Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!"

Transkript

1 Sikkerhet først Nr Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Sikkerhet: må komme bedre i dialog med hverandre. Utenlandske Da kan gjestearbeidere vi sammen gjøre mye for «sikkerhet som mangler først» norsk på påbudt arbeidsplassene. kompetanse, er en sikkerhetsrisiko og er ulovlig.

2 Det settes stadig sterkere fokus på opplæring av utenlandske arbeidere Slik opplæring er et stort, økende og viktig arbeidsfelt for opplæringsvirksomheter. Gjestearbeiderne selv, de som leier ut arbeidskraft og arbeidsgiverne/innleiere har både ansvar og fordeler av opplæring og kompetanse. Det gir et større virkeområde, bedre sikkerhet og bedre sak for alle parter ved skader og ulykker. Mangel på norskkunnskap er en alvorlig flaskehals i opplæringen. Angerman AS vil følge opp behovet ved å tilrettelegge for undervisning av fremmedspråklige. Se bl.a. artikkelen «kompetanse og sikkerhet innen gjestearbeidere» i dette bladet. Innhold... Side Det settes stadig sterkere fokus på utenlandske arbeidere... 2 Truckboken i fornyet utgave... 3 Ny CD og OH presentasjon til truckboken... 3 Nyttig kunnskap til videreformidling... 4 Nettbutikk... 5 Kompetanse og sikkerhet for gjestearbeidere... 6 Hvilke krav for terminaltraktor... 7 Ny aldersgrense for opplæring av elever i videregående skole... 8 Masseforflytningsmaskiner og førerkortkrav... 9 Sikkerhet først Sikkerhet først

3 R A D I O A K T I V E * 9 Truckboken i fornyet utgave (Utgave 34, august) STOR ETTERSPØRSEL Stor aktivitet i Norge innen sikkerhetsopplæring er et godt signal for sikkerhet og effektivitet. Nye brukere kommer til og «gamle» har hatt et travelt år. Truckboken er derfor nå i fornyet utgave fem måneder før beregnet. JUSTERINGER Den har nå fått ny lay-out, lik masse-boken. Innholdet er justert i samsvar med ny informasjon fra Arbeidstilsynet og råd og tilbakemeldinger fra opplæringsvirksomheter. Ved at forskrift 608 (555) skal utgå som egen forskrift, er referansene til forskrift 608 tatt ut. Det er et dårlig signal å vise til utgåtte forskrifter. Ivar angerman CopyrIght Faresedler ADR - landtransport Alt farlig gods skal være merket med faresedler, også containere og i visse tilfeller kjøretøyer som inneholder farlig gods. Merkingen skal være i henhold til norske og internasjonale bestemmelser. Minstemål på fareseddel på kolli 100 mm, kjøretøyer 250 mm. Giftige gasser Klasse 7 spaltbart materiale Oransje skilt 2 Gass, ikke brennbar, Fare for brannfarlige gasser 6 Radioaktivt materiale 1.4 Brannfare Oksiderende stoff, fare Infeksjonsfremmende Brannfare Oransje skilt foran og bak på kjøretøyet viser at det transporteres farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare på transport med tankkjøretøyer og transport i bulk. Det øverste tallet er farenummeret. Tallene representerer enkeltvis generelt følgende fare: Oksiderende peroksid Etsende stoff 1.6 Eksplosjonsrisiko Eksplosjonsrisiko Eksplosjonsrisiko Eksplosjonsrisiko Gass, ikke brennbar, ikke giftig Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann Infeksjonsfremmende stoff Brannfare (væske eller gass) Oksiderende stoff, fare for intensivering av brann Brannfare (faststoff) Organisk peroksid brannfare Fare for selvantennelse Fare for selvantennelse Giftig stoff Giftig stoff Radioaktivt materiale Etsende stoff Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige. Faresedler finnes på emballasje, kjøretøyer, containere og tanker som inneholder farlig gods. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Tlf , postboks 355, 3101 Tønsberg Oransje skilt uten tall, stykkgods Oransje skilt med tall, bulklast N 1 Eksplosiver 2 Gass 3 Brannfarlig væske eller gass 4 Brannfarlig fast stoff 5 Oksiderende 6 Giftig 7 Radioaktiv 8 Etsende 9 Risiko for voldsom reaksjon X Farlig reaksjon med vann Det første siffer representerer primærfare, 2. og 3. siffer representerer sekundærfare. To like siffer betyr en forsterkning av faren. Tall med 0 bak betyr «ingen sekundærfare». Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff eller stofftype som transporteres. ADR konvensjonen ADR konvensjonen er den internasjonale avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods Oppslag fra boken. Generelt er det ingen forskriftsforandringer av betydning ifølge høringsutkastet. I den nye læreboken blir de forskjellige tema omtalt på samme sidetall som i den forrige utgaven. ARBEIDSOPPGAVER I BOKEN Fra flere hold er det ytret ønske om å ha arbeidsoppgavene i boken som i grunnopplæringsboken og anleggsmaskinboken. Dette er nå gjort. Det blir enklere for opplæringsvirksomhetene med færre varianter i elevmateriellet. Og det gjør at forlaget kan holde pris på elevsettene på den samme pris som tidligere. Merking I tillegg til oransje skilt, er det også for visse godstyper krav om faresedler på kjøretøy (f. eks. tank, eksplosiver og radioaktive stoffer). Jfr. bestemmelsene i ADR. Transportdokumenter Kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha med seg transportuhellskort, fraktbrev o.l., og utfylt i henhold til bestemmelsene i ADR. Transportuhellskort I henhold til ADR skal kortet medfølge enhver transport av farlig gods, og oppbevares lett tilgjengelig i førerhuset. De foreskrevne opplysninger er: n last n faretype n nødvendige beskyttelsesutstyr n forholdsregler ved uhell n spill n brann n førstehjelp Dessuten skal kortet inneholde alle opplysninger som kan være av betydning ved uhell. Samlastingsforbud Samlasting av visse farlige godsslag med annet gods kan føre til økt risiko og det er derfor regler for det. Reglene gjelder lasting av forskjellige godsslag på samme kjøretøy og er stort sett basert på at godset er merket med faresedler. Transportøren er ansvarlig for at samlastingsforbudet blir overholdt. Dessuten må matvarer, andre konsumvarer og dyrefôr både ved transport og lagring holdes borte fra giftige og helsefarlige stoffer. ADR-reglene ved bruk av arbeidsutstyr Arbeidsutstyr omfattes ikke av ADR-reglene. Men alle som arbeider med farlig gods, inklusiv brukere av arbeidsutstyr, skal ha kunnskap om ADR-reglene og opplæring i bestemmelsene for slik transport i forhold til den enkeltes arbeidsområde og ansvar. Dette kravet gjelder personell hos avsendere og transportører, personell som laster eller losser farlig gods samt personell i spedisjonsfirmaer. Det skal utarbeides en skriftlig dokumentasjon av gjennomgått opplæring som skal beholdes både av arbeidsgiver og arbeidstaker. Opplæringen skal oppdateres regelmessig. Avsender er ansvarlig for at opplysningene på farlig gods fraktbrev og transportuhellskort er riktige. Det skal utarbeides en skriftlig dokumentasjon av gjennomgått opplæring. Opplæringen skal oppdateres regelmessig. Ivar angerman CopyrIght TRUCKER + TRUCK-KJØRING TRUCKER + TRUCK-KJØRING LÆREBOK FOR TRUCKFØRERE Dekker kravene til sikkerhetsopplæring i følge forskrift 608, best.nr. 555, kap. viii, Utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Utgiver: angerman as forlag for sikkerhetsopplæring Boken tilhører: Ny CD og OH presentasjon til truckboken Det er nå laget ny presentasjon til den nye utgaven av truckboken. Derved samsvarer innholdet i bok og presentasjon. Produktsjef Egil Alvær står bak den nye presentasjonen. Ny lay-out, oppdatert innhold, mange nye illustrasjoner og nye oppslag gir god undervisningsstøtte. Etter hver leksjon kommer arbeidsoppgavene i boken med svar, til sammen har presentasjonen 230 oppslag. Det gir effektiv gjennomgang med elevene. INTRODUKSJONSPRISER: Ta kontakt! Sikkerhet først

4 Nyttig kunnskap til videreformidling Kravet til sikkerhetsopplæring er udiskutabelt. Det gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Pålegg Arbeidsmiljøloven 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette gir et virkefelt for opplæringsvirksomheter. Formålet er å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke temaer som bør inngå i opplæringen. Her følger et utdrag av Arbeidstilsynets veiledning. Hvorfor opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid? Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljøog sikkerhet i virksomheten Hvem har plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid? Arbeidsmiljøloven 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven 3-2 første ledd bokstav b). Målet Opplæringen har som mål å: Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeids systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomhet. Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid Opplæringens innhold Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksom- hets og bransjes risiko- og driftsforhold. Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter Opplæringen skal gi arbeidsgiver: Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje. Kunnskap om: - Arbeidsgivers plikter - Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning - Verneombudets funksjon og oppgaver - Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver - Bedriftshelsetjenestens funksjon Gjennomføring av opplæringen Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Dokumentasjon på gjennomført opplæring Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. 4 Sikkerhet først

5 Nettbutikk Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført. Denne artikkelen er et utdrag av Arbeidstilsynets veiledning. Hele veiledningen får du på bestillingsnr. 588 og den heter «Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.» Aktuelle forskrifter og læreboken «Sikkerhet, ansvar, kontroll» kan være grunnlag for læremateriell. Legg læremateriellet i handlekurven. Netthandel er i kraftig vekst Fordelene for mange er at man kan bestille når som helst på døgnet. Som et tillegg til bestilling over telefon, faks eller vanlig e-post åpner Angerman AS nettbutikk fra oktober. Hvordan? Kontorsjef Gro Borge får flere og flere forespørsler om nettbutikk. Når nettbutikken åpner blir hun «butikksjef». Det blir hennes ansvar å ekspedere nettbutikken. Både Gro og Egil Alvær kan kontaktes for informasjon. Ved å gå på nettbutikken er opplegget i stor grad selvforklarende både i sortiment og bestillingsmåte. Se også våre nettsider, for informasjon. Velkommen til handel i vår nettbutikk hele døgnet og butikken ekspederer fortløpende. Gro er initiativtaker og «butikksjef» for nettbutikken. Sikkerhet først

6 Kompetanse og sikkerhet for gjestearbeidere Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk Utenlandske arbeidere som mangler påbudt kompetanse er en sikkerhetsrisiko og ulovlig. Aktuelle bransjer Innen lager, anlegg, bygg, terminal, transport, industri, skipsverft, oljesektor og serviceyrker er det stor bruk av utenlandsk arbeidskraft. Behov Til de ovennevnte arbeidsområdene er bruk av gaffeltrucker vanlig. Kravet til truckførerbevis for bruk av trucker er udiskutabelt. Arbeidere med truckførerbevis har en langt større fleksibilitet på arbeidsplassen. De er derfor ofte foretrukket og har et større virkefelt. Opplæring Opplæringen skal være i samsvar med norske retningslinjer. Det går på det særnorske kravet om grunnopplæring i norske arbeidsforhold og EU-kravet om opplæring innen det arbeidsutstyr som skal benyttes. Polsk og engelsk læremateriell truck Læremateriell innen aktuelt arbeidsutstyr har vært flaskehals for opplæring av de som ikke er norskspråklige. Angerman AS gir nå ut identisk lærebok som den norske i polsk og engelsk versjon. Læremateriellet dekker både grunnkunnskap modul 1.1 og spesialkunnskap truck modul 2.2 og er grunnlag for kompetansebevis. Podnośniki widłowe + Prowadzenie Samordnet læring og kontroll Ved å ha den landsledende norske læreboken som grunnpillar, får både norske og gjestearbeidere identisk opplæring. Det gir felles sikkerhets- og brukskunnskap for alle. Arbeidsgiver får trygghet og kontroll med at alle får riktig sikkerhetsopplæring etter de krav som stilles for arbeidstaker og arbeidsgiver. Enklere for instruktøren Pedagogisk er læremateriellet slik at stoffet kan leses på egenhånd. Kunnskapen bygger gjennom boken videre på forutgående stoff og er derved egnet for selvstudium. For engelsk- og polskspråklige kan det være en fordel at de får læreboken før kurset starter. For rent engelsk- og spesielt polskspråklig kurs kan det være en fordel med tolk. Etter hvert er det også en del polakker som forstår norsk, uten å kunne lese norsk. Polsk eller engelsk hjelpeinstruktør som snakker norsk kan være en løsning for et godt kurs. SAFETY FIRST FORKLIFT TRUCKS + TRUCK DRIVING FORKLIFT TRUCKS & TRUCK DRIVING TRAINING MANUAL FOR TRUCK DRIVERS COMPLIES WITH THE SAFETY TRAINING REQUIREMENTS ISSUED BY THE NORWEGIAN LABOUR INSPECTION AUTHORITY PUBLISHED BY: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING This book belongs to: Støttemateriellet Ved at læremateriellet er identiske på norsk, polsk og engelsk, er det også mulighet for samundervisning. Her er det en fordel om deltakerne kan litt norsk eller noen av kursdeltakerne kan tolke ved behov. CD-presentasjonen kommer inviduelt på alle tre språk. Prøvene vil være identiske på norsk, engelsk og polsk med flervalgssvar for avmerking. De kan derfor kontrolleres av norsk instruktør uansett språk. Opplæringsvirksomheter får større marked. Med den store gruppe gjestearbeidere vi har i Norge og med mangel på påbudt sikkerhetsopplæring, er her et meget stort marked å ta tak i. Det fremgår også til stadighet at norske arbeidstakere føler seg utrygg når man arbeider sammen med folk som mangler sikkerhetskompetanse. Opplæringsvirksomheter som kan tilby god sikkerhetsopplæring i samsvar med den som norske har, står sterkere enn de som ikke har det tilbudet. 6 Sikkerhet først

7 Krav til terminaltraktor-førere? På dette feltet har det vært en god del usikkerhet. Krav til opplæring og førerkort? Hvilke type førerkort? Er terminaltraktor motorredskap eller kjøretøy? Fra forskjellige hold har det vært varierende informasjoner, tolkninger og praksis. Hydro er storbruker Dag Fjeldsbø er opplæringskoordinator for Hydro-verkene. Hydro er storbruker av terminaltraktorer. Med Hydro sine strenge krav til riktig kompetanse og dokumentasjon for sine arbeidstakere, er slike forhold ikke tilfredsstillende. Dag Fjeldsbø har derfor tatt tak i problematikken sammen med Liv Tvenge som har kvalitet innen Helse, Miljø og Sikkerhet som sitt ansvarsfelt for Hydro. Etter flere møter, bl.a. med Vegdirektoratet og Arbeidstilsynet, er man kommet frem til en konklusjon. Lastebil/trekkbil Vegdirektoratet har definert «terminaltraktor» (hjemlet i kjøretøyforskriftenes kap ) som lastebil/trekkbil. Grunnen er at den er bygd på lastebilchassis og i grunnkonstruksjonen ikke adskiller seg fra andre motorvogner for transport av gods eller personer, dersom den har en konstruktiv hastighet over 25 km/t. For et slikt kjøretøy/motorvogn (lastebil, N2 eller N3) kreves førerkort klasse C1 eller C, avhengig av tillatt totalvekt for terminaltraktoren, C1 opp til kg, ellers C. Ved trekking av tilhenger kreves respektive C1E eller CE. C1E gir førerrett opp til kg samlet totalvekt, CE over. Se førerkortforskriften av 19. januar 2004 nr , 3-8, 3-12 og Det er uten betydning om man kjører på offentlig vei eller ikke. Det er også uten betydning om det er lukket bedriftsområde. Motorredskap/førerkort Dersom en terminaltraktor blir ombygget slik at konstruktiv hastighet ikke overstiger 25 km/t, blir den definert som motorredskap. Ombygging må godkjennes av leverandør. En sannsynlig løsning kan være sperring av siste gir. Dag Fjeldsbø er opplæringskoordinator på Hydro-verkene. Han har involvert de aktuelle parter og fått avklart kravene til aktuelt sertifikat for terminaltraktorer. Når «terminaltraktor» er bygget om til å være i samsvar med krav som «motorredskap», er det andre krav til fører. Kravene da blir dokumentert opplæring i samsvar med krav i Bruksforskriften 608, best.nr. 555, 47 og 48. I tillegg vil det holde med førerkort klasse B for de som har tatt førerkort før og kl. BE for de som har tatt førerkort etter To fluer i ett smekk Dag Fjeldsbø understreker at for Hydro gir avklaringen om motorredskap to klare fordeler: 1. Man slipper å oppgradere eksisterende førere eller påkoste nye førere en kostbar førerkortutvidelse fra B og BE til CE. 2. Den reduserte toppfarten har svært liten betydning for utført arbeid. Men kan ha meget stor betydning for sikrere arbeid. Liv Tvenge og Dag Fjeldsbø understreker at Vegdirektoratet har vist stor forståelse i saken. Lastebil/trekkbil eller motorredskap? Sikkerhet først

8 Ny aldersgrense for opplæring av elever i videregående skole Alder for praksistrening fulgte opprinnelig praksis for bil Når bil ble senket til 16 år, fikk DAT spørsmål om også truck, kran, anleggsmaskin skulle følge tidligere praksis. Et viktig moment var at de elever ved videregående skoler som ikke var fylt 17 år, ikke kunne få praksisopplæring. 16 år ble derfor tillatt for elever «under skolens kyndige opplæring». Senere forskrift (1998) om barn og ungdom 10, fastsatte nedre grense til 17 år. Aldersgrensen blir nå tilbakeført fra 17 til 16 år. Senking av aldersgrensen vil gi større fleksibilitet for opplæringsinstitusjonene, ettersom de ikke lenger må tilpasse opplæringen etter når på året de ulike elevene er født. Denne forskriftsendringen begynte å gjelde 20.august Opplæringen må derfor ikke lengre deles opp etter aldersgrupper, og man vil kunne få bedre felles bruk og utnyttelse av maskinparken. Det er dessuten formålstjenlig å kunne ta den praktiske opplæringen når det er naturlig i selve opplæringsløpet. Kyndig opplæring Direktoratet for arbeidstilsynet ønsker med dette å gjeninnføre den tidligere bestemmelsen med at videregående skoler kan gi elever kyndig opplæring i bruk av maskiner som et ledd i den fagutdannelsen skolen gir. Forutsetningen er at arbeidsmiljøloven og forskrift om arbeid av barn og ungdom blir fulgt. Regelverket stiller blant annet krav om at arbeidet blir risikovurdert og at det blir iverksatt tiltak for å ivareta helse og trygghet. Dersom eleven også skal få kompetansebevis må skolen være sertifisert for den aktuelle sikkerhetsopplæringen, eller den må bli gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet på skolens område, dersom eleven er under 17 år. Kompetansebeviset er ikke gyldig før personen fyller 18 år. Absolutt nedre aldersgrense I tillegg til gjeninnføringen av tidligere bestemmelse, blir det satt en absolutt nedre aldersgrense på 16 år. Dette fordi det ikke skal kunne oppstå situasjoner der elever i første årskurs på videregående, eller elever som har forsert eller startet tidligere i grunnskolen skal kunne komme inn under unntaket. Forskriftsendring Forskrift 30.april 1998 nr 551 om barn og ungdom 10 tredje ledd lyder nå: Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i 9 første ledd bokstav s til w, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene i sikkerhetsopplæringen i forskrift 26.juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr kapittel VIII. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt 16 år og opplæring skjer under skolens kyndige veiledning. 9 første ledd bokstav s) arbeid med kraner og løfte- og stablevogner (trucker) som nevnt i forskrift av 26.juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr 49, t) arbeid med masseforflytningsmaskiner Denne forskriften er trådt i kraft. Sikkerhets- og brukskunnskap lønner seg stort Dersom uhell grunnet feilbruk: Hvor mye koster tidstap ved arbeidsstans, rapportering, møter osv.? Hvor mye koster sykemeldinger for småskader og vikar for person ute av arbeid? Hva med større skader? Dårlig vedlikehold? Uøkonomisk bruk? Påkjørsler, brekkasje? Utstyr ute av drift? Reparasjoner? Lidelse ved større skader/død Politietterforskning Straffeansvar, forsikringsansvar? Riktig dokumentasjon? HAR MAN RÅD TIL DÅRLIG ELLER INGEN SIKKERHETS- OG BRUKSOPPLÆRING? VÆR FØRE VAR! 8 Sikkerhet først

9 Masseforflytningsmaskiner og krav til førerkort Innen sikkerhetsopplæring er det mange engasjerte mennesker som legger ned et stort personlig arbeid for bedre retningslinjer og kvalitet til sikkerhetsopplæring. Forståelse av krav og forskrifter er et evig tilbakevendende tema. Skandinaviske Trafikksenter sitt anlegg i Kristiansand. «Sikkerhet først» får stadige henvendelser og informasjon fra folk som setter seg grundig inn i saker og som er villig til å dele sin kunnskap med andre. Målet er selvfølgelig enhetlig og god sikkerhetsopplæring. Fag Trafikklærer Sverre Riise, Skandinavisk Trafikksenter, Kristiansand, har satt seg inn i kravene til førerkort for masseforflytningsmaskiner. Her følger en oversikt som Sverre Riise har utarbeidet. For instruktører er her mange klare definisjoner og henvisninger som er nyttig å kjenne til. Sertifisert etter Bransjestandard, utarbeidet etter ISO 9002 mal. Definisjoner i kjøretøyforskriftene: 2-1 Definisjoner etter vegtrafikkloven 1 Kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner 2 Motorvogn: Kjøretøy som blir drevet frem med motor 2-4 Definisjon av traktor, tilhenger til traktor og utskiftbar trukket maskin 1. Traktor som godkjennes eller tas i bruk uten registreringsplikt fra 1. juli 2005 (direktiv 2003/37/EF, som endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/67/EF): Enhver motordrevet landbrukseller skogbrukstraktor med hjul eller belter, som har minst to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighet på minst 6 km/t, hvis funksjon i det vesentlige ligger i dens trekkraft, og som er særlig konstruert til å trekke, skyve, bære eller drive forskjellige Sverre Rise har satt seg grundig inn i kravene for krav til førerkort for anleggsmaskiner. former for utskiftelig landbrukseller skogbruksmateriell, eller trekke landbruks- eller skogbrukstilhenger. Traktoren kan innrettes med henblikk på å transportere gods i forbindelse med en anvendelse innenfor landbruk eller skogbruk, og/eller den kan utstyres med passasjerseter. Traktor deles inn i klasser som nevnt nedenfor, og klassen skal fremgå av vognkortet for traktor med registreringsplikt: Klasse T, hjultraktor: - Klasse T1 Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet på maksimalt 40 km/t, minste sporvidde for den akselen, som er nærmest føreren1 på mm eller over, tjenestemasse over 600 kg og frihøyde mm eller mindre. - Klasse T2 Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t, Sikkerhet først

10 minste sporvidde under mm, tjenestemasse over 600 kg og frihøyde ikke over 600 mm. Når høyden av traktorens tyngdepunkt2 (målt i forhold til jorden) dividert med den gjennomsnittlige minimumssporvidden av hver aksel er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighet begrenset til 30 km/t. - Klasse T3 Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t og tjenestemasse på 600 kg eller derunder. - Klasse T4: Hjultraktor til særlige formål med en konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t (jf. definisjonen i tillegg 1 til direktiv 2003/37/EF, som endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/67/EF). Klasse - T5: Hjultraktor med en konstruktivt bestemt maksimalhastighet over 40 km/t. Klasse C: Beltetraktor - Beltetraktor, som drives frem og styres ved hjelp av belter, og som inndeles i klasse C1 til C5 tilsvarende som klasse T1 til T Andre definisjoner av kjøretøy Motorredskap: Mobile maskiner/selvkjørende arbeidsredskap, som har hjul og/eller belter når maskinen eller redskapen grunnkonstruksjonen atskiller seg fra andre motorvogner for transport av gods eller personer, eller traktor. Kjøretøyet skal i all hovedsak være innrettet for å utføre bestemte arbeider, ha fast monterte redskaper eller maskiner. Som motorredskap regnes uansett ikke kjøretøy hvis hovedfunksjon - forsåvidt gjelder selve transporten - er kjøring på veg. Dette gjelder likevel ikke vegarbeid. Som motorredskap regnes også motorvogn som hovedsaklig er innrettet for transport av personer eller gods eller til å trekke annet kjøretøy og som har en konstruktiv hastighet ikke over 25 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som hovedsakelig er beregnet til intern transport av masse, jord eller lignende på bygge- eller anleggsplasser eller i terreng og som bare unntaksvis brukes på offentlig veg (dumpere), dersom konstruktiv hastighet ikke overstiger 30 km/t. Som motorredskap regnes også to- og trehjulet motorvogn, jfr. 2-3, med konstruktiv hastighet ikke over 6 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som har belter, eventuelt med styreski/ styrehjul, og som har konstruktiv hastighet ikke over 30 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som er bestemt til å føres av gående. Som motorredskap regnes også kombinasjoner av slik motorvogn og tilhenger eller tilhengerredskap. 3-7 Førerett i klasse C Førerett i klasse C gjelder for førerett i klasse B og for: 1 Motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel eller tohjuls moped. 2 Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. NB: Ingen vekt eller hastighetsbegrensning. Har du lov å kjøre motorvogn med ubegrenset tyngde og fart har du lov å kjøre tilsvarende motorredskap Førerett klasse BE Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av 3-5 første ledd nr. 1, og tilhenger. I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge for traktor og motorredskap, med tillatt totalvekt ikke over kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. NB: Vektbegrensning på kg og konstruktiv hastighetsbegrensning på 40 km/t 10 Sikkerhet først

11 3-18 Førerett i klasse T Førerett i klasse T gjelder for kjøring i Norge for: 1 Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over kg. Vekt begrensningen gjelder ikke når førerett klasse T erverves etter fylte 21 år. 2 Klasse M kode 147. Dersom mopedens egenvekt er over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år. 3 Motorredskap som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, med eller uten tilhenger. NB! To års vektbegrensning på kg, ikke etter fylte 21 år og konstruktiv hastighetsbegrensning på 40 km/t for traktor og 30 km/t for motorredskap som ikke frakter personer eller gods. Takk til Sverre Riise Tlf , mobil , e-post: Sikkerhet først

12 RETURADRESSE Angerman AS Skuteviksboder BERGEN B-blad Norsk Engelsk Polsk Bodoni SAFETY FIRST Przede wszystkim bezpieczeństwo Læremateriell i samsvar med norske krav Tilsvarende læremateriell på engelsk og polsk Lydbokstøtte E-læring Komplette CD-presentasjoner på norsk, polsk og engelsk i samsvar med læreplaner Fremtidsrettet læremateriell som ivaretar behovstilpassing og utvidet kurstilbud for opplæringsvirksomhetene. Bidra til bedre sikkerhet for alle! Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Egil J. Alvær E-post: - Info:

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhets-info Nr. 1 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer