Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!"

Transkript

1 Sikkerhet først Nr Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Sikkerhet: må komme bedre i dialog med hverandre. Utenlandske Da kan gjestearbeidere vi sammen gjøre mye for «sikkerhet som mangler først» norsk på påbudt arbeidsplassene. kompetanse, er en sikkerhetsrisiko og er ulovlig.

2 Det settes stadig sterkere fokus på opplæring av utenlandske arbeidere Slik opplæring er et stort, økende og viktig arbeidsfelt for opplæringsvirksomheter. Gjestearbeiderne selv, de som leier ut arbeidskraft og arbeidsgiverne/innleiere har både ansvar og fordeler av opplæring og kompetanse. Det gir et større virkeområde, bedre sikkerhet og bedre sak for alle parter ved skader og ulykker. Mangel på norskkunnskap er en alvorlig flaskehals i opplæringen. Angerman AS vil følge opp behovet ved å tilrettelegge for undervisning av fremmedspråklige. Se bl.a. artikkelen «kompetanse og sikkerhet innen gjestearbeidere» i dette bladet. Innhold... Side Det settes stadig sterkere fokus på utenlandske arbeidere... 2 Truckboken i fornyet utgave... 3 Ny CD og OH presentasjon til truckboken... 3 Nyttig kunnskap til videreformidling... 4 Nettbutikk... 5 Kompetanse og sikkerhet for gjestearbeidere... 6 Hvilke krav for terminaltraktor... 7 Ny aldersgrense for opplæring av elever i videregående skole... 8 Masseforflytningsmaskiner og førerkortkrav... 9 Sikkerhet først Sikkerhet først

3 R A D I O A K T I V E * 9 Truckboken i fornyet utgave (Utgave 34, august) STOR ETTERSPØRSEL Stor aktivitet i Norge innen sikkerhetsopplæring er et godt signal for sikkerhet og effektivitet. Nye brukere kommer til og «gamle» har hatt et travelt år. Truckboken er derfor nå i fornyet utgave fem måneder før beregnet. JUSTERINGER Den har nå fått ny lay-out, lik masse-boken. Innholdet er justert i samsvar med ny informasjon fra Arbeidstilsynet og råd og tilbakemeldinger fra opplæringsvirksomheter. Ved at forskrift 608 (555) skal utgå som egen forskrift, er referansene til forskrift 608 tatt ut. Det er et dårlig signal å vise til utgåtte forskrifter. Ivar angerman CopyrIght Faresedler ADR - landtransport Alt farlig gods skal være merket med faresedler, også containere og i visse tilfeller kjøretøyer som inneholder farlig gods. Merkingen skal være i henhold til norske og internasjonale bestemmelser. Minstemål på fareseddel på kolli 100 mm, kjøretøyer 250 mm. Giftige gasser Klasse 7 spaltbart materiale Oransje skilt 2 Gass, ikke brennbar, Fare for brannfarlige gasser 6 Radioaktivt materiale 1.4 Brannfare Oksiderende stoff, fare Infeksjonsfremmende Brannfare Oransje skilt foran og bak på kjøretøyet viser at det transporteres farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare på transport med tankkjøretøyer og transport i bulk. Det øverste tallet er farenummeret. Tallene representerer enkeltvis generelt følgende fare: Oksiderende peroksid Etsende stoff 1.6 Eksplosjonsrisiko Eksplosjonsrisiko Eksplosjonsrisiko Eksplosjonsrisiko Gass, ikke brennbar, ikke giftig Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann Infeksjonsfremmende stoff Brannfare (væske eller gass) Oksiderende stoff, fare for intensivering av brann Brannfare (faststoff) Organisk peroksid brannfare Fare for selvantennelse Fare for selvantennelse Giftig stoff Giftig stoff Radioaktivt materiale Etsende stoff Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige. Faresedler finnes på emballasje, kjøretøyer, containere og tanker som inneholder farlig gods. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Tlf , postboks 355, 3101 Tønsberg Oransje skilt uten tall, stykkgods Oransje skilt med tall, bulklast N 1 Eksplosiver 2 Gass 3 Brannfarlig væske eller gass 4 Brannfarlig fast stoff 5 Oksiderende 6 Giftig 7 Radioaktiv 8 Etsende 9 Risiko for voldsom reaksjon X Farlig reaksjon med vann Det første siffer representerer primærfare, 2. og 3. siffer representerer sekundærfare. To like siffer betyr en forsterkning av faren. Tall med 0 bak betyr «ingen sekundærfare». Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff eller stofftype som transporteres. ADR konvensjonen ADR konvensjonen er den internasjonale avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods Oppslag fra boken. Generelt er det ingen forskriftsforandringer av betydning ifølge høringsutkastet. I den nye læreboken blir de forskjellige tema omtalt på samme sidetall som i den forrige utgaven. ARBEIDSOPPGAVER I BOKEN Fra flere hold er det ytret ønske om å ha arbeidsoppgavene i boken som i grunnopplæringsboken og anleggsmaskinboken. Dette er nå gjort. Det blir enklere for opplæringsvirksomhetene med færre varianter i elevmateriellet. Og det gjør at forlaget kan holde pris på elevsettene på den samme pris som tidligere. Merking I tillegg til oransje skilt, er det også for visse godstyper krav om faresedler på kjøretøy (f. eks. tank, eksplosiver og radioaktive stoffer). Jfr. bestemmelsene i ADR. Transportdokumenter Kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha med seg transportuhellskort, fraktbrev o.l., og utfylt i henhold til bestemmelsene i ADR. Transportuhellskort I henhold til ADR skal kortet medfølge enhver transport av farlig gods, og oppbevares lett tilgjengelig i førerhuset. De foreskrevne opplysninger er: n last n faretype n nødvendige beskyttelsesutstyr n forholdsregler ved uhell n spill n brann n førstehjelp Dessuten skal kortet inneholde alle opplysninger som kan være av betydning ved uhell. Samlastingsforbud Samlasting av visse farlige godsslag med annet gods kan føre til økt risiko og det er derfor regler for det. Reglene gjelder lasting av forskjellige godsslag på samme kjøretøy og er stort sett basert på at godset er merket med faresedler. Transportøren er ansvarlig for at samlastingsforbudet blir overholdt. Dessuten må matvarer, andre konsumvarer og dyrefôr både ved transport og lagring holdes borte fra giftige og helsefarlige stoffer. ADR-reglene ved bruk av arbeidsutstyr Arbeidsutstyr omfattes ikke av ADR-reglene. Men alle som arbeider med farlig gods, inklusiv brukere av arbeidsutstyr, skal ha kunnskap om ADR-reglene og opplæring i bestemmelsene for slik transport i forhold til den enkeltes arbeidsområde og ansvar. Dette kravet gjelder personell hos avsendere og transportører, personell som laster eller losser farlig gods samt personell i spedisjonsfirmaer. Det skal utarbeides en skriftlig dokumentasjon av gjennomgått opplæring som skal beholdes både av arbeidsgiver og arbeidstaker. Opplæringen skal oppdateres regelmessig. Avsender er ansvarlig for at opplysningene på farlig gods fraktbrev og transportuhellskort er riktige. Det skal utarbeides en skriftlig dokumentasjon av gjennomgått opplæring. Opplæringen skal oppdateres regelmessig. Ivar angerman CopyrIght TRUCKER + TRUCK-KJØRING TRUCKER + TRUCK-KJØRING LÆREBOK FOR TRUCKFØRERE Dekker kravene til sikkerhetsopplæring i følge forskrift 608, best.nr. 555, kap. viii, Utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Utgiver: angerman as forlag for sikkerhetsopplæring Boken tilhører: Ny CD og OH presentasjon til truckboken Det er nå laget ny presentasjon til den nye utgaven av truckboken. Derved samsvarer innholdet i bok og presentasjon. Produktsjef Egil Alvær står bak den nye presentasjonen. Ny lay-out, oppdatert innhold, mange nye illustrasjoner og nye oppslag gir god undervisningsstøtte. Etter hver leksjon kommer arbeidsoppgavene i boken med svar, til sammen har presentasjonen 230 oppslag. Det gir effektiv gjennomgang med elevene. INTRODUKSJONSPRISER: Ta kontakt! Sikkerhet først

4 Nyttig kunnskap til videreformidling Kravet til sikkerhetsopplæring er udiskutabelt. Det gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Pålegg Arbeidsmiljøloven 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette gir et virkefelt for opplæringsvirksomheter. Formålet er å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke temaer som bør inngå i opplæringen. Her følger et utdrag av Arbeidstilsynets veiledning. Hvorfor opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid? Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljøog sikkerhet i virksomheten Hvem har plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid? Arbeidsmiljøloven 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven 3-2 første ledd bokstav b). Målet Opplæringen har som mål å: Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeids systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomhet. Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid Opplæringens innhold Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksom- hets og bransjes risiko- og driftsforhold. Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter Opplæringen skal gi arbeidsgiver: Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje. Kunnskap om: - Arbeidsgivers plikter - Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning - Verneombudets funksjon og oppgaver - Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver - Bedriftshelsetjenestens funksjon Gjennomføring av opplæringen Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Dokumentasjon på gjennomført opplæring Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. 4 Sikkerhet først

5 Nettbutikk Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført. Denne artikkelen er et utdrag av Arbeidstilsynets veiledning. Hele veiledningen får du på bestillingsnr. 588 og den heter «Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.» Aktuelle forskrifter og læreboken «Sikkerhet, ansvar, kontroll» kan være grunnlag for læremateriell. Legg læremateriellet i handlekurven. Netthandel er i kraftig vekst Fordelene for mange er at man kan bestille når som helst på døgnet. Som et tillegg til bestilling over telefon, faks eller vanlig e-post åpner Angerman AS nettbutikk fra oktober. Hvordan? Kontorsjef Gro Borge får flere og flere forespørsler om nettbutikk. Når nettbutikken åpner blir hun «butikksjef». Det blir hennes ansvar å ekspedere nettbutikken. Både Gro og Egil Alvær kan kontaktes for informasjon. Ved å gå på nettbutikken er opplegget i stor grad selvforklarende både i sortiment og bestillingsmåte. Se også våre nettsider, for informasjon. Velkommen til handel i vår nettbutikk hele døgnet og butikken ekspederer fortløpende. Gro er initiativtaker og «butikksjef» for nettbutikken. Sikkerhet først

6 Kompetanse og sikkerhet for gjestearbeidere Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk Utenlandske arbeidere som mangler påbudt kompetanse er en sikkerhetsrisiko og ulovlig. Aktuelle bransjer Innen lager, anlegg, bygg, terminal, transport, industri, skipsverft, oljesektor og serviceyrker er det stor bruk av utenlandsk arbeidskraft. Behov Til de ovennevnte arbeidsområdene er bruk av gaffeltrucker vanlig. Kravet til truckførerbevis for bruk av trucker er udiskutabelt. Arbeidere med truckførerbevis har en langt større fleksibilitet på arbeidsplassen. De er derfor ofte foretrukket og har et større virkefelt. Opplæring Opplæringen skal være i samsvar med norske retningslinjer. Det går på det særnorske kravet om grunnopplæring i norske arbeidsforhold og EU-kravet om opplæring innen det arbeidsutstyr som skal benyttes. Polsk og engelsk læremateriell truck Læremateriell innen aktuelt arbeidsutstyr har vært flaskehals for opplæring av de som ikke er norskspråklige. Angerman AS gir nå ut identisk lærebok som den norske i polsk og engelsk versjon. Læremateriellet dekker både grunnkunnskap modul 1.1 og spesialkunnskap truck modul 2.2 og er grunnlag for kompetansebevis. Podnośniki widłowe + Prowadzenie Samordnet læring og kontroll Ved å ha den landsledende norske læreboken som grunnpillar, får både norske og gjestearbeidere identisk opplæring. Det gir felles sikkerhets- og brukskunnskap for alle. Arbeidsgiver får trygghet og kontroll med at alle får riktig sikkerhetsopplæring etter de krav som stilles for arbeidstaker og arbeidsgiver. Enklere for instruktøren Pedagogisk er læremateriellet slik at stoffet kan leses på egenhånd. Kunnskapen bygger gjennom boken videre på forutgående stoff og er derved egnet for selvstudium. For engelsk- og polskspråklige kan det være en fordel at de får læreboken før kurset starter. For rent engelsk- og spesielt polskspråklig kurs kan det være en fordel med tolk. Etter hvert er det også en del polakker som forstår norsk, uten å kunne lese norsk. Polsk eller engelsk hjelpeinstruktør som snakker norsk kan være en løsning for et godt kurs. SAFETY FIRST FORKLIFT TRUCKS + TRUCK DRIVING FORKLIFT TRUCKS & TRUCK DRIVING TRAINING MANUAL FOR TRUCK DRIVERS COMPLIES WITH THE SAFETY TRAINING REQUIREMENTS ISSUED BY THE NORWEGIAN LABOUR INSPECTION AUTHORITY PUBLISHED BY: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING This book belongs to: Støttemateriellet Ved at læremateriellet er identiske på norsk, polsk og engelsk, er det også mulighet for samundervisning. Her er det en fordel om deltakerne kan litt norsk eller noen av kursdeltakerne kan tolke ved behov. CD-presentasjonen kommer inviduelt på alle tre språk. Prøvene vil være identiske på norsk, engelsk og polsk med flervalgssvar for avmerking. De kan derfor kontrolleres av norsk instruktør uansett språk. Opplæringsvirksomheter får større marked. Med den store gruppe gjestearbeidere vi har i Norge og med mangel på påbudt sikkerhetsopplæring, er her et meget stort marked å ta tak i. Det fremgår også til stadighet at norske arbeidstakere føler seg utrygg når man arbeider sammen med folk som mangler sikkerhetskompetanse. Opplæringsvirksomheter som kan tilby god sikkerhetsopplæring i samsvar med den som norske har, står sterkere enn de som ikke har det tilbudet. 6 Sikkerhet først

7 Krav til terminaltraktor-førere? På dette feltet har det vært en god del usikkerhet. Krav til opplæring og førerkort? Hvilke type førerkort? Er terminaltraktor motorredskap eller kjøretøy? Fra forskjellige hold har det vært varierende informasjoner, tolkninger og praksis. Hydro er storbruker Dag Fjeldsbø er opplæringskoordinator for Hydro-verkene. Hydro er storbruker av terminaltraktorer. Med Hydro sine strenge krav til riktig kompetanse og dokumentasjon for sine arbeidstakere, er slike forhold ikke tilfredsstillende. Dag Fjeldsbø har derfor tatt tak i problematikken sammen med Liv Tvenge som har kvalitet innen Helse, Miljø og Sikkerhet som sitt ansvarsfelt for Hydro. Etter flere møter, bl.a. med Vegdirektoratet og Arbeidstilsynet, er man kommet frem til en konklusjon. Lastebil/trekkbil Vegdirektoratet har definert «terminaltraktor» (hjemlet i kjøretøyforskriftenes kap ) som lastebil/trekkbil. Grunnen er at den er bygd på lastebilchassis og i grunnkonstruksjonen ikke adskiller seg fra andre motorvogner for transport av gods eller personer, dersom den har en konstruktiv hastighet over 25 km/t. For et slikt kjøretøy/motorvogn (lastebil, N2 eller N3) kreves førerkort klasse C1 eller C, avhengig av tillatt totalvekt for terminaltraktoren, C1 opp til kg, ellers C. Ved trekking av tilhenger kreves respektive C1E eller CE. C1E gir førerrett opp til kg samlet totalvekt, CE over. Se førerkortforskriften av 19. januar 2004 nr , 3-8, 3-12 og Det er uten betydning om man kjører på offentlig vei eller ikke. Det er også uten betydning om det er lukket bedriftsområde. Motorredskap/førerkort Dersom en terminaltraktor blir ombygget slik at konstruktiv hastighet ikke overstiger 25 km/t, blir den definert som motorredskap. Ombygging må godkjennes av leverandør. En sannsynlig løsning kan være sperring av siste gir. Dag Fjeldsbø er opplæringskoordinator på Hydro-verkene. Han har involvert de aktuelle parter og fått avklart kravene til aktuelt sertifikat for terminaltraktorer. Når «terminaltraktor» er bygget om til å være i samsvar med krav som «motorredskap», er det andre krav til fører. Kravene da blir dokumentert opplæring i samsvar med krav i Bruksforskriften 608, best.nr. 555, 47 og 48. I tillegg vil det holde med førerkort klasse B for de som har tatt førerkort før og kl. BE for de som har tatt førerkort etter To fluer i ett smekk Dag Fjeldsbø understreker at for Hydro gir avklaringen om motorredskap to klare fordeler: 1. Man slipper å oppgradere eksisterende førere eller påkoste nye førere en kostbar førerkortutvidelse fra B og BE til CE. 2. Den reduserte toppfarten har svært liten betydning for utført arbeid. Men kan ha meget stor betydning for sikrere arbeid. Liv Tvenge og Dag Fjeldsbø understreker at Vegdirektoratet har vist stor forståelse i saken. Lastebil/trekkbil eller motorredskap? Sikkerhet først

8 Ny aldersgrense for opplæring av elever i videregående skole Alder for praksistrening fulgte opprinnelig praksis for bil Når bil ble senket til 16 år, fikk DAT spørsmål om også truck, kran, anleggsmaskin skulle følge tidligere praksis. Et viktig moment var at de elever ved videregående skoler som ikke var fylt 17 år, ikke kunne få praksisopplæring. 16 år ble derfor tillatt for elever «under skolens kyndige opplæring». Senere forskrift (1998) om barn og ungdom 10, fastsatte nedre grense til 17 år. Aldersgrensen blir nå tilbakeført fra 17 til 16 år. Senking av aldersgrensen vil gi større fleksibilitet for opplæringsinstitusjonene, ettersom de ikke lenger må tilpasse opplæringen etter når på året de ulike elevene er født. Denne forskriftsendringen begynte å gjelde 20.august Opplæringen må derfor ikke lengre deles opp etter aldersgrupper, og man vil kunne få bedre felles bruk og utnyttelse av maskinparken. Det er dessuten formålstjenlig å kunne ta den praktiske opplæringen når det er naturlig i selve opplæringsløpet. Kyndig opplæring Direktoratet for arbeidstilsynet ønsker med dette å gjeninnføre den tidligere bestemmelsen med at videregående skoler kan gi elever kyndig opplæring i bruk av maskiner som et ledd i den fagutdannelsen skolen gir. Forutsetningen er at arbeidsmiljøloven og forskrift om arbeid av barn og ungdom blir fulgt. Regelverket stiller blant annet krav om at arbeidet blir risikovurdert og at det blir iverksatt tiltak for å ivareta helse og trygghet. Dersom eleven også skal få kompetansebevis må skolen være sertifisert for den aktuelle sikkerhetsopplæringen, eller den må bli gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet på skolens område, dersom eleven er under 17 år. Kompetansebeviset er ikke gyldig før personen fyller 18 år. Absolutt nedre aldersgrense I tillegg til gjeninnføringen av tidligere bestemmelse, blir det satt en absolutt nedre aldersgrense på 16 år. Dette fordi det ikke skal kunne oppstå situasjoner der elever i første årskurs på videregående, eller elever som har forsert eller startet tidligere i grunnskolen skal kunne komme inn under unntaket. Forskriftsendring Forskrift 30.april 1998 nr 551 om barn og ungdom 10 tredje ledd lyder nå: Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i 9 første ledd bokstav s til w, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene i sikkerhetsopplæringen i forskrift 26.juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr kapittel VIII. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt 16 år og opplæring skjer under skolens kyndige veiledning. 9 første ledd bokstav s) arbeid med kraner og løfte- og stablevogner (trucker) som nevnt i forskrift av 26.juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr 49, t) arbeid med masseforflytningsmaskiner Denne forskriften er trådt i kraft. Sikkerhets- og brukskunnskap lønner seg stort Dersom uhell grunnet feilbruk: Hvor mye koster tidstap ved arbeidsstans, rapportering, møter osv.? Hvor mye koster sykemeldinger for småskader og vikar for person ute av arbeid? Hva med større skader? Dårlig vedlikehold? Uøkonomisk bruk? Påkjørsler, brekkasje? Utstyr ute av drift? Reparasjoner? Lidelse ved større skader/død Politietterforskning Straffeansvar, forsikringsansvar? Riktig dokumentasjon? HAR MAN RÅD TIL DÅRLIG ELLER INGEN SIKKERHETS- OG BRUKSOPPLÆRING? VÆR FØRE VAR! 8 Sikkerhet først

9 Masseforflytningsmaskiner og krav til førerkort Innen sikkerhetsopplæring er det mange engasjerte mennesker som legger ned et stort personlig arbeid for bedre retningslinjer og kvalitet til sikkerhetsopplæring. Forståelse av krav og forskrifter er et evig tilbakevendende tema. Skandinaviske Trafikksenter sitt anlegg i Kristiansand. «Sikkerhet først» får stadige henvendelser og informasjon fra folk som setter seg grundig inn i saker og som er villig til å dele sin kunnskap med andre. Målet er selvfølgelig enhetlig og god sikkerhetsopplæring. Fag Trafikklærer Sverre Riise, Skandinavisk Trafikksenter, Kristiansand, har satt seg inn i kravene til førerkort for masseforflytningsmaskiner. Her følger en oversikt som Sverre Riise har utarbeidet. For instruktører er her mange klare definisjoner og henvisninger som er nyttig å kjenne til. Sertifisert etter Bransjestandard, utarbeidet etter ISO 9002 mal. Definisjoner i kjøretøyforskriftene: 2-1 Definisjoner etter vegtrafikkloven 1 Kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner 2 Motorvogn: Kjøretøy som blir drevet frem med motor 2-4 Definisjon av traktor, tilhenger til traktor og utskiftbar trukket maskin 1. Traktor som godkjennes eller tas i bruk uten registreringsplikt fra 1. juli 2005 (direktiv 2003/37/EF, som endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/67/EF): Enhver motordrevet landbrukseller skogbrukstraktor med hjul eller belter, som har minst to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighet på minst 6 km/t, hvis funksjon i det vesentlige ligger i dens trekkraft, og som er særlig konstruert til å trekke, skyve, bære eller drive forskjellige Sverre Rise har satt seg grundig inn i kravene for krav til førerkort for anleggsmaskiner. former for utskiftelig landbrukseller skogbruksmateriell, eller trekke landbruks- eller skogbrukstilhenger. Traktoren kan innrettes med henblikk på å transportere gods i forbindelse med en anvendelse innenfor landbruk eller skogbruk, og/eller den kan utstyres med passasjerseter. Traktor deles inn i klasser som nevnt nedenfor, og klassen skal fremgå av vognkortet for traktor med registreringsplikt: Klasse T, hjultraktor: - Klasse T1 Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet på maksimalt 40 km/t, minste sporvidde for den akselen, som er nærmest føreren1 på mm eller over, tjenestemasse over 600 kg og frihøyde mm eller mindre. - Klasse T2 Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t, Sikkerhet først

10 minste sporvidde under mm, tjenestemasse over 600 kg og frihøyde ikke over 600 mm. Når høyden av traktorens tyngdepunkt2 (målt i forhold til jorden) dividert med den gjennomsnittlige minimumssporvidden av hver aksel er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighet begrenset til 30 km/t. - Klasse T3 Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t og tjenestemasse på 600 kg eller derunder. - Klasse T4: Hjultraktor til særlige formål med en konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t (jf. definisjonen i tillegg 1 til direktiv 2003/37/EF, som endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/67/EF). Klasse - T5: Hjultraktor med en konstruktivt bestemt maksimalhastighet over 40 km/t. Klasse C: Beltetraktor - Beltetraktor, som drives frem og styres ved hjelp av belter, og som inndeles i klasse C1 til C5 tilsvarende som klasse T1 til T Andre definisjoner av kjøretøy Motorredskap: Mobile maskiner/selvkjørende arbeidsredskap, som har hjul og/eller belter når maskinen eller redskapen grunnkonstruksjonen atskiller seg fra andre motorvogner for transport av gods eller personer, eller traktor. Kjøretøyet skal i all hovedsak være innrettet for å utføre bestemte arbeider, ha fast monterte redskaper eller maskiner. Som motorredskap regnes uansett ikke kjøretøy hvis hovedfunksjon - forsåvidt gjelder selve transporten - er kjøring på veg. Dette gjelder likevel ikke vegarbeid. Som motorredskap regnes også motorvogn som hovedsaklig er innrettet for transport av personer eller gods eller til å trekke annet kjøretøy og som har en konstruktiv hastighet ikke over 25 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som hovedsakelig er beregnet til intern transport av masse, jord eller lignende på bygge- eller anleggsplasser eller i terreng og som bare unntaksvis brukes på offentlig veg (dumpere), dersom konstruktiv hastighet ikke overstiger 30 km/t. Som motorredskap regnes også to- og trehjulet motorvogn, jfr. 2-3, med konstruktiv hastighet ikke over 6 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som har belter, eventuelt med styreski/ styrehjul, og som har konstruktiv hastighet ikke over 30 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som er bestemt til å føres av gående. Som motorredskap regnes også kombinasjoner av slik motorvogn og tilhenger eller tilhengerredskap. 3-7 Førerett i klasse C Førerett i klasse C gjelder for førerett i klasse B og for: 1 Motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel eller tohjuls moped. 2 Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. NB: Ingen vekt eller hastighetsbegrensning. Har du lov å kjøre motorvogn med ubegrenset tyngde og fart har du lov å kjøre tilsvarende motorredskap Førerett klasse BE Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av 3-5 første ledd nr. 1, og tilhenger. I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge for traktor og motorredskap, med tillatt totalvekt ikke over kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. NB: Vektbegrensning på kg og konstruktiv hastighetsbegrensning på 40 km/t 10 Sikkerhet først

11 3-18 Førerett i klasse T Førerett i klasse T gjelder for kjøring i Norge for: 1 Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over kg. Vekt begrensningen gjelder ikke når førerett klasse T erverves etter fylte 21 år. 2 Klasse M kode 147. Dersom mopedens egenvekt er over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år. 3 Motorredskap som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, med eller uten tilhenger. NB! To års vektbegrensning på kg, ikke etter fylte 21 år og konstruktiv hastighetsbegrensning på 40 km/t for traktor og 30 km/t for motorredskap som ikke frakter personer eller gods. Takk til Sverre Riise Tlf , mobil , e-post: Sikkerhet først

12 RETURADRESSE Angerman AS Skuteviksboder BERGEN B-blad Norsk Engelsk Polsk Bodoni SAFETY FIRST Przede wszystkim bezpieczeństwo Læremateriell i samsvar med norske krav Tilsvarende læremateriell på engelsk og polsk Lydbokstøtte E-læring Komplette CD-presentasjoner på norsk, polsk og engelsk i samsvar med læreplaner Fremtidsrettet læremateriell som ivaretar behovstilpassing og utvidet kurstilbud for opplæringsvirksomhetene. Bidra til bedre sikkerhet for alle! Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Egil J. Alvær E-post: - Info:

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Høst 2010 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Ved omstillingsprosesser er det svært viktig at man beholder kompetansen i

Detaljer

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflytningsmaskiner Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Når operatøren ikke forstår Norsk

Når operatøren ikke forstår Norsk Når operatøren ikke forstår Norsk Hvordan gjennomføre nødvendig brukeropplæring? Aktualitet / Ulykker / Årsaker / Konsekvenser Krav til opplæring i lov og forskrifter? Hvordan gjennomføre sikkerhetsopplæringen?

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.2 Truck 10 timers teorikurs Fagdel m/prøve

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU. av 19. november 2012

Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU. av 19. november 2012 Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU 2017/EØS/62/21 av 19. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin Navn: Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no Innhold Side

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende

Detaljer

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet.

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet. I din bedrift utføres det mange utfordrende oppgaver, for å sikre høy produktivitet kreves det dyktige medarbeidere. Blant disse oppgavene er løfteopperasjoner med dine kraner. Bedriftens produksjonsområde

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.1 Masseforflytningsmaskiner 14 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009 25.8.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/29 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF 2016/EØS/47/03 av 13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.9 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.9 Teleskoptruck C1 og C2 16 timers teorikurs

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.3 Løfteredskap 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

Dimensjoner uten disp. KJETIL

Dimensjoner uten disp. KJETIL Dimensjoner uten disp. KJETIL 5-6 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2 båter og biler Transport uten dispensasjon på veger med tillatt vogntoglengde 19,50 meter som ikke er i veggruppe

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Forskrift om kjøretøyverksteder. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Forskrift om kjøretøyverksteder. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift om kjøretøyverksteder Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 19a og delegeringsvedtak 18. juni 2004 nr. 907. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr.

Detaljer

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Høring om forslag til endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Verkstedmaskiner Modul DOK 02-FX Inkluderer Klasse/ Kode F1

Detaljer