ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli Personaltjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten"

Transkript

1 ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten

2 Personaltjenesten

3 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer og reiseregulativ IV Verne- og arbeidsmiljø V Ferie, permisjoner og sykefravær VI Arbeidstid og arbeidstidsordninger VII Medbestemmelse og medinnflytelse

4 INNLEDNING. Arbeidsgiverhåndboka er en videreføring av håndbok for lønns- og personalansvarlige i Steinkjer kommune, og er i tillegg til at den er revidert også lagt på en ny lest. Håndbokas intensjon var tidligere å gi retningslinjer for ledere med lønns og/eller personalansvar. Den nye utgaven har i større grad fokus rettet mot det å være arbeidsgiver. Håndboka gir ikke uttømmende opplysninger innenfor alle tema. Det er derfor vist til lov, avtale og reglement. Håndboka er imidlertid ment å avklare oppgave- og ansvarsdeling innenfor arbeidsgiverområdet, samt å gi retningslinjer for å sikre en mest mulig ensartet praksis innenfor dette området i kommunen. Håndboka vil søkes ajourført fortløpende. Ny eller vesentlig endret tekst er skrevet med rødt og i kursiv (skråtekst).

5 KAP I ARBEIDSGIVERROLLEN 1. ARBEIDSGIVERROLLEN 1.1. Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Fra personalpolitikk til arbeidsgiverpolitikk Organisering av arbeidsgiverfunksjonene - adm. delegeringssystem Styringsrett og -plikt Medbestemmelse og medinnflytelse Forventninger fra arbeidstakere og tillitsvalgte 1.3. Lov- og avtaleverk, intensjoner 1.4. Framtidig arbeidsgiverpolitikk Strategier på lokalt nivå KAP. II REKRUTTERING, INTRODUKSJON OG AVVIKLING 2. ANSETTELSE 2.0. Lov-, avtale- og reglementshenvisninger 2.1. Personalplaner 2.2. Opprettede stillinger 2.3. Budsjetterte stillinger 2.4. Innrapportering av personalbehov Inndragning av stillinger Omgjøring av stillinger Stillingsutvidelse for deltidsansatte 2.5. Kunngjøring 2.6. Ansettelsesmyndighet 2.7. Midlertidig tilsetting Tidsrammer Formalkrav Hjemmel for midlertidighet 2.8. Sysselsettingstiltak Vikariater Andre ekstraordinære inntak Opphør av sysselsettingsavtaler Refusjonskrav Forholdet til arbeidstakerorganisasjonene 2.9. Praksisarbeid 2.10 Slektskapsforhold 3. INTRODUKSJON 3.0. Lov-, avtale- og reglementshenvisninger 3.1. Personaltjenesten sitt introduksjonsansvar 3.2. Arbeidsplassens introduksjonsansvar 4. OPPSIGELSE - OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD 4.0. Lov, avtale og reglementshenvisninger 4.1. Oppsigelsesmyndighet 4.2. Oppsigelsesfrister 4.3 Oppsigelse helsemessige forhold 4.4. Opphør av midlertidige arbeidsforhold

6 4.5. Prøvetid 4.6. Sluttmelding 4.7. Sluttattest 4.8. Innlevering av utstyr m.m. KAP. III LØNN, PENSJON, FORSIKRINGER OG REISEREGULATIV 5. LØNNSUTBETALING 5.0. Lov-, avtale- og reglementshenvisninger 5.1. Lønn til fast ansatte 5.2. Lønn til vikarer/ekstrahjelp 5.3. Faste lønnstillegg 5.4. Time baserte tillegg 5.5. Overtidstillegg 5.6. Sykelønn Sykelønn for fast ansatte Sykelønn for timelønte 5.7. Svangerskapspenger 5.8. Opphør av lønn 5.9. Lønnsendringer Lønnsforskudd For mye utbetalt lønn Lønnsansiennitet Fastsetting av lønnsansiennitet Omregning av lønnsansiennitet lærlingtjeneste 6. PENSJONSMEDLEMSKAP 6.0. Lov-, avtale og reglementshenvisninger 6.1. Pensjonsmedlemskap for faste tilsatte Pensjonsmedlemskap ved permisjon 6.2. Pensjonsmedlemskap for timelønte 6.3. Søknad om alderspensjon 6.4. Søknad om avtalefestet pensjon 6.5. Søknad om uførepensjon 7. FORSIKRINGER 7.0. Lov-, avtale og reglementshenvisninger 7.1. Gruppelivsforsikring 7.2. Ulykkesforsikring 8. REISEREGULATIV M.M Lov-, avtale og reglementshenvisninger 8.1. Kjøreregninger 8.2. Kostgodtgjøring 8.3. Nattillegg 8.4. Utlegg 8.5. Forskudd 8.6. Framsending av reiseregning 8.7. Gjeldende reiseregulativ

7 KAP. IV VERNE- OG ARBEIDSMILJØ 9. VERNEOMBUDSTJENESTEN 9.0. Lov-, avtale- og reglementshenvisninger 9.1. Verneombud 9.2. Verneområder 9.3. Hovedverneombudet 9.4. Databriller 10. AKAN Lov-, avtale og reglementshenvisninger AKAN-opplegget Særlige plikter for arbeidsleder 11. ARBEIDSULYKKER Lov-, avtale- og reglementshenvisninger Samarbeid med verneombudstjenesten Melding om skade Rapporteringspliktige skader Ikke rapporteringspliktige skader Registreringsskjema Rapportering Arbeidsulykker som har voldt død eller alvorlig skade 11.3 Forhold ved nestenulykker 11.4 Skademelding til forsikringsselskap 11.5 Dekning av egenandeler 11.6 Ødelagt privat utstyr og klær KAP. V FERIE, PERMISJON, SYKEFRAVÆR OG VELFERDSTILTAK 12. FERIE Lov-, avtale- og reglementshenvisninger Ferieplaner Feriepengeoppgjør trekk for ferie Feriepenger til timelønte Fastsetting av ferie Redusert ferie Forskyving av ferie Ferie ved delvis sykemelding 13. PERMISJONER Lov, avtale- og reglementshenvisninger Permisjonsmyndighet Kurs i regi av arbeidstakerorganisasjonene Svangerskapspermisjoner 13.4 Tidskonto fleksibelt uttak av fødsels og adopsjonspermisjon Velferdspermisjoner Permisjon barn til lege Eksamen

8 14. SYKEFRAVÆR Lov-, avtale og reglementshenvisninger Egenmelding Sykefravær med legemelding Langtidsfravær Opphør av sykelønn Fraværsregistrering 15. VELFERDSTILTAK Lov, avtale og reglementshenvisninger Seniorpolitikk Seniorpolitiske tiltak Kompensasjon for kostnader knyttet til seniorpolitiske tiltak KAP. VI ARBEIDSTID OG ARBEIDSTIDSORDNINGER 16. GENERELT Lov, avtale og reglementshenvisninger Ukentlig arbeidstid - flere stillinger 17. FLEKSITIDSORDNINGEN Lov, avtale og reglementshenvisninger Omfang Avspaseringsregnskap Avspasering i fleksitidsordningen Avspasering av annen mertid Avspasering i mellomjula 18. OVERTID Lov-, avtale- og reglementshenvisninger Hjemmel for overtid Mertid/overtid for deltidsansatte 19. ARBEIDSTID VED REISER, MØTER KURS M.M Lov-, avtale- og reglementshenvisninger Møter, konferanser, kurs m.v Reiser i forbindelse med ordinært arbeid KAP. VII MEDBESTEMMELSE OG MEDINNFLYTELSE 20. FORHOLDET TIL TILLITSVALGTE 20.0 Lov, avtale og reglementshenvisninger Tillitsvalgtordningen 20.2 Orientering m.v. om planlagte/forestående endringer Plasstillitsvalgte - lønnet permisjon under opplæring Plasstillitsvalgte - møter i arbeidstida

9 KAPITTEL I ARBEIDSGIVERROLLEN 1. ARBEIDSGIVERROLLEN 1.1.Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Steinkjer kommune har utarbeidet et arbeidsgiverpolitisk dokument, datert april Innledning Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for i forhold til medarbeiderne. Dette kommer til uttrykk både gjennom utforming av overordnede arbeidsgiverpolitiske prinsipper og ledelsens praktisering av disse prinsippene. Grunnlaget for Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitikk er at alle handlinger og tjenester utføres for kommunens innbyggere. Arbeidsgiverpolitikkens verdigrunnlag bygger på: Helhetsforståelse og lagfølelse Tillit til og tro på kommunens medarbeidere Likestilling mellom kvinner og menn Vekt på læring og utvikling Mot til å gjøre forandringer Overordnet mål med arbeidsgiverpolitikken Steinkjer Kommunes arbeidsgiverpolitikk har til hensikt å frigjøre og styre den menneskelige energien i organisasjonen, slik at kommunen utvikler og utøver riktige tjenester med høy kvalitet gjennom tilfredse medarbeidere og effektiv ressursbruk. Steinkjer kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. Steinkjer kommune har utarbeidet et arbeidsgiverpolitisk dokument Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune, vedtatt av formannskapet Arbeidsgiverpolitikk og organisasjonskultur Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitikk skal avspeile en sunn, inkluderende organisasjonskultur der den enkelte ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt. For kommunen som arbeidsgiver er det et viktig poeng at alle ansatte blir enkeltindivider i et fellesskap, som arbeider mot samme felles mål; effektiv tjenesteyting for kommunens innbyggere. En god organisasjonskultur skal være helse- og trivselsfremmende, bidra til at den enkelte arbeidstaker blir sett og inkludert, at den enkelte tar ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, og at en utvikler tilhørighet og lagfølelse. Kommunens arbeidsgiverpolitikk og de som utøver denne har et særskilt ansvar for at kulturen på arbeidsplassen inspirerer til utvikling og positiv endring.

10 Utfordringer for kommunesektoren som påvirker arbeidsgiverpolitikken Kommune-Norge står i dag overfor store krav til endring og omstilling. Det gjelder spesielt to forhold: Kommunenes roller og oppgaver utfordres gjennom økte krav til effektivisering. Dette skjer samtidig som befolkningens forventninger til kvalitet på tjenestene, grad av valgfrihet og brukermedvirkning øker. Det blir dermed en arbeidsgiverpolitisk utfordring å ivareta bred medvirkning, medbestemmelse og medeierskap på en god måte i endrings- og effektiviseringsprosesser. Det andre er at kommunene utfordres gjennom økt konkurranse fra privat sektor. Dette kommer til uttrykk gjennom diskusjoner om hvorvidt private aktører kan produsere tjenester på vegne av kommunene mer effektivt enn kommunene greier selv. Det er en arbeidsgiverpolitisk utfordring å finne strategier for å kunne konkurrere med privat sektor om bl.a. lønn, kompetanse og det å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft. Den offentlige sammenheng Effektivisering og konkurranse skal utøves innenfor en offentlig sammenheng som er noe annerledes enn den virkeligheten private virksomheter opererer i. Målene i kommunal virksomhet er i like stor grad knyttet til velferd, sosial likhet og rettferdighet som til økonomiske størrelser. Målene skal utformes og nås gjennom til dels tidkrevende demokratiske prosesser der mange interessegrupper er involvert. Kommunal sektor har også mindre handlingsrom enn privat sektor fordi rammebetingelsene i stor grad er fastlagt gjennom bevilgninger, lover og regelverk. Det er en stor utfordring å utøve en fleksibel arbeidsgiverpolitikk i forhold til de omstillinger som kreves samtidig som offentlig sektors spesielle hensyn ivaretas 1.2.Fra personalpolitikk til arbeidsgiverpolitikk Organisering av arbeidsgiverfunksjonene - administrativt delegeringssystem. Den interne administrative ansvars- og arbeidsdelingen i arbeidsgiversaker springer ut av den myndigheten som er tillagt rådmannen. Linjeledelsen har det hele og fulle personalansvaret, noe som innebærer ansvaret for all løpende kommunikasjon og samtale med personalet som gruppe og med den enkelte medarbeider. Dette gjelder også for «kompliserte» personalsaker. Linjelederen benytter personaltjenesten som «konsulent», bisitter og støttespiller i slike sammenhenger. Linjelederen står ansvarlig for å ta beslutninger i personalsaker i tråd med delegert myndighet. Personaltjenesten er først og fremst et serviceorgan for kommunens ledere med personalansvar. Dette innebærer ansvaret som koordinator, inspirator, pådriver og konsulent i arbeidet med å utvikle kommunens arbeidsgiverpolitikk. Personaltjenesten er rådmannens forlengede arm i arbeidet med å forbedre kommunens indre organisasjon Styringsrett og -plikt. Som produsent og forvalter av samfunnsgoder og som utøver av forvaltningsmyndighet har kommunen en klar styringsplikt. Samtidig har kommunen styringsrett over ressursene,

11 herunder også kommunens tilsatte, i form av retten til å lede og organisere virksomheten, tilsette og si opp folk samt fordele arbeidsoppgaver. Styringsretten innebærer at det er arbeidsgiveren alene som bestemmer over forhold som ikke er regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsavtaler eller er begrenset i lover og forskrifter. I denne sammenheng kan det være på sin plass å minne om det prinsipielt viktige skillet mellom forhandlinger og drøftinger. I forhandlinger opptrer arbeidsgiver og tilsattes organisasjoner som formelt og juridisk likeverdige parter. Oppnås det ikke enighet lokalt, finnes det ankeorganer. Ved drøftinger tas de tilsattes organisasjoner med på råd, men det er fortsatt arbeidsgivers hele og fulle styringsrett som gjelder. I lov- og avtaleverket eksisterer det svært få forhandlingshjemler, men desto flere drøftingsbestemmelser. Det er viktig at arbeidsgiver er klar på dette viktige skillet Medbestemmelse og medinnflytelse. De tilsatte har en lovfestet rett til medbestemmelse i spørsmål som angår dem i deres arbeidssituasjon. Medbestemmelsesretten modifiserer derfor styringsretten i «interne» sakstyper. I andre spørsmål skal de tilsatte derimot ikke ha noen form for fortrinn i forhold til kommunens øvrige innbyggere. Medbestemmelse er formell rett for de tilsattes organisasjoner til å delta i beslutningsprosessene i aktuelle saker. Tilsattes medbestemmelsesrett er nedfelt i kommuneloven og hovedavtalen. Den formelle medbestemmelsesretten gjelder i hovedsak følgende: arbeidstakernes representasjon i partsammensatte utvalg møte- og talerett i enkelte organer/gitte situasjoner lokal forhandlingsrett i henhold til lover og avtaler Medinnflytelse brukes som begrep på de tilsattes mer uformelle, men likevel reelle deltakelse i behandlingen av aktuelle saker, herunder også interne utviklingsprosesser på alle nivåer i kommunen. Medinnflytelse er ikke betinget av eller forbeholdt organisasjonene og de tillitsvalgte. Det kan ofte være den enkelte tilsatte, gjennom sine personlige egenskaper, erfaring og kunnskaper som kan øve innflytelse Forventninger fra arbeidstakere og tillitsvalgte. De tilsattes forventninger til sin nærmeste leder, til sin arbeidsleder, kan være følgende: Still krav til meg! Gi meg armslag! Bry deg om det jeg driver med! Gi meg «oppbacking» når jeg trenger det! Vær ærlig og rettferdig når du bedømmer min innsats!

12 Dette kan også være den underordnede leders forventninger til sin overordnede leder. Utsagnene representerer et positivt menneskesyn. De utgjør rammebetingelsene for at menneskelig energi kan frigjøres. Dette kan vi kontrollere ved å se på hvilke grunnleggende menneskelige behov som tilfredsstilles gjennom en slik praksis/atferd: å bli tatt på alvor som menneske å bli gitt tillit og derigjennom oppleve egenkontroll og mestring å oppleve selvbekreftelse ved å bli «sett» å oppleve støtte når det trengs å oppleve trygghet i arbeidssituasjonen Noen vil kanskje hevde at mange tilsatte faktisk ikke ønsker å bli stilt krav til. Angsten for ikke å oppleve mestring kan være så sterk at behovet for å bli tatt på alvor som menneske ubevisst skyves i bakgrunnen. Det trenger likevel ikke å bety annet enn at utsagnene må sees i sammenheng som en helhet, og at de ansatte må behandles som enkeltindivider. Når det gjelder de tillitsvalgtes forventninger kan følgende forhold som har betydning nevnes: åpen kommunikasjon samarbeidsvilje (felles språk) forutsigbarhet (trygghet, likebehandling) klarhet og integritet faglighet (kunnskap) Utfordringen blir hvordan arbeidsgiver oppfyller disse forventningene i konkret handling. 1.3 Lov- og avtaleverk, intensjoner Kommunen må skaffe seg detaljert lov- og avtalekompetanse. Men en leder trenger ikke denne detaljerte kompetansen for å være en god arbeidsgiverrepresentant. En god arbeidsgiverrepresentant må imidlertid ha tankene og intensjonene bak lov- og avtaleverket under huden. Arbeidsgiver må sette dagsorden. I forholdet til tillitsvalgt er det viktig at vi ikke blir konfliktorientert, men utviklingsorientert. Det er viktig å finne fram til det problemet som skal løses. Saklig enighet eller uenighet kan dermed etableres. I en slik situasjon er det arbeidsgiver som legger premissene for problemløsning. Viktige arbeidsgiverholdninger er følgende: Respekter lov- og avtaleverket, men dyrk det ikke! En slik holdning forhindrer de «dumme» diskusjonene/konfliktene på feil tema, og åpner for målbevissthet og reell problemløsning fra arbeidsgivers side. Detaljorientering må balanseres med helhetsperspektiv, og kunnskap må balanseres med klokskap. Lov- og avtaleverket utgjør et relativt stivt og statisk rammeverktøy og representerer ingen drivkraft i seg selv. Initiativ og tydelige ledelsesholdninger må arbeidsgiver selv utvikle.

13 KAPITTEL II 2. REKRUTTERING, INTRODUKSJON OG AVVIKLING. ANSETTELSE Lov, avtale- og reglementshenvisninger. Arbeidsmiljølovens kap. 14 Likestillingslovens 4, Forvaltningslovens 3, Forskrift til forvaltningsloven vedr. partsrettigheter i ansettelsessaker, Hovedavtalen del B 3 og 4, Hovedtariffavtalen kap. 1 2, Delegasjonsreglement for Steinkjer kommune 2.1. Personalplaner. Ved hver avdeling skal det være utarbeidet personalplaner, som gir oversikt over antall stillingshjemler innenfor hver kategori ved hver tjenesteenhet og avdeling. Det er utarbeidet et eget skjema som kan benyttes til personalplanlegging Opprettede stillinger. Det kan ikke foretas fast tilsetting med mindre det er ledighet i stilling som er opprettet fra kommunestyrets side. Ledige lønnsmidler eller at en stilling er tatt inn i nytt budsjett, åpner i seg selv ikke adgang til fast ansettelse Budsjetterte stillinger. Budsjetterte stillinger er stillinger som har lønnsmessig dekning i de til en hver tid vedtatte budsjetter Innrapportering av personalbehov. Blir en stilling ledig, eller forut for kunngjøring av nyopprettet stillinger, skal personalbehovet innrapporteres til personaltjenesten på fastsatt skjema. Forslag til kunngjøringstekst vedlegges skjemaet. Avdelingen/enheten fastsetter selv hvilke ledere som er bemyndiget til å rapportere personalbehov. Behovsskjemaet legges til grunn for det videre arbeidet med ansettelse av ny medarbeider. Det er utarbeidet et eget skjema til dette bruk Inndraging av stillinger.

14 Ledere med personalansvar har til en hver tid ansvar for vurdering av behovet for den enkelte stilling innen egen avdeling/enhet. Dersom stillinger kan inndras, har leder ansvar for å gi slik melding. Dette spørsmålet skal særlig undergis en grundig behandling ved ledighet i stillinger. Kommunestyret/rådmann kan av budsjettmessige årsaker til enhver tid kreve at ledige stillinger blir stående helt eller delvis vakante Omgjøring av stillinger. Ledere med personalansvar har ansvar for til en hver tid å vurdere arbeidsoppgavene som tilligger den enkelte stilling i vedkommendes avdeling/enhet. Leder har ansvar for å gi melding til nest høyere leder i tilfelle behov for omgjøring av stillinger. Dette skal særskilt vurderes ved ledighet i stilling. Omgjøring av stillinger skal drøftes med de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene Stillingsutvidelse for deltidsansatte. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Ved ledighet i stilling skal deltidsansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. I de tilfeller det er flere interne deltidstilsatte søkere, tilsettes den som er best kvalifisert. Tidligere stillingsstørrelse er ikke avgjørende for vurderingen. Jfr. HTA kap. 1, 2, pkt.2.3. Arbeidstakeren har gjennom denne formuleringen rett til en større stilling, ev. også til å få flere deltidsstillinger. Dette forutsetter at tjenesten allikevel skal kunne ivaretas på forsvarlig måte. Den fortrinnsrett som beskrives i hovedtariffavtalen gjelder utvidelse av sitt arbeidsforhold. Dette er en rett til utvidet stilling innenfor samme nivå, det vil si nivået ufaglært for den som er ansatt som assistent eller tilsvarende, nivået faglært for den som er ansatt som fagarbeider/tilsvarende. Arbeidsmiljøloven har også beskrevet en fortrinnsrett til utvidet stilling ved ledighet ( 14-3). Den lovmessige retten begrenses til utvidelse av den stillingen en allerede har det vil si kun som barnehageassistent for den som er tilsatt i slik stilling Kunngjøring. Personaltjenesten besørger kunngjøring av ledige stillinger på bakgrunn av innrapportering av personalbehov vedlagt forslag til kunngjøringstekst. Søknadsfrister og generelle opplysninger om ledige stillinger vil i størst mulig grad bli samordnet. Ved ønske om kunngjøring i aviser/fagblad ut over TrønderAvisa og Steinkjer Avisa, må dette angis særskilt på forslag til kunngjøring. Kostnaden for slik tilleggskunngjøring må dekkes av vedkommende avdeling eller enhet Ansettelsesmyndighet. Rådmannen har tilsettingsmyndighet for alle stillinger med unntak av stilling som rådmann. Rådmannen har delegert sin ansettelsesmyndighet til personalsjef med få unntak.

15 Ansettelsesmyndighet for midlertidige inntak i inntil 6 måneder er delegert til avdelingssjef, som i stor grad har delegert videre til tjenesteenhetsledere Midlertidig tilsetting Tidsrammer. Det er ikke adgang til å skrive midlertidige arbeidsavtaler som går ut over de rammer som er nevnt under pkt Formalkrav. Det skal opprettes skriftlige arbeidsavtaler ved samtlige arbeidsforhold, uansett arbeidets varighet. I arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn 1 måned skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig, men senest 1 måned etter at arbeidsforholdet er begynt. Det presiseres at utsatt ferdigstilling av arbeidsavtale er unntak som skal ha en saklig forklaring. I arbeidsforhold av kortere varighet enn 1 måned skal det umiddelbart inngås skriftlig avtale. For deltidsansatte i kommunen som tar ekstra vakter, skal det ikke skrives arbeidsavtaler for disse vaktene. Slike vakter skal regnes som merarbeid. Annerledes blir det der arbeidstakeren midlertidig fungerer i en annen stilling, eksempelvis under lengre sykefravær og/eller lengre permisjon. Da skrives egen arbeidsavtale for denne ansettelsen. Kopi av alle midlertidige arbeidsavtaler skal oppbevares på den enkelte arbeidsplass. Det er utarbeidet egne skjema til dette bruk Hjemmel for midlertidighet. Midlertidig tilsetting er kun tillatt når arbeidets karakter tilsier det, og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, samt ved praksisarbeid, vikariat eller ved ekstraordinære sysselsettingstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. Midlertidig tilsetting kan i utgangspunktet fritt nyttes ved reelle vikariater Sysselsettingstiltak Vikariater. Det er tillatt å nytte arbeidstakere med tilskudd fra NAV arbeid til vikariater. NAV arbeids praksis på området er i tilfelle å yte tilskudd i 2/3 av perioden. Det kan etter særskilt avtale med NAV arbeid etableres ordning med utdanningsvikar Andre ekstraordinære inntak. Det er ikke adgang til iverksetting av andre ekstraordinære sysselsettingsinntak som ikke kommer inn under pkt , med mindre dette er avklart med personaltjenesten.

16 Opphør av sysselsettingsavtaler. Sysselsettingsarbeidet skal opphøre ved arbeidsavtalens utløp. Det er ikke adgang til å la arbeidstakere som har gått på tilskuddsordning fra NAV arbeid/ekstraordinære sysselsettingstiltak å stå i arbeid etter avtalens utløp. Unntak i denne forbindelse er klare sykevikariater Refusjonskrav. Tilsagn om lønns og/eller driftstilskudd sendes avdelingen eller enheten. Avdelingen/enheten skal selv sende refusjonskrav til NAV arbeid. Kopi av refusjonskravet sendes til tjenesteenhet økonomi og revisjonen Forholdet til arbeidstakerorganisasjonene Det foreligger en egen forskrift vedrørende arbeidsmarkedstiltak. Forskriftens 5 omhandler sysselsettingstiltak for langtidsledige, sysselsettingstiltak for yrkeshemmede eller vikarplass. Dersom det iverksettes sysselsettingstiltak for langtidsledige, skal det opprettes en styringsgruppe for tiltaket. Denne styringsgruppa skal ha representanter for arbeidsgiver, NAV og arbeidstakerorganisasjonene, og alle tiltak forutsetter konsensus i gruppa. Forskriften beskriver ingen drøftingsplikt vedrørende sysselsettingstiltak for yrkeshemmede og vikarplass, eller tidsbegrenset lønnstilskudd i henhold til forskriftens 3. Dette følger heller ikke formelt av hovedavtalen. Arbeidsgiver skal allikevel snarest orientere de tillitsvalgte om nyansettelser (også hvem som ansettes midlertidig på tiltak), jfr del B 3-1 g). Selv om det ikke foreligger noen plikt, bør vedkommende leder informere og eventuelt også drøfte slike inntak med de aktuelle tillitsvalgte Praksisarbeid. Avdelingene/enhetene kan selv inngå avtaler med NAV arbeid om inntak av praksisplassdeltakere. Praksisplassdeltakerne skal ikke ha lønn fra Steinkjer kommune, men oppebærer dagpenger fra NAV arbeid. Praksisplass er en læreplass. Vedkommende skal ikke nyttes til selvstendig arbeid. Opprettelse av praksisplass skal godkjennes av de aktuelle tillitsvalgte Slektskapsforhold. Ansettelse av personer i nært slektskapsforhold bør unngås på samme arbeidsplass og skal unngås i forhold til direkte overordnet/underordnet med mindre ansettelsesmyndigheten vedtar noe annet. Dette skal i tilfelle vurderes særskilt. Som nært slektskapsforhold regnes ektefelle/samboer eller familie i rett oppadstigende eller nedadstigende linje. Forståelse av samme arbeidsplass beskrives med følgende eksempler: samme avgrensede fysiske arbeidsplass hvor arbeidstakerne daglig omgås hverandre. Innenfor tjenesteenhet Boliger nord vil Trøa og Slalåmsvingen 35 eller 55 normalt ikke

17 oppfattes som samme arbeidsplass. arbeidsplass hvor arbeidstakere med felles oppgaver arbeider under samme leder, eller arbeidsplass hvor arbeidstakerne er gjensidig avhengig av hverandre, f. eks. at de er en del av samme turnus, samme ferieplan m.v. Dette punkt regulerer framtidige ansettelser og overføringer, og berører ikke eksisterende arbeidsforhold.

18 3. INTRODUKSJON Lov -, avtale, og reglementshenvisninger. eget introduksjonsprogram for Steinkjer kommune Personaltjenestens introduksjonsansvar. Personaltjenesten tilskriver nyansatte, med kopi til vedkommende avdeling/tjenesteenhet. Den som bekrefter at vedkommende tar stillingen, får et velkomstskriv fra personaltjenesten. Følgende vedlegges skrivet: Kommunenål, Permisjonsreglement, Arbeidstakerhåndboka, oversikt over verneområder/ -ombud, oversikt over arbeidstakerorganisasjoner heftet velkommen til Steinkjer Vedkommende bes avtale tiltredelse med ansvarlig leder i vedkommende avdeling/enhet Arbeidsplassens introduksjonsansvar. Avdelingen/enheten har ansvar for mottak av nye arbeidstakere, herunder forberedelse mottak, omvisning på arbeidsplassen, presentasjon for kolleger, orientering om stillingens arbeids og ansvarsområde, orientering om tjenesterutiner, herunder eventuelle turnusordninger eller fleksitid Det vises for øvrig til kommunens introduksjonsprogram.

19 4. OPPSIGELSE - OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD Lov-, avtale- og reglementshenvisninger. Arbeidsmiljølovens kap. 15, Forvaltningslovens 16, HTA kap. 1 3, Ansettelses- og arbeidsreglementets 15, Introduksjonsprogram for nye ansatte, arbeidsgiverdelens pkt. 3. og 3.4. Lederhåndbok for oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer 4.1. Oppsigelsesmyndighet Oppsigelsesmyndighet er tillagt rådmannen. Oppsigelsesmyndigheten er for de fleste stillingers vedkommende delegert videre til personalsjef Oppsigelsesfrister Ved midlertidige arbeidsavtaler utløper arbeidsforholdet ved avtaleperiodens utløp. Ved prøvetid er oppsigelsesfristen 14 dager. Ved midlertidige ansettelser i inntil 2 måneder er oppsigelsesfristen 14 dager. I engasjementer, vikariater og prosjekter for øvrig er oppsigelsesfristen 1 mnd. For fast ansatte med utstått prøvetid er oppsigelsesfristen 3 mndr., jfr. dog forlenget oppsigelsestid ved oppsigelse fra kommunen for arbeidstakere over 50 år, jfr. arbeidsmiljølovens Kommunen kan fravike oppsigelsesfristene ved oppsigelse fra arbeidstaker, dersom tjenesten kan ivaretas på en tilfredsstillende måte Oppsigelse helsemessige forhold Dersom arbeidstakeren har vært arbeidsufør i 2 år (sykelønnsåret og 1 år rehabilitering/attføring), og fortsatt ikke kan gjenoppta arbeidet, skal arbeidsforholdet normalt avvikles. Dersom arbeidstakeren innvilges uførepensjon i Folketrygda, vil arbeidsforholdet kunne avvikles før denne tid. Folketrygda vil først gi uførepensjon når arbeidstakeren anses ufør til alt arbeid - ikke bare vedkommendes stilling. Sak vedrørende avvikling av arbeidsforholdet kjøres selv om arbeidstakeren innvilges midlertidig uførepensjon. Arbeidstakere plikter å informere arbeidsgiver dersom vedkommende innvilges uførepensjon/midlertidig uførepensjon i Folketrygda. Dersom arbeidstakeren selv sier opp arbeidsforholdet, vil arbeidstakeren ha fortrinnsrett til ny tilsetting i kommunen i 1 år på bestemte vilkår, jfr. lederhåndboka pkt. 6. Arbeidsgiver kan allikevel ikke be arbeidstakeren om å si opp stillingen.

20 Arbeidsgivers oppsigelse initieres fra nærmeste overordnede ved framsending av egen sak. Leder skal i denne forbindelse legge ved nødvendig dokumentasjon som viser hvordan arbeidstakeren er fulgt opp i forhold til de helseproblemer vedkommende har. I denne forbindelse skal skjemaet "Sjekkliste vedrørende opphør av ansettelsesforhold" benyttes. Det vises til Lederhåndbok for oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer, pkt. 6 - Avslutning av arbeidsforholdet Opphør av midlertidige arbeidsforhold. En arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i mer enn 1 år, har krav på skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden senest 1 måned før fratredelsestidspunktet (gjelder ikke ved arbeidsmarkedstiltak). Arbeidstakere med kortere midlertidig ansettelse enn 1 år orienteres om opphør av arbeidet kort tid før avtaleperiodens utløp selv om dette formelt sett ikke er påkrevd. Et slikt varsel er ikke å betrakte som oppsigelse. Selve oppsigelsen ligger i den midlertidige arbeidsavtalen som definerer både ansettelse (startdato)og oppsigelse (siste arbeidsdag) av arbeidsforholdet Prøvetid. Nyansatte i kommunen gis som regel 6 måneders prøvetid. Denne tiden er delvis læretid. Dersom arbeidstakeren ikke kommer inn i arbeidet på en tilfredsstillende måte, skal arbeidstakeren gis tilbakemelding om dette. Eventuelle feil skal rettes, og arbeidstakeren skal gis klar orientering om hvilke krav som settes til arbeidets utførelse. Dersom arbeidet blir så mangelfullt utført at det vil kunne være aktuelt med opphør av arbeidsforholdet, skal slik tilbakemelding/rettledning gis skriftlig. Dersom det er aktuelt med vurdering av opphør av arbeidsforholdet, skal personaltjenesten gis melding om dette senest 5 måneder etter arbeidets start. Det skal i alle faser av en slik tilbakemeldingsprosess føres referat fra arbeidsleders side. Referatet skal være arbeidsleders oppfatning av arbeidstakerens evne og vilje til å mestre arbeidet. Det vises spesielt til de skjema som er utarbeidet for oppfølgingssamtale etter henholdsvis 2 og 5 måneder, jfr. introduksjonsprogrammet. Arbeidstakeren skal ha kopi av slike referat/samtaler, bla. fordi dette skal gi nødvendig anvisning på krav til endring eller mestring Sluttmelding Sluttmelding gis til lønningskontoret (opphør av lønn, jfr. lønnsmeldingsskjema) med kopi til personaltjenesten. Når ansatte i Rådhuset slutter, skal kommunens informasjonstjeneste orienteres. Dette ansvaret tilligger lønnsanvisningsmyndigheten. Når ansatte i Rådhuset slutter, og vedkommende har hatt PC, skal tjenesteenhet IKT orienteres slik at opprydding på PC-en kan gjennomføres eller kontrolleres. Dette ansvaret tilligger lønnsanvisningsmyndigheten.

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL RETNINGSLINJER FOR TJENESTEENHETSLEDERE OG KONTAKTPERSONER Revidert okt.2003 Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen INNHOLD: 1. HOVEDMÅLSETTING 3 1.1 INTRODUKSJON

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE!

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE! INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE! Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen Innhold: Revidert okt. 2003

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer