PROSJEKT: Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Rapport fra prosjektgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT: Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Rapport fra prosjektgruppa 31.03.10"

Transkript

1 PROSJEKT: Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring Rapport fra prosjektgruppa

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s Informasjon om prosjektet s Sammendrag s Definisjoner, presiseringer og sammendrag s Tilpasset opplæring i form av systemtiltak samt kompetansekartlegging og spesialpedagogisk praksis s Rapport fra arbeidsgruppe systemtiltak s Prosjektgruppas kommentarer og anbefalinger s IKT ved skolene i Ski s Prosjektgruppas kommentarer og anbefalinger s Prosjektgruppas beskrivelse av kompensatoriske tiltak i grunnskolen s Ressurskoordinator og ressursteam s Informasjonsmateriell til foreldre om samarbeid skole - PPT s Konkrete tiltak med tanke på å involvere foreldre i barnets opplæring s Årshjul for grunnskolen s Utviklingsområder s Rapport fra arbeidsgruppe 2: System for tilsyn, vurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen s Prosjektgruppas kommentarer og anbefalinger s Prosjektgruppas forslag til nøkkel for fordeling av spesialundervisningsressursen s Sluttkommentar s. 29 VEDLEGG 1. Spørreskjema, kompetansekartlegging m.v. Vedlegg fra arbeidsgruppe systemtiltak: 1. Plan for systemtiltak ved skolen 2. Informasjon/vurdering av systemtiltak 3. Vurdering av praktisk trivselstiltak, u.trinn 4. Intervjuskjema for trivsel og motivasjon, u.trinn 5. Leselogg 6. Stillingsinstruks leseveiledere (Bøleråsen skole) 7. Forslag til strategiplan på kartlegging og systemtiltak i lese- og skriveopplæringen 8. Forslag til gode systemtiltak fra Elevbedrifter for mellomtrinnet 10. Forslag til systemtiltak for ungdomstrinnet 2. Eksempel på organisering av systemtiltak og spesialundervisning på u.trinnet 3. Vedlegg fra arbeidsgruppe 2

3 INNLEDNING Kommunalsjef for Oppvekst opprettet i mars 2009 et prosjekt som fikk navnet Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Antall elever med behov for spesialundervisning steg fra ca. 3 % i 2001 til ca. 8 % per mars Økningen i behovet for spesialundervisning er et landsomfattende fenomen, og årsakene er nok sammensatte. Det antas at en hovedårsak er ressursknapphet som slår ulikt ut i de forskjellige kommunene; avhengig av økonomisk prioritering. Hovedmålet med prosjektet var å gjøre Ski-skolen bedre i stand til å favne flest mulig elever innenfor et tilpasset opplæringstilbud og dermed redusere behovet for spesialundervisning. Det ble etablert en prosjektgruppe som rapporterte til rådmannens ledergruppe - som også var styringsgruppen - med kommunalsjef for oppvekst som kontaktperson. Fristen for prosjektrapport ble satt til Mandat a) Vurdere mandatforslaget og komme med forslag til endringer og / eller presiseringer, samt lage spesifisert milepælsplan, med tidspunkt for rapportering underveis til Skoleutviklingsgruppa og LM-O samt rapportpunkter til styringsgruppa. b) Innhente og bearbeide relevante data om tilpasset opplæring, systemtiltak og spesialpedagogisk praksis på den enkelte skole i Ski. c) Identifisere og anbefale tiltak for å bedre opplæringstilbudet innenfor nåværende ressursramme, herunder: - Utarbeide informasjonsmateriell til alle i Ski-skolen om prosjektet. - Definere tilpasset opplæring og spesialundervisning. - Definere og anbefale systemtiltak i en tiltakspakke samt anbefale hvordan systemtiltak og spesialundervisning skal organiseres. - Definere andre kompenserende tiltak. - Definere koordinator for spesialpedagogikks rolle og spes.ped.teamets rolle ( ressursteam ). - Utarbeide informasjonsmateriell til foreldre om samarbeid skole PPT - Utarbeide konkrete tiltak med tanke på å involvere foreldre i barnets opplæring - Vurdere nåværende årshjul og samhandling mellom PPT og skolene. - Definere utviklingsområder. d) Anbefale hvordan de sentrale elementene i prosjektet med endringer, maler, skjemaer mv. skal innarbeides i System for tilsyn, vurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen, samt anbefale hvordan dette systemet kan driftes, vedlikeholdes og utvikles. e) Lage forslag til endret nøkkel for fordeling av spesialundervisningsressursen. Prosjektleder: Gunnar Kvikne Prosjektdeltakere: PPT-leder Arnfinn Almås Rektorer fra barnetrinnet: Terje Gulliksen og Anne Melsom Rektor fra 1-10 skole: Marit Rismyhr Rektor fra ungdomstrinnet: Stein Kjelland Olsen Ansatterepresentant utpekt av TMU: Bodil Kirkerød Arbeidsgrupper: Etablere arbeidsgrupper etter behov ut ifra konkret bestilling fra prosjektleder. Eksempel på oppgaver for slike arbeidsgrupper kan være å:

4 Utarbeide oversikt over hvordan spesialundervisning og tilbud til gråsoneelever organiseres på den enkelte skole i Ski og oversikt over den spesialpedagogiske kompetansen på den enkelte skole Utarbeide informasjonsmateriell om samarbeid hjem - skole - PPT - barnevern - andre Utarbeide oversikt over lovpålagte tilretteleggingstiltak elever har rett til i grunnskolen Utarbeide oversikt over hva som finnes av egnet læremateriell og pedagogisk programvare og anbefale hva som en felles programpakke, som stilles til skolenes disposisjon, bør inneholde. Arbeidsgrupper/delprosjekter Prosjektleder opprettet to arbeidsgrupper: Mandat: ARBEIDSGRUPPE SYSTEMTILTAK anbefale konkrete systemtiltak i en tiltakspakke fra trinn (innenfor rammen til tidligere prosjektarbeid omkring systemtiltak) utarbeide anbefaling omkring hvordan systemtiltak skal organiseres utarbeide en oversikt over hva som finnes av egnet læremateriell og pedagogisk programvare og anbefale frikjøp av en Ski-pakke Leder: Britt Dahl, PPT Medlemmer: Ann Kristin Nybø, PPT og spes.ped. koordinatorene ved skolene i Ski Mandat: ARBEIDSGRUPPE 2 anbefale hvordan de sentrale elementene i prosjektet med endringer, maler, skjemaer mv. skal innarbeides i System for tilsyn, vurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen anbefale hvordan dette systemet kan driftes, vedlikeholdes og utvikles Leder: Trine Rolstad Medlemmer: Kjell Martin Apalnes - Haugjordet ungdomsskole Nina Sandnes Ski skole Rune Solberg Bøleråsen skole Arbeidsgruppene leverte sine rapporter med anbefalinger rundt årsskiftet 2009/2010. INFORMASJON OM PROSJEKTET Prosjektet ble gjort kjent i Ski-skolen ved informasjon til rektorgruppa, i møte med skolenes spes.ped. koordinatorer (ressurskoordinatorer) og på et seminar på Sørmarka, der nøkkelpersoner fra alle skoler, plangruppene inkludert, ble orientert om prosjektet og mandatet. Prosjektleder har i tillegg informert KFAU om prosjektet.

5 SAMMENDRAG Mandatet har et hovedmål, mange delmål og bestillinger. Prosjektgruppa har derfor stort sett valgt å bearbeide og gi sine anbefalinger i samme rekkefølge som i oppsettet i mandatet. For å sikre felles forståelse for hva vesentlige begreper som er brukt i rapporten innebærer, har prosjektgruppa valgt å innlede med definisjoner av henholdsvis spesialundervisning, tilpasset opplæring og systemtiltak. Med de forbehold som framkommer i rapporten, anbefaler prosjektgruppa at elever med leseskrivevansker som hovedvanske eller tilleggsvanske, tilkjennes spesialundervisning i form av systemtiltak. Dette kan innføres umiddelbart. På sikt tenker man at elever med denne typen vansker skal få hjelp i form av ordinære undervisningstiltak som inkluderer tilpasset opplæring. Prosjektgruppa anbefaler videre at ovenstående ordning prøves ut i matematikk og engelsk ved en eller flere skoler for elever der PPT i sin sakkyndige vurdering har konkludert med behov for lite omfang. Forsøk finansieres av midler fra reservepotten. Prosjektgruppa anbefaler at kjøpes kommunelisenser for en Ski- pakke med egnet programvare for tilpasset opplæring / spesialundervisning. Grunninvesteringen ved et frikjøp for alle skolene foreslås dekket av midler avsatt til spesialundervisning, da godt verktøy i form av egnet IKTprogramvare er en av forutsetningene for å kunne gjennomføre effektive spesialpedagogiske tiltak. Prosjektgruppa vurderer at egnet programvare i kjernefagene også vil være gode kompenserende tiltak for elever i gråsonen. Prosjektgruppa foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som får som mandat å skreddersy foreslåtte systemtiltak i kjernefagene og for elever med samspillvansker. Det foreslås at systemtiltakene med skreddersøm legges inn i en skoleportal som opprettes sentralt. Aktuelle tiltak som det i løpet av 1-2 år vurderes å være mulig å få i havn vil være; lesekurs basert på Helhetslesing som er utarbeidet av Bredtvet kompetansenter språkverksted basert på metodikk utarbeidet av Bredtvet kompetansesenter mestringsgrupper (sosial ferdighetstrening) basert på blant annet PALS-metodikk. PPT vil her være en viktig støttespiller for tiltak i skolene. Systemtiltak i kjernefagene matematikk og engelsk samt systemtiltak av praktisk/trivselsfremmende art. Det vises her til anbefalte tiltak i rapporten fra arbeidsgruppa. Se vedlegg. I tillegg anbefales det at det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider / opparbeider en skoleportal for Ski-skolen.

6 DEFINISJONER, PRESISERINGER OG KOMMENTARER Definisjon, spesialundervisning: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. (Opplæringsloven, 5-1, 1. ledd) Presisering: I opplæringslovens 5-1, 2. ledd presiseres følgende vedrørende spesialundervisning: I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. Kommentar: Elevens rett etter 5-1 første ledd er en individuell rettighet. Dette innebærer at dersom eleven oppfyller vilkårene for rett til spesialundervisning, har eleven krav på slik opplæring. Skoleeier kan ikke ut fra økonomiske hensyn avvise eller begrense denne retten. Elever med rett til spesialundervisning, skal ha et forsvarlig opplæringstilbud ( 5-1, andre ledd). Et viktig prinsipp i forbindelse med spesialundervisning er likeverdsprinsippet som innebærer at elever med rett til spesialundervisning, skal gis et tilbud som gir dem et opplæringstilbud som er likeverdig med det tilbudet andre elever får. Rektor har ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Elevens rett til spesialundervisning innebærer likevel ikke plikt til å motta et slikt tilbud. Definisjon, tilpasset opplæring: Begrepet tilpasset opplæring er ikke konkret definert i lovverket, men retten til tilpasset opplæring er hjemlet i 1-3, 1. ledd, som sier: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Presisering: Fagdepartementet sier blant annet dette om tilpasset opplæring: Departementet legger til grunn at tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og skal være et gjennomgående prinsipp for alle elever i hele grunnopplæringen. Tilpasset opplæring er ikke en individuell rett som fordrer enkeltvedtak. Kommentar: En viktig forutsetning for likeverdsprinsippet og inkluderende opplæring er prinsippet om tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Kjernen i prinsippet er at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte eleven og tilrettelegges på en slik måte at eleven får et forsvarlig læringsutbytte. Stortinget har sett det så avgjørende for elevenes læringsutbytte med tilpasset opplæring og tidlig innsats, at følgende avsnitt i 1-3 ble føyd til den : På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Definisjon, systemtiltak: Systemtiltak er ikke hjemlet i opplæringsloven, men er en konkretisering av tilpasset opplæring utarbeidet i Ski kommune. Ressurser til systemtiltak er øremerkede midler til tilpasset opplæring. Skolene skal innrapportere systemtiltak for kommende skoleår til skoleeier,

7 skolefaglig ansvarlig og PPT. Alle systemtiltak skal ha en definert målgruppe og en konkret målsetning. Systemtiltak organiseres fleksibelt og vanligvis over perioder med kartlegging av eleven i forkant og etterkant av tiltaket. Vanlige systemtiltak er målerettede kurs i norsk og matematikk; lesekurs og matematikk-kurs. Det kan også være tiltak innenfor det sosialpedagogiske området som turgruppe, elevbedrift, musikkgruppe e.l. Etter regelmessig kartlegging jf. kommunal standard for kartlegging vil elever få tilbud om systemtiltak som et konkret tilpasset opplæringstiltak jf. Opplæringslova 1-3. Foresatte kan reservere seg mot systemtiltak, men dette vil skolene ha dokumentert og dokumentasjonen legges på elevens mappe. Systemtiltak er på mange måter et forebyggende tiltak, men kan også benyttes til elever som har spesialundervisning. I og med at PPT kjenner til skolens systemtiltak, kan elever som blir utredet og vurdert av PPT bli vurdert å ha et tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet på gitte systemtiltak. Dette på grunn av at retten til spesialundervisning er relativ. Dersom skolen har gode systemtiltak (en god verktøykasse) vil det være mindre behov for spesialundervisning; eksempelvis i forhold til norsk og matematikk.

8 TILPASSET OPPLÆRING I FORM AV SYSTEMTILTAK SAMT KOMPETANSEKARTLEGGING OG SPESIALPEDAGOGISK PRAKSIS Prosjektgruppa gjennomførte høsten 2009 en kompetansekartlegging m.v. i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen. Spørreskjemaet følger som vedlegg til rapporten (Vedlegg 1). Etter å ha analysert innkomne resultater, ble det trukket noen hovedkonklusjoner: Antall spesialpedagoger varierer sterkt mellom skolene. Det er ikke samsvar med antall spesialpedagoger og behovet for spesialundervisning ved enkelte skoler. Dette gjelder både for barne- og ungdomstrinnet og innebærer at det ved flere skoler i stor grad gis spesialundervisning av faglærere/allmennlærere. Antall leseveiledere har vist en gledelig økning. 8 skoler har leseveiledere eller lærere som er i etterutdanning for å få formell kompetanse på dette feltet. Dette burde borge for en kvalitativ hevning av leseopplæringen på alle trinn. Svært få lærere ønsker å jobbe mer med spesialundervisning/tilpasset opplæring. Dette er bekymringsfullt og viser antakelig at spesialundervisning er lite attraktivt og har lav status blant lærerne. Samme trend vises ved at bare halvparten av skolene har et robust ressursteam. Fem skoler opplyste at en eller ingen ønsker å delta i ressursteamet! Dette er betenkelig, og det må arbeides bevisst for å gjøre ressursteamet mer attraktivt å delta i, samt heve ressursteamets status. Prosjektgruppas anbefalinger i forbindelse med ovenstående funn, framkommer under avsnittet Rapport fra arbeidsgruppe systemtiltak. Ski-skolen har i en årrekke hatt systemtiltak som et viktig element i arbeidet med å gi best mulig tilpasset opplæring. Skolenes systemtiltak for påfølgende skoleår sendes skoleeier og PPT og blir underlagt en kvalitativ vurdering. Alle skolene vurderes å ha hensiktsmessige og effektive kursrekker i kjernefag og av sosialpedagogisk karakter, som fremmer læringsutbyttet for elever i gråsonen og for elever som strever med sosial tilpasning. Samtidig har PPT til enhver tid oversikt over skolenes kurstilbud og kan veilede i forhold til disse. Prosjektgruppa ser det likevel som ønskelig at systemtiltak som har vist seg særlig læringsfremmende, blir ytterligere foredlet, og på sikt inngår i en kommunal minstestandard. Dette vil være en helt vesentlig forutsetning for at en del eller hele det spesialpedagogiske tilbudet for elever med lite behov kan erstattes med systemtiltak. Det må likevel gis rom for egne tiltak ut over en kommunal pakkeløsning, da skolene har ulike rammeforutsetninger og til dels ulike utfordringer. Som tidligere nevnt, må relativt mye av spesialundervisningen utføres av allmennlærere/faglærere. For de skolene som har størst misforhold mellom spesialpedagogisk kompetanse og reelt behov, må det være en klar målsetting å prioritere rekruttering av spesialpedagoger. Store skoler kan få logistikkproblemer i forhold til timeplanlegging, og det kan gi negative utslag for spesialundervisningen. Dersom skolene sliter med rekruttering av nye lærere, er første prioritet for rektor å sørge for at alle klasser/grupper får kontaktlærer. Dette kan i verste fall medføre at time- planlegging av spesialundervisningen kommer i annen rekke, og at spesialundervisningen blir en slags salderingspost og lite helhetlig organisert. Prosjektgruppas anbefalinger om hvordan systemtiltak og spesialundervisning bør organiseres, framkommer under avsnittet Rapport fra arbeidsgruppe systemtiltak.

9 RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SYSTEMTILTAK Prosjektgruppa har valgt å gjengi hele rapporten, da arbeidsgruppas anbefalinger fullt ut støttes av prosjektgruppa. Kommentarer og anbefalinger fra prosjektgruppa framkommer som avslutning av del 1 og del 2. Arbeidsgruppa har bestått av: Sissel Andersen (spes.ped.koordinator Siggerud skole) Maj-Brit Andreassen (spes.ped.koordinator Langhus skole) Vera Grønneberg (spes.ped.koordinator Bøleråsen skole) Vigdis Halvorsen (spes.ped.koordinator Finstad skole) Elisabeth Korslund (spes.ped.koordinator Haugjordet ungdomsskole) Kirsten Nysæther (spes.ped.koordinator Kråkstad skole) Halvor Røysland (spes.ped.koordinator Ski skole) Brit Skjerdingstad (spes.ped.koordinator Ski ungdomsskole) Randi Ystmark (spes.ped.koordinator Hebekk skole) Anne Kristin Nybø (logoped) Britt Dahl (pp-rådgiver og leder for arbeidsgruppen) Rapporten fra arbeidsgruppen er to-delt: Del l omhandler systemtiltak og del 2 omhandler IKT DEL 1 SYSTEMTILTAK Utgangspunkt for arbeidet med systemtiltak Lovverk: Opplæringslova 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats (trinn 1-4: særlig høy lærertetthet og særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning) Midtlyngutvalget: Prosedyre for bedre oppfølging og tidlig innsats. Utgangspunkt: Eleven har ikke forventet eller ønsket læringsutvikling Vurdering: Basert på faglig skjønn og/eller formaliserte kartlegginger Tilpasninger: Tettere oppfølging, differensiering av tempo og nivå, bruk av andre læringsarenaer/læringsmetoder/læringsmidler Forutsetninger:Informasjon til foresatte og tett samarbeid skole/hjem Dokumentasjon: Mål, tilpasninger og mål for evaluering beskrives i læringsboka Arbeidsgruppe systemtiltak 2007 Definisjon på systemtiltak: Hovedmålsetting og en målgruppe Konkret, tydelig oppstart og avslutning Dokumentasjonskrav kartlegging i forkant og evaluering i etterkant Systemtiltak er ikke generell styrking på trinn Oppsummering av situasjonen på skolene nå. Skjematisk oversikt tilsendt gruppeleder oktober 2009 : 1. Systemtiltak de fleste skolene har: Jul første trinn sommerferie andre trinn Lesekurs på alle/de fleste trinn Matematikkurs på de fleste trinn 2. Systemtiltak mange skoler har: Leseveileder (som oftest også gjennomfører lesekurs og jul til sommerferie ) A(rbeids)plan gruppe Sos.ped gruppe/uteskole/deling i smågrupper for tettere oppfølging (organisering og innhold kan være litt avhengig av kompetanse på den enkelte skole) Leksehjelp (varierer om dette regnes inn blant systemtiltakene)

10 3. Systemtiltak spesialtilpasset enkeltskole(r) Gymgruppe ekstra trening for gymvegrere Bandgruppe Engelskkurs/praktisk engelsk på verksted (engelsk fordypning) Datakurs (for elever som får egen PC fra NAV) Krisepott De fleste skolene har systematisk kartlegging i forkant og etterkant på systemtiltakene i gruppe 1, og de har i varierende grad skriftlige planer med læringsmål, metoder og bruk av IKT. Flertallet har også en eller annen form for skriftlig rapportering etter kursene i gruppe 1. I forhold til systemtiltakene i gruppe 2 og 3 rapporteres mindre fast struktur og større grad av tilpasninger til de enkelte elevenes behov kombinert med noen faste mål og rammer for tiltakene. Rapportering på organisering viser to klare tendenser: Vertikal modell: Systemressurs legges til noen få lærere med spes.ped.kompetanse (og noen med leseveilederkompetanse) som dekker mesteparten av systemtiltakene på skolen. Lærerne jobber i tett team med organisering, mål, metoder, kartlegging og rapportering på systemtiltakene. Horisontal modell: Systemressurs legges ut på hver klasse/trinn/base, og klassen/trinnet/basen har ansvar for å organisere systemtiltak for sine elever. På noen skoler har de samme krav til kartlegging, skriftlige planer og rapportering fra trinn/base, andre skoler overlater mer til det enkelte trinn. Denne organiseringen sprer systemtiltakene på mange lærere og det blir vanskeligere med tett samarbeid mellom lærere som har systemtiltak. Kan gi store variasjoner fra klasse til klasse/trinn til trinn/base til base. Noen skoler har en kombinasjon av disse modellene: de fleste timene lagt til to-tre lærere, men noen lagt ut på trinn. Lettere å få til samarbeid og standardisering her. En skole har tidligere hatt den vertikale modellen med få lærere, men har i år den horisontale modellen. De ønsker å gå tilbake til den vertikale modellen med få lærere i tett team neste skoleår, mener dette fungerte bedre i forhold til systematikk og felles standarder. Forutsetninger for gode systemtiltak. Skolenes svar på en kort spørreundersøkelse kan oppsummeres slik: Skolene må ha ressurser til å gjennomføre tiltakene Tiltakene legges til få lærere med høy kompetanse Tiltakene må ha klare mål Tiltakene må ha god organisering Tiltakene må ha konkrete og oversiktlige planer og det må foreligge gode maler for informasjon og tilbakemelding Godt samarbeid mellom systemtiltakslærer(e), kontaktlærer, elev og foresatte God oppfølging av elevene inne i klassen i kursperioden og i etterkant Skolen bør ha noen tiltak av praktisk karakter Organisering av systemtiltak på skolene. Oppsummering av drøfting i gruppen. Barneskolene er mest positive til den vertikale modellen der få lærere med kompetanse tar ansvar for planlegging, gjennomføring og veiledning i forhold til systemtiltak. Systemtiltakene legges opp og gjennomføres i hovedsak for hvert trinn, liten aldersblanding. Ungdomsskolene er mest positive til den horisontale modellen, der ressursene legges ut på klassen/ basen/trinnet. Det er vanskelig å parallellegge timer på flere klasser, og elever er lite motivert for å gå ut av andre fag for å delta på systemtiltak. Èn ungdomsskole har som mål å parallellegge timer på tre og tre klasser neste skoleår. Noen få skoler har lagt ett eller flere kurs utenom skoletid for å unngå dette problemet.

11 Styrking på trinnet brukes både til systematiske tiltak med skriftlige planer som leveres inn til administrasjonen, og noe til individuelle tilpasninger for å tette hull. Øvrige kommentarer fra spes.ped.koordinatorene: Kanskje ikke riktig at det skal gjøres likt på alle skolene. Det viktigste er at systemtiltakene tilfredsstiller målene på skolene. Må kanskje tenke en idèbank, der man kan plukke det som passer. Viktig at tiltaket er tjenlig for eleven - ikke bare ser bra ut på papiret. Ikke bare kurs- noen trenger kontinuerlig oppfølging. De samme elevene går på kurs år etter år. Nyttig å ha disse elevene i en gruppe som får oppfølging hele året. Hvor stor skal gruppa være: liten gruppe/systemtiltak : Elevene skal ha godt utbytte av å delta kan være akseptable antall Litt avhengig av hvem det er noen må være i mindre gruppe Temagruppe i matematikk kan være opp mot ti. Konklusjoner fra arbeidsgruppen Organisering av systemtiltak Systemtiltakene på skolene organiseres fortrinnsvis etter den vertikale modellen: Systemtiltakene legges til få lærere som har god kompetanse på og interesse for tilpasset opplæring/spes.ped. Forutsetninger for at denne organisasjonsformen skal lykkes: Skolen parallellegger fag på timeplanen for deler av trinn, hele trinn eller på flere trinn der det er mulig og hensiktsmessig Lærerne som skal ha systemtiltakene, får utvikle og vedlikeholde kompetanse gjennom videreutdanning, kurs, team- og nettverkssamarbeid og god tilgang til litteratur. Skolens systemtiltakslærere, evt. leseveileder og spes.ped.koordinator danner et team som får rom og rammer for godt og tett samarbeid. Noen forslag til plan for kompetanseheving Lesing/leseveileder: Flere lærere i Ski har tatt videreutdanning som leseveiledere og noen er inne i den utdanningen nå. Det blir viktig å ta vare på denne kompetansen i kommunen gjennom å bruke leseveiledere på hver skole og organisere nettverk på tvers av skoler. Bøleråsen skole har utarbeidet en stillingsinstruks for leseveiledere. Denne ligger som vedlegg til rapporten og kan brukes som utgangspunkt for andre skoler. Lesekurs: 1-2 leseveiledere ved hver skole som følger opp både den generelle leseopplæringen og innholdet i systemtiltakene på lesing Skolenes lesekurs legges opp etter Helhetsmetoden fra Bredtvet kompetansesenter Hver skole har fått ett eksemplar av Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder, der Helhetsmetoden gjennomgås i detalj Lesekurslærere får kurs i Helhetsmetoden ved Bredtvet Matematikkurs: Matematikkurs kan gjerne baseres på Matematikksenterets håndbok: Alle teller.

12 Her er kartleggingstester og veiledning om misoppfatninger og misforståelser på området tall og tallforståelse på alle trinn fra Boken er en veiledning til den generelle matematikkundervisningen, men viser også hvordan man kan hjelpe elever som har kommet skjevt ut i matematikk. Matematikkurs kan baseres på forslagene til tiltak etter kartleggingen, og kartleggingen kan brukes for å evaluere utbyttet av kurs. Tidsbruk Behovet for bruk av tid vil variere mellom forskjellige fag og trinn: Systemtiltak i lesing anbefales fra Bredtvet kompetansesenter med mange uketimer (8 uketimer i Skedsmo-modellen) i en intensiv periode på 10 uker høst og vår. I vår kommune har vi på de fleste barneskolene et lavere nivå på lesekurs: 3 4 uketimer i en periode på 8 uker, og dette er vel det nivået vi realistisk kan legge oss på videre. Matematikkursene bør også være intensive i perioder for elever som har sporet av i ett eller flere emner og det er ønskelig med et tilsvarende timetall her. Når det gjelder engelskkurs, kortere rettskrivingskurs, datakurs og kurs i praktiske aktiviteter/sosial trening, vil behov og muligheter lokalt på den enkelte skole være retningsgivende for tidsbruken. Gruppestørrelse Det grunnleggende kravet må være at eleven skal ha godt utbytte av å delta på systemtiltaket elever kan være akseptable antall Litt avhengig av hvem det er noen må være i mindre gruppe Temagruppe i matematikk kan være opp mot ti. Målgruppe Målgruppen for systemtiltakene må være elever som ikke har forventet eller ønsket læringsutvikling (jfr. Midtlyngutvalget) Ski kommunes obligatoriske kartleggingstester vil hjelpe skolene med å finne de elevene som har behov for systemtiltak i grunnleggende ferdigheter. Når det gjelder systemtiltak mer rettet mot sosial kompetansetrening og praktiske aktiviteter, vil utvelgelsen i større grad måtte baseres på faglig skjønn, men her kan man også støtte seg på undersøkelser/intervjuskjemaer. Se for eksempel vedlagte Intervjuskjema for trivsel og motivasjon for ungdomstrinnet. Struktur på systemtiltakene Skolen setter opp en plan over systemtiltakene de organiserer. Vedlegg 1 Skolen informerer foresatte om systemtiltaket eleven skal delta på. Vedlegg 2, Informasjon/Vurdering av systemtiltak 1. halvdel Vedlegg 3, Vurdering av praktisk trivselstiltak for ungdomstrinnet 1. halvdel Kartlegging av elevene ved oppstart og avslutning av tiltaket Teamet avtaler egnet kartlegging Vedlegg 4, Intervjuskjema trivsel og motivasjon Vurdering av systemtiltak legges i elevens mappe Vedlegg 2, Informasjon/Vurdering av systemtiltak Vedlegg 3, Vurdering av praktisk trivselstiltak for ungdomstrinnet Forslag til videre arbeid drøftes med kontaktlærer, evt. kort skriftlig notat

13 Konkrete forslag til systemtiltak Gruppeleder har samlet alle systemtiltakene i lesing i en plan koblet opp mot våre obligatoriske tester. Vedlegg 7: Forslag på strategiplan på kartlegging og systemtiltak i lese- og skriveopplæringen Arbeidsgruppen foreslår at en leselogg følger eleven fra trinn. Idèen er hentet fra Skedsmo og omarbeidet for å samsvare med kartleggingstestene i Ski kommune. Leseloggen er et foreløpig forslag som kan videreutvikles og individuelt tilpasses den enkelte skole. Vedlegg 5: Leselogg Arbeidsgruppen har utarbeidet noen konkrete forslag til systemtiltak. Forslagene er basert på opplysningene innhentet fra de forskjellige skolene og spes.ped.koordinatorenes kunnskaper om egen skole: Vedlegg 8: Forslag til gode systemtiltak fra 1 10 Vedlegg 9: Elevbedrifter for mellomtrinnet Vedlegg 10: Forslag til systemtiltak for ungdomstrinnet Vedlegg til rapport vedr. systemtiltak. Struktur: 1. Plan for systemtiltak ved skolen - skjema 2. Informasjon/vurdering av systemtiltak 3. Vurdering av praktisk trivselstiltak for ungdomstrinnet 4. Intervjuskjema på trivsel og motivasjon for ungdomstrinnet 5. Leselogg 6. Stillingsinstruks leseveiledere (Bøleråsen skole) Konkrete forslag til tiltak: 7. Forslag til strategiplan på kartlegging og systemtiltak i lese- og skriveopplæringen 8. Forslag til gode systemtiltak fra Elevbedrifter for mellomtrinnet 10. Forslag til systemtiltak for ungdomstrinnet PROSJEKTGRUPPAS KOMMENTARER OG ANBEFALINGER: Prosjektgruppa tar til etterretning arbeidsgruppas oppsummering av situasjonen ved skolene vedrørende systemtiltak per oktober Det understrekes at det er skriftlig rapporteringsplikt på gjennomførte systemtiltak. Rapporten skal inneholde evaluering av tiltaket. Prosjektgruppa slutter seg til arbeidsgruppas beskrivelse av hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at kvalitativt gode systemtiltak skal kunne gjennomføres. Prosjektgruppa anbefaler at den vertikale modellen som hovedregel anvendes på alle trinn; både i forhold til systemtiltak og spesialundervisning. En viktig forutsetning for at en slik organisering skal lykkes, er at skolen parallellegger fag for deler av trinn, hele trinn eller på flere trinn der det er mulig og hensiktsmessig. Små skoler må gis rom for en viss aldersblanding i gruppene. En annen viktig forutsetning for å lykkes, er at skolene har tilstrekkelig kompetanse blant lærerne. Skoler som har liten spesialpedagogisk kompetanse i forhold til reelt behov, må arbeide bevisst med å rekruttere fagpersonell ved nytilsettinger. Skolens ressursteam og i særdeleshet skolens ressurskoordinator vil spille en helt sentral rolle i dette arbeidet, og alle skolene må arbeide målbevisst for å få etablert et robust team som minimum må innbefatte rektor, ressurskoordinator og leseveiledere ; ev. også spesialpedagoger, rådgiver (e) og sos.ped.lærere. Prosjektgruppa viser gjennom sitt forslag til instruks for ressurskoordinator og ressursteam hvilken verdi og betydning disse oppgavene omfatter, og forventer at dette kan bidra til høynet status og større ønske om deltakelse for de skolene som har rekrutteringsutfordringer blant lærerne. Prosjektgruppa slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppa hva angår kompetanseheving, tidsbruk, gruppestørrelse, målgruppe og struktur på systemtiltakene. Arbeidsgruppa har utferdiget et vedleggskompendium (vedlegg 1-10 fra arbeidsgruppe systemtiltak) som omfatter både det strukturelle aspektet og konkrete forslag til systemtiltak på

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer