Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Informasjon til pårørende og berørte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Informasjon til pårørende og berørte"

Transkript

1 Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia Informasjon til pårørende og berørte Utgitt 28. februar 2005

2 I dette heftet er det samlet viktig informasjon til pårørende og berørte etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Mer informasjon: Gratis Grønt nummer for pårørende og berørte:

3 Innhold: Helsehjelp s. 4 Grønt nummer s. 4 Barn og unge s. 5 Politi og domstol s. 6 Økonomisk hjelp s. 7 Fri rettshjelp s.10 Forsikringer s.11 Støttegruppe s.12 Hjelp i Thailand s.13 Andre kontakter s.14 Minnemarkeringer s.15 Minoriteter i Norge s.15 3

4 Helsehjelp Personer som har vært direkte eller indirekte berørt av katastrofer kan få ulike reaksjoner i tiden etterpå. Reaksjonene er ofte avhengig av hvor sterkt den enkelte er berørt, og vil vanligvis avta med tiden. Dersom plager som for eksempel søvnproblemer, irritabilitet eller nedtrykthet vedvarer over tid, kan du ha behov for bistand fra helsetjenesten. Hvis fastlegen ikke har tatt kontakt med deg og du har behov for en avtale, bør du selv be om en time. Fastlegen vil kunne tilby nødvendig helsehjelp og også vurdere om det er behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten. Har du vært direkte eller indirekte berørt av en svært alvorlig hendelse, er det ofte riktig å relativt raskt etterpå orientere seg mot hverdagslivet og komme i gang med studier, arbeid eller andre aktiviteter. Grønt nummer Sosial- og helsedirektoratet har opprettet et gratis Grønt nummer som drives av Norges Røde Kors. På dette nummeret kan du som er pårørende eller berørt etter flodbølgekatastrofen få informasjon om tjenester innen helse-, sosial- og trygdevesenet. Dette er også et sted å ringe dersom du bare trenger noen å snakke med. 4

5 Barn og unge Generelt er det lettere for barn og unge å mestre livet etter en krise enn for voksne, og det er viktig å være klar over at barn går mer inn og ut av sorg og traumereaksjoner enn voksne. Vanlige reaksjoner hos barn og unge kan for eksempel være påtrengende bilder av katastrofen, søvnvansker eller konsentrasjonsvansker. Dersom ikke slike stressreaksjoner avtar, eller hvis de tiltar, er det viktig å kontakte fastlege. Fastlegen kan ved behov henvise videre til spesialisthelsetjenesten Barn og unge må gradvis utfordres til å ta opp sitt vanlige liv etter en katastrofe. Daglige rutiner, barnehage og skole, fritidsaktiviteter og omgang med venner er viktig for å komme videre. Se gode råd på nettsidene til Utdannings- og forskningsdepartementet (www.odin.no/ufd) og Barne- og familiedepartementet (www.odin.no/bfd). Fastlegen Grønt nummer

6 Politi og domstol Politiet har ansvaret for registreringen av savnede etter katastrofen i Sørøst-Asia. De fleste av landets politidistrikter har opprettet egne kontaktpersoner for å ivareta de pårørende. Pårørende som har spørsmål eller opplysninger, bør henvende seg til pårørendekontakten hos sitt lokale politi. Landsdekkende telefonnummer til politiet er Ved spørsmål knyttet til arv, forsikringsutbetalinger og trygd kan behovet for en dødserklæring eller en dødsformodningsdom bli aktuelt. Dette innebærer at en savnet person blir erklært død dersom det ikke er rimelig grunn til å tvile på, eller det er overveiende sannsynlig at han eller hun er omkommet. En person kan bli erklært død av tingretten på bakgrunn av blant annet bevismateriale fra politiet. En dødsformodningsdom reises når den forsvunne har vært borte i minst ett år. Ettårsregelen gjelder ikke for dødserklæringer. Melding til tingretten om at en person er forsvunnet kan gis av den forsvunnes ektefelle, slektninger og offentlig myndighet. Ta kontakt med tingretten der avdøde hadde sin siste bopel. Se for oversikt over landets domstoler. Lokalt politi Landsdekkende nummer

7 Økonomisk hjelp En del pårørende og berørte kan ha spørsmål knyttet til økonomi etter katastrofen. Dette kan dreie som om blant annet trygdeordninger, utgifter til helsetjenester eller pensjon. Har du spørsmål om aktuelle trygdeordninger, kan du henvende deg til Trygdeetaten på telefon mellom kl 9 og 15. Du finner mer informasjon på Du kan også kontakte ditt lokale trygdekontor eller sosialkontoret i kommunen. Sykepenger I utgangspunktet må man oppholde seg i Norge for å ha rett til sykepenger, men det er mulig å søke om unntak. Trenger du mer informasjon om dette, kontakt ditt lokale trygdekontor. Utgifter til helsetjenester mottatt i Norge En første konsultasjon hos fastlegen vil dekkes fullt ut av folketrygden. Dette gjelder for overlevende etter katastrofen og pårørende til omkomne og savnede. Dersom du mottar helsetjenester i Norge i forbindelse med katastrofen, dekkes utgiftene av folketrygden på samme måte som ellers. Som hovedregel må du betale vanlige egenandeler opp til grensen for frikort (se senere omtale). For barn under 7 år dekkes egenandel for de fleste helsetjenestene fullt ut. Ved psykologisk behandling dekkes egenandelen over folketrygden for inntil tre utredende samtaler med psykolog, etter gjeldende regelverk. For barn og ungdom under 18 år dekkes også videre behandling hos psykolog, samt psykoterapeutisk undersøkelse og behandling hos lege eller på poliklinikk. 7 Mer -->

8 Frikort Frikort utstedes av trygdekontoret når du har betalt egenandeler opp til et fastsatt beløp, blant annet i forbindelse med undersøkelse og behandling hos lege eller psykolog. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler for de tjenestene som omfattes av frikortet for resten av kalenderåret. Ta kontakt med ditt lokale trygdekontor for nærmere opplysninger. Omsorgspenger Dersom du har omsorg for barn under 12 år, har du rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom den som har det daglige tilsynet med barnet er syk. Omsorgspenger utbetales i utgangspunktet bare under opphold i Norge. For direkte berørte av katastrofen kan det gis dispensasjon. Ditt lokale trygdekontor kan besvare henvendelser vedrørende omsorgspenger. Pleiepenger Dersom du har omsorg for barn under 12 år som har behov for tilsyn og pleie, og dette gjør at du må være borte fra arbeid, kan du ha rett til pleiepenger. Pleiepenger utbetales i utgangspunktet bare under opphold i Norge. For direkte berørte av katastrofen legges det opp til en praksis hvor dispensasjon kan gis. For spørsmål vedrørende pleiepenger, ta kontakt med ditt lokale trygdekontor. Gravferdsstønad Dersom du har utgifter til begravelse, kan du ha rett til gravferdsstønad. Gravferdsstønad behovsprøves blant annet mot avdødes formue. Behovsprøvingen gjelder ikke dersom avdøde er under 18 år. Etter folketrygdens regler er det ikke anledning til å dekke utgifter til minnestund. Dersom du har spørsmål om gravferdsstønad, henvend deg til trygdekontoret der du bor. Gjenlevendepensjon Dersom ektefelle eller samboer du har barn med er omkommet, kan du ha rett til pensjon som gjenlevende ektefelle. For søknad eller spørsmål om gjenlevendepensjon, ta kontakt med trygdekontoret. 8

9 Stønad til enslig forsørger Dersom samboer som du ikke har felles barn med er omkommet, og du har omsorg for små barn, kan du ha rett til stønad til enslig forsørger. Ta kontakt med trygdekontoret der du bor vedrørende stønad til enslig forsørger. Barnetrygd Dersom ektefelle/samboer er omkommet og du blir eneforsørger for barn under 18 år, kan du ha rett til barnetrygd for ett ekstra barn. Barnepensjon Et barn kan ha rett på barnepensjon dersom barnet er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene eller er under 20 år, foreldreløs og under utdanning. Det stilles krav til den avdøde forelderens medlemskap i folketrygden forut for dødsfallet. Barnet må som hovedregel være medlem i folketrygden. Ta kontakt med trygdekontoret vedrørende spørsmål om barnepensjon. Meldingsplikt ved død Pårørende har en selvstendig plikt til å melde fra til trygdevesenet når en dødsformodningsdom foreligger. Tilbakebetalingsansvar Barnetrygd eller annen type trygdeytelser vil utbetales inntil en dødsformodningsdom foreligger. Det stilles ikke krav til tilbakebetaling av barnetrygd. Det samme gjelder for andre trygdeordninger. Utbetalt trygd vil eventuelt samordnes med gjenlevendepensjon. Du finner mer informasjon om hver av disse ordningene på Se egen nettside om Aktuelle trygdeordninger for personer berørt av naturkatastrofen i Asia. Ditt lokale trygdekontor Telefon Grønt nummer

10 Fri rettshjelp Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia kan føre til at du får behov for bistand fra advokat for å ivareta juridiske interesser og finne fram i eksisterende forsikrings- og støtteordninger m.v. Det kan innvilges fri rettshjelp i blant annet trygde- og pensjonssaker, visse forsikringssaker og saker knyttet til dødsformodningsdom og spørsmål knyttet til arv. Du har som hovedregel ikke rett til fri rettshjelp dersom du har en brutto årsinntekt over kr eller brutto formue over kr (eksklusive boligformue). Det skal imidlertid ses bort fra søkers eventuelle formue i den utstrekning den er en følge av katastrofen. Når det gjelder barn/mindreårige skal det ikke foretas økonomisk identifikasjon med foreldre/foresatte/verge når saken gjelder barnets eget behov for bistand. Det betales ikke egenandel i disse sakene der fri rettshjelp gis uten behovsprøving. 10

11 Forsikringer De fleste reiseforsikringer dekker tap av reisegods, uførhet og dødsfall. Vær oppmerksom på variasjoner i vilkårene. Dersom du har fått varige skader eller er blitt etterlatt etter naturkatastrofen i Sørøst-Asia, kan du også ha krav på erstatning utover reiseforsikringen. Er det tegnet ulykkes-, gjelds-, livs-, eller pensjonsforsikringer så vil de, avhengig av gjeldende vilkår, kunne gi deg rett til erstatning. Skadelidte og etterlatte bør ta kontakt med forsikringsselskapet sitt, eventuelt med arbeidsgivere og foreninger med forsikringsordning for å få avklart hvilke forsikringer som kan være aktuelle. Forsikringsnæringen har uttrykt at de ønsker at erstatningsoppgjørene etter flodbølgekatastrofen skal gå så raskt som mulig. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har opprettet et eget telefonnummer og egne nettsider med nærmere informasjon om forsikringer i sammenheng med flodbølgekatastrofen. FNH har også henvendt seg til de etterlatte med tilbud om å bistå med å finne forsikrings- eller pensjonsordninger som gir erstatningsutbetaling. Ditt forsikringsselskap Informasjonstelefon

12 Støttegruppe Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen i Asia har som formål å ivareta de pårørende, overlevende og berørtes interesser etter katastrofen. Gruppen ble etablert 24. januar 2005 og vil blant annet prioritere å jobbe med fortsatt søk, opprette kontakt med berørte og pårørende, samt kartlegge deres behov. Forsikringer og andre økonomiske og juridiske forhold er også sentrale spørsmål. Gruppen vil også bidra til å sikre et godt helsetilbud og et tilstrekkelig ettervern for alle som trenger det. Det planlegges samlinger med deltakelse for berørte og pårørende hvor samtale og erfaringsutveksling vil stå i fokus. Støttegruppen ønsker å komme i kontakt med alle berørte over hele landet som ønsker å knytte seg til organisasjonen. Telefon

13 Hjelp i Thailand Pårørendekontoret i Phuket. Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen har en ansatt i Phuket i Thailand. Dette er en person som selv er pårørende og overlevende. Pårørendekontakten kan gi løpende oppdatering om arbeidet i Thailand, og kan bistå alle rammede som ønsker å reise tilbake på eget initiativ. Adresse: Garden Home Hotell, Kata Telefon: eller mobil Sjømannskirken i Phuket. Sjømannskirken i Phuket åpnet i midten av januar Dette er et møtested for norske pårørende og berørte etter flodbølgekatastrofen. Hit kan folk komme som en del av sorgprosessen, holde minnestund og få en del annen hjelp. I ett år framover vil det alltid være en prest til stede. Adresse: Garden Home, 5 Patak Rd, Patak Soi, 10 Karon, Maung Phuket 83100, Thailand. Telefon: eller Internett: Generalkonsulatet i Phuket. Det er også et norsk generalkonsulat i Phuket. Adresse: Pearl Hotel, 42 Montri Road, Amphur Muang, Phuket 83000, Thailand. Telefon: Norges ambassade i Bangkok. Norges ambassade i Bangkok er åpen fra kl og fra kl mandag til fredag. Gateadresse: UBC II Building, 18th floor, 591 Sukhumvit Road, Soi 33. Bangkok Postadresse: G.P.O. box 81, Bangkok Telefon: E-post: 13

14 Andre kontakter Helse- og omsorgsdepartementet har siden 3. januar hatt koordineringsansvaret for arbeidet med oppfølging etter flodbølgekatastrofen. På departementets sider på Internett finner man blant annet en oversikt over aktuelle spørsmål og svar, samt fakta-ark som oppdateres jevnlig. Internett: Utlendingsdirektoratet (UDI) har opprettet en kontakttelefon, der personer som er berørt av flomkatastrofen i Sørøst-Asia vil få hjelp med utlendingssaker. Telefonnummeret er Du finner også informasjon på internett: Utenriksdepartementet har egne internettsider om naturkatastrofen: Politiet har opprettet et landsdekkende telefonnummer hvor det blant annet kan rettes henvendelser om naturkatastrofen. Telefon Nye Kripos har på sine internettsider lagt ut oppdatert informasjon om antall saknede og identifiserte omkomne. Internett: Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen skal evaluere arbeidet som ble gjort fra norske myndigheters side etter katastrofen. Utvalget har egne internettsider: 14

15 Minnemarkeringer Minnesmerke. Det planlegges et verdig minnesmerke i Norge etter katastrofen. Dette vil bli utviklet i nært samarbeid melllom myndigheter, pårørende og andre berørte grupper. Minnemarkeringer i Thailand. Utenriksdepartementet vil arrangere to minnemarkeringer i Thailand for pårørende til omkomne og savnede. Den første reisen vil finne sted i midten av april, mens den andre reisen antagelig blir i oktober. Nærmere informasjon om minnemarkeringene og reisene til Thailand sendes direkte til pårørende. Minoriteter i Norge Flere mennesker i Norge med familiebakgrunn i land som Sri Lanka, Indonesia, Thailand og India er hardt rammet av flodbølgekatastrofen. Regjeringen har foreslått at innvandrere som er hardt rammet av flodbølgekatastrofen skal kunne få støtte til besøksreiser for å ta del i sorgen sammen med gjenlevende familie. Spørsmål om slike reiser kan rettes til International Organisation for Migration i Oslo. Telefon: Internett: Sosial - og helsedirektoratet har oversatt informasjonsmateriell om krisereaksjoner og psykisk helse til indonesisk, tamil, singalesisk og thai. Materiellet kan lastes ned og skrives ut fra internettadressen naturkatastrofen. Trykk på Nyheter og deretter artikkelen Informasjonsmateriell oversatt. 15

16 Flere eksemplarer av dette heftet kan bestilles fra eller på tlf Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Produksjon: Jakobsen & Amundsen Design: Runar Thorvaldsen Trykk: Stens Trykkeri

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22.

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. juli 2011 I tillegg til yrkesskadedekning kan ansatte og etterlatte etter bombeangrepet

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer