Rapport Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2006-056. Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse?"

Transkript

1 Rapport Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse?

2 ECON-rapport nr , Prosjekt nr ISSN: , ISBN RAR/MSV/JHM/AHA/pil, LJA, 19. juni 2006 Offentlig Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse? Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon, Abelia, Servicebedriftens Landsforening og Akademikerne med Tekna og Siviløkonomene ECON Analyse Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: , Faks: ,

3

4 Innhold: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER...1 Globale megatrender gir nye lokaliserings- og handlemønstre i næringslivet...1 Problemstilling...2 Konklusjoner og perspektiver BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Bakgrunn Problemstilling Hva er relokalisering? Rapportens organisering KAN TJENESTER FLYTTE UT AV LANDET? Det er tjenester vi jobber med Sterkest vekst innenfor varehandel og forretningsmessige tjenester Tjenester i global konkurranse Internasjonalisering av tjenester ikke bare handel Betydningen av utenlandske direkteinvesteringer Stort omfang av utgående og inngående direkteinvesteringer fra/til Norge I hvilken grad følger tjenester industri? Tjenestenæringenene kjøper FoU HVEM KJØPER NORSKE BEDRIFTER TJENESTER FRA? Hvilke virksomheter har vi spurt? Hvordan skaper virksomheten verdi for kunden Flest nasjonalt orienterte bedrifter Omfang av og årsaker til outsourcing Offshoring: Mest logistikk og IKT Mest kjøp fra naboland og få ulemper Kjøp av tjenester fra utenlandske leverandører avhenger av næring Næringstilnytning viktigere enn størrelse Kjøper virksomheter med mange høytutdannende tjenester ute? Kundetilpasning og nærhet Globalisering og markeder Innkjøpsstrategi Hvilke kjennetegn ved virksomhetene har størst betydning? Potensial for økt outsourcing avventende bedrifter Endringer siste 5 år Forventninger for de neste 5 årene DRIVKREFTER FOR RELOKALISERING Grunnleggende driver: Globalisering Tjenesters særtrekk er i forandring Er frisørtjenesters rekkevidde begrenset av frisørens armlengde? Separerbarhet Må alle ha en unik hårklipp? Standardisering Markedsmessige endringer Du får hva du betaler for: Økt fokus på effektivitet...67

5 4.3.2 Outsourcing og innkjøpsstrategier Verdikjedene deles mer opp Inntektene øker etterspørselen etter tjenester øker mer Internasjonal handel med tjenester styres av internasjonale reguleringer EUs tjenestedirektiv WTO-forhandlinger Intellektuell eiendom vital kunnskap må beskyttes Men helt globale blir tjenestemarkedene neppe Språkforventninger og språkbarrierer Kulturforskjeller Relokalisering gir utfordringer og gevinster POLITISKE UTFORDRINGER FOR TJENESTENÆRINGER I BEVEGELSE Norge som attraktivt land for internasjonale tjenestebedrifter Styrke tilgangen på spesialisert kompetanse...86 REFERANSER...89 VEDLEGG 1: SPØRRESKJEMA...93 VEDLEGG 2: STRATIFISERING AV SPØRREUNDERSØKELSE VEDLEGG 3: SANNSYNLIGHETEN FOR Å KJØPE TJENESTER FRA UTENLANDSKE LEVERANDØRER. LOGISTISK REGRESJON...127

6 Sammendrag og konklusjoner Resymé Verdens varemarkeder er i stor grad globalisert og den internasjonale arbeidsdelingen av hvor ulike varer produseres blir stadig tydeligere. Denne rapporten viser at det er langt igjen før vi kan snakke om en tilsvarende globalisert tjenesteøkonomi. De fleste tjenesteaktiviteter er til stede i alle utviklede land. Vi ser imidlertid flere tegn til at den internasjonale arbeidsdelingen blir tydeligere også innenfor enkelte tjenestenæringer. Vi ser i tillegg klare tegn på at tjenestebedrifter internasjonaliseres gjennom oppbygging av internasjonale forretningssystemer og investeringer på tvers av land. To drivkrefter for internasjonalisering av tjenesteproduksjon er streben etter å utvikle mer kraftfulle markedsposisjoner og streben etter å redusere kostnadsnivået. Begge drivkreftene stiller norsk tjenestevirksomheter over for nye utfordringer. Internasjonalisering av tjenestevirksomheter betyr at flere tjenester vil bli handlet på tvers av land. En spørreundersøkelse gjennomført av ECON viser at i dag kjøper så og si alle typer norske virksomheter tjenester fra eksterne leverandører. Konsulentbistand innenfor IT og transport/logistikk er tjenester som flest anser som viktige for egen konkurranseevne. Blant virksomheter som kjøper tjenester eksternt, er det 16 prosent som kjøper den tjenesten de anser som viktigst for konkurranseevnen fra utenlandske leverandører. For Norge har veksten i tjenesteimporten de siste årene vært sterkest for forretnings- og finanstjenester. Importveksten er klart høyere enn eksportveksten. Det er ennå ikke mulig å fastslå om mer handel med tjenester også medfører at tjenesteaktiviteter i økende grad flytter ut eller inn av Norge. Det kan likevel være at vi vil se en gradvis utvikling i den retningen, på samme måte som vi de siste tretti årene gradvis har beveget oss fra et industrisamfunn til et tjenestesamfunn. Globale megatrender gir nye lokaliserings- og handlemønstre i næringslivet Globalisering og omstilling har vært nøkkelord i de aller fleste næringspolitiske debatter de siste ti årene. Den internasjonale arbeidsdelingen i produksjonen av alle typer varer har blitt langt tydeligere. Arbeidskrevende produksjon legges i økende grad til områder hvor arbeidskostnadene er relativt lave. Energikrevende produksjoner går til land med relativ billig energi. Kunnskapsbasert produksjon lokaliseres der kunnskapen finnes. Denne utviklingen er på ingen måte et nytt fenomen. Tempoet i endringene er imidlertid høyere enn før, og omfanget er mer omfattende. 1

7 Endringene i den internasjonal arbeidsdelingen har blitt påskyndet gjennom flere påfølgende dyptgripende endringer. Gjennom 1970-årene gjennomførte mange internasjonale bedrifter strukturelle og ledelsesmessige endringer med formål å effektivisere produksjonen gjennom sterk spesialisering. Verdikjedene ble knyttet sammen bl.a. med nye logistikksystemer (for eksempel etter just-in-time prinsippet). I Europa ble utviklingen forsterket ved målbeviste politiske forsøk på å skape et mer enhetlig marked i EU. Endringene i Sovjetunionen og murens fall i 1989 bidro i samme retning ved å åpne opp for store strukturendringer i Sentral- og Øst- Europa, som ga spesielt bedrifter fra andre europeiske land adgang til nye markeder og nye ressurser (som rimeligere arbeidskraft). De siste årene har internasjonal økonomi vært preget av at folkerike land som Kina og India på kort tid har blitt integrert i den internasjonale markedsøkonomien, med påfølgende store konsekvenser for internasjonale priser på alle typer arbeid og kapital. Digitaliseringen av alle former for informasjon de siste par ti-årene har medført at kostnadene forbundet med kommunikasjon og transaksjoner har falt raskt og systematisk. Digitaliseringen har forsterket globaliseringen av markedene, samtidig som helt nye næringer er skapt og nye måter å drive næringsvirksomhet på har oppstått. I mange rike land har utviklingen skapt bekymring for at tjenestevirksomheter skal flytte fra rike til fattige? land, slik industrien i stor grad har gjort. Bekymringen må bl.a. sees på bakgrunn av at de fleste tre fjerdedeler av sysselsettingen nå er innenfor tjenesteytende næringer. Sakte, men sikkert har næringslivet i rike land gått fra å være dominert av industrivirksomheter til i første rekke å bestå av tjenestenæringer. Spesielt kunnskapsbaserte tjenester har hatt en sterk vekst de siste årene. Et påtrengende spørsmål er om digitaliseringen nå har kommet så langt at selv svært avanserte kunnskapstjenester lar seg kodifisere og handles på tvers av land. Det gjør det også mulig å flytte produksjon av tjenester ut av landet, uten å flytte mennesker, og så overføre tjenesten tilbake. Fenomenet kalles i mange sammenhenger for offshoring (utflytting) og motsatt inshoring (innflytting). Dette prosjektet drøfter relevansen av disse spørsmålene for norske tjenestenæringer. Problemstilling Prosjektet tar utgangspunkt i tre hovedproblemstillinger: Prosjektet skal vurdere det aktuelle og forventede omfanget, hastigheten og karakteren på utflyttingsaktiviteter hos norskbaserte tjenesteleverandører. Prosjektet skal vurdere perspektiver og muligheter i pågående innflyttingsaktiviteter hos virksomheter som de siste årene har etablert seg med produksjon, salgskontor, hovedkontorer eller lignende på det norske marked. Prosjektet skal vurdere hvordan utviklingen av ikke-teknologiske tjenester i Norge påvirkes av at IKT-tjenester og industri flyttes ut. 2

8 Konklusjoner og perspektiver Nedenfor skisserer vi først kort vesentlige strukturelle endringer i tjenestenæringene. En slik gjennomgang er nyttig for å vurdere hvilke strategiske utfordringer tjenestebedrifter møter i en globalisert økonomi. Deretter vurderer vi perspektivene for en økt global relokalisering av tjenestevirksomhet. Det er tjenester vi lever av Tjenestenæringene vokser relokalisering eller ei Utviklingen i sysselsetting de siste årene viser at en rekke tjenestenæringer vokser kraftig. Sterkest vekst finner vi innenfor forretningsmessig tjenesteyting av ulike slag. Aktivitetsveksten tyder ikke på noen sterk tendens til utflytting, snarer tvert i mot. Vår vurdering er at veksten primært er drevet fram av økt etterspørsel etter tjenester fra både husholdninger og bedrifter, samt at ny teknologi har gitt opphav til helt nye tjenester og tjenestedistribusjon. Ut- og innflytting av aktiviteter (relokalisering) har så langt betydd relativ lite for sysselsettingsveksten innenfor tjenestenæringene. Økt handel med tjenester raskere importvekst enn eksportvekst Den raske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har medført at transport av så vel informasjon som personer skjer raskere og er blitt langt billigere. Handel med tjenester over lange avstander har følgelig blitt langt enklere. Mulighetene for å handle tjenester er en forutsetning dersom det skal være en gevinst i å flytte relokalisere tjenestevirksomheter. En økende relokalisering av tjenestevirksomheter fra Norge bør derfor motsvares i økt tjeneseteimport fra Norge, enten fordi virksomheter flytter aktiviteter ut eller går over til å kjøpe fra utenlandske leverandører. Tilsvarende må økt virksomhet i Norge som følge av innflytting av aktiviteter motsvares i økt eksport av tjenester. Det er flere grunner til at import eller eksport av tjenester endrer seg, men endringer i handelsstrømmer er like fullt en indikator på endret lokaliseringsmønster. Tall for internasjonal handel med tjenester tyder på at det særlig er rike land som har overskudd på handelsbalansen med tjenester. Blant OECD-landene ser overskuddet i heller ut til å øke enn å minske. Eksportveksten er stor for enkelte fattige land som India og Kina, men disse importerer likevel mer tjenester enn de eksporterer. I seg selv kan handelstall tyde på at relokalisering av tjenester er en fordel for land som Norge. Norges handelsbalanse er også positiv og om lag som gjennomsnittet blant OECD-landene. Størst handelsvekst finner vi blant digitaliserbare tjenester innen forretnings- og finanstjenester. I et relokaliseringsperspektiv er det interessant å merke seg at importveksten har vært høyere enn eksportveksten de fleste årene siden 1990, og forskjellen i veksttakt ser ut til å øke. Utviklingen kan være et tegn på at relokalisering kan bli et større utfordring i tiden som kommer enn hva det er i dag. Vi ser også at betaling for (import av) lisenser, patenter, varemerker og royalities vokser mye. Bak disse betegnelsene skuler det seg bl.a. oppgjør mellom hovedkontor og datterselskaper. Importtallene kan tyde på at utenlandske selskaper 3

9 eksporterer ulike former for hovedkontortjenester til Norge. Vi ser tendenser til tilsvarende strømmer motsatt vei, men i mindre omfang. Selv om tjenester i økende grad kan handles internasjonalt, handler vi primært med våre nærmeste naboland. Handelstall tyder ikke på noen relokalisering av betydning til fjerntliggende land som Kina og India, i alle fall ikke foreløpig. Slik er også det generelle bildet internasjonalt. Mesteparten av internasjonal handel er mellom naboland og internasjonal handel er viktigere for små land enn for store. Oppsummert viser endringer i næringsstruktur og handelsmønster ingen sterk tendens til relokalisering av tjenester, men det kan være vi står foran større endringer de kommende årene. Norske bedrifter handler gjerne tjenester eksternt primært bistand til logistikk og IT Undersøkelse blant norske bedrifter flest nasjonalt orienterte bedrifter For å forstå mer om omfang av og karakteren på tjenestehandel og utflyttingsaktiviteter hos norske bedrifter har vi våren 2006 gjennomført en telefonbasert spørreundersøkelse blant 500 virksomheter i Norge. Undersøkelsen tydeliggjør at det fleste norske bedrifter er rettet mot hjemlandet. Slik sett er relokalisering en lite aktuell problemstilling for disse. Hele 2/3 av virksomhetene har kun aktivitet i Norge. Blant de virksomhetene som leverer en tjeneste som er utviklet i Norge, og bare har aktivitet i Norge, er tilbydere av opplevelser (reiseliv og kultur) og hjelpetjenester (vakt, renhold, catering og annen assistanse) overrepresentert. Dette er typisk tjenester som er vanskelig å handle på lang avstand (krever forflytning av folk). Virksomheter rettet mot å problemløsning (utviklere av nye løsninger, rådgivere o.a.) er langt mer internasjonale. Formidlingsbedrifter (transport, finans og tele) er i en mellomstilling. Internasjonalt ser vi at internasjonale konsern med egne konsepter ekspanderer kraftig innen alle former for tjenester. Konkurransen mellom bedrifter med norskutviklede konsepter og bedrifter med konsepter fra utlandet kan dermed antas å øke i årene som kommer, selv om markedet primært er Norge. Norske bedrifter kan i så fall stå overfor strategiske valg knyttet til om de selv ønsker å ekspandere og investere i utlandet eller forsterke egen posisjon i Norge uten internasjonale ambisjoner. Krav til kundetilpasning gjør det vanskelig å benytte utenlandske underleverandører Andelen av virksomhetene som kjøper tjenester fra utenlandske leverandører varierer særlig med graden av kundetilpasning. Blant de som selv leverer standardiserte tjenester/produkter, er tendensen til å kjøpe tjenesten ute særlig høy. Tendensen til å kjøpe tjenester ute er lavere jo høyere grad av kundetilpasning innkjøperen har på egne tjenesteleveranser. Svarene underbygger en hypotese om at muligheter for relokalisering av tjenester i stor grad henger sammen med om bedriftenes aktiviteter kan standardiseres. Andelen som kjøper tjenester fra utenlandske leverandører er klart sterkest blant virksomheter innen finans, tele og transport, alle næringer med standardiserbare 4

10 aktiviteter. Andelen som kjøper tjenester fra utlandet er lav blant virksomheter som selger opplevelser og hjelpetjenester. Forretningsmessig tjenesteyting rettet mot problemløsning er i en mellomstilling. Relokalisering og globalisering er altså ikke det samme. Når tjenester standardiseres blir det enklere både å dele opp virksomheten og handle med de enkelte aktivitetene, noe som muliggjør bedriftsvekst gjennom relokalisering. Internasjonalisering og ekspansjon gjennom å utvikle internasjonale forretningskonsept kan skje både parallelt med og uavhengig av relokalisering av tjenesteaktiviteter. En vesentlig andel kjøper den tjenesten som er viktigst for konkurranseevnen i utlandet At det er vanlig å kjøpe tjenester fra andre gjør at potensialet for å kjøpe tjenester fra utlandet er relativt stort. Blant virksomheter som kjøper tjenester eksternt, svarte 16 prosent at de kjøper fra utenlandske leverandører den tjenesten de anser som viktigst for konkurranseevnen. Det er verdt å merke seg at nesten hver sjette bedrift svarer at de handler strategisk viktige tjenester fra utenlandske leverandører. Transport og logistikk skiller seg ut som den klart vanligste tjenesten å kjøpe fra utenlandske leverandører, deretter kommer konsulentbistand innen IT. Motivene for disse utenlandskjøpene kan være forskjellige. Kjøp av logistikktjenester kan være nødvendig for å gjennomføre utenlandsk forretningsvirksomhet. Konsulentbistand innen IT er imidlertid i langt større grad en aktivitet som kan handles inn uavhengig av hvor sluttleveransen skal skje. Slik sett er det grunn til å tro at det særlig er innen slike aktiviteter at norske virksomheter konkurrerer med utenlandske om oppgaver for norske oppdragsgivere. Også kjøp av annen konsulentbistand og finansielle tjenester må antas å konkurrere med kjøp fra norske virksomheter. Tjenestekvalitet er en viktig konkurranseparameter. Økende krav til kvalitet kan være en driver for å orientere seg internasjonalt ved kjøp av tjenester, ofte i form av krav om at tjenesteleveransen skal tilføre kunden ønsker særegne løsninger eller spesifikk kunnskap. Leverandører av handlbare kompetansebaserte tjenester står i så fall overfor både spennende muligheter og utfordringer ved å forholde seg til et mer internasjonalisert marked. Kjøp i utlandet varierer mer mellom tjenestenæringer enn mellom industri og tjenester Andelen av virksomhetene som kjøper tjenester i utlandet, øker noe med størrelsen på virksomhetene, målt i antall ansatte, men ikke mye. Viktigere er næringsforskjellene. Industribedriftene kjøper i større grad tjenester fra utenlandske leverandører enn tjenestebedriftene. Forskjellene er faktisk større mellom ulike typer tjenesteytende næringer enn mellom tjenestenæringene og industrivirksomhetene. 5

11 Internasjonale virksomheter kjøper mest i utlandet leverandører til det offentlige kjøper minst Spørreundersøkelsen avdekker også at internasjonale virksomheter i større grad en andre kjøper tjenester fra utenlandske leverandører. Internasjonale virksomheter er her både bedrifter som er aktive i utlandet og/eller leverer tjenester som er utviklet av et utenlandsk selskap. En mulig tolkning kan være at bedrifter med internasjonale vekstambisjoner både kjenner til og har større behov for internasjonale underleverandører enn andre. Virksomheter som i stor grad leverer til offentlig sektor i Norge, kjøper i liten grad tjenester fra utenlandske leverandører. Adgang til kvalifiserte medarbeidere viktigste motiv for eksterne tjenestekjøp Hva oppgir så bedriftene selv som motiv for å kjøpe tjenester eksternt, både fra norske og utenlandske leverandører? Adgang til kvalifiserte medarbeidere er den årsaken som oftest oppgis som viktig for å kjøpe tjenesten eksternt. Deretter oppgis kostnadsreduksjon som viktig. Disse to begrunnelsene er helt dominerende. Vektleggingen av kompetanse bør gi muligheter for norske kunnskapsbedrifter som ønsker å ekspandere. Samtidig understreker svarene betydningen av en kompetent arbeidsstyrke for å tiltrekke kunnskapsbedrifter til Norge. Leveringssikkerhet (stabile leveranser til avtalt kvalitet) er den egenskapen som blir sterkest vektlagt ved valg av en ekstern tjenesteleverandør. Fleksibilitet og omstillingsevne kommer deretter, mens lav pris bare er tredje viktigste egenskap. Også disse svarene vitner om en sterk vektlegging av kvalitet og kompetanse ved tjenestekjøp. Potensial for mer flytting av virksomhet i årene som kommer? Potensial for økt outsourcing, men avventende bedrifter Få norske bedrifter som kjøper tjenester av andre, har byttet fra norske til utenlandske leverandører, eller omvendt. Vår vurdering er at det ikke synes å ha vært noen sterk tendens til relokalisering i form av bytte av leverandører de siste årene. Dette kan endre seg i årene som kommer. 56 prosent av virksomheten svarte at de i dag produserer tjenester til eget bruk som de alternativt kan kjøpe fra eksterne leverandører. Det er imidlertid bare 1/3 av de som har muligheter til å sette ut flere tjenester, som oppgir at de vurderer å gjøre dette de neste 5 årene. (atten prosent av alle virksomhetene). Tretten prosent av de med outsourcingsmuligheter vurderte utenlandske leverandører (to prosent av alle virksomhetene). Vår vurdering er at bedriftene ikke selv ser for seg store endringer i sine tjenesteinnkjøp de kommende årene. Svarene må likevel vurderes ut fra dagens markedsforhold. Det at få bedrifter forholder seg til et internasjonalt tjenestemarked gjør kanskje at oppmerksomheten på mulighetene er begrensede. Det kan derfor ikke utelukkes at oppmerksomheten om muligheten for ulike former for flyttinger av innkjøp og virksomheter blir viktigere i årene framover. Veksten i handelen med tjenester internasjonalt underbygger en slik mulig utvikling. 6

12 Kunnskapsintensive tjenester lokaliseres der kompetansen finnes Vi har også vurdert hvordan utviklingen av ikke-teknologiske tjenester i Norge påvirkes dersom IKT-baserte tjenester og industri flytter ut. De aller fleste tjenestevirksomheter er lite knyttet til industrielle verdikjeder. Annerledes er det med forretningsmessige tjenester. Likevel er lokaliseringsmønsteret til slike tjenester klart annerledes enn for industrien. For tjenestebedriftene ser det ut til at effektiv tilgang til egne innsatsfaktorer dominerer over behovet for å være nær en kunde. Kvalifisert arbeidskraft og kunnskap er i dag avgjørende innsatsfaktor for å kunne levere tjenester med et høyt kunnskapsnivå. Tilgangen til kvalifisert arbeidskraft ser i størst grad å være til stede i og rundt større utdanningsinstitusjoner, i byer med sterk kulturell profil eller i politiske maktsentra. Data for regional sysselsetting fordelt på næringer synes å bekrefte dette bildet. Ut fra ovenstående er det nærliggende å konkludere med at omfanget av verken teknologiske eller ikke-teknologiske tjenester påvirkes mye av at industriens framtidige lokalisering. Politikk for økt globalisering av tjenester Globalisering blir ofte assosiert med noe skremmende. Denne rapporten viser at det er langt igjen før vi kan snakke om en globalisert tjenesteøkonomi, med samme logikk som globaliseringen av vareproduksjon. Vi ser imidlertid flere tegn til at den internasjonale arbeidsdelingen innenfor enkelte tjenestenæringer blir skarpere, om enn fra et meget lavt nivå. Vi vet for eksempel at Svært mange bedrifter svarer at tjenester de i dag selv produserer til eget bruk alternativt kan kjøpes fra eksterne leverandører Handelen med tjenester blir stadig enklere, rent teknologisk Regulatoriske hindringer for tjenestehandel bygges ned eller forenkles. Det som holder igjen er primært det at mange tjenester ikke lar seg standardisere i tilstrekkelig grad, samtidig som kravene til kundetilpasning øker. Når vi legger dette sammen med betydningen av at kunder og leverandører forstår hverandre språklig og kulturelt, er det vår vurdering at relokalisering nok vil øke, men gradvis. Et annet forhold som også trekker i retning av økt relokalisering er at vi innenfor flere tjenestenæringer ser en sterk tendens til oppbygning av internasjonale forretningskonsepter og merkevarebygging gjennom internasjonale konsern og kjeder. Flere større konsern gir gradvis større behov for stabsrettede tjenester. Stabsfunksjoner blir vanligvis lokalisert til større byer hvor det er god tilgang på kvalifisert arbeidskraft i så vel som utenfor Norge. Politikkimplikasjoner Gitt at også tjenestenæringene vil globaliseres i økende grad, hva bør være det næringspolitiske svaret? Vi vil peker på følgende åpenbare næringspolitiske implikasjoner: 7

13 Flere og mer internasjonale tjenesteprodusenter vil gi grunnlag for nye typer verdiskaping i Norge. Fortsatt satsing på høyere utdanning og utvikling av spesialisert tjenestekompetanse vil gi større muligheter til å utvikle internasjonale forretningsmuligheter av høy verdi fra Norge. Næringspolitikken bør aktivt oppmuntre til internasjonalisering av tjenestenæringene, enten de investerer i andre land med base i Norge, eller motsatt. 8

14 1 Bakgrunn og problemstilling I dette kapitlet gjør vi rede for bakgrunn for prosjektet, problemstilling og opplegget for rapporten. 1.1 Bakgrunn Globalisering og omstilling har vært nøkkelord i de aller fleste næringspolitiske debatter de siste ti årene. I 1991 opphørte Sovjetunionen og vi fikk World Wide Web (www). Den historiske epoken vi gikk inn i og som vi fremdeles er i har ennå ikke noe navn, men har definitivt gitt opphav til ny dynamikk og nye aktører i internasjonalt næringsliv. Selskaper som Microsoft og Nokia er eksempler på selskaper som på kort tid har utviklet seg til å bli blant verdens få virkelige globale selskaper. Kina og India framstår som morgendagens økonomiske stormakter, sammen med USA og EU. Et framtredende trekk i denne perioden er at den internasjonale arbeidsdelingen i produksjonen av alle typer varer har blitt langt skarpere. Arbeidskrevende produksjonen legges i økende grad til områder hvor arbeidskostnadene er relativt lave. Energikrevende produksjoner går til land med relativ billig energi. Kunnskapsbasert produksjon lokaliseres der kunnskapen finnes. Utviklingen er på ingen måte noe nytt fenomen. At bedriftene tilpasser seg endrede markeds- og prisforhold er nettopp kjennetegnet til markedsøkonomien. Tempoet i endringene er imidlertid høyere enn før. Oftere enn før ser vi at produksjon rett og slett flytter fra høykostland for å gjenoppstå i land med, enn så lenge, lavere kostnader. Nytt er det også at folkerike land som Kina og India i løpet av få år har blitt integrert i den internasjonale markedsøkonomien, med påfølgende store konsekvenser for internasjonale priser på alle typer arbeid og kapital. Utviklingen har skapt dyp bekymring i mange rike land for om grunnlaget for framtid økonomisk vekst blir undergravet. Hva skal vi leve av når industrien blir borte? Det vanligste svaret er tjenester. Tre fjerdedeler av sysselsettingen er nå innenfor tjenesteytende næringer. Mesteparten av landets verdiskaping tas ut i form av lønn og annen godtgjøring for arbeidsinnsats. Økonomisk velstand bygger på at vi evner å utvikle bedrifter med høy lønnsevne. Høyest lønnsevne finner vi i bedrifter som leverer varer og tjenester basert på særegen og etterspurt kunnskap. 9

15 For Norges del kan dette svaret virke beroligende. Norge har jo en meget godt utdannet befolkning og bør være vel rustet for å utvikle denne type næringsliv. Det er heller ikke så lett å flytte tjenestevirksomheter. De fleste tjenester ytes av personer og må konsumeres øyeblikkelig, noe som krever nærhet mellom kjøper og selger. De fleste land har da også alle typer tjenestevirksomheter. Gjennom stadig økende aktivitetsnivå, kan det se ut som norske tjenestenæringer hevder seg godt i den internasjonale konkurransen. Spesielt kunnskapsbaserte tjenester har hatt en sterk vekst de siste årene. Men nye spørsmål dukker opp. Har ikke digitaliseringen nå kommet så langt at selv svært avanserte kunnskapstjenester lar seg kodifisere og handles på tvers av land ved hjelp dagens IKT-infrastruktur? Det gjør det også mulig å flytte produksjon av tjenester ut av landet, uten å flytte mennesker, og så overføre tjenesten tilbake. Fenomenet kalles i mange sammenhenger for offshoring (utflytting) og motsatt inshoring (innflytting). Et par eksempler kan belyse dette: Karttegning er i dag digitalisert. Vei og landskap kan ved hjelp av satellitt-teknologi dermed vel så gjerne tegnes i India som i Norge. På samme måte skjer røntgenanalyser stort sett utelukkende ved hjelp av teknologi. Følger vi utviklingen i USA, vil disse tjenestefunksjonene bli vurdert flyttet fra Norge til utlandet. På samme måte kan utviklingen av on-line dataspill et område hvor norske selskaper står sterkt internasjonalt i utgangspunktet skje hvor som helst. Relokalisering av tjenester har ikke nødvendigvis en entydig retning. Mens flytting av industrivirksomheter stort sett skjer fra høyinntektsland til lavinntektsland, kan man innenfor tjenestefeltet godt se for seg bevegelse begge veier. Utfordringen fra et norsk synspunkt er at vi ikke vet nok om hvilke norskbaserte tjenestefunksjoner som potensielt kan flyttes ut, hvilke land de kan flyttes til, hvor raskt og hvor mye, eller hvilke tjenester som flyttes inn. Én av grunnene til dette er at statistikken er relativt svakt utviklet på dette område, både i Norge og i utlandet. 1 Dette prosjektet tar sikte på å øke kunnskapsgrunnlaget. 1.2 Problemstilling Prosjektet tar utgangspunkt i observasjonene og hypotesene og kan formuleres i tre hovedproblemstillinger: Prosjektet skal vurdere det aktuelle og forventede omfanget, hastigheten og karakteren på utflyttingsaktiviteter hos norskbaserte tjenesteleverandører. Prosjektet skal vurdere perspektiver og muligheter i pågående innflyttingsaktiviteter hos virksomheter som de siste årene har etablert seg med produksjon, salgskontor, hovedkontorer eller lignende på det norske marked. 1 GAO (2004), International Trade. Current Government Data Provide Limited Insight into Offshoring of Services. US Government Accountability Office. 10

16 Prosjektet skal vurdere hvordan utviklingen av ikke-teknologiske tjenester i Norge påvirkes av at IKT-tjenester og industri flyttes ut. Som et bakteppe for analysene vil vi i prosjektet drøfte globale drivkrefter som påvirker mulighetene for mobiliteten og relokaliseringsviljen innenfor tjenestebedriftene. Betydningen av Europakommisjonenes tjenestedirektiv (slik forslaget foreligger fra kommisjonen i dag) og endringer innenfor rammen av WTO/GATS vil bli drøftet eksplisitt. Prosjektet vil søke å påvise hvilke tjenestetyper som kan forvente nedgang/vekst i Norge, samt forklaringer på hvilke faktorer som antas å ha spesielt betydning for å gjøre norske virksomheter til konkurransedyktige over landegrensene. Rapporten skal ta utgangspunkt i alle typer tjenester i henhold til typologien i ECON-rapport Innovasjon i tjenester, som skiller mellom problemløsning, hjelpetjenester, formidling og opplevelsestjenester. Prosjektet vil legge stor vekt på å synliggjøre hva som er viktig for at Norge skal være et attraktivt lokaliseringsland for ulike typer tjenestevirksomheter, herunder både kunnskapsintensive problemløsere og hjelpetjenester av ulike slag. Tilsvarende vil prosjektet søke å identifisere interne forhold som kan medvirke til å øke virksomhetsutflytting blant tjenestevirksomheter. Kunnskap og kompetanse er den sentrale innsatsfaktor for de fleste tjenestevirksomheter. Prosjektet vil eksplisitt drøfte forvaltningen av kunnskap og kompetanse i tjenestevirksomhetene. 1.3 Hva er relokalisering? Før vi går videre er det nødvendig å definerer begrepet relokalisering nærmere. Når snakker vi om ekspansjon ute og når snakker vi om utflytting? Med relokalisering mener vi at økonomisk aktivitet, særlig produksjon, som tidligere har blitt utført i Norge, går over til å bli utført i utlandet. Figur 1.1 Begrepsavklaring Organisering I selskapet Utenfor selskapet Lokalisering I hjemlandet I utlandet Produksjon organisert i selskapet, i hjemlandet Ofte brukt som referansepunkt A Produksjon i utenlandsk avdeling av selskapet Utenlandsk direkteinvestering (FDI) B Produksjon organisert utenfor selskapet Kjøp av varer eller tjenester fra innenlandsk leverandør C Produksjon organisert utenfor selskapet, hos utenlandsk leverandør Kjøp av varer/tjenester fra utlandet Kilde: ECON, basert på UN World Investment Report

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] Analyser Rådgivning - Forskning [Innovasjon i tjenester] MENON-rapport 4 / 25 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ECON Analyse og utgis også som ECON-rapport nr. 25-8 Innovasjon i tjenester Utarbeidet

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet

Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet OUTSOURCING HVA VISER FORSKNING OM MÅL OG RESULTAT? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet Outsourcing Offshoring Backsourcing Utsetting Utflagging Bortsetting Utflytting Hjemhenting Selektiv outsourcing

Detaljer

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld [651] Notat Eksport av tjenester og potensialet for økt verdiskapning i Norge En empirisk kartlegging Leo A Grünfeld Nr 651 2003 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013 Rapport Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen Menon- publikasjon nr. 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS- avtalen...

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers RAPPORT Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers (Revidert versjon 1. des 2013) MENON-PUBLIKASJON NR. 24/2013 September 2013 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen, Kristina Wifstad

Detaljer

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No.

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No. [705] Notat Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse Per Botolf Maurseth No. 705 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Statistikk om informasjonsteknologi

Statistikk om informasjonsteknologi 98/1 Rapporter Reports Per Øivind Kolbjørnsen Statistikk om informasjonsteknologi Status, behov og utviklingsmuligheter Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer