Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi"

Transkript

1 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet 2. Kjemikalieprosjektet (med pålegg fra arbeidstilsynet) 3. Foredrag instituttlederteamet 4. Mail fra Universitetsdirektør til ansatte på institutter som har laboratorier 5. Brev til arbeidstilsynet Forslag til vedtak Universitetsstyret tar saken til etterretning Ås, Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 2 a) Saksfremlegg Bakgrunn I har arbeidstilsynet fokus på kjemisk og biologisk helsefare ved universiteter og høyskoler. UMB fikk varsel om tilsyn (vedlegg 1). Hovedmålet for tilsynet var at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres vesentlig, og at reduksjonen i risiko skal være av permanent karakter. UMB hadde helhetlig tilsyn på sine laboratorier i januar og februar 2010 og på laboratorier på INA, IKBM, IPM, IHA og IMT. Verneombud og bedriftshelsetjeneste var sammen med ledelsen og lab. ansvarlige på enheten med på tilsynet. Tema for tilsynet var: Skriftlig kartlegging/risikovurdering med tilhørende handlingsplan for kjemisk og eventuell biologisk helserisiko. Bruk av bedriftshelsetjeneste/ HMS-tjeneste i det systematiske HMS-arbeidet. Register over arbeidstakere/studenter som jobber med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly og blyforbindelse samt biologiske faktorer i klasse 3 og 4. Opplæring i håndtering av kjemikalier og sikker jobbutførelse. Tilgang til oppdatert stoffkartotek. Oppbevaring, lagring og merking av kjemikalier. Tilgang til nødvendig førstehjelpsutstyr. Tilgang til nødvendig personlig verneutstyr, rutiner for oppbevaring og vedlikehold. Kjemikalieprosjektet Universitetsdirektøren startet høsten 2009 kjemikalieprosjektet på bakgrunn av kommende tilsyn på våre laboratorier og omorganisering av sentralt ansvar for stoffkartoteket. Det var behov for en gjennomgang av instituttenes felles utfordringer innen kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og stoffkartotekrutiner. Det var også ønskelig at UMB var i forkant av eventuelle avvik ved laboratorietilsynet og kunne koordinere disse på tvers av instituttene. Prosjektet skulle skaffe en oversikt over følgende områder: - Behov for felles rutiner (eks. risikovurdering, registerføring etc.) - Opplæring av studenter og ansatte (krav, omfang, språk og dokumentasjon) - Rutiner for stoffkartotek (ansvarlige, innlegging av datablader, opplæring og kompetanse) - Miljøregnskap, innkjøp- og avfallsrutiner - Lagring av kjemikalier - Rutinemessige kontroller (avtrekkskap, ventilasjonskanaler, gassanlegg etc.) En arbeidsgruppe med representanter fra enheter med utstrakt laboratorievirksomhet jobbet med dette prosjektet fra januar 2010 til juni ved Lena Marie Kjøbli koordinerte prosjektet. Arbeidet i gruppa har synliggjort felles behov og på bakgrunn av dette ble det satt opp en detaljert handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB (vedlegg 2). Kjemikalieprosjektet ble avsluttet UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 3 Organisering av UMBs arbeid med laboratoriesikkerhet Våren 2009 ble det foreslått organisatoriske endringer i ansvar for overordnet stoffkartotek og laboratoriesikkerhet (vedlegg 2). Universitetsdirektøren besluttet å opprette en 50 % stilling som UMBs stoffkartotek- og laboratoriesikkerhetsansvarlig. Denne stillingen ble kombinert med en 50 % HMS koordinatorstilling ved IKBM. Stoffkartotek og laboratoriesikkerhetsarbeidet vil bli rapportert sammen med det systematiske HMS arbeidet i. Oppfølging av tilsyn ved UMB UMB fikk avvik på følgende områder (utdypet i vedlegg 2). - Kartlegging, risikovurdering og tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare - Dokumentert opplæring i kjemisk helsefare - Rutiner for personlig verneutstyr - Orden og ryddighet (hos en forskergruppe) - Renholdsrutiner på laboratorier - Registerføring av arbeidstakere og studenter som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly og blyforbindelser. De universitetene som har hatt tilsyn på Bedre kjemi har hatt lignende avvik og pålegg som UMB. Universitetene har i etterkant av tilsyn hatt to møter rundt avvik, felles problemstillinger og hvordan vi kan imøtekomme krav i kjemikalieforskriften på en god måte uten at dette legger hindringer for viktige forskningsaktiviteter. Dette samarbeidet vil også fortsette kommende år. Tilsyn og kjemikalieprosjektet har vært behandlet i AMU, IDF-møter og ledergruppene flere ganger i løpet av UMBs nye laboratorie- og stoffkartotekansvarlig Margreet Brovold og arbeidsgruppen har i etterkant av kjemikalieprosjektet jobbet med å lukke avvik etter tilsynet. Dette arbeidet har resultert i nye, felles laboratorierutiner og -håndbok samt avklaringer av roller og ansvar i forhold til stoffkartotek. Dette arbeidet har blitt lagt ut på en felles webside på både norsk og engelsk. Instituttlederne ble informert om dette arbeidet i møte den (vedlegg 3). I tillegg sendte universitetsdirektøren ut en felles mail til alle ansatte på IKBM, IHA, IPM, INA og IMT med informasjon om nye felles rutiner på laboratoriene ved UMB (vedlegg 4). Mailen understreket viktigheten av at ansatte og studenter på våre laboratorier gjør seg kjent med rutinene, og bruker dem aktivt i det daglige arbeidet og i opplæring av nytilsatte og studenter. Universitetsdirektøren har i tillegg bevilget ,- kroner til å oppgradere avtrekkskap uten alarm. Den ble det sendt brev til arbeidstilsynet hvor UMB bekrefter å ha lukket avvikene i forhold til pålegg 2-6 etter tilsyn ved UMBs laboratorier våren 2010 (vedlegg 5). UMB har på et tidligere tidspunkt fått innvilget søknad om utsettelse på pålegg 1 vedrørende kartlegging, risikovurdering og tidfestet handlingsplan t.o.m , med begrunnelse i en nasjonal omlegging til nye fare- og sikkerhetssetninger. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

4

5

6

7 2

8 Innledning I de siste årene har det vært et økende fokus på laboratoriesikkerhet ved universiteter og høyskoler. Dette har bakgrunn i Rosenborgsaken ved NTNU. I har arbeidstilsynet fokus på kjemisk og biologisk helsefare ved universiteter og høyskoler. UMB hadde helhetlig tilsyn på sine laboratorier i januar og februar Universitetsdirektøren har med bakgrunn i dette startet et prosjekt for å samordne ressurser og gå igjennom dagens rutiner innen kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og UMBs stoffkartotek. Målsettingen med prosjektet er å sørge for at UMB har kontroll på egne risiki i forbindelse med studenter og ansattes arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. Prosjektet skulle skaffe en oversikt over følgende områder: - Behov for felles rutiner - Opplæring av studenter og ansatte (krav, omfang, språk og dokumentasjon) - Rutiner for stoffkartotek (ansvarlige, innlegging av datablader, opplæring og kompetanse) - Miljøregnskap, innkjøp- og avfallsrutiner - Lagring av kjemikalier - Rutinemessige kontroller (avtrekkskap, ventilasjonskanaler, gassanlegg etc.) En arbeidsgruppe satt sammen med representanter fra enheter med utstrakt laboratorievirksomhet har jobbet med dette prosjektet fra januar 2010 til juni ved Lena Marie Kjøbli har koordinert prosjektet. Arbeidet i gruppa har synliggjort felles behov og på bakgrunn av dette er det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. 3

9 Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Gjennomgang av kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og stoffkartotekrutiner Kortnavn: Kjemikalieprosjektet Planlagt startdato: 20.januar 2010 Planlagt sluttdato: 1. juli 2010 Oppdragsgiver: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Prosjektkoordinator: Lena Marie Kjøbli 1 Bakgrunn I de siste årene har det vært et økende fokus på laboratoriesikkerhet ved universiteter og høyskoler. Dette har bakgrunn i bl.a. Rosenborgsaken ved NTNU og flere mediaoppslag ved UIO. I har arbeidstilsynet fokus på kjemisk og biologisk helsefare ved universiteter og høyskoler. UMB hadde tilsyn på sine laboratorier januar/februar I perioden ble det gjennomført et HMS prosjekt ved UMB. Dette prosjektet gikk igjennom roller, ansvarsfordeling og myndighet innenfor HMS-arbeidet lokalt og sentralt ved UMB. I etterkant av avslutningen av dette prosjektet har det vært ønskelig å endre på ansvaret for stoffkartotek og laboratoriesikkerhet. I tillegg har instituttene har hatt forskjellige rutiner for innkjøp av kjemikalier, avfallshåndtering, innlegging i stoffkartotek, opplæringsrutiner av studenter og ansatte og skriftlige rutiner for farlig arbeid og både tilsynet og instituttene har ytre ønske om å koordinere dette sentralt. 1.2 Organisering av sentralt arbeid med laboratoriesikkerhet og stoffkartotek Under ledelsens miljøgjennomgang ble det tatt opp at miljøkoordinator deler sin arbeidstid mellom miljøledelse, innkjøpsarbeid og stoffkartotek. Innkjøpsseksjonen har mange arbeidsoppgaver, og har behov for å øke innsatsen på dette området. Høsten 2009 ble det derfor utredet at miljøkoordinator fritas fra arbeidet som stoffkartotekansvarlig. Universitetsdirektøren har med bakgrunn i dette arbeidet besluttet å opprette en 50 % stilling som UMBs stoffkartotek- og laboratoriesikkerhetsansvarlig. Denne 4

10 stillingen kombineres med en 50 % HMS koordinatorstilling ved IKBM. Stoffkartotek og laboratoriesikkerhetsarbeidet vil bli rapportert sammen med det systematiske HMS arbeidet i. 1.3 Oppdrag Universitetsdirektøren startet på bakgrunn av tilsyn og omorganisering av sentralt ansvar for stoffkartoteket høsten 2010 et prosjekt for å samordne ressurser på dette området. Det var behov for en gjennomgang av instituttenes felles utfordringer innen kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og stoffkartotekrutiner i forkant av tilsetting av ny laboratorie- og stoffkartotekansvarlig. Dette vil sikre at et arbeidsdokument for fremtidig jobbing på dette området. I tillegg ville UMB være i forkant av eventuelle avvik ved laboratorietilsynet og kunne koordinere systematisk med å løse dette på tvers av instituttene. 2 Prosjektmål 2.1 Overordnet mål Å sørge for at UMB har kontroll på egne risiki i forbindelse med studenter og ansattes arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. 2.2 Delmål Prosjektet skulle skaffe en oversikt over status på følgende områder: Behov for felles rutiner Opplæring av studenter og ansatte (krav, omfang, språk og dokumentasjon) Rutiner for stoffkartotek (ansvarlige, innlegging av datablader, opplæring og kompetanse) Miljøregnskap, innkjøp- og avfallsrutiner Lagring av kjemikalier Rutinemessige kontroller (avtrekkskap, ventilasjonskanaler, gassanlegg etc.) 3 Prosjektorganisering 3.1 Organisering For å få god brukermedvirkning og for å få med alle instituttenes behov ble det satt sammen en arbeidsgruppe med ansatte fra enheter som arbeider utstrakt med kjemikalier og biologiske faktorer. Følgende personer har vært med i arbeidsgruppa; Else Marie Aasen (IKBM), Annie Aasen (INA), Kari Elise Norberg (IHA), Berit Helene Ingebrigtsen (IPM), Margaretha Jansen Brovold (laboratoriesikkerhets- og stoffkartoteksansvarlig for UMB f.o.m. 1.mai). Lena Marie Kjøbli () har vært prosjektkoordinator og yrkeshygieniker Trond Sørensen i Follo BHT har vært ekstern ressurs for gruppen. Styringsgruppen for prosjektet har vært universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, personalog organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong, leder av AMU Lindis Skipperud og hovedverneombud Pål Sebergsen. 3.2 Rapportering Styringsgruppen har sørget for godkjenning av prosjektbeskrivelsen og at prosjektet ble gitt nødvendige rammer. Denne gruppen skulle møtes hvis det var behov for en avklaring av sentrale problemstillinger og godkjenne sluttrapport. 5

11 4 Aktiviteter Tabellen viser aktiviteter på kjemikalieprosjektet våren Aktivitet Dato Fokus Godkjenning av Desember prosjektplan 2009 Kontroll på egne risiki i forbindelse med studenter og ansattes arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer Arbeidsgruppe 14. januar Se pkt Oppstartsmøte 9. februar Behov for felles rutiner Opplæring av studenter og ansatte (krav, omfang, språk og dokumentasjon) Rutiner for stoffkartotek (ansvarlige, innlegging av datablader, opplæring og kompetanse) Miljøregnskap, innkjøp- og avfallsrutiner Lagring av kjemikalier Rutinemessige kontroller (avtrekkskap, ventilasjonskanaler, gassanlegg etc.) Informasjonsmøte på Institutt for energiteknikk 2. mars Gjennomgang av kjemikaliehåndtering (rutiner og forankringsarbeid) ved IFE. AMU møte 12. mars Informasjonssak Møte 25. mars Prioriterte saker: Retningslinjer og ansvar, roller og myndighet innen stoffkartotek Risikovurdering av kjemikalier Rutine for risikovurdering av kjemisk helsefare CMR-kartlegging og eksponeringsregistrering HMS-sjekkliste for ansatte og studenter (dokumentasjon på opplæring) Avhending av kjemikalier som ikke er i bruk Statusrapport til 26. mars Oppsummering til styringsgruppen styringsgruppe Møte 12. april Gjennomgang av tilsynsrapport Sluttmøte med arbeidstilsynet 5. mai En gjennomgang av tilsynet ved UMB og varsel om pålegg ved Vigdis Tingelstad, Arbeidstilsynet Universitetet i Bergen mai To dagers samling sammen med representanter fra alle universitetene for å diskutere veien videre etter Arbeidstilsynets "Bedre kjemi" Programmet omhandlet risikoreduksjon i arbeidet med kjemiske og biologiske faktorer. AMU møte 21. mai Informasjonssak og sak 16/2010 Møte 25. mai Avslutning av kjemikalieprosjektet og videre arbeid for å lukke avvik til 1. november. Samt videre organisering av arbeidsgruppe for lab. sikkerhet. Rapport Oppsummering av prosjektet Sluttmøte med styringsgruppen AMU møte 12. oktober Sluttrapport 22. juni Avslutning av prosjektet og godkjenning av sluttrapport 6

12 6 Resultater Arbeidsgruppen har fokusert på behov for felles rutiner, opplæring, innkjøps- og avfallsrutiner, lagring av kjemikalier og rutiner for sjekk av avtrekkskap og bruk av stoffkartotek. Nedenfor er det oppsummert de fokusområder i forbindelse med de ulike temaene underveis i prosjektet. På basis av diskusjoner i gruppen er det satt opp en handlingsplan (punkt 7) for å lukke avvik i forbindelse med tilsynet på laboratoriene våren 2010 og de felles målene som gruppa har kommet frem til for redusere risiki for ansatte og studenter i arbeidet med kjemikalier og biologiske faktorer ved UMB. 6.1 Behov for felles rutiner UMB har mange forskjellige retningslinjer og rutiner for laboratoriearbeid ved de enkelte instituttene. Arbeidsgruppen mener det er behov for å ha en felles ramme på retningslinjer og rutiner. Det er spesielt behov for retningslinjer innen risikovurdering av kjemisk helsefare og eksponeringsregistrering, i tillegg til beskrivelse av roller, myndighet og ansvar for Ecoonline. Dette var områder det også var fokus på i møtet med de andre universitetene i Bergen mai og som også er avvik fra tilsynet på UMBs laboratorier (vedlegg 1). Gruppa anbefaler også at det utarbeides en kort og generell laboratoriehåndbok slik at vi formidler det samme til studenter og ansatte ved de forskjellige instituttene. Vi har allerede i dag mye tekst som kan sammenstilles i en slik håndbok. Alt materiale bør være tilgjengelig på engelsk. Dette materialet skal samles på en felles intern webside. 6.2 Opplæring Generell laboratorieundervisning bør skje lokalt, men gruppa anbefaler at det utarbeides en kravspesifikasjon til hva opplæringen skal inneholde på ulike nivå. Arbeidsgruppa går også inn for en egen opplæring på engelsk for våre utenlandske masterstudenter, stipendiater og ansatte (evt. også til nye studenter. Opplæringen må være tilgjengelig flere ganger årlig for å sikre at flest mulig får tilbudet. Det er ulik praksis på de ulike instituttene for å dokumentere opplæring av studenter og ansatte. For å kunne dokumentere opplæring og at den er forstått bør det legges opp en enkel, men dokumenterbar måte å registrere dette på. Muligheter for å bruke Questback og/eller Fronter vil bli undersøkt nærmere. Dette er også viktig i forhold til den enkelte ansatte som på en enkel måte vil kunne dokumentere opplæring. Arbeidsgruppen anbefaler også å bruke bedriftshelsetjenesten mer aktivt til opplæring innen laboratoriesikkerhet i tillegg til å se på muligheter for kurs fra leverandører av kjemikalier og gass. 6.3 Rutiner for stoffkartotek Det er stor variasjon i implementering og bruk av elektronisk stoffkartotek ved UMB. Arbeidsgruppen anbefaler en gjennomgang av roller, myndighet og ansvar på dette området samt at det skisseres egne rutiner for å sikre en felles plattform for dette arbeidet ved UMB. Arbeidsgruppa besøkte også Institutt for Energiteknikk (IFE) i februar hvor de i stor grad har Ecoonline som et daglig, integrert arbeidsredskap på laboratoriene. Dette var lærerikt og erfaringer UMB kan benytte seg av i det videre arbeidet. Det har også blitt diskutert om inndeling instituttvis i Ecoonline er hensiktsmessig. Det anbefales at systemet åpnes opp slik at institutter kan se hva andre har på lager. Dette kan UMB spare både tid og penger på. I tillegg mener arbeidsgruppen at alle datablader i Ecoonline må være tilgjengelig på engelsk. 7

13 6.4 Miljøregnskap, innkjøp- og avfallsrutiner Prosjektet har visst at det er behov for å systematisere innkjøp av kjemikalier ytterligere. På felles møte med de andre universitetene ble det sett på muligheter for å samordne kravspesifikasjon ved innkjøp av kjemikalier. Dette vil kunne gjøre at universitetene sammen kan stille større krav til leverandører eksempelvis innenfor leveranser av gode datablad på norsk og engelsk og opplæring i forhold til farlige kjemikalier. UMB arbeider også med en ny avtale for renovasjon høsten Avhending av kjemikalier vil være en viktig del av denne avtalen. 6.5 Lagring av kjemikalier Med bakgrunn i risikovurdering av kjemisk helsefare og lagringskapasitet for kjemikalier på instituttene er det også vist at det er et behov for å rydde bort og avhende gamle kjemikalier. Dette vil på sikt redusere antall risikovurderinger og gjøre lagring av kjemikalier mer oversiktlig. Arbeidsgruppen har også vurdert det som hensiktsmessig å legge inn romnummer i henhold til nummerering i Lydia ved innlegg av kjemikalier i Ecoonline. Dette vil gi mer fullstendige brannkart og oversikt over hvor kjemikaliene er. Prosjektet har også vist et behov for å bytte ut avtrekkskap med kjemikalieskap for lagring av kjemikalier. Kjemikalieskap med avtrekk har stor kapasitet for lagring og frigjør avtrekkskap til forsøksvirksomhet. 6.6 Rutinemessige kontroller (avtrekkskap, ventilasjonssystemer, gassanlegg etc.) Arbeidsgruppen på prosjektet og tilsynet på laboratoriet har visst at det er behov for å beskrive egne rutiner for sjekk av avtrekkskap. Det er behov for å gå igjennom ansvarsfordelingen på dette området mellom drifts- og serviceavdelingen og instituttene. Det er også nødvendig med gode rutiner på tilbakemeling etter kontroller av avtrekkskap, ventilasjonssystemer og gassanlegg. 8

14 Handlingsplan Planlagte tiltak i kjemikalieprosjektet Forhold som bør utbedres Tiltak som skal iverksettes Utføres av Frist Risikovurdering av kjemisk Kjemikalieprosjektet helsefare Opplæring i kjemisk helsefare Personlig verneutstyr Rutine for renhold på laboratoriene Laboratoriene for naturstoffkjemi og organisk analyse Registerføring av arbeidstakere og studenter som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly 1. Felles møte med alle universitetene (Bergen, mai) 2. Rutine for kartlegging, risikovurdering og tidsfestet handlingsplan for kjemisk helsefare 3. Implementere rutine 1. Krav til opplæring av studenter 2. Krav til opplæring av nytilsatte på laboratorier 3. Dokumentere opplæring (webbasert) 4. Opplæring av utenlandske studenter (master), doktorstipendiater og nytilsatte - Møte med studieavd. (planlegging av opplæring) - Møte med yrkeshygieniker (planlegging av kurs) 5. Implementere rutiner og krav 1. Egne rutiner for valg, bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr (eget kapitel i ny laboratoriehåndbok) 2. Utarbeide holdningsskapende plakater 3. Implementering av rutiner for bruk av verneutstyr 1. Rutine for renhold på laboratoriet - Møte med Anne S. Høvde, Renholdsledere, Trond, Margareta Brovold 2. Kartlegging av behov og utarbeidelse av rutiner 3. Rutiner oversettes til engelsk, spansk og thai 4. Opplæring og implementering av rutiner /instituttene /instituttene /instituttene Renhold Rydding og tilfredsstillende lagring av kjemikalier IKBM Innført denne modulen i Ecoonline 2. Felles møte med alle universitetene (Bergen, mai) 3. Revidere rutine for registerføring av arbeidstakere og studenter 4. Implementere rutine og gjennomføre registrering Kjemikalieprosjektet /instituttene

15 og blyforbindelser Rutiner for kontroll av avtrekkskap Alarm på avtrekkskap 1. Avklare ansvarsfordeling mellom institutter og DSA (eget møte) 2. Rutine for årlig kontroll av ventilasjonsanlegg 3. Rutine for kontroll av avtrekkskap på vernerunder 4. Implementere rutiner 1. Kartlegge hvor mange avtrekkskap som i dag ikke har alarm (eget møte) 2. Økonomisk oversikt på hva det vil koste å ha alarm på alle skap 3. System for merking av anbefalt arbeidshøyde i avtrekkskap DSA /instituttene /DSA /DSA /DSA Laboratoriehåndbok 1. En overordnet felles laboratoriehåndbok Oversettelse av rutiner og retningslinjer til engelsk 1. Samtlige rutiner oversettes til engelsk 2. Samordning av HMS - avventer innkjøp av ny HR og HMS portal Stoffkartotek/ecoonline 1. Ansvar, roller og myndighet for ecoonline ved UMB 2. Rutiner for ecoonline 3. Implementering av rutiner /institutter Sikkerhet Rutiner og ansvar for studenter og ansatte som jobber alene på lab Myndighet Myndighet for avdelingsingeniører og andre i lignende posisjoner ifbm orden, bruk av verneutstyr og gjennomføring av laboratorierutiner Biologisk materiale over landegrenser Hvordan sikre transport av biologisk materiale over landegrenser

16 Vedlegg 1 Varsel om pålegg (side i tilsynsrapporten) Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: 1. Kartlegging, risikovurdering og tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere samt utarbeide tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare i virksomheten. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) 6 stiller krav om kartlegging og dokumentasjon av forekomsten av kjemikalier og vurdering av enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Arbeidsgiver skal sørge for at en slik risikovurdering gjentas regelmessig og ved enhver endring av forhold som kan ha innvirkning på arbeidstakernes risiko for å bli eksponert for kjemisk helsefare. Det skal også lages en tidfestet handlingsplan basert på den utførte risikovurderingen Det vises også til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 pkt. 6, som hjemler kravet om kartlegging og skriftlig risikovurdering av mulige farer og problemer i virksomheten. Frist for innfrielse: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet mottar bekreftelse på at dette er utført. 2. Opplæring i kjemisk helsefare Alle arbeidstakere skal gis informasjon og opplæring om de farlige kjemikalier som kan forekomme på arbeidsplassen, jfr. forskrift om vern mot eksponering for kjemikalieforskriften best. nr. 9 og forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter, stoffkartotekforskriften, best nr Vilkår: Opplæringen må minimum omhandle: hvilken helsefare de farlige kjemikaliene som forekommer på arbeidsplassen kan medføre informasjon om og opplæring i bruk av stoffkartoteket og hvordan sikkerhetsdatablader og informasjonsblader skal brukes og leses riktig bruk av arbeidsutstyret som anvendes, herunder riktig bruk av prosessavsug hvilke vernetiltak som er nødvendig for sikker utførelse av arbeidet resultatet av risikovurderingen Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet får tilbakemelding om at opplæring er gitt og at opplæringsrutiner er implementert. 3. Personlig verneutstyr Det må utarbeides rutiner for valg, bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr, jfr. forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, best. nr og 9. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet får tilbakemelding om at rutinene er implementert. 11

17 4. Orden og ryddighet Laboratoriene ved naturstoffkjemi og organisk analyse skal ryddes og kjemikaliene skal lagres tilfredsstillende. Jfr. Kjemikalieforskriften 12. Mengden av kjemikalier lagret i laboratoriene skal begrenses til det som er nødvendig for det aktuelle arbeidet. Jfr. Kjemikalieforskriften 7 pkt. e). Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet får tilbakemelding om at rydding og tilfredsstillende lagring er utført. 5. Renholdsrutiner Det må utarbeides rutiner for renhold av laboratoriene. Jfr. Kjemikalieforskriften 7 pkt. f). Rutinene skal bl.a. sikre at renholderne ikke utsettes for skade fra kjemikalier og eventuell brekkasje fra glas svarer. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet får tilbakemelding om at renholdsrutiner er implementert. 6. Registerføring av arbeidstakere og studenter som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly og blyforbindelser. Jf. forskrift om vern mot eksponenng for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) 28, skal det føres register over arbeidstakere/studenter som eksponeres for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly og blyforbindelser dersom risikovurderingen viser at dette er nødvendig. Frist for innfrielse: Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt bekreftelse på at er slikt register er opprettet, og at det inneholder opplysninger i henhold til 28 i kjemikalieforskriften. Avvik: 1. Substitusjon av Blågel som tørkemiddel i eksikatorene Virksomheten må substituere Blågel med annet, mindre helsefarlig tørkemiddel omgående. 2. Manglende førstehjelpsutstyr Virksomheten må se til at grovlab. stoffskifte ved Institutt for husdyr- og akvakukurlandskap installerer øyeskyller. Virksomheten må se til at vannlab. Ved Institutt for matematiske realfag og teknologi installerer generelt førsteh;elpsutstyr. 12

18 13

19 Laboratoriesikkerhet og stoffkartotek 1

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Dagens tema Pålegg fra arbeidstilsynet og tiltak fra kjemikalieprosjektet Ansvarlig: MJB + arbeidsgruppe Nye felles lab. rutiner og implementering av stoffkartotek Ansvarlig: Instituttleder Implementering på instituttene UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP AMU 30. Mai 2006 Motivasjon hvorfor vi skal ha et systematisk og dokumenterbart godt arbeid på våre laboratorier? Arbeidsgivers ansvar arbeidsmiljøloven Gi våre ansatte og studenter sikkerhet på at de ikke er blitt eller kan ha blitt syke av å ha jobbet på våre laboratorier Lav risiko for hendelser (eksplosjoner, brann etc.) Godt arbeidsmiljø Samfunnsansvar utdanne studenter med gode lab.rutiner Vårt omdømme 2

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Omdømme Kritiseres for slurv med kjemikalier - Kreftrammet professor ved Universitetet i Oslo krever erstatning S o l ve i g f o r s k e t p å k r e f t - b l e s e l v u h e l b redelig k r e f t s yk s l å r a l a r m o m f o r h o l dene ve d r a d i u mhospitalet GASSMELL under elevforsøk Med elleve studenter og to ansatte vegg i vegg kunne det gått riktig galt da en gassbeholder eksploderte på UMB UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Kjemikalieprosjektet Prosjektnavn: Gjennomgang av kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og stoffkartotekrutiner Kortnavn: Kjemikalieprosjektet Planlagt startdato: 20.januar 2010 Planlagt sluttdato: 1. juli 2010 Oppdragsgiver: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Prosjektkoordinator: Lena Marie Kjøbli Følgende personer har vært med i arbeidsgruppa; Else Marie Aasen (IKBM), Annie Aasen (INA), Kari Elise Norberg (IHA), Berit Helene Ingebrigtsen (IPM), Margaretha Jansen Brovold 3

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Oppdrag Universitetsdirektøren startet på bakgrunn av tilsyn og omorganisering av sentralt ansvar for stoffkartoteket høsten 2009 et prosjekt for å samordne ressurser på dette området. Det var behov for en gjennomgang av instituttenes felles utfordringer innen kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og stoffkartotekrutiner i forkant av tilsetting av ny laboratorieog stoffkartotekansvarlig. Dette vil sikre at et arbeidsdokument for fremtidig jobbing på dette området. I tillegg ville UMB være i forkant av eventuelle avvik ved laboratorietilsynet og kunne koordinere systematisk med å løse dette på tvers av instituttene. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Overordnet mål Å sørge for at UMB har kontroll på egne risiki i forbindelse med studenter og ansattes arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. Delmål Prosjektet skulle skaffe en oversikt over status på følgende områder: Behov for felles rutiner Opplæring av studenter og ansatte (krav, omfang, språk og dokumentasjon) Rutiner for stoffkartotek (ansvarlige, innlegging av datablader, opplæring og kompetanse) Miljøregnskap, innkjøp- og avfallsrutiner Lagring av kjemikalier Rutinemessige kontroller (avtrekkskap, ventilasjonskanaler, gassanlegg etc.) 4

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Status per 1.11.2010.

Status per 1.11.2010. Prosjektplan for oppfølging ved NTNU etter Arbeidstilsynets tilsynsrapport og varsel om pålegg i forbindelse med prosjektet Bedre kjemi. Status per 1.11.2010. Arbeidstilsynets (AT) anmerkning AT funn som

Detaljer

VAR DATO 25.11.2013 DERES DATO. Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Tore Alfheim, tlf. 45391070

VAR DATO 25.11.2013 DERES DATO. Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Tore Alfheim, tlf. 45391070 /.42rA VAR DATO 25.11.2013 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 10 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Tore Alfheim, tlf. 45391070 UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Tilsyn -

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Innlogging. Innholdsfortegnelse

Innlogging. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innlogging... 1 Organisering av lokalene i ECOonline... 3 Opprett ny lokasjon... 3 Opprett ny lokasjon... 4 Opprett ny bruker... 5 Legge til produkter... 6 Jeg finner ikke kjemikaliet...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Substitusjonsvurdering november 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014

Substitusjonsvurdering november 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014 Innhold 1 Innledning... 2 2 Hensikt... 2 3 Prioriteringskriterier for substitusjonsvurdering... 2 4 Prioriterte kjemikalier...

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

SKJEMA FOR HANDLINGSPLAN HMS

SKJEMA FOR HANDLINGSPLAN HMS SKJEMA FOR HANDLINGSPLAN HMS HMS-håndbok for MN-fakultetet Kapittel 5 Laboratorier og verksted http://www.mn.uio.no/bio/om/hms/haandboken/hmshandbok-bio-n-v003.pdf Godkjent av Knut Fægri Iverksatt 1.3.2005

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE DOKUMENTASJON I NOBB Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE Oslo 26.03.2010 Ny lov og nye krav Ny plan- og bygningslov kommer 1. juli 2010 Avslutning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved NTNU, NT- fakultetet i perioden 19. februar til 21.mai 2010.

Vi viser til tilsynsbesøk ved NTNU, NT- fakultetet i perioden 19. februar til 21.mai 2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2010 2009/16396 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingvild Kolberg tlf 941 51 567 NTNU 7491 TRONDHEIM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsynsbesøk

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

«Eksponering og register» Elizabeth Ravn

«Eksponering og register» Elizabeth Ravn «Eksponering og register» Elizabeth Ravn Lovverket om føring av register Krav til føring av register over eksponerte arbeidstakere er regulert i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Arbeidsmiljøloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS GJØVIK KOMMUNE Teknisk drift Brann og redningsavdeling Kolo Veidekke AS Sveumsvegen 29 2827 HUNNDALEN Att: Per Brende Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN

Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Møte med Ptil 2. desember 2009 Ptil Bp Norge setter høy fokus på kjemikalier... Kjemisk arbeidsmiljø 8 timers kjemikaliekurs spesifikt for BP ansatte (mer enn 10 kurs

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer