LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER"

Transkript

1 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende opplæring, men som har behov for et år ekstra for å få et best mulig grunnlag for å kunne starte på Vg1 og gjennomføre videregående opplæring. Gjennomsnittlig botid i Norge for elevene i denne gruppa er ca 2 år. Kurset forbruker ikke av retten til tre års videregående opplæring, og gir dermed heller ikke rett til spesialundervisning. Klassen har 14 norsktimer pr uke. I tillegg undervises det i samfunnsfag, matematikk, engelsk, kroppsøving og naturfag. All undervisning forgår på norsk. Grunnleggende mål i denne læreplanen er at eleven skal utvikle språklig selvtillit og trygghet, og ordforråd og begrepsforståelse i de ulike fagene. I denne organiseringa gis ikke karaktervurdering ferdigheter og måloppnåelse blir vurdert i pedagogisk rapport hver termin. Timeplanen ser slik ut (dagene kan variere): TIMEPLAN Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Naturfag Norsk Engelsk Matematikk 2 Engelsk Naturfag Norsk Engelsk Matematikk 3 Engelsk Norsk Norsk Norsk Norsk 4 Engelsk Norsk Møtetid Norsk Norsk 5 Norsk Norsk Engelsk Matematikk Kroppsøving 6 Norsk Norsk Engelsk Matematikk Kroppsøving 7 Samfunnsfag 8 Samfunnsfag Postadresse Besøksadresse Tlf. sentralbord Telefaks Internett Moflataveien 38 Moflataveien SKIEN 3733 SKIEN

2 Norsk Formålet med faget er at elevene skal kunne følge fagplanene i norsk på Vg1 etter endt år. Derfor ligger både Læreplan i norsk for 10. trinn og Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter til grunn for denne lokale fagplanen. Et hovedmål for opplæringen er å utvikle selvtillit, aktiv samfunnsdeltaking og livslang læring. Læreplanen er delt i fire hovedområder Lytte og tale, Lese og skrive, språklæring og språk og kultur. Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å lytte til og forstå innholdet i forskjellige muntlige ytringer og selv kunne gjøre seg forstått. Det omfatter også å tilpasse språket til ulike samtalepartnere, temaer og situasjoner. Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å lære å skrive på norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på. Det innebærer også variert bruk av ord og uttrykk, begreper, språklige mønstre og tekstskaping. Å kunne lese innebærer å lese norske tekster og videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår utvikling av strategier for å forstå nye ord, begreper og språklige mønstre. Det dreier seg også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke innholdet i varierte tekster. Å kunne regne innebærer å forstå tall og matematiske begreper. Det dreier seg også om å kunne lese grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Logisk resonnement og problemløsning er en del av regneferdigheten. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å mestre nye tekstformer og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre og å produsere, komponere og redigere tekster. Det handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale verktøy. Kompetansemål: Målet er at elevene har nådd disse kompetansemålene etter endt år. Det er nivå 3 i grunnleggende norsk for språklige minoriteter som ligger til grunn. I løpet av året vil elevene være på et lavere nivå, og grunnleggende norsklæreplanen brukes da som et støtteverktøy. Lytte og tale Å uttrykke og grunngi egne meninger, respektere andres og vurdere hva som er saklig argumentasjon Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, opplesning, rollespill, drama og intervju tilpasset mottaker bruke kommunikasjonsstrategier både i forberedte og uforberedte situasjoner for å forstå eller gjøre seg forstått Presentere et fagstoff muntlig med bruk av fagord og begreper, med og uten hjelpemidler vurdere egne og andres muntlige framføringer 2

3 Lese og skrive bruke varierte og hensiktsmessige lesestrategier i arbeid med ulike teksttyper hente informasjon fra fagtekster og bruke dette til å løse oppgaver lese og skrive enkle tekster i ulik sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede sammendrag, artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster lese og snakke om enkle tekster på sidemålet gjenkjenne de språklige virkemidlene gjentakelse, sammenlikning og metafor strukturere tekst etter tidsrekkefølge og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt bruke et variert ordforråd for å uttrykke følelser og meninger i egen skriving bruke regler for ortografi, tegnsetting og setningsstruktur i egen skriving produsere sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper bruk av tekstbehandling til arkivering og systematisering av eget arbeid (fil behandling) bruk av tekster fra bibliotek, internett og massemedia på en kritisk måte bruke ordbøker, oppslagsverk og digitale hjelpemidler beskrive og tolke grafiske presentasjoner av tall og andre data Språklæring snakke om erfaringer med hvor, hvordan og når eleven bruker ulike språk samtale om bruk av ironi og humor i språket reflektere over egen erfaring med ulike lese- og læringsstrategier snakke om talemålsvariasjon, stemmebruk og kroppsspråk i ulike språk identifisere likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk Språk og kultur presentere egne tolkninger av personer og handlinger i relevant skjønnlitteratur presentere viktige tema i noen sentrale norske samtidstekster samtale om særlige kjennetegn ved noen norske dialekter forklare opphavet til noen vanlige norske ord og uttrykk forklare hvordan språk og sjangere brukes forskjellig i ulike sosiale sammenhenger sammenlikne ironi og humor i ulike språk samtale om hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper Vurdering Kartleggingsverktøyet som er utarbeidet i tilknytning til Læreplan i grunnleggende norsk og Norsktest for minoritetsspråklige søkere brukes, ved siden av prøver, i vurderingen av eleven. Karaktervurdering gis ikke, men en pedagogisk rapport blir skrevet en gang i halvåret. 3

4 Engelsk Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk innebærer å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale. Å kunne lese i engelsk innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt. Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster. Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Kompetansemål: Språklæring lære nye ord og bruke disse i rett sammenheng utvide sitt eget ordforråd finne ord i engelsk-norsk og norsk-engelsk ordbok bruke Online Cambridge Dictionaries og The Free Dictionary symbolene for lydskrift og hvordan de ulike lydene uttales finne uttalen av et ord ved hjelp av ordbok grammatiske regler bruke grammatiske regler muntlig og skriftlig bruke språket flytende og korrekt Kommunikasjon ha et såpass vidt ordforråd at språket kommuniserer være i stand til å kommunisere relativt fritt med et ordforråd som dekker de fleste emnene i dagliglivet bruke grunnleggende grammatiske regler på en korrekt måte i skriftlig og verbal kommunikasjon lese engelske tekster med god flyt og forstå innholdet av autentiske tekster forstå dagligtale engelsk og være i stand til å forstå autentiske lyttetekster utført av personer fra engelsktalende områder uttrykke seg relativt fritt på engelsk i vanlig dagligtale presentere et selvprodusert arbeid med flyt og sammenheng til lærer, gruppe eller klasse beherske ulike hjelpemiddel som digitalt verktøy, presentasjonsverktøy som f.eks. Power Point, lyd og bilde etc. produsere tekster med korrekt rettskrivning og grammatikk og ha et godt ordforråd produsere tekster i de vanligste sjangrene som f.eks. brev, essay, og diverse sakprosatekster 4

5 Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kjenne til hva som særpreger kulturen i ulike engelsktalende land, som f.eks. mattradisjoner, fester, seremonier, religiøs utøvelse, sport o.l. hva som særpreger urbefolkningen og etniske folkegrupper i engelsktalende land og kunne plassere urbefolkningen i de engelsktalende områder geografisk Aboriginals i Oseania og Indianerne i Amerika, og vite noe om historie og levekår til disse folkegruppene. geografisk plassering av de ulike engelsktalende land og kunne plassere de viktigste geografiske kjennemerker (hav, elver, fjell, skog o.l.) de viktigste engelskforfattere og deres verk. F.eks. Shakespeare, J.K. Rowling etc. noen musikkpoeter/grupper, The Beatles, John Lennon etc. ulike språklige variasjoner innenfor det engelske språket konfliktene i de engelsktalende områder og kunne samtale om dem. F.eks. Nord Irland, Borgerettigheter i USA og Apartheid i Sør Afrika Samfunnsfag Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samfunnsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i samfunnsfag innebærer å fortelle om hendelser i fortiden og samtiden, å greie ut om steder og fakta og å bruke definisjoner, begrep og faguttrykk til å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur. Skriftlig og muntlig uttrykksevne vil si å kunne reflektere over meningsinnholdet i tekster, bilde, film og gjenstander, og å kunne sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kjelder. Å kunne lese i samfunnsfag innebærer å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende vanskegrad. Å kunne lese vil samtidig si å behandle og bruke variert informasjon fra bilde, film, tegninger, grafer, tabeller, globus og kart. For å forstå og delta aktivt i samfunnet en lever i, er det også nødvendig å kunne lese og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere dette kritisk. Å kunne regne i samfunnsfag innebærer å behandle og sammenligne tallmateriale om faglige tema, og å bruke, tolke og lage tabeller og grafiske framstillinger. Regning i samfunnsfag handler også om å gjøre undersøkelser med telling, bruke målestokk på kart og regne med tid. Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjøre beregninger, søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge ut relevant informasjon om faglige tema. Digitale ferdigheter vil også si å være orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke, og følge regler og normer som gjelder for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper innebærer å utarbeide, presentere og publisere egne og felles multimediale produkt. 5

6 Kompetansemål: Individ og samfunn Definere sentrale begrep knyttet til sosialisering Forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer og diskutere hvorfor kjønnsrollene endrer seg over tid Regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i en familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi Drøfte rettighetene man har som forbruker Gjøre greie for endringer i familie- og samlivsformer Finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, grunngi hvorfor samfunnet straffer og gjøre greie for hvordan kriminalitet kan forebygges Arbeids- og næringsliv Vite noe om levestandarden i Norge sammenlignet med andre land og diskutere sammenheng mellom levestandard og livskvalitet Kjenne til verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø Diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet Bruke digitale verktøy for å hente informasjon om forskjellige yrker Kjenne til ulike organisasjoner sin plass i arbeidslivet og ulike faktorer som bestemmer lønn og arbeidsvilkår Politikk og demokrati Gjøre greie for hvordan man selv kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanaler for påvirkning Gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge Identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge Diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor Diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter Kultur Kjenne til begrepet kultur og hva det står for Kjenne til viktige trekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og noen av de utfordringer som er i et flerkulturelt samfunn Vite noe om hvorfor fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides Kjenne til eksempel på hvordan religion påvirker samfunn og kultur Internasjonale forhold Forklare begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet Forklare begrepet globalisering Gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør Gjøre greie for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter Gjøre greie for EUs mål og styringsorgan Finne eksempel på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten Gjøre greie for hva som kjennetegner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme Diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling 6

7 Matematikk Grunnleggende ferdigheter i faget: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløsing. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemiddel. Kompetansemål: Eleven skal tilegne seg begreper, faguttrykk i matematikk og bli kjent med vanlige formuleringer i oppgaver slik at eleven neste skoleår kan følge undervisning i en ordinær vg1-klasse. Tall og algebra regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene tolke grafiske framstillinger tolke og håndtere formler knyttet til dagligliv regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor kjenne begrepene proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser og gjenkjenne dette i praktiske sammenhenger Geometri bruke formlikhet og Pytagoras setning til beregninger regne ut areal areal og volum Regne med ulike måleenheter Økonomi utføre lønnsberegninger beregne skatt og avgifter sette opp enkle budsjett og regnskap kjenne til ulike typer lån (annuitetslån og serielån) ha kjennskap til begrepene reallønn og kroneverdi 7

8 Naturfag Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler. Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data. Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Kompetansemål: Bærekraftig utvikling forklare hva som ligger i begrepene førevar-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler forklare hva som ligger i begrepene førevar-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokal-befolkning og for verdenssamfunnet gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer 8

9 Ernæring og helse gjøre rede for grunnleggende kjemi fra 10. klasse: vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen planlegge og gjennomføre forsøk med påvisnings-reaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling Energi for fremtiden gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde Kroppsøving Bevegelse er et grunnleggende behov hos mennesket. Bevegelseskulturen i form av lek, idrett, dans og friluftsliv er en del av den felles utdanningen og identitetsskapingen i samfunnet. Det er derfor viktig å gi unge forutsetninger for å være med å utvikle ferdigheter i idrett og andre aktiviteter i bevegelseskulturen, og for å ferdes og oppholde seg i naturen. Eleven skal kunne praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø, prøve å orientere seg ved hjelp av kart og kompass og være med å planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlige i kroppsøving handler blant annet om å kunne formidle inntrykk og opplevelser fra ulike aktiviteter. En uttrykker seg muntlig i utformingen av regler for lek, ulike typer spill og anna samhandling. Evne til muntlig formidling er også nødvendig når en skal organisere og lede aktiviteter. Å kunne skrive i kroppsøving handler primært om skriftlige framstillinger av aktivitet og vurdering. Å kunne lese i kroppsøving handler om å kunne hente, tolke og forstå informasjon fra fagspesifikke tekster. Det gir grunnlag for å vurdere viktige sider ved arbeidet i faget. Det handler også om å tolke kart og forstå symboler. Å kunne regne i kroppsøving innebærer blant annet å kunne måle lengder, tider og krefter. Å forstå tal er nødvendig når en skal planlegge og gjennomføre treningsarbeid. Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving er viktig når en skal hente inn informasjon for å planlegge aktiviteter, dokumentere og rapportere. 9

10 Kompetansemål: Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter Praktisere noen individuelle idretter Svømme på magen og på ryggen og dukke Forklare og utføre livberging i vann og livbergende førstehjelp Danse danser fra norsk kulturtradisjon og andre kulturer Utføre danser fra ungdomskultur Mestre personlig hygiene Forklare hva personlig hygiene har å si Utøve ulike former for friluftsliv 10

11 Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne l læringsstrategier og evne til kritisk tenkning (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid (Oppl.l. 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del) fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse (Oppl.l. kap. 10) bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge (Læreplanverkets generelle del) sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.l. kap. 9a) legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen (Oppl.l. 1-2 og forskrift 3-2) legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 11

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker 3 Hefte for grunnskolen Innhold En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker for grunnskolen Hefte 3 Pedagogiske

Detaljer