Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016"

Transkript

1 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk

2 Innhold DEL 1 Målsetting og status Innledning Målsetting Status i Nord-Trøndelag Tiltak for økt rekruttering til fremmedspråk Samarbeid med grunnskolen/kommunene Nettbasert undervisningstilbud i fremmedspråk nivå III Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole Samarbeid med næringslivet Årlige markeringer Internasjonalt samarbeid Etter- og videreutdanning av lærere... 7 DEL 2 Innsatsområder for økt rekruttering til programfag i fremmedspråk i perioden Kartlegging Kartlegging av fagtilbud og elevtall Samarbeid med grunnskoler/kommuner Informasjon om valg av fremmedspråk Samkjøring av fagtilbud på lokalt plan Samarbeidsmodeller innenfor videregående opplæring Nettbasert regionalt samarbeid Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole og deres foresatte Informasjon om valg av programfag Informasjon om nytteverdien av fremmedspråk Styrket samhandling med næringslivet Bruk av rollemodeller Systematisk samarbeid med næringslivet Årlige markeringer Den europeiske språkdagen Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i fagnettverk for fremmedspråk

3 3 DEL 1 Målsetting og status 1 Innledning Denne planen omhandler rekruttering til programfag i 2. fremmedspråk. Engelsk er også et fremmedspråk, men omhandles ikke av planen. Språk byggjer bruer til kunnskap og mellom menneske lokalt og globalt. Norske elevar skal bli gode språkbrukarar og bli betre til å lese. Noreg treng språkkompetanse i framtida, derfor må vi sikre rekrutteringa til språkfaga. [ ]større økonomisk og kulturell globalisering aukar behovet for å kunne kommunisere på fleire språk. Dette ble sagt da Språk bygger broer (St.meld. nr ) ble lagt fram. Stortingsmeldinga la fram følgende sentrale tiltak vedrørende fremmedspråk i videregående opplæring: Gi tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning for søkere som har valgt andre fremmedspråk enn engelsk som programfag i videregående opplæring. Utarbeide en tiltaksplan for å styrke programfagene i språk i videregående opplæring. Tilleggspoeng til høyere utdanning ble innført f.o.m. opptaket i Programfag innen fremmedspråk på nivå I og II gir 0,5 tilleggspoeng, mens elevene får 1,0 tilleggspoeng for nivå III. Tiltaksplan for styrking av programfagene i språk er utarbeidet av fremmedspråksenteret, se: oversikt.tiltaksplanen er delt i fire områder: Kartlegging Økt rekrutteringsgrunnlag Økt rekruttering Årlige markeringer Denne tiltaksplanen er utgangspunkt for innsatsområdene for økt rekruttering til fremmedspråk i Nord-Trøndelag. 2 Målsetting Den sentrale målsettingen i denne strategiske planen er økt rekruttering til programfag innenfor fremmedspråk.målet er en mangedobling av dagens antall elever med fordypning i fremmedspråk. Et bredere elevgrunnlag vil muliggjøre igangsetting av flere undervisningstilbud innenfor fremmedspråk nivå I, II og III i Nord-Trøndelag innen En underliggende målsetting er at alle elever som søker studieforberedende utdanningsprogram har hatt fremmedspråkopplæring på ungdomstrinnet.

4 4 3 Status i Nord-Trøndelag Alle elevene på studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Elevenes fagvalg i ungdomsskolen avgjør om fellesfaget går over 2 eller 3 år i videregående skole. De senere årene har elevenes valg av programfag i fremmedspråk vært meget begrenset. Tall fra PULS viser at det årlig har vært under 10 elever i Nord-Trøndelag som totalt har fått undervisningstilbud innenfor disse fagene siden skoleåret 2008/2009. Det er derfor ikke utarbeidet egen statistikk for dette. Skoleåret 2012/2013 ble det igangsatt et nettbasert tilbud innenfor fremmedspråk III, jf. punkt 4.2. Det er totalt 44 elever som følger dette tilbudet i fagene fransk III, spansk III og tysk III. Vi ser dermed at det finnes et elevgrunnlag i fylket som helhet som muliggjør igangsetting av programfag i samarbeid mellom skoler. Vi ser at det nettbaserte tilbudet innenfor fremmedspråk nivå III medfører en mangedobling av elever med programfag i fremmedspråk. 4 Tiltak for økt rekruttering til fremmedspråk 4.1 Samarbeid med grunnskolen/kommunene Flere av de videregående skolene i fylket samarbeider med nærliggende ungdomsskoler om informasjonsarbeid mot elever og foresatte. Inderøy vgs samarbeider med Inderøy ungdomsskole om felles orienteringer til 7. klassinger og deres foresatte om valg av 2.fremmedspråk i ungdomsskolen og konsekvenser av valget når de kommer på vgs. Det blir også informert til 10. klassingene om 2.fremmedspråk i vgs. Leksvik vgs har et formalisert samarbeid med rådgiverteamene i grunnskolene. Dette innebærer blant annet en felles informasjonskveld rettet mot 10. klassingene og deres foresatte, som beskrevet også for Inderøy vgs. Også Ole Vig vgs har et nært samarbeid med rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Lærerne i fremmedspråk i videregående skole har en høy kompetanse innenfor fagområdene, og vi kjenner til at det kan være en utfordring å ha denne kompetansen på plass i grunnskolen. Likevel mangler vi en fullstendig oversikt over kompetansebeholdningen for fremmedspråk i fylkeskommunen. Lærere fra Inderøy vgs har tidligere vært leid ut til ungdomsskolen for å bidra med tyskundervisning til ungdomsskoleelevene. Dette er også tilfelle skoleåret 2012/2013 for lærere på Olav Duun vgs. Inderøy vgs har et faglig samarbeid med Inderøy ungdomsskole gjennom etablerte nettverksmøter mellom fremmedspråklærere på de to skolene. Slike treff bidrar til økt forståelse for de faglige utfordringene som ligger i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

5 Språksatsninga på Levanger videregående skole bygger på et interkommunalt samarbeid med Levanger kommune gjennom en formalisert samarbeidsavtale. Denne avtalen omfatter skolene Frol oppvekstsenter, Nesset ungdomsskole og Vårtun kristne grunnskole. Starten på dette samarbeidet kom i gang uformelt for 5 år siden, da Nesset ungdomsskole hadde store problemer med å skaffe kvalifiserte lærere i fransk. Da leide Levanger vgs ut lærer i fransk og opplevde at dette fungerte tilfredsstillende både for ungdomsskolen og Levanger vgs. Våren 2011 ble samarbeidet formalisert, og det ble etablert interkommunale nettverksmøter i fremmedspråk. På nettverksmøtene har det vært formålstjenlig å diskutere didaktiske utfordringer og metoder for språkopplæring. Våren 2011 ble det for første gang arrangert foreldremøte for elever som skulle avslutte barneskolen og begynne på ungdomsskolen. Oppmøtet var formidabelt, 220 elever og foreldre møtte opp. Dette møtet handlet om å bevisstgjøre foreldre og barn om hvorfor fremmedspråk er viktig og hvilke konsekvenser det har ikke å velge fremmedspråk hvis du skal begynne på ST og har lyst å studere realfag. Den første tirsdagen i mars er nå satt av til dette foreldremøtet og våren 2012 var oppmøtet like stort som første gang. I dag fungerer det interkommunale samarbeidet i Levanger som følger: 5 8. og 9. trinn har sin fremmedspråkundervisning på Levanger vgs. Klassene er parallell lagt slik at fire klasser i fransk og spansk fra u.skolene har undervisning samtidig på LVGS. I tillegg har vi en klasse på Nesset i spansk. Elevene må starte tidligere for å følge undervisninga på LVGS på grunn av tiden de trenger for å komme seg tilbake til sine respektive skoler. Dette fungerer meget bra Elevene er sikret kvalifisert undervisning, noe både kommunen og LVGS profiterer på både på kort og lang sikt. Lærerne i hele kommunen skal ha to tre nettverksmøter på LVGS. 4.2 Nettbasert undervisningstilbud i fremmedspråk nivå III Skoleåret er fremmedspråk nivå III i tysk, spansk og fransk etablert som et nettbasert tilbud i Nord-Trøndelag. Intensjonen med satsinga er å bygge opp en elevbase for fremmedspråk III i NTFK. Pr. i dag gjør små elevgrupper det praktisk og økonomisk umulig å gi et bredt og variert tilbud i språk på den enkelte skole, men teknologien muliggjør nå fagvalg ut fra individuelle ønsker på tvers av skoler gjennom det nettbaserte tilbudet. Modellen baserer seg på at en fagkoordinator for faget på fylkesnivå har helhetsansvar for faget. I tillegg skal hver skole som har elever i faget stille med en veileder som har ansvar for motivasjon og muntlig oppfølging for elevene på den enkelte skolen. Ressurser for faget plasseres i ressurstildelingsmodellen på den skolen hvor koordinator er tilsatt. Lokal veileder finansieres gjennom den enkelte skolens egen ramme.

6 6 Dette skoleåret har vi 44 elever fra seks av de videregående skolene i fylket. Språklærere i de videregående skolene bidrar til å motivere elever i Vg2 til videre fordypning på nivå III. 4.3 Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole I forbindelse med elevenes fagvalg, blir det satt fokus på fremmedspråk som programfag. Steinkjer videregående skole har en språkdag for Vg1-elevene i januar med fokus på å kunne språk i kombinasjon med andre fag. Det blir benyttet eksterne foredragsholdere for å vise gode eksempler på betydningen av god språkkompetanse både i arbeidssammenheng og i samfunnslivet for øvrig. Levanger vgs arbeider med å markedsføre programfagene i fremmedspråk. Dette gjøres gjennom det årlige fagtorget og gjennom rådgivning i sammenheng med fagvalg. 4.4 Samarbeid med næringslivet Mange av de videregående skolene har et bredt samarbeid med lokalt næringsliv innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er også flere gode eksempler på samarbeidsstrukturer innenfor realfag. Innenfor fremmedspråk ligger det et stort utviklingspotensiale i å knytte ressurser i lokalmiljøet inn mot undervisninga for å synliggjøre fagenes relevans. Leksvik vgs har et tett samarbeid med Leksvik industriell vekst og Vannklyngen gjennom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og realfag. I Leksvik har de videreutviklet dette samarbeidet også mot fremmedspråk. Elever ved Leksvik vgs med fagvalg i tysk og realfag har tatt del i samarbeidet med Leksvik industriell vekst. Bl.a. deltok elevene på en vannmesse i München, der de bidro med informasjonsinnhenting og oppgaveløsning for samarbeidspartner. 4.5 Årlige markeringer Den europeiske språkdagen markeres årlig den 26. september. I 2012 var det markeringer både på Grong vgs, Levanger vgs og Ole Vig vgs den Skolene samarbeidet både med lokale ungdomsskoler og lokalt næringsliv om markeringene. Steinkjer vgs hadde en markering av fremmedspråk påfølgende dag i forbindelse med Åpen dag på skolen. Formålet med markeringen av Den europeiske språkdagen er: Vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet Øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa Motivere europeiske innbyggere til å lære flere språk Informere om språklæring Støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk Synliggjøre mulighetene som ligger i flerspråklighet

7 7 Bidra til mobilitet i Europa Internasjonalt samarbeid Flere av de videregående skolene har samarbeid med skoler el. institusjoner i målspråklandene. Vi kan nevne et samarbeid som Steinkjer vgs har med en skole i Oberstdorf. Samarbeidet innebærer et elevutvekslingsprogram der tyskelever (fra tysk fellesfag) har et opphold i Oberstdorf med innkvartering hos vertsfamilier, og der de tyske elevene kommer på gjenvisitt med tilsvarende privat innkvartering. Opphold i målspråklandet er faglig utviklende for elever. Slike opphold bidrar i tillegg til økt motivasjon for fagene og kan være et viktig virkemiddel for rekruttering til fordypning i språkfag. Elevekskursjoner er en utfordring i forhold til gratisprinspippet. Denne ordningen gås nå igjennom i Nord-Trøndelag for å få en mer entydig praksis. Inderøy videregående skole har et samarbeid med Sund folkehøgskole. Internasjonale studenter der har praksis på Inderøy vgs og fungerer som språkassistenter i undervisningen. Dette gir elevene innsikt i både språk og kultur hos andre europeiske ungdommer. Språkassistenter har bidratt positivt i fremmedspråkundervisningen også på Olav Duun vgs. Det samme gjelder inneværende skoleår på Ole Vig vgs. Der brukes språkassistent i alle tyskgruppene og bruker tid mot de elevene på nivå III (nettbasert tilbud). 4.7 Etter- og videreutdanning av lærere Lærernes språkkompetanse er en viktig faktor for elevenes språklæring. Kompetanseutvikling er viktig for lærere generelt for språklærere er etterutdanning gjennom opphold i målspråklandet et særskilt behov. En del lærere har kortere eller lengre opphold i målspråkland ved hjelp av bl.a. stipend til språklærere gjennom NTFK eller SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning). Det er et fagnettverk for fremmedspråk i Nord-Trøndealg, der faglærere fra ulike skoler har en felles arena for kunnskapsutvikling innenfor fagområdet. Fagnettverket har også blitt tildelt midler fra NTFK til kurs/reiser til utlandet. Fagnettverket bidrar positivt med initiering av samarbeid med næringslivet. Det er lærere i NTFK som tar videreutdanning i fremmedspråkspedagogikk. Kompetanse for kvalitet kan være et viktig virkemiddel for en utvidet kompetansebeholdning i fremmedspråk. DEL 2 Innsatsområder for økt rekruttering til programfag i fremmedspråk i perioden Denne delen tydeliggjør noen innsatsområder som vil ha betydning i arbeidet for økt rekruttering til programfag i fremmedspråk. Det dreier seg om følgende områder: 1 Som beskrevet på

8 8 1) Kartlegging 2) Samarbeid med grunnskoler/kommuner 3) Samarbeidsmodeller innenfor videregående opplæring 4) Informasjonsarbeid mot elever i videregående opplæring og deres foresatte 5) Årlige markeringer 6) Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i fagnettverket 1 Kartlegging 1.1 Kartlegging av fagtilbud og elevtall NTFK foretar årlig en kartlegging av tilbud innen og valg av fremmedspråk innenfor videregående opplæring i fylket. Kartleggingen må omfatte både fellesfag og programfag på nivå I-III. Det søkes å inngå et samarbeid med kommunene i Nord-Trøndelag for å få gjort en tilsvarende kartlegging av fremmedspråktilbudet og elevenes fagvalg på ungdomsskolen. Vi mangler en helhetlig oversikt over tilbudet innenfor fremmedspråk og den enkelte elevens fagvalg. Det er nødvendig med en slik oversikt for å følge med på utviklingen når det gjelder antall elever med fremmedspråk som programfag. Kartleggingen skjer fortløpende med oppstart vår Samarbeid med grunnskoler/kommuner For å kunne øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk, særlig på nivå II og III, er det viktig å styrke rekrutteringsgrunnlaget. To faktorer er avgjørende når det gjelder å øke antall elever som kan velge fagene på nivå II og III: a) skolenes tilbud og b) elevenes valg av språkfag på ungdomsskolen og i videregående skole (fellesfag på Vg1 og Vg2). 2.1 Informasjon om valg av fremmedspråk Systematisk samarbeid mellom videregående skoler og nærliggende ungdomsskoler om informasjon om valg av fremmedspråk. Elever og foresatte må få informasjon om valg av fremmedspråk i ungdomsskolen (7./8. trinn). Det må legges vekt på hvilke konsekvenser det å velge bort fremmedspråk på ungdomsskolen får for elevenes valgmuligheter i videregående skole.

9 Elever og foresatte må også få informasjon om valg av fremmedspråk som fellesfag på videregående skole (10. trinn). Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, og som fortsetter med studieforberedende utdanningsprogram, har to valg: de kan enten fortsette med samme fremmedspråk som fellesfag på nivå II, eller de kan velge et nytt fremmedspråk på nivå I. I informasjonen til elever/foresatte må det vektlegges ulemper med å velge et nytt fremmedspråk på nivå I når det gjelder utvikling av språkkompetanse. Informasjonsarbeidet når det gjelder valg av fremmedspråk i ungdomsskolen og i videregående opplæring må intensiveres og drives i fellesskap på tvers av skoleslaga. Det er viktig at foreldre/foresatte får samme informasjon som elevene om konsekvenser av bortvalg av fremmedspråk i ungdomsskolen. Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, har fremmedspråk som fellesfag på nivå I og II over tre år. Dette vil innebære at eleven begrenser fagvalget i Vg3. Arbeidet foregår kontinuerlig. Informasjonsmøter i forbindelse med oppstart i 8. trinn og Vg Samkjøring av fagtilbud på lokalt plan Det søkes å få til en samkjøring av fagtilbudet i fremmedspråk på lokalt plan slik at elever med et valgt fremmedspråk i ungdomsskolen kan fortsette på nivå II på nærskolen innenfor videregående opplæring. Her er det også et behov for samarbeid mellom lærerne i ungdomsskolen og videregående skole, for å sikre en godt tilrettelagt overgang for elevene fra nivå I i ungdomsskolen til nivå II i videregående skole. Dette vil øke grunnlaget for valg av fremmedspråk som programfag på nivå III. Arbeidet foregår kontinuerlig. 9 3 Samarbeidsmodeller innenfor videregående opplæring 3.1 Nettbasert regionalt samarbeid Tilby programfag innen fremmedspråk som et nettbasert regionalt samarbeid.

10 10 Det er pr. i dag få elever som velger programfag fremmedspråk. Konsekvensen av dette er at flere skoler ikke setter i gang tilbud etter elevenes valg pga. for små elevgrupper. Fremmedspråk III (fransk, tysk, spansk) ble satt i gang som et fellestilbud på tvers av skolene skoleåret 2012/2013. Det vil bli foretatt en evaluering etter skoleåret 2012/2013 for å kunne videreutvikle tilbudet. Deretter en videreføring av nettbasert tilbud på nivå III skoleåret 2013/2014. Vurdere behovet for oppstart av nettbasert tilbud i fremmedspråk I/ fremmedspråk II for skoleåret 2013/2014. Utvikle lokale modeller for å kunne tilby programfag fremmedspråk på nivå I/II. Tilrettelegge timeplanen slik at elever kan følge undervisning i fellesfag for det aktuelle språkfaget. De videregående skolene må se på modeller for å kunne tilby valgte fremmedspråk til elever etter at fagvalget er gjennomført. 4 Informasjonsarbeid mot elever i videregående skole og deres foresatte 4.1 Informasjon om valg av programfag Elever og foresatte på 10. trinn og elever på Vg1 og Vg2, som har valgt relevante utdanningsprogram/programområder, får målrettet informasjon om mulighetene de har når det gjelder valg av programfag fremmedspråk. En viktig forutsetning for økt rekruttering til fremmedspråk som programfag er nøyaktig og målrettet informasjon om valgmulighetene innenfor de forskjellige utdanningsprogrammene og programområdene. Arbeidet foregår fortløpende. 4.2 Informasjon om nytteverdien av fremmedspråk

11 Informere om nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i videre arbeids- og samfunnsliv både til elever, foreldre, lærere, rådgivere og nordtrøndersamfunnet i sin helhet. Flere nasjonale studier har påvist sviktende kompetanse innenfor fremmedspråk både i næringslivet og statsforvaltningen. 2 Vurdere å gjennomføre en undersøkelse om nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i nordtrøndersk næringsliv. Det er også viktig å framheve verdien av fremmedspråk i seg selv. God fremmedspråklig kompetanse er en inngangsport til andre kulturområder enn vårt eget. Opphold i utlandet vil berikes gjennom kompetanse i det aktuelle språket. Dette gjelder både i arbeidssammenheng, studiesammenheng og i andre typer utenlandsopphold. Mange elever velger bort fremmedspråk trolig fordi de ikke ser den umiddelbare verdien av å beherske et ekstra fremmedspråk. Verdien av fremmedspråk i arbeidslivet er lite synlig i media. Arbeidet foregår kontinuerlig. Avklare muligheten for en «nytteundersøkelse» i Nord-Trøndelag i løpet av våren Styrket samhandling med næringslivet Det er avgjørende at elever ser relevansen av fremmedspråk i arbeidslivet. Generell informasjon om nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i videre arbeids- og samfunnsliv er viktig. Men vel så viktig er det å utvikle konkret samarbeid med aktører i lokalt næringsliv innenfor fremmedspråk. Nettverket i fremmedspråk har i nettverksmøter satt fokus på dette temaet. 5.1 Bruk av rollemodeller Få kjennskap til aktører i nord-trøndersk næringsliv med fremmedspråklig kompetanse. Inviter disse fagpersonene til informasjonsdager om fremmedspråk eller til direkte møter med språkklasser. Kontinuerlig arbeid. 2 Eksempel: Glenn Ole Hellekjær fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo publiserte i 2007 i samarbeid med Fremmedspråksenteret en rapport hvor han viser at norsk næringsliv har et stort behov for gode kunnskaper i engelsk og fremmedspråk LAST NED. I har Hellekjær undersøkt bruk av engelsk og fremmedspråk i statsforvaltningen, og resultatene fra denne undersøkelsen er langt på vei i samsvar med rapporten fra 2007: Departementene trenger ansatte med gode kunnskaper i engelsk og andre fremmedspråk som f. eks. fransk, tysk, russisk og arabisk. Endelig rapport er publisert i Fokus på språk og kan lastes ned HER. (Kilde: )

12 Systematisk samarbeid med næringslivet Utvikle en lektor II-ordning (jf. omtale i strategiplanen for økt rekruttering til realfag og ) innenfor fremmedspråk. Søke å etablere samarbeid mellom videregående opplæring i Nord-Trøndelag og NHO ift dette. Legge vekt på betydningen av fremmedspråklig kompetanse i relasjon med andre fag. Lektor II-ordningen innenfor realfag har bidratt positivt til en systematisering av samarbeidet mellom videregående skoler og lokalt næringsliv. Det bør være et potensiale for å utvikle et tilsvarende samarbeid også innenfor fremmedspråk. Igangsetting av arbeidet i løpet av våren Årlige markeringer 6.1 Den europeiske språkdagen Årlig markering av Den europeiske språkdagen (26. september). De videregående skolene i Nord- Trøndelag oppfordres til å markere Den europeiske språkdagen i samarbeid med nærliggende ungdomsskoler og lokalt næringsliv. Kommunikasjonsavdelingen i NTFK bidrar til å kommunisere med nord-trønderne om denne markeringen. Det er viktig at nordtrøndersamfunnet får informasjon om arrangementene på Den europeiske språkdagen gjennom dekning i lokale media. Pressedekning er viktig for å få en bredere bevissthet og kunnskap om fremmedspråkenes relevans i samfunnet. En slik markering bidrar til å sette søkelyset på fremmedspråk som et viktig element i dagens globaliserte verden. Det vil også være en god arena for å utvikle bedre samarbeidsrelasjoner mellom flere skoleslag og lokalt næringsliv. I tillegg vil dette kunne bidra til økt motivasjon for og økt rekruttering til programfag i fremmedspråk. I 2012 markerte fire av de videregående skolene i NTFK Den europeiske språkdagen i samarbeid med andre aktører lokalt. I 2013 bør vi ha markeringer på åtte av de videregående skolene. Innen 2016 bør alle de videregående skolene ha en markering av Den europeiske språkdagen.

13 I 2012 blir markeringene stimulert med sentrale midler. Dette vil være aktuelt også i årene framover Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i fagnettverk for fremmedspråk Fagnettverket for fremmedspråk er en viktig arena for videreutvikling av fremmedspråkundervisningen og diskusjoner om tiltak for økt rekruttering. Alle de videregående skolene skal fortsatt delta aktivt i det faglige nettverket, og deltakelse på aktiviteter i regi av nettverket skal prioriteres fra skoleledelsen. Nettverkstreff mellom lærere i ungdomsskolen og i videregående skole, slik de har i Levanger og på Inderøy, bør bli etablert flere steder i fylket. Samlet sett i Nord-Trøndelag er det mange gode tiltak som setter fokus på fremmedspråk. Det er vesentlig at det på felles arenaer for lærere og skoleledere pågår et spredningarbeid og en videreutvikling av de gode tiltakene.

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer