Nyhetsbrev. - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16."

Transkript

1 Nyhetsbrev - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16. august 2009

2 Innledning Informasjonssystemet for handel med unoterte aksjer (OTC-systemet) ble satt i drift 16. august Etter 10 års drift må det kunne konkluderes med at etableringen har tjent næringslivets, investorenes og verdipapirforetakenes interesser. En rekke selskaper har benyttet markedet for unoterte aksjer til egenkapitalfinansiering av ekspansjon og vekst. Statistikk for aksjeemisjoner i selskaper registrert på OTC- listen finnes kun fra I perioden fra 2006 til medio august 2009 har selskapene hentet inn ca. NOK 52,56 mrd. i ny egenkapital. Markedet er blitt langt bedre gjennomlyst enn tidligere, og det er blitt enklere og billigere å omsette unoterte aksjer. Fra oppstart er det registrert kjøpstransaksjoner i systemet for til sammen ca. NOK 90 mrd. fordelt på drøyt transaksjoner. OTC-systemet eies og administreres av Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) som eies 50 pst. hver av Norges Fondsmeglerforbund og Oslo Børs. Den tekniske driften av systemet forestås av Oslo Market Solutions AS, mens den administrative driften av systemet forestås av Norges Fondsmeglerforbund. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi utviklingen i de ti årene systemet har vært i drift. Oppstarten Omsetningen av unoterte aksjer tiltok på slutten av 1990-tallet. Den økte omsetningen skapte behov for sikker informasjon omkring prisingen av aksjene, samt systemer som kunne gjøre det enklere for aksjemeglerne å finne motparter til kunder som ønsket å kjøpe eller selge unoterte aksjer. Prisinformasjon om unoterte aksjer fantes den gang i kurslister publisert i media (Dagens Næringsliv og Finansavisen). Disse kurslistene var basert på journalisters innsamling av informasjon hos en del meglerforetak. Informasjonen var ofte upresis fordi den bare fanget opp den siste omsetningen av vedkommende aksje hos det meglerforetaket som ble forespurt. Aksjemeglerne som fikk inn ordre om kjøp eller salg av en unotert aksje måtte søke motpart ved å ringe til andre kunder eller ved å ringe kollegaer som de antok hadde kunder med interesse av samme aksjer. Det å få til omsetning var en ressurskrevende oppgave. Styret i Norges Fondsmeglerforbund startet vurderingen av å etablere et informasjonssystem for unoterte aksjer i Formålet med etableringen var først og fremst å kunne tilby investorer og meglere et pålitelig kursbilde. Det var altså ikke formålet å skape en markedsplass eller å stimulere omsetningen, men å synliggjøre den omsetningen som fant sted. Infostream ASA ble valgt til å utvikle informasjonssystemet. En gruppe ansatte i selskapet brøt senere ut og dannet Manamind AS. Manamind AS er nå Oslo Market Solutions AS. Manamind/Oslo Market Solutions har vært og er hovedleverandør av datatjenester til OTC-systemet. Den 16. august 1999 ble det nye informasjonssystemet for handel med unoterte aksjer satt i drift. Virksomheten ble lagt i et eget selskap; Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) eiet 100 pst. av Norges Fondsmeglerforbund (senere er halvparten av aksjene i FINFO solgt til Oslo Børs). I korte trekk ble systemet bygget opp slik at medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund kan logge seg inn på en egen side på internett hvor de kan indikere kjøps - og salgsinteresser (ordre), samt registrere omsetninger i de aksjene som er registrert på OTC-listen. Handelen skjer etter telefonisk kontakt mellom meglere. 2

3 Utvalget av selskaper ble først fastsatt av Norges Fondsmelerforbunds aksjemarkedskomité og ved oppstart ble det registrert 64 selskaper. I løpet av 6 måneder ble antall selskaper doblet. Bakgrunnen for denne økning var dels ønsker fra markedsaktører og dels en samordning med listene til TDN og Finansavisen. Omsetningen i det unoterte markedet viste en tiltagende økende tendens siste halvåret i 1999 med spesielt høy omsetning de to siste månedene av året. Det ble registrert omsetninger for ca. NOK 4,3 mrd. hvorav NOK 3,4 mrd. i november og desember. Omsetningen var særlig konsentrert rundt IT-selskaper som Telecomputing ASA, Tele 1 Europe AB og Fast Search & Transfer ASA, men også eiendomsselskapet Eiendomsspar AS kom høyt opp på listen over de mest omsatte aksjene. Meldingssystemet I oppstartsfasen av OTC-systemet var OTC-markedet gjenstand for stor oppmerksomhet blant investorer, meglere og i media. Omsetningen økte kraftig i år 2000 som følge av at markedet for IT-aksjer var preget av eufori. Eksempelvis steg kursen på aksjene i Telecomputing ASA med ca. 77 pst. på to uker første halvdel av februar Selskapene på OTC-listen hadde på dette tidspunkt ingen plikt til å offentliggjøre kursrelevant informasjon, og analysedekningen var konsentrert om enkelte populære aksjer på OTC-listen. OTC-systemet ble som nevnt etablert som et informasjonssystem administrert av FINFO AS. FINFO AS hadde ingen legal hjemmel for å kreve informasjon fra selskapene og kunne derfor ikke kreve at selskapene offentliggjorde kursrelevant informasjon. Samtidig var det helt klart at investorer hadde behov for mer løpende informasjon fra selskapene på OTC-listen. Det ble derfor satt i gang en vurdering om hvorledes man best kunne få ut informasjon fra selskapene. Løsningen ble at Manamind utviklet et meldingssystem som muliggjør at selskapene selv legger ut informasjon som umiddelbart distribueres til meglerne som benytter OTC-systemet og som samtidig gjøres tilgjengelig for informasjonsdistributører. Videre ble selskapene på OTC-listen invitert til å inngå en avtale med FINFO AS som forpliktet selskapene til å benytte meldingssystemet til å offentliggjøre regnskap og annen kursrelevant informasjon. Fra og med 21. januar 2002 ble meldingssystem tatt i bruk for selskaper som inngikk avtale med FINFO om å informere markedet om kursrelevante forhold mv. Disse selskapene ble fort benevnt i media som A selskaper, og media har inndelt kurslisten i A-listen og B-listen. FINFO registrerer ikke lenger nye selskaper på OTC-listen, dersom disse ikke ønsker å inngå avtale om distribusjon av selskapsinformasjon. Gjennom meldingssystemet tilknyttet OTC-systemet skapes et langt mer pålitelig grunnlag for korrekt kursfastsettelse i det unoterte markedet. Informasjonsdistribusjon Etter oppstarten av OTC-systemet ble det raskt klart at det var et stort ønske fra en rekke informasjonsdistributører om å få tilgang til kursinformasjonen for videre distribusjon til kunder. På denne bakgrunn fikk FINFO utviklet en løsning for slik distribusjon. Dette omfatter bl.a. informasjon om kurser vedrørende beste kjøperinteresser, beste selgerinteresser og siste omsetninger, samt akkumulert omsetningsvolum som registreres i systemet. Kurs- og selskapsinformasjonen distribueres hvert 2. minutt i systemets åpningstid (kl. 09:00-16:30). Pr. dags dato, er det 15 foretak som har avtale med FINFO om rett til distribusjon av slik informasjon. 3

4 Eierforholdet Fra oppstart var Norges Fondsmeglerforbund eneeier av FINFO. Som følge av den kommende MiFID-reguleringen, ble det klart at både OTC-systemet og Oslo Børs kunne bli utfordret av nye (utenlandske) markedsplasser som ville kunne etableres under et mindre rigid regelverk enn gjeldende børslov. Norges Fondsmeglerforbund og Oslo Børs diskuterte denne situasjonen våren 2006 og kom frem til en løsning hvor Oslo Børs kjøpte halvparten av aksjene i FINFO. Norges Fondsmeglerforbund skulle fortsatt administrere selskapet. Økonomi og drift Driften av OTC-systemet finansieres gjennom avgifter fra selskaper, informasjonsdistributører og meglere. FINFO har ikke hatt som strategi å ekspandere inn i andre markedssegmenter eller å tjene mest mulig penger for eierne. Avgiftene har stort sett vært holdt uendret gjennom 10 år. Avgiften på selskapene ble riktignok satt opp i 2006 som følge av økt ressursbruk i Norges Fondsmeglerforbund knyttet til et stort antall registrering av nye selskaper. Med unntak av etableringsåret 1999, har FINFO gått med overskudd. Overskuddet var størst i 2007 (ca. NOK 3,4 mill før skatt). I 2008 ble FINFO kåret til Gaselle-bedrift. Hvordan OTC-systemet fungerer Tilknyttede brukere (meglere) av OTC-systemet registrerer kjøps- og salgsinteresser (ordre), samt rapporterer omsetninger i de enkelte aksjer som er registrert i systemet. Alle kursene er tilgjengelige for andre meglere. Disse kan se på sitt skjermbilde identiteten til andre meglere som har lagt inn interesser i systemet. Systemet generer også som sendes mellom meglere som har lagt inn motsvarende interesser i systemet. Meglere som har motsvarende interesser tar så telefonisk kontakt med hverandre og avtaler handler dersom de blir enige. Det er kun kjøpstransaksjoner som rapporteres i systemet, hvor kjøpende megler har plikt til å rapportere disse transaksjonene. Selgende megler har plikt til å kontrollere at kjøpende megler har rapportert den aktuelle transaksjon. Meglerne er ikke bundet til å gjennomføre handel til den indikerte kjøps- eller salgskursen som han/hun har lagt inn i systemet. Likeledes er ikke meglerne bundet til å handle med den megleren som står øverst på listen når flere meglere har lagt inn en interesse i samme selskap til samme kurs. I så måte skiller systemet seg fra en børs, hvor meglerne er bundet av de kurser som legges inn i børsens handelssystem og hvor det skjer en automatisk matching etter fastsatte prioriteringsregler. Dersom FINFO hadde innført lignende bindende handelsregler, måtte FINFO søkt konsesjon som regulert markedsplass noe FINFO ikke har intensjon om å bli. Regulering av handel med unoterte aksjer Omsetningen av unoterte aksjer er ikke uregulert. Hvilke rettsregler som gjelder, er nærmere beskrevet i et dokument om regulering av OTC-markedet som finnes på Norges Fondsmeglerforbunds hjemmeside. For meglerforetakene foreligger det ikke vesentlige forskjeller i det regelverk som styrer disse foretakenes virksomhet med hensyn til handel og rådgivning knyttet til børsnoterte og unoterte aksjer. Verdipapirhandelloven og standarder for forretningsskikk skiller ikke mellom børsnoterte og unoterte aksjer. I forhold til ikke-profesjonelle investorer vil det imidlertid være en utvidet veiledningsplikt. For investorene gjelder det noe mildere atferdsregler. Forbudsbestemmelsene i 4

5 verdipapirhandelloven mot innsidehandel og markedsmanipulasjon gjelder ikke handel med unoterte aksjer, men slik handel kan rammes av andre bestemmelser i verdipapirhandelloven og i straffeloven. Videre gjelder ikke meldepliktsreglene i verdipapirhandelloven, dvs. bestemmelsene som pålegger primærinnsidere å offentliggjøre sine handler og bestemmelsene som pålegger aksjonærer å flagge når de kjøper seg over eller selger seg under en flaggeterskel. Bestemmelsene om tilbudsplikt gjelder heller ikke. Investorenes selvstendige undersøkelsesplikt vedrørende de selskaper de investerer i vil være noe utvidet fordi investorene beveger seg inn i et marked der relevant informasjon normalt vil være noe vanskeligere tilgjengelig. For selskapene gjelder mindre stramme krav til selskapenes løpende informasjon overfor aksjonærer og markedet i sin alminnelighet. Selskaper som har søkt børsnotering har informasjonsplikt tilsvarende børsnoterte selskaper. De fleste selskapene på OTC-listen er norske allmennaksjeselskaper eller aksjeselskaper. Disse reguleres av norsk selskapslovgivning og regnskapslovgivning. Utenlandske selskaper på OTC-listen er regulert av sitt hjemlands lovgivning. 5

6 Omsetning registrert i OTC-systemet Som nevnt i avsnittet om hvordan OTC-systemet fungerer, er det kun kjøpstransaksjoner som rapporteres i OTC-systemet. Omsetningen i OTC-systemet har siden oppstart i august 1999 vært svært varierende, (jfr. diagram nedenfor). I perioden august til desember 1999 ble det registrert handler for ca. NOK 4,3 mrd. I år 2000 var tilsvarende tall ca. NOK 15,9 mrd. Omsetningen gikk så betydelig ned i 2001 sammenlignet med Samlet ble det registrert omsetning på ca. NOK 2,7 mrd. Omsetningen ble ytterligere redusert til NOK ca. 1,5 i Fallet fortsatte i 2003 til ca. NOK 569 mill. Omsetningen i 2004 ble noe mer enn doblet sammenlignet med 2003, og det ble registrert omsetninger for ca. NOK 1,3 mrd. Omsetningen i årene 2005 til 2007 nådde nye rekorder med henholdsvis ca. NOK 16,5 mrd., ca. NOK 21,4 mrd. og ca. NOK 21,4 mrd. Etter noen toppår med omsetning i OTC-markedet sank omsetningen i 2008 kraftig og endte på ca. NOK 4,1. mrd. Den totale omsetningen i 2008 var omtrent på tilsvarende omsetningsnivå som på ett kvartal i Omsetningsreduksjonen skyldes i stor grad finanskrisen som slo ut for fullt høsten Omsetning og handler på OTC-listen, : Omsetning Antall kjøpstransaksjoner Omsetning (mill.) Antall kjøpstransaksjoner 6

7 Statistikken viser at det er sammenheng mellom kursutviklingen på Oslo Børs og omsetningen av unoterte aksjer. Investorenes aktivitet i OTC-aksjer synker når aksjekursene og aktiviteten viser fallende tendens på Oslo Børs, (jfr. diagram nedenfor). Når usikkerheten blant investorene er økende, viser erfaringen at disse først og fremst konsentrerer seg om aktiviteten på de tradisjonelle børsene. Omsetning på OTC-listen og Oslo Børs indekser, : Oslo Børs - Benchmark Index (OSEBX) Oslo Børs - Small Cap Index (OSEXS) Omsetning på OTC-listen

8 Selskapene på OTC-listen FINFO stiller tre basiskriterier for å bli registrert på OTC-listen. Markedsverdien på selskapet skal være minimum 20 millioner kroner basert på siste emisjonskurs. Det skal være minimum 50 aksjonærer, fortrinnsvis eksterne som er uavhengige av ledelsen og gründere. I tillegg skal selskapet ha eksistert i minimum et år. Aksjer som registreres i systemet skal være registrert i VPS eller et annet verdipapirregister. Registrering av nye selskaper, samt sletting av selskaper, skjer etter beslutning av administrasjonen i Norges Fondsmeglerforbund, eventuelt etter konsultasjon med aksjemarkedskomiteen. Ved oppstart av OTC-systemet i 1999 ble det registrert 64 selskaper. Ved årsskiftet 1999/2000 var antall registrerte selskaper økt til 127. Ved utgangen av 2000 var det registrert 157 selskaper. Ved utgangen av årene var det registrert henholdsvis 142, 128, 117, 108, 119, 155, 144 og 116 selskaper. Pr. 16. august 2009 er det registrert 110 selskaper. Totalt har 369 selskaper vært registrert på OTC-listen de siste ti årene. Selskapene i OTC-systemet er inndelt i to kategorier som ofte betegnes som A- og B- listen. Selskapene på A-listen har inngått avtale med FINFO hvor selskapene forplikter seg til å publisere selskapsinformasjon til markedet. Oversikt over antall selskaper på OTC-listen ved utgangen av hvert år, inkludert antall nye og avregistrerte selskap pr. år er vist i tabellen nedenfor: År Antall selskap ved utgangen av året Antall nye selskap Antall avregistrerte selskap (pr. 16. august)

9 En oversikt over virksomheten til selskapene som er registrert på den såkalte A-listen pr. 16. august 2009 er vist i diagrammet nedenfor: 6 % 18 % 3 % 3 % 10 % 26 % Industri Annen virksomhet Offshore/shipping/transport Eiendom It/kommunikasjon Media/forlagsvirksomhet Handel 34 % 9

10 Fra OTC til børs Registrering på OTC-listen har vist seg å oppfylle en viktig funksjon for små og mellomstore bedrifter som ønsker en finansieringskilde for ekspansjon. For svært mange selskaper som ønsker registrering på OTC-listen, er dette første steg mot notering på Oslo Børs eller Oslo Axess. Dette var særlig synlig i årene fra 2005 til 2008 da en rekke selskaper innen olje og offshore-sektoren ble registrert på OTC-listen. Forløpet var ofte prosjekter som ble finansiert gjennom aksjeemisjoner og obligasjonsemisjoner i det unoterte markedet. Kjøperne av aksjene stilte som krav at selskapet ble registrert på OTC-listen straks emisjonen var gjennomført, for å kunne omsette aksjene eller i det minste observere en markedsbestemt aksjekurs. En god del av disse selskapene hadde kort eller ingen kommersiell historie og var i oppbygningsfasen. Det ble gitt dispensasjon til kravet om et års driftshistorikk fordi slike selskaper var høyt kapitalisert og hadde mange aksjonærer. OTC-systemet bidro utvilsomt til at svært mange prosjekter i denne sektoren kunne realiseres. Oversikt over antall selskaper som har blitt flyttet fra registrering på OTC-listen til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess: År Oslo Børs Oslo Axess (oppstart 2.mai 2007) januar til 16. august Et utvalg av selskapene som har vært gjenstand for registrering på OTC-listen i forkant av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess er nevnt nedenfor: Offshoreselskapet Seadrill Ltd. var registrert på OTC-listen fra og frem til notering på Oslo Børs Industriselskapet Aker Floating Production ASA registrert på OTC-listen og børsnotert Aker Exploration AS var også registrert på OTC-listen fra og frem til da selskapet ble notert på Oslo Axess. Innenfor fiskeoppdrett og eksport er Lerøy Seafood Group ASA blant selskapene som har vært registrert på OTC-listen (fra ) i forkant av notering på Oslo Børs. Grieg Seafood ASA er et annet fiskeoppdrettselskap som har hatt en kort visitt på OTC-listen (fra ) før notering på Oslo Børs

11 Marine Farms ASA var registrert på OTC-listen fra og frem til da det ble notert på Oslo Børs. IT-selskaper: Global IP Solutions (GIPS) Holding AB var registrert på OTC-listen fra notering på Oslo Børs Telecomputing ASA, registrert på OTC-listen og notert på Oslo Børs Eiendomsselskaper: Northern Logistic Property ASA, registrert på OTC-listen og notert på Oslo Børs Scandinavian Property Development ASA, registrert på OTC-listen fra og frem til notering på Oslo Børs Norwegian Property ASA, registrert på OTC-listen og børsnotert Emisjoner Fra og med 2006 begynte FINFO å utarbeide statistikk for emisjoner i selskaper registrert i OTC-systemet. I 2006 og 2007 var emisjonsaktiviteten høy i OTC- registrerte selskaper. Totalt ble det innhentet henholdsvis ca. NOK 26,9 mrd. og ca. NOK 20,4 mrd. i egenkapital til selskapene. Emisjonsaktiviteten falt betydelig i 2008 og gjenspeiler den lave omsetningen for året; ikke mer enn ca. NOK 4,9 mrd. ble hentet inn i markedet. Tross liten emisjonsaktivitet i 2008, viser tallene at OTC-registrering fyller en viktig funksjon for små og mellomstore bedrifter som vil bruke aksjemarkedet som finansieringskilde for ekspensjon. Emisjonsaktiviteten står ikke langt tilbake for tilsvarende aktivitet på Oslo Børs og har vært høyere enn for selskaper på Oslo Axess. Oversikt over emisjoner på Oslo Børs, Oslo Axess og OTC-listen pr (i mrd.): År OTC Oslo Børs Oslo Axess (oppstart 2. mai 2007) ,9 56, ,4 53,2 4, ,9 13,2 1,9 Januar 16. august ,36 26,0 0,34 11

12 Omsetning i OTC-selskapene Oversikt over de 5 mest omsatte selskapene de siste ti årene er vist nedenfor: januar 16. august 2009 Omsetning Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) Storm Real-Estate Fund AS (STOR) Yantai Raffles Shipyard Ltd. (YRSL) Flex LNG Limited (FLNG) Master Marine AS (MAMA) Omsetning Flex LNG Limited (FLNG) Seawell Ltd. (SEAW) Yantai Raffles Shipyard Ltd (YRSL) Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) Sea Production Ltd (SEAP) Omsetning Sea Production Ltd (SEAP) Dockwise Ltd (DOCK) Yantai Raffles Shipyard Ltd (YRSL) Scandinavian Property Development ASA (SPDE) Standard Drilling ASA (STDR) Omsetning OffRig Drilling ASA (OFRD) Songa Drilling AS (SODR) Neptune Marine Oil & Gas Ltd. (NEPT) Thule Drilling ASA (THUL) Petromena AS (MENA)

13 2005 Omsetning SeaDrill Ltd. (SDRL) Songa Offshore ASA (SONG) Mosvold Drilling Ltd. (MOSD) GEO ASA (GEOC) Offshore Rig Services ASA (OFRS) Omsetning Oslo Børs Holding ASA (OSLO) Romsdals Fellesbank (ROFE) Idex ASA (IDEX) Sevan Marine ASA (SEMA) Active 24 (AISP) Omsetning Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) VPS HOLDING ASA (VPSH) Bergens Tidende AS (BTID) ScanWafer ASA (SCAN) Eiendomsspar AS (EISP) Omsetning Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (GIPS) Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS) Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) Eiendomsspar AS (EISP) Romsdals Fellesbank ASA (ROFE)

14 2001 Omsetning Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) Golar LNG Ltd (GOLA) Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (GIPS) Eiendomsspar AS (EISP) Active 24 ASA (AISP) Omsetning Telecomputing ASA (TCON) Fast Search & Transfer ASA (FAST) Tele 1 Europe AB (TEEU) Birdstep Technology (BIRD) Sense Communications International ASA (SENS) august desember 1999 Omsetning Telecomputing ASA (TCON) Tele 1 Europe AB (TEEU) Fast Search & Transfer ASA (FAST) Eiendomsspar AS (EISP) Alaris Media Network, Inc (ALAR)

15 Omsetningen over tid for en del utvalgte selskaper er vist nedenfor (for selskapene som er registrert på OTC-listen i dag, er omsetningen regnet frem til 16. august 2009): Selskap Omsetning Telecomputing ASA (TCON) ( ) Tele 1 Europe AB (TEEU) ( ) Thule Drilling AS (THUL) ( Yantai Raffles Shipyard Ltd. (YRSL) ( ) SeaDrill Ltd. (SDRL) ( ) Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) ( ) Austevoll Seafood ASA (AUSS) ( ) Sea Production Ltd. (SEAP) ( ) Fast Search & Transfer ASA (FAST) ( ) Norwegian Property ASA (NPRO) ( ) Eksempler på selskaper som har vært registrert på OTC-listen: John Fredriksen har introdusert en rekke selskaper på OTC-listen. Ship Finance International Ltd., Seawell Ltd., SeaMetric International AS og Sea Production Ltd. er blant selskapene som er registrert på OTC-listen i dag. SeaDrill Ltd. og Dockwise Ltd. er blant Fredriksens selskaper som også har vært registrert på OTC-listen i forkant av notering på Oslo Børs. Det internasjonale riggselskapet SeaDrill Ltd. hadde en omsetning på mill. i løpet av den korte perioden hvor selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble siden notert på Oslo Børs og er i dag et av de mest likvide selskapene registrert på OBX. Selskapet tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester og har ca ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på 5 kontinenter. Dockwise Ltd. (tidligere Sealift Ltd.) hadde en omsetning på mill. under perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble senere notert på Oslo Børs. Dockwise Ltd. er et holdingselskap for Dockwise Group som består av fire av verdens ledende tungtransport- og olje/gass selskap; Dockwise Shipping B.V. Dockwise Yacht Transport LLC, Ocean Kinematics Inc. and Ocean Dynamics LLC. Flere Aker-selskaper har også vært registrert på OTC-listen; deriblant Aker BioMarine ASA, Aker Drilling ASA, Aker Exploration AS og Aker Floating Production ASA. Aker BioMarine ASA hadde en omsetning på 304 mill. i løpet av perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble senere notert på Oslo Børs. Aker BioMarine er et integrert bioteknologifirma som utvikler marineprodukter inkludert krill basert på fiskerier. 15

16 Aker Drilling ASA hadde en omsetning på 421 mill. i løpet av perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble senere notert på Oslo Børs, men ble strøket derfra Olje- og gasselskapet Aker Exploration AS hadde en omsetning på 85 mill. under perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble deretter notert på Oslo Axess. Aker Floating Production ASA var registrert på OTC-listen og hadde en omsetning på 150 mill. i denne perioden. Selskapet ble siden notert på Oslo Børs. Austevoll Seafood ASA var registrert på OTC-listen og ble siden notert på Oslo Børs. Fiskerikonsernet oppnådde en omsetning på mill. i løpet av de fire månedene selskapet var registrert på OTC-listen. Selskapet opererer i tre av verdens viktigste fiskeindustri land; Norge, Chile og Peru. 16

17 Verdipapirforetak Pr. dags dato er 20 av Norges Fondsmeglerforbunds medlemsforetak registrert som brukere av OTC-systemet. En oversikt over de største meglerforetakene målt ut i fra omsetning i OTC-systemet er vist nedenfor: 16. august august 2009 Omsetning Handler Pareto Securities AS (PA) ,26 SEB Enskilda AS (ESO) ,72 Carnegie ASA (CA) ,01 DnB NOR Markets (DNM) ,77 ABG Sundal Collier Norge ASA (ASC) ,01 Januar august 2009 Omsetning Handler SEB Enskilda AS (ESO) ,40 Pareto Securities AS (PA) ,95 Nordea Markets (ND) ,80 Fondsfinans ASA (FOF) ,11 Fearnley Fonds ASA (FE) , Omsetning Handler Pareto Securities AS (PA) ,08 SEB Enskilda AS (ESO) ,55 DnB NOR Markets (DNM) ,24 Fondsfinans ASA (FOF) ,67 Arctic Securities ASA (ARC) , Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,23 SEB Enskilda ASA (ESO) ,18 ABG Sundal Collier Norge ASA (ASC) ,21 DnB NOR Markets (DNM) ,40 Carnegie ASA (CA) , Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,98 SEB Enskilda ASA (SE) ,62 Fearnley Fonds ASA (FE) ,98 Carnegie ASA (CA) ,44 ABG Sundal Collier Norge ASA (SU) ,58 17

18 2005 Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,80 Fearnley Fonds ASA (FE) ,89 Enskilda Securities ASA (OR) ,44 Carnegie ASA (CA) ,68 DnB NOR Markets (DNM) , Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,28 DnB NOR Markets (DNM) ,44 First Securities ASA (FI) ,18 Enskilda Securities ASA (OR) ,46 Fondsfinans ASA (FO) , Omsetning Handler Enskilda Securities ASA (OR) ,63 Fondsfinans ASA (FO) ,63 DnB Markets (DN) ,05 ABG Sundal Collier Norge ASA (SU) ,80 Alfred Berg Norge (AB) , Omsetning Handler Orkla Enskilda Securities ASA (OR) ,53 ABG Sundal Collier Norge ASA (SU) ,69 Pareto Securities ASA (PA) ,23 DnB Markets (DN) ,78 Fearnley Fonds ASA (FE) , Omsetning Handler Orkla Enskilda Securities ASA (OR) ,44 Pareto Securities ASA (PA) ,52 Gjensidige NOR Equities ASA (GN) ,51 DnB Markets (DN) ,06 Fearnley Fonds (FE) , Omsetning Handler Carnegie ASA (CA) ,92 ABG Sundal Collier ASA (ASC) ,26 DnB Markets (DN) ,07 SEB Enskilda AS (ESO) ,43 Pareto Securities AS (PA) ,54 18

19 16. august - desember 1999 Omsetning Handler DnB Markets (DN) ,54 Carnegie ASA (CA) ,93 SEB Enskilda AS (ESO) ,81 RS Platou Markets AS (PLA) ,29 ABG Sundal Collier ASA (ASC) ,75 Avslutning En rekke personer har bidratt til at satsingen på OTC-systemet har vært vellykket. Meglerforetakene som benytter OTC-systemet er selvsagt motoren i systemet. Det er meglerforetakene som introduserer nye selskaper på OTC-listen, ofte etter å ha bistått selskapene med å skaffe finansiering i aksjemarkedet. Det er meglerne som skaper interesse for selskapene blant investorene gjennom presentasjoner, analyser og rådgivning. Uten denne aktiviteten fra meglernes side ville det ikke blitt omsetning i aksjene. Oslo Market Solutions (Manamind) har levert og drifter IT-systemet. De ansatte i Oslo Market Solutions har bidratt med ideer og løsninger i utviklingen av systemet fra oppstart og frem til i dag. Driften har vært upåklagelig, og det er ytterst sjeldent at systemet ligger nede. Adm. dir. Hugo Sundkjer og veteranen Dag Hasvold forstår godt hvordan markedet fungerer og har bidratt til at systemet har de funksjonene det er behov for og er dimensjonert i forhold til dette behovet. Ansatte i Norges Fondsmeglerforbund har bidratt på ulikt vis gjennom årene. Frede Aas Rognlien var sentral under utvikling av systemet, utarbeidelse av avtale- og regelverket, samt driften av systemet frem til 2004 da Rognlien sluttet i Norges Fondsmeglerforbund. Etter 2004 overtok Mette Christin Eriksen som fikk et stort ansvar i perioden 2005 til 2006 da en rekke selskaper ble registrert på OTC-listen og aktiviteten i annenhåndsmarkedet var stor. Heidi Helliesen overtok da Eriksen sluttet i Hun kom inn i en periode hvor aktiviteten var på vei ned. I nedgangsperioder oppstår nye utfordringer; det må fokuseres mer på informasjon fra selskapene og særlig at selskapene oppfyller sine forpliktelser til å informere markedet om kursrelevante hendelser. Per Broch Mathisen har hatt det overordnede administrative ansvar gjennom hele perioden og er selskapets forretningsfører. Styret i Norges Fondsmeglerforbund utgjorde styret i FINFO frem til Oslo Børs kjøpte halvparten av aksjene i Styret i FINFO fikk da en sammensetning med tre representanter fra meglerbransjen og to representanter fra Oslo Børs. Styret består i dag av Per-Ove Breivold (styreleder), Tom Kristoffersen, Ole Henrik Bjørge, Anders Brodin og Geir Heggem. 19

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer 1. Hvordan fungerer OTC-systemet for meglerne? OTC-systemet er et informasjonssystem for unoterte aksjer, og må ikke forveksles med en børs. I korthet fungerer

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon:

er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon: Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 44 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Avtale om distribusjon av selskapsinformasjon i tilknytning til NOTC AS sitt handelsstøttesystem for unoterte

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP)

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9 X Innklaget: DnB Nor Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning. Biodrivstoff til sivil luftfart 11. mars 2014

Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning. Biodrivstoff til sivil luftfart 11. mars 2014 Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Biodrivstoff til sivil luftfart 11. mars 2014 2.Skogindustrien for private investorer 3.Swedbank 2 Siden finanskrisen har driftsmarginene stort sett vært

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Omsetningen av unoterte aksjer ble også historisk høyt i 2006. Omsetningen ble på 21,4 mrd mot 16,5 mrd i det forrige toppåret (2005).

Omsetningen av unoterte aksjer ble også historisk høyt i 2006. Omsetningen ble på 21,4 mrd mot 16,5 mrd i det forrige toppåret (2005). 1 1 Innledning 1.1 Formannen har ordet 2006 har vært historiens beste år for våre medlemmer. Det har også vært et svært godt år for kundene, både for investorene som har oppnådd en høy kapitalavkastning

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Presentasjon av Norne Securities

Presentasjon av Norne Securities Presentasjon av Norne Securities Stig Sevaldsen Senior 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Eivind Myrseth 55 55 91 43 / 45 16 45 35 eivind.myrseth@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Obligasjonsmarkedet og overvåking Gammelt marked nye utfordringer. Christian Falkenberg Kjøde 5. desember 2012

Obligasjonsmarkedet og overvåking Gammelt marked nye utfordringer. Christian Falkenberg Kjøde 5. desember 2012 Obligasjonsmarkedet og overvåking Gammelt marked nye utfordringer Christian Falkenberg Kjøde 5. desember 2012 Obligasjonsmarkedet har tatt av 2 Noe statistikk fra 2012 (pr. oktober) 520 lån notert (496)

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 293,8 (147,2) Driftsresultat MNOK 149,3 (88,2) Resultat MNOK

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler Børssirkulære nr. 11/2007 Til: - Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess - Børsmedlemmer 26.11.2007 Vår ref: 652908 http://www.oslobors.no/ob/sirkulaere2 Norske regler om overtagelsestilbud

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

112 Orkla årsrapport 2012 Aksjeinformasjon

112 Orkla årsrapport 2012 Aksjeinformasjon 2 Gjennom god forretningsmessig drift skal Orkla sikre aksjonærene en langsiktig verdiutvikling som er høyere enn for relevante og konkurrerende investeringsalternativer. For aksjonærene fremkommer dette

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE. For elever i vg1 og vg2 med samfunnsøkonomi 1 og 2

EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE. For elever i vg1 og vg2 med samfunnsøkonomi 1 og 2 EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE For elever i vg1 og vg2 med samfunnsøkonomi 1 og 2 Dagens tema Makro hvordan ser verden ut og hvorfor. Hva skapte finans- og realøkonomikrisen, hvordan

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer