om relasjoner som om teknologiske verktøy. Hva mener vi med en lærende virksomhet? Det er en virksomhet bedrift, skole, etat, organisasjon som er i stand til å ta vare på og utvikle sin kollektive kunnskap på en god måte slik at den fremmer dens sentrale verdiskaping, inkludert produksjon som ikke kan måles gjennom økonomisk avkastning. Statoil forvalter deler av vår felles nasjonalformue, olje og gass, og de har ingen mangel på penger, teknologi eller kompetente mennesker for å kunne gjøre jobben. Likevel innser de at for å kunne finne mer olje og gass, er de nødt til å kunne få disse ressursene til å spille bedre sammen. Det kan dreie seg om at hver av medarbeiderne må bli mer kompetent, eller at de trenger ny teknologi. Men i så fall dreier det seg ikke om den enkelte geolog eller geofysiker, men om kunnskap som kan komme letelaget til gode. Primært dreier det seg likevel om letelagets evne til å mobilisere ressurser faglige så vel som emosjonelle inn i kollektivt arbeid. Modellen nedenfor (figur 1) illustrerer hvordan forfatterne betrakter læring i virksomheter, innenfor det vi har kalt aktivitetsbasert kunnskapsledelse (Skaret og Bygdås, 1999). En virksomhet har et sett av kunnskapsressurser, som for eksempel velutdannede medarbeidere med erfaring, databaser og rutiner. For at disse kunnskapsressursene skal skape resultater i virksomheten, må de imidlertid mobiliseres inn i aktiviteter. Det er ikke Statoils ressurser som gjør dem flinke til å finne olje, men deres evne til å få ressursene til å spille sammen i leteaktiviteter. Som vi ser av modellen går dette andre veien også: Resultatene gir retning til aktivitetene, og aktivitetene skaper ny læring i kunnskapsbasen. 1 I denne artikkelen bruker vi navnet Statoil. Artikkelen er skrevet akkurat i overgangen fra Statoil til StatoilHydro, men siden empirien eksemplene er bygget på er hentet fra tiden før fusjonen, holder vi oss til navnet Statoil. 7

8 1. En lærende virksomhet? Figur 1: Aktivitetsbasert kunnskapsledelse. (Basert på Skaret & Bygdås, 1999 og Carlsen, Klev og von Krogh, 2004) Imidlertid har det ofte vært slik at prosjekter og tiltak knyttet til læring i virksomheter har fokusert på å utvikle kunnskapsressursene. I noen grad er det selvfølgelig viktig, men man kan ha verdens mest kompetente fagstab og verden beste teknologi, og fortsatt levere middelmådige resultater. En virksomhet som skal lære må også og kanskje primært være opptatt av å utvikle hvordan kunnskapen mobiliseres og brukes i de sentrale aktivitetene i virksomheten. Hva har aktivitetsbasert kunnskapsledelse og Statoils letevirksomhet med skolen å gjøre? Resultatene fra Kompetanseberetningen 2005 gir deler av svaret. Kanskje oppleves veien som lang mellom bedriftene vi gir eksempler fra i denne artikkelen og norske skolevirksomheter. Men hva hvis vi beskriver dem alle som Virksomheter bestående av høyt utdannede og kompetente enkeltindivider med varierende erfaring, som gjennom sine kollektive aktiviteter skal bidra til å utvikle Norges viktigste ressurser? Dette kan være en skole, eller det kan være Statoil. Vi argumenterer for at utfordringene i organisasjoner, og spesielt i kunnskapsbasert virksomhet, er noenlunde like: Det dreier seg om å ha gode nok kunnskapsressurser (spesielt medarbeidere), om å forstå hvordan man bidrar til å skape verdi og levere resultater, og om å ha gode kollektive aktiviteter som gjør ressurser om til resultater. Og ikke minst dreier det seg om å forstå at dette henger sammen. Kunne 2 har forsket på kunnskap og læring i virksomheter siden midten av 90-tallet. Vi har vært med på utviklingsprosjekter i mer enn 50 virksomheter og hentet empirien til vår forskning derfra. I stor grad har dette vært kunnskapsbaserte private virksomheter. Denne artikkelen henter læring fra disse bedriftene og vår forskning, men vi mener at det er mulig å lære noe for alle virksomheter fra dette. På bakgrunn av vår forskning vil vi i det følgende illustrere og drøfte et sett av tema knyttet til lærende virksomheter. Spørsmål til ettertanke: Hva er gode eksempler på en lærende skole? 2 Kunne er et kunnskapsnettverk og en portefølje av forskningsprosjekter ledet av forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn. Se for mer informasjon og tilgang til publikasjoner. 8

9 2. Balanser læringen ikke kortslutt læringssirkelen I prosjektet Kreativitet i leting beskrevet i begynnelsen av denne artikkelen har Statoil og SINTEF i samarbeid etablert en arbeidsform hvor alle medarbeidere innenfor et letelag møtes i en workshop for å utvikle en mer kreativ praksis. På forhånd intervjuer forskerne fra SINTEF 8-10 medarbeidere som faktisk har erfaring med å ha funnet olje for å få frem deres refleksjoner om hva som er kildene til kunnskap og ideer i oljeleting. Dette presenteres og diskuteres på workshopen i form av en modell, og testes deretter ut direkte av letelaget i en lengre økt hvor de faktisk arbeider med oljeleting. Basert på denne erfaringen med andre arbeidsformer, inviterer vi dem til en ny refleksjon rundt hva som er kildene til kreativitet i leting, og hvilke av de nye praksisene vi testet ut, som kan være bærekraftige i hverdagen. Både eksperimenterende praksis og felles refleksjon er nødvendig for organisatorisk læring. Kolb (1984) presenterer læringssirkelen (Experiential Learning Cycle; figur 2) som en modell for hvordan man lærer av og gjennom erfaring. Dette er en modell for kognitiv læring, hvor man går gjennom en prosess fra det å skaffe seg en konkret erfaring, via reflekterende observasjon, til bygging av nye modeller og konsepter og aktiv uttesting av disse. Dette gir igjen grunnlag for nye erfaringer. Kolbs modell var i utgangspunktet fokusert på individuell læring, men vi har i våre prosjekter funnet at den også er godt egnet for å beskrive og arbeide med kollektiv læring. Det er to sentrale dimensjoner i denne modellen (figur 2). Den horisontale, fra aktiv eksperimentering til reflekterende observasjon, og den vertikale, fra det konkrete til det konseptuelle. Det er en sentral utfordring i alle prosjekter knyttet til læring i virksomheter å klare å balansere disse dimensjonene - og ikke kortslutte læringssirkelen. I noen organisasjoner, for eksempel de som er dominert av akademikere og intellektuelle, er man svært gode på refleksjon og abstrakt konseptualisering. Dette gjør at man er i stand til å bearbeide erfaringer og sette dem inn i en sammenheng, for eksempel en modell. Svakheten er dessverre at man ikke alltid kommer videre. I stedet for å teste ut den konseptuelle forståelsen i praksis og skaffe seg erfaringer med hvordan den virker, ender man opp med uendelige diskusjoner til dels fjernt fra praksis. Dette er en kortslutning av læringssirkelen: Man kutter ut aktiv eksperimentering, og den eneste konkrete erfaringen man får som grunnlag for refleksjon, er ens egne diskusjoner om modeller og begreper. Figur 2: Kolbs læringssirkel (Kolb, 1984) 9

10 2. Balanser læringen ikke kortslutt læringssirkelen Det finnes imidlertid mange eksempler på den omvendte kortslutningen også. Noen virksomheter er utrolig handlekraftige, og veien fra idé til realisering er svært kort. Dessverre tar de seg ofte ikke tid til å reflektere over de erfaringer de gjør seg, og er da heller ikke i stand til å raffinere sin egen konseptuelle forståelse av hva de gjør. I den grad skoler har problemer med å balansere sin egen læring, er det oftere den første enn den andre kortslutningen som er problemet. Skoleverket er fullt av akademisk og intellektuelt oppegående mennesker som er i stand til å ha gode diskusjoner om mange utviklingstema. Når noen skoler havner i et utviklingsvakuum kan dette skyldes at man ikke klarer å trekke sine forståelser fra diskusjonene og ut i praktiske forsøk. Prototype, prototype, prototype! Tom Kelley (2001), leder for IDEO og kjent forfatter innen temaene kreativitet og innovasjon, fremholder at det å lage nye konkretiseringer av de ideene man har og teste dem ut i praksis, er kjernen i innovasjon. Slike prototyper, som åpenbart ikke er helt ferdige, men har viktige elementer av det man forsøker å få til, fungerer som en invitasjon til engasjement og innspill. Derfor er det viktig å eksperimentere: Bruk nye medier, finn nye arbeidsformer, utforsk nye kunnskapskilder, etabler samarbeid mellom mennesker og fag som ikke har arbeidet sammen før. Det kan gjerne gjøres enkelt og skissemessig i første omgang, for å invitere andre til å bidra. Basert på dette kan man gå en full runde med erfaringer, refleksjon og konseptualisering før man prøver det ut i en mer foredlet form. I et arbeid med prototyper er det fort gjort å kortslutte den andre veien også, slik at man ikke deler erfaringene og skaper den nødvendige refleksjonen i kollektivet. Hva er det gode virksomheter gjør for å sikre balanse i læringen? Det er selvfølgelig avhengig av hva de tenderer til å være tunge på. Eksempler på gode grep kan være: Alle eksperimenter og nye praksiser bør deles med resten av virksomheten. Dette har også noe med å gjøre læringen kollektiv. Lag faste punkter på allmøter, ledermøter, planleggingsmøter eller lignende, og legg til rette for en reflekterende diskusjon. Inviter egne medarbeidere eller andre (kunder, leverandører, søsterorganisasjoner) som har hatt suksess med noe som er viktig for virksomheten, til å dele av sine erfaringer. Lag en prototype eller en protopraksis (Håkonsen, 2007) av nye ideer som virker bærekraftige. Test det ut i et prosjekt så raskt som mulig og del erfaringene. Diskuter om det finnes noen bærende prinsipper som ligger til grunn for de tiltak som ser ut til å fungere godt i egen virksomhet, selv om det er tiltak på tilsynelatende ulike områder. Spørsmål til ettertanke: Har vi en balansert læring i vår skole? Er vi villig til å prøve ut nye måter å arbeide på? Klarer vi å spre erfaringene med disse nye arbeidsmåtene til alle? Har vi arenaer for å diskutere erfaringene våre? Klarer vi å oppsummere diskusjonene våre som grunnlag for nye felles praksiser? 10

11 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner Konsulentfirmaet MRB 3 ønsket å gjøre seg selv til noe mer enn en samling av enkeltkonsulenter med felles kontorer. For å bli mer robuste ville de utvikle nye konsepter og tjenester som kunne gi flere og større prosjekter med mer samhandling. MRB valgte å starte sin utviklingsprosess med det enkle spørsmålet: Hva er det vi egentlig holder på med? Resultatet av de diskusjonene medførte at MRB identifiserte sin kjerneprosess den som genererer inntekt og holder dem i live til å være salg og gjennomføring av oppdrag, kalt oppdragsprosessen. I tillegg til denne hovedprosessen identifiserte de en rekke støtteprosesser som å vedlikeholde og utvikle kunderelasjoner, dokumentere erfaringer fra avsluttede oppdrag, sørge for kunnskapsdeling internt og utvikling av nye konsepter, som alle er viktige for å opprettholde og utvikle MRB over tid. Ved å få tegnet et prosesskart over alle direkte og indirekte verdiskapende prosesser og sammenhengene mellom disse fikk de også synliggjort at mange av de aktivitetene de gjør f.eks. i oppdragsprosessen, som å selge inn prosjekter på nye problemstillinger, faktisk er en del av det de identifiserte som lærings- og utviklingsprosessen. For å kunne målrette arbeidet med virksomhetens læring er det av og til nødvendig å stille spørsmålet Hva er det vi holder på med? Mer presist kan det formuleres som Hva er den sentrale verdiskapingen vår virksomhet driver? eller Hva er våre produkter/tjenester/leveranser? Som vist i figur 1, er noe av kjernen i aktivitetsbasert kunnskapsledelse at virksomhetens resultater gir retning til aktivitetene, og dermed til hvordan kunnskap brukes. For MRB sin del var det viktig å bli enige om at oppdragsprosessen var det sentrale settet av aktiviteter, og at andre aktiviteter må støtte denne prosessen. Andre virksomheter vil ha helt andre forståelser av sin sentrale verdiskaping: For letevirksomheten i Statoil er det å finne olje, for en frivillig humanitær organisasjon kan det være å redde liv og sikre en bærekraftig utvikling. Om virksomhetene diskuterer dette gjennom å lage et prosesskart eller på andre måter, kan variere fra virksomhet til virksomhet. Neste spørsmål er da: Hva må vi kunne for å produsere verdi?, eller kanskje mer presist Hvilken kompetanse er nødvendig for å gjennomføre og styrke våre sentrale aktiviteter? Og man kan også spørre: Hvordan kan vi lære og utvikle kompetanse som en del av våre sentrale aktiviteter? På denne måten kobles læring og kompetanseutvikling til verdiskaping og kjerneaktiviteter. Gjennom å gjennomføre en slik type tenkning er det mulig å synliggjøre to ulike sider ved læring og kunnskapsutvikling: 1. Læring og kunnskap er viktig for at virksomheten skal kunne produsere verdi. Det er gjennom mobiliseringen av kunnskap at MRB leverer rådgivningstjenester, Statoil beslutter leteboring og skoler underviser elevene. 2. Det er mulig å skille mellom læringstiltak som er produktive, og læringstiltak som ikke bidrar til økt verdiskaping. I den strømmen av kurs og etterutdanning som tilbys, er det ikke alle som øker virksomhetens evne til å levere gode tjenester. Det er ikke en gang sikkert at den essensielle kunnskapen man trenger å bli bedre på, leveres gjennom noe kurs overhodet. Det kan tenkes at interne eksperimenter, samarbeid med andre lignende virksomheter, eller dialoger med kunder og lokalsamfunn kan gi vel så viktig læring. Hvis man derimot finner et kurs som 3 På det tidspunktet vi beskrev dette caset var MRB et selvstendig konsulentfirma. Bedriften har siden blitt kjøpt opp av SINTEF, og heter i dag SINTEF MRB. 11

12 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner virkelig bidrar med akkurat den kunnskapen man trenger, bør kanskje mange i virksomheten følge akkurat det kurset for at læringen skal ha noen effekt på virksomhetsnivå. På grunn av oppmerksomheten rundt kunnskap og læring har det de senere år fremkommet ulike metoder for å kartlegge og synliggjøre kunnskap og kompetanse i virksomheter og koble dette til resultater. Eksempler er ledelseskonsepter som intellektuell kapital (Edvinsson og Malone, 1997; Stewart, 1997) og Balanced scorecard (Kaplan og Norton, 1992). Problemet med mange av disse har imidlertid vært at de er mer preget av bokholderi og kartlegging av kunnskapsressurser enn av å legge grunnlaget for aktive grep. Dette kan blant annet skyldes at det er vanskelig å kartlegge og synliggjøre aktiviteter og prosesser. Vi diskuterer dette mer i neste kapittel. Et annet problem som vi har observert i flere virksomheter, er at man er alt for ambisiøs med hensyn til hva man skal kartlegge gjennom for eksempel en kompetansekartlegging, slik at man aldri kommer seg fra kartlegging til handling. Dette betyr ikke at man ikke skal skaffe seg data som grunnlag for planlegging, men at man skal ha et edruelig forhold til hva man kartlegger, at man primært kartlegger det man virkelig har bruk for å vite, og at man har et klart mål om å gjøre noe praktisk så raskt som mulig. Dette var også noe av poenget i forrige kapittel om å balansere læringen. Et grep for å få til å arbeide med læring og kunnskap som beskrevet ovenfor, er å ta tak i de målinger og kartlegginger man gjør av virksomhetens resultater. De fleste virksomheter gjennomfører målinger av kundetilfredshet, kvalitet, gjenkjøp, tidsbruk, miljøkonsekvenser, osv. I skolen har det de siste årene vært spesielt stort fokus på og debatt om målinger av læring, læringsmiljø, osv. Uten å gå for mye inn i disse debattene vil vi peke på at alle målinger og kartlegginger av resultater peker direkte tilbake på virksomhetenes evne til å mobilisere kunnskap. Derfor vil gode diskusjoner om slike målinger være viktige for å lage planer for læring og kompetanseutvikling. I skolen er det også slik at mesteparten av tiden til lærerne brukes i klasserommet på undervisning. Mens planene for denne undervisningen er kjent i kollegiet, er selve aktiviteten undervisning i stor grad skjult for de som ikke er til stede. Hvordan bringes velfungerende praksiser og erfaringer inn i diskusjoner på lærernes fellesarenaer? Finnes det noen åpne læringssløyfer i forhold til kollegalæring som kan eller bør lukkes? Er det mulig å lage prosesskart for en skole, og hva er eventuelt kjerneprosess og støtteprosesser for en skole? MRB utviklet gjennom sitt interne utviklingsprosjekt en modell for hvordan en bedrift kan kartlegge og måle sine prosesser. Målingene gikk både på ressursgrunnlaget hvor gode ressurser (menneskelige og strukturelle) har vi? og på utførelse hvor gode er vi på det vi gjør?. Med utgangspunkt i noen felles definerte mål på hvilke resultater og prestasjoner de ønsket å oppnå, fikk de dermed opp et bilde av hvordan de lå an i forhold til disse, og hvor de eventuelt måtte forbedre seg. 12

13 3. Læring må kobles til organisasjonens resultater og prestasjoner Spørsmål til ettertanke: Hvordan kan vi dele mellom oss hva vi faktisk gjør når vi underviser, og ikke bare planene? Hva er kjerneprosessene eller kjerneaktivitetene i en skole? Hvordan synliggjør vi sammenhengene mellom den daglige aktiviteten, læringsprosjekter, og virksomhetens resultater? Hvordan kan vi bruke eksisterende målinger og kartlegginger av resultater som et grunnlag for diskusjoner om skolens læring og kompetanseutvikling? 13

14 4. Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Vital er et pensjons- og livsforsikringsselskap. Brorparten av kontakten med kunder, både på privat- og bedriftsmarkedet, skjer per telefon. I flere år har bransjen blitt preget av omstillinger og ekspansjon, og det å ta imot nye medarbeidere har blitt en viktig utfordring. Det har vært mulig å få tak i godt utdannede mennesker, men tiden fram til de har vært fullt operative har vært ganske lang. Med fullt operativ menes da at man kan ta imot og håndtere alle typer kunder og spørsmål innenfor ens eget marked. Selv om mye av arbeidet er styrt av regler og systemer, er det nødvendig å kunne møte kundens sammensatte behov og matche dette med en total tjeneste basert på både basiskunnskap, erfaring og godt skjønn. Vital har selvfølgelig mange kurs for å gi basiskompetanse, men de har innsett at en god del av læringen er etterspørselsdrevet: Man vet ikke hva man trenger å vite før man opplever behovet for kunnskapen. I forbindelse med flytting til nye lokaler i Trondheim tok Vital et grep for å akselerere opplæringen. I de åpne kontorarealene plasserte man medarbeiderne sammen i firkløver (bord med fire arbeidsplasser). Plasseringen var bevisst, erfarne medarbeidere ble plassert sammen med nyansatte. De nyansatte ble oppfordret til å spørre, og de erfarne ble oppfordret til å bry seg (dvs. å kommentere dersom de hørte noe som var galt, eller som kunne berikes av dem). Vital sier at erfaring viser at de gjennom dette i praksis har redusert opplæringstiden for nyansatte fra 2 år til 6 måneder. Forskning viser i stor grad at den mest effektive kilden til læring i virksomheter, både individuelt og kollektivt, er gjennom det daglige arbeidet. I en undersøkelse gjort av Fafo (Skule og Reichborn, 2000) sa for eksempel over 60 % av de spurte at læring gjennom det daglige arbeidet er den viktigste læringsarenaen. Den nest viktigste arenaen var yrkesutdanningen, med ca 15 %. Det var godt under 10 % som svarte at organisert opplæring i arbeidet er den viktigste læringsarenaen. Likevel er det slik at i mange virksomheter dreier utvikling av kunnskap og kompetanse seg om å sende folk på kurs. Dette fokuset på formell kompetanseutvikling og læring kommer også til uttrykk når enkelte virksomheter forsøker å måle sine kunnskapsressurser (eller intellektuelle kapital ). I en telekom-bedrift besto et slikt mål for eksempel av: Andel ansatte med min. 3 års utdanning ut over videregående skole Antall opplæringstimer for ansatte Antall opplæringstimer for ledere Medarbeideres tilfredshet med opplæringstiltak Andel medarbeidere som er motivert til å delta i opplæring En sentral linjeleder uttalte i forbindelse med diskusjoner rundt dette at vi tror ikke egentlig at disse målene sier noe viktig, så i praksis følger vi ikke opp dette. Formell og individualisert læring kan selvfølgelig ha noe for seg for å sikre en viss basiskompetanse. Men den er uansett mest effektiv i samspill med læring fra hverdagspraksis. Læring i arbeidet har den fordel at den er: 14

15 4. Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Etterspørselsdrevet: Læringen kan skje når kunnskapen trengs for å utføre en oppgave. Kontekstuell: Læringen settes inn i en sammenheng. Dette er effektivt for å sikre at læringen sitter. Det er også ønskelig sett fra virksomhetens side fordi man gjerne vil sikre at kompetanse blir i bedriften. Kontekstuell kunnskap er ikke like lett overførbar til andre virksomheter. Kollektiv: Læringen kan være kollektiv. Schön (1983) har vist hvordan læring blant akademikere i et mester/svenn- forhold er en gjensidig læringsprosess, hvor både den uerfarne og eksperten tilføres ny kunnskap og nye perspektiver gjennom de spørsmålene som reises. Kompetanseberetningen 2005 (UFD, 2005), som vi har omtalt tidligere, viser at de skolene som er identifisert som lærende skoler, har mer hverdagslæring enn andre skoler. Det vil si at det er flere lærere på disse skolene som sier at de ber kolleger om hjelp til å løse et problem, diskuterer med andre hvordan jobben kan gjøres bedre og prøver ut nye undervisningsopplegg sammen med kolleger. Det er også interessant at denne hverdagslæringen ikke går på bekostning av organisert kompetanseutvikling. Tvert imot deltar man mer på for eksempel kurs, men man deltar gjerne flere kolleger sammen, og skolen legger til rette for at man deler kunnskapen med andre i organisasjonen. Læring i det daglige arbeidet kan og bør planlegges. Det er ikke slik at hverdagslæring må være tilfeldig. Eksempelet fra Vital viser hvordan man kan ha et helt bevisst forhold til hvordan slik læring skal skje, hva som skal være innholdet, og hvilke mål man har. Eksempler på tiltak for å sikre læring i arbeidet kan være: Bevisst sammensetting av team: Det å sette sammen medarbeidere med ulik faglig kompetanse eller ulik grad av erfaring, kan legge til rette for læring. Bevissthet om hvilke prosjekt og oppgaver man påtar seg, og hvem som skal utføre dem: Noen oppgaver krever utvikling av ny kunnskap og strekker medarbeidernes kompetanse til det ytterste, mens andre er gjentagelser av ting man vet organisasjonen kan. For virksomheten gjelder det å balansere de samlede oppgavene, og å sette de rette medarbeiderne til å arbeide med dem. Dersom man for eksempel ikke har rutineprosjekter, kan det være vanskelig å sikre praktisk læring for nye medarbeidere. Bevisst fysisk plassering: Mye av argumentasjonen for åpne kontorløsninger har vært knyttet til læring. Vi har sett at dette har fungert svært bra dersom arbeidsoppgavene ligger til rette for det. Bruk av ekstra læringstid: Dersom man har et spesifikt læringsmål i arbeidet, kan man tilordne noe ekstra tid og penger til for eksempel nedskriving av erfaringer, utarbeidelse av nye rutiner, litteratursøk, eller lignende som kan lede frem til en ekstraleveranse til organisasjonen. Slik etterspørselsdrevet kunnskapsutvikling kan være svært effektiv hvis det gis eksplisitt rom for det. Det har vært mye fokus på kompetanseutvikling og etterutdanning blant lærere i skolen. Selvfølgelig skjer det mye hverdagslæring fra den daglige praksisen i og rundt undervisningen, og selvfølgelig er det nødvendig at en del av kompetanseutviklingen skjer på kurs. Det er imidlertid grunn til å spørre seg om ikke tiltak knyttet til prosjekter, teamsammensetting, kollegalæring i klasserommet, fysisk plassering av arbeidsplasser, osv. kan være like effektive virkemidler, og at det kan være god bruk av ressurser å kanalisere noen kompetanseutviklingsmidler til dette. 15

16 4. Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Spørsmål til ettertanke: Hvordan kan vi fremme hverdagslæring læring i det daglige arbeidet? Hvordan kan vi effektivt kombinere formell og uformell læring? 16

17 5. Læring handler i stor grad om kollektiv praksis Eksemplene fra Statoil, MRB og Vital illustrerer alle en læring som er kollektiv. Organisasjonen har ikke blitt bedre fordi en eller flere medarbeidere individuelt har blitt mer kompetent, men fordi flere medarbeidere utøver sin felles praksis på en annen måte. Letelaget i Statoil arbeider mer tverrfaglig og er mer bevisst på bruk av prototyper. Medarbeiderne i Vital, både de nyansatte og de erfarne, kommuniserer annerledes rundt de problemstillingene som dukker opp i hverdagsaktiviteter. Rådgiverne i MRB har laget seg en felles referansemodell som gir grunnlag for bedre intern kommunikasjon, og kan tilby mer avanserte tjenester hvor flere konsulenter jobber sammen. Den kollektive kunnskapen i organisasjoner er ofte kraftig undervurdert. De samhandlingsmønstre, vaner, rutiner, begreper og så videre som vi bruker i det daglige arbeidet, kan være vanskelig å få øye på og vanskelig å sette ord på. Viktige aspekter ved det vi kan kalle organisasjonens kunnskap er: Et lokalt språk hvor spesifikke termer og uttrykk trigger de samme assosiasjonene hos de som arbeider i organisasjonen. Dette er gjerne knyttet til det vi kaller organisasjonens deklarative hukommelse ; se Carlsen (1999). Delte fortellinger og myter om hendelser, arbeidssituasjoner og historie. Dette kan kalles den episodiske hukommelse. Vaner og samhandlingsmønstre, hvorav noen er vanskelige å sette ord på. Dette er den prosedurale hukommelsen. En av de viktige utfordringene for lærende virksomheter er å gjøre læringen kollektiv. Kollektiv læring er et minimum for at man skal kunne snakke om en lærende virksomhet. Dette kan bety at det en person lærer, fanges opp og tas i bruk av hele organisasjonen. Men det kan også bety at virksomheten lærer noe som et kollektiv: At man lager seg nye ord og uttrykk, nye opplevelser, nye felles praksiser, samhandler på nye måter, har andre relasjoner internt og eksternt, osv. Det er gjerne dette siste at man lærer noe som et kollektiv som kalles organisasjonslæring. De som kanskje er mest kjent for dette begrepet, Argyris og Schön (1978), er helt eksplisitt opptatt av hva slags relasjoner og kommunikasjon som gjør det mulig å stille spørsmål ved de etablerte sannhetene i en organisasjon. Dette kaller de dobbeltløkket organisasjonslæring. Enkeltløkket organisasjonslæring er når organisasjonen er i stand til å justere sin måte å operere på fordi man ikke når de målene man har satt seg. Dobbeltløkket organisasjonslæring er når man også er i stand til å stille spørsmål om det faktisk er de riktige mål man har satt seg. Det er imidlertid også mange andre som har skrevet om organisatorisk læring, og som har nærmet seg temaet fra andre vinkler. For eksempel kan utviklingen i en organisasjons rutiner og prosedyrer for å tilpasse dem en endret situasjon være eksempel på organisatorisk læring. Likedan kan det å utvikle en ny strategi basert på en endret oppfatning av kunder, markeder og krav fra omgivelsene også forstås som organisatorisk læring. I alle disse tilfellene dreier det seg om at alle i organisasjonen gjør noe annerledes sammen. 17

18 5. Læring handler i stor grad om kollektiv praksis La oss koble dette til Kolbs læringssirkel (figur 2). Dersom læring kun er individuell, beskriver denne modellen hvordan hver enkelt av oss eksperimenterer, får erfaringer, reflekterer og konseptualiserer. Et første nivå av organisatorisk læring kan vi få gjennom at de eksperimenter og erfaringer som hver enkelt gjør, for eksempel gjennom å prøve ut nye opplegg i sin egen undervisning, bringes tilbake til kollektivet og gjøres til gjenstand for felles refleksjon og kanskje sees i forhold til en felles modell eller plan. Et annet nivå av organisatorisk læring kan vi få gjennom at også eksperimenteringen og erfaringsdannelsen gjøres kollektivt. Et eksempel på dette kan være at flere lærere på tvers av trinn, og kanskje på tvers av skoler, prøver et nytt undervisningsopplegg i samspill med aktører i lokalsamfunnet. Eller at man gjør en koordinert innsats for å ta i bruk digitale media i flere fag gjennom kursing av lærere, innkjøp av ny programvare og endring av undervisningsopplegg. I begge tilfeller kan man se for seg at det lokale språket, beskrivelsene av hvordan man arbeider og de faktiske undervisningspraksisene endres. Dette er erfaringer som hele kollegiet gjør seg i fellesskap, og som kan endre relasjonene og samhandlingsmønstrene. Dette stiller kanskje også større krav til refleksjon og konseptualisering, for selv om erfaringene er gjort kollektivt, så er ikke nødvendigvis opplevelsen av dem lik fra aktør til aktør. Det er ikke slik at kollektiv eksperimentering er bra, mens individuell eksperimentering er mindre verdt. Begge er viktige elementer av en lærende virksomhet. Og i begge tilfeller er det viktig at erfaringene bringes tilbake til flere i organisasjonen, slik at kunnskapen gjøres relevant for mange. Imidlertid er det slik at for de store organisatoriske endringene så er man avhengig av at det før eller siden manifesterer seg som en endring i de kollektive handlingsmønstrene i organisasjonen. Spørsmål til ettertanke: Hvordan er vi som organisasjon i stand til å lære av den enkeltes erfaringer? Hva er et godt eksempel på at vi har lært i fellesskap, dvs. faktisk har endret vår kollektive måte å arbeide på? 18

19 6. Å dele kunnskap dreier seg ofte om å fortelle Egentlig syntes vi litt synd på han, den pene, velkledde unge mannen som holdt et foredrag for oss. Lysarkene han snakket seg gjennom var åpenbart lagd av noen andre i konsulentselskapet. Setningene virket innøvde og ble uttrykt uten overbevisning, til og med håndbevegelsene virket å være noen annens. Da en av tilhørerne nærmest for høflighets skyld stilte et relativt enkelt spørsmål, var svaret en ren gjentakelse av teksten på et av lysarkene. Hva var problemet med fremstillingen til den unge konsulenten? Sigrun Gudmundsdottir har forsket på pedagogisk innholdskunnskap hos lærere (Gudmundsdottir, 1991a; 1991b; 2001). Kort fortalt kom hun frem til at mens novisen må holde seg til den skjematiske gjengivelse av hva andre har sagt, forteller ekspertlæreren historier. Gjennom historiene eksemplifiseres generelle utsagn, og lærestoffet blir levende. Historiene underbygger teorien, forteller om dilemmaer og unntak, og plasserer undervisningen i en større struktur hvor røttene og utviklingsbanen fremgår, og hvor de enkelte bidragsyterne blir personer med levde liv. Noe forenklet kan vi si at problemet til den unge mannen var at han ikke kunne noen av disse historiene i det han skulle snakke om. Å fortelle historier er en dominerende måte å dele kunnskap og erfaringer med andre på. Vi gjør det til hverdags, fordi vi er gode til det og fordi det fungerer. Historier skaper mening, ofte gjennom å trekke frem overraskelser og brudd på det normale (Bruner, 1990). Ungene som kommer hjem fra bursdagsselskap, forteller ikke om alt som gikk som normalt. De forteller om avvikene, om han som mistet kaka i gulvet, om hun som gråt fordi hun ikke likte gaven. Historier brukes til å forstå og forhandle sammenhengen mellom avvik og normalitet. Mer generelt kan vi si at historier i kontrast til den vitenskapelig stringente argumentasjon fungerer når de er subjektive, rare, partikulære og undermettede på mening. Forklarende argumentasjon låser mening. Den undermettede historie inviterer til fortolkning og gjenfortelling. Historier er fundamentale i all meningsdanning fordi de knytter sammen hendelser, mennesker og intensjoner over tid (Sarbin, 1986). I organisasjoner brukes historier også til å forme strategi, kommunisere egenart og bygge identitet (Czarniawska 1997; Carlsen 2006a). Kjerneverdier uten eksemplifiserende historier og faktisk adferd er tomme floskler. Strategier uten fortellinger om hva en vil bli, er slag i løse luften (Carlsen, 2001). I Kunne har vi gjennom mange år forsøkt å hjelpe organisasjoner til å dele kunnskap bedre gjennom å systematisere og bedre evnen til å fortelle historier (Hatling, 2001). Noen eksempler inkluderer: Utforming av et webbasert grensesnitt med lag av fortellinger for en større industribedrift som ved oppstart av nye fabrikker ønsket et alternativ til å sende grupper av personell frem og tilbake for å overføre erfaringer (Røyrvik og Bygdås, 2004) Utvikling av læringshistorier for et større skandinavisk engineeringsselskap med den hensikt å oppøve musikalitet i håndtering av hyppig forekommende dilemmaer (Røyrvik og Wulff, 2004) 19

20 6. Å dele kunnskap dreier seg ofte om å fortelle Utforming av kortfattede skadehistorier for bedre samarbeid mellom praksisfellesskap innen skadebehandling og salg i et forsikringsselskap (Håkonsen, 2001) Arrangere et fabelforum for å trene på historiefortelling og samtidig utveksle erfaringer i en IT-bedrift (Mæhle og Røyrvik, 2001) Å løfte frem fortellingen som redskap for læring er ikke et bud om å samle inn og legge alle våre gode historier på intranettet. Erfaringer som skal holdes levende i organisasjoner, må først og fremst fortelles og gjenfortelles muntlig. I den strømmen av fortellinger vi da ønsker å skape for å bli lærende, er det ikke uvesentlig hva vi velger å fortelle om. Hvilke historier synliggjør den gode praksisen vi ønsker å forsterke? Hvilke historier aktiverer emosjonelle ressurser? Spørsmål til ettertanke: Hvilke historier er det viktig å fortelle for å fremme en lærende skole? Hvor fortelles de viktige historiene i vår skole? Er dette de riktige stedene, eller trenger vi nye arenaer? 20

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer