Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene"

Transkript

1 Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett o Kaskoforsikring o Tidstapforsikring o Krigsforsikring o P&I forsikring ovareforsikring Oversikt Sjøforsikring 2 1

2 1. Kaskoforsikring Sjøforsikring 3 1. Kaskoforsikring o Hvilke gjenstander omfattes o Oversikt over dekningsfeltet ototaltap oskade Sjøforsikring 4 2

3 1.1. Hvilke gjenstander omfattes o NP 10-1 og 10-2 o Omfatter, 10-1 første ledd o (a) skrog og maskineri o (b) tilbehør og reservegjenstander o (c) ombordværende bunkers og smøreolje o Omfatter ikke, annet ledd o (a) forbruksgjenstander o (c og d) Gjenstander for sikring av last/konteinere Sjøforsikring Oversikt over dekningsfeltet o Vidt eller snevert tapsfelt, 10-4 til 10-8 o Normalt fulle vilkår som omfatter o Totaltap kap 11 oskade kap 12 o Kollisjonsansvar kap 13 Sjøforsikring 6 3

4 1.3 Totaltap o Aktuelt totalforlis, 11-1 o Egentlig totalforlis = o skipet gått til grunne (brent opp) o Bergning teknisk umulig (sunket på dypt vann) o Bergning økonomisk ulønnssomt (koster mer enn skipets verdi i berget stand) o Reparasjonsumulighet = skipet er etter en teknisk vurdering ikke mulig å reparere o Konstruktivt totalforlis, 11-6 o Skipet er reparasjonsuververdig o Ut fra en sammenligning kostnader/verdi Sjøforsikring 7 Total tap eller skade? Sjøforsikring 8 4

5 1.3 Totaltap o Konstruktivt totalforlis hvis o Reparasjonskostnadene mer enn 80 % av forsikringsverdien Forsikringsverdi 100 Reparasjonskostnader 80 % Sjøforsikring Totaltap o Konstruktivt totalforlis hvis o Reparasjonskostnadene mer enn 80 % av skipets verdi I reparert stand hvis høyere enn f verdien Forsikringsverdi 100 Reparasjons kostnader 80 % Verdi i rep stand Sjøforsikring 10 5

6 1.3 Totaltap o Kondemnasjonsformelen, 11-3 (3 og 4) o Forsikringsverdien er definert o Havariskader, 11-3 (4) o De skader som utløste havariet o Tidligere ureparerte skader meldt siste tre år o Inkluderer skader under egenandel o Men ikke skader som er unntatt o Reparasjonskostnader o Alle flytte og rep kostnader som ville pådras o Men: ikke bergelønn og verdiforringelse o Skipets verdi i rep stand = omsetningsverdien Sjøforsikring Skade Sjøforsikring 12 6

7 onp Kap 12 o Anvendes når 1.4 Skade o Betingelser for totaltap ikke tilfredsstilt o Sikrede ønsker ikke å kreve totaltap o Hovedregel: Kostnadene ved å sette skipet tilbake i uskadet stand, 12-1 o Betales når reparasjonen funnet sted o Men: Kontant oppgjør mulig, 12-2 Sjøforsikring 13 o Tap som er unntatt 1.4 Skade o 12-3: Utilstrekkelig vedlikehold, slitasje, rust, etc. o 12-4: Konstruksjons- og materialfeil o 12-5: Liste med unntatte skader/tap o Reparasjonsprosessen o Besiktelse, o Midlertidig reparasjon, 12-7 o ANbud/valg av billigste verft/flytting Sjøforsikring 14 7

8 1.4 Skade o Tidstapselementet i skadeoppgjøret o NP 12-8, og Sjøforsikring 15 Interessekonflikten Assurandøren ønsker: Billigst mulig reparasjon, som ofte tar lang tid Sikrede ønsker : Redusert tidstap for å få skipet tilbake i inntektsgivende arbeid Kompromisset: Billigste verksted, men standardisert kompensasjon for ekstrautgifter / tapt tid (2) : 20 % av forsikringsverdi pa beregnet for den tid som tapes Sjøforsikring 16 8

9 ofradrag 1.4 Skade o Is skade, o Maskin skade, o Egenandel, Sjøforsikring Kollisjonsansvar Sjøforsikring 18 9

10 1.5 Kollisjonsansvar o Utenfor området for kaskodekning, men inkludert av historiske årsaker onp kap 13. o 13-1: sammenstøt og støtning o sammenstøt = kontakt med annet skip o støtning = mot fast/flytende innretning o 13-1 (2): ansvar som er untatt o 13-3: Begrenset til forsikringssummen Sjøforsikring Totaltapsforsikring o Tillegg til kaskoforsikring som hovedsakelig gjelder totaltap o Kaskointeresse, 14-1: o Dekker den delen av skipets verdi som ikke er inkludert i den takserte forsikringsverdien o Forutsetter at den takserte verdien er lavere enn faktisk verdi o Men: Akseptert selv om høyere Sjøforsikring 20 10

11 2. Kasko og kaskointeresse Forsikringsverdi = full markedsverdi Forsikringsverdi kasko = taksert = potensiell rest verdi Rest verdi = kaskointeresseforsikring, men max 25 % Sjøforsikring 21 2 Kasko og kaskointeresse Full markeds verdi = 12,5 Forskjell mellom full markedsverdi og taksert forsikringsverdi dekket av Kaskointeresse Taksert forsikringsverdi kasko = 10 Sjøforsikring 22 11

12 2 Ansvar, Kasko og P&I Kollisjonsans var = 15 Mill Ansvar full markeds verdi 15 M 12,5 M = 2,5 M Dekket under P&I forsikring Overskytende markedsverdi = 2,5 M Dekket av kaskointeresse Kaskoverdi = 10 M dekket av kaskoforsikring Sjøforsikring 23 2 Totaltapsforsikringer o Frakt interesse, 14-2: o Dekker tap av inntekt i tilfelle total tap o Men: Inntektstapet er normalt reflektert i markedsverdien av skipet og dekket under kaskoforsikring gjennom den takserte forsikringsverdien o Likevel: Akseptert tilleggsdekning o Men begrenset til 25 %. Sjøforsikring 24 12

13 2 Fraktinteresse Kasko og kaskointeresse dekker full markedsverdi, som reflekterer fremtidig inntjening Men : ikke tap fordi - Lang tids certeparti opphører pga totaltap eller - Skipet tas ut av rute, linje el.l. Sjøforsikring 25 2 Frakt interesse Tap av langtidskontrakt = 2,5 M, dekket av fraktinteresse Totaltapsinteresse, kasko og fraktrisiko Overskytende markedsverdi = 2,5 M dekket av kaskointeresse Taksert kaskoverdi = 10 M dekket av kaskoforsikring Sjøforsikring 26 13

14 3 Krigsforsikring Sjøforsikring Krigsforsikring o Innledning o Omfang og opphør ototaltap oskade o Tidstap o Rederansvar o Yrkesskade Sjøforsikring 28 14

15 3.1 Innledning o Kaskoforsikring delt mellom osjøfare og o krigsfare o Krigsforsikring regulert i kap 15 o Kombinerer dekning av flere interesser, Sjøforsikring 29 oomfang 3.2 Omfang og opphør o Krigsfare som def i 2-9, cf (1) o Utvidet til noen sjøfarer (2) o Ytterligere utvidet ved dekning i DNK o Automatisk opphør o Stormaktskrig, 15-5 o Atomkrig, 15-6 o Utvidet beskyttelse i DNK, Sjøforsikring 30 15

16 3.3 Totaltap o Spesielle regler i tillegg til kap 11, o Skipet tatt av fremmed statsmakt eller sjørøvere og ikke tilbakelevert innen 12 måneder o Forhindret fra å forlate havn i mer enn 12 måneder o Forhindret fra inntjening mer enn 6 måneder pga ordre fra assurandøren Sjøforsikring 31 oskade: 3.4 Skade/tidstap o Vanlig regulering o Men: Full dekning for reparasjonskostnader og tidstap hvis sikrede velger rep alternativ med lavest totale kostnader, o Tidstap o Vanlig regulering o Men; utvidet dekning for blocking and trapping Sjøforsikring 32 16

17 5. Tidstap o Dekker tap av inntekt onp kap 16 o Begrenset omfang: o Hovedregel: Bare hvis skade på skipet, 16-1 (1) o Noen tilleggssituasjoner, see (2) o Totaltap ikke dekket o Beregning av tapet o Ute av inntektsgivende arbeid pga skade o 16-3: tid tapt og daglig beløp Sjøforsikring P&I insurance o Protection and indemnity o Skuld og Gard o Gjensidighetsaspektet o The International Group Sjøforsikring 34 17

18 6. P&I forsikring, dekning o Ansvarsforsikring ved skadesløsholdelse o Begrenset, ikke generell dekning o Bare rettslig, ikke exgratia o Både i og utenfor kontrakt o Men: Bare direkte i forbindelse med driften av skipet o Ingen forsikringssum Sjøforsikring P&I forsikring, skade person o Mannskap, GR 27 o Passasjerer (28) osykdom odød o Forsinkelse o Andre personer om bord (29) o Personer som ikke er om bord (30) Sjøforsikring 36 18

19 o Dekker: 6. P&I forsikring, last o Tap av/skade på last o on ship, GR 34 (1) a o Eller annet transportmiddel, GR 34 (1) b o Forsinkelse hvis ansvar følger av preseptorisk regulering, GR 34 (2) o Lossekostnader hvis skipet er skadet,gr 35 o Men: Mange unntak Sjøforsikring 37 6 P&I forsikring, annet ansvar o Kollisjon og sammenstøt o GR 36 og 37 a o Hvis ikke dekket av NP kap 13 o Forurensning, GR 38, dekker ansvar for o Skade/tap o Utgifter o Avgifter/bøter o Annet Sjøforsikring 38 19

20 7 Vareforsikring Sjøforsikring 39 7 Vare forsikring o Skadeforsikring som dekker ototaltap omanko oskade o Redningstiltak o Dekker ikke o Ansvar o Generelt økonomisk tap Sjøforsikring 40 20

21 o tilgodeser, VV 9 o Forsikringstaker 7 Vareforsikring oselger ved CIF kjøp okjøper ved FOB kjøp o Speditør = selgers mann o Etterfølgende kjøpere o Men: Ikke selger under FOB salg Sjøforsikring 41 7 Vareforsikring o Totaltap, VV 35, hvis o Hele forsendelsen ødelagt o Fratatt uten mulighet for tilbakelevering o Transporten abandonert o Construktivt total tap o Manko, 36, total tap av en del oskade o Assurandøren kan velge å reparere, 37 o Ellers: kontantoppgjør Sjøforsikring 42 21

22 Takk for oppmerksomheten! Sjøforsikring 43 22

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN For forsikringen gjelder lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-2, med mindre annet følger av forsikringsbeviset eller disse vilkår. A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1

Detaljer

A. GENERELLE VILKÅR 2. Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2. Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren.

A. GENERELLE VILKÅR 2. Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2. Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren. A. GENERELLE VILKÅR 2 Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2 Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren. 2 Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet.

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Transportforsikring var 1-8, versjon 2004

Transportforsikring var 1-8, versjon 2004 Transportforsikring var 1-8, versjon 2004 Vilkår for transportforsikring av varer av 1995. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Definisjoner Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter 2. Forsikringens farefelt

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning

4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning 4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning o Oversikt o Gjenstand for forsikring o Prinsippene for erstatningsberegningen o Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum o Beregning av forsikringsverdi

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke svarer for...

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer