Vekter- overenskomsten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekter- overenskomsten"

Transkript

1 Vekter- overenskomsten

2 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for vektere. Gjelder

3 Innhold 1 Overenskomstens virkeområde s. 4 2 Ansettelsesvilkår s. 4 3 Arbeidstid s. 4 4 Lønnsutbetaling s. 5 5 Lønnsbestemmelser s. 5 6 Overtid s. 7 7 Fremmøte i fritiden s. 7 8 Forsikring s. 7 9 Ferie s Organisering av mobilruter s Oppholdsrom/vaktrom for stasjonærvektere s Bakvakt / beredskap s Vektersikkerhet s Kompetanseutvikling s Varighet s. 8 BILAG: Bilag 1 Sluttvederlag Bilag 2 Opplysnings- og utviklingsfondet Bilag 3 Garantiordningen Bilag 4 Korte velferdspermisjoner Bilag 5 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. A-ordningen Bilag 6 Avtalefestet pensjon (AFP) Bilag 7 Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste Bilag 8 Nedsettelse av arbeidstiden Bilag 9 Likestilling Bilag 10 Gravide arbeidstakere Bilag 11 Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse Bilag 12 Innvandrere Bilag 13 Ferie m. v. Bilag 14 Tjenestepensjon Bilag 15 Protokoll av mellom NHO Service og NAF i forbindelse med funksjonstilleggene Bilag 16 Kompetanseutvikling 3

4 Del I. Hovedavtalen Del II. 1 Overenskomstens virkeområde Denne overenskomst gjelder for vektere som er ansatt i vaktselskaper tilsluttet NHO Service der det er opprettet tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund. Selskap som utvikler nye manuelle tjenestetyper, skal avtale med de tillitsvalgte om, og i tilfelle hvordan, avtalen skal gjøres gjeldende for gruppen. På tjenestesteder hvor det i tillegg til vanlig tjeneste pålegges spesiell tjeneste, drøftes dette med de tillitsvalgte. 2 Ansettelsesvilkår Alle ansettes i selskapet med skriftlig arbeidsavtale hvor minste månedlige timetall er angitt. Det foreligger lønnsplikt overfor alle ansatte etter lovens og dennes overenskomsts bestemmelser om arbeidstid og arbeidstakerne har tilsvarende arbeidsplikt. Ledige stillinger utlyses internt. Ansatte som søker utlyste stillinger har fortrinnsrett til disse, dersom det ikke er saklige grunner til å fravike dette. Partene er enige om at flest mulig skal ha heltidsstilling. Utover dette vises til Hovedavtalens kapitel 9. Deltidsansatte med mer enn 50 % arbeidstid kan ha måneds- eller årskontrakter med garantert minst halv månedslønn. Disse skal ha fast turnus, men kan etter eget ønske utføre merarbeide. For deltidsansatte under 50 % av heltidsstilling kreves ikke fast turnus, men de skal følge alle lovens og denne overenskomst bestemmelser om daglig, ukentlig og månedlig arbeidstid. Det opptjenes ansiennitet etter arbeidede timer. Det gis opplæring i tråd med oppgavene som skal ivaretas. Prøvetiden er 6 seks måneder med gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Forøvrig er oppsigelsen iht. arbeidsmiljøloven Det inngås avtale mellom bedriften og tillitsvalgte om dekning av utgifter til uniform med tilhørende sko og utstyr som arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å bruke i tjeneste. Arbeidsgiver kan isteden velge å utlevere hele eller deler av ovennevnte arbeidsantrekk. 3 Arbeidstid Den ordinære ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer, og med de unntak arbeidsmiljøloven gir adgang til legges mellom kl og kl Ved benyttelse av skift/turnusordninger skal det som følge av bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 10-1, 10-4 og bokstav A pkt. 3 og 4 i bilag 8, arbeides henholdsvis 35,5 og 33,6 timers arbeidsuke. Timesatsene omregnes tilsvarende med økning med henholdsvis 5,63 % og 11,61 %. Spise/hviletider inngår i arbeidstiden i alle tilfeller hvor vekteren ikke fritt kan forlate arbeidsstedet til fastsatt tid eller det ikke finnes tilfredsstillende spise/hvilerom. Ved planlegging av kommende års tjeneste, skal det tas hensyn til arbeidstakernes innmeldte behov/ønsker for fri i de store høytider. Det føres årlig lokale drøftelser om dette. Vakter av mindre enn 3 timers varighet, betraktes som 3 timers tjeneste. Ved sykdom skal arbeidstager varsle arbeidsgiver så lang tid i forveien som mulig før arbeidet skal påbegynnes. Merknad 1: Det er likevel adgang til å avtale kortere vakttid med de tillitsvalgte enn 3 timer når dette er et ubetinget vilkår fra oppdragsgiver. Den tid som medgår til forflytning mellom abonnenter innenfor et skift, regnes inn i arbeidstiden. Den enkelte ansattes faste ordinære tjenestetid skal være kjent senest 7 dager før tjenesten begynner. Utkalling der det er avtalt ordning som gir den ansatte mulighet til å bevege seg utenom hjemmet, godtgjøres med et fast beløp avtalt av partene, i tillegg til den ordinære betaling for medgått tid. Merknad 2: Vektere som arbeider fast dagtid (37,5 timers uke) ukens 5 første dager, har rett til fri på bevegelige helligdager og høytidsdager, uten tap av normal lønn. Ansatte som ellers følger fast turnus har rett til fri med lønn på bevegelige helligdager og høytidsdager i de tilfeller kunden (ordinært arbeidssted) holder stengt og bedriften ikke kan bruke vedkommende til annet arbeid innenfor ordinært oppsatt tid. Merknad 3: Partene viser til AML 10-5 nr. 1 og 2 vedrørende adgang til å inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Hvis det skal opprettes arbeidstidsordninger ut over de 4

5 rammer som er gitt i AML 10-5 nr. 1 og 2 må enten arbeidstilsynet gi tillatelse, jr. AML 10-5 nr. 3, eller det må søkes om dispensasjon fra Norsk Arbeidsmandsforbund, jr. AML (4). 4 Lønnsutbetaling Lønn utbetales under henvisning til Hovedavtalens kapittel 11. Dette skal ikke være til hinder for at også andre ordninger kan avtales i det enkelte selskap. 5 Lønnsbestemmelser 1. Lønnsregulativ Satser gjeldende fra : Pr. måned: Pr. time: 37,5 t/uke 35,5 t/uke 33,6 t/uke Ansettelse 0 12 måneder kr ,00 kr 131,29 kr 138,68 kr. 146,53 Ansettelse 1 3 år kr ,00 kr 133,79 kr 141,32 kr. 149,32 Ansettelse 3 5 år kr ,00 kr 135,79 kr 143,43 kr. 151,56 Ansettelse 5-7 år kr ,00 kr 136,79 kr 144,49 kr. 152,67 Ansettelse 7-9 år kr ,00 kr 138,29 kr 146,08 kr. 154,35 Ansettelse 9 år og over kr ,00 kr 140,29 kr 148,19 kr. 156,58 Tillegg for vekterfagbrev gir minst kr 5,00. Deltidsansatte lønnes etter 37,5 timer for dagtid, og 35,5 timer for natt- og helgearbeid, jfr. arbeidsmiljøloven 10-1, 10-4 og bilag 8. Nyansatte med praksis fra annet tariffbundet vaktselskap gis ansiennitet. Retningslinjer for dette avtales lokalt. NAF gir oppdatert oversikt over tariffbundede virksomheter. Der partene lokalt på bedriften har inngått skriftlig avtale kan annen arbeidslivserfaring gi lønnsansiennitet. Mellomoppgjøret 2007 I tillegg til den generelle rammen gis ytterligere kr. 2,50 på grunnlønnssatsen. Lønnstabell for lærlinger, basert på 37,5 timers uke: 1. læreår i bedrift: 40 % av den til enhver gjeldende begynnerlønn for fagarbeider, kr. 54,52 pr time. 2. læreår i bedrift: 60 % av den til enhver gjeldende begynnerlønn for fagarbeider, kr. 81,77 pr time. Tillegg godtgjøres med 50 % av satsene Lærlinger opparbeider ikke ansiennitet. 2. Funksjonstillegg Vektere som utpekes av selskapet til å fungere som instruktører, objektledere, vaktleder eller områdeleder, skal minst ha følgende tillegg til regulativlønnen. Instruktør Objektleder Vaktleder Områdeleder kr. 750,- pr. måned kr. 750,- pr. måned kr. 750,- pr. måned kr. 1650,- pr. måned Definisjon: Vaktleder: Objektleder: Vekter med drifts- og opplæringsansvar for et vaktlag. Vekter med drifts- og opplæringsansvar for et arbeidssted/oppdrag /kunde som er definert som et objekt. Områdeleder: Vekter med drifts- og opplæringsansvar for flere objekter/kunder /ruter innenfor et vaktområde eller tjenestegren. Tilleggene utelukker hverandre. Det kan videre gis andre tillegg etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. I de tilfeller bedriften ønsker å inngå bonusavtaler med de ansatte, skal dette forhandles med de tillitsvalgte på bedriften. Hvis ønskelig kan NHO Service /NAF kobles inn. 3 Tjenestegrenstillegg Innen de enkelte selskaper avtales tillegg for spesielle tjenester som verditransport, alarmstasjon, utrykning, resepsjonstjeneste, heliport/flyplasstjeneste og helse- og sosialtjeneste. 5

6 Det skal minst betales følgende satser: Verditransport kr 1350, pr. måned Alarmstasjon kr 1350,- pr. måned Utrykning kr 1050,- pr. måned Helse- og sosialtjeneste kr 1050, pr. måned Resepsjonstjeneste kr 450, pr. måned Heliport- / flyplasstjeneste kr 1350,- pr. måned Bom på dagtid 37,5 timer pr. uke kr 150,- pr. måned Mobil kr 150,- pr. måned Område- og sentervakt kr 150,- pr. måned Svinn kr 450,- pr. måned Telling kr 500,- pr. måned Justis m/begrenset politimyndighet kr 1350,- pr. måned For deltidsansatt vekter som arbeider innen for overnevnte tjeneste utbetales tillegg forholdsmessig etter utførte timer. 4. Tillegg for ubekvem arbeidstid a) For tjeneste i tiden fra kl til kl , betales nattillegg på kr. 20,00 pr. time. b) For tjeneste i tidsrommet fra lørdag kl til mandag kl , betales et helgetillegg på kr. 40,00 pr. time. c) For tjeneste innenfor følgende tidsrom betales et tillegg på 100 %: Fra kl dagen før skjærtorsdag til kl påskedag. Fra kl dagen før 1. og 17. mai til kl dagen etter. Fra kl dagen før Kristi Himmelfartsdag til kl dagen etter. Fra kl pinseaften til kl pinsedag. Fra kl julaften til kl juledag. Fra kl nyttårsaften til kl nyttårsdag. d) Tillegget i pkt. C skal regnes fra den til enhver tid gjeldende begynnerlønn i lønnsregulativet. Divisor for alle arbeidstidsordninger er 162,5. e) Partene kan forhandle om tilleggene innenfor rammen av fremtidige oppgjør. 5. I den utstrekning døgn- eller helkontinuerlig skiftarbeid blir innført, gis følgende tillegg: a) For tjeneste i tiden fra kl til kl , betales et tillegg på kr. 15,00 pr. time b) For tjeneste i tiden fra kl til kl , betales et tillegg på kr. 35,00 pr. time. c) For tjeneste innen følgende tidsrom: Fra kl dagen før skjærtorsdag til kl påskedag. Fra kl dagen før 1. og 17. mai til kl dagen etter. Fra kl dagen før Kristi Himmelfartsdag til kl dagen etter. Fra kl pinseaften til kl pinsedag. Fra kl julaften til kl juledag. Fra kl nyttårsaften til kl nyttårsdag, betales et tillegg på 100 %. d) Tillegget i pkt. C skal regnes fra den til enhver tid gjeldende begynnerlønn i lønnsregulativet. Divisor for alle arbeidstidsordningene er 162,5. Når vekter får utbetalt tillegg i henhold til dette punkt, bortfaller alle tillegg i henhold til 5.4. e) Partene kan forhandle om tilleggene innenfor rammen av fremtidige oppgjør. Merknad 1: Partene er enige om at det i avtaleperioden skal presiseres hvilke tillegg som utelukker/ikke utelukker hverandre. 6 Overtid 1. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning loven hjemler. 6

7 2. For heltidsansatte er all tjeneste utover arbeidsplan overtid. 3. Deltidsansatte opparbeider normalt ikke overtid før arbeidstiden overstiger den tid som gjelder for heltidsansatte innenfor vedkommende tjeneste. 4. daglig arbeidstid utover bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og gjeldende dispensasjoner som er fastsatt for angjeldende tjenestegren, betraktes alltid som overtidsarbeid. 5. Overtid i tidsrom det gis tillegg etter 5 4, b og c, samt på lørdag etter kl , betales med 100 % tillegg. 6. Øvrig overtid betales med 50 % tillegg. 7. Beregningsgrunnlaget for overtid er den personlige timelønn. Denne fremkommer ved å dele summen av månedslønnssatsen medregnet funksjonstillegg og tjenestetillegg med følgende månedsnormer: 145,59 timer v/33,6 timers uke 153,83 timer v/35,5 timers uke 162,49 timer v/37,5 timers uke. 8. Arbeid som faller i tilknytning til, og som varsles i løpet av påbegynt skift, godtgjøres alltid med 100 % overtidstillegg, uavhengig av punktene ovenfor. Videre betales, hvis selskapet ikke skaffer mat, kr 70, i matpenger dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer og tilsvarende beløp ved varighet over 5 timer. Det skal også gis en pause på minst 1/2 time, som skal regnes med i arbeidstiden. 9. Påbegynt halv time regnes som halv time. 7 Fremmøte i fritiden Fremmøte i retten, hos politiet eller etter innkalling hos den enkelte avdelingsdriftsledelse i forbindelse med tjenestesaker, godtgjøres som tjeneste, dog minimum 3 timer. Fremmøte i retten eller hos politiet må bekreftes av disse instanser. Ved slikt fremmøte sikres arbeidstakeren 10 timers hvilepause uten tap av arbeidsinntekt, jfr. arbeidsmiljølovens 10-8 og Forsikring Alle vektere skal holdes forsikret slik: Ulykkesforsikring Gruppelivsv/død v/invaliditet forsikring *) Vektere i hel- og deltidsstilling 13 G 15 G 4.6 G med mer enn 50 % arbeidsavtale (forsikringsdekning gjelder hele døgnet) Deltidsansatte under 50 % 13 G 15 G intet (forsikringsdekning gjelder kun i tjeneste) *) Gruppelivsforsikring omfatter bare ansatte som er tilsluttet firmaets pensjonsforsikring (forsikringsselskapets regler). Forsikringsvilkårene forelegges de tillitsvalgte, og det er mulig å avtale en annen ordning enn foran nevnt, så lenge denne totalt sett gir minst like god dekning. 9 Ferie Ferie gis etter Lov om ferie. Se for øvrig bilag 13 Ferie m.v. 10 Organisering av mobilruter Ved organisering av mobilruter skal det tas hensyn til spisepause, inn- og utrykning og beregnet kjøre- /gangtid. Videre skal det tas rimelig hensyn til personlig tid. Ved tvister om inspeksjonstiden hos den enkelte abonnent og om fastsettelse av kjøre-/gangtid, foretas kontrollkjøring. Protokolltilførsel: Ved planlegging/endringer av verdiruter skal de tillitsvalgte delta. Forøvrig vises til Hovedavtalens kap Oppholdsrom/vaktrom for stasjonærvektere Oppholds-, sanitærrom og garderober for vektere ved permanent stasjonære oppdrag skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav. 12 Bakvakt/Beredskap Moderne kommunikasjonsutstyr medfører at bakvakt i dag er mindre byrdefullt. AML 10-4 nr. 4 gir partene anledning til å avtale at ordningen ikke skal inngå i den alminnelige arbeidstid. 7

8 På denne bakgrunn er det enighet om følgende tekst; På bedriften kan det avtales beredskapsordning hvor den ansatte forplikter seg til å møte på forut bestemt sted, innen en angitt tidsfrist. Arbeidsmiljølovens 10-4 nr. 4 gir partene anledning til å treffe avtale om at en mindre del enn 1/5 av hjemmevaktene regnes med i den alminnelige arbeidstid, eller at hjemmevakt ikke skal regnes med. Partene avtaler den økonomiske kompensasjon for beredskapen. Ved utkalling gis normal avlønning og evt. overtidsgodtgjørelse etter bestemmelsene i 6, eller at overtiden avspaseres etter avtale. 13 Vektersikkerhet For virksomheter med risiko for ran, ransforsøk og vold, skal arbeidet med rutiner, forebyggende og ettervern knyttet til rans- og voldsproblematikk være en naturlig og sentral del av HMS arbeidet på det enkelte arbeidssted. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere dette i samsvar med de krav som er fastsatt i aml kap.3. Bedriften skal vurdere risiko og sikkerhet ved nye oppdag for å sikre de ansatte fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det bør utarbeides en plan for dette i samarbeid med de ansattes representanter. Hvilke kontrolltiltak, innhenting av helse opplysninger og medisinske undersøkelser som er nødvendig for å ivareta liv og helse tilknyttet arbeidet skal avtales mellom virksomheten og de tillitsvalgte. Ved ran, ransforsøk, vold, overfall eller alvorlige trusler skal arbeidsgiver sørge for at den ansatte og involverte får nødvendig vern og behandling. Det skal utarbeides en plan for dette. Arbeidsgiver skal tegne forsikringer som dekker kostnader for nødvendig behandling ved slike fysiske og psykiske skader/belastninger. Dersom arbeidstaker blir utsatt for vold i tjeneste eller blir politianmeldt for å ha utøvet vold i tjeneste, plikter bedriften å sørge for oppfølging og nødvendig bistand for den ansatte. Arbeidsgiver skal ivareta den ansattes rettssikkerhet ved anmeldelser som følge av tjenesteutførelse, videre skal arbeidsgiver følge opp straffbare handlinger foretatt mot en ansatt i tjeneste. Gjelder bare tjenestesaker som ikke medfører en disiplinærsak. Arbeidstaker med arbeidstid mellom kl 2100 og 0600 skal gis tilbud om helsekontroll i henhold til Arbeidsmiljølovens (7). Partene er enige om at det skal nedsettes utvalg på bedriftene som skal jobbe videre med vektersikkerhet. 14 Kompetanseutvikling Praksiskandidater får dekket tapt arbeidsfortjeneste for inntil 2 dager i forbindelse med avleggelse av fagprøven første gang. Kandidaten skal sikres fri inntil 11 timer før avleggelse av fagprøven. Det vises til bilag Varighet Denne overenskomst gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2009 og videre 1 år av gangen hvis den ikke sies opp av en av partene med 2 to måneders varsel. Merknad: Dersom denne overenskomst gjøres gjeldende for nye bedrifter, skal ingen ansatt av den grunn få sine lønns- og arbeidsvilkår forringet. Protokolltilførsel 1: Om NHO Service i etterfølgende forhandlinger med annen arbeidstakerorganisasjon kommer til enighet om en overenskomst som resulterer i bedre lønns- og arbeidsvilkår enn denne overenskomst, skal det føres nye forhandlinger mellom NHO Service og NAF. Protokolltilførsel 2: Partene skal i perioden se på grenseoppgangen mellom vekteroverenskomsten og overenskomsten for Tunnel-, bom og broselskaper. Protokolltilførsel 3: Uorganiserte bedrifter. Tariffrevisjoner. For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte avtale med forbundet (såkalte tiltredelsesavtaler, hengeavtaler eller erklæringsavtaler ), der partene er enige 8

9 om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjelder følgende: Disse bedrifter omfattes av tariffrevisjoner mellom overenskomstens parter, uten at erklæringsavtalen sies opp. Som følge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjennomføres det ikke særskilt forhandling og/eller mekling mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet forhandling/mekling mellom overenskomstens parter også omfatter/gjelder mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter. Når LO/forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om dette ved kopi av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgående oppsigelse av tariffavtalen og tilfredsstiller arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig arbeidskamp. Forbundet har rett til å ta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse i hht fristene i Hovedavtalens 3-1 nr. 1, 2 og nr. 4, samtidig som det varsles plassoppsigelse/plassfratredelse i hovedoppgjøret. Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opphører samtidig med opphør av arbeidskampen i hovedkonflikten. Når det er sluttet ny avtale mellom partene i overenskomsten, gjelder denne for de uorganiserte bedrifter uten særskilt vedtakelse. Disse bestemmelser er en nødvendig konsekvens av Hovedavtalens 3-1 nr. 3. Dersom forbundet eller bedriften ønsker å gjennomføre en selvstendig tariffrevisjon må erklæringsavtalen sies opp i hht de oppsigelsesregler som gjelder Protokolltilførsel 4: Tiltak mot et useriøst arbeidsliv. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service ser med uro på den økende tendens til useriøsitet og ulovligheter i arbeidslivet. Selv om de aller fleste bedrifter opptrer seriøst og lovlig, er det mange som ikke gjør det, særlig i den uorganiserte del av arbeidslivet. Dette rammer alle parter i samfunnet. Arbeidstakere som får dårlige og usikre lønns- og arbeidsforhold, seriøse bedrifter som taper i konkurransen med de useriøse og samfunnet i form av tapte skatte- og avgiftsinntekter. Partene har også registrert en utvikling der mange av de som begår ulovligheter gjør det på en kynisk og mer utspekulert måte enn før. Partene mener derfor at det må gjøres mer for å få et seriøst og lovlig arbeidsliv. NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund er enige om å samarbeide om tiltak som tar sikte på at underleverandører som benyttes er seriøse. Eksempel på tiltak kan være å arrangere felles seminar/konferanse og å utarbeide materiell til bruk ved valg av underleverandører. NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund vil avsette nødvendige ressurser til å utvikle og gjennomføre de aktuelle tiltak. Utover de tiltak som er nevnt ovenfor er partene enige om følgende tiltak: a) Be myndighetene om å sikre de offentlige tilsyn ressurser til å utøve tilstrekkelig kontroll av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som er etablert for å sikre et seriøst arbeidsliv i Norge. b) Be myndighetene om å gi de aktuelle tilsyn selvstendige fullmakter til å iverksette økonomiske sanksjoner, i tillegg til andre sanksjoner, mot bedrifter som bryter de lover og forskrifter for arbeidslivet som til enhver tid gjelder. c) Be myndighetene å sikre at politi- og påtalemyndigheter i nødvendig grad prioriterer oppfølging av sannsynliggjort brudd. Partene viser også til Regjeringens tiltredelseserklæring ( Soria Moria-erklæringen ) under overskriften Sosial dumping. Partene forutsetter at de tiltak som iverksettes ikke skal komme i konflikt med relevante problemstillinger knyttet til personvernet, og at de ligger innenfor rammene av Norges EØSforpliktelser. Protokolltilførsel 5: Felleserklæring NAF- NHO Service tariffoppgjøret Vakt og Sikkerhetsbransjen er en bransje i sterk vekst og med store utfordringer både i forhold til utvikling av tjenester og atferd internt i bransjen og vis a vis markedet og samfunnet. Spennet i tjenester er fra de enkle oppgaver til svært krevende oppgaver både teknisk og menneskelig. 9

10 Bransjen er meget personintensiv og enkelt individets vurderinger og handlinger er av største betydning for personen selv, bedriften og bransjens omdømme. Selv om hver bedrift skal og må utvikle sin særegenhet, er det viktig og rasjonelt at bransjens parter tar felles løft og ansvar for en del grunnleggende forhold og løsninger. Denne utviklingen som skjer krever en systematisk og kritisk løpende vurdering av tarifforhold, kompetanse, samarbeidsrelasjoner med mer innen bransjen. Et tariffoppgjør og megling er lite egnet til å gjøre dypdykk og større endringer på dette området. Partene er derfor blitt enige om at i tillegg til tekst og økonomiske endringer som gjøres ved årets oppgjør, må det igangsettes en forpliktende og systematisk prosess for analytisk og operasjonelt samarbeide, både på overordnet bransjeplan og i enkeltbedriftene. Partene er derfor enige om å igangsette et bransjeprogram umiddelbart etter oppgjøret som utmeisles gjennom en kartleggingskonferanse. Konferansen søkes delfinansiert gjennom midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Konferansen skal blant annet sette fokus på: Bransjens nå situasjon Bransjens fremtidsutfordringer Verdien av og forutsetninger for et godt partssamarbeide. Bransjens kompetansebehov, utvikling av muligheter og belønning for kompetanse. På bakgrunn av resultatet fra kartleggingskonferansen utarbeides et program med tiltak og milepæler som gir en dokumenterbar utvikling for en sunn og kompetent bransje innen Kartleggingskonferansen skal være gjennomført innen 3. kvartal Protokolltilførsel 6: Avtalefestet pensjon. Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg av til partene i frontfagsforhandlingene. Protokoll: Under henvisning til Statsministerens brev er partene inneforstått med at prosessen med å komme frem til en tilpasning av AFP-ordningen må være sluttført så tidlig at arbeidstakerne innen rimelig tid kan forberede seg på et tilpasset system, og slik at det er tid til lovmessige og systemmessige tilpasninger før ny folketrygd innføres i Dette tilsier at partene bør drøfte de praktiske tilpasninger i Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Før utløpet av 1.avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår og kostnader knyttet til innføring av tjenestepensjon. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap, eller det organ LO bemyndiger og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2009). 10

11 Bilag Følgende bilag gjelder for denne overenskomst: Bilag 1 Sluttvederlagsordningen Bilag 2 Opplysnings- og utviklingsfondet Bilag 3 Garantiordningen Bilag 4 Korte velferdspermisjoner Bilag 5 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai A-ordningen Bilag 6 Avtalefestet pensjon (AFP) Bilag 7 Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste Bilag 8 Nedsettelse av arbeidstiden pr Bilag 9 Likestilling Bilag 10 Gravide arbeidstakere Bilag 11 Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse Bilag 12 Innvandrere Bilag 13 Ferie m.v. Bilag 14 Tjenestepensjoner Bilag 15 Protokoll av mellom NHO Service og NAF i forbindelse med funksjonstilleggene Bilag 16 Kompetanse Oslo, den Næringslivets Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen i Norge NHO Service Norsk Arbeidsmandsforbund 11

12 AVTALE OM SLUTTVEDERLAG LO-NHO Bilag 1 Gjeldende fra GENERELT 1.1 Opprettelse Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) nå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i det følgende Partene - jfr. Rikslønnsnemndas kjennelse av 14. juni 1966, med senere endringer, sist i forbindelse med tariffoppgjøret Avtalen trådte i kraft 1. oktober 1966 og inngår som en del av hver enkelt tariffavtale mellom forbund tilsluttet (LO) og (NHO). Avtalen kan av hver av Partene sies opp med 2 måneders varsel til utløp 1. april i forbindelse med tariffrevisjonen. Hvis den ikke sies opp, gjelder den videre til utløpet av neste tariffperiode. 1.2 Formål og personkrets Hensikten med denne avtale er å yte økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av uførhet eller kronisk sykdom. 1.3 Rettstilling Sluttvederlagsordningen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Sluttvederlagsordningens midler holdes skilt fra Partenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Sluttvederlagsordningen ved styret kan reise og motta søksmål. Avtalt verneting er i alle tilfelle Oslo som vedtas ved tilslutning til Sluttvederlagsordningen eller ved fremsetting av krav om AFP. 2.0 KOLLEKTIVE VILKÅR 2.1 Hvilke bedrifter som er omfattet Omfattet av Sluttvederlagsordningen er: Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som har avtale med forbund innenfor LO Tariffbundne bedrifter utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innenfor LO Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som ikke har tariffavtale med forbund innenfor LO, når arbeidsgiver og arbeidstakere er blitt enige om at bedriften skal slutte seg til ordningen. Slik tilslutning må godkjennes av styret for Sluttvederlagsordningen. Tariffbundne bedrifter tilhørende andre tariffområder enn de som faller inn under bokstavene a-c forutsatt at Partene er enige om at tariffområdet skal være med. Ved brudd på eventuelle vilkår som er satt for slik tilslutning i medhold av første ledd, kan Partene etter innstilling fra styret trekke tillatelsen tilbake. Bedrifter som etter tidligere avtale hadde anledning å være tilsluttet på frivillig basis Tilslutningen skjer automatisk om bedriften har inngått tariffavtale som omfatter Sluttvederlagsbilaget til LO/NHO. Når en bedrift er med i Sluttvederlagsordningen, så omfatter premieplikten samtlige arbeidstakere. 2.2 Inn- og uttreden av Sluttvederlagsordningen Tilsluttet Sluttvederlagsordningen blir bedriften fra det tidspunkt tariffavtale hvor Sluttvederlagsbilaget til LO/NHO inngår, trer i kraft. Det påhviler den relevante tarifforganisasjon å foreta tilmelding og kontrollere at vilkårene for deltakelse er tilfredsstilt. Bedrifter som er blitt medlem, må opprettholde sitt 12

13 medlemskap, så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede. Ved oppsigelse av tariffavtalen i tariffperioden gjelder premieplikten til Sluttvederlagsordningen likevel alltid ut tariffperioden. Dette gjelder likevel ikke frivillig tilmeldte bedrifter jfr. pkt. 2.1, bokstav e som kan tre ut med umiddelbar virkning. Premie betales frem til uttredelsesdato. Dersom vilkårene for deltakelse ikke lenger er oppfylt, påhviler det den relevante tarifforganisasjon umiddelbart å melde fra til Sluttvederlagsordningen. Frivillige tilmeldte bedrifter kan på eget initiativ tre ut av Sluttvederlagsordningen når de måtte ønske. I de tilfeller hvor bedriften er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon skal denne anses for relevant tarifforganisasjon. For øvrig foretas tilmelding av den aktuelle arbeidstakerorganisasjon. 3.0 INDIVIDUELLE VILKÅR 3.1 Lengden på medlemskapet Arbeidstakeren må ha stått tilsluttet ordningen i de siste 3 måneder før oppsigelsen ble gitt. Opphører arbeidsforholdet som følge av uførhet eller kronisk sykdom, må tilslutning til ordningen ha skjedd før sluttdato - jfr. pkt Om oppsigelse mm. Sluttvederlag ytes til arbeidstakere som blir sagt opp fra sitt arbeid - helt eller delvis - på grunn av innskrenkning, nedbemanning, avvikling eller konkurs. Sluttvederlag ytes også til arbeidstakere som innvilges uførepensjon eller som må slutte i sitt arbeid p.g.a. kronisk sykdom. Avtale om fratreden som inngås i forbindelse med at en bedrift nedbemanner, likestilles med oppsigelse. Arbeidstakere som fristilles - uten noen bestemt fratredelsesdato - tilstås ikke sluttvederlag. I den utsterkning det ytes etterlønn/sluttpakke, vil sluttvederlag likevel ikke kunne innvilges om arbeidstakeren har fått nytt arbeid før vedkommende er tilstått A-trygd. 3.3 Førtidspensjon (bedriftsbaserte) og AFP Førtidspensjon, avtalt mellom bedriften og den ansatte, må være et ledd i en reell bemanningsreduksjon for at sluttvederlag skal kunne innvilges. Sluttvederlag ytes ikke til arbeidstakere som tar ut AFP-hel eller delpensjon (AFP). Den som i løpet av de tre siste år - umiddelbart før sluttdato - har mottatt sluttvederlag helt eller redusert, får ikke AFPtillegg. I tilfeller der AFP inklusive AFP-tillegget er blitt utbetalt i påvente av uføretrygd, mister arbeidstakeren som hovedregel retten til senere å ta ut sluttvederlag. Om AFP-tillegget ikke er utbetalt i mer enn 6 måneder, kan retten til sluttvederlag gjenopprettes ved at utbetalt AFP-tillegg tilbakebetales. 3.4 Dødsfall og sluttvederlag Sluttvederlag er ingen dødsrisikoforsikring. Det ytes derfor aldri sluttvederlag om det ikke før dødsfallet forelå en oppsigelse, eller at arbeidstakeren var sykmeldt som følge av kronisk sykdom, slik at det kan konstateres rett til sluttvederlag på sluttdato- jfr. kap. 3.7, men vedkommende dør før sluttvederlaget er utbetalt. Krav om sluttvederlag må være fremmet før dødsfallet. 3.5 Nye eiere - om høvelig arbeid og bibehold av opptjente rettigheter Om en arbeidstaker som mister arbeidet - jfr. pkt tilbys annet høvelig arbeid i bedriften eller i samme konsern som bedriften inngår i eller hos nye eiere, tilstås det ikke sluttvederlag. Blir det driftsstans i forbindelse med et eierskifte mv., skal arbeidstaker likevel innvilges sluttvederlag om det går mer enn 3 måneder før vedkommende har fått ny ansettelse/reansettelse. Ved vurderingen av spørsmålet om arbeidstakeren skal ansees å ha fått høvelig arbeid, skal det legges vekt på at hensikten med sluttvederlagsordningen er å yte vederlag til arbeids- takere som mister sin arbeidsplass. Arbeidstakere som i realiteten fortsetter sitt gamle arbeid, vil vanligvis ikke ha krav på sluttvederlag. Det samme gjelder om arbeidstakeren selv overtar hele eller deler av bedriften, slik at vedkommende i 13

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE. Overenskomst. Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening.

OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE. Overenskomst. Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. NR. 5 OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE 2010 2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer