Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016"

Transkript

1 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk

2 Innhold DEL 1 Målsetting og status Innledning Målsetting Status i Nord-Trøndelag Tiltak for økt rekruttering til fremmedspråk Samarbeid med grunnskolen/kommunene Nettbasert undervisningstilbud i fremmedspråk nivå III Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole Samarbeid med næringslivet Årlige markeringer Internasjonalt samarbeid Etter- og videreutdanning av lærere... 7 DEL 2 Innsatsområder for økt rekruttering til programfag i fremmedspråk i perioden Kartlegging Kartlegging av fagtilbud og elevtall Samarbeid med grunnskoler/kommuner Informasjon om valg av fremmedspråk Samkjøring av fagtilbud på lokalt plan Samarbeidsmodeller innenfor videregående opplæring Nettbasert regionalt samarbeid Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole og deres foresatte Informasjon om valg av programfag Informasjon om nytteverdien av fremmedspråk Styrket samhandling med næringslivet Bruk av rollemodeller Systematisk samarbeid med næringslivet Årlige markeringer Den europeiske språkdagen Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i fagnettverk for fremmedspråk

3 3 DEL 1 Målsetting og status 1 Innledning Denne planen omhandler rekruttering til programfag i 2. fremmedspråk. Engelsk er også et fremmedspråk, men omhandles ikke av planen. Språk byggjer bruer til kunnskap og mellom menneske lokalt og globalt. Norske elevar skal bli gode språkbrukarar og bli betre til å lese. Noreg treng språkkompetanse i framtida, derfor må vi sikre rekrutteringa til språkfaga. [ ]større økonomisk og kulturell globalisering aukar behovet for å kunne kommunisere på fleire språk. Dette ble sagt da Språk bygger broer (St.meld. nr ) ble lagt fram. Stortingsmeldinga la fram følgende sentrale tiltak vedrørende fremmedspråk i videregående opplæring: Gi tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning for søkere som har valgt andre fremmedspråk enn engelsk som programfag i videregående opplæring. Utarbeide en tiltaksplan for å styrke programfagene i språk i videregående opplæring. Tilleggspoeng til høyere utdanning ble innført f.o.m. opptaket i Programfag innen fremmedspråk på nivå I og II gir 0,5 tilleggspoeng, mens elevene får 1,0 tilleggspoeng for nivå III. Tiltaksplan for styrking av programfagene i språk er utarbeidet av fremmedspråksenteret, se: oversikt.tiltaksplanen er delt i fire områder: Kartlegging Økt rekrutteringsgrunnlag Økt rekruttering Årlige markeringer Denne tiltaksplanen er utgangspunkt for innsatsområdene for økt rekruttering til fremmedspråk i Nord-Trøndelag. 2 Målsetting Den sentrale målsettingen i denne strategiske planen er økt rekruttering til programfag innenfor fremmedspråk.målet er en mangedobling av dagens antall elever med fordypning i fremmedspråk. Et bredere elevgrunnlag vil muliggjøre igangsetting av flere undervisningstilbud innenfor fremmedspråk nivå I, II og III i Nord-Trøndelag innen En underliggende målsetting er at alle elever som søker studieforberedende utdanningsprogram har hatt fremmedspråkopplæring på ungdomstrinnet.

4 4 3 Status i Nord-Trøndelag Alle elevene på studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Elevenes fagvalg i ungdomsskolen avgjør om fellesfaget går over 2 eller 3 år i videregående skole. De senere årene har elevenes valg av programfag i fremmedspråk vært meget begrenset. Tall fra PULS viser at det årlig har vært under 10 elever i Nord-Trøndelag som totalt har fått undervisningstilbud innenfor disse fagene siden skoleåret 2008/2009. Det er derfor ikke utarbeidet egen statistikk for dette. Skoleåret 2012/2013 ble det igangsatt et nettbasert tilbud innenfor fremmedspråk III, jf. punkt 4.2. Det er totalt 44 elever som følger dette tilbudet i fagene fransk III, spansk III og tysk III. Vi ser dermed at det finnes et elevgrunnlag i fylket som helhet som muliggjør igangsetting av programfag i samarbeid mellom skoler. Vi ser at det nettbaserte tilbudet innenfor fremmedspråk nivå III medfører en mangedobling av elever med programfag i fremmedspråk. 4 Tiltak for økt rekruttering til fremmedspråk 4.1 Samarbeid med grunnskolen/kommunene Flere av de videregående skolene i fylket samarbeider med nærliggende ungdomsskoler om informasjonsarbeid mot elever og foresatte. Inderøy vgs samarbeider med Inderøy ungdomsskole om felles orienteringer til 7. klassinger og deres foresatte om valg av 2.fremmedspråk i ungdomsskolen og konsekvenser av valget når de kommer på vgs. Det blir også informert til 10. klassingene om 2.fremmedspråk i vgs. Leksvik vgs har et formalisert samarbeid med rådgiverteamene i grunnskolene. Dette innebærer blant annet en felles informasjonskveld rettet mot 10. klassingene og deres foresatte, som beskrevet også for Inderøy vgs. Også Ole Vig vgs har et nært samarbeid med rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Lærerne i fremmedspråk i videregående skole har en høy kompetanse innenfor fagområdene, og vi kjenner til at det kan være en utfordring å ha denne kompetansen på plass i grunnskolen. Likevel mangler vi en fullstendig oversikt over kompetansebeholdningen for fremmedspråk i fylkeskommunen. Lærere fra Inderøy vgs har tidligere vært leid ut til ungdomsskolen for å bidra med tyskundervisning til ungdomsskoleelevene. Dette er også tilfelle skoleåret 2012/2013 for lærere på Olav Duun vgs. Inderøy vgs har et faglig samarbeid med Inderøy ungdomsskole gjennom etablerte nettverksmøter mellom fremmedspråklærere på de to skolene. Slike treff bidrar til økt forståelse for de faglige utfordringene som ligger i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

5 Språksatsninga på Levanger videregående skole bygger på et interkommunalt samarbeid med Levanger kommune gjennom en formalisert samarbeidsavtale. Denne avtalen omfatter skolene Frol oppvekstsenter, Nesset ungdomsskole og Vårtun kristne grunnskole. Starten på dette samarbeidet kom i gang uformelt for 5 år siden, da Nesset ungdomsskole hadde store problemer med å skaffe kvalifiserte lærere i fransk. Da leide Levanger vgs ut lærer i fransk og opplevde at dette fungerte tilfredsstillende både for ungdomsskolen og Levanger vgs. Våren 2011 ble samarbeidet formalisert, og det ble etablert interkommunale nettverksmøter i fremmedspråk. På nettverksmøtene har det vært formålstjenlig å diskutere didaktiske utfordringer og metoder for språkopplæring. Våren 2011 ble det for første gang arrangert foreldremøte for elever som skulle avslutte barneskolen og begynne på ungdomsskolen. Oppmøtet var formidabelt, 220 elever og foreldre møtte opp. Dette møtet handlet om å bevisstgjøre foreldre og barn om hvorfor fremmedspråk er viktig og hvilke konsekvenser det har ikke å velge fremmedspråk hvis du skal begynne på ST og har lyst å studere realfag. Den første tirsdagen i mars er nå satt av til dette foreldremøtet og våren 2012 var oppmøtet like stort som første gang. I dag fungerer det interkommunale samarbeidet i Levanger som følger: 5 8. og 9. trinn har sin fremmedspråkundervisning på Levanger vgs. Klassene er parallell lagt slik at fire klasser i fransk og spansk fra u.skolene har undervisning samtidig på LVGS. I tillegg har vi en klasse på Nesset i spansk. Elevene må starte tidligere for å følge undervisninga på LVGS på grunn av tiden de trenger for å komme seg tilbake til sine respektive skoler. Dette fungerer meget bra Elevene er sikret kvalifisert undervisning, noe både kommunen og LVGS profiterer på både på kort og lang sikt. Lærerne i hele kommunen skal ha to tre nettverksmøter på LVGS. 4.2 Nettbasert undervisningstilbud i fremmedspråk nivå III Skoleåret er fremmedspråk nivå III i tysk, spansk og fransk etablert som et nettbasert tilbud i Nord-Trøndelag. Intensjonen med satsinga er å bygge opp en elevbase for fremmedspråk III i NTFK. Pr. i dag gjør små elevgrupper det praktisk og økonomisk umulig å gi et bredt og variert tilbud i språk på den enkelte skole, men teknologien muliggjør nå fagvalg ut fra individuelle ønsker på tvers av skoler gjennom det nettbaserte tilbudet. Modellen baserer seg på at en fagkoordinator for faget på fylkesnivå har helhetsansvar for faget. I tillegg skal hver skole som har elever i faget stille med en veileder som har ansvar for motivasjon og muntlig oppfølging for elevene på den enkelte skolen. Ressurser for faget plasseres i ressurstildelingsmodellen på den skolen hvor koordinator er tilsatt. Lokal veileder finansieres gjennom den enkelte skolens egen ramme.

6 6 Dette skoleåret har vi 44 elever fra seks av de videregående skolene i fylket. Språklærere i de videregående skolene bidrar til å motivere elever i Vg2 til videre fordypning på nivå III. 4.3 Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole I forbindelse med elevenes fagvalg, blir det satt fokus på fremmedspråk som programfag. Steinkjer videregående skole har en språkdag for Vg1-elevene i januar med fokus på å kunne språk i kombinasjon med andre fag. Det blir benyttet eksterne foredragsholdere for å vise gode eksempler på betydningen av god språkkompetanse både i arbeidssammenheng og i samfunnslivet for øvrig. Levanger vgs arbeider med å markedsføre programfagene i fremmedspråk. Dette gjøres gjennom det årlige fagtorget og gjennom rådgivning i sammenheng med fagvalg. 4.4 Samarbeid med næringslivet Mange av de videregående skolene har et bredt samarbeid med lokalt næringsliv innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er også flere gode eksempler på samarbeidsstrukturer innenfor realfag. Innenfor fremmedspråk ligger det et stort utviklingspotensiale i å knytte ressurser i lokalmiljøet inn mot undervisninga for å synliggjøre fagenes relevans. Leksvik vgs har et tett samarbeid med Leksvik industriell vekst og Vannklyngen gjennom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og realfag. I Leksvik har de videreutviklet dette samarbeidet også mot fremmedspråk. Elever ved Leksvik vgs med fagvalg i tysk og realfag har tatt del i samarbeidet med Leksvik industriell vekst. Bl.a. deltok elevene på en vannmesse i München, der de bidro med informasjonsinnhenting og oppgaveløsning for samarbeidspartner. 4.5 Årlige markeringer Den europeiske språkdagen markeres årlig den 26. september. I 2012 var det markeringer både på Grong vgs, Levanger vgs og Ole Vig vgs den Skolene samarbeidet både med lokale ungdomsskoler og lokalt næringsliv om markeringene. Steinkjer vgs hadde en markering av fremmedspråk påfølgende dag i forbindelse med Åpen dag på skolen. Formålet med markeringen av Den europeiske språkdagen er: Vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet Øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa Motivere europeiske innbyggere til å lære flere språk Informere om språklæring Støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk Synliggjøre mulighetene som ligger i flerspråklighet

7 7 Bidra til mobilitet i Europa Internasjonalt samarbeid Flere av de videregående skolene har samarbeid med skoler el. institusjoner i målspråklandene. Vi kan nevne et samarbeid som Steinkjer vgs har med en skole i Oberstdorf. Samarbeidet innebærer et elevutvekslingsprogram der tyskelever (fra tysk fellesfag) har et opphold i Oberstdorf med innkvartering hos vertsfamilier, og der de tyske elevene kommer på gjenvisitt med tilsvarende privat innkvartering. Opphold i målspråklandet er faglig utviklende for elever. Slike opphold bidrar i tillegg til økt motivasjon for fagene og kan være et viktig virkemiddel for rekruttering til fordypning i språkfag. Elevekskursjoner er en utfordring i forhold til gratisprinspippet. Denne ordningen gås nå igjennom i Nord-Trøndelag for å få en mer entydig praksis. Inderøy videregående skole har et samarbeid med Sund folkehøgskole. Internasjonale studenter der har praksis på Inderøy vgs og fungerer som språkassistenter i undervisningen. Dette gir elevene innsikt i både språk og kultur hos andre europeiske ungdommer. Språkassistenter har bidratt positivt i fremmedspråkundervisningen også på Olav Duun vgs. Det samme gjelder inneværende skoleår på Ole Vig vgs. Der brukes språkassistent i alle tyskgruppene og bruker tid mot de elevene på nivå III (nettbasert tilbud). 4.7 Etter- og videreutdanning av lærere Lærernes språkkompetanse er en viktig faktor for elevenes språklæring. Kompetanseutvikling er viktig for lærere generelt for språklærere er etterutdanning gjennom opphold i målspråklandet et særskilt behov. En del lærere har kortere eller lengre opphold i målspråkland ved hjelp av bl.a. stipend til språklærere gjennom NTFK eller SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning). Det er et fagnettverk for fremmedspråk i Nord-Trøndealg, der faglærere fra ulike skoler har en felles arena for kunnskapsutvikling innenfor fagområdet. Fagnettverket har også blitt tildelt midler fra NTFK til kurs/reiser til utlandet. Fagnettverket bidrar positivt med initiering av samarbeid med næringslivet. Det er lærere i NTFK som tar videreutdanning i fremmedspråkspedagogikk. Kompetanse for kvalitet kan være et viktig virkemiddel for en utvidet kompetansebeholdning i fremmedspråk. DEL 2 Innsatsområder for økt rekruttering til programfag i fremmedspråk i perioden Denne delen tydeliggjør noen innsatsområder som vil ha betydning i arbeidet for økt rekruttering til programfag i fremmedspråk. Det dreier seg om følgende områder: 1 Som beskrevet på

8 8 1) Kartlegging 2) Samarbeid med grunnskoler/kommuner 3) Samarbeidsmodeller innenfor videregående opplæring 4) Informasjonsarbeid mot elever i videregående opplæring og deres foresatte 5) Årlige markeringer 6) Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i fagnettverket 1 Kartlegging 1.1 Kartlegging av fagtilbud og elevtall NTFK foretar årlig en kartlegging av tilbud innen og valg av fremmedspråk innenfor videregående opplæring i fylket. Kartleggingen må omfatte både fellesfag og programfag på nivå I-III. Det søkes å inngå et samarbeid med kommunene i Nord-Trøndelag for å få gjort en tilsvarende kartlegging av fremmedspråktilbudet og elevenes fagvalg på ungdomsskolen. Vi mangler en helhetlig oversikt over tilbudet innenfor fremmedspråk og den enkelte elevens fagvalg. Det er nødvendig med en slik oversikt for å følge med på utviklingen når det gjelder antall elever med fremmedspråk som programfag. Kartleggingen skjer fortløpende med oppstart vår Samarbeid med grunnskoler/kommuner For å kunne øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk, særlig på nivå II og III, er det viktig å styrke rekrutteringsgrunnlaget. To faktorer er avgjørende når det gjelder å øke antall elever som kan velge fagene på nivå II og III: a) skolenes tilbud og b) elevenes valg av språkfag på ungdomsskolen og i videregående skole (fellesfag på Vg1 og Vg2). 2.1 Informasjon om valg av fremmedspråk Systematisk samarbeid mellom videregående skoler og nærliggende ungdomsskoler om informasjon om valg av fremmedspråk. Elever og foresatte må få informasjon om valg av fremmedspråk i ungdomsskolen (7./8. trinn). Det må legges vekt på hvilke konsekvenser det å velge bort fremmedspråk på ungdomsskolen får for elevenes valgmuligheter i videregående skole.

9 Elever og foresatte må også få informasjon om valg av fremmedspråk som fellesfag på videregående skole (10. trinn). Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, og som fortsetter med studieforberedende utdanningsprogram, har to valg: de kan enten fortsette med samme fremmedspråk som fellesfag på nivå II, eller de kan velge et nytt fremmedspråk på nivå I. I informasjonen til elever/foresatte må det vektlegges ulemper med å velge et nytt fremmedspråk på nivå I når det gjelder utvikling av språkkompetanse. Informasjonsarbeidet når det gjelder valg av fremmedspråk i ungdomsskolen og i videregående opplæring må intensiveres og drives i fellesskap på tvers av skoleslaga. Det er viktig at foreldre/foresatte får samme informasjon som elevene om konsekvenser av bortvalg av fremmedspråk i ungdomsskolen. Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, har fremmedspråk som fellesfag på nivå I og II over tre år. Dette vil innebære at eleven begrenser fagvalget i Vg3. Arbeidet foregår kontinuerlig. Informasjonsmøter i forbindelse med oppstart i 8. trinn og Vg Samkjøring av fagtilbud på lokalt plan Det søkes å få til en samkjøring av fagtilbudet i fremmedspråk på lokalt plan slik at elever med et valgt fremmedspråk i ungdomsskolen kan fortsette på nivå II på nærskolen innenfor videregående opplæring. Her er det også et behov for samarbeid mellom lærerne i ungdomsskolen og videregående skole, for å sikre en godt tilrettelagt overgang for elevene fra nivå I i ungdomsskolen til nivå II i videregående skole. Dette vil øke grunnlaget for valg av fremmedspråk som programfag på nivå III. Arbeidet foregår kontinuerlig. 9 3 Samarbeidsmodeller innenfor videregående opplæring 3.1 Nettbasert regionalt samarbeid Tilby programfag innen fremmedspråk som et nettbasert regionalt samarbeid.

10 10 Det er pr. i dag få elever som velger programfag fremmedspråk. Konsekvensen av dette er at flere skoler ikke setter i gang tilbud etter elevenes valg pga. for små elevgrupper. Fremmedspråk III (fransk, tysk, spansk) ble satt i gang som et fellestilbud på tvers av skolene skoleåret 2012/2013. Det vil bli foretatt en evaluering etter skoleåret 2012/2013 for å kunne videreutvikle tilbudet. Deretter en videreføring av nettbasert tilbud på nivå III skoleåret 2013/2014. Vurdere behovet for oppstart av nettbasert tilbud i fremmedspråk I/ fremmedspråk II for skoleåret 2013/2014. Utvikle lokale modeller for å kunne tilby programfag fremmedspråk på nivå I/II. Tilrettelegge timeplanen slik at elever kan følge undervisning i fellesfag for det aktuelle språkfaget. De videregående skolene må se på modeller for å kunne tilby valgte fremmedspråk til elever etter at fagvalget er gjennomført. 4 Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole og deres foresatte 4.1 Informasjon om valg av programfag Elever og foresatte på 10. trinn og elever på Vg1 og Vg2, som har valgt relevante utdanningsprogram/programområder, får målrettet informasjon om mulighetene de har når det gjelder valg av programfag fremmedspråk. En viktig forutsetning for økt rekruttering til fremmedspråk som programfag er nøyaktig og målrettet informasjon om valgmulighetene innenfor de forskjellige utdanningsprogrammene og programområdene. Arbeidet foregår fortløpende. 4.2 Informasjon om nytteverdien av fremmedspråk

11 Informere om nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i videre arbeids- og samfunnsliv både til elever, foreldre, lærere, rådgivere og nordtrøndersamfunnet i sin helhet. Flere nasjonale studier har påvist sviktende kompetanse innenfor fremmedspråk både i næringslivet og statsforvaltningen. 2 Vurdere å gjennomføre en undersøkelse om nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i nordtrøndersk næringsliv. Det er også viktig å framheve verdien av fremmedspråk i seg selv. God fremmedspråklig kompetanse er en inngangsport til andre kulturområder enn vårt eget. Opphold i utlandet vil berikes gjennom kompetanse i det aktuelle språket. Dette gjelder både i arbeidssammenheng, studiesammenheng og i andre typer utenlandsopphold. Mange elever velger bort fremmedspråk trolig fordi de ikke ser den umiddelbare verdien av å beherske et ekstra fremmedspråk. Verdien av fremmedspråk i arbeidslivet er lite synlig i media. Arbeidet foregår kontinuerlig. Avklare muligheten for en «nytteundersøkelse» i Nord-Trøndelag i løpet av våren Styrket samhandling med næringslivet Det er avgjørende at elever ser relevansen av fremmedspråk i arbeidslivet. Generell informasjon om nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i videre arbeids- og samfunnsliv er viktig. Men vel så viktig er det å utvikle konkret samarbeid med aktører i lokalt næringsliv innenfor fremmedspråk. Nettverket i fremmedspråk har i nettverksmøter satt fokus på dette temaet. 5.1 Bruk av rollemodeller Få kjennskap til aktører i nord-trøndersk næringsliv med fremmedspråklig kompetanse. Inviter disse fagpersonene til informasjonsdager om fremmedspråk eller til direkte møter med språkklasser. Kontinuerlig arbeid. 2 Eksempel: Glenn Ole Hellekjær fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo publiserte i 2007 i samarbeid med Fremmedspråksenteret en rapport hvor han viser at norsk næringsliv har et stort behov for gode kunnskaper i engelsk og fremmedspråk LAST NED. I har Hellekjær undersøkt bruk av engelsk og fremmedspråk i statsforvaltningen, og resultatene fra denne undersøkelsen er langt på vei i samsvar med rapporten fra 2007: Departementene trenger ansatte med gode kunnskaper i engelsk og andre fremmedspråk som f. eks. fransk, tysk, russisk og arabisk. Endelig rapport er publisert i Fokus på språk og kan lastes ned HER. (Kilde: )

12 Systematisk samarbeid med næringslivet Utvikle en lektor II-ordning (jf. omtale i strategiplanen for økt rekruttering til realfag og ) innenfor fremmedspråk. Søke å etablere samarbeid mellom videregående opplæring i Nord-Trøndelag og NHO ift dette. Legge vekt på betydningen av fremmedspråklig kompetanse i relasjon med andre fag. Lektor II-ordningen innenfor realfag har bidratt positivt til en systematisering av samarbeidet mellom videregående skoler og lokalt næringsliv. Det bør være et potensiale for å utvikle et tilsvarende samarbeid også innenfor fremmedspråk. Igangsetting av arbeidet i løpet av våren Årlige markeringer 6.1 Den europeiske språkdagen Årlig markering av Den europeiske språkdagen (26. september). De videregående skolene i Nord- Trøndelag oppfordres til å markere Den europeiske språkdagen i samarbeid med nærliggende ungdomsskoler og lokalt næringsliv. Kommunikasjonsavdelingen i NTFK bidrar til å kommunisere med nord-trønderne om denne markeringen. Det er viktig at nordtrøndersamfunnet får informasjon om arrangementene på Den europeiske språkdagen gjennom dekning i lokale media. Pressedekning er viktig for å få en bredere bevissthet og kunnskap om fremmedspråkenes relevans i samfunnet. En slik markering bidrar til å sette søkelyset på fremmedspråk som et viktig element i dagens globaliserte verden. Det vil også være en god arena for å utvikle bedre samarbeidsrelasjoner mellom flere skoleslag og lokalt næringsliv. I tillegg vil dette kunne bidra til økt motivasjon for og økt rekruttering til programfag i fremmedspråk. I 2012 markerte fire av de videregående skolene i NTFK Den europeiske språkdagen i samarbeid med andre aktører lokalt. I 2013 bør vi ha markeringer på åtte av de videregående skolene. Innen 2016 bør alle de videregående skolene ha en markering av Den europeiske språkdagen.

13 I 2012 blir markeringene stimulert med sentrale midler. Dette vil være aktuelt også i årene framover Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i fagnettverk for fremmedspråk Fagnettverket for fremmedspråk er en viktig arena for videreutvikling av fremmedspråkundervisningen og diskusjoner om tiltak for økt rekruttering. Alle de videregående skolene skal fortsatt delta aktivt i det faglige nettverket, og deltakelse på aktiviteter i regi av nettverket skal prioriteres fra skoleledelsen. Nettverkstreff mellom lærere i ungdomsskolen og i videregående skole, slik de har i Levanger og på Inderøy, bør bli etablert flere steder i fylket. Samlet sett i Nord-Trøndelag er det mange gode tiltak som setter fokus på fremmedspråk. Det er vesentlig at det på felles arenaer for lærere og skoleledere pågår et spredningarbeid og en videreutvikling av de gode tiltakene.

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk splan for programfag innen fremmedspråk Halden, mai 2009 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen splan for programfag innen fremmedspråk Kunnskapsdepartementet har med bakgrunn i St.meld. nr. 23

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Realfag i videregående opplæring. Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016

Realfag i videregående opplæring. Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016 Realfag i videregående opplæring Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016 2 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4

Detaljer

Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO Alternativ tittel: Holder det med dårlig engelsk? Studenter

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Morten Tomter Dato: 16.12.2012 Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at skolen skal tilby studiespesialiserende

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Valg av programfag vg2 2012/2013

Valg av programfag vg2 2012/2013 Valg av programfag vg2 2012/2013 1 Framdriftsplan Plan for valg av programfag for 2012/2013, vg1 Drømmejobben Samfunnsfag Uke 49, 50, 51 Brosjyre. Info til elevene om faginformasjonen. Klassevis.Vilbli.no.

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013

TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013 TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen ha 227 timer(a 60 min) tilvalg fordelt over 3 år. Dette utgjør

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018 BEDRE LÆRING Strategiplan 2014-2018 INNHOLD 1. Forord 2. Skoleeierrollen 3. Skolen i samfunnet 4. Profesjonell skoleledelse 5. Profesjonell undervisning 6. Profesjonell fag- og yrkesopplæring 7. Videreføring

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

INTERNASJONALT TILBUD

INTERNASJONALT TILBUD INTERNASJONALT TILBUD Skoleåret 2010-2011 Vg2 studiespesialisering i Belgia Informasjon til elever som går på Vg1 studiespesialisering Internasjonalt tilbud I tråd med fylkesrådets politiske plattform

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201432944-11 Saksbehandler: LIGA Emnekode: ESARK-022 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. august 2015 Svar på

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Geonettverket i Midt-Norge

Geonettverket i Midt-Norge Geonettverket i Midt-Norge Geofagene har lange tradisjoner som universitetsfag, men geofag er et nytt fag i norsk skole. Geofag som skolefag består av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Lærerne

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Velkommen Nyoppusset skole «Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Ungdommen nå til dags... Er aktive og

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer