Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl. 18:30 i matsalen, Tveita skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn E) Godkjenning av forretningsorden (side 3) 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om oppdatering av husordensreglene B) Forslag fra styret om begrensning av pigging C) Forslag fra styret om endring av gjesteparkering D) Innføre Kollektiv avtale på TV og internett Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Lønnealleen Borettslag Sven-Robby Syversen Dierkes /s/ Karstein Tømmerbakk /s/ Trine Holter /s/ Nagulendran Sugandiran /s/ Merete Fuglevåg /s/

3 Side 3 FORRETNINGSORDEN Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller av en møteleder valg av generalforsamlingen. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen, legger møteleder frem en plan for gjennomføringen. Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak, samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillers navn og leilighetsnummer. Den som ønsker ordet, skal signalisere til møteleder ved å vise stemmetegn eller ved håndsopprekning, før man tar ordet. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 5 minutter. Ytterligere innlegg må ikke overstige 3 minutter. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. Ordet til forretningsorden gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, skal møteleder sørge for at forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten. Brudd på ovennevnte forretningsorden kan medføre utestengelse fra resten av generalforsamlingen.

4 Side 4 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 STYRET Leder Sven-Robby Syversen Dierkes Sigrid Undsets Vei 5 Nestleder Karstein Tømmerbakk Sigrid Undsets Vei 3 Sekretær Trine Holter Sigrid Undsets Vei 3 Styremedlem Nagulendran Sugandiran Sigrid Undsets Vei 5 Styremedlem Merete Fuglevåg Sigrid Undsets Vei 5 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Mario Ivan Castro Fritz Sigrid Undsets Vei 5 Nawaz Ahmad Sigrid Undsets Vei 1 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Trine Holter Sigrid Undsets Vei 3 Varadelegert Nagulendran Sugandiran Sigrid Undsets Vei 5 VALGKOMITEEN Kjetil Hegna Sigrid Undsets Vei 1 Jan Otto Olsen Sigrid Undsets Vei 5 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr , ligger i bydel 12 Alna i Oslo og har adresse Sigrid Undsets vei 1, 3 og 5. Borettslaget består av 204 andelsleiligheter, fordelt på 3 høyblokker. Tomta ble kjøpt i 1986, har gårdsnr. 140/bruksnr. 31 og er på m 2. Første innflytting skjedde Hovedformålet med borettslaget er etter borettslagsloven er å gi andelseier bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom. Sammen eier de alle eiendeler, så som leiligheten, fellesrom, utenomhusanlegg m.v. i det borettslaget de bor. Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Likeså tilstrebes likestilling for å unngå forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 2 kvinner. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

5 Side 5 STYRET Styret i Lønnealléen Borettslag har kontor i Sigrid Undsets vei 5 med faks og e-post Ved krisesituasjoner (vannlekkasje, strømproblemer etc.) kontakt håndverkere listet på oppslagstavlene. For ytterligere informasjon, se borettslagets internettsider RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Bygårdsservice AS om vaktmestertjenester og kan nås på tlf hverdager mellom 08:00 og 15:30. Vennligst respekter telefontidene. NØKLER/SKILT Skilt til ringeklokke/postkasse og nøkler til vasketavla skal bestilles ved henvendelse til vaktmester. Førstegangsbestilling av skilt dekkes av borettslaget, ved bruksoverlatning må dette bekostes selv. Klistremerker er ikke tillatt på postkassene. Bestill eventuelt nei takk til reklame skilt av vaktmester. Nøkler til fellesområdene bestilles av styret, og sendes til beboer pr. postoppkrav. Bestillingsskjema finnes i vaskerigangene og på borettslagets internettsider. RENHOLD Borettslaget har avtale med Bygårdsservice AS om vask av trappeoppganger/ fellesarealer, samt vinduer. Styret minner om at det ikke er tillatt å sette barnevogner etc. i gangene eller ha matter utenfor inngangsdøren. VASKERI Det er fellesvaskeri i hver av blokkene og disse skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriets åpningstider er som følger: Vasketider: Mandag Fredag: 08:00 20:00 Lørdag: 08:00 16:00 Tørketider: Mandag Fredag: 08:00 21:00 Lørdag: 08:00 17:00 PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser utenfor hver blokk som leies ut etter eventuelle ventelister. Leien er kr 450,- pr. halvår. Ønsker du plass, kontakt parkeringsansvarlig (se oppslagstavle), send faks til eller til e-post Aker P-Drift har avtale om å kontrollere borettslagets parkeringsplasser. Garasjene i Sigrid Undsetsvei er et eget sameie (Sameiet Tvetengarasjene) og tilhører ikke Lønnealleen borettslag. Styret svarer ikke på henvendelser vedrørende disse.

6 Side 6 SØPPEL/AVFALL Borettslaget har kildesortert avfallshåndtering: Husholdningsavfall sorteres i spesielle poser som man får utlevert gratis i nærmeste dagligvareforretning. Papiravfall og papp kastes i egne beholdere som befinner seg utenfor hver blokk. Glass og metallembalasje skal kastes ved returpunkt for disse. Nærmeste returpunkt ligger ved Hellerud t-bane og v/tveita senter). Annet spesialavfall må beboer selv håndtere/levere på dertil egnede gjenbruksstasjoner. Containere for annet større avfall settes ut i uke 12 og uke 45. Dekk og annet spesial avfall skal ikke kastes i disse. Det settes samtidig ut egne containere for elektrisk avfall utenfor en av blokkene. Det er ikke tillatt å sette søppel i kjellerganger, utenfor blokkene og andre fellesområder. LAGRING/OPPBEVARING Hver leilighet har en kjellerbod som følger leiligheten. I disse skal det aldri oppbevares brannfarlig stoffer/material eller mat. Se husordensreglene. I tillegg har borettslaget noen ekstra kjellerboder for utleie, disse følger IKKE leilighetene. Styret kunngjør på oppslagstavlen når disse blir ledige og fordeling foretas ved loddtrekning. Det er ikke tillatt å oppbevare- eller lagre ting på fellesområdene, dette gjelder også ved oppussing/rehabilitering av leilighet. DØRSELGERE Dørsalg er ikke tillatt i Lønnealléen Borettslag. Dersom man ikke kjenner vedkommende som ringer på anbefaler vi at man ikke åpner døra. Unntak: Dersom styret i borettslaget tillater en av våre faste leverandører som f.eks. GET å oppsøke beboerne for å selge produkter, vil dette kunngjøres på oppslagstavlene i forkant. Kontroll av brannslukkere, røykvarslere, elektrisk anlegg eller liknende i regi av borettslaget blir også kunngjort i forveien. Dersom kun enkelte leiligheter vil bli kontrollert vil andelseier bli informert om dette i brev signert av styret. BRUKSOVERLATING Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 7 bruksoverlatinger i borettslaget pr , hvorav 5 leiligheter eies av Boligbygg Oslo KF (Oslo kommune). KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget får levert strøm til felles-/fyringsanlegget fra Shell og pellets fra Pemco AS AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader (teoretisk leie). OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

7 Side 7 KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent hverdager mellom 09:00 og 22:00, samt lørdager og søndager mellom 12:00 og 20:00. Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet (Spaceworld på Tveita Senter), samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep kan forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i anlegget. Borettslaget har også en egen intern-tv kanal med oppdatert informasjon og siste nytt om borettslaget. Denne ligger på kanal 32 (559,25 Mhz). ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger over 50 m 2 som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseier utarbeide en energiattest for sin bolig. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i den forbindelse er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll (IKT) innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. IK beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar IKT i borettslaget med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboere har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

8 Side 8 BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. BRANNRUTINE Oppdages brann eller røyk skal følgende rutiner følges: 1. Brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne. 2. Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. 3. Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. 4. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperoms dører holdes lukket for å hindre spredning. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 1988 Utskifting av vinduer Rehabilitering av fasadene. Nye balkonger Nye vaskemaskiner Utbedring av tak. Nytt låssystem i inngangsdørene Utskifting inngangsdører og kjellerdører Innglassing av balkonger, skiftet innendørsbelysning Rehabilitering av heiser. Malt styrerom, fyrrom, vaskeriene og kjellerganger Nye blomsterkasser ved parkeringsplassene og inngangspartier Maling av ganger. Byttet postkasser Oppgradert lekeplass, gjerde langs alléen, asfaltert gangveier. Kontroll og etterfylling av brannslukkere, samt utdeling av nye røykvarslere Montert opp utegriller Startet pellets prosjekt. Nye radiatorventiler og målere Pelletsprosjekt, nytt låssystem, nytt callinganlegg, 2 nye grillplasser og duesikring Branndører i fellesområder er skiftet, forblendet pelletstank, montert lysregulering i ganger, skiftet ut vannkraner i kjeller.

9 Side 9 TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor følgende rabatter: Det gis opp til 25 % rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fast- og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger kr 5 000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett, 10 % rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15 % på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort, Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS til 2000 med kodeord: bestill OBOS Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD (IN) Borettslaget har lagt til rette for at andelseierne kan nedbetale hele eller deler av sin fellesgjeld (IN-ordning). Ved nedbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Nedbetaling forutsetter at borettslagets lån har flytende rente, samt at andelseier inngår en IN-avtale med borettslaget. Avtalen (og giro som skal benyttes ifb. nedbetalingen) kan fåes ved henvendelse til OBOS på telefon Ved avtaleinngåelse påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 3 440,-. Nedbetaling kan foretas to ganger per år ifb. terminforfall 30. mai og 30. november på borettslages lån i OBOS. Ønsket innbetalt beløp må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr ,- per gang. Ta kontakt med OBOS i god tid før terminforfall dersom du ønsker å nedbetale fellesgjeld. OMSETNING AV LEILIGHETER Det er registrert 26 solgte leiligheter i 2010: Rom Gjennomsnittspris Høyeste pris Ant. Salg 1 roms , , roms , ,- 6 3 roms ,- 5

10 Side 10 FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må ta kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/ eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer og dekker bygninger, fellesareal, boliger med veggfast utstyr, samt bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv og kartlegg årsaken. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post til Forsikringsavdelingen melder så skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet informerer styret om skaden, slik at beboere ikke behøver å melde fra om dette til styret. EGENANDEL OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr ,- og ved øvrige skader er den kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. Generalforsamlingen vedtok at ved skader som dekkes av borettslagets forsikring, betaler andelseier normalt en egenandel på 50 % av forsikringsselskapets egenandel. Dette gjelder dog ikke dersom skaden er selvforskyldt eller skyldes uaktsomhet. Da betaler andelseier hele summen på 100 %.

11 Side 11 INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Ta gjerne kontakt OBOS Skadeforsikring AS på telefon for et tilbud på innboforsikring som har gunstig pris og tilpassede vilkår. 4. STYRETS ARBEID I året 2010 har styret avholdt 11 møter, og hatt oppe 145 saker til behandling. Det har blitt avholdt flere Åpne styrerom hvor beboerne har hatt mulighet til å stille spørsmål til styret. Oppmøtet på disse møtene har vært bra, og vi håper beboerne synes dette er et bra tiltak. Styret har i året som har gått prøvd å arrangere litt tilstelninger for beboerne, og vi begynte med å arrangere dugnad/grilldag kombinert med omvisning i fyrrommet den 8. mai. Dette gav beboerne en mulighet til å se nærmere på det nye pelletsanlegget som har blitt installert i borettslaget. Oppmøtet til dugnaden med påfølgende grilling var laber, og det viser seg at det ofte er de samme som stiller opp år etter år. Dugnaden er ment som et sosialt arrangement, med litt jobb, men mest gøy, og vi oppfordrer beboerne å stille på fremtidige dugnader. Dette er en fin måte å bli bedre kjent med naboene i borettslaget. Den 13. november ble det arrangert busstur til Strømstad via Sandefjord for beboerne. Vi klarte akkurat å få nok påmeldte til at turen ble arrangert, og tilbakemeldingen vi fikk fra deltagerne var at dette var noe man ønsket flere ganger. Det sittende styret oppfordrer derfor det påtroppende styret å arrangere 1-2 turer pr. år. Juletretenningen den 1. advent ble en kald opplevelse med -20 grader ute. De få som hadde møtt opp tok turen til styrerommet hvor det ble servert gløgg og pepperkaker. Det ble gjennomført flere store prosjekt i 2010 som dessverre gikk hardt utover økonomien i borettslaget. Kranene i kjellergangene måtte skiftes, og brannvesenet påla oss å skifte ut dørene i fellesområdet. Disse prosjektene var ikke tatt med i den langsiktige planen styret satt opp for noen år tilbake, men de måtte gjennomføres i I tillegg ble pelletstanken bekledd med tegl, og det ble montert lysstyring i gangene. Asfalteringen av parkeringsplassene har styret valgt å utsette for å spare opp penger. I tillegg vil borettslaget sannsynligvis bli pålagt å stenge søppelsjaktene og bygge søppelhus utendørs om få år, og da vil man måtte grave opp deler av uteområdet ved parkeringsplassene. Styret har valgt ikke å igangsette store prosjekt i 2011 for å spare opp penger til neste forestående prosjekt, som vil være å skifte ut hovedtavlene i blokkene. Dette er et av flere store prosjekt som kan påløpe i årene som kommer. Og styret har derfor måttet ty til det skrittet å justere opp felleskostnadene med 10 % f.o.m. 1. juni Det er mange år siden sist felleskostnadene ble oppjustert, og vi håper det ikke vil bli flere justeringer i fremtiden, men det er noe man dessverre ikke kan utelukke. I tillegg til disse prosjektene har styret ryddet opp i eierlistene på ekstra kjellerboder, utarbeidet nye kontrakter til oppstillingsplassene og gjennomført mange større og mindre prosjekter.

12 Side 12 STYRELEDERS KOMMENTAR Styreleder ønsker å takke styret for et godt samarbeid i Det har vært et år med mange utfordringer, men med et styre som ikke er redde for å ta på deg oppgaver er det gøy å være styreleder. Vi mistet en ressurs i styret i 2010, og Merete Fuglevåg som ble valgt inn i styret ved forrige generalforsamling hadde store sko å fylle. Hun har gjort en strålende jobb i året som har gått. Karstein har vært alle entreprenørenes store mareritt i året som har gått ettersom han har fulgt opp hvert prosjekt som har blitt gjennomført. Som nordlendinger flest er han ikke redd for å si hva han mener, og er en ressurs det er godt å ha i styret. Naresh har blant annet vært ansvarlig for å søke ny leietager i Sigrid Undsetsvei 3, og oppfølging av disse. Leietager i nr. 3 tilbyr massasje til reduserte priser for beboere, og de kan absolutt anbefales. Trine Holter kom inn i styret i 2007, og har dessverre valgt ikke å ta gjenvalg i år. Hun har gjort en god innsats i styret, har vært en dyktig sekretær, og har vært pådriver for å arrangere ting for barn under dugnaden. Takk for et godt samarbeid i årene som har gått og lykke til videre. 5. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til annen egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er totalt ca. kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i stor grad avregning radiatorvarme (netto tilbakebetaling til beboere kr ,-). Andre inntekter består i hovedsak av ENØK-tilskudd ifb overgang til pelletsfyring.

13 Side 13 KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er noe høyere enn budsjettert og avvikene er i postene: Drift og vedlikehold : Styret valgte å utsette asfaltering til pelletstanken var ferdig forblendet for å unngå skader i asfalten. Forblending av pelletstanken ble noe dyrere enn antatt. "Energi/fyring : Grunnet innkjøringsproblemer i forbindelse med pelletsfyr, ble det fyrt med strøm store deler av de første månedene i Samtidig var dette en ekstrem kuldeperiode som førte til ekstra høye energiutgifter. Kabel- /TV-anlegg : Differansen skyldes ikke mottatt faktura fra GET ved årsskifte. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). KOSTNADSDIAGRAM Diagrammet over viser borettslagets kostnader i regnskapsåret 2010 fordelt prosentvis. Av diagrammet kan man lese at f.eks. posten Drift og vedlikehold utgjør nesten 1 / 3 av de totale kostnadene. 6. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2011 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38 % pga. kildesortering i Oslo. Feieavgiften og vann/avløpsavgiften øker ikke.

14 Side 14 LÅN Borettslaget har annuitetslån i OBOS med månedlige terminforfall til flytende rente 3,45 % pr Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lånet er et IN-lån slik at det er muligheter for å nedbetale sin andel av fellesgjelden (se side 8 for ytterligere informasjon). For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note 17 i regnskapet. RENTER PÅ INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr er 0,1 %, mens renter på sparekonto er 3 % under kr ,- 3,05 % fra kr ,- til kr 2 mill. og 3,1 % over kr 2 mill. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2011 øker ikke. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen reduseres med ca. 5 % i forhold til 2010 og inkluderer økning i byggeindeksen med 0,9 % (reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester). Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadestatistikk. BUDSJETT 2011 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen og viser et forventet årsresultat på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det, i tillegg til ordinært vedlikehold, beregnet ca. kr ,- til branndører og ca. kr ,- til fyringsanlegget. Driften i 2011 forutsetter en økning av felleskostnadene med 10 % fra I tillegg ser styret at det kan bli nødvendig å ta opp kassekreditt for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. De økte felleskostnadene, sammen med kassekreditten, vil iflg. budsjettet gjøre at borettslaget har positive disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2011 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Lønnealleen Borettslag Sven-Robby Syversen Dierkes /s/ Karstein Tømmerbakk /s/ Trine Holter /s/ Nagulendran Sugandiran /s/ Merete Fuglevåg /s/

15 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Lønnealleen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Lønnealleen Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et årsresultat på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Lønnealleen Borettslag per 31. desember 2010, og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer