Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk"

Transkript

1 Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

2 Innhold 1. Hva dette heftet handler om Hvordan bruker vi oljeinntektene? Om pengebruk, rente og arbeidsplasser... 6 Hva skjer hvis vi bruker for mye penger?... 6 Hva sier ekspertene? Kan vi ikke bruke bare litt til? Kan vi investere i noe som gir økte inntekter i framtida? Hjelper det å kjøpe varer og tjenester i utlandet? Vi vil bruke pengene på en annen måte Vi trenger penger til framtidas pensjoner Ikke inntekter, men bruk av formue Folk lever lenger Pensjonsutfordringene Spørsmål og svar Diskusjonsoppgaver Heftet er utarbeidet av Arbeiderpartiet november 2006 Arbeidsgruppen for heftet: Snorre Wikstrøm (leder), Line Vogt, Geir Axelsen, Hilde Singsås, Kristine Nordenson, Pål Martin Sand og Jo Heinum 1

3 1. Hva dette heftet handler om Dette heftet handler om hvor mye oljepenger vi kan bruke. Vi kan og vil bruke stadig mer oljepenger. Arbeiderpartiet vil bruke milliarder av oljekroner. Vi ønsker å bygge ut offentlig sektor, investere i veier og infrastruktur. Helse og omsorgstilbudene skal forbedres. En bærebjelke er å gi trygghet for den enkelte gjennom at vi opprettholder og videreutvikler et moderne velferdssamfunn. Det var dette vi gikk til valg på i fjor høst: Å gjøre fellesløsningene bedre. Oljepengene er uansett ikke nok for å finansiere alle uløste oppgaver. Og det er arbeid ikke oljepengene som er den viktigste delen av vår nasjonalformue. Verdien av arbeid er mye viktigere for velferden. Derfor er det feil å bruke oljepenger på en måte som gjør at vi ødelegger økonomien og arbeidsplasser går tapt. Da taper vi mye mer enn vi vinner. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs 2 % 4 % 7 % 87 % Finansformue Olje og gass Realkapital Verdi av arbeid Vi vil bruke så mye som mulig av oljepengene. Men samtidig bør de brukes med varsomhet. For hvis vi bruker alt for mye på en gang, så får det noen uheldige konsekvenser som vi ser nærmere på i dette heftet. Og hvor bør egentlig grensen for oljepengebruk gå? Finnes det en eksakt grense som er den rette? Hvilke hensyn bør vi ta når vi skal velge hvor raskt og hvor mye oljepenger som bør kanaliseres inn i økonomien? I dette heftet forsøker vi å gi noen fakta og argumenter som vi håper kan gi nyttig bakgrunn for å forstå, diskutere og gi argumenter om oljepengebruk og partiets og Regjeringens økonomiske politikk. 2

4 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene? Siden vi fant olje på starten av 70-tallet har vi brukt omtrent halvparten av de inntektene vi har hatt fra oljen. Fra slutten av 90-tallet har oljeproduksjonen økt betydelig. Da har vi kunnet spare noen av inntektene. Vi setter derfor i dag store deler av inntektene inn i Statens Pensjonsfond Utland (som tidligere het Petroleumsfondet eller oljefondet). Samtidig bruker vi flere titalls milliarder kroner av oljeinntektene over statsbudsjettet til helse, veier, eldreomsorg og mye annet. Dette betyr at hver 12. krone på statsbudsjettet er en oljekrone. Når vi i de senere år har bygd ut eldreomsorgen med titusener av rom og barnehagene med hundretusener av plasser, er det ikke minst fordi vi har kunnet bruke oljeinntekter til dette. De siste årene har olje- og gassproduksjonen økt betydelig, og oljeprisen er på et historisk høyt nivå. Det har gjort at vi har kunnet spare noen av inntektene til de økte utgiftene vi vet vil komme til pensjoner og eldreomsorg i framtida (se kapittel 4). I den perioden hvor vi har høye inntekter fra olje og gass setter vi av penger til dette i Statens Pensjonsfond Utland. Om Pensjonsfondet (tidligere oljefondet) Dagens høye inntekter fra petroleumsvirksomhet kan ikke betraktes som inntekter i vanlig forstand. Siden olje og gass ikke er fornybare ressurser, er dette bare en flytting av formue fra verdier i bakken til verdier på bok. Vi tar ut store deler av oljeformuen på noen få år fordi det er mest effektivt. Men det betyr ikke at vi kan bruke alle pengene på en gang. Vi vil trenge dette fondet for å betale de pensjonsforpliktelser vi vet vi vil få i framtida. Derfor har Oljefondet skiftet navn til Pensjonsfondet (Statens Pensjonsfond Utland). Fondet forvaltes av Norges Bank, som investerer pengene i utenlandske aksjer og obligasjoner på en måte som skal gi høy gevinst, men lav risiko. Fondet anslås i dag til 1756 mrd. kroner (pr ). Til sammenligning er de allerede opparbeidede pensjonsrettighetene ved utgangen av 2005 hele mrd. kroner. Selv om det er veldig mye penger i pensjonsfondet, så er det altså langt fra nok til å møte de store pensjonsforpliktelsene vi vil få i fremtiden. Selv om fondet er stort, tilsvarer det i dag kun kroner pr. person. Vi har altså under ett års gjennomsnittlig lønnsinntekt i fond (gjennomsnittlig lønnsinntekt er i dag ). 3

5 Samtidig har vi brukt enda mer av oljeinntektene enn før i de årlige budsjettene. I år (2006) bruker vi hele 66 milliarder kroner av oljeinntekter til nyttige formål som veier, sykehus og utdanning over statsbudsjettet. I 2007 planlegger vi å bruke 71 milliarder Oljepengebruk ,4 39,4 49,5 57,5 55,9 65, ,3 97,8 109, Forventet bruk om 4% av fondet brukes I 2001 innførte Stortinget en regel for hvor mye av oljepengene vi skal bruke. Denne regelen kalles Handlingsregelen, og ble innført for å kunne bruke mer av oljeinntektene til gode formål etter hvert som fondet vokser, samtidig som vi ikke kan bruke mer enn økonomien tåler. Regelen gir anledning til å bruke penger tilsvarende avkastningen på pensjonsfondet. Det betyr at vi kan bruke ca 4 prosent av fondets størrelse hvert år. Da kan vi styrke eldreomsorgen og skolen, samtidig som fondet ikke taper verdi. Pensjonsfondet kommer til å fortsette å vokse i årene framover. Vi kommer til å bruke mer og mer oljepenger for hvert år, men uten å redusere selve fondet. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal bruke mer penger, men hvor mye mer vi skal bruke, og hvor fort dette skal skje. Handlingsregelen er imidlertid fleksibel, slik at bruken kan tilpasses den økonomiske situasjonen. I nedgangsperioder er det riktig å bruke noe mer enn handlingsregelen skulle tilsi, mens det i oppgangstider kan være riktig å bruke noe mindre. For 2007 vil pengebruken ligge ganske nøyaktig på handlingsregelen, og dette er maksimalt av hva vi mener økonomien kan tåle (se kapittel 3). Vi skal føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling på kort og lang sikt. Vi legger til grunn handlingsregelen i budsjettpolitikken. Over tid skal bruken av petroleumsinntekter tilsvare realavkastningen av Petroleumsfondet slik at også kommende generasjoner får nyte godt av petroleumsformuen Fra Soria Moria-erklæringen Arbeiderpartiet vil altså bruke penger for å gjøre dagens velferd og eldreomsorg bedre, men ikke for mye. Vi trenger nemlig penger for at folk skal få pensjoner i fremtiden, og om vi bruker for mye oljepenger vil det bidra til økt rente. Og det vill gi dårligere konkurransevilkår overfor utlandet og dermed økt arbeidsledighet. Dette skal vi se nærmere på i de neste kapitlene. 4

6 Hva har andre land gjort? Mange land har høstet økonomisk gevinst av naturressurser, men få har klart å forvalte pengene på en god måte. Nedenfor ser vi noen eksempler på dette. Nederland Da Nederland fikk sine store gassforekomster bevilget landet seg en høy standard på alle områder. Det ga sterk valuta som igjen spilte næringslivet ut av internasjonal konkurranse. Derimot bygget de ut offentlig sektor med bl.a. helse og samferdsel. Siden pengene ikke var satt i investering, tok de slutt. Da hadde offentlig sysselsetting fortrengt sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. Dette betydde at Nederland tapte konkurransedyktighet overfor utlandet, og det gikk dårlig med økonomien. En slik utvikling kalles Hollandsk syke. Innstramningene som fulgte var tøffe, og det tok mange år før nederlands økonomi kom på rett fot igjen. Det britiske finanstidsskriftet Economist, som neppe kan beskyldes for å stå sosialdemokratiet nær, dokumenterer i sin nyttårsutgave 2005/2006 hvordan den hollandske sykdommen har rammet mange land med store råvareinntekter, med Norge som et hederlig unntak. Om vi bruker for mye av oljeinntektene, kan vi raskt gå i samme fellen som Nederland. Alaska På slutten av 1960-tallet ble det oppdaget olje på nordkysten av Alaska. De har puttet alle pengene i et permanent fond og overskuddet deles ut til innbyggerne. Fondet fikk eget styre og pengene investeres hovedsaklig i utlandet etter avkastningsmål og klare retningslinjer. Det er et klart skille mellom forvaltere og politikere. På samme måte som i Norge skal man ikke ta penger ut av selve fondet. Det er lovfestet at pengene ikke skal kunne brukes i de offentlige budsjettene. I 1999 ville den lovgivende forsamlingen at pengene skulle kunne brukes til inndekning på delstatens budsjettunderskudd. De hadde en folkeavstemming om dette, men valgte å beholde ordningen slik den var. Budsjettunderskuddet måtte dermed dekkes inn gjennom økte skatter og avgifter. Alberta, Canada Alberta opprettet et petroleumsfond i 1976, det såkalte Alberta Heritage Saving Fund. Fondet blir regnet som et rainy day fund, dvs at pengene skulle kun spares til dårligere tider. I begynnelsen satte man inn mye penger, men i kjølvannet av oljeprisfallet i 1986 sluttet de helt å sette penger på fondet, og fondets reelle verdi begynte å synke. Albertafondet er kun en konto i provinsens finansdepartement og fondets investeringer ble bestemt av provinsens regjering. Avkastningen blir brukt til å dekke budsjettunderskudd.. 5

7 3. Om pengebruk, rente og arbeidsplasser I dag er det høy aktivitet i norsk økonomi. Det er lite ledig arbeidskraft, og mange bruker mer penger enn før. Om staten i en slik situasjon ønsker å bruke mye mer penger enn den allerede gjør, kan det bidra til å presse opp priser og lønninger. Dette kan igjen føre til at rentene øker, og krona blir mer verdt noe som gjør at norske varer blir dyrere. Dette går sterkt ut over industri og andre næringer som er avhengig av å konkurrere med utlandet. Om de næringer som konkurrere med utlandet får dårligere kår, mister vi arbeidsplasser og inntekter. Bruker vi for mye penger nå, risikerer vi altså å skade økonomien slik at vi ødelegger for verdiskaping og velferd på lang sikt. Det vil ikke Arbeiderpartiet være med på. Vi vil bruke så mye oljepenger vi kan både til velferd og investeringer, men ikke så mye at vi får gjeldskrise og store tap av arbeidsplasser. Styrende for alt vi gjør i den økonomiske politikken er at vi ønsker å ha lav arbeidsledighet ikke bare i dag, men også på lengre sikt. Når du og jeg har en million i banken, kan vi velge å kjøpe hus for pengene og fremdeles ha den samme totale formue. Med dette utgangspunktet mener mange at det er fornuftig politikk å spare mer av statens penger i veier, jernbane og sykehus og mindre på bok. Dessverre kan man ikke sammenligne statens økonomi med vår privatøkonomi. Statens investeringer er nemlig så store at de vil direkte påvirker arbeidsmarkedet og etterspørselen og dermed priser og renter. Vi skal i dette kapitlet se litt nærmere på hva som skjer om vi bruker for mye penger. Hva skjer hvis vi bruker for mye penger? I) Norsk økonomi nærmer seg kokepunktet For Arbeiderpartiet har alltid arbeid til alle vært jobb nummer 1. Nå er arbeidsledigheten raskt på vei nedover, og det er svært gode nyheter. Men vi gir oss ikke før alle som ønsker det har en jobb å gå til. Derfor vil vi fortsette arbeidet for å få ledigheten til å gå ned. Samtidig gjør denne situasjonen at vi må være litt forsiktige. Nedgangen i arbeidsledigheten skyldes nemlig at det er høy aktivitet i økonomien: Både enkeltpersoner, bedrifter og det offentlige etterspør mye, og bruker mye penger. Det gjør at næringslivet går godt. Samtidig er flere ansatt i offentlig sektor enn noen gang fordi vi bygger ut velferden flere omsorgsarbeidere, lærere og barnehageansatte. Da kan det være farlig å bruke mye mer penger, fordi faren for pris- og lønnsøkninger er høy. 6

8 Det er stor aktivitet i norsk økonomi for tiden (Over: Dagens Næringsliv 3. mars 2006). Det er bra - så lenge det fører til at arbeidsledigheten går ned. Men blir aktiviteten for stor, kan det skade økonomien. II) Priser og lønninger presses opp Penger er grunnleggende sett et byttemiddel for å få arbeidskraft. Hvis vi bruker for mye penger, uten at det finnes ledig arbeidskraft, fører det ikke til at flere oppgaver blir utført, men til at priser og lønninger presses opp. Det er da stor fare for at økt bruk av oljepenger ikke vil gi oss bedre tjenester, men bare dyrere tjenester. Når vi bruker penger til å bygge veier, pusse opp skoler eller bygge ut eldreomsorgen, øker sysselsettingen og vi kjøper flere varer og tjenester. Dette skaper ringvirkninger ved at de som selger disse varene og tjenestene får mer penger mellom hendene, og de vil selv kjøpe enda flere varer og tjenester. Hvis det allerede er høy aktivitet i økonomien, slik det er i dag, så vil dette føre til at det er større etterspørsel etter varer og tjenester enn det er tilbud. Da vil prisene øke. La oss ta et eksempel: Dersom man skal bygge flere veier, trenger man ingeniører, anleggsarbeidere, planleggere og en rekke andre yrkesgrupper. La oss kalle dem veibyggere. Om det ikke er noen ledige veibyggere, må man øke lønnen for å tiltrekke seg noen som driver med andre ting. Siden økte lønninger er dyrt vil veibyggingsfirmaet øke prisene på veibyggingen for å få dekket kostnadene sine. Det som er økt lønn for noen, er økte kostnader for andre. Varene og tjenestene blir dyrere. Man får mer penger mellom hendene, men prisene øker også slik at vinninga til slutt går opp i spinninga. Dette kalles en lønns- og prisspiral, og til syvende og sist fører dette til høyere priser på norske produkter. 7

9 Donald Duck får for mye penger Donald Duck-historien De varige verdier fra 1952 illustrerer på en enkel måte hva som skjer om det brukes for mye penger i et samfunn. En tornado tar med seg alle pengene i Onkel Skrues binge, og sprer dem ut over hele landet. Donald og Fetter Anton er to av mange som får hver sin pengebunke dryssende ned over seg. Faksimile frå Donald Duck & Co, «De varige verdier». Publisert første gang i DISNEY. Ill: Carl Barks,Walt Disney Corp. Men da de vil ut i verden for å bruke pengene, oppdager de til sin forferdelse at samfunnet har gått i stå. De får ikke kjøpt bensin, for eieren av stasjonen har også fått penger, og har dratt på jordomseiling. Bussen går ikke, for sjåføren har «reist for å se seg om». Til slutt prøver de to desperate, nyrike endene å kjøpe seg et par sko slik at de kan gå ut i verden, men heller ikke dette lykkes: Ingen gidder å lage sko lenger. Donald og Anton kommer seg ikke noe sted. De må bli værende i Andeby. Siden alle har fått mye penger, er det ingen som vil produsere varer lenger, og de sulter. Til slutt kommer de krypende tilbake til gården hvor Onkel Skrue og Ole, Dole og Doffen arbeider. Denne gården er den eneste som har fortsatt å produsere mat, og de kan derfor ta hvilke priser de vil. Derfor koster ett egg en million kroner. Donald og Anton har ikke noe valg, de må pent betale hva varen koster. Det må også alle andre, og snart har Skrue fått pengene sine igjen. Historien illustrerer ganske presist at man ikke løser problemer ved å stadig bruke mer penger hvis det ikke finnes ledig, arbeidsvillig og kompetent arbeidskraft som kan løse de oppgavene som må gjøres. Når arbeidsledigheten er lav, fører bruk av for mye penger til prisstigning, sterk valuta (som svekker konkurransen med utlandet) og høy rente. Kilde: 8

10 III) Renta går opp En direkte konsekvens av pris- og lønnstigning, er at om vi bruker for mye penger, vil også renta gå opp. Norges Bank styrer renta for å regulere den totale aktiviteten i økonomien. Hvis det brukes for mye penger og vi nærmer oss kapasitetsgrensene vil Norges Bank derfor sette opp renta for å dempe den samlede etterspørselen. Når renta går opp gjør det at folk må betale mer i lån. Dette demper etterspørselen etter varer og tjenester. Renteøkning rammer usosialt. Sist gang vi hadde rask renteoppgang var på slutten av 90-tallet. Den gang fikk mange problemer med å betjene boliglån, og mange ble gjeldsofre (Faksimile: Dagbladet 22. august 1998). Akkurat nå har Norge et lavt rentenivå, og Norges Bank har signalisert at dette ikke kan vare. Rentenivået i Norge skal derfor opp. Men banken har også sagt at denne utviklingen skal gå sakte, og med små skritt om gangen. Om vi bruker vesentlig mer penger, vil renten bli høyere og øke raskere. Vi vet at en renteøkning rammer skjevt og usosialt. Den rammer de med store lån ofte familier i etableringsfasen. Konsekvensene av renteøkning vil for mange være store. La oss anslå at renta vil øke med 2 prosentpoeng. For en familie med en samlet studie- og boliggjeld på 2 millioner kroner, betyr dette kroner i økte årlige renteutgifter. Om renta skulle øke med f. eks 3 prosentpoeng på kort tid, vil hele familier kunne få gjeldsproblemer, i følge beregninger gjort av Kredittilsynet. 9

11 Økte utgifter ved studie- og boliglån ved en renteøkning (før skatt) : 1% opp 2% opp 3% opp 4% opp 1 million i samlet lån kroner kroner kroner kroner 2 millioner i samlet kroner kroner kroner kroner lån 3 millioner i samlet kroner kroner kroner kroner lån Kilde: rentekalkulator Dinside.no IV) Kronekursen blir sterkere og arbeidsplasser forsvinner For norske bedrifter som hver dag kjemper om internasjonale kontrakter er en slik utvikling katastrofal. De som jobber i konkurranseutsatte næringer vet at hvis kostnadene øker, må prisene på norske varer settes opp. Da taper de i konkurransen mot billigere utenlandske varer og tjenester. De mister oppdrag og folk må sies opp. Dette skjer både fordi priser på varer og tjenester fra Norge øker, og fordi et høyere rentenivå kan gjøre at den norske krona øker i verdi sammenlignet med andre valutaer fordi mange vil kjøpe norske kroner for å få gode renteinntekter. Når krona er sterk betyr det at folk som vil betale med utenlandsk valuta må betale mer for norske kroner, og prisene på norske produkter blir dermed enda dyrere. Økte priser vil føre til tap av internasjonale kontrakter, og dermed til tap av arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri. Erfaringene fra viser hva som kan skje dersom renter og verdien på den norske krona øker for sterkt. Da ble den norske krona for sterk. I løpet av ett år forsvant arbeidsplasser av dem var i industrien. Dette tilsvarer 125 ganger antallet arbeidsplasser som forsvinner i Årdal, eller 45 Union-fabrikker og det bare i løpet av ett år. Mener vi virkelig noe med å bekjempe fattigdom i dette landet, bør vi definitivt ikke starte med å øke arbeidsledigheten. 10

12 Hva sier ekspertene? På grunn av faren for en slik utvikling som er beskrevet ovenfor, er det økonomiske fagmiljøet både i Norge og utlandet samstemte i sine advarsler mot å bruke mer oljepenger. Men kan vi stole på disse ekspertene? Noen velger å ikke tro på noen av disse fagmiljøene. Noen partier har valgt å avfeie de faglige rådene med at det er teoretikere og forståsegpåere som står bak. Det kan være verdt å spørre om de gjør det med alle fagpersoner. Velger de å ikke høre på legene når de er syke, på snekkere når de bygger hus eller bilmekanikerne når bilen står? De fleste av oss hører nesten daglig på fagpersoner innenfor ulike områder, og er stort sett fornøyd med det. Da er det kanskje heller ikke så dumt å lytte litt til fagøkonomene når en skal stelle med økonomien til et helt land. Advarer Den internasjonale organisasjonen OECD advarer sterkt mot ytterligere bruk av oljepenger i sin siste Norgesrapport (OECD Economic Survey Norway vol 2005/17). De presiserer at det er viktig at den såkalte handlingsregelen overholdes, og at konsekvensene om man bryter denne vil være skadelig for økonomi og handel. Det internasjonale Pengefondet (IMF) delte dette synet i sin Norgesrapport for

13 Andre viser til økonomer og eksperter som sier at vi fint kan bruke mer oljepenger. Det er helt riktig at noen få har kommet med andre anbefalinger. Flere av disse sier også helt åpent at dette vil føre til omfattende tap av industriarbeidsplasser, høyere rente og økte forskjeller på folk. Da har de i anbefalingene sine tatt et politisk valg som Arbeiderpartiet er uenige i. Vi vil ikke føre en politikk som vi vet fører til arbeidsledighet, gjeldsproblemer, økte forskjeller og nedleggelse av industriarbeidsplasser. Vi vil sikre at folk har en trygg arbeidsplass og ikke opplever en renteoppgang som driver dem fra gård og grunn. Kan vi ikke bruke bare litt til? Er det da sikkert at vi har funnet akkurat det riktige nivået for pengebruk i dag? Kunne vi ikke bare ha brukt noen få milliarder til for å løse de aller viktigste oppgavene, er det mange som spør. Det er selvsagt ikke mulig å si akkurat på krona hvor denne grensen går. Men vi bruker så mye som vi mener er forsvarlig på bakgrunn i omfattende økonomiske beregninger. Og når presset i økonomien er så stort som i dag og renten er på vei opp, er det farlig å gamble med dette. Mister vi først kontrollen med økonomien, er den vanskelig å gjenvinne. Norges Bank har gjort det helt klart at de vil sette opp renta mer og raskere hvis det skulle brukes f.eks 20 milliarder kroner mer enn i dag. Bruker vi 20 milliarder mer, gir det høyere rente og nedbygging av industrien Hvis man lager en alternativ handlingsregel hvor man bruker milliarder kroner mer, vil det ha umiddelbar virkning i form av et høyere rentenivå og en sterkere kronekurs, et høyere norsk kostnadsnivå. Det høyere rentenivået vil vare til det konkurranseutsatte næringslivet er bygd så mye ned at det er blitt rom for den økte etterspørselen som en slik merbruk vil innebære. Sentralbanksjef Svein Gjedrem i høring i Stortinget 22. mai 2006 Andre partier sier at vi ikke kan dokumentere at flere titalls milliarder i økt oljepengebruk vil føre til at hundretusener kommer i gjeldskrise og at norsk konkurranseutsatt industri risikerer massenedleggelser. Nei, ingen kan spå med sikkerhet om hva som kommer til å skje i fremtiden. Men erfaringene tilsier at vi bør være føre var. Vi kan heller ikke garantere at det vil skje en ulykke hvis du legger deg over i motsatt kjørebane og gasser på i 180 km/t, men de fleste er nok enige i at det kan være dumt å ta sjansen. Kan vi investere i noe som gir økte inntekter i framtida? Noen mener også at det kan brukes mer av oljepengene i dag dersom pengene brukes på investeringer som bidrar til økte inntekter i framtida. Tanken er at i stedet for å investere i utlandet, kan vi investere i veier og andre formål som kan bidra til å øke inntektene i framtida. Det er riktig at noen veiutbygginger ville bidratt til økte inntekter. Det samme kan imidlertid sies om en rekke andre områder: Satsing på forskning og ny teknologi, en bedre skole slik at elevene lærer mer, flere barnehageplasser slik at foreldrene kan jobbe, sykehus som raskt bringer syke tilbake til jobb. Alt dette vil kunne gi økte inntekter. Dette er både investeringer og driftsutgifter, og samlet er det områder som utgjør hovedtyngden av utgifter på statsbudsjettet. 12

14 Arbeiderpartiet vil satse sterkt på nettopp disse områdene i årene framover. Da skal vi også bruke mer penger. Men det må gjøres innenfor de totale rammene vi har for budsjettene. For selv om det skulle være lønnsomt å bruke mer penger innenfor disse områdene, vil det fortsatt bidra til økt etterspørsel, og økte lønninger og priser. Både forbruk og investeringer er med og skaper mer press i økonomien. Og vi kan ikke bygge vei fra Sunnmøre til kontinentet på en slik måte at industrien på Sunnmøre er nedlagt når veiene er ferdige. Det er riktig at forskjellige måter å bruke penger på har ulik virkning på økonomien. Noen typer pengebruk fører til større etterspørsel enn andre. Allerede i dag tas det hensyn til at ulik bruk av penger har ulik virkning før statsbudsjettet legges fram. Men det er ingen måte å bruke penger på som ikke har virkning i det hele tatt fordi all bruk av penger handler om arbeidsoppgaver vi ønsker å utføre. Derfor er det ikke mulig å holde slike sektorer utenfor budsjettrammene når vi ser på hvor mye penger som brukes. Hjelper det å kjøpe varer og tjenester i utlandet? Noen hevder at vi kan kjøpe varer og tjenester i utlandet, og at dette ikke vil skape press i den norske økonomien. Vi kan kjøpe sykehusutstyr i utlandet og ansette utenlandsk arbeidskraft til å bygge veier i Norge. Det er ganske merkelig, og muligens også ulovlig ift. EØS regelverket, å utelukke nordmenn fra å søke norske jobber i Norge. Men om vi likevel skulle velge å gjøre det ved å leie inn utenlandsk arbeidskraft til for eksempel å bygge veier, vil man kunne redusere presset, men ikke fjerne det. De utenlandske arbeidstakerne som arbeider på veien vil kjøpe mat og overnatting i Norge, og mye innkjøp vil helt sikkert skje herfra. Vi ønsker selvsagt ikke å bidra til sosial dumping, og når lønningene vil være på norsk nivå, vil selvsagt etterspørselen også være betydelig. På samme måte vil kjøp av sykehusutstyr i utlandet medføre at man må ansette noen til å operere maskinen, til å vedlikeholde den osv. Kanskje må man bygge et nytt rom på sykehuset for å huse maskinen og da vil man trenge håndverkere til det. Vi kan altså ikke trikse oss bort fra press ved å kjøpe varer og tjenester i utlandet. Et annet viktig poeng må være at vi bør bruke pengene der de trengs mest. Om vi bare skulle bruke dem til de formål som kan kjøpes i utlandet, vil det være en lite effektiv bruk av penger. Da må det være bedre å vente, når vi vet at vi vil få bruk for hver krone i framtida 13

15 Vi vil bruke pengene på en annen måte I valgkampen sa vi at vi ikke skulle bruke mer penger enn hva den forrige regjeringen gjorde. Men vi ville bruke pengene på en annen måte. Dette gikk vi til valg på og dette vant vi valget på. Vi bør derfor ikke svikte velgerne ved å føre en uansvarlig økonomisk politikk. Istedenfor Høyresidens skattelette vil vi prioritere offentlige goder. For 2006 ville Bondeviks regjering ha 10 milliarder kroner lavere skatt enn hva vi gikk inn for. For hele denne stortingsperioden er forskjellen på de to regjeringsalternativene minst 45 milliarder kroner sannsynligvis mye mer. Det betyr 45 millioner mer til velferd og til infrastruktur. Det ser vi blant annet i kommuneøkonmomien, i barnehagesektoren og i samferdselssatsingene. For oss er det viktig at denne satsingen er forenelig med en god økonomisk utvikling. Det er mulig at det tar litt lengre tid med veiutbyggingen slik, men vi sørger i hvert fall for at den ikke ødelegger for folks privatøkonomi eller setter arbeidsplasser i fare. Arbeiderpartiet mener også at vi skal kjøpe inn utstyr og bygge flere veier, men vi mener at det ikke er fikse måter å holde slike investeringer utenom økonomien, Hva staten skal bruke oljepengene til bør bli bestemt av behovet og politikkvalgene og ikke av hva som skaper press og hva som ikke gjør det. Det ryddigste er derfor å holde oss til handlingsregelen som sier at vi kan bruke avkastningen av Pensjonsfondet, men ikke bruke av selve fondet. På den måten sikrer man at viktige prioriteringer blir oppfylt samtidig som vi unngår kraftige renteøkninger og arbeidsledighet. 14

16 4. Vi trenger penger til framtidas pensjoner Om noen tiår vil vi være mange flere eldre enn vi er i dag, og kostnadene til pensjon vil øke. Samtidig vil vi også være langt færre yrkesaktive i forhold. Da er det viktig å ha penger både til å betale pensjoner og til å gi en god eldreomsorg. Statens pensjonsforpliktelser er i dag tre ganger så store som Pensjonsfondet (oljefondet). Når vi skal bestemme hvor mye av oljeinntektene vi skal bruke i dag, må vi også huske på at vi trenger penger til pensjoner i fremtiden. Ikke inntekter, men bruk av formue Det er viktig å huske at begrepet oljeinntekter egentlig er en tilsløring. Det er bruk av formue det er snakk om nemlig oljeformuen som ligger på havbunnen. Den er skapt over hundre millioner år, og vår generasjon har fått anledning til å pumpe den opp og veksle den om til penger. Hver eneste oljekrone som brukes er bruk av vår felles formue ikke av inntekt. Mange vil mene det er lite rettferdig å bruke opp hele gevinsten dette har gitt oss i løpet av noen tiår. Det er feil å ikke etterlate oss noe til kommende generasjoner, som var uheldig å ikke bli født i de årene vi utvant oljen og gassen. Derfor er det rimelig at vi er solidariske ved også å la våre barn og barnebarn nyte godt av det vi har funnet på havbunnen utenfor norskekysten. Særlig siden vi vet at utgifter til pensjoner og eldreomsorg om noen år vil stige dramatisk. Ved å begrense oss til å bruke avkastningen av oljefondet, høster vi inn hvert år uten å spise av såkornet. Folk lever lenger At folk lever lenger her i landet er en veldig positiv utvikling. Det viser at vi lykkes i å bygge et velferdssamfunn. Og det viser at det norske helsevesenet er godt. Men det gir oss noen utfordringer ved at utgifter til pensjoner og eldreomsorg vil øke i framtida. De vil også øke fordi de årskullene som blir pensjonister de neste tiårene er veldig store, og fordi mange flere har store tilleggspensjoner. Selv med en pensjonsreform vil utgiftene til alderspensjon mer enn fordobles i 2050 (som andel av nasjonalproduktet). 15

17 Samtidig blir det færre som jobber. For å ha balanse mellom folk i jobb og folk utenfor arbeidslivet (pensjonister, skoleelever osv.) må hver kvinne i gjennomsnitt føde 2,1 barn i løpet av livet. I dag føder norske kvinner i snitt 1,7 barn. For få med andre ord. Det er ingenting som tyder på at dette vil forandre seg med det første. Det betyr at det vil være langt færre yrkesaktive per pensjonist i framtiden enn det er i dag. I 2050 vil det være nesten dobbelt så mange alderspensjonister pr. person i yrkesaktiv alder som i dag. Da vi innførte Folketrygden var det 4 yrkesaktive for hver pensjonist, mens i 2050 er det anslått at man har 1,6 yrkesaktive for hver pensjonist. Antall yrkesaktive pr. pensjonist Pensjonsutfordringene Offentlige utgifter til alderspensjon anslås å øke fra 6 prosent av nasjonalproduktet i 2005 til 15 prosent i Den norske folketrygden er ikke lagt opp slik at folk sparer til egen pensjon store fond, slik noen andre land gjør det. Den finansieres i stor grad løpende som betyr at dagens yrkesaktive betaler pensjon for dagens pensjonister. Derfor vil det at flere blir eldre og færre jobber medføre at færre arbeidstakere som skal finansiere betydelig flere pensjoner. I nær fremtid vil vi stå overfor et betydelig finansieringsproblem for å innfri folks opptjente pensjonsrettigheter hvis vi ikke klarer å spare en del penger nå. Arbeiderpartiet er opptatt av å holde det vi har lovet og å sikre at folk får utbetalt den pensjonen de har krav på. Derfor er det viktig at vi allerede nå forbereder oss på å betale for fremtidens pensjoner. Vi har et pensjonsfond på rundt 1750 mrd kroner. Men statens pensjonsforpliktelser er 4600 mrd kroner altså nesten tre ganger høyere. Og de vokser like raskt. Dersom en person har på konto, men har kroner i gjeld, er det ikke spesielt lurt å bruke opp alle sparepengene. Det samme gjelder for staten. Derfor er det både nødvendig og rimelig at vi sparer store deler av oljeinntektene. Bruker vi mye mer oljepenger nå, blir det mindre til pensjoner i fremtiden. 16

18 Statens pensjonsfond Alderspensjonsforpliktelser Figuren viser hvor mye avkastning vi kan få fra oljefondet i tiårene framover, og hvor mye pensjonsutgiftene kommer til å vokse. Som vi ser, vil ikke oljefondet på langt nær være nok til å dekke veksten i pensjonsutgiftene (Finansdepartementet). Noen argumenterer med at de bare vil bruke mer av selve oljeinntektene og ikke fra Pensjonsfondet. Men den delen av oljeinntektene som ikke brukes, settes direkte i fondet. For framtidas pensjonister spiller det ingen rolle om pengene tas direkte fra fondet eller fra overskuddet som ellers blir satt i fondet. Til syvende og sist tas alt av samme kasse. Hvor mye av inntektene våre må vi bruke på pensjon? (Pensjonsutgifter i prosent av fastlands-bnp) Kilde: SSB, Trygdeetaten og Finansdepartiementet. 17

19 Sverige og Danmark har like mye pensjonspenger (Dagens Næringsliv 24. april 2006): Selv om Oljefondet er blant verdens største fond, har flere land mer pensjonspenger enn Norge. Torsdag la Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) frem en rapport som viser at Sveits, Island, Nederland, Storbritannia og USA har spart opp mer pensjonspenger enn Norge, skriver Aftenposten. Sveits og Island på topp De oppsparte pengene er målt for 2004, og regnet som andel av samlet verdiskaping i 2004 (bruttonasjonalprodukt, BNP). Helt på topp ligger Sveits og Island, som har spart opp pensjonspenger som tilsvarer rundt 150 prosent av ett års verdiskapning. Og selv uten olje har svenskene og danskene like mye pensjonspenger på bok som Norge. OECD-tallene viser at alle de tre landene i 2004 hadde spart opp rundt 90 prosent av ett års verdiskapning, ifølge Aftenposten. En stor sekk Men sammensetningen av pengene er helt forskjellig. - I Norge er to av tre pensjonskroner spart opp gjennom Statens pensjonsfond, mens resten er knyttet til private ordninger eller i pensjonsordninger i arbeidslivet. - I Sverige og Danmark er alle pensjonspengene spart opp gjennom lønnstrekk eller bidrag fra arbeidsgiverne. At så mye av pensjonspengene ligger i statens kasse, gjør at staten i Norge kan være bedre rustet til å møte eldrebølgen enn staten i andre land. ( Foto: Norges Bank) Sveits Island Nederlan USA Storbrita Norge Danmark Sverige Finland Frankrike Oppsparte pensjonsmidler Prosent av BNP, utgangen av Hele oljefondet (Statens Pensjonsfond utland) er med i tallene i tabellen ovenfor Kilde: Finansdepartementet 18

20 5. Spørsmål og svar 1. Kan vi ikke bruke mer oljepenger til viktige formål? Svar: Vi bruker alt veldig mye av oljepengene. Hver 12. krone på statsbudsjettet er en oljekrone. Og vi skal bruke enda mer framover. Men vi kan ikke bruke for mye på en gang, fordi det kan gi prisstigning, økt rente og tapte arbeidsplasser. Det vil vi ikke gamble med. Dessuten må vi spare til de store utgiftene til pensjon og eldreomsorg som vi vet vi vil få i framtida. 2. Fører virkelig bedre sykehusutstyr og veier til prisstigning og høyere rente? Svar: Det er ikke den enkelte utgift som alene gir prisstigning og renteøkning. Det er summen av all pengebruken som gjør det. Utstyr og veier gir ikke prisstigning hvis vi prioriterer dette framfor andre ting vi bruker penger på i dag. Men om vi vil bruke mange penger ut over det vi alt gjør, vil det kunne gi prisstigning og renteøkning uansett hva pengene brukes på. 3. Kan vi ikke bare kjøpe tjenester i utlandet? Da får vi vel ikke prisstigning? Svar: Jo. Hvis vi kjøper varer og tjenester fra utlandet, så gir ikke det så stor etterspørsel som om vi kjøper dem i Norge. Men også utlendinger som arbeider i Norge (med for eksempel veibygging) og innkjøp av utstyr fra utlandet bidrar til etterspørsel etter norske varer og tjenester. Utlendinger som arbeider i Norge vil også bruke penger her, og utstyr må installeres og driftes. Dessuten er det både dårlig næringspolitikk og ulovlig ift. EØS regelverket å utelukke nordmenn fra å søke oppdrag i Norge. 4. Kan vi ikke bruke mer oljepenger til å investere i noe som gir inntekter i framtida? Som veier og forskning? Svar: Jo. Og det skal vi gjøre. Men heller ikke her kan vi bruke for mye penger på en gang. Det vil gi prisstigning og høyere renter, fordi slike utgifter vil gi minst like stor virkning på etterspørselen i økonomien som om vi bruker penger til andre formål. 5. Hvorfor trues det med økte renter hvis vi bruker for mye penger? Er det ikke slik at renten allerede er på vei opp? Svar: Jo. Renten i Norge er på vei opp i små og ikke hurtige skritt. Den nærmer seg det internasjonale rentenivået. Nettopp derfor er det ekstra viktig å være litt forsiktige. Om vi bruker for mye, kan vi risikere at renten går opp mye raskere og mer enn den ellers ville ha gjort. Det vil være alvorlig for mange. For en familie med en samlet studie- og boliggjeld på 1,5 millioner kroner, betyr en renteøkning på 2 % hele kroner i økte årlige renteutgifter. 19

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer