NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296"

Transkript

1 NOTAT Vår dato Vår referanse / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning ved økning i flybevegelser i forhold til dagens konsesjon. Internt fagnotat vedrørende miljøpåvirkning ved økning i flybevegelser i forhold til dagens konsesjonsgrense. Grunnlaget/referanser for vurderingene er ; - Dokumentasjon knyttet til miljøovervåkingen av bekker og grunnvann. - Utslippstillatelse av Forbruk av fly og baneavisingskjemikalier. - Flybevegelser - 3 fagrapporter angitt under referanser. Totale flybevegelser forventes å være i 2013 med økning til i Økningen vil være størst i sommerperioden med forventet økte flybevegelser. Forventet økning i vinterperioden er anslått til flybevegelser fram til Påvirkning av miljø (bekker og grunnvann) på grunn av økte flybevegelser vil hovedsakelig være knyttet til økning i forbruk og utslipp av flyavisingskjemikalier (propylenglykol). Forbruk av baneavisingskjemikalier forventes ikke å øke ved økning i flybevegelser. Det er i dag også krav om tilfredsstillende friksjon og sikkerhet på rullebanen i hele åpningstiden på lufthavnen. Klima, nedbør og temperaturforhold er sentrale forhold for forbruket av baneavisingskjemikalier. Miljøpåvirkning av grunn og vann ved økning i flybevegelser vil derfor hovedsakelig skyldes avisinger av fly. Postadresse Besøksadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. Vedlegg Postboks 405 Forsvarsbygg Moof Fakturasenteret Sentrum Flyplassveien 300 Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto 0103 Oslo 1590 Rygge Flystasjon 2308 Hamar

2 2 av 5 kg glykol kg glykol Figurene viser det totale antall flyavisinger og forbruket av glykol pr. avisingssesong. Perioden for avising av fly er ca fra oktober til mai (7 mnd). Hovedandelen av forbruket er månedene desember, januar og februar. For sesongen utgjorde forbruket ca 82 % av totalen i disse 3 mnd. Dette er de kaldeste månedene. Lave temperaturer i bekkevannet gjør at nedbrytning av rester av glykol er minimal i denne perioden og dermed også oksygenforbruket i vannet. Miljøpåvirkningen i resipienten (fire bekker) mht lavt oksygeninnhold blir derfor liten i denne perioden. Avisingsplattformen, taksebaner fram til take-off etter avising og de første ca 600 meterne av rullebanen samt alle grøntarealer mellom disse har avrenning til oppsamlings/fordrøyningsbassenger (4 stk). Oppsamlet vann blir pumpet ut av nedslagsfeltet til Vansjø og fram til Fuglevik renseanlegg (Movar) med utslipp på dypt vann i Oslofjorden. Det vil si at fra dette området er det minimalt med utslipp til resipient når miljø og avisingsanleggene står i vinterstilling.

3 3 av 5 Det er to bekker i dette området (Grimstadbekken og Svartbekken) som kun blir tilført mindre/marginale mengder med avisingskjemikalier grunnet tilnærmet fullstendig oppsamling av avisingskjemikalier her. En økning i flybevegelser og flyavising vil derfor ha liten betydning for utslipp til disse bekkene. Totalt blir ca 75 % av forbrukt glykol samlet opp. En større andel av restmengden fester på flyet og spres diffust over ett større område. Økt bruk av type 2 væske de siste årene har medført at ca 5-10 % mer av flyavisingskjemikaliene fester på flyet en tidligere. Type 2 væsken har en seigere konsistens enn type 1 væsken. Det alt vesentlige av avrenning av påført avisingsvæske (glykol) renner av flyene på avisingsplattformen og drypper av flyene fram til take-off posisjon i øst (terskel ved 30) og i rullebanestrekningen før flyene letter. Glykol som renner av på rullebanen vil hovedsakelig spres over en banelengde på meter. Dette har med avisingsvæskens plasti-viskositet å gjøre. Det vil si at væskens viskositet endres når flyet oppnår en gitt hastighet og slipper flyet. Beliggenheten av dette arealet vil være i avstand meter fra startposisjon. Dette vil hovedsakelig være i nedslagsfeltet til Fredskjærbekken og prøvepunkt 3 i denne bekken. En mindre mengde vil også spres diffust fra flyet i lufta. Dette vil også hovedsakelig være i nedslagsfeltet til Fredskjærbekken. Ved økt forbruk av flyavisingskjemikalier vil det derfor hovedsakelig være denne bekken som blir påvirket mht økt tilførsel av glykolrester etter avisingen. Avrenning fra de vestre delene av rullebanen skjer til Kapteinsbekken. Det er her gjennomgående målt svært lave/ikke målbare konsentrasjoner av glykol. Utslippene av glykol til denne bekken er meget små. En viss akkumulering av glykol vil også skje i forbindelse med snø fresing de nærmeste 30 meterne fra rullebanen. Ved snøsmelting vil dette medføre en økt glykolavrenning i en kortere periode, normalt på våren. Den faktoren som er mest bestemmende for antall avisinger og glykolforbruket er klima i avisingsperioden. Sesongen var forbruket kg 100 % glykol. Sesongen var forbruket kg. Dvs ca 50 % nedgang i forbruket tilsvarende kg 100 % glykol. Dette skyldes en mildere vinterperiode sesongen i forhold til sesongen Forventet økning i flybevegelser fram til 2024 i vinterperioden er anslått til ca 3600 flybevegelser, dvs ca 1800 flyavganger. Dersom det forutsettes at 25 % av flyene avises i vinterperioden blir dette en økning på 450 flyavisinger fram til Ved et glykolforbruk på 115 kg/flyavising i snitt blir dette kg 100 % glykol. Dette er en noe mindre størrelse enn endringen mellom de nevnte sesonger som skyldes ulike klimatiske forhold. Det må forventes at klimatiske forhold kan påvirke endringer i glykolforbruket i enda større grad. Det er derfor denne faktoren som har størst betydning for glykolforbruket og utslipp til resipient. Ved flyplassen benyttes det avisingskjøretøy som har muligheter for proposjonalmix. Anvendelse av denne typen kjøretøy viser erfaringsmessig at det oppnås en reduksjon i væskeforbruk tilsvarende % av totalforbruket i forhold til avisingsbiler som kun benytter 50/50 blanding av glykol og vann. Miljøpåvirkning pga økt glykolforbruk vil som nevnt hovedsakelig påvirke vannkvaliteten i Fredskjærbekken. Sesongen var det ingen avvik fra grenseverdiene gitt i utslippstillatelsen for denne bekken.

4 4 av 5 Sesongen var det to avvik fra grenseverdiene knyttet til formiat (baneavising) og BOF-5 i bekken. Det var ingen overskridelser knyttet til glykol. Det ble denne sesongen registrert en marginal økning av glykolkonsentrasjon i bekken, men ikke avvik fra akseptkriterier i utslippstillatelsen. En årsak til en mindre økning av glykolkonsentrasjoner bekken denne sesongen vurderes bla å være økt glykolforbruk og avrenning denne sesongen (10-11). Oksygenforholdene i bekken har gjennomgående vært tilfredsstillende. Det må også bemerkes at en betydelig del av det totale nedbørfeltet til bekken er utenfor flyplassområdet. Det vil derfor være en ytterligere fortynning av rester av avisingskjemikalier i bekken før utløp i Vansjø. Det er anlagt 3 beredskapsdammer i tilknytning til Fredskjærbekken. Dette bedrer selvrensingen av vannet. Det er også anlagt fangdammer i bekken ned mot Vansjø utenfor flyplassen. Oppsummering. Miljøpåvirkningen som forventet økning i flybevegelser medfører p.g.a økning i forbruket av flyavisingskjemikalier vurderes å ha en relativt mindre betydning/påvirkning på vannkvaliteten i bekkene. Ulike/endring i klimatiske forhold fra sesong til sesong vurderes å ha en større betydning for utslipp til resipient. Erfaringer så langt har vært at det er teknisk svikt på miljø og avisingsanlegg som har medført de fleste avvikene fra kravene til bekkekvalitet mht konsentrasjoner av avisingskjemikalier. Det må bemerkes at fastsatte grenseverdier i utslippstillatelsen er meget strenge med en sikkerhetsfaktor på 1000 i forhold konsentrasjoner som gir akutt toksisk effekt på biologiske forhold i bekkene. Ut fra erfaringer og dokumentasjon i forbindelse med miljøovervåkingen vurderes det at forventet økning i flyavisinger grunnet økte flybevegelser ikke vil påvirke utslipp til bekker dramatisk mht økning av konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekkene. Det er gjennomgående målt tilfredsstillende oksygeninnhold i bekkene. Det forventes heller ikke noen vesentlig endring av dette da det bla skjer en god oksygeninnblanding i bekkevannet ved nedbør og vannstandssprang i bekkeløpene. Biologisk nedbrytning av kjemikalierester i vinterperioden er også meget liten pga lav temperatur i vannet og dermed blir også oksygenforbruket lavt. Benyttede avisingskjemikalier inneholder ikke fosfor. Bruken medfører derfor ikke en økning av fosfor tilførselen til Vansjø. Høyt fosforinnhold i Vansjø er hovedårsaken til overgjødsling og algeoppblomstringer som har vært et stort problem det siste 10 årene i Vansjø. Aktuelle tiltak som kan vurderes iverksatt dersom det blir en økning av avvik i forhold til krav gitt til vannkvalitet i bekkene i utslippstillatelsen er ; - Gjødsling av sidearealer. Gir økt biologisk nedbrytning av avisingskjemikalier. - Tilsetting av oksidasjonsmiddel til grunn. Prøvd på Munchen lufthavn. - Etablere lufting av vann i beredskapsdammer. Gir økt biologisk nedbrytning. - Økt oppsamling av glykolholdige vannstrømmer og pumping ut av nedslagsfeltet til Vansjø. - Opp pumping av grunnvann og infiltrering gjennom jordas umettede sone tilbake til grunnvannet.

5 5 av 5 Vidar Lindblad Senioringeniør/fagingeniør miljø. Forsvarsbygg Utleie. Markedsområde Oslofjord. Referanser. 1. Forsvarsbygg Utleie.Rygge Flystasjon. Årsrapport miljø juni Cowi rapport MLR-avbøtende tiltak avising. 3. Forsvarsbygg Futura. Resipientvurdering MLR. 12. juni Cowi rapport. Spredning av flyavisingsvæske Utslippstillatelse for Rygge Flystasjon

RYGGE FLYSTASJON. Årsrapport miljø 2011 2012. Forsvarsbygg Utleie

RYGGE FLYSTASJON. Årsrapport miljø 2011 2012. Forsvarsbygg Utleie RYGGE FLYSTASJON Årsrapport miljø 2011 2012 Forsvarsbygg Utleie Forsvarsbygg Markedsområde Oslofjord 4. juni 2012 Forord Denne rapporten omhandler dokumentasjon av krav knyttet til det ytre miljø ved Rygge

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle Fylkesmannen i Nordland 10. JAKZ066 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 06.01.2006 2005/1450 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 83 2006 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Vurdering av erfaringer og resultater for avisingssesongen 2005/06 Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune.

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Cees Bronger 07.01.2004 Sak 2004/131

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

SYSTEMREVISJON på Rygge Flystasjon

SYSTEMREVISJON på Rygge Flystasjon Endelig SYSTEMREVISJON på Rygge Flystasjon RAPPORT 2011.003R.FMO Virksomhetens adresse: Utslippstillatelse: Kontaktperson i virksomheten: Forsvarsbygg, Att. Rygge flystasjon, Postboks 405 sentrum, 0103

Detaljer

Arendal Lufthavn Gullknapp AS Bruk av avisingsmidler og håndtering av overvann ved Arendal Lufthavn, Gullknapp. Utgave: 1 Dato: 2014-02-11

Arendal Lufthavn Gullknapp AS Bruk av avisingsmidler og håndtering av overvann ved Arendal Lufthavn, Gullknapp. Utgave: 1 Dato: 2014-02-11 Arendal Lufthavn Gullknapp AS Bruk av avisingsmidler og håndtering av overvann ved Arendal Lufthavn, Gullknapp Utgave: 1 Dato: 2014-02-11 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Brønnøysund lufthavn

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Brønnøysund lufthavn Fylkesmannen i Nordland. JKT. 2005 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 28.10.2005 2005/1451 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Dersom det er behov for med utdypning av grunnlaget for søknaden eller andre faglige spørsmål knyttet til søknaden, kan disse rettes til undertegnede.

Dersom det er behov for med utdypning av grunnlaget for søknaden eller andre faglige spørsmål knyttet til søknaden, kan disse rettes til undertegnede. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/381147_fix.html Side 1 av 1 25.02.2014 Fra: Per Kraft[Per.Kraft@Asplanviak.no] Dato: 24.02.2014 15:37:06 Til: FMAA Postmottaket Kopi: Stokke, Bjørn Tittel: Søknad

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 93 2008 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold 2007/08. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sandefjord lufthavn AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sandefjord lufthavn AS VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sandefjord lufthavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Leknes lufthavn. Miljøovervåkningsprogram. Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01

Leknes lufthavn. Miljøovervåkningsprogram. Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 Leknes lufthavn Miljøovervåkningsprogram Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 Miljøovervåkningsprogram Leknes lufthavn Side 1 av 13 Dokumentkontroll

Detaljer

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune Bedriften plikter heretter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene gitt her. For enkelte vilkår er det

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Freddy Engelstad

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Freddy Engelstad NOTAT Vår dato Vår referanse 2009-10-27 2009/ /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Freddy Engelstad 488 96 113 1 av 1 Til Kopi til Kartlegging av hvitt fosfor i pattedyr: Analyser

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/1871 / FMAAINO 12.02.2015

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/1871 / FMAAINO 12.02.2015 Miljøvernavdelingen Arendal lufthavn Gullknapp AS C/O Arendals Fossekompani ASA Postboks 280 4803 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/1871 / FMAAINO 12.02.2015 Oversendelse

Detaljer

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2012/2013

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2012/2013 Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Hovedrapport 213-6-26 MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 212/213 4 (4) INNHOLD SAMMENDRAG... 6 1. INNLEDNING... 7 1.1 Oppdrag... 7 1.2 Overvåkingsprogrammet...

Detaljer

Referat Tilbudsbefaring

Referat Tilbudsbefaring 1 av 5 Vår dato 08.10.2013 Vår referanse Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Knut Reidar Joakimsen, +47 957 49 931 Til Møtedeltakerne Referat Tilbudsbefaring Kopi til Prosjektnr. : 2455323

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark.

Tillatelse etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Espen Schram 5.6.2003 og Sak 2003/4776.2007

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Utslippstillatelse for Lakselv flyplass i Porsanger kommune.

Utslippstillatelse for Lakselv flyplass i Porsanger kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Cees Bronger 07.01.2004 Sak 2004/131

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 99 2012 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann i 2011/12. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk Jord og Miljø og Bioforsk

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 112 2010 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold 2009/10. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr. 69 2011 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Erfaringer og resultater for kalenderåret 2010 Roger Roseth og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Likelydende brev jf. adresseliste

Likelydende brev jf. adresseliste Dykkar ref.: Vår dato: 28.09.2015 Vår ref.: 2013/10998 Arkivnr.: 461.3 Likelydende brev jf. adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Banak flystasjon, Lakselv

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Banak flystasjon, Lakselv Vår dato 25.04.2016 Vår referanse Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Tore Joranger, tlf. 47482698 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Banak flystasjon, Lakselv

Detaljer

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune.

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune. Iz JUN. 2003 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vårdato Cees endinger 07.012004 Sak

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 92 2014 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2013 Roger Roseth, Øyvind Rise, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø

Detaljer

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014 Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Hovedrapport 2014-06-13 MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014 3 (45) Oppdragsnr.: 6131649 Oppdragsnavn: Miljøovervåking Trondheim lufthavn Værnes 2013/2014

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 68 2013 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2012 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Utslippstillatelse for Kirkenes flyplass i Sør-Varanger kommune.

Utslippstillatelse for Kirkenes flyplass i Sør-Varanger kommune. tm. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN GLac 01(1", f Deres ref Deres dato Vår ref Cees Bronger 07.01.2004 Sak

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 80 2015 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2015 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Dugnad for Rovebekken

Dugnad for Rovebekken Dugnad for Rovebekken Steinar Ullrichsen. Øverst i rovebekken. Med tillatelse. Lasse H. Paetz. Bildet er tatt inne å flyplassområdet øst for Bøleveien. Med tillatelse 05.12.2005 2Laa, Sandefjord Videregående

Detaljer

Vi viser til søknad om utslippstillatelse for Røst lufthavn datert

Vi viser til søknad om utslippstillatelse for Røst lufthavn datert Fylkesmannen i Nordland 16.,ij;d. t) Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 06.06.2006 2005/6351 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland 20. SEF? 2005 Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 14.09.2005 2005/74 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Vår arkivkode

Detaljer

Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann. Ingar Tranum 14.10.2008

Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann. Ingar Tranum 14.10.2008 Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann Ingar Tranum 14.10.2008 Bakgrunn for etablering av Gardermoen renseanlegg RPR og Kontaktutvalget for flyplassen

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 78 2007 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Erfaringer og resultater for sesongen 2006/07 Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Hege Rasmussen, 75 53 15 68 hra@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse 23.08.2004 2003/10851 Deres dato Deres referanse 02.07.2003 200302936

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR ØRSTA - VOLDA LUFTHAM N, HOVDEN

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR ØRSTA - VOLDA LUFTHAM N, HOVDEN Fylkesmannen i Møre og Romsdal Julsundveien 9 6414 Molde Miljøvernavdelingen v/reidun Schei Vår ref. Vår dato : 15.03.2016 Deres ref. Deres dato : 2009/384/RESC/46 02.02.2011 1.3 Vår saksbehandler : Ingvild

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Miljøforhold relatert til bruk av avisingsmidler ved Honningsvåg lufthavn

Miljøforhold relatert til bruk av avisingsmidler ved Honningsvåg lufthavn Miljøforhold relatert til bruk av avisingsmidler ved Honningsvåg lufthavn aquateam Jordforsk rapport nr. 11/01, Aquateam rapport 00-024 Mars 2001 2 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: 1432

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn

Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Rørvik lufthavn Flyplassveien 125, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Jan Rune Sæbø, lufthavnsjef Organisasjonsnummer

Detaljer

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven 56.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven 56. FYLKESMANNEN I TROMS Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 26.04.04 03/4483-16 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad 77642215 13.06.03 2003/00390-3/600/N Avinor Tromsø

Detaljer

Utslippstillatelse for Lakselv flyplass i Porsanger kommune.

Utslippstillatelse for Lakselv flyplass i Porsanger kommune. w FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen NT/ FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Cees Bronger 07.01.2004 Sak 2004/131

Detaljer

1. Tillatelsens ramme Tillatelsen gjelder utslipp fra bruk av kjemiske avisingsmidler for rullebane og fly.

1. Tillatelsens ramme Tillatelsen gjelder utslipp fra bruk av kjemiske avisingsmidler for rullebane og fly. Fylkesmannen i Nordland: Utslippstillatelse for Mo i Rana lufthavn Bedrift: Avinor AS Gitt dato: 14.12.2004 Lokalitet: Mo i Rana lufthavn Røssvoll Endret dato: Beliggenhet: Rana kommune Lufthavnen plikter

Detaljer

Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2012/792 03.01.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 460

Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2012/792 03.01.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 460 Sandefjord lufthavn AS Torpveien 130 3241 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2012/792 03.01.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 460 Rapport etter revisjon

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Oversendelse av rapport fra utrykningstilsyn ved glykolutslipp fra Avinor AS avd. Stavanger Lufthavn

Oversendelse av rapport fra utrykningstilsyn ved glykolutslipp fra Avinor AS avd. Stavanger Lufthavn Deres ref.: Vår dato: 25.03.2015 Vår ref.: 2015/2021 Arkivnr.: 463 Avinor AS avd Stavanger Lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Vår dato 2007-05-16 Tidligere dato. Ad; Mulige ekspansjonsområder for Bergen havn - høring

Vår dato 2007-05-16 Tidligere dato. Ad; Mulige ekspansjonsområder for Bergen havn - høring :< Forsvarsbygg l av l Vår saksbehandler Oing Helge Skarseth 55502089 Vår dato 2007-05-16 Tidligere dato Vår referanse 2007/00128-022/FB/811 Tidligere referanse Til Hordaland fylkeskommune / Samferdselsavdelingen

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Avinor AS avd. Svalbard lufthavn Longyear - Tillatelse iht. svalbardmiljøloven

Avinor AS avd. Svalbard lufthavn Longyear - Tillatelse iht. svalbardmiljøloven Avinor AS avd. Svalbard lufthavn Vei 619-1 9170 LONGYEARBYEN Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 18.12.2014 2014/00376-7 a.553.5 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref:

Detaljer

Miljøgåten er løst! Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer

Miljøgåten er løst! Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer Miljøgåten er løst! Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer Rolf D. Vogt NFR, Miljø2015 -Tvers Prosjekt (190028/S30) 2009 2013 O. Røyseth, A. Engebretsen, C. W. Mohr, T. Andersen, K. Tominaga, P.J.

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 82 2007 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold Roger Roseth, Knut Erling Flataker og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 92 2009 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold 2008/09. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

Utvikling Øst. Utslippstillatelse for Rygge flystasjon Konkretisering av miljømål og overvåkingsprogram

Utvikling Øst. Utslippstillatelse for Rygge flystasjon Konkretisering av miljømål og overvåkingsprogram Utvikling Øst Utslippstillatelse for Rygge flystasjon Konkretisering av miljømål og overvåkingsprogram Foto:Promitek as Rapport nr. 21-2004 Revisjon: 1 Dato: 20. september 2005 Promitek as Bachetomta næringspark,

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Miljøvernavdelingen L/. c i. LU4J FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Sakvbehandler: Anne Sundet Tangen Deres ref: Vårdato: 14.12.2005 Vår ref.: 2004/1773 Arkiv., 461.3 Avinor Namsos lufthavn Høknesøra 7800

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Vannregion Finnmark. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Vannregion Finnmark. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2012/5342-5/315 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 VADSØ

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for Stavanger lufthavn Sola

Søknad om utslippstillatelse for Stavanger lufthavn Sola Søknad om utslippstillatelse for Stavanger lufthavn Sola Søknad om endring i tillatelse til bruk av fly- og bane avisingskjemikalier, bruk av brannøvingsfelt mv.. AVINOR Avinor AS Christian Fredrik plass

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG Tønsberg, 06.10.2017 Taranrødveien 85 3171 Sem Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Atle Jonassen 2017/171 Saksbehandler: Berit Løkken Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 : 22.04.2016 : 15/03021-3 Deres dato 24.08.2015 Deres referanse: 15/08532 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive

Detaljer

Endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Leknes lufthavn, Vestvågøy kommune

Endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Leknes lufthavn, Vestvågøy kommune Avinor AS, Leknes lufthavn Lufthavnveien 29 8370 LEKNES Saksb.: Sten D. Bruaas e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 53 Vår ref: 2005/74 Deres ref: Vår dato: 18.11.2016 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet Vansjøkonferansen, Moss, 23.09.08 Kjære alle sammen Det er en glede

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

Deres ref: Vår dato: 16.06.2006 Vår ref.: 2003/ 1342 Arkivnr: 461.3

Deres ref: Vår dato: 16.06.2006 Vår ref.: 2003/ 1342 Arkivnr: 461.3 A FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Milj Øvernavdelingen Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Deres ref: Vår dato: 16.06.2006 Vår ref.: 2003/ 1342 Arkivnr: 461.3 Avinor Trondheim Lufthavn Værnes 7500 Stjørdal

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Miljørapport 2004. Miljørapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Miljørapport 2004. Miljørapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Miljørapport 4 Miljørapport Innhold: Forord 3 Miljøstyring, politikk og mål 4 Miljøstyringssystem 6 Utslippstillatelse for Sandefjord Lufthavn AS 7 Avising av fl y 9 Brannøvelse

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

KOMMUNDELPLAN FOR VANNMILJØ I SKI TETTSTEDSAVRENING TIL BEKKER

KOMMUNDELPLAN FOR VANNMILJØ I SKI TETTSTEDSAVRENING TIL BEKKER KOMMUNDELPLAN FOR VANNMILJØ I SKI TETTSTEDSAVRENING TIL BEKKER - UTFORDRINGER MED AVRENNING FRA TETTE FLATER SAMT LEKKASJE FRA AVLØPSNETTET - FØRSTEHJELPSTILTAK/ SIKKERHETSVENTIL KOMMUNALT AVLØP - KLIMAENDRINGER/TETTE

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service

ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service Asplan Viak AS, v/roar Melsom Froland kommune Offentlige instanser Berørte parter Dato: 15.12.2014 Vår ref: 2014/10077-8 Deres ref: «REF» Arkivkode:

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 Retningslinjer for sanitærteknisk standard for hyttebebyggelse i Hamar, Løten og Stange kommuner. Sluttrapport. 1. Innledning. Nåværende hyttebebyggelse. I

Detaljer

Mekanisk fjerning av snø, is og vatn

Mekanisk fjerning av snø, is og vatn Bruk av sweeper/kost FoU-prosjekt i Ålesund 2009-2012 (del av Salt Smart prosjekt) Kjell Haukeberg Gardermoen 16.mars. 2016 Sammenhenger Det er en direkte sammenheng mellom behovet for mengden av salt

Detaljer

SØKN AD OM U TSLI PPSTI LLATELSE FOR FØRDE LUFTH A M N BRIN GELAN D

SØKN AD OM U TSLI PPSTI LLATELSE FOR FØRDE LUFTH A M N BRIN GELAN D Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Dagny Alvik Vår ref. Vår dato : 15/05097 21.09.2017 Deres ref. Deres dato : 2010/15606 11.03.2014 Vår saksbehandler : Marthe - Lise Søvik SØKN

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 22.04.2016 : 14/00818-2 Deres dato 13.02.2014 Deres referanse: 14/00346 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapportnr. 017/2008 Status : Endelig 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rygge Flystasjon Bedriftens adresse: Flyplassveien 300 1590 Rygge FMVAs saksnummer: Organisasjonsnr. 07/6572 975950662

Detaljer

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Basert på flere samarbeidsprosjekter fra 2005 og frem

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET KILDESPORING, KARTLEGGING OG TILTAK Anne-Grete Buseth Blankenberg (agbb@nibio.no) Seniorforsker NIBIO Adam Paruch, Marianne Bechmann, Lisa Paruch, alle NIBIO BAKGRUNN

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Rettslige grunnlag for å pålegge private aktører å overvåke tilstanden i vannforekomster

Rettslige grunnlag for å pålegge private aktører å overvåke tilstanden i vannforekomster Til: Direktoratsgruppen for vanndirektivet Fra: SFT Dato: 13.06.2007 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Til orientering: X Til uttalelse: Til behandling:

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

O. Røyseth m.fl. D. Barton G. Orderud m.fl. H. Gunnarsdottir. T. Andersen, R. Vogt m.fl.

O. Røyseth m.fl. D. Barton G. Orderud m.fl. H. Gunnarsdottir. T. Andersen, R. Vogt m.fl. Flere gode grunner til at vi ikke ser den forventede forbedring av vannkvaliteten NFR, Miljø215 -Tvers Prosjekt 29 213 Rolf D. Vogt Universitetet i Oslo T. Andersen, R. Vogt m.fl. O. Røyseth m.fl. D. Barton

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer