VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005

2 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1 Formål og rettsstilling... 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av vedtektene... 2 Kapittel 3 Styre, styringsgruppe og administrasjon... 2 Kapittel 4 Kapitalforvaltning... 4 Kapittel 5 Ansvarlig kapital... 5 Kapittel 6 Aktuar og revisor... 6 Kapittel 7 Årsregnskap og forsikringsteknisk oppgjør... 6 Kapittel 8 Opphør og avvikling mv DEL II FORSIKRINGSMESSIGE BESTEMMELSER Kapittel 9 Medlemskap...12 Kapittel 10 Tjenestetid, medregning og opptjente pensjoner Kapittel 11 Pensjonsgrunnlag Kapittel 12 Pensjonsalder Kapittel 13 Alderspensjon Kapittel 14 Uførepensjon Kapittel 15 Ektefellepensjon Kapittel 16 Barnepensjon Kapittel 17 Regulering av pensjoner under utbetaling og pensjonistenes overskuddsfond Kapittel 18 Premier og premiefond Kapittel 19 Rett til opptjent pensjon ved opphør av medlemskap Kapittel 20 Utbetaling av pensjoner DEL III FORSIKRINGSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 21 Selskapets informasjonsplikt og medlemmenes opplysningsplikt mv. 25 Kapittel 22 Rettighetenes uangripelighet Kapittel 23 Ansvarsbegrensning som følge av krigshending Kapittel 24 Prøving av pensjonskassens vedtak Vedlegg 1 Selskaper omfattet av Arendals Fossekompani Pensjonskasse

3 1 DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER KAPITTEL 1 FORMÅL OG RETTSSTILLING 1 1 Arendals Fossekompani Pensjonskasse, i det følgende kalt pensjonskassen, er opprettet den 29. september 2005 av Arendals Fossekompani ASA, som i disse vedtekter er betegnet selskapet. Pensjonskassen omfatter også andre selskaper som inngår i samme konsern som selskapet dersom styret i selskapet og styret i de aktuelle selskapene har fattet vedtak om at pensjonskassen også skal omfatte disse selskapene. Andre selskaper enn Arendals Fossekompani ASA er i disse vedtekter betegnet konsernselskaper. De selskaper som pensjonskassen omfatter, skal fremgå av vedlegg til pensjonskassens vedtekter. Pensjonskassen er en direkte fortsettelse av kollektivforsikringer kontraktsnummer for Arendals fossekompani ASA, for Markedskraft AS og for Kelin Kraft AS, alle i Storebrand Livsforsikring AS og kontraktsnummer for Scan Matic AS i Vital Forsikring ASA. Pensjonskassens formål er å yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, jf. 9 1, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn i enkelte nærmere angitte tilfelle. 1 2 Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra selskapets midler og hefter ikke for selskapets forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle selskapet eller dets kreditorer utover det som fremgår av 7 4, 8 3, 8 4 og Pensjonskassen står under tilsyn av Kredittilsynet. Pensjonskassen skal registreres i Enhetsregisteret ved etablering, jf. lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret 4.

4 2 KAPITTEL 2 GODKJENNING OG ENDRING AV VEDTEKTENE 2 1 Ved etablering av pensjonskassen trer vedtektene i kraft når de er vedtatt av selskapet og godkjent av Kredittilsynet, jf. forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (pensjonskasseforskriften) 5 første ledd. Pensjonskassens styre kan vedta endringer i vedtektene. Alle vedtektsendringer må meldes til Kredittilsynet, jf. pensjonskasseforskriften 5 tredje ledd. Endringene trer i kraft når melding er sendt til Kredittilsynet. Ved innsendelse av vedtekter for godkjennelse i forbindelse med etablering og ved melding om vedtektsendringer, skal det innhentes en erklæring fra pensjonskassens aktuar og en advokat i overensstemmelse med pensjonskasseforskriften 5 annet og tredje ledd og nærmere retningslinjer fastsatt av Kredittilsynet. Endringer i vedtektene kan ikke frata medlemmer og andre pensjonsberettigede pensjonsrettigheter som er opptjent i pensjonskassen. Dersom vedtektsendringene påfører pensjonskassen økte pensjonsforpliktelser, må de også vedtas av selskapet og konsernselskapene. KAPITTEL 3 STYRE, STYRINGSGRUPPE OG ADMINISTRASJON 3 1 Pensjonskassen ledes av et eget styre i det følgende kalt styret på fem medlemmer. Tre styremedlemmer oppnevnes av selskapet, mens de to andre styremedlemmene med personlige vararepresentanter velges av og blant samtlige medlemmer av pensjonskassen. Styrets formann utpekes av selskapet. Styremedlemmenes funksjonstid er tre år. Gjenvalg kan finne sted. 3 2 Styret holder møte når formannen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde oversikt over de saker som skal behandles på møtet. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

5 3 Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at eventuell vararepresentant kan innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer og vararepresentanter er tilstede. Minst to av styremedlemmene må være oppnevnt av selskapet og minst ett styremedlem må være medlemmenes representant. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet. 3 3 Styret har ansvaret for å lede pensjonskassens virksomhet og skal påse at pensjonskassens, medlemmenes, jf. kapittel 9, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital. Styret skal herunder: 1. Forvalte pensjonskassens midler, jf. kapittel Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd, jf. 7 4 og 7 5, herunder treffe beslutning om eventuell overføring av andel av overskudd til garantifondet, jf. 5 1, i samsvar med 7 4 og pensjonskasseforskriften. 4. Fastsette eventuell årlig rente på innskutt kjernekapital, jf Treffe beslutning om eventuell utsettelse av betaling av rente på innskutt ansvarlig tilleggskapital som nevnt i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak 4 nr Pensjonskassen skal ha en daglig leder som utpekes av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret. Styret kan gi daglig leder fullmakt til å handle på vegne av pensjonskassen når ikke annet følger av denne paragraf og 4 3. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

6 4 Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lover og forskrifter og god regnskapsskikk. 3 5 Pensjonskassens verdipapirer kan ikke kvitteres eller transporteres uten underskrift eller annen form for medvirkning av daglig leder og en person med fullmakt fra styret. Styret sørger for at dette krav blir registrert på pensjonskassens kontoer i Verdipapirsentralen. Styret sørger for at det gis påtegning om krav til slik underskrift eller annen form for medvirkning (urådighetspåtegning) på de verdipapirer som ikke er registrert i Verdipapirsentralen. 3 6 Selskapet skal opprette en styringsgruppe for pensjonsordningen på tre personer. En person skal velges av og blant medlemmene av pensjonskassen. Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. Forslag til vedtekter og vedtektsendringer skal behandles av styringsgruppen før de vedtas. Det samme gjelder ved tilbakeføring av premiefondsmidler i henhold til lov om foretakspensjon 10-4 annet ledd. Tilsvarende gjelder ved opphør av pensjonsordningen og ved avvikling av pensjonskassen. 3 7 Pensjonskassens kostnader, herunder administrasjonskostnader, dekkes av pensjonskassen. KAPITTEL 4 KAPITALFORVALTNING 4 1 Pensjonskassens styre skal sørge for at midlene forvaltes i samsvar med bestemmelsene i pensjonskasseforskriften og de til enhver tid gjeldende regler for kapitalforvaltning. 4 2 Styret skal fastsette strategi og retningslinjer for forvaltningen av pensjonskassens midler. Retningslinjene skal underlegges jevnlig revisjon.

7 5 4 3 Daglig leder forestår kapitalforvaltningen, og sørger for at forvaltningen er ordnet på betryggende måte. Plasseringer av større omfang eller av uvanlig art skal forelegges styret på forhånd. Styret skal fastsette retningslinjer for bruk av de fullmakter som styret gir daglig leder. KAPITTEL 5 ANSVARLIG KAPITAL 5 1 Pensjonskassen må til enhver tid ha en kapital som oppfyller gjeldende krav til kapitaldekning i pensjonskasser. Pensjonskassen skal ha ansvarlig kapital i henhold til forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak 2. Ansvarlig kapital skal bestå av kjernekapital (egenkapital) og eventuell tilleggskapital. Kjernekapitalen kan bestå av innskutt kjernekapital og overført andel av overskudd. Eventuell tilleggskapital skal tilfredsstille kravene i forskrift av 1. juni 1990 nr Det kan ikke innhentes ansvarlig kapital fra andre enn selskapet og konsernselskapene som pensjonskassen er opprettet for. 5 2 Opptak og økning av ansvarlig kapital skal godkjennes av Kredittilsynet. 5 3 Avkastning på innskutt kjernekapital (egenkapital) og rente som avtales på innskutt tilleggskapital, skal fastsettes på forretningsmessige vilkår og stå i forhold til den risiko som er forbundet med innskuddet. Dette gjelder ikke når det i avtalen med innskyter er bestemt at det ikke skal utbetales rente på innskutt ansvarlig kapital. Styret kan beslutte å utsette betaling av rente på ansvarlig tilleggskapital som nevnt i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak 4 nr. 4, dersom resultatet av årets drift viser underskudd. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller gjeldende krav til forsikringstekniske avsetninger og ansvarlig kapital, eller dersom pensjonskassens økonomiske situasjon forøvrig tilsier det, skal styret vedta slik utsettelse.

8 6 KAPITTEL 6 AKTUAR OG REVISOR 6 1 Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som er ansvarlig for de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Kredittilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar i henhold til forskrift av 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar. Pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag for beregning av premier og forsikringstekniske avsetninger skal godkjennes av Kredittilsynet. Beregningsgrunnlaget skal ta hensyn til pensjonskassens administrasjonskostnader, jf. 3 7 og 7 2. Aktuaren har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring. Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren. 6 2 Selskapet skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen. For revisor gjelder bestemmelsene i lov om revisjon og revisorer. Revisor skal til enhver tid følge gjeldende god revisjonsskikk. KAPITTEL 7 ÅRSREGNSKAP OG FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR 7 1 Etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det gis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret. Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal legges frem for selskapet innen fem måneder etter regnskapsårets slutt. Innen samme frist skal årsregnskap og årsberetning samt attestert regnskapsutdrag på skjema fastsatt av Kredittilsynet, sendes til Kredittilsynet. Pensjonskassens årsregnskap utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter, og forøvrig i samsvar med god regnskapsskikk.

9 7 Det forsikringstekniske oppgjør for regnskapsåret, jf. 7 3, skal legges til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. 7 2 Pensjonskassen skal ha et forsikringsteknisk beregnet forsikringsfond, som består av forsikringstekniske avsetninger (premiereserve), tilleggsavsetninger, premiefond og pensjonistenes overskuddsfond. De forsikringstekniske avsetninger skal inkludere en administrasjonsreserve til dekning av forventede fremtidige kostnader knyttet til fullt betalte forsikringer, herunder for fripoliser som skal sikres i annen pensjonsinnretning. Pensjonskassen kan foreta tilleggsavsetninger i forsikringsfondet etter tilsvarende regler som fastsatt i medhold av lov om forsikringsvirksomhet 8 2 med tilhørende forskrifter, jf. pensjonskasseforskriften 33. Pensjonskassen skal ha et sikkerhetsfond. Fondet beregnes i samsvar med forskrift av 29. november 1996 nr. 941 om sikkerhetsfond i livsforsikring. 7 3 Forsikringsteknisk oppgjør i pensjonskassen foretas hvert år. Oppgjør foretas også særskilt for selskapet og de enkelte konsernselskapene. Ved det forsikringstekniske oppgjør benyttes pensjonskassens godkjente beregningsgrunnlag, jf. lov om forsikringsvirksomhet 7 6 med tilhørende forskrifter. Oppgjøret skal skje i henhold til lovens 8 2 med tilhørende forskrifter. Aktuarens rapport om forsikringsteknisk oppgjør sendes til Kredittilsynet sammen med årsregnskapet. Rapporten skal gi opplysning om forløpet av pensjonskassens virksomhet sett i forhold til beregningsgrunnlaget, samt medlemsstatistikk. 7 4 Årets driftsinntekter tillagt beløp som eventuelt kan frigjøres fra forsikringsfond og sikkerhetsfond, utgjør årets inntekter og skal anvendes slik: 1. Først dekkes de kostnader som vedrører pensjonskassens drift, herunder renter på innskutt tilleggskapital, jf. likevel 5 3 siste ledd. 2. Dernest foretas eventuelle pliktige forsikringstekniske avsetninger til forsikringsfondet i henhold til pensjonskassens godkjente beregningsgrunnlag og til sikkerhetsfondet. Avsetningene omfatter også tilleggsavsetninger og garantert rente på premiefond.

10 8 3. Eventuelt gjenstående beløp (pensjonskassens overskudd) skal fordeles mellom premiefond, pensjonistenes overskuddsfond, garantifond, fripoliser, innskytere av kjernekapital og skatt. Premiefond tildeles overskudd i henhold til lov om foretakspensjon 8 5 første ledd. Pensjonistenes overskuddsfond tildeles overskudd i henhold til lovens 8 4 og 8 5. Det overskudd som skal overføres premiefond og pensjonistenes overskuddsfond, skal fordeles mellom selskapet og konsernselskapene i henhold til lov om forsikringsvirksomhet 8-1. Summen av den andel av overskuddet som overføres til garantifondet, den andel som benyttes til utbetaling av rente på innskutt kjernekapital og skatt kan utgjøre inntil 35 prosent av det beløp som skal fordeles etter punkt Viser regnskapet fra årets drift underskudd, jf. 7 6 første ledd, belastes underskuddet kjernekapitalen når ikke annet følger av annet eller tredje ledd. Overført overskudd til kjernekapitalen fra tidligere års drift anvendes før innskutt kjernekapital. Ansvarlig lånekapital kan anvendes til dekning av underskudd uten at pensjonskassens virksomhet opphører. For ansvarlig lånekapital med forfall gjelder dette når ikke annet fremgår av låneavtalen. Er pensjonskassens ansvarlige kapital tapt belastes premiefondet. Dersom pensjonskassen ikke har oppnådd en avkastning på sine eiendeler som svarer til renteforpliktelsen i beregningsgrunnlaget, kan det foretas en frigjøring av midler i tilleggsavsetningene tilsvarende det som mangler for å oppfylle avsetningskravet, jf. forskrift av 25. september 2000 om tilleggsavsetninger i livsforsikring. Den andel av årets underskudd som eventuelt er knyttet til upåregnelige tap på forsikringsmessige risikoer (død og uførhet) belastes sikkerhetsfondet. 7 6 Viser årsregnskapet at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelser eller at andre kapitalkrav ikke er oppfylt, skal styret i samråd med selskapet umiddelbart legge fram for Kredittilsynet en plan for hvordan pensjonskassen kan bringes i økonomisk balanse. Dersom en slik plan ikke blir lagt fram, godkjent eller fulgt, skal Kredittilsynet sørge for at pensjonskassen blir avviklet, jf. 8 1.

11 9 KAPITTEL 8 OPPHØR OG AVVIKLING MV. 8 1 Ved sammenslåing og deling av selskapet, utskilling av del av selskapet og avvikling av deler av virksomheten i selskapet skal pensjonskassen følge bestemmelsene i lov om foretakspensjon kapittel 13, 14 og Dersom et av konsernselskapene på grunn av salg eller opphør av konsernforholdet på annen måte ikke lenger kan omfattes av pensjonskassen, jf. lov om foretakspensjon 12-5, skal det foretas en tilordning av midler til konsernselskapet i henhold til lovens 12-6 og Konsernselskapets midler skal benyttes til sikring av medlemmenes rett til pensjon i ny pensjonsordning. Skal konsernselskapets pensjonsordning opphøre når konsernselskapet trer ut av pensjonskassen, skal det foretas fordeling av midlene etter reglene i lov om foretakspensjon 15-3, og det skal utstedes fripoliser i et livsforsikringsselskap etter reglene i lovens 4-7 og Dersom et konsernselskap bestemmer at pensjonsordningen for dette selskapets del skal opphøre uten at konsernforholdet opphører, gjelder bestemmelsene i 8-2 tilsvarende. Slutter et av konsernselskapene å betale premie til pensjonskassen, og det ikke foreligger midler i konsernselskapets andel av premiefondet til dekning av premien, gjelder bestemmelsene i 8-2 tilsvarende. 8-4 Selskapet kan bestemme at pensjonsordningen skal opphøre. Før beslutning treffes skal spørsmålet om opphør forelegges pensjonskassens styre. Pensjonsordningen skal opphøre når det er truffet vedtak om at virksomheten i selskapet skal avvikles. Slutter selskapet å betale premie til pensjonskassen, og det ikke foreligger midler i premiefondet til dekning av premien, skal pensjonskassen avvikles.

12 Når en pensjonsordning skal opphøre skal pensjonskassen avvikles ved at midlene fordeles og anvendes i samsvar med bestemmelsene i lov om foretakspensjon kapittel 15, med mindre annet er særskilt fastsatt i loven. Midler knyttet til pensjonsordningen skal fordeles på de som er medlemmer på opphørstidspunktet. Før fordelingen finner sted skal årets overskudd være fordelt i samsvar med 7 4 punkt 3. Det enkelte selskaps midler utenom premiefond skal fordeles mellom selskapets medlemmer på grunnlag av premiereserven for hvert medlem. Det enkelte selskaps premiefondsmidler fordeles mellom de medlemmer som på opphørstidspunktet ikke har rett til pensjon under utbetaling. Fordelingen foretas etter gjennomsnittet av årspremiene i opphørsåret og de tre følgende år for hvert medlem, beregnet ut fra pensjonsytelsene og lønnsforholdene på opphørstidspunktet. Ingen skal likevel tildeles mer fra premiefondet enn det som trengs for å sikre fortsatt premiebetaling i inntil fem år eller høyst fram til oppnådd pensjonsalder. Eventuelle overskytende midler i premiefondet skal overføres til det enkelte selskapet. Midler tildelt et medlem skal benyttes til å sikre medlemmets rett til opptjent pensjon og fortsatt premiebetaling på samme måte som premiereserven ved fratredelse, jf. bestemmelsene i kapittel Ved avvikling av pensjonskassen skal midler i sikkerhetsfondet overføres til premiefondet. Ved avvikling av pensjonskassen skal den ansvarlige kapital som ikke er innskutt, overføres til premiefondet. Ansvarlig kapital som er innskutt anvendes ved avvikling i samsvar med den avtale som er inngått ved opptak av kapitalinnskuddet eller det ansvarlige lånet. Avtalen må oppfylle de krav som følger av forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak og eventuelle vilkår som er satt ved godkjennelsen av opptaket av kapitalen. Ved vesentlig innskrenkning av pensjonskassens virksomhet kan en del av den ansvarlige kapitalen utbetales dersom dette er forsvarlig.

13 11 Utbetaling av innskutt ansvarlig kapital kan bare skje med Kredittilsynets forhåndssamtykke. Bestemmelsene i 12 i forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper, jf. allmennaksjeloven 12 1 til 12 7, gjelder tilsvarende så langt de passer. 8 7 Ved opphør av pensjonsordningen og avvikling av pensjonskassen skal pensjonskassens medlemmer varsles ved skriftlig melding. For det enkelte medlem opphører medlemskapet tidligst én måned etter at varsel om opphør av pensjonsordningen og avvikling av pensjonskassen er gitt eller medlemmet på annen måte er blitt kjent med dette, jf. lov om forsikringsavtaler 19 6 annet ledd.

14 12 DEL II FORSIKRINGSMESSIGE BESTEMMELSER KAPITTEL 9 MEDLEMSKAP 9 1 Som medlemmer av pensjonskassen opptas alle arbeidstakere i selskapet og konsernselskapene som: 1. er pliktig medlem av folketrygden etter bestemmelsene i lov om folketrygd. 2. er helt arbeidsdyktig. Er arbeidstakeren ikke helt arbeidsdyktig på det tidspunkt vedkommende ellers skulle tas opp som medlem, skal vedkommende tas opp når han/hun blir helt arbeidsdyktig igjen. 3. ikke går inn under annen pensjonsordning som selskapet eller konsernselskapet betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi. 4. har fylt 20 år. 5. har 10 år eller mer igjen til pensjonsalder. 6. har arbeidstid som utgjør minst 20 prosent av full stilling i selskapet eller konsernselskapet. Opptak av nye medlemmer finner sted når alle punktene ovenfor er oppfylt. 9 2 Arbeidstakere i selskapet eller konsernselskapene som fyller vilkårene i 9 1, har rett og plikt til å være medlemmer av pensjonskassen med rettigheter og plikter etter disse vedtekter. Som medlem regnes også alderspensjonist med pensjon fra pensjonskassen som har sluttet i selskapet eller konsernselskapet ved oppnådd pensjonsalder og arbeidstaker som er blitt ufør mens vedkommende var i selskapets eller konsernselskapets tjeneste. Førtidspensjonert arbeidstaker skal ikke være medlem av pensjonskassen, jf. dog forskrift av 1. desember 2000 nr til om foretakspensjon. Arbeidstakere som mottar Avtalefestet Pensjon (AFP) i Arendal Fossekompani ASA og Scan Matic AS skal være medlemmer av pensjonskassen.

15 13 Arbeidstaker som har lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid i selskapet etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonskassen i permisjonstiden. Arbeidstaker som har permisjon i henhold til avtale skal være medlem av pensjonskassen i permisjonstiden etter generelle retningslinjer fastsatt av pensjonskassens styre. Arbeidstaker som ved oppnådd pensjonsalder fortsatt har stilling i selskapet, beholder sitt medlemskap i pensjonskassen. 9 3 Medlemskapet opphører når en arbeidstaker slutter i selskapet eller konsernselskapet uten rett til straks begynnende pensjon fra pensjonskassen. Medlemskapet opphører dog tidligst 14 dager etter at selskapet, konsernselskapet eller pensjonskassen har gitt skriftlig varsel om at medlemskapet opphører, jf. lov om forsikringsavtaler KAPITTEL 10 TJENESTETID, MEDREGNING OG OPPTJENTE PENSJONER 10 1 Pensjonsgivende tjenestetid fastsettes som antall år og dager som har medgått fra arbeidstakeren ble sist ble ansatt i selskapet eller konsernselskapet. Tjenestetiden skal beregnes som samlet tjenestetid ved sammenhengende ansettelse i selskap som inngår eller har inngått i konsernet, jf. lov om foretakspensjon 12-2 tredje ledd bokstav b. For avbrudd i tjenestetiden som skyldes sykdom eller lovbestemt permisjon gjøres ikke noe fradrag. I hvilken utstrekning andre permisjoner skal komme til fradrag, avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter generelle retningslinjer fastsatt av pensjonskassens styre. Arbeidstaker som ved oppnådd pensjonsalder ikke har opptjent full pensjon og som fortsatt har stilling i selskapet, skal godskrives etterfølgende tjenestetid For arbeidstakere som ved opprettelse av pensjonskassen er medlemmer og som tidligere har vært medlem i annen privat pensjonsordning, skal det ved fastsettelse av pensjonene medregnes et tillegg i tjenestetiden som er lik tjenestetiden i den tidligere pensjonsordningen. Det er et vilkår for medregning at midler knyttet til pensjon opptjent på grunnlag av tidligere tjenestetid i annet selskap blir overført til pensjonskassen. Dette gjelder bare for de ytelsene som videreføres.

16 14 Ved beregning av den premiereserve som medgår for å sikre full medregning av tidligere tjenestetid i pensjonskassen legges pensjonsplanen for arbeidstakeren i pensjonskassen til grunn. Midler som overstiger den premiereserve som medgår for å sikre full medregning av tidligere tjenestetid, herunder midler knyttet til rett til ytelser som ikke videreføres, skal sikres ved fripolise. Dersom arbeidstakeren ikke ønsker at midlene skal overføres til pensjonskassen eller midler ikke kan overføres, skal det ikke foretas medregning av tidligere tjenestetid. For arbeidstakere som opptas som medlemmer etter opprettelse av pensjonskassen medregnes ikke tidligere tjenestetid Medlemmer som etter bestemmelsene i 10 1 og 10 2 får en pensjonsgivende tjenestetid ved pensjonsalder på minst 30, oppnår fulle pensjoner. Medlemmer som får mindre enn 30 års pensjonsgivende tjenestetid får avkortede pensjoner. Avkortede pensjoner utgjør så stor andel av fulle pensjoner som tjenestetid ved pensjonsalder avrundet til nærmeste hele antall år utgjør i forhold til tjenestetid for rett til full pensjon etter første ledd. En pensjon som blir aktuell før nådd pensjonsalder pga. død eller uførhet, fastsettes på grunnlag av den tjenestetid medlemmet ville ha fått om det hadde vært ansatt i selskapet til nådd pensjonsalder Opptjente pensjoner skal til enhver tid utgjøre så stor andel av pensjoner etter 10 3 første og annet ledd som pensjonsgivende tjenestetid på beregningstidspunktet utgjør i forhold til pensjonsgivende tjenestetid ved pensjonsalder. KAPITTEL 11 PENSJONSGRUNNLAG 11 1 Pensjonsgrunnlaget, dvs. grunnlaget for beregning av pensjonsytelsene, jf. lov om foretakspensjon 5 4, er den lønn, herunder fast vakttillegg, som medlemmet mottar fra selskapet eller konsernselskapet, begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. I lønnen gjøres det fradrag for overtidsgodtgjørelse, skattepliktige naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, andre varierende eller midlertidige tillegg.

17 15 Dersom lønnen til en arbeidstaker blir satt ned som følge av skifte av stilling eller annen endring av arbeidsoppgavene, skal opptjent pensjon fastsettes etter reglene i lov om foretakspensjon 4 4 første og annet ledd. Endringer i pensjonsytelsene trer i kraft den dag endringen i pensjonsgrunnlaget finner sted. For medlemmer som mottar uførepensjon blir pensjonsgrunnlaget først regulert når vedkommende blir helt arbeidsdyktig igjen. Endringer i pensjonsytelsene som følge av endringer i pensjonsgrunnlaget kan ikke frata et medlem pensjonsrettigheter som det allerede har opparbeidet i pensjonskassen. KAPITTEL 12 PENSJONSALDER 12 1 Pensjonsalderen er 67 år. Et medlem har rett til alderspensjon når det fratrer sin stilling ved eller etter nådd pensjonsalder. KAPITTEL 13 ALDERSPENSJON 13 1 Full årlig alderspensjon utgjør A. For ansatte i Arendal Fossekompani ASA. For tidligere medlemmer av kontraktsnummer i Storebrand Livsforsikring AS og fremtidige ansatte i selskapet som opptas som medlemmer i pensjonsordningen utgjør årlig alderspensjon differansen mellom 66 % av pensjonsgrunnlaget og en beregnet alderspensjon i folketrygden (grunnpensjon pluss tilleggspensjon). Grunnpensjonen settes til 75 % av grunnbeløpet i folketrygden B. For ansatte i Kelin Kraft AS. For tidligere medlemmer av kontraktnr i Storebrand Livsforsikring AS og fremtidige ansatte i selskapet som opptas som medlemmer i pensjonsordningen

18 16 utgjør årlig alderspensjon differansen mellom 66 % av pensjonsgrunnlaget og en beregnet alderspensjon i folketrygden (grunnpensjon pluss tilleggspensjon). Grunnpensjonen settes til 75 % av grunnbeløpet i folketrygden C. For ansatte i Markedskraft AS. For tidligere medlemmer av kontraktnr i Storebrand Livsforsikring AS og fremtidige ansatte i selskapet som opptas som medlemmer i pensjonsordningen utgjør årlig alderspensjon differansen mellom 70 % av pensjonsgrunnlaget og en beregnet alderspensjon i folketrygden (grunnpensjon pluss tilleggspensjon). Grunnpensjonen settes til 75 % av grunnbeløpet i folketrygden. Antatt tilleggspensjon skal likevel minst tilsvare folketrygdens særtillegg for enslige. D. For ansatte i Scan Matic AS. For tidligere medlemmer av kontraktnr i Vital Forsikring ASA og fremtidige ansatte i selskapet som opptas som medlemmer i pensjonsordningen utgjør årlig alderspensjon differansen mellom 60 % av pensjonsgrunnlaget og en beregnet alderspensjon i folketrygden (grunnpensjon pluss tilleggspensjon). Grunnpensjonen settes til 75 % av grunnbeløpet i folketrygden. For medlemmer som har deltidsstilling (redusert arbeidstid) beregnes alderspensjonen først av pensjonsgrunnlaget etter full stilling. Deretter avkortes pensjonen i forhold til den aktuelle deltidsstilling Medlem som ved oppnådd pensjonsalder fortsatt har stilling i selskapet eller konsernselskapet og opptjener pensjonsgivende tjenestetid i henhold til 10 1 tredje ledd, har krav på utbetaling av alderspensjon i den utstrekning lov om foretakspensjon 3 11 første ledd og 4 5 første ledd, jf. 4 4, åpner for dette. Medlem som ved oppnådd pensjonsalder har full tjenestetid etter 10 3 første ledd og fortsatt har stilling i selskapet eller konsernselskapet, har ikke rett til utbetaling av alderspensjon så lenge og i samme forhold som arbeidstakeren mottar lønn fra selskapet eller konsernselskapet, jf. lov om foretakspensjon 5 1 tredje ledd. Ved fratreden skal det foretas omregning av pensjonsrettighetene, jf. lov om foretakspensjon 4 5 annet ledd. Forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen. Medlem som ved oppnådd pensjonsalder fratrer stillingen i selskapet eller konsernselskapet og blir ansatt i annet selskap, kan kreve at det ikke utbetales alderspensjon så lenge og i samme forhold som arbeidstakeren mottar lønn fra dette selskapet. Ved fratreden foretas det omregning

19 17 av pensjonsrettighetene, jf. lov om foretakspensjon og 4 5 tredje ledd. Forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen Alderspensjon utbetales fra den dag medlemmet når pensjonsalderen, dog tidligst fra den dag da lønnen fra selskapet eller konsernselskapet opphører. Alderspensjon utbetales ut måneden etter dødsmåneden. KAPITTEL 14 UFØREPENSJON 14 1 Medlem som før nådd pensjonsalder får redusert sine inntektsmuligheter i ethvert arbeid som vedkommende kan utføre sammenlignet med inntektsmulighetene vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod, har rett til uførepensjon. Full uførepensjon utgjør den alderspensjon medlemmet ville ha fått om det var blitt stående i stillingen til nådd pensjonsalder. Uførepensjon beregnes ut fra det pensjonsgrunnlag vedkommende hadde da uførheten inntrådte. Dersom medlemmet har tapt hele sin inntektsevne får det full uførepensjon. Ved delvis tap av inntektsevne avkortes uførepensjonen i forhold til uføregraden. Blir inntektsevnen senere endret, endres uførepensjonen tilsvarende. Er uføregraden lavere enn 25 prosent, ytes ingen pensjon. Til uførepensjonen ytes barnetillegg på 10 % av uførepensjonen for hvert barn inntil 6 barn under 21 år som medlemmet plikter å forsørge eller forsørger. Uførepensjon utbetales fra den dag medlemmets inntektsevne har vært redusert i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, dog tidligst fra den dag da full lønn fra selskapet eller konsernselskapet opphører. Hvis folketrygden har utbetalt sykepenger forut for dette, utbetales uførepensjon fra den dag sykepengene opphører. Tilsvarende gjelder for attføringspenger forutsatt at hensiktsmessig yrkesrettet attføring har vært prøvd. Utbetaler folketrygden attføringspenger mer enn 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert, utbetales uførepensjon først fra det tidspunkt utbetaling av attføringspenger stanser. Uførepensjon utbetales så lenge uførheten varer, dog høyst til den dag alderspensjonen kommer til utbetaling, jf Ved dødsfall utbetales uførepensjon ut måneden etter dødsmåneden.

20 Pensjonskassens styre avgjør om betingelsene for rett til uførepensjon er oppfylt og fastsetter uføregraden, jf. dog neste ledd. Har medlemmet rett til uførepensjon fra folketrygden er det en forutsetning for rett til uførepensjon fra pensjonskassen at vedkommende samtidig fremmer krav om uførepensjon fra folketrygden. Uførepensjon fra pensjonskassen fastsettes i slike tilfeller etter tilsvarende uføregrad som folketrygden har fastsatt med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Uførepensjon ytes likevel ikke hvis uførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet led av og må antas å ha kjent til ved opptak i pensjonskassen og som medfører arbeidsuførhet innen to år etter opptaket. For arbeidstakere som har vært medlem i annen pensjonsordning etter lov om foretakspensjon og som har gått direkte over i pensjonskassen, regnes to årskravet fra opptaket i den tidligere pensjonsordningen. Det ytes heller ikke uførepensjon hvis uførheten skyldes forsettlig pådratt skade. Det samme gjelder frivillig deltakelse i krig for fremmed makt Medlem som søker eller mottar uførepensjon, er forpliktet til å gjennomgå relevante og nødvendige legeundersøkelser som styret krever og til å gi alle opplysninger som kan være av betydning for bedømmelsen av uførheten. Pensjonskassen bærer utgiftene ved de legeundersøkelser som styret krever. Medlemmet plikter å opplyse om eventuelle arbeidsinntekter utenfor selskapet og om eventuelle endringer i ytelser fra folketrygden. Styret kan bestemme at uførepensjonen bortfaller helt eller delvis dersom medlemmet ikke retter seg etter anvisninger fra lege eller nekter å overta stilling som styret finner høvelig. KAPITTEL 15 EKTEFELLEPENSJON 15 1 Gjenlevende ektefelle etter et medlem som var ansatt i Arendals Fossekompani ASA, Markedskraft AS og Kelin Kraft AS har rett til ektefellepensjon ved medlemmets død.

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer