rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen"

Transkript

1 rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

2 Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Forfattere Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Publisert av : Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen NO-0403 Norway Tel: Design: Per Kristian Svendsen Layout: Grete Søimer Forsideillustrasjon: Trykk: Nordberg Trykk AS Opplag: 500 Bestilling: Fax: Tel: ISSN: ISBN: trykt utgave ISBN: elektronisk utgave

3 Forord Det er med stor glede Folkehelseinstituttets Divisjon for psykisk helse presenterer rapporten Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser. Behovet for en slik rapport er stort. Epidemiologisk forskning har vist at psykiske lidelser er en undervurdert risikofaktor for uførepensjonering. Tilstrømningen til uførepensjon er større enn befolkningsaldring skulle tilsi. Det er derfor et stort behov for forskning omkring årsaker til uførepensjonering. Denne rapporten tar utgangspunkt i diagnoser som uførepensjon er gitt for i perioden 1992 til Datamaterialet består av alle tildelinger av uførepensjon i denne perioden. Rapporten viser at andelen som uførepensjoneres for en psykisk lidelse har økt fra 1992 til Psykiske lidelser er den nest hyppigste diagnose ved tildeling av uførepensjon etter muskel- og skjelettlidelser. Men tildeling av uførepensjon for psykiske lidelser skjer ved yngre alder enn for andre diagnoser, og derved medfører uførepensjonering for psykiske lidelser flere tapte arbeidsår enn noen annen diagnosegruppe. Johannes Wiik fortjener en stor takk for initiering og oppfølging av dette prosjektet, og Cathrine Storeng Ikhsani har vært en viktig administrativ støtteperson. Viktige fagfellevurderinger er levert av Erik Nord, Bjørgulf Claussen (Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Universitetet i Oslo), John Gunnar Mæland (Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen) og Simon Øverland (HEMIL senteret, Universitetet i Bergen). Deler av arbeidet med prosjektet er gjennomført ved HEMIL senteret, Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen bidro med infrastruktur og praktisk tilrettelegging for prosjektet. Data ble levert av Statistisk Sentralbyrå. Ann Kristin Knudsen utførte analyser for denne rapporten, og Arnstein Mykletun hadde det overordnede ansvaret for rapporten. Arne Holte Professor dr. philos. Divisjonsdirektør

4 Innhold Forord...3 Sammendrag...5 Innledning...5 Metode...5 Resultater...5 Konklusjon...5 Innledning...6 Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen...6 Økning i andelen uførepensjonister...6 Helse som årsak til uførepensjon...6 Uførepensjonering for psykiske lidelser...7 Underbehandling av psykiske lidelser før uførepensjonering...7 Tapte arbeidsår og psykiske lidelser...7 Problemstillinger i prosjektet...7 Materiale og metode...8 Datagrunnlag...8 Alder...8 Analyseperiode...8 Forløpsvariabler...8 Diagnoser...9 Statiske analyser...9 Resultater Har vi sett en absolutt økning i uførepensjonering og insidens for psykiske lidelser i perioden 1992 til 2003? Har det skjedd en endring i andelen nye uførepensjoner innvilget for psykiske lidelser i perioden ? Hvilke psykiske lidelser ble uførepensjon innvilget for? Tapte arbeidsår Diskusjon Oppsummering av resultater Tolkning av resultatene: Gjenspeiler den økte andelen uførepensjonering på grunn av psykiske lidelser en generell økning i forekomst av psykiske lidelser blant befolkningen? Primærdiagnose som årsak til uførepensjonering Psykiske lidelser er underestimert som årsak til uførepensjonering Styrker og svakheter ved studien Er resultatene nye? Hvilken betydning har disse resultatene? Referanser Appendix Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

5 Sammendrag Innledning Mer enn hver tiende person i arbeidsfør alder i Norge mottar uførepensjon, og denne andelen har de siste årene vært økende, som i de fleste andre OECD medlemsland. Kostnaden av utbetalte ytelser til uførepensjon i Norge overstiger 41 milliarder kroner årlig. Som i andre land, er psykiske lidelser blant de vanligste diagnosene for tildeling av uførepensjon. I denne studien ser vi på om det har funnet sted en økning i andelen som mottar uførepensjon for en psykisk lidelse i perioden fra 1992 til Videre sammenligner vi antall tapte arbeidsår som følge av uførepensjon gitt på bakgrunn av en psykisk lidelse med uførepensjon for andre lidelser og sykdommer. Metode Data fra FD-trygd basert på innvilgelser av uførepensjon i Norge fra 1992 til 2003 ble anvendt. Sentrale variabler var primærdiagnose for innvilgelse av uførepensjon, alder ved innvilgelse samt kjønn. Resultater I rapporten presenteres tre hovedresultater: (1) Innvilgelse av uførepensjon for psykiske lidelser har økt i forhold til andre diagnoser fra 18,2 % i 1992 til 24,4 % i Økningen har funnet sted i alle aldersgrupper, men har vært sterkest i den yngre delen av befolkningen. (2) Uførepensjon for psykiske lidelser har vært innvilget ved yngre alder (46,0 år) enn for muskelog skjelettlidelser (54,9 år) og andre sykdommer (53,4 år). (3) Ved oppfølgingens slutt var psykiske lidelser den nest største diagnosegruppen innen uførepensjonering etter muskelog skjelettlidelser. Dersom alder ved innvilgelse legges til grunn, tyder resultatene på at uførepensjonering på grunn av psykiske lidelser medfører flest tapte arbeidsår. Konklusjon Uførepensjonering for psykiske lidelser er blitt mer vanlig, skjer ved yngre alder og forårsaker dermed flere tapte arbeidsår enn noen andre diagnosegrupper. Økningen kan skyldes en økt forekomst av psykiske lidelser i samfunnet. Andre mulige forklaringer er at psykiske lidelser i større grad enn tidligere er akseptert som årsak til nedsatt arbeidsevne, samt at endringer i arbeidslivet kan ha gitt en redusert mulighet for arbeidsdeltakelse for personer med psykiske lidelser. Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 5

6 Innledning Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen Halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og en tredjedel vil tilfredsstille de diagnostiske kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år (1). De hyppigst forekommende psykiske lidelsene er angstlidelser, affektlive lidelser (herunder depresjon), og avhengighetslidelser (1, 2). Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjennom sin Global Burden of Disease studie beregnet at depresjon vil være den diagnosen som i størst grad reduserer antall friske leveår i den vestlige verden, og som vil påføre samfunnet de største helsemessige kostnader i 2020 (3, 4). Resultater fra Verdens Helseundersøkelser (World Health Surveys) har vist at depresjon gir en større reduksjon i pasientenes opplevelse av fungering enn kroniske somatiske sykdommer som angina pectoris, artrose, diabetes og astma. Når depresjon opptrer samtidig med noen av disse andre sykdommene, reduseres pasientenes opplevde funksjon mer enn noen annen kombinasjon av flere slike lidelser uten depresjon (5). Psykiske lidelser utgjør med andre ord et betydelig folkehelseproblem. Økning i andelen uførepensjonister Andelen av den norske befolkningen som forlater arbeidslivet via uførepensjon har vært økende de siste tiårene. Ved utgangen av 1995 fantes det uførepensjonister i Norge. Ved årsskiftet 2004/2005 hadde dette tallet steget til vel (6), og utgjorde mer enn hver tiende person i arbeidsfør alder. En tilsvarende trend med økende andel av befolkningen på uførepensjon finner vi også i andre OECD medlemsland (7). Utgifter knyttet til uførepensjon koster det norske samfunnet over 41 milliarder i året bare i trygdeytelser (6), og det er derfor av stor samfunnsøkonomisk betydning å overvåke årsaker til arbeidsuførhet. Helse som årsak til uførepensjon Uførepensjon skal tildeles på grunnlag av en medisinsk vurdering av helsetilstand og arbeidsevne. Det stilles krav om varig nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom, skade eller lyte, og at avgjørelsen om sykdom skal gjøres på bakgrunn av vitenskapelig basert og medisinsk anerkjent praksis, i praksis ved at diagnostiske kriterier skal være tilfredsstilt, Folketrygdloven 12-6 (8). Utover gradering av uførepensjon (50 til 100%) eksisterer det ingen registrering i FD-trygd av funksjonstap, verken type, grad, vurderingsmåte eller annet. Denne rapporten kan derfor kun ta utgangspunkt i diagnose for tildeling av uførepensjon. I de fleste tilfeller er det pasientens allmennlege som gjør disse vurderingene og hjelper pasienten med å utferdige en eventuell søknad om uførepensjon. Allmennleger beskriver vurderingene av slike spørsmål som vanskelige (9), og vurderingene deres varierer betydelig (10, 11). Enkelte diagnoser kan vurderes ut fra objektive medisinske kriterier, mens andre i hovedsak beror på informasjon som gis av pasienten. I forbindelse med uførepensjon, dominerer de sistnevnte tilstandsbildet (12). Det synes også som allmennleger finner det lettere å stille diagnose enn å vurdere hvorvidt den aktuelle medisinske lidelsen medfører en varig funksjonsnedsettelse, som videre nedsetter pasienten sin arbeidsevne. Helseplager kan også bli påvirket av selve trygdingsprosessen. Resultatene fra en norsk studie indikerer at både psykiske plager og somatiske symptomer øker i omfang fram til tildeling av uførepensjon, hvorpå nivået av de samme plagene avtar i årene etter tildelingen. Studien kan ikke endelig forklare hvorfor dette skjer, men bedringen etter innvilgelse av uførepensjon kan skyldes at belastningen ved å være i en vurderingsprosess forsvinner. Forklaringer omkring økt fokus på symptomer og plager i trygdingsprosessen kan heller ikke utelukkes. Somatiske indikatorer på helse, som for eksempel blodtrykk, så imidlertid ut til å holde seg stabile i den samme perioden (13). Personer som tildeles uførepensjon har ofte mange og sammensatte plager, og denne kompleksiteten kan nødvendigvis ikke fullt gjenspeiles gjennom hvilken 6 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

7 primærdiagnose uførepensjon tildeles for. Det vil som regel også være mange mulige og komplekse bakenforliggende årsaker til enhver helseplage som uførepensjon tildeles for. Videre er det kjent at demografiske forhold som høy alder og lavt utdanningsnivå, er selvstendige risikofaktorer for uførepensjon (14), som bare delvis kan forklares med dårlig helse i disse gruppene (15). Det er betydelig variasjon i uførepensjoneringsrate mellom ulike land, og dette skyldes neppe tilsvarende forskjell i helse mellom disse landene (16). Både i Norge og andre land beskriver mange mottakere av uførepensjon sin helse og funksjon som god eller forholdsvis god (7). Oppsummert tilsier alle disse forholdene at primærdiagnosen ved tildeling av uførepensjon i de fleste tilfeller ikke representerer den hele og fulle årsak. Uførepensjonering for psykiske lidelser I internasjonal forskningslitteratur finnes det forholdsvis lite forskning omkring psykiske lidelser som årsak til uførepensjonering. I en finsk studie fra 1997 ble det rapportert at psykiske lidelser oftere var oppgitt som årsak til uførepensjonering enn kardiovaskulær sykdom og muskel- og skjelettlidelser. En sterk økning i uførepensjonerte med affektive lidelser som primærdiagnose plasserte depresjon som den vanligste enkeltdiagnosen for uførepensjon (17). Resultater fra prosjektet Social Insurance and Mental Health around Skagerrak viste moderate generelle endringer i insidens av uførepensjon utløst av psykiske diagnoser i perioden , men en klar økning i den yngste aldersgruppen (16-29 år) (18). På begynnelsen av 90-tallet ble reglene for tildeling av uførepensjon strammet inn. Det ble presisert at den medisinske tilstanden skulle være hovedårsaken til nedsatt arbeidsevne, og at uførepensjon ikke skulle innvilges på bakgrunn av sosiale og økonomiske årsaker (NOU 2000:27). Nyere epidemiologisk forskning har antydet at psykiske lidelser er undervurdert som årsak til uførepensjonering (19, 20). Underbehandling av psykiske lidelser før uførepensjonering De fleste med alvorlige psykiske lidelser (schizofreni, demens, psykisk utviklingshemming m.m.) blir behandlet i spesialisthelsetjenesten. De hyppigere forekommende psykiske lidelser, som angst og depresjon, blir derimot i stor grad behandlet av allmennleger innen fastlegeordningen, og da stort sett ved hjelp av psykofarmaka (21, 22). Internasjonale studier har vist en sterk økning i foreskrivning av psykofarmaka fra 1990 til 2003, uten at forekomsten av psykiske lidelser har endret seg (23). Forfatterne fant at økningen i behandling hovedsakelig fant sted blant pasienter som ikke tilfredsstilte diagnostiske kriterier for psykiske lidelser (23), mens meta-analyser av moderne antidepressiva har vist at disse er mer effektive sammenlignet med placebo ved alvorlig depresjon enn ved milde og moderate tilstander (24). Pasienter med psykiske lidelser blir sjeldnere tilbudt psykologiske behandlingsmetoder, selv om disse vurderes som effektive ved angst og depresjon (21). Studier tyder også på at mange med psykiske lidelser ikke søker eller får behandling, både blant voksne (25) og ungdom (26). I noen grad kan slik underbehandling være et resultat av at behandler ikke identifiserer psykiske lidelser hos pasienter med sammensatte problemer (22, 27, 28). Programmer som er rettet mot å trene allmennleger i gjenkjenning av psykiske lidelser har ikke alltid innfridd forventningene (29). Tapte arbeidsår og psykiske lidelser Psykiske lidelser debuterer ofte forholdsvis tidlig i livet (30) sammenlignet med andre sykdommer som hjertekarsykdommer og kreft. Psykiske lidelser er også en sterkere risikofaktor for uførepensjonering blant unge enn blant eldre arbeidstakere (20, 31). Dersom en blir uførepensjonert i ung alder resulterer dette nødvendigvis i et høyere antall år utenfor arbeidslivet. I denne rapporten vil vi beregne forskjeller i antall tapte arbeidsår mellom ulike diagnosegrupper uførepensjon tildeles for. Problemstillinger i prosjektet Denne rapporten er basert på data fra FD-trygd som omfatter over innvilgelser av uførepensjon i perioden 1992 til Vi vil undersøke tre forhold: 1. Er det en relativ økning i tildeling av uførepensjon for psykiske lidelser i dette tidsrommet? Trenden vil beskrives på diagnosenivå, og fordelt på alder og kjønn. 2. Skjer tildeling av uførepensjon for psykiske lidelser ved yngre alder enn for andre lidelser? Er alderen ved tildeling for psykiske lidelser synkende? 3. Hvor mange tapte arbeidsår medfører tildeling for psykiske lidelser når vi tar alder ved tildeling i betraktning? Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 7

8 Materiale og metode Datagrunnlag Denne rapporten baserer seg på data fra Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) som er forvaltet av Statistisk Sentralbyrå. Databasen ble opprettet i 2000 og inneholder registreringer tilbake til 1992 med årlig forløp hos mottakere av pensjoner, grunn- og hjelpestønader. Dataene hentes fra administrative registre i Statistisk Sentralbyrå, tidligere Aetat og tidligere Rikstrygdeverket (32, 33). Alle individer som mottar offentlige stønader og hjelpeordninger fra den norske stat er registrert i denne databasen, og registeret er således komplett for befolkningen (32). Tre av datafilene i FD-Trygd har vært relevante for denne rapporten: fil om årlig forløp for mottakere av uførepensjon (F_UFP), fil med informasjon om uførepensjon mottakeres primærdiagnose (TAB_UFP_DIAG) og fil med informasjon om individenes fødselsår og kjønn (FAAR_KJONN) (33). Datagrunnlag for undersøkelse av endring i årlig prevalens av uførepensjon er hentet fra Trygdestatisk Årbok (6) og befolkningsoversikt på SSB sine hjemmesider (www.ssb.no). Alder I følge Folketrygdlovens 12-4 må man være mellom 18 og 67 år for å få rett til uførepensjonsytelser. Det eksisterer imidlertid registreringer av tildeling av uførepensjon i FD-Trygd for individer yngre enn 18 og eldre enn 67. Vi har i denne analysen inkludert individer fra og med 16 til og med 67 år på tildelingstidspunktet siden man ved alder 16 og 17 kunne bli tildelt uførepensjon fram til Totalt n=376 individer under 16 år og over 67 år ble ekskludert fra analysen da disse ble vurdert som feilkodinger. I forhold til materialets størrelse utgjør disse en neglisjerbar feilkilde. Analyseperiode Analysene baserer seg på årlige tildelinger av uførepensjon (insidens av uførepensjon) i perioden 1992 til Vi hadde også tilgang til informasjon om tildelt uførepensjon for 2004 og 2005, men kunne ikke anvende denne informasjonen da andelen innvilgelser som stadig var uten gyldig informasjon om primærdiagnose var vesentlig høyere for 2004 og 2005 enn de forutgående årene. Dette kommer trolig av at diagnose for uførepensjon ofte registreres noe senere enn det tidspunktet hvor uførepensjonen innvilges. For å følge årlige endringer i diagnosenes relative andel hos de uførepensjonerte, gjennomsnittsalder og kjønn, ble informasjon fra hele perioden (1992 til 2003) anvendt (N= ), mens deskriptive analyser av uførepensjonering for psykiske lidelser alene og de største enkeltdiagnosene for uførepensjon ble gjort for årene 2000 til 2003 (N= ). Forut for år 2000 var stadig diagnoseklassifiseringssystemet ICD-9 i utstrakt bruk, mens diagnoser i perioden 2000 til 2003 i overveiende grad er basert på diagnoser i klassifiseringssystemet ICD-10. For deskriptive analyser av diagnosefordeling for 2000 til 2003 ble kun uførepensjon tildelt for ICD-10 diagnoser lagt til grunn. Forløpsvariabler Relevant informasjon for vårt formål var informasjon om kjønn, fødselsår, pensjonskode (tilgang, endring eller venstresensur), år for innvilgelse av uførepensjon, diagnoseklassifiseringssystem (ICD-9 eller ICD-10) samt mottakers primærdiagnose. Alle individer som ble innvilget uførepensjon, det vil si med pensjonskode tilgang i perioden 1992 til 2003, ble inkludert i studien. Det ble ikke skilt mellom innvilgelse av full (100%) uførepensjon eller gradert uførepensjon ettersom flertallet tilhører førstnevnte gruppe, og siden mindretallet som blir innvilget gradert uførepensjon i stor grad senere blir innvilget full uførepensjon. På bakgrunn av informasjonen nevnt ovenfor dannet vi de variabler som skulle anvendes i analysene. Alder ved pensjonstilgang ble beregnet som årstallet ved innvilgelse av uførepensjon minus fødselsåret, avrundet til hele tall. Denne variabelen ble videre brukt i variabel for aldersgruppe ved tildeling, kodet 16-19, og deretter i dekader fra Et hovedpoeng i rapporten er å skille mellom insidens av uførepensjon og teoretisk tapte arbeidsår, frem til antatt avgang ved alderspensjon. Den relative betyd- 8 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

9 ningen av de ulike diagnosene vil i en slik sammenheng være avhengig av alder ved innvilgelse. Teoretisk antall tapte arbeidsår ble basert på differansen mellom dato hvor den uførepensjonerte vil fylle henholdsvis 62 og 67 år (separate analyser) og dato for innvilgelse av uførepensjon. Resultatet av beregningen ble ansett som individets tapte arbeidsår som følge av uførepensjonering. Forutsetninger for beregningen vil bli drøftet i diskusjonen. Diagnoser I FD-trygd er primærdiagnosen som anført i den innvilgede uførepensjonsøknaden gjengitt. Diagnosene blir oppdatert kontinuerlig, og blir for mange endret i starten av trygdeforløpet, samt ved endringer av grad av uførepensjon. I analysene har vi tatt utgangspunkt i den siste oppgitte diagnose, ut fra en antakelse om at endringer av diagnoser kan representere korreksjon av feil. Informasjonen er kodet etter Verdens Helseorganisasjon sitt diagnosesystem (International Classification of Diseases) versjon 9 og 10 (ICD-9 og ICD-10) (34, 35). Manualene er ulike i form av antall diagnoser og kode angitt for de ulike diagnosene. Siden årsskiftet er det den 10. utgaven av diagnosemanualen som har vært gjeldende i Norge, men det har forekommet kodinger etter ICD-9 også etter den tid. Mange av diagnosene i ICD-9 er videreført i ICD-10 uten annen redigering enn omgjøring av diagnosekode, mens andre er vesentlig endret. ICD-10 inneholder langt flere diagnoser enn ICD-9, blant annet fordi enkeltdiagnoser i ICD-9 har blitt delt inn i flere diagnoser i ICD-10 eller er gitt i nye underkategorier. Dette gjelder blant annet for angst og depresjon, som i ICD-9 var klassifisert sammen under 300: Nevroser i ICD-9. I ICD-10 er disse delt inn i to ulike kategorier: F30-F39: Affektive lidelser og F40- F48: Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser. De største forskjellene mellom de to manualene angår nettopp diagnosekapitlene om psykiske lidelser (kap. V, Sinnslidelser, i ICD-9 og kap. F, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, i ICD-10). Såpass omfattende endringer i et diagnosesystem vil kunne medføre endringer i prevalens av psykiske lidelser. Dette gjør det vanskelig å direkte sammenlikne den innbyrdes fordelingen av uførepensjon for psykiske lidelser mellom ICD-9 og ICD-10 systemet, og da særlig fordelingen mellom affektive lidelser og angstlidelser. ICD-9 diagnoser er i denne rapporten oversatt til ICD-10 diagnoser. Vår oversetting av ICD-9 til ICD-10 koder for sammenligning ble basert på konverteringstabeller fra den svenske National Board of Health and Welfare (36), og konverteringen ble basert på de tre første tegnene i diagnosekodene i ICD-9 og ICD-10. Alle enkeltdiagnoser med ICD-9 koder ble oversatt til korresponderende kapittelnivå i ICD-10 (for eksempel M00-M99: Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev, og C00-D48: Svulster). Analysene for perioden 1992 til 2003 ble kun gjort på kapittelinndelings nivå for de 8 største diagnosegruppene, det vil si de primærdiagnosene som flest uførepensjoner var innvilget for. For perioden 2000 til 2003 laget vi i tillegg en variabel basert på diagnosegruppe på totegnsnivå for psykiske lidelser (for eksempel F00-F09, F10-F19 og så videre), samt identifisering av de største enkeltdiagnosene på tretegnsnivå. Endelig ble det dannet en variabel med verdiene psykiske lidelser, muskel-skjelett og bindevevslidelser, andre diagnoser og manglende diagnose, samt en variabel som anga de åtte største gruppene primærdiagnoser uførepensjon ble tildelt for. Diagnoser i denne perioden var i hovedsak gitt i ICD-10 koder. Den registerbaserte informasjonen var stort sett fullstendig for alle variabler vi var interessert i, med unntak av informasjon om diagnose, som i enkelte tilfeller (N=18 565) manglet eller var angitt som ikke-eksisterende koder. Disse tilfellene er inkludert i kategorien andre diagnoser. Statiske analyser Analysene ble foretatt i programvarene SPSS-15 og Microsoft Excel. Årlig utvikling mellom andel psykiske lidelser versus muskel-skjelett sykdommer og andre sykdommer (samlet og fordelt mellom kvinner og menn), identifisering av de største enkeltdiagnosene, prosentvis fordeling mellom diagnosekapitler og kategorier i mentale lidelser er gjort via frekvensopptelling i SPSS. Gjennomsnittsalder i de 8 største diagnosegruppene ble beregnet via stolpediagram i SPSS med angitte stolpeverdier. Endring per år i andel mellom diagnosene og gjennomsnittsalder er beregnet ved hjelp av regresjonsanalyser. Vi anvendte krysstabeller for å se på sammenhengen mellom aldersgruppe og primærdiagnose. Totalt antall tapte arbeidsår for de ulike diagnosegruppene ble beregnet via krysstabeller mellom variabelen antall tapte arbeidsår og variabelen for de 8 største gruppene primærdiagnoser. Gjennomsnittlig tapte arbeidsår per individ i de 8 største diagnosegruppene ble beregnet via stolpediagram i SPSS med angitte stolpeverdier. Alle figurer og grafer ble produsert i Excel med verdier beregnet i SPSS, med unntak av figur 5, som er et linjediagram konstruert i SPSS. Da datasettet omfatter hele populasjonen på uførepensjon er det ikke behov for å signifikansteste resultatene. Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 9

10 Resultater Har vi sett en absolutt økning i uførepensjonering og insidens for psykiske lidelser i perioden 1992 til 2003? I perioden 1995 til 2003 har det funnet sted en absolutt økning i uførepensjonering i befolkningen, uttrykt som økt prevalens (Appendix: tabell 1). Dette skyldes i noen grad aldring av befolkningen. Insidensen av uførepensjon har generelt økt i de yngre aldersgruppene. Det har vært omkring en dobling i insidens av uførepensjon i aldersgruppene 16 til 19 og 20 til 29, og også en betydelig økning i aldersgruppen 30 til 39 (Appendix: tabell 2). Økningen i insidens har imidlertid vært lavere i aldersgruppene 40 til 67, hvor flesteparten av tildelingene skjer. Insidensen av uførepensjonering for psykiske lidelser (relativt til den norske befolkningen av uførepensjonister) har økt betydelig, særlig i de yngste aldersgruppene i perioden 1992 til 2003 (Appendix: tabell 3). I aldersgruppene 16 til 19, 20 til 29 og 30 til 39 ble det observert omtrent en dobling i insidens, mens økningen i de eldre gruppene har vært svakere, men stadig observerbare. Har det skjedd en endring i andelen nye uførepensjoner innvilget for psykiske lidelser i perioden ? Andelen uførepensjoner innvilget for psykiske lidelser har økt i perioden fra 1992 til 2003 (figur 1). I 2003 ble 24,4 % av alle nye tildelinger av uførepensjon gitt for en psykisk lidelse som primærdiagnose, mot 18,2 % i Estimert som en lineær regresjonslinje tilsvarer dette en økning på 0,445 prosentpoeng per år i perioden, eller estimert til en 4,9 prosentpoengs økning hele perioden sett under ett. Ingen annen diagnosegruppe har økt tilsvarende i perioden (Appendix: tabell 4). Psykiske lidelser (F00-F99) var den nest største diagnosegruppen blant innvilgede uførepensjoner både ved start og slutt i perioden, etter diagnosegruppen muskel- og skjelettlidelser (Appendix: tabell 4). Andelen som uførepensjoneres for muskel- og skjelettlidelser har også økt i perioden, men i mindre grad enn psykiske lidelser: Ved samme beregningsmetode finner vi en relativ økning i denne gruppen på 0,257 prosentpoeng per år, eller 2,8 prosentpoeng over hele perioden fra 1992 til Andre lidelser og sykdommer M00-M99 F00-F99 Figur 1. Andel psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser samt andre lidelser og sykdommer, årlig utvikling Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

11 Den relative økningen i andel innvilgelser for både psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser betyr at innvilgelser for andre diagnosegrupper må ha blitt redusert. En slik reduksjon er observert for de fleste andre diagnosegrupper inklusiv skader og forgiftninger, sykdommer i sirkulasjonssystemet og i åndedrettssystemet, samt andre sykdommer og lidelser (Appendix: tabell 4). Disse utgjør en rekke diagnosegrupper som hver for seg er av lav forekomst. Insidens av uførepensjonering for svulster, sykdommer i nervesystemet og sykdommer i åndedrettssystemet har holdt seg relativt stabil i perioden. Disse hovedtendensene (økning i andel innvilgelser for psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, samt reduksjon i innvilgelser for andre årsaker) ble funnet for både kvinner og menn (Appendix: figur 2 og 3). Inngangsnivåene i starten av perioden var imidlertid svært ulike: Andelen innvilgelser for psykiske lidelser var relativt lik for menn og kvinner (henholdsvis 25,4 og 23,5 % i 2003, Appendix: tabell 5). Kvinner fikk imidlertid mye oftere uførepensjon på grunnlag av en muskel- og skjelettlidelse enn menn (kvinner 42,9 versus menn 29,4 % i 2003, Appendix: tabell 5), mens menn mye oftere fikk uførepensjon på grunnlag av andre lidelser, psykiske lidelser og muskel-skjelett lidelser ekskludert (menn 45,2 versus kvinner 33,6% i 2003, Appendix: tabell 5). Selv om vi fant en parallell utvikling for menn og kvinner, var det noen forskjeller: Andelen innvilgelser for psykiske lidelser økte mer for menn enn for kvinner (6,5 versus 3,3 prosentpoeng i løpet av perioden, Appendix: tabell 5). Kvinner fikk oftere uførepensjon for muskel- og skjelettlidelser, og denne forskjellen økte i perioden (kvinner 2,7 versus menn 1,3 prosentpoeng økning i perioden, Appendix: tabell 5). Tilsvarende har begge kjønn hatt en betydelig nedgang i innvilgelser for andre lidelser og sykdommer (menn 8,0 og kvinner 6,0 prosentpoeng nedgang i perioden, Appendix: tabell 5). Gjennomsnittsalderen ved tildeling av uførepensjon sank i løpet av perioden (Appendix: tabell 6); uførepensjon ble tildelt ved ett år yngre alder i 2003 (52,1 år) enn i Den største nedgangen i alder fant sted i starten av denne perioden. Det var dels store forskjeller i gjennomsnittsalder ved tildeling av uførepensjon mellom diagnosegruppene (Appendix: tabell 7). De som ble tildelt uførepensjon for psykiske lidelser var i snitt yngre enn de som ble tildelt uførepensjon for muskel- og skjelettlidelser (45,5 versus 54,9 år i 2003). Alder ved uførepensjonering for psykiske lidelser holdt seg stabilt lav i hele denne perioden, mens alder ved tildeling for muskel- og skjelettlidelser sank med 1,3 år fra 1992 til Detaljer for de største diagnosegruppene er gjengitt i tabell 6 i appendix. Individer som ble uførepensjonert med psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser, fikk innvilgelse i ung alder (16 30 år), mens innvilget uførepensjon med affektive og nevrotiske lidelser øker fra 30 års alder og oppover. Hvilke psykiske lidelser ble uførepensjon innvilget for? Blant psykiske lidelser var angstlidelser (F40 F49: Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser ) den største diagnosegruppen (33,0 %), etterfulgt av Affektive lidelser (F30 39) med 30,2 %. Der var en overvekt av kvinner (omkring 60 %) i disse diagnosegruppene, og uførepensjon ble innvilget ved høyere alder for angstlidelser og affektive lidelser enn for de fleste andre psykiske lidelser (tabell 8, se neste side). Den tredje største gruppen innen psykiske lidelser som grunnlag for uførepensjonering var Personlighets- og atferdsforstyrrelser (F50 59 med 9,9 %). Gjennomsnittlig alder ved uførepensjonering var forholdsvis lav i denne gruppen (40,6 år), og lik for menn og kvinner. Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (F20 29) utgjorde 7,8 % av de som ble uførepensjonert for en psykisk lidelse. Uførepensjon på bakgrunn av disse lidelsene ble også innvilget i forholdsvis ung alder (36,7 år), og sjeldnere blant kvinner (41,3%). For de øvrige psykiske lidelser uførepensjon ble innvilget for, var mottakerne kjennetegnet ved at de hadde yngre alder, og var oftere menn: I de yngste gruppene ble uførepensjon innvilget med en gjennomsnittsalder i 20- årene. Dette gjaldt for Psykisk utviklingshemming (F70 F79, som utgjorde 4,4 % av psykiske lidelser), utviklingsforstyrrelser (F80 F89) samt Atferdsforstyrrelser som vanligvis oppstår i barneog ungdomsalderen (F90 F98). Menn var også i flertall i gruppen som var uførepensjonert med Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer (F10 F19) som primærdiagnose, men her var gjennomsnittsalderen 46 år (tabell 8). Analyser av enkeltdiagnoser angitt som ICD-10 tretegnsnivå gav et noe annet bilde, med en fordeling preget av noen få hyppige samt en rekke sjeldent forekommende enkeltdiagnoser (Appendix: tabell 9). De hyppigst forekommende enkeltdiagnosene ved uførepensjonering for psykiske lidelser var F41: Andre angstlidelser ( 20,1 % av alle psykiske lidelser), F34: Vedvarende affektive lidelser (15,5 %) og F60: Spesifikke personlighetsforstyrrelser (8,6 %). Fobiske angstlidelser (F40) utgjorde 2,3 % av psykiske lidelser, som kanskje er overraskende høyt tatt i betraktning behandlbarheten av tilstanden. Innvilgelse for Spiseforstyrrelser (F50) var også Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 11

12 Tabell 8. Fordeling uførepensjon innen kategorier, psykiske lidelser Diagnose N % innen psykiske lidelser % innen total Gjennom snittsalder UP Andel kvinner % F00 F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser F10 F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer F20 F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser F30 F39 Affektive lidelser 972 2,9 0,7 49,2 37, ,9 1,4 46,4 21, ,8 1,9 36,7 41, ,2 7,2 51,7 58,9 F40 F49 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F50 F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer1 F60 F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne F70 F79 Psykisk utviklingshemming F80 F89 Utviklingsforstyrrelser F90 F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder F99 Uspesifisert psykisk lidelse ,0 7,9 49,1 61, ,5 0,1 40,3 87, ,9 2,3 40,6 46, ,4 1,1 26,3 48, ,0 0,5 26,5 37, ,6 0,4 29,9 31, ,8 0,4 44,1 52,5 Total ,8 46,0 52,9 1 N=138 med diagnose F50: Spiseforstyrrelser Tabell 9. Uførepensjon psykiske lidelser, enkeltdiagnoser på tretegnsnivå 1. forholdsvis sjelden (0,4 % av psykiske lidelser), likeledes uførepensjon innvilget for Somatoforme lidelser (F45) som somatisering og hypokondri. De to største enkeltdiagnosene (tretegnsnivå i ICD-10) blant nye uførepensjonister var imidlertid ikke psykiske lidelser, men M54: Ryggsmerte (5,0 % av alle nye uførepensjoner) og M79: Andre bløtvevssykdommer, ikke klassifisert annet sted (4,9 %) (Appendix: tabell 10 og tabell 11). Andre hyppig forekommende enkeltdiagnoser utover psykiske lidelser var Andre lidelser i mellomvirvelskivene (M51) og Skulderlidelser (M75) (Appendix: tabell 10). Disse diagnosene stilles normalt på grunnlag av symptomer, og i mindre grad på grunnlag av organiske funn. Til sammenligning var tildelinger for Somatoforme lidelser (F45) meget sjelden (0,4% av alle tildelinger) sammenlignet med den svært høye tildelingsraten for rent symptombaserte tilstander. Tapte arbeidsår Oppsummert viser resultatene at uførepensjon for psykiske lidelser ofte skjedde i yngre alder (46,0 år) enn ved muskel- og skjelettlidelser (54,9 år) og andre lidelser (53,4 år) (figur 4). 12 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

13 6,0% Diagnose Psykiske lidelser Muskel-skjelett lidelser 4,0% prosent Andre diagnoser 2,0% 0,0% Alder ved pensjonstildeling Gjennomsnittsalder ved tildeling: Psykiske lidelser (F00-F99): 46,0 Muskel-skjelett lidelser (M00-M99): 54,9 Andre lidelser: 53,4 Figur 4. Alder ved tildeling av uførepensjon Tabell 12 i appendix viser insidens av nye innvilgete uførepensjoner for alle diagnosegruppene (totegnsnivå). Psykiske lidelser utgjorde som sagt den nest største gruppen nye uførepensjoner med 23,8 % insidens, mens muskel- og skjelettlidelser (M00-M99) utgjorde den største gruppen, med 36,0 % insidens (Appendix: tabell 12, figur 5) ! Andre S00-T98 M00-M99 J00-J99 I00-I99 G00-G99 F00-F99 C00-D48 Andre S00-T98 M00-M99 J00-J99 I00-I99 G00-G99 F00-F99 C00-D48 Figur 5. Fordeling andel nye tilfeller etter diagnoser. 0 Figur 6. Fordeling tapte arbeidsår etter diagnose. Forutsatt arbeid til 67 år. Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 13 C00-D48F00-F99G00-G99I00-I99 J00-J99M00-M99 S00-T98 Andre

14 Basert på oppgitt alder ved tilgang til uførepensjon beregnet vi hvor mange teoretisk antatt tapte arbeidsår (YWL) som kan tilskrives hver diagnosegruppe, forutsatt en modell der personen ville fortsatt i arbeid til fylte 67 år (figur 6), og dernest en annen modell som forutsetter arbeid til fylte 62 år (Appendix: figur 7). Etter våre beregninger medførte uførepensjonering for psykiske lidelser (F00 F99) gjennomsnittlig 21,0 tapte arbeidsår per individ (Appendix: tabell 12, figur 8) Vurdert etter teoretisk tapte arbeidsår utgjør psykiske lidelser den største diagnosegruppen for tildeling av uførepensjon. Forutsatt fortsatt arbeid til 67 år medfører ett års tildeling av uførepensjon for psykiske lidelser tapte arbeidsår (Appendix: tabell 12, figur 6), som etterfølges av tapte arbeidsår for tildelinger for muskel- og skjelettlidelser. Den reelle pensjonsalderen er imidlertid lavere enn 67 år. Dersom vi forutsetter fortsatt arbeid til 62 år blir det relative bidraget fra psykiske lidelser enda større (Appendix: figur 7). Dette skyldes både at uførepensjoner på bakgrunn av psykiske lidelser ble tildelt i yngre alder, og at psykiske lidelser samlet var en stor årsak til arbeidsuførhet. Da uførepensjon for muskelskjelettlidelser innvilges forholdsvis sent i arbeidsfør alder, utgjør disse individene færre teoretisk tapte arbeidsår, til tross for at andelen innvilgelser i denne gruppen er større enn for psykiske lidelser. 5 0 Andre S00-T98 M00-M99 J00-J99 I00-I99 G00-G99 F00-F99 C00-D48 Figur 8. Gjennomsnittlig tapte arbeidsår pr individ etter diagnose. Nye tilfeller Forutsatt pensjonsalder 67 år. 14 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

15 Diskusjon Oppsummering av resultater I denne rapporten presenterer vi fire hovedresultater: 1. Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder (16-67 år) som mottar uførepensjon har økt i perioden 1992 til Noe av denne økningen skyldes at befolkningen har blitt eldre, men samtidig har innvilgelser av uførepensjon blant yngre (særlig 16 til 29) økt betydelig i perioden. For yngre uførepensjonister var psykiske lidelser den vanligste årsaken til innvilgelse. Gjennomsnittsalderen ved innvilgelse for psykiske lidelser ble redusert med omkring ett år i perioden. 2. Andelen uførepensjoner innvilget for en psykisk lidelse økte jevnt med 0,445 prosentpoeng per år fra 18,2 % i 1992 til 24,4 % i Psykiske lidelser var dermed den nest største årsaken til uførepensjonering, etter muskel- og skjelettlidelser, hvis andel også økte i den samme perioden. Vi fant en tilsvarende reduksjon i innvilgelser for de fleste andre diagnoser. Den relative økningen i uførepensjonering for psykiske lidelser forekom for både menn og kvinner. 3. Innen psykiske lidelser var angstlidelser den vanligste diagnosegruppen (33,0 %) uførepensjon ble innvilget for, etterfulgt av affektive lidelser (30,2 %) og personlighets- og atferdsforstyrrelser (9,9 %). De vanligste muskel- og skjelettlidelsene ved nye uførepensjoner var symptombaserte og ikke de diagnoser som har en organisk etiologi. 4. Uførepensjon for psykiske lidelser ble i gjennomsnitt innvilget ved yngre alder (46,0 år) enn for muskel- og skjelettlidelser (54,9 år) og andre lidelser (53,4 år). Dermed bidro psykiske lidelser til flere teoretisk tapte arbeidsår enn muskel- og skjelettlidelser. Gjennomsnittsalderen ved innvilgelse for psykiske lidelser holdt seg relativt stabil i perioden. Tolkning av resultatene: Gjenspeiler den økte andelen uførepensjonering på grunn av psykiske lidelser en generell økning i forekomst av psykiske lidelser blant befolkningen? Resultatene var basert på innvilgede uførepensjoner i perioden 1992 til 2003, samt alder, kjønn, og primærdiagnose for innvilgelsene. Datakilden er generert for administrative formål, og sekundært anvendt til forskningsformål. Dette har konsekvenser for hvordan resultatene kan forstås. Studiens hovedfunn er at andelen som innvilges uførepensjon for psykiske lidelser økte i perioden fra 1992 til Denne observasjonen kan forklares på flere måter: 1. Funnet kan gjenspeile en faktisk økning i forekomst av psykiske lidelser i befolkningen, og dermed at flere personer nådde et nivå av psykiske plager som ikke lot seg kombinere med fortsatt arbeid. Det eksisterer dessverre ingen store norske studier som på diagnostisk nivå har sett på endringer i forekomst av psykiske lidelser. Den mest omfattende studien av dette er fra USA, og gir ikke støtte til antagelser om en reell økning i forekomst av psykiske lidelser fra 1990 til 2003 (23). En norsk studie basert på selvrapporterte symptomer av angst og depresjon i 1998, 2002 og 2005 kom i det vesentligste fram til samme konklusjon (37). Men på tross av disse studiene mangler vi dessverre gode norske studier av om det er noen økning eller reduksjon i forekomsten av psykiske lidelser. Vi kan derfor ikke utelukke at økningen i innvilgelser av uførepensjon for psykiske lidelser gjenspeiler en økning i forekomst av psykiske lidelser generelt i befolkningen. I perioden 1977 til 2006 har det vært en økning i uførepensjonering for utviklingsforstyrrelser blant unge (16-24 år), og det spekuleres i om denne økningen gjenspeiler økt forekomst av utviklingsforstyrrelser (38). Dette kan eventuelt forklare en liten andel av økningen i uførepensjon innvilget for psykiske lidelser fra 1992 til Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 15

16 2. En annen forklaring på den relativt økte andelen innvilgede uførepensjoner for psykiske lidelser kan være at psykiske lidelser i økende grad har blitt inkompatibelt med lønnsarbeid. Man kan se for seg at det samme nivå av for eksempel angst, depresjon eller personlighetsforstyrrelser nå i større grad fører til eksklusjon fra arbeidsmarkedet (39, 40). Vi har ikke gode data til å belyse dette, men i den offentlige debatt forekommer ofte påstander om en brutalisering av arbeidslivet, som impliserer økte krav til omstilling, kompetanse, kreativitet, produktivitet og lønnsomhet. Man kan ikke utelukke at eventuelle slike utviklinger i arbeidslivet har ført til at det blir for tøft for enkelte med psykiske lidelser slik at de har falt ut av arbeidsmarkedet og over på uførepensjon. 3. Økningen i innvilgelser av uførepensjon for psykiske lidelser kan også være et resultat av endret praksis ved diagnostisering av psykiske lidelser, og da særlig i førstelinjetjenesten. De fleste som uførepensjoneres har mange og sammensatte helseproblemer. Angst og depresjon opptrer ofte sammen med somatiske symptomer og kroppslige sykdommer (41). Psykiske lidelser som angst og depresjon blir ofte underdiagnostisert av allmennleger (29), som igjen leder til underbehandling (25). Igjen mangler vi data for å trekke endelige konklusjoner, men det kan ikke utelukkes at økningen i innvilgelser for psykiske lidelser skyldes økt gjenkjenning og diagnostisering, og ikke økt forekomst. 4. Endelig må det legges til at det også muligens har blitt økt aksept for psykiske lidelser i samfunnet, noe som bereder grunnen for anvendelse av disse diagnosene i trygdespørsmål. Primærdiagnose som årsak til uførepensjonering Overordnet disse tre forklaringene må det imidlertid fremheves at vi her har anvendt et trygdemedisinsk årsaksbegrep, nemlig at årsaken til uførepensjon reflekteres gjennom primærdiagnosen som er anført på pensjonssøknaden (42). Denne diagnosen er ofte stilt av pasientens primærlege, og i andre tilfeller av en spesialist. Som årsaksforklaring er dette en reduksjonistisk modell for forklaring av uførepensjonering som trolig bare er delvis korrekt. Fire forhold utfordrer denne årsaksmodellen: 1. Våre resultater har vist en økning i uførepensjonering (som bare delvis kan forklares med aldring av befolkningen). Det er imidlertid lite som tyder på at dette kan forklares gjennom en generell forringelse av befolkningens helsetilstand: Dødeligheten i befolkningen har sunket i perioden 1992 til 2003 i Norge (tall fra Det er som nevnt liten grunn til å tro at forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen er kraftig endret, trolig er den relativt stabil (23, 37). Kreft og hjerte- og karsykdom er stadig de vanligste dødsårsakene, men disse rammer i hovedsak seinere enn det som regnes som arbeidsfør alder. Oppsummert er det altså et sprik mellom utviklingen i nøkkelindikatorer i befolkningens helsetilstand og økningen i uførepensjon. 2. Et annet paradoks er at Norge bruker vesentlig mer på helserelaterte ytelser enn andre OECD land. Økonomer tilskriver dette til strukturelle forhold ved våre ytelser snarere enn dårligere helse i Norge (16): Norge ligger blant de OECD land som har det høyeste nivået av uførepensjonering (7, 43), mens det er lite som tyder på at Norge har høyere forekomster av de mer alvorlige sykdommer og helseplager. Hvilken uførepensjoneringsrate som er riktig er ikke et medisinsk eller empirisk spørsmål, men i all hovedsak et spørsmål om politikk og verdier. Man kan altså hevde at det ikke er Norge som ligger høyt, men at andre land ikke ser seg råd til å forsørge befolkningen som ikke deltar i arbeidsstyrken over offentlige budsjetter. Uansett svekker slike betraktninger gyldigheten av primærdiagnose som fullverdig årsaksforklaring for uførepensjonering. 3. Det må også påpekes at demografiske forhold som lav utdanning (14, 44) og høy alder er assosiert med økt risiko for uførepensjonering, utover det som kan tilskrives dårligere helse i disse gruppene (20). 4. Somatiske symptomer uten organisk forklaring forekommer svært hyppig i den generelle befolkningen (45), blant pasienter i førstelinjetjenesten (46) og spesialisthelsetjenesten (47). Slike symptomer omtales ofte som somatisering, som i diagnostisk forstand faller inn under somatoform lidelse (F45). Svært få uførepensjoneres for denne diagnosen sammenlignet med hvor vanlige slike symptomer er. Uførepensjonerte opplever sin funksjonsevne som vesentlig dårligere enn folk som er i lønnet arbeid, men denne forskjellen kan bare delvis forklares helsemessig (48). Oppsummert kan vi si at forholdet mellom helse og uførepensjon er forholdsvis svakt og uklart (49), og i det internasjonale forskningsfeltet er det nå økende interesse for å identifisere hvilke faktorer utover det tradisjonelle helsebegrepet som forklarer hvem som blir uførepensjonert og hvem som ikke blir det. Uansett viser også disse momentene at å anvende primærdiagnose som fullverdig årsak til uførepensjon blir en problematisk forenkling. 16 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

17 Psykiske lidelser er underestimert som årsak til uførepensjonering Resultatene vi har presentert viser at psykiske lidelser er den nest største årsaken til uførepensjonering etter muskel- og skjelettlidelser. Men siden uførepensjon for psykiske lidelser i gjennomsnitt innvilges for yngre mennesker, går det flest potensielle årsverk tapt som følge av denne diagnosegruppen. Disse konklusjonene baserer seg på diagnoser slik de fremkommer i trygdeerklæringer. Norsk epidemiologisk forskning antyder imidlertid at disse diagnosene trolig representerer et underestimat, altså at psykiske lidelser er en større årsak til uførepensjonering enn hva som gjenspeiles i trygdeerklæringer. Dette er basert på en rekke argumenter (19): En oppfølgingsstudie av mennesker i Nord- Trøndelag viste at angst og depresjon øker uførepensjonering generelt, også for uførepensjoner innvilget for somatiske diagnoser (20). Mange av de som er uførepensjonert for psykiske lidelser hevder også at de ikke har mottatt behandling for slike lidelser før uførepensjon ble innvilget (50), noe som ytterligere indikerer at psykiske lidelser blir undervurdert eller underdiagnostisert i forhold til psykiske lidelser. Ifølge denne rapporten forekommer angstlidelser og depresjon (affektive lidelser) ofte som primærdiagnose i trygdeerklæringer. Men det finnes også en rekke andre psykiske syndromer (ansamling av ulike symptomer) samt psykiske symptomer og plager som sjelden er angitt i trygdeerklæringer, men som likevel kan antas å ha en sterk effekt arbeidsuførhet. Nyere epidemiologiske studier har sett på hvorvidt psykiske lidelser som i liten grad forekommer som primærdiagnose for uførepensjon kan være selvstendige risikofaktorer for senere arbeidsuførhet. I slike studier er det blant annet vist at insomni (kroniske søvnvansker) er en selvstendig risikofaktor for uførepensjonering (51), og at effekten av denne lidelsen er omtrent på størrelse med effekten av depresjon (31). Dette på tross av at insomni knapt forekommer som diagnose for uførepensjonering. Et annet eksempel er somatoform lidelse, ofte kalt somatisering, som kjennetegnes ved gjentatt presentasjon av fysiske symptomer og tilhørende ønsker om medisinske utredninger på tross av gjentatte negative funn og forsikringer fra leger om at symptomene ikke har noen organisk årsak (35). Somatisering kjennetegnes gjerne ved at symptomer rapporteres på tvers av organsystemer. En norsk epidemiologisk studie viste at slike kroppslige symptomer har en svært sterk effekt på risiko for uførepensjonering, en effekt sterkere enn angst og depresjon samlet (20). I følge våre resultater utgjør imidlertid somatoform lidelse kun 0,4 % av de diagnosene uførepensjon innvilges for. De fleste innvilgelser for muskel- og skjelettlidelser er for rent symptombaserte diagnoser. Det er grunn til å tro at enkelte av disse pasientene ville tilfredsstille diagnostiske kriterier for somatiseringslidelse. Et siste eksempel på neglisjerte psykiske lidelser er helseangst eller hypokondri. Diagnosen brukes svært sjelden som primærdiagnose for uførepensjon. Likevel viser en fersk norsk studie at helseangst er en sterk risikofaktor for uførepensjonering, en effekt som faktisk er sterkere enn effekten av generell angst og sammenlignbar med effekten av depresjon (52). Psykiske lidelser har ofte et kronisk forløp (53). En studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag fant at nivået av angst og depresjon var omtrent like stabilt som nivået av blodtrykk (54). Angst, depresjon, insomni og somatiske symptomer er vesentlig forhøyet allerede 3-7 år før innvilgelse av uførepensjon (13). Derfor er det sannsynlig at mennesker som innvilges uførepensjon for psykiske lidelser har hatt et løsere forhold til arbeidslivet enn de som innvilges uførepensjon for organiske lidelser som opptrer plutselig, som for eksempel hjerte- og karsykdom eller kreft. Styrker og svakheter ved studien Studien inkluderer hele populasjonen av nye uførepensjonister fra 1992 til Som en studie av utvikling av diagnoser for tildeling av uførepensjon er studiens design svært godt. De viktigste svakheter i forhold til dette forskningsspørsmålet er at informasjon om sekundærdiagnose ikke var tilgjengelig, samt at mer spesifikke studier av dreining av diagnosefordeling i form av enkeltdiagnoser (på to- og tretegnsnivå i ICD-10) ikke var mulig på grunn av omfattende revisjoner fra ICD-9 til ICD-10. Som beskrevet ovenfor representerer ikke diagnosene for tildeling av uførepensjon den hele og fulle årsak til uførepensjonen. I det vesentligste har dette å gjøre med en kontrast mellom bedring i folkehelsen og en stadig økning i uførepensjonering, særlig blant unge. Videre vet vi at en rekke faktorer utover helse har stor betydning for uførepensjonering. Vi gjorde i denne analysen ikke noe forsøk på å skille mellom full og gradert uførepensjon. En stor majoritet får innvilget 100% uførepensjon ved søknad (6), og gradert uførepensjon etterfølges ofte av 100% uførepensjon ved senere søknad. Konsekvensen av at vi i denne analysen ikke har skilt mellom full og gradert uførepensjon er at vi overvurderer antall tapte Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 17

18 arbeidsår. Vi har imidlertid ikke data som tyder på at dette påvirker den relative forskjellen mellom uførepensjon innvilget for psykiske versus andre årsaker. Det er også adgang for uførepensjonister å ha lønnsinntekt tilsvarende opp til grunnbeløpet i folketrygden (6) ved siden av full uførepensjon, og selvsagt en større inntekt ved gradert uførepensjon. Dette bidrar ytterligere til at vi overestimerer antall tapte arbeidsår. Et av studiens hovedpoeng handler om tapte arbeidsår ved uførepensjonering, nemlig at uførepensjonering som følge av psykiske lidelser får enda større samfunnsmessig betydning når alder ved avgang fra arbeidslivet med i betraktning. Svakhetene ved denne modellen hviler på dens forutsetninger: Den første forutsetningen er at det antas full yrkesdeltakelse fram til alderspensjonering, gitt at man teoretisk kunne forhindret uførepensjonering via dens årsaker. Som tidligere nevnt er det antatt at mange personer med langvarige psykiske lidelser har en løsere tilknytning til arbeidslivet i perioden forut for uførepensjonering. Videre tyder studier på at psykiske lidelser ofte underbehandles (22, 25, 26, 28, 29), også i tilfeller hvor personen senere innvilges uførepensjon for nettopp psykiske lidelser (50, 55). Ved enkelte tilstander, som de fleste angstlidelser, er prognosen for bedring svært god ved intervensjoner i form av kognitiv terapi (21). Det finnes ingen norske studier av hvilken behandling man faktisk mottar før uførepensjonering, men fra Finland vet vi at den vanligste forsøkte behandlingen før innvilgelse av uførepensjon for depresjon er ett forsøk med ett antidepressiva (55). En norsk studie viste senere at mange som er uførepensjonert for angstlidelser (16 %) og depresjon (38 %) selv mener de ikke har vært i behandling for disse problemene før uførepensjon ble innvilget. Behandlingsraten for alvorligere psykiske lidelser er bedre (50). Trolig ville man ved målrettede tiltak av høy kvalitet kunne redusere noe uførhet som følge av psykiske lidelser, men ikke i den grad som YWL modellen teoretisk forutsetter. Den andre forutsetningen handler om arbeidsdeltakelse forut for uførepensjonering. Vi har ikke tatt høyde for faktisk arbeidsdeltakelse fram til tidspunkt for uførepensjonering. Som nevnt ovenfor er denne trolig lavere for mennesker som uførepensjoneres for psykiske lidelser enn for lidelser som har en mer markant overgang fra frisk til syk ved sykdomsutbrudd. Er resultatene nye? Resultatene i denne rapporten er nye i norsk sammenheng, men vil også være relevante i andre land siden få slike studier eksisterer. Muligheten FD-Trygd gir til å studere diagnostiske endringer ved innvilgelse av uførepensjon blant hele befolkningen over en lengre tidsperiode har internasjonalt ikke tidligere blitt publisert. Frem til og med 2005 utga Rikstrygdeverket årlige oversikter over hvilke primærdiagnoser uførepensjoner ble tildelt for gjennom publikasjonsrekken Trygdestatistisk Årbok, men disse dataene har ikke tidligere vært brukt som grunnlag studier av utviklingen. Det eksisterer enkelte interne dokumenter omkring endringer i diagnoseforekomst blant uførepensjonister, blant annet NOU 2000:27 Sykefravær og uførepensjonering (Arbeids- og Inkluderingsdepartementet) og interne arbeidsdokumenter i NAV. Innen internasjonal litteratur finnes det kun et finsk studie basert på finske registerdata, som allerede i 1997 viste at depresjon var gått forbi muskel- og skjelettlidelser som årsak til uførepensjonering (17). Denne rapporten inneholder med andre ord nye resultater både i norsk og internasjonal sammenheng. Hvilken betydning har disse resultatene? Med de forbehold som er gitt viser denne studien at psykiske lidelser er den største årsak i diagnostisk forstand til uførepensjonering når man tar alder ved innvilgelse i betraktning. Videre viser rapporten at andelen uførepensjoner innvilget for psykiske lidelser har vært økende fra 1992 til Uførepensjon for psykiske lidelser skjer i yngre alder enn ved andre diagnoser, noe som medfører at psykiske lidelser er den diagnosegruppen som gir flest tapte arbeidsår. I lys av tidligere studier om underbehandling før uførepensjonering for psykiske lidelser (50) kan vi ikke utelukke at det eksisterer et potensial for forebygging av uførhet gjennom målrettede tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser som står i fare for permanent arbeidsuførhet. 18 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

19 Referanser 1. Kringlen E, Torgersen S, Cramer V. A Norwegian psychiatric epidemiological study. American Journal of Psychiatry JUL;158(7): Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry. 2005;62(6): Lopez AD, Murray CJL. The global burden of disease, Nature Medicine. 1998;4(11): Murray CJL, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause : Global burden of disease study. Lancet. 1997;349(9064): Moussavi S, Chatterji S, Verdes E, Tandon A, Patel V, Ustun B. Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet Sep;370(9590): Olsen H. Trygdestatistisk Årbok Rikstrygdeverket, editor. Oslo: Rikstrygdeverket; OECD. Transforming Disability into Ability. Policies to promote work and income security for disabled people. Paris: OECD Publications Service; 2003 Contract No.: Document Number. 8. Folketrygdloven - LOV [Act of Social Insurance]. 1997). 9. Cassis I, Dupriez K, Burnand B, Vader JP. Quality of work incapacity assessment in the Swiss disability insurance system. International Journal for Quality in Health Care Dec;8(6): O Fallon E, Hillson S. Brief report: Physician discomfort and variability with disability assessments. Journal of General Internal Medicine Sep;20(9): Getz L, Westin S. Rådgivende legers og primærlegers vurdering av komplekse uførepensjonssaker. [Assessment by consulting physicians and general practitioneers about complex disability pension matters]. Tidsskr Nor Lægeforen. 1995;115(14): Overland R, Overland S, Johansen KN, Mykletun A. Verifiability of diagnostic categories and work ability in the context of disability pension award: A survey on gatekeeping among general practitioners in Norway. Bmc Public Health. [Article] Apr;8: Øverland S, Glozier N, Henderson M, Mæland J, Hotopf M, Mykletun A. Health status before, during and after disability pension award: the Hordaland Health Study (HUSK). Occupational and Environmental Medicine. 2008;doi: /oem Krokstad S. The importance of social characteristics of communities for the medically based disability pension. The European journal of public health. 2004;14(4): pension awards. American Journal of Psychiatry Aug;163(8): OECD. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. Norway, Poland and Switzerland. Paris: Organisation for Economic Corporation and Development; 2006 Contract No.: Document Number. 17. Salminen J-K, Saarijarvi S, Raitasalo R. Depression and disability pension in Finland. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1997;95(3): Andersson L, Wiles N, Lewis G, Brage S, Hensing G. Disability pension for psychiatric disorders: Regional differences in Norway Nordic Journal of Psychiatry. 2006;60: Mykletun A, Overland S. Mentale lidelser undervurderes som årsak til uføretrygding [Mental disorders are underestimated as a cause of disability]. TidsskrNor Laegeforen. 2006;126(11): Mykletun A, Overland S, Dahl AA, Krokstad S, Bjerkeset O, Glozier N, et al. A Population-Based Cohort Study of the Effect of Common Mental Disorders on Disability Pension Awards. American Journal of Psychiatry August 1, 2006;163(8): Layard R. The case for psychological treatment centres. BMJ April 29, 2006;332(7548): Olsson I, Mykletun A, Dahl AA. Recognition and treatment recommendations for generalized anxiety disorder and major depressive episode. A cross-sectional study among general practitioners. The Primary Care Companion. 2006;8: Kessler RC, Demler O, Frank RG, Olfson M, Pincus HA, Walters EE, et al. Prevalence and treatment of mental disorders, 1990 to New England Journal of Medicine. 2005;352(24): Kirsch I, Deacon B, Huedo-Medina T, Scoboria A, Moore T, Johnso B. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Medicine. 2008;5(2). 25. Roness A, Mykletun A, Dahl AA. Help-seeking behaviour in patients with anxiety disorder and depression. Acta psychiatrica Scandinavica. 2005;111(1): Zachrisson HD, Rodje K, Mykletun A. Utilization of health services in relation to mental health problems in adolescents: A population based survey. BMC public health [electronic resource] Feb 16; Olsson I, Mykletun A, Dahl AA. The hospital anxiety and depression rating scale: A cross-sectional study of psychometrics and case finding abilitites in general practice. BMC Psychiatry. 2005;5(1): Olsson I, Mykletun A, Dahl AA. General practitioners self-perceived ability to recognize severity of common mental disorders: an underestimated factor in case identification? Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. 2006;30(2): Mykletun A, Overland S, Dahl AA, Krokstad S, Bjerkeset O, Glozier N, et al. A population-based cohort study of the effect of common mental disorders on disability Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet 19

20 29. Thompson C, Kinmonth AL, Stevens L, Peveler RC, Stevens A, Ostler KJ, et al. Effects of a clinical-practice guideline and practice-based education on detection and outcome of depression in primary care: Hampshire Depression Project randomised controlled trial. Lancet. 2000;355(9199): Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives of general psychiatry. 2005;62(6): Overland S, Glozier N, Sivertsen B, Stewart R, Neckelmann D, Krokstad S, et al. A Comparison of Insomnia and Depression as predictors of Disability Pension. The HUNT Study. Sleep. 2008;31(6): Akselsen A, Lien S, Sandnes T. FD-trygd dokumentasjonsrapport. Pensjoner. Grunn og hjelpestønader Oslo: Rikstrygdeverket; Report No.: 26 Contract No.: Document Number. 33. Akselsen A, Lien S, Siverstøl Ø. FD-Trygd. List of Variables. Oslo: Statistics Norway; Report No.: 5 Contract No.: Document Number. 34. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic criteria for research. Geneva: World Health Organization; ICD-10. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Geneva: World Health Organization; Sosialstyrelsen. Sosialstyrelsen; [cited December 2008]; Available from: (http://www.socialstyrelsen.se/ Amnesord/klassifikationer/specnavigation/Hamta/ Konvertering/). 37. Johansen R, Rognerud M, Sundet J. Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og Utvikling i psykisk helse. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2008 Contract No.: Document Number. 38. Brage S, Thune O. Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge Arbeid og Velferd Westin S. The structure of a factory closure: Individual responses to job-loss and unemployment in a 10-year controlled follow-up study. Social Science & Medicine. 1990;31(12): Westin S, Schlesselman JJ, Korper M. Long-term effects of a factory closure: Unemployment and disability during ten years follow-up. Journal of Clinical Epidemiology. 1989;42(5): Krokstad S. Health inequalities by socioeconomic status among men in the Nord-Trøndelag Health Study, Norway. Scandinavian journal of public health. 2002;30(2): Haug TT, Mykletun A, Dahl AA. The association between anxiety, depression, and somatic symptoms in a large population: The HUNT-II study. Psychosomatic medicine. 2004;66(6): Kroenke K, Mangelsdorff AD. Common symptoms in ambulatory care: incidence, evaluation, therapy, and outcome. AmJMed. 1989;86(3): Nimnuan C, Hotopf M, Wessely S. Medically unexplained symptoms - An epidemiological study in seven specialities. Journal of psychosomatic research Jul;51(1): Overland S, Glozier N, Mæland J, Aarø L, Mykletun A. Employment Status and Perceived Health in the Hordaland Health Study (HUSK). BMC public health [electronic resource]. 2006;6: Wikman A, Marklund S, Alexanderson K. Illness, disease, and sickness absence: an empirical test of differences between concepts of ill health. Journal of epidemiology and community health. 2005;59(6): Overland S, Glozier N, Krokstad S, Mykletun A. Under-treatment prior to disability pension award for mental illness. The HUNT study. Psychiatric Services. 2007;58(11): Sivertsen B, Overland S, Neckelmann D, Glozier N, Krokstad S, Pallesen S, et al. The long-term effect of insomnia on work disability: the HUNT-2 historical cohort study. American journal of epidemiology. 2006;163(11): Mykletun A, Heradstveit O, K E, Glozier N, Øverland S, Mæland J, et al. Health anxiety and disability pension award. Psychosomatic Medicine. 2009;in press. 53. Kessler RC. Sex and depression in the national comorbidity survey. 1. Lifetime prevalence, chronicity and recurrence. Journal of affective disorders. 1993;29(2-3): Hildrum B, Mykletun A, Holmen J, Dahl AA. Effect of anxiety and depression on blood pressure: 11-year longitudinal population study British Journal of Psychiatry. 2008;193: Isometsa ET, Katila H, Aro T. Disability pension for major depression in Finland. AmJPsychiatry. 2000;157(11): Stordal E, Bjelland I, Dahl AA, Mykletun A. Anxiety and depression in individuals with somatic health problems. The Nord-Trondelag Health Study (HUNT). ScandJPrimHealthCare. 2003;21(3): Alexanderson K, Norlund A. Chapter 1. Aim, background, key concepts, regulations, and current statistics. Scandinavian journal of public health. 2004;32: OECD. Disability programmes in need of reform: OECD Policy Brief 2003 Contract No.: Document Number. 20 Rapport 2009:4 Folkehelseinstituttet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker FoU rapport nr. 9/2009 Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker Forfattere: Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen Universitetet i Agder og Agderforskning November 2009 Tittel

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer