EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner"

Transkript

1 FoU-prosjekt nr EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 ( ) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Jan Rune Martinsen PROSJEKTLEDER (NAVN, DATO OG SIGN.) Arne Jorde FORFATTERE (TITTEL, NAVN OG FIRMA) Odd Arnesen, InterConsult Group ASA Kjell Bergh, Nemko AS Bjørn Fossum, Post- og teletilsynet Terje Heggelund, InterConsult Group ASA Arne Jorde, InterConsult Group ASA Geir Nærland, Telesafe AS Jon Erik Skau, ABB Installasjon AS Arne Uv, Siemens A/S ELEKTRONISK ARKIVADRESSE P:\516216\FORSIDE.DOC PROSJEKTNR OPPDRAGSGIVER Statsbygg FINANSIERT AV Statsbygg Norges forskningsråd InterConsult Group ASA Post- og teletilsynet Siemens A/S Nemko AS Telesafe AS ABB Installasjon AS SAKSNR. OG DOKUMENTNR. Henvendelser kan rettes til: Statsbygg Postboks 8106 dep 0032 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Rapporten er utarbeidet av på oppdrag fra Statsbygg.

2 FORORD Anvendelse av elektroteknisk utstyr i bygningsinstallasjoner har økt vesentlig gjennom de senere år. Elektroteknisk utstyr omgir seg med elektriske og magnetiske felt samt ledningsbundet elektrisk støy. Samtidig skal det fungere i det totale "støybilde" der også annet elektrisk utstyr bidrar. EU's EMC-direktiv har satt overordnede krav til elektromagnetisk sameksistens (EMC) og har utarbeidet en rekke standarder for elektroteknisk utstyr. Standardene dekker imidlertid ikke installasjoner og sammensatte anlegg. Statsbygg eier og forvalter en stor og kompleks bygningsmasse som varierer fra de enkleste kontorbygg til avanserte forsknings- og laboratoriebygg. Gjennom flere år er det registrert problemer med ofte manglende elektromagnetisk kompatibilitet i byggene. Statsbygg har derfor i samarbeid med InterConsult Group ASA tatt initiativ til å få utarbeidet en praktisk rettet EMC-håndbok for planlegging og utførelse av elektromagnetisk kompatible installasjoner i bygninger. Håndboken er bearbeidet i en arbeidsgruppe bestående av sentrale medarbeidere fra deltagende firma/organisasjoner, som med ulike ståsted har erfaring fra behandling av elektrotekniske installasjoner. Håndboken er skrevet med tanke på å kunne brukes av "alle", men henvender seg spesielt til saksbehandlere hos byggherrer, rådgivende ingeniører og installatører. Håndboken er ment å være en oppslagsbok, og har kapittelinndeling i henhold til bygningsdelstabellen NS Prosjektet er finansiert av Statsbygg, NFR-programmet "Norinstall" og deltagende firma. Oslo, desember 1998 Statsbygg

3 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 KONSEKVENSER FOR ANDRE FAG... 5 BYGG / ARKITEKT...5 VVS...6 KONKRETE EMC-RETNINGSLINJER ELKRAFT Generelle anlegg Bæresystemer Jording Lynvernanlegg Høyspenning Fordelingskabler Nettstasjoner Fordelinger Inntaks- og stigeledninger Hovedfordeling Underfordelinger Fordelinger for drift av VVS LYS Kursopplegg for lys og stikk Kursopplegg for nødlysanlegg Belysningsutstyr Utstyr for nødlys Elvarme Kursopplegg for varme Varmeovner Flatvarmeanlegg Varmekabler Driftsteknisk , 4612 Kursopplegg for drift og virksomhet , 463 Utstyr for bygningsdrift og virksomhet TELE OG AUTOMATISERING Generelle anlegg Datakommunikasjon Telefon Alarm- og signal Lyd- og bilde Automatisering ANDRE INSTALLASJONER Reservekraft Reservekraftaggregat Avbruddsfri strømforsyning (UPS) Heisanlegg Frekvensomformere UTENDØRSANLEGG Utendørs elkraft VEDLEGG A TERMINOLOGI OG TEKNISKE BEGREPER... 65

4 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 3 Innholdsfortegnelse VEDLEGG B EMC SOM PROBLEMOMRÅDE B.1 HVA ER EMC?...71 B.2 ULIKE TYPER FORSTYRRELSER...72 VEDLEGG C DIREKTIVER OG NORMER C.1 SAMMENFATNING OM DIREKTIVER...74 C.2 SAMMENFATNING OM EMC-NORMER...75 C.3 SAMMENFATNING OM INSTALLASJONSNORMER...76 C.4 DIREKTIVER...76 C.5 EMC-DIREKTIVET...77 C.6 NORMER...78 C.6.1 EMC normkonseptet C.6.2 Miljøklasser C.6.3 Installasjonsnormer/veiledninger/forskrifter C.7 ANNEKS 1 - HARMONISERTE EUROPANORMER...87 C.7 ANNEKS 2 - BASISNORMER...89 VEDLEGG D GENERELLE EMC-RETNINGSLINJER FOR BYGNINGER D.1 SPENNINGSSYSTEMER...91 D.2 UTFØRELSE AV JORDELEKTRODE...92 D.3 STRUKTURERING AV JORDINGSANLEGGET I ET BYGG...92 D.4 STRUKTURERING FOR ELEKTROMAGNETISK SAMEKSISTENS...96 D.5 TELEMATIKK- OG SIGNALTEKNISKE ROM...97 VEDLEGG E ETTERKONTROLL OG DOKUMENTASJON E.1 DOKUMENTKONTROLL...98 E.1.1 EMC Arkiv E.2 ETTERKONTROLL...99 E.2.1 Kontroll underveis E.2.2 Visuell kontroll E.2.3 Kontrollmåling E.2.4 Elektrisk kontroll E.2.5 EMC målinger E.3 INNDELING AV INSTALLASJONER VEDLEGG F MÅLEPROSEDYRER F.1 MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND FOR JORDELEKTRODE F.2 MÅLING AV STRÅLT OG LEDNINGSBUNDEN STØY F.3 ESD-MÅLINGER (ELEKTROSTATISKE UTLADNINGER), STATISK ELEKTRISITET F.4 MÅLING AV ISOLASJONSMOTSTAND/LEKKSTRØMMER TIL JORD F.5 MÅLING AV MAGNETISKE FELT F.6 EMC MÅLING AV KABLER VEDLEGG G EMC-FORHOLD VED FØRINGSVEIER

5 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 4 Innledning Innledning Elektrotekniske installasjoner i bygg var i tider før moderne elektronisk utstyr ble vanlig, basert på bruk av elektrisiteten som energielement. Spenninger og strømmer var generelt av en slik størrelse at mindre avvik fra normale verdier ikke hadde vesentlig betydning for funksjonsdyktigheten av det utstyr som ble forsynt. Belastningsobjektene var dessuten med få unntak passive; det ble ingen uheldige tilbakevirkninger i nettet fra belastningene. Gjennom de senere år har det skjedd en stadig økende bruk av elektrisiteten som signalelement, først og fremst gjelder dette tele-/datakommunikasjon, men også gjennom utstrakt bruk av elektronikk på utstyrssiden. Nivåene på de strømmer og spenninger som brukes i signalteknikken, er av en slik størrelse at de utilsiktet kan bli påvirket på flere måter. Det kan eksempelvis være uønskede signaler via det elektriske ledningsnettet. Kraftelektroniske utstyrskomponenter for motor- og varmestyringer, likerettere i PCutstyr, UPS-installasjoner etc. gir harmoniske strøm- og spenningskomponenter i kraftforsyningsnettene og kan forstyrre annet tilkoblet utstyr. Elektriske ledninger og elkrafttekniske utstyrskomponenter som transformatorer omgir seg dessuten med elektromagnetiske (luftbårne) felt som kan forstyrre elektroniske kretser og utstyr. Det er derfor nødvendig å sette grenser, både for utsendelse (emisjon) av støy fra et gitt utstyr, og for utstyrets evne til å tåle støy (støyfølsomhet, immunitet). Dette fordi utstyr for ulike formål skal fungere sammen uten å påvirke hverandres funksjonalitet, og det må gis regler for elektromagnetisk sameksistens/forenlighet/kompatibilitet (electromagnetic compatibility = EMC). Gjennom EØS-samarbeidet er Norge forpliktet til å følge EUdirektiv 89/336/EØS, som omhandler krav til EMC. Direktivet blir fulgt opp med en rekke standarder som også blir forpliktende for Norge. Standardene knyttet til EMC setter først og fremst krav til det enkelte utstyr, mens det så langt er gjort mindre med retningslinjer for riktig utførelse av elektroinstallasjonene som helhet. Noen av de installasjonsretningslinjer/-veiledninger som finnes er benyttet som underlagsmateriale for denne boken. En rekke byggherrer (bl.a. Statsbygg) har erfart problemer omkring manglende elektromagnetisk kompatibilitet i nyere bygg der det har vært utstrakt bruk av elektronisk utstyr. EMC- relaterte problemer vil i ytterste konsekvens kunne ha negative økonomiske følger for byggherrer og brukere. Med erkjennelse av at kompetansen på området er liten i Norge, har Statsbygg derfor tatt initiativet til å utarbeid en håndbok for ivaretakelse av EMC-forhold i bygninger. Håndboken bygger på en forprosjektrapport utarbeidet av ICG (IGP). Hovedmål har vært å utarbeide en anvendelsesrettet EMC-håndbok med mest mulig konkrete retningslinjer tilpasset saksbehandlere som planlegger eller følger opp utførelsen av elektrotekniske installasjoner i bygninger. Det presiseres at EMC-håndboken ikke må betraktes som en forskrift eller et myndighetskrav, men derimot anbefalinger til en god installasjonspraksis mhp. EMC i bygningsinstallasjoner. Bygningsdelstabellen i NS 3451 er lagt til grunn for redigeringen av håndbokens hoveddel og de enkelte punktene her er søkt behandlet ut fra de mest aktuelle "problemer" og tiltak for å løse disse. Standarder og normer er under stadig endring. Dette medfører at de henvisningene som er benyttet i denne sammenhengen ikke til enhver tid vil være de gjeldende, og det anbefales at brukerne av denne håndboken holder seg orientert om utviklingen innen dette fagfeltet.

6 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 5 Konsekvenser for andre fag Konsekvenser for andre fag Bygg / arkitekt For at den elektromagnetisk sameksistens (EMC) i et nybygg eller eksisterende bygg skal bli best mulig, er det av avgjørende betydning å kunne påvirke plassering av tekniske rom og føringsveier på et tidligst mulig stadie i et bygge- eller rehabiliteringsprosjekt. Helst bør dette være fastsatt på et overordnet nivå allerede i byggeprogram. De viktigste EMC-relaterte retningslinjer og avklaringer for bygg-/arkitektfaget er som følger: Påse at av elkrafttekniske rom slik som; transformatorrom, hovedtavlerom, UPS-rom, etc. plasseres i tilstrekkelig avstand fra tele-/datarom og personellrom, se forøvrig beskrivelse kap.411, 42 og 432. Se til at jordelektrode utføres som beskrevet i kap.412. Tilrettelegge for aktiv bruk av armering og ledende konstruksjoner i bygget til utjevningsjording. Dette krever planlegging og koordinering tverrfaglig. For bygg med lynvernanlegg, må løsninger på oppfangernett på tak og nedleder utvendig på fasade drøftes så tidlig som mulig i prosjektet. Spesielt hvis metalliske konstruksjoner skal brukes aktivt som nedledere, krever dette spesielle tiltak i byggeperioden. Lynvernanlegg er nærmere beskrevet i kap.413, samt vedlegg C. Tilfluktsrom har spesielle krav til jording, kabelgjennomføringer og nødstrømforsyning som må avklares og koordineres. Det er av avgjørende betydning at det tilrettelegges for optimale føringsveier med hensyn på EMC. Dette krever koordinering tverrfaglig så tidlig som mulig i et prosjekt. Avklare på et tidlig tidspunkt behovet for skjermrom (sentrale telematikk- og datarom bør skjermes i henhold til totalforsvarets forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjonsanlegg). Plassering og detaljert løsninger for utførelsen av skjermrom må fastsettes tidlig i planleggingsfasen.

7 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 6 Konsekvenser for andre fag VVS For at den elektromagnetisk sameksistens (EMC) i et nybygg eller eksisterende bygg skal bli best mulig, er det av avgjørende betydning å koordinere plassering av tekniske rom i forhold til hverandre, samt påse at føringsveier for VVS ikke innfører EMC-problemer. Det er derfor viktig at en på et tidligst mulig stadie i bygge- eller rehabiliteringsprosjekter, koordinerer og fastsetter aktuelle EMC-relaterte krav knyttet til VVS anlegget. De viktigste EMC-relaterte retningslinjer og avklaringer for VVS-faget er som følger: Plassere kraftkrevende VVS anlegg nærmest mulig hovedfordeling og fordelingstransformator. Dette må koordineres så tidlig som mulig i et byggeprosjekt.. Jordingsmuffe (tjømemuffe) på avløpsrør av plast er ikke lengre påkrevet i bygg med TN-S spenningssystem. For bygg med IT-spenningssystem skal tjømemuffe bare brukes etter nærmere vurderinger i forbindelse med våtrom. Dette må avklares og koordineres før byggingen starter. Som hovedregel søke å unngå gjennomgående rør og kanaler gjennom tele-/datarom. Hvis rør likevel må gå gjennom denne typen rom, må det påmonteres en isolerende overgang på utsiden av rommet. Se kap.411. Det må påses at det stilles EMC-krav til fordelinger og utstyr for VVS inkl. frekvensomformere. Dette er nærmere beskrivelse kap.434 og kap.63.

8 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 7 Denne håndboken omhandler anbefalinger til god installasjonspraksis. Kapittelinndelingen er basert på bygningsdelstabellen i NS Anbefalingene er redigert inn i de kapitlene som elektroentreprisene omhandler. Dette gjelder: 4 Elkraft 5 Tele-og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs For hvert underkapittel er det beskrevet diverse relevante henvisninger, konkrete retningslinjer for prosjektering og utførelse, samt retningslinjer for dokumentasjon og etterkontroll. Spesielt kan det nevnes at det for en del av EMC-kravene som settes til utstyr, er det muligheter for etterkontroll, men i stor grad vil mulighetene for å oppnå et akseptabelt elektromagnetisk miljø være avhengig av den dokumentasjon som skal foreligge fra leverandør med hensyn til støyemisjon og immunitet. Derfor vil de tekniske underlagsdokumenter for utstyret være viktige ved eventuelle usikkerheter om spesifiserte krav er tilfredsstilt. Ved overtakelse av bygget er det særdeles viktig for byggets eier at alle dokumenter blir systematisert, og at eventuelle uklarheter omkring EMC-messige forhold blir tatt opp med involverte utstyrsleverandører. All dokumentasjon av denne art må inngå som egne dokumenter i et "EMC-arkiv" og skal være en del av internkontrollen for bygget. Slike dokumenter kan dermed hentes frem ved eventuelle nyinstallasjoner/endringer av apparater/utstyr. Relevante normer og installasjonsretningslinjer er presentert i vedlegg C. 4 Elkraft Bygningsdelstabellens kapittel 4 inneholder underkapitler som omhandler alle typer elkrafttekniske anlegg. Håndboken omhandler alle underkapitlene på 2-sifret nivå. Når det gjelder 3- og 4-sifret nivå så er ikke alle disse underkapitlene omhandlet som et eget kapittel. Kapittel 4 inneholder følgende: 41 Generelle anlegg 42 Høyspenning 43 Fordelinger 44 Lys 45 Elvarme 46 Driftsteknisk 41 Generelle anlegg Under generelle anlegg omhandles følgende: 411 Bæresystemer 412 Jording

9 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side Lynvernanlegg 411 Bæresystemer Henvisning Forskrifter og myndighetskrav: Lavspenningsforskrifter; FEB 91 FEL 99 Normer og installasjonsretningslinjer: NEK 400 EN Orientering Med bæresystemer menes følgende komponenter: kabelbroer/kabelstiger kabelkanaler/veggkanaler/gulvkanaler armaturskinner nedføringstaver kombinerte føringer for gass og elektro branntettinger, gass og trykktette gjennomføringer, inntaksrør, etc. Bæresystemer kan være kilde til elektromagnetisk støy som følge av: Strømmer i bæresystemene ved : - jordfeil på de elektriske installasjoner eller utstyr tilknyttet disse - sammenkobling mellom nøytral- og jord ute i installasjonen, dvs. IKKE rendyrket 230/400 TN-S systemer. Potensialforskjell mellom metalliske bæresystemer Retningslinjer prosjektering Følgende EMC-relaterte retningslinjer knyttet til bæresystemer må ivaretas i forbindelse med prosjektering: Plassere sentrale føringsveier for kraftkabler med god avstand ( >1m) til følsomt elektronisk utstyr. IT-kabler og kraftkabel på sentrale føringsveier bør plasseres i god avstand fra hverandre. Det må derfor påses at det tas høyde for en avstand mellom føringsveier for IT- og elkraft slik at anbefalte kabelavstander i tabell (kap.431) kan opprettholdes. Benytte bæresystemene aktivt som jordplan i bygg ved at disse kobles sammen der det er mulig, dvs. mest mulig kontinuerlige. Sentrale føringsveier bør om mulig legges utenfor rom med følsomt elektronisk utstyr.

10 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 9 Alle inn- og utgående føringer/forbindelser til bygg, IT-rom, etc. anbefales i et felles punkt ("single entry"), jmf. figur C.2 (vedlegg C). Strukturere elkraft- og tele/data-installasjoner etter samme topologi, dvs. samme føringstrasèer frem til fordelinger og videre frem til uttak/utstyr innenfor hvert dekningsområde. Dette for å skape minst mulig sløyfer mellom IT- og kraftkabler, samt kabler og jordsystemet. Figur viser typisk måte å strukturere elkraft- og tele/data på i nye bygg. Her må man imidlertid ta hensyn til de anbefalte avstandskrav mellom IT- og elkraftkabler, jmf. tabell og Figur 411.1: Strukturering av "felles" føringstrasèer for elkraft og tele-/data i bygninger Retningslinjer utførelse Følgende EMC-relaterte installasjonsretningslinjer knyttet til bæresystemer må ivaretas: Benytte metalliske skilleplater for oppdeling av elkraft- og tele-/datatekniske kabler i metalliske kanaler og på broer der minimumsavstander ikke kan oppnås. Det er viktig at skilleplater er kontinuerlig forbundet til kanaler/broer. Metalliske kabelbroer og kanaler skal ha en kontinuerlig elektrisk forbindelse. Dersom det av praktiske eller branntekniske årsaker må brytes gjennom brannskiller e.l., skal kabelbroer likevel forbindes med hverandre. Tilbehøret ved skjøting og avgrening skal ha samme overflatebehandling som kabelstiger/kanaler.

11 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 10 Alle metalliske deler forbindes med hverandre på en slik måte at det oppnås god elektrisk kontakt i alle skjøter, etc. Eventuelle lakkerte flater må rengjøres. I tvilstilfeller kan tannskiver som skjærer gjennom overflaten benyttes. Se forøvrig vedlegg G. Retningslinjer for dokumentasjon og etterkontroll Dokumentert kontroll av bæresystemet med henblikk på kontinuitet og jording. Dette bør verifiseres i form av sjekkliste/testprotokoll. Dokumentert kontroll av minimumsavstander mellom føringsveier for IT og elkraft slik at man oppnår fornuftige kabelavstander. Kontrollere at prosjekteringsunderlaget og dokumentasjonen er i henhold til de forutsetningene som er lagt til grunn for installasjonen. Kontrollere at installasjonene er utført i henhold til prosjekteringsunderlaget og monteringsanvisninger.

12 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side Jording Henvisning Forskrifter og myndighetskrav: Lavspenningsforskrifter; FEB 91 FEL 99 Forskrifter for forsyningsanlegg, FEA-F 95 Forskrift om elektrisk utstyr, FEU 95 Normer og installasjonsretningslinjer: NEK 400 IEC IEC EN ITU rec. K.27 Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building ITU rec. K.31 Bonding configurations and earthing of telecommunication installations inside a subscriber's building EN , avsnitt Orientering Jordingssystemets formål er først og fremst å ivareta personbeskyttelse (beskyttelsesjording) og å sikre lavspenningssystemets funksjonsdyktighet (systemjording). I tillegg skal jordingen ivareta utstyrsbeskyttelse ved overspenninger og feil i anlegget. Et typisk jordingssystem omfatter følgende: Jordelektrode Hovedjordleder Hovedjordskinne Beskyttelsesleder (PE) Utjevningsforbindelser Skjermjording / signal referansejord (SRE) Jording av bæresystemer Jording av utstyr Jording er en viktig faktor for å oppnå EMC. Av faktorer som kan være årsak til elektromagnetisk støy kan nevnes: Strømmer i bæresystemene og ledende konstruksjoner ved: - feil på de elektriske installasjoner og utstyr tilknyttet denne - bruk av TN-C spenningssystemer - jordfeil i 230V IT-system Mangelfull jording og skjerming

13 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 12 Bruk av flere separate jordingssystemer i samme installasjon Ledningsbundet overføring av lynoverspenninger via elkraft-, tele-, antennekabler inn/ut av bygg. Koplingstransienter fra høyspenningsnettet til lavspenningsnettet. Elektriske og magnetiske felt fra jordforbindelser, ledende konstruksjoner, ol. Kravene til utførelse av beskyttelsesjording som er nedfelt i forskrifter er ufravikelige. Beskyttelsesjordingen bør struktureres og utføres slik at det samtidig gir en effektiv system-/funksjonsjording. Hovedprinsippet er å unngå jordfeilstrømmer og derav potensialforskjeller i jordingssystemet. Dette oppnås best ved å eliminere drifts- og feilstrømmer i jordingssystemet, og om nødvendig bruke utjevningsforbindelser. Retningslinjer prosjektering Følgende EMC-relaterte retningslinjer knyttet til jording må ivaretas i forbindelse med prosjektering: Anbefale og beskrive elektriske fordelingssystemer med direkte jordet nøytralpunkt og egen jordleder tilbake til transformator (dvs. benytte TN-S eller TN-C-S system). 230/400V TN-C system må unngås, og er heller ikke tillatt i bygningsinstallasjoner i Norge, jmf. FEL 99. Jordelektrode i henhold til lavspenningsforskrifter, se forøvrig kap.413 og vedlegg D. Lavspenningsjord knyttes sammen med høyspenningsjord der nettstasjonen er mindre enn 20 meter fra bygget. Kun ett jordelektrodesystem for utbyggingsområde/bygg. Etablere en hovedjordskinne plassert i byggets hovedtavlerom. Følgende anleggsdeler skal være forbundet til hovedjordskinne: - Jordelektrode - Vannledningsrør foran hovedvannkran (godkjent jordingsklemmer) - Hovedjordleder (forbindelse mellom jordelektrode og hovedjordskinne) - Gassrørledninger - Antenneanlegg - Sprinkleranlegg (hovedvannkran for dette) - Byggets stålkonstruksjoner - Føringsskinner for heiser - Kabelstiger - Ventilasjonskanaler, andre rørsystemer og kanaler - Evt. separat SRE-jording for lyd- og bildeutstyr Benytte armering, stålkonstruksjoner og bæresystemer aktivt som jordplan i bygg, ved at det etableres forbindelser til hovedjordskinne eller jordelektrode. I tillegg bør det

14 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 13 påses at disse metalliske konstruksjoner kobles sammen så ofte som mulig. Forlegge elkraft- og tele-/datakabler og fordelinger etter samme topologi, dvs. samme føringsveier, fordelinger plassert ved siden av hverandre og samme dekningsområde for kursopplegg/spredenett. Dette for å få minst mulige sløyfer mellom kraft-/tele- /datakabler og mot jordsystemet, se figur Her må man imidlertid ta hensyn til de anbefalte minimumsavstander mellom IT- og kraftkabler, jmf. tabell og Egen elfordeling for sentrale IT-rom, med strømforsyning direkte fra hovedfordeling. Jordleder/skjerm i kraftkabel benyttes kombinert som beskyttelsesjordleder (PE) og signalreferansejord (SRE) frem til lokal jordingspunkt/skinne. Minimum jordtverrsnitt på 16 mm 2 Cu. For utstyr og systemer som benytter jord/skjerm som en del av signalveien, bør separat SRE ledning fremføres fra hovedjordskinne. Dette forutsetter at utstyret er konstruert slik at SRE og PE ikke blir sammenkoblet via chassis. I sentrale IT-rom etableres lokalt jordingspunkt, som alle skap/rack, kabelbroer, etc. forbindes til. For bygg med lynvernanlegg må jordelektrode prosjekteres slik at induktansen blir lavest mulig, med bl.a. nødvendig antall nedledere. Det bør også vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte bygningskropp aktivt som nedledere. Se kap.413. Det bør utarbeides en jordingsplan med sonestrukturering av jordforbindelser og utjevningsforbindelser. Foreta skjerming av støykilder som har høyere emisjon enn det som er fastsatt som miljøkrav for området/rommet. Kabler og rør for vann, kjøling, luftkanaler, m.m., som skal inn i sentrale IT-rom eller rom hvor følsomt elektronisk utrustning benyttes, må i størst mulig grad føres inn i et avgrenset område på den ene veggen i rommet ("singel entry"), og jordes til lokalt jordingspunkt. Rør for vann, kjøling, luftkanaler og lignende (ikke føringsveier for kabler) bør unngås ført gjennom IT-rom. Hvis dette ikke kan unngås bør metalliske rør og kanaler utstyres med isolerte muffer i sonegrensene. Denne isoleringen bør skje utenfor IT-rommet, slik at man ikke får et svakt punkt m.h.p. lekkasje. Metalliske rør og kanaler i ITrommet jordes til lokal jordskinne. Alt IT-utstyr blir jordet via beskyttelsesleder (PE) i kraftkabel. Eventuelle skjermer i signalkabler termineres i begge ender (NB! Der hvor det er 230V IT-system kan det være fordelaktig å kun terminere skjerm i ene enden av signalkabelen). Gulvbelegg i IT-rom bør være utført med halvledende gulvbelegg som jordes til lokalt jordingspunkt/skinne. Dette for å motvirke utladninger av statisk elektrisitet (ESD) fra personell som oppholder seg i rommet. For at dette skal ha full virkning, må personell i tillegg benytte halvledende sko og klær med antistatiske egenskaper eller halvledende avkoblingsbånd når man betjener utstyr i rommet.

15 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 14 UPS-anlegg i bygg med 230/400V TN-S system bør utstyres med skilletransformator i bypasskretsen. Nøytralpunkt på utgangen av UPS'en kan da direktejordes. Se forøvrig kap.612. Typisk jordingsstruktur i yrkesbygg er vist i figur D.3, vedlegg D. Retningslinjer utførelse Følgende EMC-relaterte installasjonsretningslinjer knyttet til jording må ivaretas: Påse at det ikke er forbindelse mellom strømførende faser og jord (PE) på transformatorkretsen, dvs. stående jordfeil må utbedres så raskt som mulig. Dette gjelder spesielt IT-system (NB! krav om jordfeilvarsling). Påse at det ikke er forbindelse mellom nøytral (N) og jord (PE) ute i installasjonen, dvs. rendyrket TN-S system. Jordleder/skjerm i kraftkabler benyttes som kombinert PE og SRE jordleder. Skjerm skal termineres i begge ender. Jordleder/skjerm i kraftkabler kan evt. suppleres med en separat SRE jordleder forlagt sammen med kraftkabel, hvis utstyret krever det.. Alle jordledere, skjøter, klemmer, etc. skal ha isolasjon/plastkappe ved forlegning på kabelbroer, ledende konstruksjoner og gjennom vegger. Jordforbindelser, avgreninger og koblingspunkt skal fortrinnsvis termittsveises eller presskjøtes med godkjent pressverktøy (minimumstrykk: 118 kn). Kabelbroer tilknyttes jordskinne i nærmeste elfordeling. Sentrale føringsveier (kabelbroer) tilknyttes fortrinnsvis hovedjordskinne. Kabelbroer jordes til lokale jordingspunkt ved innføringspunkt i IT-rom. Kabelbro og kanaler skal være kontinuerlige. Dersom de av praktiske årsaker må brytes gjennom brannskiller e.l., bør kabelbro stroppes over med to PE-lisser eller 2 stk. RK 6 mm 2. Jordskinner isoleres fra underlaget og merkes. Kabelskjerm skal jordes (termineres) til skap eller umiddelbart etter innføring i skap og komponenter. Hvis det er utstyr internt i skap som er skjermet, skal kabelskjerm føres helt frem til dette utstyret, og skjerm jordes til kabinett. Skjerm i signalkabler jordes på følere, givere, etc. som har metallisk forbindelse til ledende konstruksjoner. I koblingsbokser o.l. forbindes alle kabelskjermer.

16 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 15 Retningslinjer for dokumentasjon og etterkontroll Kontrollere visuelt at kabelbroer, rørføringer, etc. er bondet som spesifisert Isolasjonsmåling, dvs. kontrollere at det ikke er jordfeil Kontrollere at N- og PE-leder er adskilt, dvs. kun forbundet sammen ved transformator eller i hovedfordeling. Måling av jordforbindelser, dvs. motstand mellom beskyttelsesjord (PE) og utsatte anleggsdeler, bygningskropp, rør, ventilasjonskanaler, etc. Dokumentere utført jordingstest i henhold til EN , avsnitt 20.2 Dokumentere utført isolasjonstest i henhold til EN , avsnitt 20.3 Kontrollere at prosjekteringsunderlaget og dokumentasjonen er i henhold til de forutsetningene som er lagt til grunn for installasjonen. Kontrollere at installasjonene er utført i henhold til prosjekteringsunderlaget og monteringsanvisninger.

17 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side Lynvernanlegg Henvisning Forskrifter og myndighetskrav: Lavspenningsforskrifter, FEB 91 FEL 99 Forskrifter for forsyningsanlegg, FEA-F-95 Forskrifter om elektrisk utstyr, FEU 95 Normer og installasjonsretningslinjer: NEK 400 IEC IEC Protection against lightning electromagnetic impulse; Part 1: General principles IEC Protection against lightning impulse (LEMP) - Part 2: Shielding of structures, bonding inside structures and earthing IEC Requirements of surge protective devices relating to LEMP. IEC Protection against LEMP for existing structures IEC Lightning protection of structures. Part 1: General principles Guide B: Protection of structures against lightning. Part 1 - General principles - Section 2: Guide B: Design, construction, maintenance and inspection of lightning protection systems. IEC 1662 Assessment of the risk of damage due to lightning IEC 1662/A1 Amendment No 1 to IEC 1662 Assessment of the risk of damage due to lightning Annex C: Structures containing electronic systems ITU-T K.11 Principles of protection against overvoltages and overcurrents ITU-T K.27 Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building ITU-T K.31 Bonding configurations and earthing of telecommunication installations inside a subscriber's building ITU-T K.39 Risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning discharges ITU-T K.40 Protection against LEMP in telecommunications centres Orientering Når lynstrømmen avledes gjennom et lynvernanlegg, vil det genereres ledningsbundet og luftbåren støy. I tillegg kan lynnedslag langt fra bygningen, samt lastomkoblinger i nettet generere transienter i byggets kabelnett via inntaket. For å begrense eventuelle transienter benyttes overspenningsvern. Viktige momenter ved prosjektering av lynvernanlegg for å oppnå en god EMC-utførelse vil være: Beskyttelsesnivå Antall nedledere Avstand mellom nedledere Avstand fra nedledere til kabler og annet elektrisk utstyr i bygget. Gode transientegenskaper for jordelektroden og nedledere

18 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 17 Viktige momenter ved prosjektering av overspenningsvern for å oppnå en god EMCutførelse vil være: Plassering Vernenivå Vurdere behov for finvern Jording Retningslinjer prosjektering Det må foretas en analyse om hvor stor risiko det er for nedslag og hvilken størrelse man kan forvente at eventuelle nedslag vil ha (ref. lynvernregistrering som er gjort på stedet eller i nærliggende områder). Forhold som spesielt må vurderes er hvorvidt det er spesielle oppfangende bygningskonstruksjoner på eller nær bygget. Dette kan være antennemaster eller lignende. Antall nedledere bestemmes ut fra ønsket besyttelsesnivå etter norm IEC Avstandskrav mellom nedledere og brennbart materiale for det aktuelle beskyttelsesnivået kommer frem av norm IEC Hva angår avstandskrav mellom føringsveier/nedledere og elektronisk utstyr må konsekvensene av driftsforstyrrelser ved lynnedslag vurderes opp mot ulemper/kostnader ved avstandskrav på 0.5 m, 1.0 m, osv. I spesielle situasjoner kan det være behov for å bruke flere nedledere enn det normen anbefaler. Gode transiente jordingsforhold kan oppnås ved følgende: Ved lynvernanlegg vil basiselektrode være ringelektroden rundt bygningen eller i fundamentet. Gjennomsnittlig radius r av området som ligger innenfor ringelektroden, skal ikke være mindre enn verdien l i i figur Dersom den påkrevde verdien av l i er større enn ønsket verdi av r, skal jordingsanlegget suppleres med minst 2 radielle eller vertikale/skråstilte elektroder. Disse elektrodene skal hver for seg ha en lr = li r eller lv = ( l r) / 2. v Minste lengde li Jordresistivitet i ohmm Figur 413.1: Minste lengde l i som funksjon av jordresitivitet

19 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 18 For installasjoner uten utvendig lynvernanlegg, men med overspenningsvern, kan man benytte samme jordelektrode som for en installasjon uten lynvernanlegg. Dette forutsetter at den totale lengden av jordelektroden ikke er mindre enn l i for horisontale elektroder eller l i /2 for vertikale eller skrå elektroder jmf. figur Hvorvidt bruk av vertikale elektroder er nødvendig, må vurderes i forhold til hvor mye jordresitiviteten avtar med dybden. Overspenningsvern skal plasseres i byggets inntak foran hovedsikringene, men etter inntakets kortslutningsvern. Videre vil følsomhetsnivået på tilknyttet utstyr i installasjonen avgjøre om det på nivåer lenger ut mot lastpunktet er nødvendig med ekstra overspenningsvern (sekundærvern). Benyttes det sekundærvern må dette ha høyere tennspenning enn overspenningsvernet ved inntaket (primærvern). Hvis ikke dette er tilfredsstilt så vil ikke primærvernet tenne. Overspenningsvern monteres mellom fase og jord. I TN-S system må det i tillegg monteres overspenningsvern mellom nøytral og jord. Vernenivå dimensjoneres ut fra forventet impuls. Man må være spesielt oppmerksom på at avlederen klarer å avlede den energimengden som vil bli generert. Retningslinjer utførelse For oppfangernett, nedføringer og ledningsanlegg for lynvernanlegg, stilles det spesielle krav til utforming og festeutstyr m.v. for å optimalisere avledningsegenskapene til lynvernanlegget. Følgende punkter bør derfor påaktes: Minste bøyeradius for utstyrskomponenter, ledningsforbindelser, o.l. skal være 20cm. Minste bøyevinkel skal være 90. Forbindelser mellom oppfangernett og nedledere o.l. skal termittsveises eller presskjøtes (118 kn). Minste tverrsnitt på separate nedledere skal ikke være mindre enn 25 mm 2 Cu eller 50 mm 2 Al. Minste tverrsnitt på utjevningsforbindelser mellom store ledende gjenstander m.v. og nedledere skal ikke være mindre enn 25 mm 2. Festemateriell og ledere skal utføres av materiale som ikke har korroderende virkning på hverandre. Takrenner, nedløpsrør, takbeslag og andre større ledende gjenstander/bygningsdeler i bygget eller på takflaten skal forbindes til oppfangernettet.

20 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Side 19 Oppfangere skal minimum rekke 20 cm over skorsteiner, tak etc. Større metallgjenstander på takflaten skal forbindes til oppfangernettet. Avlederanlegget skal utformes mest mulig symmetrisk og ha kortest mulig avstand til jord. Nedledere skal fortrinnsvis føres utvendig på bygningens fasader og ned til ringelektrode ved byggenes fundamenter. Det er viktig at nedledere har tilstrekkelig avstand til elektronisk utstyr og kabler i bygget. Se figur C.4 (vedlegg C). Retningslinjer for dokumentasjon og etterkontroll Måling av motstand mellom ulike punkter på oppfangernettet og hovedjordskinne slik at eventuelle svake koblinger/skjøter kan detekteres. Måling av overgangsmotstand mellom hovedjordskinne og "sann" jord. Det er ikke praktisk mulig å få til en anvendbar metode for måling av jordelektrodens transientegenskaper. Man har derimot muligheten til å måle verdien av overgangsmotstanden mellom hovedjordskinne og sann jord med lavfrekvens (vanligvis Hz). Det anses som god installasjonspraksis å forsikre seg om at motstanden er lav, helst under 5 Ω. Derfor bør denne overgangsmotstanden måles. Det må foretas periodisk inspeksjon med tanke på korrosjonsangrep eller andre forhold som har innvirkning på anleggets funksjon. Kontrollere at prosjekteringsunderlaget og dokumentasjonen er i henhold til de forutsetningene som er lagt til grunn for installasjonen. Kontrollere at installasjonene er utført i henhold til prosjekteringsunderlaget og monteringsanvisninger.

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer