q'+ lp Hvorfor arbeider vi? \i-. * ïs.r WJi Samtale Tidsinr ri r-r Noe som g" O og aldrr komm. til noen dor Leiligheten - kontoret, buti kken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "q'+ lp Hvorfor arbeider vi? \i-. * ïs.r WJi Samtale Tidsinr ri r-r Noe som g" O og aldrr komm. til noen dor Leiligheten - kontoret, buti kken"

Transkript

1 I \i-. * Tidsinr Noe som g" O og aldrr komm. til noen dor Leiligheten - fabri kke Leiligheten - kontoret, buti kken,r.- :1...,,,,,, q'+ lp wi '.-dl! WJi - t-.rji'' {e b * s, r8r ïs.r tà. sp q, { Et bankende hjerte som gar og gàr Til en dag: Sirener, Ambulanser, politi Og sá akkurat han da? Som bare g kk her gikk her qrkk her slik vl alie gár og gár Helge Vatsend ri r-r II Ës$sls,q \d Tt'it,scl pri rll,e idspltsvlt. l\'tt kiol:kncr pli Lillat'ii/ s.ltkchrn i Oslo Hvorfor arbeider vi? Rctteu til rrrbeicl blir fastslátt i IiNs rnenneskerettighctserklirrins'frrl 19-18, og'clc fleste ser ut til ii nrer-re at:rrlteicl cr et e'<icle. Dct ii r,.ir:re àrberclslcclie ovel lang ticl blir sctt pii solu ct ploblenr, selv om mln skulle fir tilstrcljiclis okonomisk stotte til á lilarc scs. Er-r clel srucr seq' ciesà til ii sluttc ii rrrbeicle niir cle blir pensjonister. De er reclclc fbr rrt livet skal bli tornt og lrstrtrknrrert lrvis clc ikke har clen claq-liee jobben ii g'il til. IJve cr dct s<irr.r ejeir at clc fleste onslrer ri clcltr i arlteiclslir..ct, et 1ir. sotr {irr'lnanq'c Lreq'r stress hr,'cr rtrorgeu firr ii fii Lrarrrrr l<larc til b'rrlnel-rrrse og sl<olc, lrnge billírcr til og fi'e jobb og lang'e rrrlreiclschser mecl nrve lutirrc og nrye slit? Samtale Hvr forteller bildet or.er? Hva fbrteller cliktet? 107

2 12 - Arbeidsliv Tilbake til jobben Smàbarn{oreldre har nok à henge fingrene i Om en màneds tid er det slutt pá permisjonen rnin. Jeg gleder meg til à komme tilbake til jobben. Sá fint, da. Men jeg trodde du likte deg godt hjemme? Pà en máte, sà. Men nà begynner;'eg á savne kontakt med kolleger. Og jeg er veldig glad i jobben min. Har du tenkt á jobbe full tid? Ja, selvfolgelig. \À har fàtt barnehageplass til Martin fra neste máned. OS I(arine skal gá i SFO. Hadde ikke du ogsà heltidsjobb da dine var smá? Jo, til à begynne med. \À var veldig innstilt pà at vi skulle klare á jobbe fullt begge to. Men det var lettere sagr enn gjort. Hvordan da? Det ble rett og slett for slitsomt. Hverdagene ble sà masete for alle fire. Sá etter en stund gikk jeg over pá 60 % jobb. Flvorfor du!? Kunne ikke like godt mannen din jobbe litt mindre? llan kunne vel det. \À diskuterte ulike losninger, men det var liksom lettere for meg á fá redusert jobb enn det var for ham. Sà det ble til det. Det kommer ikke jeg til à gjare, det er jeg sikker pá. Har du aldri angret? Nei, egentlig ikke. Jeg kom til ar man ikke kan fà báde i pose og sekk. Nà har vi litt rnindre penger á rume med, men dagene er ikke sà hektiske. Og j"g slmes der er viktig á ha tid til ungene selv om de er blitt litt storre. Jobben betyr sá mye for meg. Jeg kan ikke tenke meg at jeg skal fà lyst til á trappe ned pá den. Vel, vel. Lykke till Men nyt ná i alle fall den màneden du har igjen av permisjonen dinl 108

3 $snn og arbeid 12 - Arbeidsliv De fleste voksne kvinner her i landet er i arbeid. Det har vprt et viktig mál for likestillingen at larinner skulle delta i yrkeslivet pà lik linje med menn. Ikke desto mindre er det forskjeller mellom menns og kvinners y'rkesliv. Utdanningen og jobbene som menn og kvinner velger, er ulike. Til tross for kampanjer for á fá jenter og gutter til á velge utradisjonelle yrker, er det fremdeles i hay grad snakk om typiske kvinneyrker og typiske mannsy'rker. Kvinner dominerer innenfor utdanning, helsevesen og rengjaring, mens menn fortsetter à dominere i..maskulinett yrker som for eksempel rarleggere, bygningsarbeidere, sjàfarer og ingeniorer. De yrkene der kvinner dominerer, har stort sett et lavere lonnsnivá enn de yrkene der menn dominerer. Nesten halr,parten av yrkeskvinnene er ansatt i det offentlige, srrlig i kommunene. Slike stillinger i det offentlige har vrrt regnet som trygge stillinger med gode pensjonsavtaler. Mennene arbeider i stsrre grad enn ladnner i private bedrifter. Det kan ogsà se ut til at unge kvinner og menn har ulike ambisjoner. Pà BI onsker nesten hver tredje mannlige student á bli toppleder, mens dette bare gjelder hver àttende kvinnelige student. Da er det kanskje ikke sá rart at flertallet av ledere i store bedrifter fremdeles er menn, selv om antall kvinnelige sjefer har akt de siste árene. Arbeidstida er ogsá ulik. I gjennomsnitt arbeider menn 3B timer i uka, mens kvinnene gjennomsnittlig jobber i ca. 30 timer. Over 40 o/o av kvinnene arbeider deltid, mens det er fá menn (ca. 13 %) som gjor det. Pá enkelte arbeidsplasser kan det vrre vanskelig á fá full jobb, og det er en del kvinner som sier at de gjerne vil arbeide mer enn de gjor. Men i de fleste tilfellene er det kvinnene selv som velger á arbeide deltid. Det er sarlig i familier med barn at kvinnene frivillig velger á arbeide deltid. Det ser altsá ut til at det fremdeles er kvinnene som i starst grad tar hensyn til familiesituasjonen nàr de velger arbeid. Statistisk sentralbyrà har funnet ut at i familier med barn mellom 1 og ó àr har 25 "Á av parene fulijobb begge to, det vil si minimum 37,5 timer per uke. Nàr ikke begge jobber fuli tid, er det altsà stort sett modrene som har redusert arbeidstid. Likestillingsombudet er skuffet. Kvinnene taper ikke bare inntekt. De fàr ogsá dárligere pensjon og kan kanskje tape i konhrrransen om bedre iobber. Derfor foreslàr nolitikerne ulike tiltak for á fà flere larinner til á 109

4 12 - Arbeidsliv oke arbeidstida. Blant tiltakene som diskuteres) er hoyere lonn i typiske kvinneyrker, slik at kvinnene blir fristet til à jobbe mer. En annen mulighet er à imfore seks timers arbeidsdag for smábarnsforeldre. Da vil det vrre lettere á kombinere heltidsjobb med barnepass. Innforing av heltidsskole, slik at barna blir passet pá mens foreldrene jobber, kan ogsá gjore hverdagen enklere for smábarnsforeldre. Onsket om á fá flere kvinner i heltidsstilling skyldes imidlertid ikke bare ansket om rner likestilling. Det henger ogsà sanmen med at det er behov for flere arbeidstakere, ikke minst innenfor helse og urdan'ing, der mange kvinner arbeider. Militanj eneste er friuillig for. kainnet1 mens unge 'mcnn har uenteplikt. Stortinget har som mál,à Jà fler.e kainner til à ta m.ilitertjeneste og forhàpentlig ogsti aelge en karriere innenfor forsaaret. Det ail gi oss et bedre forsua6 mtner mange Samtale Til tross for kampanjer for á fá bàde gutter og jenter til à velge utradisjonelt. velger jentene og guttene ulike yrker. FIva ffor dere er ársaken til dette? Bor staten prwe à endre forholdene? llvorfor er det uvanlig at menn velger á jobbe deltid? Bsr lcvinner fà verneplikt pà samme máte som menn? \Àlle det forandre forsvaret? Sysselsetting Arbeidsledigheten i Norge er lav. Behovet for arbeidskrafr er storr, og det finnes hele tida ledige jobber innenfor en clel yrker. Blant innvandrere er det likevel en viss arbeidsledighet. I juni 2007 var ledigheten 5 % blant voksne innvandrere. Det er mye hoyere enn i befolkningen som helhet. I tillegg kommer at mange innvandrere har problerner mecl :i fá en jobb som stàr i forhold til deres faglige kvalifikasjoner. Mange har god utdanning, men fár ikke jobb der de kan bruke utdanningen. Der er en lite tilfredsstillende situasjon báde for den enkelte og for sanrftinner. 110

5 ff For á forbedre situasjonen pá arbeidsmarkedet for innvandrere har regjeringen bestemt at det skal settes i gang et forsok med kvotering av innvandrere til jobber i staten. Det betyr at en person med innvandrerbakgrunn skal fà jobben foran andre sokere dersom han eller hun er omtrent like godt lazalifisert som de andre sokerne. Flere store statlige arbeidsplasser skal vrre med i dette forsoket. Bytter navn for á fá jobb,-jeg v_a.lgte á bytte na\,1r dj for letere {*"? á fá jobb. Der fonalte norskpakistanske Alslrad Jamil d, hrn mofte arbeidsgivere, tiliitsvalgte og Presse under konferansen <Arbeid _ nokkelen til tntegreringrr.. Arshad, som er utdannet sivilingeniar, mátte selv ta ulike smájobber i vel fire ár far han fikk en jobb som fullt ut ga uttelling for den utdanningen han har tatt. - Egentlig var det et innfall :, /,"9 skulle skifte navn. Kona ::oo" tyst.ril á hete Mona. og :""t..9 lok i"s navnetjakob. ryten sá fant jeg ut at det Irld:l kunne gjare der Jeftere a ra,obb ved á brukejal<ob pá soknadene i stedet for Arshad, og dermed sakre ieg om nayneendring, forta'ite han under konferansen. _ Ná bruker han Arshad og Jakob om hverandre, og selv,tï hir personlig aldrjiar olrrr direkre diskrin. grunn av namet,,rr]ff:ï:: :elner som har sendt like_ lydende soknader i forskjellig,il arbeidsgivere, ll:." og har DJrrt rnnkalr til intervju med oet navnet som lyder mest norsk. Av ulike ársaker sliter hayt utdannede innvandrere med á Enig eller uenig? r Det er navnet og hudfargen,t,.:llr"t pá de jobbene de er Kvallhsert for, og generelt stlter ogsá innvandrere i jr:..q" med en srorre arbeids_ led,ig!e1 enn gjennomsnifter av befolkninsen.. Flere. tuse n haytkvalifiserte mnvandrere gár uten jobb i et marj<ed hvor a rbeidsgivern e skrrj<er etter a rbeidskraft. var noe av for í"1," bakgrunnen konferansen som Arbeids_ giverforeningen NAVO har tatt.initiativ til i samarbeid med LO, ys os Al<ademikerne. (Aktuelt, 18.g Forkortet.) 12 - Arbeidsliv som bestemmer hva slass iobb du kan fà. Alle bedrifter mà winges til á ansette en viss prosent innvandrere. Innvandrere kjager for mye. Man kan ikke vente à fà jobb hvis man ikke kan spráket ordentlis. \ I ----,

6 12 - Arbeidsliv Innenfor disse omrádene var det mange ledige stillinger vàren 2007: Salg/markedsfzring Helse/sosial IKT Tlansport/lager Kontor Ingenior Akonomi/regnskap Utdanning Varehandel Ledige stillinger t Funksjonshemmede er den g,appa som har storst problemer med à fà brukt utdanningen sin. I auisene kan ui rett som det er se reportasjer om unge mennesker med. funksjonshemning som fàr uforetrygd i stedet for atbeid Den gang nordmenn var emigranter Det mangler folk i mange bransjer, og nà trenger Norge arbeidskraft fra andre land. For noen generasjoner siden var det nordmenn som reiste ut for á szke arbeid, sarlig til Amerika. I lapet av hundre àr ( ) var det ca nordmenn som emigrerte, de fleste til Nord-Amerika. Emigrantene hadde store forventninger far de reiste, og noen fant seg fort til rette og fikk et bedre liv. Mange ble imidlertid skuffet og lengtet hjem. Spráket var et stort probleffi, og noen lrrte det aldri. Dessuten var det vanskelig á fà gode jobber, sarlig hvis man ikke kunne engelsk. De som var religiose, falte ogsá at moralen i det nye landet var for dárlig. Det ble blant annet diskutert om ungdommen skulle fà lov til á danse nár de kom sammen. ller er noen utdrag av brev fra dem som angret pá at de reiste: - Jeg trodde at nár jeg kom hit, sá skulle alt bli bra, men slik gikk det ikke. - De ler av oss fordi vi ikke kan spràket, og det gjor vondt. - Jeg var nzdt til á ta jobb som tallerkenvasker. Det er ikke lett á fà kontorjobb. - \À hadde helt andre tanker om dette landet. Det er ikke sant det som ble fortalt. 112

7 - ller er mye falskhet. Mange blir lurt. - Jeg tror jeg mà gjore som deg og reise hjem og gifte meg. Pikene her er ikke bra piker, de har ingen rre. Du má gi meg adressen til en riktig fin pike Arbeidsliv Samtale Dere har lest om noe av det nordmennene reagerte pà da de kom til USA. Hva var det dere reagerte pà da dere kom hit? Har inntrykket endret seg etter hvert? Fra 1825 til 1925 utaandret ca nordmenn til Amerika Organisering av arbeidslivet De fleste arbeidstakere er organisert i en fagforening. Alle har rett til á organisere seg. Gjennom fagforeningene kan man arbeide for bedre forhold pà arbeidsplassen og for bedre lonn. Ogsà arbeidsgiverne har sine organisasjoner, og forhandlinger mellom organisasjonene er regulert av lover, regler og avtaler. Stort sett er det godt samarbeidsklima i arbeidslivet. Man betaler en del for medlemskapet i en fagforening, men det kan gi den enkelte arbeidstaker trygghet à vrre organisert. Pà arbeidsplassen har organisasjonene sine tillitnalgte.de tillitsvalgte skal vrre de ansattes kontakt med arbeidsgiveren, og de skal vrre med pà à drsfte forhold som angàr de ansatte. De kan ogsá hjelpe arbeidstakeren med á lose problemer som oppstàr pá arbeidsplassen. Ïl hjelp i stsrre saker har man landsonfattende fagforbund- Disse forbundene har et stort apparat 113

8 12 -Arbêidfliv : til á kjempe for arbeidstakernes rettigheter. Fagforbundene knytter seg sá til de store arbeidstakerorganisasjonene, som LO (se neste side). De store organisasjonene forhandler med arbeidsgiverorganisasjonene om lonn, arbeidstid og andre forhold som skal gjelde for alle. I de fleste y,rker avgjares lonna i hovedsak ved forhandlinger mellom organisasjonene til arbeidsgiverne og arbeidstakerne, men det kan ogsá vrre lokale forhandlinger etter at hovedoppgjaret er ferdig. Diskusjon tfva *,**JË: bsr bestemme lonnsniváet? b\&f Hvor n ye ansvar man har? Hvor man bor? >/vor htdl ar/eidet er? (Itdanning? ÍIvor ÍnaÍIge barn Ínall har? LO vil ha flere tilliaval$e med innvandrerbakgrunn Mangeinnvandrereharfàtt.\tl'O:-lï"sen'Dettevil'skielskrevetenm^asteroppgaveom og aktiv \ oynene opp for h"t';kg dtt-t' dt" t'ottkt fagbevegelsens \ si;t"o"t'-áering à organisere ses, os medlemstaue, il::"'ï:ïïilil; ; u*' i :*lx*-:11ïi':*ï"' \ *'-:foi-:ï:::.';ï::ïï; ' t L(Js stfàf $ruunuruu'" í.,'..p,.,.,'tasjonen i Lo og Forbundenes orsaner som. c.,m medlemstallet tilsier' Derfor er Pà bedriftsnivà finnes *-' \ ru;il;?;-ï%&ïfl:ïk.' I à.r pàf"ll.nde at fagbevegelsen' '- I,, -r^ *:r-. har frnnret har frontet l-t::ï:"::i;;;;.;.;" I mange Or*t" innvandrere som \ :::":ÏÏ1,'i1lï,0-n* ru sà * hovt' \ ïïï:iïï.ï:: jffi il,tiil \ T:.':*i?"lsolidaritet I gl?t tn.' isi" ;^J;io nààak,ivisere f *::::*ï.1ïii:ïi'j:tfi\'*ru::q:':#ger tlere. \ ",liïï-"nêr cêr men nesren nesten \ rbeidet i't.gt.tittgtarbeid' \ :I."::":i:.::Ï:: med à inkludere arbeidstakere " ikke blant innvandrere' Margrethe Daae-Qvr har i:]ï"hffi:ï;'"'"'ï \ M"'g"'he Daae-Qvale Í \ 1"!4

9 Fagforening er en lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag Arbeidsliv \ t { Fagforbund er landsomfattende sammenslutninger av fagforeninger fra samme industrigren eller fag. Arbeidstakerorga n isasjoner LO (Landsorganisasjonen) er den starste og eldste organisasjonen. Organiserer for en stor del arbeidere. Har tilknltning til Arbeiderpartiet. YS ffrkesorganisasjonenes Sentralforbund) har medlemmer fra báde offentlig og privat sektor, i hovedsak funksjonrrer. Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og hoyskoleutdannede) er den nest sturste organisasjonen pá arbeidstakersiden og har mange lnrere, sykepleiere og politifolk blant sine medlemmer. Akademikerne har medlemmer med lang utdanning; leger, tannleger, jurister. Arbei dsg ivero rga n i sasj o n e r NHO: Nrringslivets llovedorganisasion er den storste arbeidsgiverorganisasjonen i privat sektor. HSH: Handels- og Servicenrringenes Hovedorganisasjon NAVO: Norges arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med offentli g tilkniitning C I a Í - For alle som jobber i offentlig sektor, er det staten eller kommunene som er arbeidsgiver. KS: Kommunenes Sentralforbund samler forhandlingsansvaret for kommuner og fylker. 115

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007 Organisasjonsgraden

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

For å dekke behovet for pleiepersonell p i fremtiden trenger vi også flere menn i

For å dekke behovet for pleiepersonell p i fremtiden trenger vi også flere menn i For å dekke behovet for pleiepersonell p i fremtiden trenger vi også flere menn i pleie- og omsorgsyrkene. Elever MIO-prosjektet Menn i omsorgsyrker 10 klasse og 1 studiekvalifiserende Mannlige sykepleiestudenter

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Hjemmeliv og arbeidsliv fremdeles likestilling light? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Statistisk sentralbyrå

Hjemmeliv og arbeidsliv fremdeles likestilling light? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Statistisk sentralbyrå Hjemmeliv og arbeidsliv fremdeles likestilling light? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Statistisk sentralbyrå 1 Prosjekt: Mobilizing unutilized labour reserves. The role of part-time work and extended

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

ECON 1210 Våren 2007 Forelesning 3 mai 2007

ECON 1210 Våren 2007 Forelesning 3 mai 2007 ECON 1210 Våren 2007 Forelesning 3 mai 2007 Hilde Bojer 3. mai 2007 Innhold Kapittel 15: Asymmetrisk informasjon i produktmarkedet The market for lemons Noen løsninger Sykeforsikring Kapittel 15: Asymmetrisk

Detaljer

Et yrkesliv med Valhall

Et yrkesliv med Valhall NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2015 Et yrkesliv med Valhall Av Finn Harald Sandberg Tavlene er fali greier det Rita Wøhni Grytnes (55) er Norges første kvinnelige instrumenttekniker offshore og har jobbet i Nordsjøen

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Vedlegg til Arbeidslivet.no: Tabeller og diagrammer fra Fafo-rapport 2012:50, Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted av Fafo-forsker Mona Bråten og Tommy Tranvik fra Senter for rettsinformatikk,

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor. Kristine Nergaard

Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor. Kristine Nergaard Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor Kristine Nergaard Tema Tariffavtaler og tariffbinding Det norske tariffavtalesystemet Hvordan blir tariffavtaler til i norsk arbeidsliv Tariffavtaledekning

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen Stress meg ikke jeg vil arbeide Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen 1 Bakgrunn Det er inngått en avtale mellom europeiske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om stress på arbeidsplassen.

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Vedlegg 3 Spørreskjema

Vedlegg 3 Spørreskjema Vedlegg 3 Spørreskjema Tilrettelegging i arbeidslivet spørreskjema 1. Er du for tiden i arbeid? 1) Arbeidstaker/ansatt i heltids- eller deltidsstilling fortsett 2) Kombinerer arbeid og trygd fortsett 3)

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer