Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka."

Transkript

1 Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende og etterlatte etter ulykker. Sammendrag av høringssvar: Post 72: Omsorg- og pleiepenger: Det er lagt til grunn en nullvekst i antall mottakere av pleie- og omsorgspenger. Kaasautvalget legger opp til å erstatte alle eksisterende støtteordninger med en kommunal omsorgsstønad. Dette er en statlig ansvarsfraskrivelse i forhold til denne gruppen ved å legge dette over på kommunene. I lys av samhandlingsreformen bør denne posten økes. Kap 2651 : Arbeidsavklaringspenger: Innføringen av ordningen har vært en forvirrende og vanskelig prosess for både brukere og saksbehandlere, og særlig for de som tidligere hadde ytelsen tidsbegrenset uførestønad. Vurderingene er ikke individuelle, og de må gjennom utprøvinger på nytt uten endret helsetilstand. De som har gått fire år på ordningen opplever nå stor usikkerhet. Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Kap 2655 Ufør: En del kjenner etter å ha vært ufør en periode at de kan komme seg delvis i jobb igjen, men finner ingen informasjon om hvordan de skal gå fram. De er også bekymret i forhold til at det er vanskelig å melde Nav om at man nærmer seg grensen for inntekt på 1G, og tør derfor ikke jobbe. Uføre må få informasjon og kontaktpunkt i Nav. Ny yrkesskadereform: Vi stiller oss positiv til en forenkling av gjeldende regelverk, men er sterkt skeptisk til en ordning som er laget uten brukermedvirkning. Kap 2661, post 70 Grunnstønad: Man må dokumentere faktiske utgifter for å motta stønad, dette er urimelig i forhold til de som ikke har økonomi til å dekke utgiftene selv. Dette gjelder også i forhold til drift av bil og særlig gruppe to bil. Nav kompetansesenter En kognitiv svikt er en skjult skade. Dette gjør møtet med Nav særdeles utfordrende for begge parter. Nav kompetansesenter for tilretteleggelse og deltagelse er en viktig støttespiller, men har ikke kapasitet til å utføre oppdraget sitt godt nok. Møtet med Nav Nav-ombud Møtet med Nav er ofte en utfordring for brukeren. Saksbehandler er vanskelig å nå, har ikke tid til å lese seg opp på saken og forstår ikke brukeren. Saksbehandleren ønsker å møte brukeren på en skikkelig måte, men har per i dag ikke tid og ressurser til å gjøre jobben de ønsker. Resultatet blir brukere som ikke får nok informasjon og ikke den hjelpen de trenger. Et Nav-ombud vil ivareta rettsikkerheten til brukerne på en bedre måte.

2 Utfyllende høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende og etterlatte etter ulykker. Vi har rådgivere som daglig gir råd og veiledning i NAV- jungelen, både hvilke rettigheter de har og hvordan de skal gå frem i systemet. Vi bistår også våre medlemmer ved avslag og klage. I spesielle tilfeller bistår vi også den enkelte i sin kommunikasjon med saksbehandler. Dette gjelder særlig i tilfeller der den skadde har en usynlig skade.i tillegg til å drive rådgivning til enkeltpersoner, holder vi kurs på NAV-området for våre lokal- og fylkeslag. Når man blir skadet opplever mange at hverdagen blir snudd på hodet. Man blir nødt til å forholde seg til/ avhengig av systemer som en tidligere bare har hørt snakk om. Det er vanskelig å finne frem i jungelen av lover og regler og mange opplever usikkerhet med hensyn til hvilke rettigheter som gjelder akkurat dem. Post 72: Omsorg- og pleiepenger: Også i år er det lagt til grunn en nullvekst i antall mottakere av omsorgs- og pleiepenger. Dette ser vi i lys av Kaasa- utvalget, som ble satt til å utrede i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan kompenseres. De vil erstatte alle eksisterende støtteordninger med en kommunal omsorgsstønad som skal være forbeholdt pårørende som ikke får kompensasjon for tapte lønnsinntekter. I realiteten innebærer dette at staten fraskriver seg økonomisk ansvar for omsorgsoppgaver som pårørende utfører utover normal arbeidstid Begrunnelsen for å ta vekk den økonomiske støtten er at samfunnet ikke har noen garanti for at foreldre kan gi barna sine forsvarlig omsorg. Foreldrene får derfor valget mellom å overlate omsorgen av barna sine til kommune eller å gi dem denne omsorgen selv, gratis. Vi får tilbakemeldinger fra foreldre og pårørende som sliter med usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til ytelsen. I lys av samhandlingsreformen mener vi at det burde legges til grunn en økning i antall mottakere. Dette fordi den skadde blir skrevet tidligere til sin hjem, og derfor er avhengig av sine pårørende i større grad enn før denne reformen. Kap 2651: Arbeidsavklaringspenger: Bakgrunnen for innføringen av arbeidsavklaringspengene var det økende antallet varige uførepensjonister og formålet var og er fremdeles å få flere folk i aktivitet og arbeid. Innføringen av

3 arbeidsavklaringspenger var forvirrende for brukerne og vi opplever også at prosessen har vært forvirrende for saksbehandlere i systemet. Særlig har dette vært vanskelig og forvirrende for de som tidligere hadde ytelsen tidsbegrenset uførestønad. Disse ble automatisk overført til AAP 1.mars 2010 og vi ser enkeltmennesker som nå må gjennom hele prosessen med utredning og arbeidsutprøving på nytt, uavhengig av tidligere prosesser. Dette også til tross for at de kan vise til legeuttalelse på at deres helsetilstand ikke har endret seg, eller at noen også har blitt verre. Dette oppleves som en stor belastning for mange av våre medlemmer. I flere av disse tilfellene opplever også flere saksbehandlere at en ny runde med utprøving og utredning er unødvendig. I arbeids og velferdsetatens forskrift om arbeidsrettede tiltak står det: 1-3 Vilkår for deltagelse i tiltak Arbeidsrettede tiltak kan tildeles etter en individuell vurdering av behovet for bistand for å styrke mulighetene til å skaffe og/eller beholde arbeid. Et arbeidsrettet tiltak bør som hovedregel være nødvendig og hensiktsmessig for at deltageren enten kan beholde arbeid, eller øke mulighetene for tilpass i arbeidslivet. Vi får ukentlig henvendelser fra personer som ikke får individuell vurdering. For oss virker det som brukerne tilpasses NAVs tiltak, istedenfor for hva som er best og mest hensiktsmessig for den enkelte bruker. Vi opplever blant annet rygg- og nakkeskadde som blir satt til butikk eller lagerarbeid selv om de medisinske erklæringene klart advarer mot løfting og fysisk arbeid. Vi kan også nevne saker der brukere selv har skaffet seg relevant arbeid, etter utdanning gjennom NAV, men blir tvunget til å delta på avklaringskurs. Dette gjør at de må være borte fra arbeidsplassen i 4-12 uker, noe som ikke øker muligheten for innpass i arbeidslivet. Flere av våre medlemmer føler seg tvunget inn i disse tiltaktene, i frykt for at om de ikke deltar kan de innvilgete ytelsene holdes tilbake eller stanses. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved om NAV vurderer risikoen for å falle helt ut av arbeidslivet ved å tvinge disse brukerne til å delta på avklaringstiltak? Og er trussel om å miste økonomisk ytelse i tråd med NAVs praktisering av brukerperspektivet? Vi har også tidligere vært i kontakt med arbeidsdepartementet i forhold til bortfall av ytelser ved anke på avslag på uførepensjon. I dagens regelverk opphører retten til arbeidsavklaringspenger når vedtak på søknad om uførepensjon er fattet, uavhengig av utfallet av vedtaket. Dette vil si at det i praksis ikke er økonomisk mulig for brukere å anke et eventuelt avslag. For brukere i NAV- systemet

4 er det av stor rettsikkerhetsmessig betydning at de har en reell mulighet til å søke om uførepensjon, og til å påklage og påanke et eventuelt avslag selv om NAV mener at vilkårene for innvilgelse ikke er oppfylt. Dette er noe praktiseringen av dagens regelverk ikke tar hensyn til. Vi opplever en økning i antall avslag på arbeidsavklaringspenger. Grunnen til at vi ønsker å kommentere dette er at etter bistand fra Personskadeforbundet LTN i en klage, får de fleste gjennomslag for sin klage, og får godkjent vedtak om arbeidsavklaringspenger. Vi vet at det ikke er alle som har noen som bistår dem, og vi begynner da å lure på hvilket utfall de får i saken sin? Er det flere som får avslag der det er tydelige feil og mangler i vedtaket fra NAV? Og hvor mange er det som ikke orker å klage grunnet allerede vanskelige livssituasjon? Vi frykter det her er store mørketall, der flere må gå på sosialstønad eller bruke av eventuelt erstatningsbeløp og derfor får ytterligere bekymringer og problemer grunnet økonomi. Vi ser også at ved å omskrive brukers informasjon til fagspråk, er det lettere å få en søknad godkjent. Dette gjør at vi stiller spørsmål ved brukervennligheten i NAV, da spesielt i NAV forvaltning. Ved at det er satt av mindre midler stiller vi også spørsmålet om det nå skal stilles enda strengere krav til ytelsen? Grunnet dette mener vi at en bør ha en gjennomgang av kvaliteten på vedtakene som sendes ut, da spesielt i arbeidsavklaringepenger og uførepensjon. Det bør også tas en gjennomgang av brukervennligheten i NAV. Vi ser også at det i 2012 var 1/3 av de som avsluttet ytelsen AAP som man ikke finner igjen, verken innform uførepensjon eller i arbeid. Her mener vi at det bør settes i gang et arbeid for å finne ut hvor disse blir av. Er de ordinære arbeidssøkere, mottakere av sosialhjelp eller privat forsørget? Tilleggsytelser på AAP: Når man søker AAP går man fra sykepenger som er full lønnskompensasjon till 66 pst av dette inntektsgrunnlaget. I tillegg har man mulighet til å søke tilleggsytelser ved for eksempel utdanning eller det som før ble kalt omskolering. En av tilleggsytelsene en kan søke er barnetillegg for antall barn man forsørger. Barnetillegget man får per i dag er 27 kroner dagen, mandag til fredag. Personskadeforbundet LTN lurer derfor på hva som er grunnlaget for at man ikke får barnetillegg i helg? Vi mener at det bør gjøres en vurdering på om denne tilleggsstønaden skal økes, både i antall kroner per dag og til å gjelde også lørdag og søndag. Vi vet at det finnes mange foreldre som i tillegg til å

5 slite med sin sykdom eller skade, sliter mer dårlig samvittighet fordi de føler de ikke kan gi barna det de har behov for. Kap Ufør: Vi har mange medlemmer som per i dag mottar uførepensjon. Vi har også flere som uttrykker et ønske om å prøve seg i arbeidslivet igjen. De tilbakemeldingene vi får her er at det er lite informasjon å få angående hvilke muligheter en har til dette. For mange er det slik at de gjennom en del år på ytelsen uførepensjon, opplever å få kontroll over sykdommen og skaden, men de er usikre på om de vil greie å arbeide, og eventuelt hvor mye. De tørr da heller ikke prøve fordi de ikke orker å gå gjennom en slik søknadsprosess igjen, da de har brukt all sin tid og energi på å få en uførepensjon. Noen forteller også at de har prøvd å ta kontakt med NAV for å få informasjon hvordan de skal gå frem, men føler å ikke bli møtt. Når man får vedtak om uførepensjon får man også et års karantene for å ha inntekt ved siden av. Etter et år har man mulighet til å ha inntekt opp til 1G ved siden av(fribeløp). De som prøver seg i arbeid igjen forteller at det er vanskelig å gi beskjed til NAV når de nærmer seg denne grensen. Det finnes også lite informasjon å få på hva som skjer om de går over. Dette gjør at noen stopper å jobbe når de nærmer seg denne grensen, selv om de hadde hatt muligheten til å jobbe mer. Dette gjør de grunnet frykt for å miste sine rettigheter eller at NAV skal ta det som et tegn på at de har en inntektsevne og dermed frata dem deler av pensjonen. For mange er det veldig dags- og periodeavhengig hvor mye eller om de klarer å jobbe og ved å få nedgradert uførepensjonen vil dette skal ytterligere bekymring. Vi opplever også å få tilbakemeldinger på at personer får revudert hele sin uførepensjon og som får tilbakebetalingskrav fra NAV, selv om de mener å ha gitt beskjed per telefon om at de kommer til å gå over fribeløpet. Dersom en prøver å jobbe en periode, men er nødt til å gå tilbake til 100 pst, får man et nytt karanteneår for inntekt. Dette mener vi er mot sin hensikt og passiviserer istedenfor å stimulere til aktivitet og arbeid. Vi mener også at ved en eventuell vurdering av tilbakebetaling, bør tas kontakt med bruker, både muntlig og skriftlig, med informasjon. Dette kan forebygge eventuelle misforståelser, både der og da og videre i forløpet. Vi mener på bakgrunn av dette at det bør gjøres enklere å få informasjon fra NAV og det bør også bli enklere å rapportere når en nærmer seg 1G og få veiledning hvordan en skal gå videre. Det bør også gjøres enklere å tilegne seg informasjon om ordninger som gir uførepensjonister muligheten til å prøve seg i arbeidslivet igjen.

6 Ny yrkesskadereform: Personskadeforbundet LTN stiller seg i utgangspunkt positiv til en forenkling av gjeldende tosporede regelverk, og er enig med lovgiver at en ny ordning må styrke rettsikkerhet, likebehandling og effektivitet. Slik vi oppfatter det er ikke foreliggende forslag egnet å ivareta disse hensyn og er ikke enig med regjeringen i at ordningen samlet sett vil trygge skadelidtes rettigheter, (Prop. 111S ( ). En ny ordning forutsetter tillit fra samtlige sentrale aktører innenfor området, noe som ikke er tilfelle, og som også synes erkjent av lovgiver i proposisjonen. Vi vil sterkt fraråde å implementere en ordning som ikke er solid forankret og akseptert av de mest sentrale aktørene, herunder dem dette faktisk dreier seg om, de som blir skadet i arbeidsulykker. Sammen med Advokatforeningen og Finans Norge har Personskadeforbundet LTN ovenfor arbeidsdepartementet fremmet et alternativt forslag som vi mener ligger innefor rammen av revidert nasjonalbudsjett. Kap 2661, post 70 Grunnstønad: Vi mottar også tilbakemeldinger, både fra medlemmer og helsepersonell, at det er blitt strengere krav for å motta grunnstønad. Når en søker grunnstønad i dag er det vanlig at man får et brev det kreves dokumentasjon for de utgiftene en har. Det vil si at en over en tremåneders periode er nødt til å spare på alle kvitteringer, og føre et regnskap over hvilke utgifter en har. Mange som søker eller mottar sats 1, har ikke økonomi til å dokumentere/ kjøpe det det er behov for. Dette gjør igjen at de som har rett på ytelsen, ikke mottar den, eller ikke mottar den satsen de egentlig skulle hatt krav på. Vi frykter at dette gjør at flere kutter ut nødvendig materiell, klær eller isoleres grunnet at de ikke kommer seg ut. Vi frykter også at dette gjør at noen kommer i økonomisk uføre grunnet sykdommen eller skade, selv om dette kunne vært dekket av grunnstønaden. Under grunnstønad kommer også utgifter til drift av bil, da spesielt gruppe to bil (ombygd kassebil). Gjennomsnittlig utgifter til bil, dvs forsikring, bensin, vedlikehold etc, ligger på ca kroner per år. Vi er av den oppfattelsen at når en innvilges en gruppe to biler, så mottar en også nesten automatisk sats tre av grunnstønad. Dette utgjør at en mottar støtte til kroner til denne driften. Dessverre mottar vi nå signaler om at dette ikke lenger er gjeldende praksis, men at flere mottar sats en, som utgjør kroner per år, og at den enkelte er nødt til å dokumentere resterende. Dette er en utgift ikke mange har mulighet til å ta seg råd til. Det er her viktig å nevne at forsikring til en slik bil, da spesielt en som har ekstrautstyr og er ombygd, blir vesentlig dyrere enn ved en vanlig bil.

7 Vi hører også fra helsepersonell at de på bakgrunn av dette, ikke tørr å informere pasienten om denne bilordningen, i hvert fall ikke før de er sikre på at pasienten har økonomi til å dokumentere sine utgifter. De ønsker rett og slett ikke å pålegge pasienten utgifter i et allerede stramt budsjett eller påføre dem ytterligere bekymringer i en ellers usikker og uforutsigbar økonomisk hverdag. Vi håper også at det blir gjort en gjennomgang i hvordan dette skal gjøres videre og vi foreslår derfor at en blir innvilget en sats som gjør at den enkelte har mulighet til å dokumentere sine utgifter. Kap 2661 post 71 Hjelpestønad: Vi reagerer også her på at det er ventet en nedgang i antall mottakere. I lys av samhandlingsreformen, der flere blir skrevet ut tidligere, og da også er avhengig av hjelp fra pårørende eller andre, mener vi at det gjør at flere kan ha krav og rett på hjelpestønad. Ellers viser vi til våre kommentarer under posten omsorgspenger og pleiepenger. NAV Kompetansesenter: Mange av våre medlemmer lever med en skjult skade. En av disse skadene er kognitiv svikt. En kognitiv svikt er noe man kan få etter en ulykke, ved for eksempel et fysisk traume. Det kan også ramme de med nevrologiske sykdommer og slagrammede. Kognitiv svikt etter hjerneskade er en usynlig funksjonshemming. Personen kan se ut som før, og kan kanskje også føre samtaler uten at man merker noe til at vedkommende er skadet. Kognitive utfall kan gjøre at det blir vanskelig å bearbeide informasjon. At det blir vanskelig å bearbeide informasjon betyr at det blir vanskelig å velge ut hva som er relevant og å filtrere ut det som ikke er viktig. Man kan også få vansker med å forstå informasjon man får, med å huske den og å hente den frem når den er relevant. Det er kort sagt utfordrende å resonere og bruke informasjon. Kognitive utfall medfører at det må stilles større krav til kvalitet og bevissthet både når det gjelder muntlig og skriftlig kommunikasjon. Det vil være viktig å gi gode forklaringer og å forsikre seg om at informasjonen er forstått. Det kan også være viktig å gi informasjonen både muntlig og skriftlig. Når våre medlemmer med kognitiv svikt er i møte med NAV skaper dette ofte betydelige utfordringer. En er nødt til å forklare sin skade, utfall av skade og hvordan dette påvirker hverdag og arbeidsliv. Dette er det ikke alle som klarer. Det å sette ord på sin situasjon eller sine plager er noe mange sliter med. I tillegg kan ytre forstyrrelser gjøre at det blir vanskeligere eller helt umulig å være med i samtalen. En har behov for ro rundt seg, samt tid til å gå gjennom saken. Dette er noe som er vanskelig i et effektivt system som NAV.

8 Denne type skade/utfall er også vanskelig for den enkelte saksbehandler å forstå. Skaden er som sagt ikke synlig, og trenger heller ikke være merkbar i en samtale. I slike tilfeller er NAV Kompetansesenter for tilretteleggelse og deltagelse en viktig støttespiller. Her har man fagpersoner som har god og viktig kunnskap, både om skaden og hvordan en kan tilrettelegge. De kan hjelpe til med å finne ut hvilke arbeidsoppgaver den enkelte kan mestre, samt hvor mye man kan jobbe. For noen med kognitiv svikt kan det være viktig å ta hyppige pauser, og man kan kanskje ikke jobbe 100pst lenger. Dersom man får tilpasset arbeidsplassen, arbeidsoppgavene og arbeidstid kan flere allikevel stå i jobb. Det er derfor viktig at de blir koblet inn så tidlig så mulig når man har en bruker med kognitive utfordringer. Kompetansesenteret har de senere årene gått fra å dekke Østlandet til å være landsdekkende. Vi er glade for at flere nå får muligheten til å nytte seg av dem, men vi er bekymret for om de har ressurser og midler nok. Vi opplever også at det er flere saksbehandlere som ikke har hørt om kompetansesenteret, noe vi synes er skremmende. Vi ber derfor om at de får midler til å drive kompetanseutveksling slik at flere blir kjent med hva de kan bistå med og at de får mulighet til å veilede den enkelte saksbehandler i møte med bruker. Dette vil forhindre at brukeren blir misforstått og satt på feil tiltak, samt det vil gjøre det lettere for saksbehandler i møtet med den enkelte. Post 75: Hjelpemidler ADL (Aktiviteter i dagliglivet) I Statsbudsjettet for 2012 forsvant såkalte småhjelpemidler ut av hjelpemiddelsentralen sitt sortiment. Mange av disse produktene er helt uunnværlige for mange mennesker, ikke minst for å være mest mulig selvhjulpen så lenge som mulig. Det er også mer behov for slike ADL- hjelpemidler etter samhandlingsreformen, hvor mer ansvar for rehabilitering og ikke minst forebygging skal skje lokalt. For mange er småhjelpemidler en nødvendig forutsetning for å kunne klare seg selv. Småhjelpemidlene er hjelpemidler til matlaging, spising og drikking, påkledning og personlig hygiene. Hjelpemidlene er utformet på en slik måte at de kan brukes av personer som for eksempel har redusert bevegelighet eller styrke. Vi er derfor svært fornøyde med at det i tilleggsproposisjonen settes av 8 mill. kroner til slike hjelpemidler. Dette vil gjøre hverdagen enklere for mange. Post 79: Aktivitetshjelpemidler: Dette er en svært gledelig nyhet at aldersbegrensningen på aktivitetshjelpemidler fjernes. Spesialtilpasset idrettsutstyr er svært dyrt og har gjort det vanskelig for flere av våre medlemmer å drive med idrett og å være fysisk aktive. Personskadeforbundet LTN har i de siste års høringer uttalt

9 at aldersgrensen er meningsløs og at den bør strykes umiddelbart. Forbundet har presisert at det er behovet for hjelpemidler til trening som bør være avgjørende ikke alder. Fysisk aktivitet er med på å redusere sykefraværet og bedre folks helse generelt. Dette gjelder også de over 26 år med funksjonsnedsettelser. Vi er også svært fornøyde med at denne potten økes fra 25 mill. kroner til 55 mill. kroner i tilleggsproposisjonen. Møtet med NAV- en utfordring for bruker og for saksbehandler. Møtet med NAV er ofte en utfordring for bruker. Vi får stadig tilbakemelding på at saksbehandler er vanskelig å nå, en føler ikke at en får tilstrekkelig informasjon eller at en ikke møter forståelse. Her synes vi det er viktig å få frem at vi ikke retter kritikk mot de enkelte saksbehandlerne, men mot det systemet som saksbehandlerne er nødt til å forholde seg til. Disse saksbehandlerne, som så gjerne ønsker å hjelpe brukerne, har grunnet høyt arbeidspress i et stramt tidsskjema, ikke mulighet til å sette seg inn i hver enkelt sak. De uttykker ønske om å lese gjennom papirene til den enkelte før møtet, slik at de kan møte brukeren med forståelse og respekt. Dette er noe de per i dag ikke får til. De ytrer også et ønske om å ha informasjon angående skader og sykdommer lett tilgjengelig, i hvert fall å vite hvor de kan henvende seg. Dette er noe de heller ikke har per i dag. Den enkelte saksbehandler skal i dag være generalist, noe som kan være positivt som helhet, men ikke i møtet med den enkelte bruker. Vi ber derfor om at det gjøres et arbeid for å se hvordan den enkelte saksbehandler skal gis tid og muligheten til å sette seg inn i hver enkelt sak og å kunne møte forbered, og da også jobbe mer effektivt. Vi tror da at samarbeide mellom NAV og bruker vil bli bedre. NAV-Ombud Vi er veldig glad for at sittende Arbeidsminister Robert Eriksen ser behovet for et NAV-ombud. Vi har et stort behov for et ombud som kjemper for brukerne og gjør dem synlige. Våre medlemmer som er rammet av skade eller sykdom må bruke krefter de ikke har, og usikkerheten de opplever er svært belastende. Dette er medlemmer som har en svært krevende hverdag. Vi får mange henvendelser fra medlemmer som er fortvilet over lang saksbehandlingstid, de opplever utilgjengelighet, mangel på informasjon og feilinformasjon. Ved å få på plass et eget NAV-ombud vil dette sikre våre medlemmers interesser og dette vil være med på å ivareta rettsikkerheten til NAVs brukere. Vi ber også om overføring over statsbudsjettet til å drive vår rådgivningstjeneste innenfor NAVområdet. Dette koster Personskadeforbundet LTN per år, noe vi ber om overføring til.

10 Med vennlig hilsen Birte Sand Rismyhr Rådgiver Ingeborg Dahl-Hilstad Generalsekretær

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne Oslo, 1. november 2016 Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. juli 2016, og benytter med dette anledningen til å komme

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Pia Kjøs Utengen, rådgiver Kreftlinjen

Pia Kjøs Utengen, rådgiver Kreftlinjen ØKONOMI VED SYKDOM ERFARINGER FRA KREFTLINJEN FAGDAGER ØKONOMISK RÅDGIVNING FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 29.-30. MAI 2017 Kreftforeningen Litt om Bruker- og interesseorganisasjon Vi jobber for å forebygge

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Trenger vi Barneforsikring?

Trenger vi Barneforsikring? Trenger vi Barneforsikring? 13. juni 2013 Skadeforebyggende forum Liv Raaum leder Personforsikring, If 1 Hvorfor barneforsikring? Trygger økonomien om barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom Familien

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn

BARNEOMBUDET. Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn BARNEOMBUDET Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01139-2 Tone Viljugrein 9. desember 2015 Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00391-2 Tone Viljugrein 008;O;H 1.8.2012 Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.10.2010 N-201 10/13732 10/174656 Saksbehandler: Susan Berentsen/Trine Arvidsen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

RÅDMANNENS INNSTILLING:

RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 14/02909-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Kikki Berg Saksgang Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato HØRINGSSVAR SAMMENDRAG: 2.september 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009)

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) 25. nov 2008 Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) Øyeblikksbilde Norge Registrerte helt arbeidsledige

Detaljer

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming Fra institusjon til familiebaserte tjenester Familiens rettigheter Støttekontakt Pleiepenger Plass i barnebolig Statlig

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Ut av språkjungelen I SPRÅKJUNGELEN NAV forvalter 55 ulike ytelser Vi har 2000 ulike brev Vi har 4 brevløsninger Vi sender ut 9,5 millioner vedtak i året

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (2003 2004) Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER 2 - OM MAKSIMAL STØNADSPERIODE INNSTILLING

Detaljer

Frokostseminar om forståelig fagspråk, 12. juni NAVs begrepsverden og brukernes

Frokostseminar om forståelig fagspråk, 12. juni NAVs begrepsverden og brukernes Frokostseminar om forståelig fagspråk, 12. juni 2013 NAVs begrepsverden og brukernes Ikke bare faguttrykk Mengde Struktur Tone Typografi Paragrafer Tall Komplisert regelverk NAV, 13.06.2013 Side 2 I samme

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Fafo 15. juni 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Torunn Bragstad, Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl Arbeids- og velferdsdirektoratet Fem vilkår som må oppfylles for å få rett på uførepensjon

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen - Sør-Trøndelag Bakgrunn Høstens undersøkelse ble gjennomført i perioden. til. oktober. Formålet med undersøkelsen er å gi NAV sine brukerne anledning

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har følgende synspunkter: Generelt LHL mener dagens AAP ordning

Detaljer

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE VEILEDNING TIL PÅRØRENDE R E K S 2 4. J A N U A R K A R I N H A M M E R K R E F T K O O R D I N AT O R G J Ø V I K K O M M U N E Bakgrunn for denne undervisningen Bakgrunn for veilederen Synliggjøre, anerkjenne

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Opplæringspakken i rehabilitering del 3. støtteark

Opplæringspakken i rehabilitering del 3. støtteark Opplæringspakken i rehabilitering del 3 støtteark Definisjon FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon www.ffo.no 2 Brukermedvirking, konstruert begrep Mange andre ord brukes også om det som tidligere

Detaljer

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samling for voksne med Loeys-Dietz syndrom og foreldre til barn med diagnosen. 23.09.2016. Lillehammer Trond Haagensen Sosionom

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn

Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn Ref https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--utkast-til-endringer-i-regleneom-rett-til-pleiepenger-ved-syke-barn-etter-folketrygdloven-kapittel-9/id2439102

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for økt deltakelse og mestring

En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for økt deltakelse og mestring Arbeids- og sosialdepartementet 21.05.2017 En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for økt deltakelse og mestring CP-foreningen mener at: Retten til hjelpemidler må fortsatt ligge i folketrygden

Detaljer

Ung, sårbar og i systemet. Beate Molander Handikappede barns foreldreforening Bente Hatlelid Ergoterapeut barn/unge Fredrikstad kommune

Ung, sårbar og i systemet. Beate Molander Handikappede barns foreldreforening Bente Hatlelid Ergoterapeut barn/unge Fredrikstad kommune Ung, sårbar og i systemet Beate Molander Handikappede barns foreldreforening Bente Hatlelid Ergoterapeut barn/unge Fredrikstad kommune Hva er HBF? Interesseforening for foreldre med barn med en diagnose

Detaljer

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Viktige trender - utviklingsfaktorer Demografiske faktorer

Detaljer

Østfold. Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo

Østfold. Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo Østfold Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo 14.12.2015 Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

Pasientundersøkelse NAV vår 2011

Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Undersøkelsen har vært tilgjengelig på LMF s hjemmeside i perioden 30.03 01.07 222 pasienter har svart på undersøkelsen 1 Ingunn Mortensen Project Manager & Market Analyst,

Detaljer

Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV. Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info

Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV. Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info Lov om folketrygd Kapittel 1. 1-1 Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter.

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. for Personskadeforbundet LTNs likemenn.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. Sekretariatet: Telefon: 22 35 71 00 E-post: post@ltn.no Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo www.personskadeforbundet.no

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle Støttearkopplæringspakke rehab del 2 Brukerrolle/Hjelperolle Hva er en rolle? Vi har alle ulike roller i ulike faser av livet; på hjemmebane, på jobb, blant venner/nettverk Roller skifter og noen ganger

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S ( )

Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S ( ) Innst. 218 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:55 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Rettigheter og muligheter

Rettigheter og muligheter Rettigheter og muligheter Foreldre til barn med ryggmargsbrokk 0-10 år Oslo 24.11.2017 Trond Haagensen Sosionom TRS kompetansesenter 1 Grunnleggende rettighet: Retten til å bli forstått 2 Lover, regler,

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

«På like fot» Høringssvar fra Norsk forening for Angelman syndrom, NFAS. Kommentar til «Åtte løft» Løft 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet

«På like fot» Høringssvar fra Norsk forening for Angelman syndrom, NFAS. Kommentar til «Åtte løft» Løft 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet «På like fot» Høringssvar fra Norsk forening for Angelman syndrom, NFAS 1.mars 2017 Kommentar til «Åtte løft» Løft 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet NFAS støtter tanken om å sikre retten til beslutningsstøtte,

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

MS-forbundet har på bakgrunn av dette kommentarer til punktene 4.1, 4.2, 4.5, samt kapittel 5.

MS-forbundet har på bakgrunn av dette kommentarer til punktene 4.1, 4.2, 4.5, samt kapittel 5. Tollbugt 35, 0157 Oslo Tlf: 22 47 79 90 Faks: 22 47 79 91 Epost: epost@ms.no www.ms.no Org.nr: 959 373 035 Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 9. september 2016 Multippel Sklerose-forbundet (MS-forbundet)

Detaljer

Trygderettigheter for kreftpasienter

Trygderettigheter for kreftpasienter Trygderettigheter for kreftpasienter 24.09.15 Marit Gudim sosionom Langvarig sykdom = reduserte inntekter + økte utgifter Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 Nesten 1 av 3 har opplevd negative endringer

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Hva jeg skal si noe om Det ulike fokuset i helsevesenet

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer