Nyhetsbrev. - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16."

Transkript

1 Nyhetsbrev - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16. august 2009

2 Innledning Informasjonssystemet for handel med unoterte aksjer (OTC-systemet) ble satt i drift 16. august Etter 10 års drift må det kunne konkluderes med at etableringen har tjent næringslivets, investorenes og verdipapirforetakenes interesser. En rekke selskaper har benyttet markedet for unoterte aksjer til egenkapitalfinansiering av ekspansjon og vekst. Statistikk for aksjeemisjoner i selskaper registrert på OTC- listen finnes kun fra I perioden fra 2006 til medio august 2009 har selskapene hentet inn ca. NOK 52,56 mrd. i ny egenkapital. Markedet er blitt langt bedre gjennomlyst enn tidligere, og det er blitt enklere og billigere å omsette unoterte aksjer. Fra oppstart er det registrert kjøpstransaksjoner i systemet for til sammen ca. NOK 90 mrd. fordelt på drøyt transaksjoner. OTC-systemet eies og administreres av Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) som eies 50 pst. hver av Norges Fondsmeglerforbund og Oslo Børs. Den tekniske driften av systemet forestås av Oslo Market Solutions AS, mens den administrative driften av systemet forestås av Norges Fondsmeglerforbund. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi utviklingen i de ti årene systemet har vært i drift. Oppstarten Omsetningen av unoterte aksjer tiltok på slutten av 1990-tallet. Den økte omsetningen skapte behov for sikker informasjon omkring prisingen av aksjene, samt systemer som kunne gjøre det enklere for aksjemeglerne å finne motparter til kunder som ønsket å kjøpe eller selge unoterte aksjer. Prisinformasjon om unoterte aksjer fantes den gang i kurslister publisert i media (Dagens Næringsliv og Finansavisen). Disse kurslistene var basert på journalisters innsamling av informasjon hos en del meglerforetak. Informasjonen var ofte upresis fordi den bare fanget opp den siste omsetningen av vedkommende aksje hos det meglerforetaket som ble forespurt. Aksjemeglerne som fikk inn ordre om kjøp eller salg av en unotert aksje måtte søke motpart ved å ringe til andre kunder eller ved å ringe kollegaer som de antok hadde kunder med interesse av samme aksjer. Det å få til omsetning var en ressurskrevende oppgave. Styret i Norges Fondsmeglerforbund startet vurderingen av å etablere et informasjonssystem for unoterte aksjer i Formålet med etableringen var først og fremst å kunne tilby investorer og meglere et pålitelig kursbilde. Det var altså ikke formålet å skape en markedsplass eller å stimulere omsetningen, men å synliggjøre den omsetningen som fant sted. Infostream ASA ble valgt til å utvikle informasjonssystemet. En gruppe ansatte i selskapet brøt senere ut og dannet Manamind AS. Manamind AS er nå Oslo Market Solutions AS. Manamind/Oslo Market Solutions har vært og er hovedleverandør av datatjenester til OTC-systemet. Den 16. august 1999 ble det nye informasjonssystemet for handel med unoterte aksjer satt i drift. Virksomheten ble lagt i et eget selskap; Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) eiet 100 pst. av Norges Fondsmeglerforbund (senere er halvparten av aksjene i FINFO solgt til Oslo Børs). I korte trekk ble systemet bygget opp slik at medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund kan logge seg inn på en egen side på internett hvor de kan indikere kjøps - og salgsinteresser (ordre), samt registrere omsetninger i de aksjene som er registrert på OTC-listen. Handelen skjer etter telefonisk kontakt mellom meglere. 2

3 Utvalget av selskaper ble først fastsatt av Norges Fondsmelerforbunds aksjemarkedskomité og ved oppstart ble det registrert 64 selskaper. I løpet av 6 måneder ble antall selskaper doblet. Bakgrunnen for denne økning var dels ønsker fra markedsaktører og dels en samordning med listene til TDN og Finansavisen. Omsetningen i det unoterte markedet viste en tiltagende økende tendens siste halvåret i 1999 med spesielt høy omsetning de to siste månedene av året. Det ble registrert omsetninger for ca. NOK 4,3 mrd. hvorav NOK 3,4 mrd. i november og desember. Omsetningen var særlig konsentrert rundt IT-selskaper som Telecomputing ASA, Tele 1 Europe AB og Fast Search & Transfer ASA, men også eiendomsselskapet Eiendomsspar AS kom høyt opp på listen over de mest omsatte aksjene. Meldingssystemet I oppstartsfasen av OTC-systemet var OTC-markedet gjenstand for stor oppmerksomhet blant investorer, meglere og i media. Omsetningen økte kraftig i år 2000 som følge av at markedet for IT-aksjer var preget av eufori. Eksempelvis steg kursen på aksjene i Telecomputing ASA med ca. 77 pst. på to uker første halvdel av februar Selskapene på OTC-listen hadde på dette tidspunkt ingen plikt til å offentliggjøre kursrelevant informasjon, og analysedekningen var konsentrert om enkelte populære aksjer på OTC-listen. OTC-systemet ble som nevnt etablert som et informasjonssystem administrert av FINFO AS. FINFO AS hadde ingen legal hjemmel for å kreve informasjon fra selskapene og kunne derfor ikke kreve at selskapene offentliggjorde kursrelevant informasjon. Samtidig var det helt klart at investorer hadde behov for mer løpende informasjon fra selskapene på OTC-listen. Det ble derfor satt i gang en vurdering om hvorledes man best kunne få ut informasjon fra selskapene. Løsningen ble at Manamind utviklet et meldingssystem som muliggjør at selskapene selv legger ut informasjon som umiddelbart distribueres til meglerne som benytter OTC-systemet og som samtidig gjøres tilgjengelig for informasjonsdistributører. Videre ble selskapene på OTC-listen invitert til å inngå en avtale med FINFO AS som forpliktet selskapene til å benytte meldingssystemet til å offentliggjøre regnskap og annen kursrelevant informasjon. Fra og med 21. januar 2002 ble meldingssystem tatt i bruk for selskaper som inngikk avtale med FINFO om å informere markedet om kursrelevante forhold mv. Disse selskapene ble fort benevnt i media som A selskaper, og media har inndelt kurslisten i A-listen og B-listen. FINFO registrerer ikke lenger nye selskaper på OTC-listen, dersom disse ikke ønsker å inngå avtale om distribusjon av selskapsinformasjon. Gjennom meldingssystemet tilknyttet OTC-systemet skapes et langt mer pålitelig grunnlag for korrekt kursfastsettelse i det unoterte markedet. Informasjonsdistribusjon Etter oppstarten av OTC-systemet ble det raskt klart at det var et stort ønske fra en rekke informasjonsdistributører om å få tilgang til kursinformasjonen for videre distribusjon til kunder. På denne bakgrunn fikk FINFO utviklet en løsning for slik distribusjon. Dette omfatter bl.a. informasjon om kurser vedrørende beste kjøperinteresser, beste selgerinteresser og siste omsetninger, samt akkumulert omsetningsvolum som registreres i systemet. Kurs- og selskapsinformasjonen distribueres hvert 2. minutt i systemets åpningstid (kl. 09:00-16:30). Pr. dags dato, er det 15 foretak som har avtale med FINFO om rett til distribusjon av slik informasjon. 3

4 Eierforholdet Fra oppstart var Norges Fondsmeglerforbund eneeier av FINFO. Som følge av den kommende MiFID-reguleringen, ble det klart at både OTC-systemet og Oslo Børs kunne bli utfordret av nye (utenlandske) markedsplasser som ville kunne etableres under et mindre rigid regelverk enn gjeldende børslov. Norges Fondsmeglerforbund og Oslo Børs diskuterte denne situasjonen våren 2006 og kom frem til en løsning hvor Oslo Børs kjøpte halvparten av aksjene i FINFO. Norges Fondsmeglerforbund skulle fortsatt administrere selskapet. Økonomi og drift Driften av OTC-systemet finansieres gjennom avgifter fra selskaper, informasjonsdistributører og meglere. FINFO har ikke hatt som strategi å ekspandere inn i andre markedssegmenter eller å tjene mest mulig penger for eierne. Avgiftene har stort sett vært holdt uendret gjennom 10 år. Avgiften på selskapene ble riktignok satt opp i 2006 som følge av økt ressursbruk i Norges Fondsmeglerforbund knyttet til et stort antall registrering av nye selskaper. Med unntak av etableringsåret 1999, har FINFO gått med overskudd. Overskuddet var størst i 2007 (ca. NOK 3,4 mill før skatt). I 2008 ble FINFO kåret til Gaselle-bedrift. Hvordan OTC-systemet fungerer Tilknyttede brukere (meglere) av OTC-systemet registrerer kjøps- og salgsinteresser (ordre), samt rapporterer omsetninger i de enkelte aksjer som er registrert i systemet. Alle kursene er tilgjengelige for andre meglere. Disse kan se på sitt skjermbilde identiteten til andre meglere som har lagt inn interesser i systemet. Systemet generer også som sendes mellom meglere som har lagt inn motsvarende interesser i systemet. Meglere som har motsvarende interesser tar så telefonisk kontakt med hverandre og avtaler handler dersom de blir enige. Det er kun kjøpstransaksjoner som rapporteres i systemet, hvor kjøpende megler har plikt til å rapportere disse transaksjonene. Selgende megler har plikt til å kontrollere at kjøpende megler har rapportert den aktuelle transaksjon. Meglerne er ikke bundet til å gjennomføre handel til den indikerte kjøps- eller salgskursen som han/hun har lagt inn i systemet. Likeledes er ikke meglerne bundet til å handle med den megleren som står øverst på listen når flere meglere har lagt inn en interesse i samme selskap til samme kurs. I så måte skiller systemet seg fra en børs, hvor meglerne er bundet av de kurser som legges inn i børsens handelssystem og hvor det skjer en automatisk matching etter fastsatte prioriteringsregler. Dersom FINFO hadde innført lignende bindende handelsregler, måtte FINFO søkt konsesjon som regulert markedsplass noe FINFO ikke har intensjon om å bli. Regulering av handel med unoterte aksjer Omsetningen av unoterte aksjer er ikke uregulert. Hvilke rettsregler som gjelder, er nærmere beskrevet i et dokument om regulering av OTC-markedet som finnes på Norges Fondsmeglerforbunds hjemmeside. For meglerforetakene foreligger det ikke vesentlige forskjeller i det regelverk som styrer disse foretakenes virksomhet med hensyn til handel og rådgivning knyttet til børsnoterte og unoterte aksjer. Verdipapirhandelloven og standarder for forretningsskikk skiller ikke mellom børsnoterte og unoterte aksjer. I forhold til ikke-profesjonelle investorer vil det imidlertid være en utvidet veiledningsplikt. For investorene gjelder det noe mildere atferdsregler. Forbudsbestemmelsene i 4

5 verdipapirhandelloven mot innsidehandel og markedsmanipulasjon gjelder ikke handel med unoterte aksjer, men slik handel kan rammes av andre bestemmelser i verdipapirhandelloven og i straffeloven. Videre gjelder ikke meldepliktsreglene i verdipapirhandelloven, dvs. bestemmelsene som pålegger primærinnsidere å offentliggjøre sine handler og bestemmelsene som pålegger aksjonærer å flagge når de kjøper seg over eller selger seg under en flaggeterskel. Bestemmelsene om tilbudsplikt gjelder heller ikke. Investorenes selvstendige undersøkelsesplikt vedrørende de selskaper de investerer i vil være noe utvidet fordi investorene beveger seg inn i et marked der relevant informasjon normalt vil være noe vanskeligere tilgjengelig. For selskapene gjelder mindre stramme krav til selskapenes løpende informasjon overfor aksjonærer og markedet i sin alminnelighet. Selskaper som har søkt børsnotering har informasjonsplikt tilsvarende børsnoterte selskaper. De fleste selskapene på OTC-listen er norske allmennaksjeselskaper eller aksjeselskaper. Disse reguleres av norsk selskapslovgivning og regnskapslovgivning. Utenlandske selskaper på OTC-listen er regulert av sitt hjemlands lovgivning. 5

6 Omsetning registrert i OTC-systemet Som nevnt i avsnittet om hvordan OTC-systemet fungerer, er det kun kjøpstransaksjoner som rapporteres i OTC-systemet. Omsetningen i OTC-systemet har siden oppstart i august 1999 vært svært varierende, (jfr. diagram nedenfor). I perioden august til desember 1999 ble det registrert handler for ca. NOK 4,3 mrd. I år 2000 var tilsvarende tall ca. NOK 15,9 mrd. Omsetningen gikk så betydelig ned i 2001 sammenlignet med Samlet ble det registrert omsetning på ca. NOK 2,7 mrd. Omsetningen ble ytterligere redusert til NOK ca. 1,5 i Fallet fortsatte i 2003 til ca. NOK 569 mill. Omsetningen i 2004 ble noe mer enn doblet sammenlignet med 2003, og det ble registrert omsetninger for ca. NOK 1,3 mrd. Omsetningen i årene 2005 til 2007 nådde nye rekorder med henholdsvis ca. NOK 16,5 mrd., ca. NOK 21,4 mrd. og ca. NOK 21,4 mrd. Etter noen toppår med omsetning i OTC-markedet sank omsetningen i 2008 kraftig og endte på ca. NOK 4,1. mrd. Den totale omsetningen i 2008 var omtrent på tilsvarende omsetningsnivå som på ett kvartal i Omsetningsreduksjonen skyldes i stor grad finanskrisen som slo ut for fullt høsten Omsetning og handler på OTC-listen, : Omsetning Antall kjøpstransaksjoner Omsetning (mill.) Antall kjøpstransaksjoner 6

7 Statistikken viser at det er sammenheng mellom kursutviklingen på Oslo Børs og omsetningen av unoterte aksjer. Investorenes aktivitet i OTC-aksjer synker når aksjekursene og aktiviteten viser fallende tendens på Oslo Børs, (jfr. diagram nedenfor). Når usikkerheten blant investorene er økende, viser erfaringen at disse først og fremst konsentrerer seg om aktiviteten på de tradisjonelle børsene. Omsetning på OTC-listen og Oslo Børs indekser, : Oslo Børs - Benchmark Index (OSEBX) Oslo Børs - Small Cap Index (OSEXS) Omsetning på OTC-listen

8 Selskapene på OTC-listen FINFO stiller tre basiskriterier for å bli registrert på OTC-listen. Markedsverdien på selskapet skal være minimum 20 millioner kroner basert på siste emisjonskurs. Det skal være minimum 50 aksjonærer, fortrinnsvis eksterne som er uavhengige av ledelsen og gründere. I tillegg skal selskapet ha eksistert i minimum et år. Aksjer som registreres i systemet skal være registrert i VPS eller et annet verdipapirregister. Registrering av nye selskaper, samt sletting av selskaper, skjer etter beslutning av administrasjonen i Norges Fondsmeglerforbund, eventuelt etter konsultasjon med aksjemarkedskomiteen. Ved oppstart av OTC-systemet i 1999 ble det registrert 64 selskaper. Ved årsskiftet 1999/2000 var antall registrerte selskaper økt til 127. Ved utgangen av 2000 var det registrert 157 selskaper. Ved utgangen av årene var det registrert henholdsvis 142, 128, 117, 108, 119, 155, 144 og 116 selskaper. Pr. 16. august 2009 er det registrert 110 selskaper. Totalt har 369 selskaper vært registrert på OTC-listen de siste ti årene. Selskapene i OTC-systemet er inndelt i to kategorier som ofte betegnes som A- og B- listen. Selskapene på A-listen har inngått avtale med FINFO hvor selskapene forplikter seg til å publisere selskapsinformasjon til markedet. Oversikt over antall selskaper på OTC-listen ved utgangen av hvert år, inkludert antall nye og avregistrerte selskap pr. år er vist i tabellen nedenfor: År Antall selskap ved utgangen av året Antall nye selskap Antall avregistrerte selskap (pr. 16. august)

9 En oversikt over virksomheten til selskapene som er registrert på den såkalte A-listen pr. 16. august 2009 er vist i diagrammet nedenfor: 6 % 18 % 3 % 3 % 10 % 26 % Industri Annen virksomhet Offshore/shipping/transport Eiendom It/kommunikasjon Media/forlagsvirksomhet Handel 34 % 9

10 Fra OTC til børs Registrering på OTC-listen har vist seg å oppfylle en viktig funksjon for små og mellomstore bedrifter som ønsker en finansieringskilde for ekspansjon. For svært mange selskaper som ønsker registrering på OTC-listen, er dette første steg mot notering på Oslo Børs eller Oslo Axess. Dette var særlig synlig i årene fra 2005 til 2008 da en rekke selskaper innen olje og offshore-sektoren ble registrert på OTC-listen. Forløpet var ofte prosjekter som ble finansiert gjennom aksjeemisjoner og obligasjonsemisjoner i det unoterte markedet. Kjøperne av aksjene stilte som krav at selskapet ble registrert på OTC-listen straks emisjonen var gjennomført, for å kunne omsette aksjene eller i det minste observere en markedsbestemt aksjekurs. En god del av disse selskapene hadde kort eller ingen kommersiell historie og var i oppbygningsfasen. Det ble gitt dispensasjon til kravet om et års driftshistorikk fordi slike selskaper var høyt kapitalisert og hadde mange aksjonærer. OTC-systemet bidro utvilsomt til at svært mange prosjekter i denne sektoren kunne realiseres. Oversikt over antall selskaper som har blitt flyttet fra registrering på OTC-listen til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess: År Oslo Børs Oslo Axess (oppstart 2.mai 2007) januar til 16. august Et utvalg av selskapene som har vært gjenstand for registrering på OTC-listen i forkant av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess er nevnt nedenfor: Offshoreselskapet Seadrill Ltd. var registrert på OTC-listen fra og frem til notering på Oslo Børs Industriselskapet Aker Floating Production ASA registrert på OTC-listen og børsnotert Aker Exploration AS var også registrert på OTC-listen fra og frem til da selskapet ble notert på Oslo Axess. Innenfor fiskeoppdrett og eksport er Lerøy Seafood Group ASA blant selskapene som har vært registrert på OTC-listen (fra ) i forkant av notering på Oslo Børs. Grieg Seafood ASA er et annet fiskeoppdrettselskap som har hatt en kort visitt på OTC-listen (fra ) før notering på Oslo Børs

11 Marine Farms ASA var registrert på OTC-listen fra og frem til da det ble notert på Oslo Børs. IT-selskaper: Global IP Solutions (GIPS) Holding AB var registrert på OTC-listen fra notering på Oslo Børs Telecomputing ASA, registrert på OTC-listen og notert på Oslo Børs Eiendomsselskaper: Northern Logistic Property ASA, registrert på OTC-listen og notert på Oslo Børs Scandinavian Property Development ASA, registrert på OTC-listen fra og frem til notering på Oslo Børs Norwegian Property ASA, registrert på OTC-listen og børsnotert Emisjoner Fra og med 2006 begynte FINFO å utarbeide statistikk for emisjoner i selskaper registrert i OTC-systemet. I 2006 og 2007 var emisjonsaktiviteten høy i OTC- registrerte selskaper. Totalt ble det innhentet henholdsvis ca. NOK 26,9 mrd. og ca. NOK 20,4 mrd. i egenkapital til selskapene. Emisjonsaktiviteten falt betydelig i 2008 og gjenspeiler den lave omsetningen for året; ikke mer enn ca. NOK 4,9 mrd. ble hentet inn i markedet. Tross liten emisjonsaktivitet i 2008, viser tallene at OTC-registrering fyller en viktig funksjon for små og mellomstore bedrifter som vil bruke aksjemarkedet som finansieringskilde for ekspensjon. Emisjonsaktiviteten står ikke langt tilbake for tilsvarende aktivitet på Oslo Børs og har vært høyere enn for selskaper på Oslo Axess. Oversikt over emisjoner på Oslo Børs, Oslo Axess og OTC-listen pr (i mrd.): År OTC Oslo Børs Oslo Axess (oppstart 2. mai 2007) ,9 56, ,4 53,2 4, ,9 13,2 1,9 Januar 16. august ,36 26,0 0,34 11

12 Omsetning i OTC-selskapene Oversikt over de 5 mest omsatte selskapene de siste ti årene er vist nedenfor: januar 16. august 2009 Omsetning Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) Storm Real-Estate Fund AS (STOR) Yantai Raffles Shipyard Ltd. (YRSL) Flex LNG Limited (FLNG) Master Marine AS (MAMA) Omsetning Flex LNG Limited (FLNG) Seawell Ltd. (SEAW) Yantai Raffles Shipyard Ltd (YRSL) Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) Sea Production Ltd (SEAP) Omsetning Sea Production Ltd (SEAP) Dockwise Ltd (DOCK) Yantai Raffles Shipyard Ltd (YRSL) Scandinavian Property Development ASA (SPDE) Standard Drilling ASA (STDR) Omsetning OffRig Drilling ASA (OFRD) Songa Drilling AS (SODR) Neptune Marine Oil & Gas Ltd. (NEPT) Thule Drilling ASA (THUL) Petromena AS (MENA)

13 2005 Omsetning SeaDrill Ltd. (SDRL) Songa Offshore ASA (SONG) Mosvold Drilling Ltd. (MOSD) GEO ASA (GEOC) Offshore Rig Services ASA (OFRS) Omsetning Oslo Børs Holding ASA (OSLO) Romsdals Fellesbank (ROFE) Idex ASA (IDEX) Sevan Marine ASA (SEMA) Active 24 (AISP) Omsetning Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) VPS HOLDING ASA (VPSH) Bergens Tidende AS (BTID) ScanWafer ASA (SCAN) Eiendomsspar AS (EISP) Omsetning Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (GIPS) Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS) Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) Eiendomsspar AS (EISP) Romsdals Fellesbank ASA (ROFE)

14 2001 Omsetning Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) Golar LNG Ltd (GOLA) Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (GIPS) Eiendomsspar AS (EISP) Active 24 ASA (AISP) Omsetning Telecomputing ASA (TCON) Fast Search & Transfer ASA (FAST) Tele 1 Europe AB (TEEU) Birdstep Technology (BIRD) Sense Communications International ASA (SENS) august desember 1999 Omsetning Telecomputing ASA (TCON) Tele 1 Europe AB (TEEU) Fast Search & Transfer ASA (FAST) Eiendomsspar AS (EISP) Alaris Media Network, Inc (ALAR)

15 Omsetningen over tid for en del utvalgte selskaper er vist nedenfor (for selskapene som er registrert på OTC-listen i dag, er omsetningen regnet frem til 16. august 2009): Selskap Omsetning Telecomputing ASA (TCON) ( ) Tele 1 Europe AB (TEEU) ( ) Thule Drilling AS (THUL) ( Yantai Raffles Shipyard Ltd. (YRSL) ( ) SeaDrill Ltd. (SDRL) ( ) Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO) ( ) Austevoll Seafood ASA (AUSS) ( ) Sea Production Ltd. (SEAP) ( ) Fast Search & Transfer ASA (FAST) ( ) Norwegian Property ASA (NPRO) ( ) Eksempler på selskaper som har vært registrert på OTC-listen: John Fredriksen har introdusert en rekke selskaper på OTC-listen. Ship Finance International Ltd., Seawell Ltd., SeaMetric International AS og Sea Production Ltd. er blant selskapene som er registrert på OTC-listen i dag. SeaDrill Ltd. og Dockwise Ltd. er blant Fredriksens selskaper som også har vært registrert på OTC-listen i forkant av notering på Oslo Børs. Det internasjonale riggselskapet SeaDrill Ltd. hadde en omsetning på mill. i løpet av den korte perioden hvor selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble siden notert på Oslo Børs og er i dag et av de mest likvide selskapene registrert på OBX. Selskapet tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester og har ca ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på 5 kontinenter. Dockwise Ltd. (tidligere Sealift Ltd.) hadde en omsetning på mill. under perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble senere notert på Oslo Børs. Dockwise Ltd. er et holdingselskap for Dockwise Group som består av fire av verdens ledende tungtransport- og olje/gass selskap; Dockwise Shipping B.V. Dockwise Yacht Transport LLC, Ocean Kinematics Inc. and Ocean Dynamics LLC. Flere Aker-selskaper har også vært registrert på OTC-listen; deriblant Aker BioMarine ASA, Aker Drilling ASA, Aker Exploration AS og Aker Floating Production ASA. Aker BioMarine ASA hadde en omsetning på 304 mill. i løpet av perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble senere notert på Oslo Børs. Aker BioMarine er et integrert bioteknologifirma som utvikler marineprodukter inkludert krill basert på fiskerier. 15

16 Aker Drilling ASA hadde en omsetning på 421 mill. i løpet av perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble senere notert på Oslo Børs, men ble strøket derfra Olje- og gasselskapet Aker Exploration AS hadde en omsetning på 85 mill. under perioden selskapet var registrert på OTC-listen ( ). Selskapet ble deretter notert på Oslo Axess. Aker Floating Production ASA var registrert på OTC-listen og hadde en omsetning på 150 mill. i denne perioden. Selskapet ble siden notert på Oslo Børs. Austevoll Seafood ASA var registrert på OTC-listen og ble siden notert på Oslo Børs. Fiskerikonsernet oppnådde en omsetning på mill. i løpet av de fire månedene selskapet var registrert på OTC-listen. Selskapet opererer i tre av verdens viktigste fiskeindustri land; Norge, Chile og Peru. 16

17 Verdipapirforetak Pr. dags dato er 20 av Norges Fondsmeglerforbunds medlemsforetak registrert som brukere av OTC-systemet. En oversikt over de største meglerforetakene målt ut i fra omsetning i OTC-systemet er vist nedenfor: 16. august august 2009 Omsetning Handler Pareto Securities AS (PA) ,26 SEB Enskilda AS (ESO) ,72 Carnegie ASA (CA) ,01 DnB NOR Markets (DNM) ,77 ABG Sundal Collier Norge ASA (ASC) ,01 Januar august 2009 Omsetning Handler SEB Enskilda AS (ESO) ,40 Pareto Securities AS (PA) ,95 Nordea Markets (ND) ,80 Fondsfinans ASA (FOF) ,11 Fearnley Fonds ASA (FE) , Omsetning Handler Pareto Securities AS (PA) ,08 SEB Enskilda AS (ESO) ,55 DnB NOR Markets (DNM) ,24 Fondsfinans ASA (FOF) ,67 Arctic Securities ASA (ARC) , Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,23 SEB Enskilda ASA (ESO) ,18 ABG Sundal Collier Norge ASA (ASC) ,21 DnB NOR Markets (DNM) ,40 Carnegie ASA (CA) , Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,98 SEB Enskilda ASA (SE) ,62 Fearnley Fonds ASA (FE) ,98 Carnegie ASA (CA) ,44 ABG Sundal Collier Norge ASA (SU) ,58 17

18 2005 Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,80 Fearnley Fonds ASA (FE) ,89 Enskilda Securities ASA (OR) ,44 Carnegie ASA (CA) ,68 DnB NOR Markets (DNM) , Omsetning Handler Pareto Securities ASA (PA) ,28 DnB NOR Markets (DNM) ,44 First Securities ASA (FI) ,18 Enskilda Securities ASA (OR) ,46 Fondsfinans ASA (FO) , Omsetning Handler Enskilda Securities ASA (OR) ,63 Fondsfinans ASA (FO) ,63 DnB Markets (DN) ,05 ABG Sundal Collier Norge ASA (SU) ,80 Alfred Berg Norge (AB) , Omsetning Handler Orkla Enskilda Securities ASA (OR) ,53 ABG Sundal Collier Norge ASA (SU) ,69 Pareto Securities ASA (PA) ,23 DnB Markets (DN) ,78 Fearnley Fonds ASA (FE) , Omsetning Handler Orkla Enskilda Securities ASA (OR) ,44 Pareto Securities ASA (PA) ,52 Gjensidige NOR Equities ASA (GN) ,51 DnB Markets (DN) ,06 Fearnley Fonds (FE) , Omsetning Handler Carnegie ASA (CA) ,92 ABG Sundal Collier ASA (ASC) ,26 DnB Markets (DN) ,07 SEB Enskilda AS (ESO) ,43 Pareto Securities AS (PA) ,54 18

19 16. august - desember 1999 Omsetning Handler DnB Markets (DN) ,54 Carnegie ASA (CA) ,93 SEB Enskilda AS (ESO) ,81 RS Platou Markets AS (PLA) ,29 ABG Sundal Collier ASA (ASC) ,75 Avslutning En rekke personer har bidratt til at satsingen på OTC-systemet har vært vellykket. Meglerforetakene som benytter OTC-systemet er selvsagt motoren i systemet. Det er meglerforetakene som introduserer nye selskaper på OTC-listen, ofte etter å ha bistått selskapene med å skaffe finansiering i aksjemarkedet. Det er meglerne som skaper interesse for selskapene blant investorene gjennom presentasjoner, analyser og rådgivning. Uten denne aktiviteten fra meglernes side ville det ikke blitt omsetning i aksjene. Oslo Market Solutions (Manamind) har levert og drifter IT-systemet. De ansatte i Oslo Market Solutions har bidratt med ideer og løsninger i utviklingen av systemet fra oppstart og frem til i dag. Driften har vært upåklagelig, og det er ytterst sjeldent at systemet ligger nede. Adm. dir. Hugo Sundkjer og veteranen Dag Hasvold forstår godt hvordan markedet fungerer og har bidratt til at systemet har de funksjonene det er behov for og er dimensjonert i forhold til dette behovet. Ansatte i Norges Fondsmeglerforbund har bidratt på ulikt vis gjennom årene. Frede Aas Rognlien var sentral under utvikling av systemet, utarbeidelse av avtale- og regelverket, samt driften av systemet frem til 2004 da Rognlien sluttet i Norges Fondsmeglerforbund. Etter 2004 overtok Mette Christin Eriksen som fikk et stort ansvar i perioden 2005 til 2006 da en rekke selskaper ble registrert på OTC-listen og aktiviteten i annenhåndsmarkedet var stor. Heidi Helliesen overtok da Eriksen sluttet i Hun kom inn i en periode hvor aktiviteten var på vei ned. I nedgangsperioder oppstår nye utfordringer; det må fokuseres mer på informasjon fra selskapene og særlig at selskapene oppfyller sine forpliktelser til å informere markedet om kursrelevante hendelser. Per Broch Mathisen har hatt det overordnede administrative ansvar gjennom hele perioden og er selskapets forretningsfører. Styret i Norges Fondsmeglerforbund utgjorde styret i FINFO frem til Oslo Børs kjøpte halvparten av aksjene i Styret i FINFO fikk da en sammensetning med tre representanter fra meglerbransjen og to representanter fra Oslo Børs. Styret består i dag av Per-Ove Breivold (styreleder), Tom Kristoffersen, Ole Henrik Bjørge, Anders Brodin og Geir Heggem. 19

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer 1. Hvordan fungerer OTC-systemet for meglerne? OTC-systemet er et informasjonssystem for unoterte aksjer, og må ikke forveksles med en børs. I korthet fungerer

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009 BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010 Vedtak og uttalelser 2009 Juridisk direktør Atle Degré 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 5 1.3 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Innføringen av MiFID I og påvirkningen i markedet fra markedsaktørers perspektiv

Innføringen av MiFID I og påvirkningen i markedet fra markedsaktørers perspektiv Innføringen av MiFID I og påvirkningen i markedet fra markedsaktørers perspektiv Ane Franziska Baltzersen Masteravhandling innen bedriftsøkonomisk analyse Masterstudiet i økonomi og administrasjon Høgskolen

Detaljer