Advokat Anders Christensen. Anders fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen i Hans arbeidserfaring er:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokat Anders Christensen. Anders fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen i 2004. Hans arbeidserfaring er:"

Transkript

1

2 Advokat Ove Aurstad Advokat Anders Christensen Advokat Jonas Dale Ove fikk Cand.jur. graden i 1989 og advokatbevillingen i Hans arbeidserfaring er: Anders fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen i Hans arbeidserfaring er: Jonas fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen i Hans arbeidserfaring er: 1998 Advokat/partner, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bugge Foreleser for juridiske studenter Foreleser for advokatsekretærer Oslo likningskontor, kontrollavdelingen Oppland fylkesskattekontor Spesielle fagområder: Skatterett, ligningsforvaltningsrett, plan- og bygningsrett, selskapsrett, familie-/arverett, fast eiendom, arbeidsrett, straferett, prosedyre Advokat/partner, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS Trainee, PV VC Statens Lånekasse for Utdanning Spesielle fagområder: Skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, generasjonsskifte, konkurs og strafferett (økonomisk kriminalitet). Publikasjoner: Inntektsbeskatning av eliteklubber i fotball, herunder betydningen av de samarbeidende aksjeselskaper, spesialoppgave, Universitetet i Oslo Advokat/partner, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS Advokatfullmektig, Bugge, Arentz Hansen & Rasmussen advokatfirma (BAHR) Spesielle fagområder: Selskapsrett, kontraktsarbeid, avtalerett, kjøpsrett, opphavsrett/lisensiering og immaterielle rettigheter, personopplysningsrett, fast eiendoms rettsforhold, ligningsforvaltningsrett. Publikasjoner: Tilleggsskatt og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, spesialoppgave, Universitetet i Oslo.

3 BAKGRUNN KORT HISTORIKK Advokatfirmaet Aurstad & Co tilbyr juridiske tjenester innenfor flere sentrale rettsområder som vanligvis er relevante for privatpersoner, små og mellomstore bedrifter. Firmaets advokater er alle medlemmer av Den Norske Advokatforening. Advokatfirmaet Aurstad & Co ble etablert av advokat Ove Aurstad i 1998 som et enkelpersonforetak (da under navnet Advokatfirmaet Aurstad). Ove hadde frem til dette tidspunkt arbeidet som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Bugge og som foreleser i juridiske fag for juridiske studenter og for advokatsekretærer. Ove har skattefaglig bakgrunn. Etter avslutningen av sine juridiske studier begynte han som skattejurist ved Oppland fylkesskattekontor og arbeidet deretter ved Oslo likningskontor (nå Skatt Øst) inntil han begynte som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Bugge. Da Ove foreleste for juridiske studenter ble han kjent med flere studenter som han siden holdt kontakt med. Flere av disse arbeider nå ved Advokatfirmaet Aurstad & Co. NÆRMERE OM FIRMAET Advokatfirmaet Aurstad & Co er etablert som et aksjeselskap. Aksjene eies av advokat Ove Aurstad, advokat Anders Christensen og advokat Jonas Dale med en tredjedel hver. Inklusive eierne har selskapet syv ansatte, hvorav fem advokater, én advokatassistent DNA og én regnskapsfører. Operativt har firmaet en flat struktur hvor hovedfokuset ligger i det å oppnå resultater og god tjenesteytelse for selskapets klienter. Dette innebærer bl.a. at ingen har særskilt eierskap til klienter annet enn gjennom fag- og sakstilknytning. Det sentrale er at klienten får best mulig bistand ved hjelp av all den kompetanse som firmaet besitter. I så måte kan gjerne flere av advokatene arbeide sammen om å løse problemstillinger. Firmaet holder til sentralt i Oslo, i Lille Grensen 3, mellom Grensen og Karl Johansgate. 03

4 FAGOMRÅDER FAGSAMMENSETNING Sammensetningen av firmaets advokater gjør det mulig å tilby dybdekompetanse innenfor et utvalg rettsområder. Innenfor enkelte av disse vil en juridisk oppfølgning både inneholde et faglig vurderingselement, men også en praktisk oppfølgning som kan krysse over i andre juridiske områder. Et eksempel på dette kan være oppdrag knyttet til skatteproblemstillinger: En arbeidstaker som anses som skattemessig bosatt i et annet land kan ha behov for råd både i forbindelse med klarlegging av skatteplikt, formuesdisposisjoner, selvangivelse og saksbehandlingen ved skattekontoret. I kjølvannet av vedkommendes skattemessige rettsstilling kan det så oppstå behov for arbeids- og kontraktsrettslige vurderinger i tilknytning til arbeidsavtale, pensjonsordninger, incentivordninger mv. Dernest kan det for eksempel oppstå spørsmål forbundet med arv og generasjonsskifte. Firmaet ønsker innenfor sine områder å tilby heldekkende tjenester: Klienten i eksempelet ovenfor blir ikke forlatt etter at det er konkludert skattemessig, men tilbys i stedet helhetlig planlegging og bistand. 04 KONKRETE FAGOMRÅDER Firmaets hovedfagområder er: Skatte- og avgiftsrett Arverett og generasjonsskifter Arveavgiftsrett, skifte (familie og arv) Plan- og bygningsrett Selskapsrett, transaksjoner Arbeidsrett Gjeldsforhandling og konkurs Fast eiendoms rettsforhold Kontraktsarbeid og avtalerett Kjøpsrett og forbrukerkjøpsrett Internasjonal personbeskatning Skatte- og avgiftsrett Firmaets arbeidsområde spenner over prosesser som er knyttet til skattefaglige problemstillinger. Dette omfatter bl.a. prosesser som normalt utløses av skattemyndighetene, og kan omfatte bokettersyn, nektelse/kritikk av disposisjoner i selvangivelse, gjennomskjæringssaker, omklassifiseringer av lønn, utbytte og næringsinntekt, med påfølgende klage- og rettsprosesser. Fagområdet omfatter også internasjonal personbeskatning samt arbeid med selvangivelser og næringsoppgaver. Problemstillinger kan også knytte seg til f.eks. merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Dernest problemstillinger utløst av skattyterne selv: Skattemessige konsekvenser av arbeids og- oppdragstakerforhold, formuesdisposisjoner som for eksempel ved kjøp/salg av eiendom og verdipapirer. I denne forbindelse møter en gjerne også relevant tilknytning til beslektede områder: Generasjonsskifter, arveavgift og arvedisposisjoner. En helhetlig bistand vil derfor avdekke de mest skatte- og avgiftsmessig fornuftige løsninger. Skattekrimsaker I tilknytning til materiell skatterett, yter firmaet også bistand som forsvarere i straffesaker som vedrører påståtte brudd på skatte- og avgiftslovgivningen. Selv i straffesaker vil den underliggende lignings- og skattesak tas opp i sin fulle bredde, noe som stiller krav om kunnskap både til skatterett og de relevante deler av strafferetten. Firmaet har i den forbindelse vært representert som forsvarer i flere av de større skattekrimsakene som har versert i rettsapparatet.

5 Arverett og generasjonsskifter, arveavgiftsrett Erfaringsmessig vil spørsmål som oppstår i tilknytning til arv og generasjonsskifter sjelden løses uten at man også holder et blikk mot skatteretten. Ofte ønsker en generasjon å strukturere sin eiendoms- og inntektsside på en måte som ivaretar neste generasjon allerede før man faller fra. Andre ganger vil mottakere av arv ha ønsker om disposisjoner som kan resultere i skatte- og/eller avgiftsmessige upåtenkte effekter, herunder i tilknytning til arveavgift og dokumentavgift. Vi opplever ofte at påtenkte transaksjoner og disposisjoner må tenkes gjennom på nytt av klienten etter at de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser er avdekket. Firmaets oppgave blir dermed å finne frem til løsninger som både ivaretar klientens ønsker, men som også er optimalisert i forhold til gjeldende skatteog avgiftslovgivning. Skifte (familie og arv) Et skifteoppgjør (enten ekteskapsrettslig eller arverettslig) er ikke alltid planlagt på forhånd; eller planlagt på en tilstrekkelig entydig måte. Det hender at parter i et skifte er uenige i skiftets premisser og hva skiftet materielt skal bestå i. Firmaet bistår parter i skifter og skiftetvister, herunder i forbindelse med private og offentlige skifter også for domstolene. Arbeidsrett Firmaet har først og fremst ved advokatene Ove Aurstad og Jonas Dale bistått både arbeidstaker og arbeidsgiversiden i tilknytning til oppdrag innen arbeidsrett. Dette har omfattet oppdrag i alle faser planlegging og etablering av arbeidsforhold, planlegging og problemstillinger under arbeidsforholdets gang samt ved avvikling av arbeidsforhold. Firmaet har kompetanse i tilknytning til prosesser både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Samlet tilbyr firmaet kompetanse i tilknytning til avtaleutforming og avtaleinngåelser og forhandlinger, herunder incentivordninger, opsjoner, instrukser og sluttavtaler. Videre representeres både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige forhandlinger og tvister. Vi møter også her et grensesnitt mot nasjonal og internasjonal skatterett som firmaet også er rustet til å ivareta. Advokat Vegard Skråning Vegard gikk ut som siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1994 og fikk Cand.jur. graden i Han har i tillegg autorisasjon som regnskapsfører. Hans arbeidserfaring er: 2010 Advokat, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS 2009 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS Advokatfullmektig, Almestad Advokatfirma Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA Økonomisk rådgiver, Ski Konsulentbyrå AS Fondsforvalter, investeringsrådgiver, Pausco AS og Northern Navigation Norway AS Økonomisk rådgiver, Ski Konsulentbyrå AS Spesielle fagområder: Skatt- og avgiftsrett, internasjonal personbeskatning, strafferett (økonomisk kriminalitet), selskapsrett, kjøpsrett, husleie og fast eiendom. 05

6 FAGOMRÅDER - FORTS. Selskapsrett og kontraktsarbeid Firmaet bistår selskaper og aksjonærer i tilknytning til selskapsformalia (som f.eks. protokoller, styrearbeid egenkapitaltransaksjoner mv.) samt øvrige selskapsrettslige og kommersielle forhold. I dette ligger også oppdrag forbundet med kontraktsarbeid, f.eks. i i form av aksjonæravtaler, transaksjonsdokumenter, kontrakter med kunder, leverandører osv. Gjennomgående teamer som firmaet har arbeidet med i denne sammenheng er problemstillinger knyttet til eierforhold i selskaper og forholdet aksjonærer i mellom, restrukturering av eierforhold, forholdet mellom styre og daglig leder samt bistand under den løpende drift hvor forretningsjuridiske temaer og problemstillinger dukker opp. Gjeldsforhandling og konkurs Firmaet tilbyr tjenester i tilknytning til person- og virksomhetsøkonomi. Ved gjeldsforhandlinger og konkurs er det ofte av betydning å både kartlegge og forstå økonomiske disposisjoner og transaksjoner. Subjekter kan utsettes for pågang av både private og offentlige kreditorer, og i den forbindelse bistår firmaet med både forhandlinger, avtaleinngåelser og rettslige tvister. 06 Fast eiendoms rettsforhold Firmaet tilbyr assistanse i forbindelse med overdragelse av eiendom og andre disposisjoner og transaksjoner som knyttes til fast eiendom. Videre har firmaet erfaring med mangelssaker gjennom bistand både på kjøper og selgersiden. Fagområdet har et relevant grensesnitt både mot skatt, arv og generasjonsskifter. Plan- og bygningsrett Firmaet tilbyr bistand i tilknytning til byggesaker og tilknyttede søknads- og klageprosesser. Det er ikke sjelden den private part møter kommunale myndigheter som forvalter dette komplekse rettsområde på en måte som det kan være vanskelig å forsone seg med. Ofte vil det derfor for den private part være viktig å få verifisert sin rettsstilling og eventuelt få bistand i klagesaker dersom det viser seg å være grunnlag for dette. Gjennom sin erfaring kjenner firmaet både de rettslige og politiske prosesser som byggesaker er underlagt. Advokat Ove Aurstad har bl.a. arbeidet med byggesaker med referanse til småhusplanen i Oslo. Sakene har vært av omfattende karakter og har versert over flere år. Advokat Aurstad har også i forbindelse med disse sakene arbeidet med erstatningssaker for domstolene. Kontraktsrett og avtalerett, lisensiering og immaterialrett Fagområdet kontraktsrett og avtalerett nevnes her generelt, og det siktes særlig på avtaleutforming og avdekking av behov for avtaleinngåelse samt forståelse for livsområder og transaksjoner generelt. Vi har erfaring med utarbeidelser av avtaler innenfor flere kategorier: Avtaler mellom kommersielle aktører, som for eksempel kjøp/salg av aksjer, virksomhet, eiendom, lisensavtaler, aksjonæravtaler, låneavtaler, handelsavtaler, produksjonsavtaler, IT-avtaler (lisens, drift, utvikling) mv. I tillegg utformer firmaet samboeravtaler, avtaler mellom ektefeller og skifteavtaler. Kjøpsrett og forbrukerkjøpsrett I forlengelse av det generelle området avtale- og kontraktsrett, yter firmaet også bistand innen spesiell kontraktsrett som kjøpsrett og forbrukerkjøpsrett. Dette kan både omhandle klarlegging og bistand i tilknytning til inngåtte avtaler, men også inngåelsesog avtaleutformingsfasen. Når det kommer til forbrukerkjøpsrett, vil dette som oftest innebære spørsmål om rettigheter ved kjøp samt bistand ved forbrukertvister.

7 OPPSUMMERING Det er firmaets mål å tilby klienter juridiske tjenester innenfor sentrale rettsområder som innbyrdes grenser mot hverandre. Overvekten av firmaets fagområder er økonomisk relatert og økonomiforståelse er derfor noe som må hvile over det juridiske arbeid som utføres. Advokatassistent DNA Marianne Thorsen Firmaet har tilknyttet seg advokat Vegard Skråning, som i tillegg til sin juridicum også er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Dette har styrket firmaets mulighet til å arbeide med komplekse juridiske problemstillinger som krysser flere fagområder. KONTAKTINFORMASJON Advokatfirmaet Aurstad & Co AS Lille Grensen Oslo Telefon: Telefaks: Autorisert regnskapsfører Grethe Sannes 07

8 Design: Reel in Motion Foto: Nicki Twang Lille Grensen Oslo Telefon: Telefaks:

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid

Retningslinjer for samarbeid Retningslinjer for samarbeid mellom Skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner Utgitt av Skattedirektoratet Boks 63 Etterstad 0603 Oslo Oktober 2006 Opplag 4.000 Design www.blaadesign.no Trykk Jan

Detaljer

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet Agenda Et magasin fra wiersholm N u m m e r 1, 2 0 1 0 guide Skatt: Unngå fallgruvene guide Immaterialrett: Eier selskapet ideene? guide Konkurranserett: hold tidsfristene INNSIKT KRAFTBRANSJEN: Lovendring

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

HSH familievirksomheter. Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi

HSH familievirksomheter. Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi HSH familievirksomheter Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi HSH ORGANISERER FAMILIEBEDRIFTENE Familievirksomheter skaper store verdier De fleste norske små og mellomstore virksomheter

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer