q'+ lp Hvorfor arbeider vi? \i-. * ïs.r WJi Samtale Tidsinr ri r-r Noe som g" O og aldrr komm. til noen dor Leiligheten - kontoret, buti kken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "q'+ lp Hvorfor arbeider vi? \i-. * ïs.r WJi Samtale Tidsinr ri r-r Noe som g" O og aldrr komm. til noen dor Leiligheten - kontoret, buti kken"

Transkript

1 I \i-. * Tidsinr Noe som g" O og aldrr komm. til noen dor Leiligheten - fabri kke Leiligheten - kontoret, buti kken,r.- :1...,,,,,, q'+ lp wi '.-dl! WJi - t-.rji'' {e b * s, r8r ïs.r tà. sp q, { Et bankende hjerte som gar og gàr Til en dag: Sirener, Ambulanser, politi Og sá akkurat han da? Som bare g kk her gikk her qrkk her slik vl alie gár og gár Helge Vatsend ri r-r II Ës$sls,q \d Tt'it,scl pri rll,e idspltsvlt. l\'tt kiol:kncr pli Lillat'ii/ s.ltkchrn i Oslo Hvorfor arbeider vi? Rctteu til rrrbeicl blir fastslátt i IiNs rnenneskerettighctserklirrins'frrl 19-18, og'clc fleste ser ut til ii nrer-re at:rrlteicl cr et e'<icle. Dct ii r,.ir:re àrberclslcclie ovel lang ticl blir sctt pii solu ct ploblenr, selv om mln skulle fir tilstrcljiclis okonomisk stotte til á lilarc scs. Er-r clel srucr seq' ciesà til ii sluttc ii rrrbeicle niir cle blir pensjonister. De er reclclc fbr rrt livet skal bli tornt og lrstrtrknrrert lrvis clc ikke har clen claq-liee jobben ii g'il til. IJve cr dct s<irr.r ejeir at clc fleste onslrer ri clcltr i arlteiclslir..ct, et 1ir. sotr {irr'lnanq'c Lreq'r stress hr,'cr rtrorgeu firr ii fii Lrarrrrr l<larc til b'rrlnel-rrrse og sl<olc, lrnge billírcr til og fi'e jobb og lang'e rrrlreiclschser mecl nrve lutirrc og nrye slit? Samtale Hvr forteller bildet or.er? Hva fbrteller cliktet? 107

2 12 - Arbeidsliv Tilbake til jobben Smàbarn{oreldre har nok à henge fingrene i Om en màneds tid er det slutt pá permisjonen rnin. Jeg gleder meg til à komme tilbake til jobben. Sá fint, da. Men jeg trodde du likte deg godt hjemme? Pà en máte, sà. Men nà begynner;'eg á savne kontakt med kolleger. Og jeg er veldig glad i jobben min. Har du tenkt á jobbe full tid? Ja, selvfolgelig. \À har fàtt barnehageplass til Martin fra neste máned. OS I(arine skal gá i SFO. Hadde ikke du ogsà heltidsjobb da dine var smá? Jo, til à begynne med. \À var veldig innstilt pà at vi skulle klare á jobbe fullt begge to. Men det var lettere sagr enn gjort. Hvordan da? Det ble rett og slett for slitsomt. Hverdagene ble sà masete for alle fire. Sá etter en stund gikk jeg over pá 60 % jobb. Flvorfor du!? Kunne ikke like godt mannen din jobbe litt mindre? llan kunne vel det. \À diskuterte ulike losninger, men det var liksom lettere for meg á fá redusert jobb enn det var for ham. Sà det ble til det. Det kommer ikke jeg til à gjare, det er jeg sikker pá. Har du aldri angret? Nei, egentlig ikke. Jeg kom til ar man ikke kan fà báde i pose og sekk. Nà har vi litt rnindre penger á rume med, men dagene er ikke sà hektiske. Og j"g slmes der er viktig á ha tid til ungene selv om de er blitt litt storre. Jobben betyr sá mye for meg. Jeg kan ikke tenke meg at jeg skal fà lyst til á trappe ned pá den. Vel, vel. Lykke till Men nyt ná i alle fall den màneden du har igjen av permisjonen dinl 108

3 $snn og arbeid 12 - Arbeidsliv De fleste voksne kvinner her i landet er i arbeid. Det har vprt et viktig mál for likestillingen at larinner skulle delta i yrkeslivet pà lik linje med menn. Ikke desto mindre er det forskjeller mellom menns og kvinners y'rkesliv. Utdanningen og jobbene som menn og kvinner velger, er ulike. Til tross for kampanjer for á fá jenter og gutter til á velge utradisjonelle yrker, er det fremdeles i hay grad snakk om typiske kvinneyrker og typiske mannsy'rker. Kvinner dominerer innenfor utdanning, helsevesen og rengjaring, mens menn fortsetter à dominere i..maskulinett yrker som for eksempel rarleggere, bygningsarbeidere, sjàfarer og ingeniorer. De yrkene der kvinner dominerer, har stort sett et lavere lonnsnivá enn de yrkene der menn dominerer. Nesten halr,parten av yrkeskvinnene er ansatt i det offentlige, srrlig i kommunene. Slike stillinger i det offentlige har vrrt regnet som trygge stillinger med gode pensjonsavtaler. Mennene arbeider i stsrre grad enn ladnner i private bedrifter. Det kan ogsà se ut til at unge kvinner og menn har ulike ambisjoner. Pà BI onsker nesten hver tredje mannlige student á bli toppleder, mens dette bare gjelder hver àttende kvinnelige student. Da er det kanskje ikke sá rart at flertallet av ledere i store bedrifter fremdeles er menn, selv om antall kvinnelige sjefer har akt de siste árene. Arbeidstida er ogsá ulik. I gjennomsnitt arbeider menn 3B timer i uka, mens kvinnene gjennomsnittlig jobber i ca. 30 timer. Over 40 o/o av kvinnene arbeider deltid, mens det er fá menn (ca. 13 %) som gjor det. Pá enkelte arbeidsplasser kan det vrre vanskelig á fá full jobb, og det er en del kvinner som sier at de gjerne vil arbeide mer enn de gjor. Men i de fleste tilfellene er det kvinnene selv som velger á arbeide deltid. Det er sarlig i familier med barn at kvinnene frivillig velger á arbeide deltid. Det ser altsá ut til at det fremdeles er kvinnene som i starst grad tar hensyn til familiesituasjonen nàr de velger arbeid. Statistisk sentralbyrà har funnet ut at i familier med barn mellom 1 og ó àr har 25 "Á av parene fulijobb begge to, det vil si minimum 37,5 timer per uke. Nàr ikke begge jobber fuli tid, er det altsà stort sett modrene som har redusert arbeidstid. Likestillingsombudet er skuffet. Kvinnene taper ikke bare inntekt. De fàr ogsá dárligere pensjon og kan kanskje tape i konhrrransen om bedre iobber. Derfor foreslàr nolitikerne ulike tiltak for á fà flere larinner til á 109

4 12 - Arbeidsliv oke arbeidstida. Blant tiltakene som diskuteres) er hoyere lonn i typiske kvinneyrker, slik at kvinnene blir fristet til à jobbe mer. En annen mulighet er à imfore seks timers arbeidsdag for smábarnsforeldre. Da vil det vrre lettere á kombinere heltidsjobb med barnepass. Innforing av heltidsskole, slik at barna blir passet pá mens foreldrene jobber, kan ogsá gjore hverdagen enklere for smábarnsforeldre. Onsket om á fá flere kvinner i heltidsstilling skyldes imidlertid ikke bare ansket om rner likestilling. Det henger ogsà sanmen med at det er behov for flere arbeidstakere, ikke minst innenfor helse og urdan'ing, der mange kvinner arbeider. Militanj eneste er friuillig for. kainnet1 mens unge 'mcnn har uenteplikt. Stortinget har som mál,à Jà fler.e kainner til à ta m.ilitertjeneste og forhàpentlig ogsti aelge en karriere innenfor forsaaret. Det ail gi oss et bedre forsua6 mtner mange Samtale Til tross for kampanjer for á fá bàde gutter og jenter til à velge utradisjonelt. velger jentene og guttene ulike yrker. FIva ffor dere er ársaken til dette? Bor staten prwe à endre forholdene? llvorfor er det uvanlig at menn velger á jobbe deltid? Bsr lcvinner fà verneplikt pà samme máte som menn? \Àlle det forandre forsvaret? Sysselsetting Arbeidsledigheten i Norge er lav. Behovet for arbeidskrafr er storr, og det finnes hele tida ledige jobber innenfor en clel yrker. Blant innvandrere er det likevel en viss arbeidsledighet. I juni 2007 var ledigheten 5 % blant voksne innvandrere. Det er mye hoyere enn i befolkningen som helhet. I tillegg kommer at mange innvandrere har problerner mecl :i fá en jobb som stàr i forhold til deres faglige kvalifikasjoner. Mange har god utdanning, men fár ikke jobb der de kan bruke utdanningen. Der er en lite tilfredsstillende situasjon báde for den enkelte og for sanrftinner. 110

5 ff For á forbedre situasjonen pá arbeidsmarkedet for innvandrere har regjeringen bestemt at det skal settes i gang et forsok med kvotering av innvandrere til jobber i staten. Det betyr at en person med innvandrerbakgrunn skal fà jobben foran andre sokere dersom han eller hun er omtrent like godt lazalifisert som de andre sokerne. Flere store statlige arbeidsplasser skal vrre med i dette forsoket. Bytter navn for á fá jobb,-jeg v_a.lgte á bytte na\,1r dj for letere {*"? á fá jobb. Der fonalte norskpakistanske Alslrad Jamil d, hrn mofte arbeidsgivere, tiliitsvalgte og Presse under konferansen <Arbeid _ nokkelen til tntegreringrr.. Arshad, som er utdannet sivilingeniar, mátte selv ta ulike smájobber i vel fire ár far han fikk en jobb som fullt ut ga uttelling for den utdanningen han har tatt. - Egentlig var det et innfall :, /,"9 skulle skifte navn. Kona ::oo" tyst.ril á hete Mona. og :""t..9 lok i"s navnetjakob. ryten sá fant jeg ut at det Irld:l kunne gjare der Jeftere a ra,obb ved á brukejal<ob pá soknadene i stedet for Arshad, og dermed sakre ieg om nayneendring, forta'ite han under konferansen. _ Ná bruker han Arshad og Jakob om hverandre, og selv,tï hir personlig aldrjiar olrrr direkre diskrin. grunn av namet,,rr]ff:ï:: :elner som har sendt like_ lydende soknader i forskjellig,il arbeidsgivere, ll:." og har DJrrt rnnkalr til intervju med oet navnet som lyder mest norsk. Av ulike ársaker sliter hayt utdannede innvandrere med á Enig eller uenig? r Det er navnet og hudfargen,t,.:llr"t pá de jobbene de er Kvallhsert for, og generelt stlter ogsá innvandrere i jr:..q" med en srorre arbeids_ led,ig!e1 enn gjennomsnifter av befolkninsen.. Flere. tuse n haytkvalifiserte mnvandrere gár uten jobb i et marj<ed hvor a rbeidsgivern e skrrj<er etter a rbeidskraft. var noe av for í"1," bakgrunnen konferansen som Arbeids_ giverforeningen NAVO har tatt.initiativ til i samarbeid med LO, ys os Al<ademikerne. (Aktuelt, 18.g Forkortet.) 12 - Arbeidsliv som bestemmer hva slass iobb du kan fà. Alle bedrifter mà winges til á ansette en viss prosent innvandrere. Innvandrere kjager for mye. Man kan ikke vente à fà jobb hvis man ikke kan spráket ordentlis. \ I ----,

6 12 - Arbeidsliv Innenfor disse omrádene var det mange ledige stillinger vàren 2007: Salg/markedsfzring Helse/sosial IKT Tlansport/lager Kontor Ingenior Akonomi/regnskap Utdanning Varehandel Ledige stillinger t Funksjonshemmede er den g,appa som har storst problemer med à fà brukt utdanningen sin. I auisene kan ui rett som det er se reportasjer om unge mennesker med. funksjonshemning som fàr uforetrygd i stedet for atbeid Den gang nordmenn var emigranter Det mangler folk i mange bransjer, og nà trenger Norge arbeidskraft fra andre land. For noen generasjoner siden var det nordmenn som reiste ut for á szke arbeid, sarlig til Amerika. I lapet av hundre àr ( ) var det ca nordmenn som emigrerte, de fleste til Nord-Amerika. Emigrantene hadde store forventninger far de reiste, og noen fant seg fort til rette og fikk et bedre liv. Mange ble imidlertid skuffet og lengtet hjem. Spráket var et stort probleffi, og noen lrrte det aldri. Dessuten var det vanskelig á fà gode jobber, sarlig hvis man ikke kunne engelsk. De som var religiose, falte ogsá at moralen i det nye landet var for dárlig. Det ble blant annet diskutert om ungdommen skulle fà lov til á danse nár de kom sammen. ller er noen utdrag av brev fra dem som angret pá at de reiste: - Jeg trodde at nár jeg kom hit, sá skulle alt bli bra, men slik gikk det ikke. - De ler av oss fordi vi ikke kan spràket, og det gjor vondt. - Jeg var nzdt til á ta jobb som tallerkenvasker. Det er ikke lett á fà kontorjobb. - \À hadde helt andre tanker om dette landet. Det er ikke sant det som ble fortalt. 112

7 - ller er mye falskhet. Mange blir lurt. - Jeg tror jeg mà gjore som deg og reise hjem og gifte meg. Pikene her er ikke bra piker, de har ingen rre. Du má gi meg adressen til en riktig fin pike Arbeidsliv Samtale Dere har lest om noe av det nordmennene reagerte pà da de kom til USA. Hva var det dere reagerte pà da dere kom hit? Har inntrykket endret seg etter hvert? Fra 1825 til 1925 utaandret ca nordmenn til Amerika Organisering av arbeidslivet De fleste arbeidstakere er organisert i en fagforening. Alle har rett til á organisere seg. Gjennom fagforeningene kan man arbeide for bedre forhold pà arbeidsplassen og for bedre lonn. Ogsà arbeidsgiverne har sine organisasjoner, og forhandlinger mellom organisasjonene er regulert av lover, regler og avtaler. Stort sett er det godt samarbeidsklima i arbeidslivet. Man betaler en del for medlemskapet i en fagforening, men det kan gi den enkelte arbeidstaker trygghet à vrre organisert. Pà arbeidsplassen har organisasjonene sine tillitnalgte.de tillitsvalgte skal vrre de ansattes kontakt med arbeidsgiveren, og de skal vrre med pà à drsfte forhold som angàr de ansatte. De kan ogsá hjelpe arbeidstakeren med á lose problemer som oppstàr pá arbeidsplassen. Ïl hjelp i stsrre saker har man landsonfattende fagforbund- Disse forbundene har et stort apparat 113

8 12 -Arbêidfliv : til á kjempe for arbeidstakernes rettigheter. Fagforbundene knytter seg sá til de store arbeidstakerorganisasjonene, som LO (se neste side). De store organisasjonene forhandler med arbeidsgiverorganisasjonene om lonn, arbeidstid og andre forhold som skal gjelde for alle. I de fleste y,rker avgjares lonna i hovedsak ved forhandlinger mellom organisasjonene til arbeidsgiverne og arbeidstakerne, men det kan ogsá vrre lokale forhandlinger etter at hovedoppgjaret er ferdig. Diskusjon tfva *,**JË: bsr bestemme lonnsniváet? b\&f Hvor n ye ansvar man har? Hvor man bor? >/vor htdl ar/eidet er? (Itdanning? ÍIvor ÍnaÍIge barn Ínall har? LO vil ha flere tilliaval$e med innvandrerbakgrunn Mangeinnvandrereharfàtt.\tl'O:-lï"sen'Dettevil'skielskrevetenm^asteroppgaveom og aktiv \ oynene opp for h"t';kg dtt-t' dt" t'ottkt fagbevegelsens \ si;t"o"t'-áering à organisere ses, os medlemstaue, il::"'ï:ïïilil; ; u*' i :*lx*-:11ïi':*ï"' \ *'-:foi-:ï:::.';ï::ïï; ' t L(Js stfàf $ruunuruu'" í.,'..p,.,.,'tasjonen i Lo og Forbundenes orsaner som. c.,m medlemstallet tilsier' Derfor er Pà bedriftsnivà finnes *-' \ ru;il;?;-ï%&ïfl:ïk.' I à.r pàf"ll.nde at fagbevegelsen' '- I,, -r^ *:r-. har frnnret har frontet l-t::ï:"::i;;;;.;.;" I mange Or*t" innvandrere som \ :::":ÏÏ1,'i1lï,0-n* ru sà * hovt' \ ïïï:iïï.ï:: jffi il,tiil \ T:.':*i?"lsolidaritet I gl?t tn.' isi" ;^J;io nààak,ivisere f *::::*ï.1ïii:ïi'j:tfi\'*ru::q:':#ger tlere. \ ",liïï-"nêr cêr men nesren nesten \ rbeidet i't.gt.tittgtarbeid' \ :I."::":i:.::Ï:: med à inkludere arbeidstakere " ikke blant innvandrere' Margrethe Daae-Qvr har i:]ï"hffi:ï;'"'"'ï \ M"'g"'he Daae-Qvale Í \ 1"!4

9 Fagforening er en lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag Arbeidsliv \ t { Fagforbund er landsomfattende sammenslutninger av fagforeninger fra samme industrigren eller fag. Arbeidstakerorga n isasjoner LO (Landsorganisasjonen) er den starste og eldste organisasjonen. Organiserer for en stor del arbeidere. Har tilknltning til Arbeiderpartiet. YS ffrkesorganisasjonenes Sentralforbund) har medlemmer fra báde offentlig og privat sektor, i hovedsak funksjonrrer. Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og hoyskoleutdannede) er den nest sturste organisasjonen pá arbeidstakersiden og har mange lnrere, sykepleiere og politifolk blant sine medlemmer. Akademikerne har medlemmer med lang utdanning; leger, tannleger, jurister. Arbei dsg ivero rga n i sasj o n e r NHO: Nrringslivets llovedorganisasion er den storste arbeidsgiverorganisasjonen i privat sektor. HSH: Handels- og Servicenrringenes Hovedorganisasjon NAVO: Norges arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med offentli g tilkniitning C I a Í - For alle som jobber i offentlig sektor, er det staten eller kommunene som er arbeidsgiver. KS: Kommunenes Sentralforbund samler forhandlingsansvaret for kommuner og fylker. 115

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT Du blir oversett, latterliggjort og fratatt spennende arbeidsoppgaver. Sjefenes hersketeknikker skremmer flere bort fra jobben. Lær deg å slå tilbake. tekst LISE TØNSBERG VANGERUD

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer