7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target."

Transkript

1 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt

2 Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller, innstillinger eller annen bruk som ikke er beskrevet i brukerveiledningen kan forårsake farlig laserstråling. Unngå direkte eksponering av stråler. Apparatets kabinett må ikke åpnes. Risiko for usynlige laserstråler ved åpning når sikkerhetsbryter er ute av funksjon. Unngå å forsøke å se inn i apparatet når det er påslått da dette kan medføre skade. Bruk kun anbefalt tilleggsutstyr Alt servicearbeid skal utføres av autorisert serviceverksted. DVD-spilleren må ikke brukes i fuktige eller dampfylte rom eller på steder med kraftige vibrasjoner, ekstreme høye eller lave temperaturer, sterkt sollys eller mye skitt. ADVARSEL: Bruk av kontroller, innstillinger eller annen bruk som ikke er beskrevet i brukerveiledningen kan forårsake farlige laserstråling. DENNE SPILLEREN ER BEREGNET FOR UAVBRUTT BRUK. FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER ELEKTRISK STØT OG FORSTYRRELSER, BRUK BARE ANBEFALT TILLEGGSUTSTYR. ADVARSEL: For å forhindre brann eller elektrisk støt, ikke bruk skjøteledning Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og føre til personskade. Advarsel: Utstyret må ikke utsettes for regn eller fuktighet fordi dette kan medføre farlige situasjoner. Ikke sett beholdere med vann på apparatet, som f.eks. blomstervaser Symbolet med utropstegn varsler om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges. Sikkerhetsinstruksjonene skal alltid følges når det gjelder bruk av elektronisk utstyr, spesielt er dette viktig når barn er tilstede. Advarsel: Vær sikker på at apparatet er koblet fra eksterne strømkilder for å unngå elektrisk sjokk i forbindelse med flytting, service eller rengjøring. 1

3 Instruksjoner før bruk Ikke bruk spilleren i nærheten av vann. Ikke tak- eller veggmonter spilleren. Bruk spilleren som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke plasser spilleren i nærheten varmekilder, som f eks radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme. Strømledningen må plasseres slik at det er liten fare for at den blir tråkket på eller at den ikke kommer i klemme under gjenstander som settes på eller inntil den. Trekk ut strømpluggen ved tordenvær, eller hvis spilleren ikke skal brukes på en stund. Spilleren må ikke utsettes for regn eller fuktighet fordi dette kan medføre farlige situasjoner. Ikke sett beholdere med vann på apparatet, som for eksempel blomstervaser. Spilleren må ikke brukes i fuktige eller dampfylte rom eller på steder med kraftige vibrasjoner, ekstreme høye eller lave temperaturer, sterkt sollys eller mye skitt. Ikke forsøk å undersøke eller reparere spilleren selv. Spillerens kabinett skal ikke åpnes. Alt servicearbeid skal utføres av autorisert serviceverksted. Ikke plasser magnetisk utstyr som f. eks. høyttalere i nærheten av spilleren. VIKTIG OM LASER Dette apparatet bruker ett optisk laserstråle system som inneholder en innebygd sikkerhetsbryter i CD mekanismen. Ikke forsøk å deaktivere denne. Direkte eksponering av usynlige laserstråler kan være skadelig for øynene. Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller, innstillinger eller annen bruk som ikke er beskrevet i brukerveiledningen kan forårsake farlige laserstråling. Denne DVDspilleren skal ikke modifiseres eller repareres av andre enn kvalifisert service personell. Laser mekanismen her tilsvarer stiften (nålen) på en platespiller. Det er trygt å bruke spilleren selv om denne bruker et laserhode, så fremt man følger instruksene. MERK: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser forårsaket av uautorisert modifikasjoner. Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. 1)Bruk kontroller og brytere som beskrevet i manualen. 2) Før du slår på strømmen for første gang, må du kontrollere at strømledningen er riktig installert. 3) Lagre plater på et kjølig område for å unngå skader fra varme. Batteri håndtering og bruk MERK: Denne typen spiller inneholder oppladbare Lithium-batterier. Fjernkontrollen bruker batteri av type CR ) Kast aldri batterier i åpen ild. Ikke utsett batteriene for brann eller andre varmekilder. 2) Når det oppladbare batteriet har nådd slutten av sin levetid, må du fjerne det fra spilleren og kaste det på nærmeste resirkulering. For å fjerne batteriet må du forsiktig skru opp batterilokket på DVD spilleren, løsne deretter hovedkortet og koble fra ledningene. 2

4 Platehåndtering og vedlikehold Forholdsregler for håndtering Hold platen i kantene slik at overflaten ikke blir tilsmusset med fingeravtrykk. Fingeravtrykk, skitt og riper kan forårsake hopp og forvrengning. Ikke skriv på etikettsiden med en markeringspenn eller andre tusjer. Ikke bruk rensevæske, bensin, tynner eller væske for forebygging av statisk elektrisitet. Platen må ikke bøyes eller mistes i gulvet. Ikke legg fler enn 1 plate i DVD-spilleren. Pass på at CD/DVD-platen ligger korrekt i spilleren før den lukkes. Sørg for å oppbevare platen i et cover når den ikke er i bruk. Dersom overflaten er skitten Tørk forsiktig platen med en myk, fuktig klut (bare vann). Når man tørker plater, skal man alltid flytte kluten fra senterhullet mot ytterkant, som ikke vil føre til forvrengning. (Hvis man tørker av plater ved hjelp av en sirkelbevegelse, oppstår sirkulære riper, noe som vil føre til forvrengning). Hvis platen hentes fra et kaldt til et varmt miljø, kan fuktighet oppstå på platen Tørk denne fuktigheten vekk med en myk, tørr og lofri klut før du bruker platen. Feil oppbevaring av plater Du kan skade plater hvis du lagrer dem på følgende steder: Områder som er utsatt for direkte sollys Fuktige eller støvete områder Områder direkte utsatt for en varmekilde Vedlikehold Pass på å koble fra strømforsyning før vedlikehold av spilleren. Tørk av spilleren med en tørr, myk klut. Hvis flatene er ekstremt møkkete, tørker du av med en lett fuktig klut med mildt såpevann, og tørk deretter på nytt med en tørr klut. Bruk aldri alkohol, bensin, tynner, rensevæske eller andre kjemikalier. Bruk ikke trykkluft for å fjerne støv. Tilbehør Fjernkontroll 1 Batteri (CR-2025) til fjernkontroll 1 AV kabel 1 Strømforsyning 1 Bruksanvisning 1 Lighterkabel 1 3

5 Innholdsfortegnelse Komme i gang Sikkerhetsinformasjon 1-2 Instruksjoner før bruk 3 Tilbehør 3 Spesifikasjoner 3 Oversikt over funksjoner 6-7 Tilkoblinger 8-10 Klargjøring av fjernkontroll 11 Normalt bruk: Hvordan starte avspilling 12 Stoppe avspilling 13 Hvordan hoppe fremover og bakover i avspillingen 13 Spole fremover og bakover 13 Pause eller start avspilling 13 Sakte avspilling [DVD/VCD] 14 MP3 avspilling 14 MP4 avspilling 15 JPEG CD Bruk av Video CD med avspillingsfunksjoner 17 Avspilling av USB 18 Avspilling av minnekort 19 Skjerm meny 20 Avansert bruk: Programmering av avspilling 20 Repeter avspilling 21 Repeter visning 21 A-B repeter avspilling 21 TFT modus 21 Go to 21 Språkvalg undertekster 22 ZOOM avspilling 22 Audio språk (DVD/VCD) 22 Endre kamera vinkel (kun DVD) 23 Grunnoppsett: Generelle innstillinger Audio innstillinger 24 Oppretting av passord Diverse: Ordliste 26 Spesifikasjoner 27 Feilsøking Regionale innstillinger 29 4

6 Oversikt 7" TFT skjerm Denne spilleren har en innebygd 7" TFT skjerm, for klar visning og med lav stråling Innebygget Lithium batteri USB / KORTLESER Spilleren kan lese USB /SD /MMC kort med filtyper VCD/SVCD/DVD/MP3/WMA/MP4/JPEG/CD format. BILDEFREMVISNING I 17 MODUS TV-SYSTEM Spilleren STØTTER både PAL og NTSC fargesystem AUDIOSPRÅK Spilleren støtter opp til 8 forskjellige audiospråk (Antall audiospråk er avhengig av software) UNDERTEKSTSPRÅK Spilleren støtter opp til maksimalt 32 undertekstspråk, avhengig av software. KAMERAVINKEL Denne funksjonen lar deg velge kameravinkelen på opptak av scener fra en rekke forskjellige vinkler. (Begrenset til DVD innspilt med flere kameravinkler.) FORELDREKONTROLL Forhindrer avspilling av DVD-plater som ikke egner seg for barn DISK FORMAT SOM SPILLEREN STØTTER Spilleren støtter plater med følgende merking: MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall 5

7 Produktoversikt Hovedenhet 1. TFT skjerm For avspilling og visning av DVD og CD 2. Innebygget høyttaler 3. PLAY/PAUSE Trykk denne for å starte eller pause avspilling 4. STOP - Trykk her for å stoppe avspilling 5. VOLUME + - Trykk denne for å øke volum på avspilling 6. VOLUME - - Trykk denne for å dempe volum på avspilling 7. OPEN Knapp for åpning av CD lokk 8. Sensor for fjernkontroll 9. LCD ON/OFF - Slå av/på skjerm 10. SETUP - Trykk her for oppsettsmeny 11. MENU - Trykk denne for å komme tilbake til hoved menyen(dvd) eller slå av/på PBC(VCD) 12. OK Trykk denne for å bekrefte valg. 13. UP/PREV Trykk UP/PREV for å gå opp, hvis du holder knappen inne i mer enn 2 sekunder, vil spilleren hoppe tilbake til forrige kapittel eller tittel(dvd) eller spor (CD) 14. LEFT/ FR - Trykk LEFT for å spole tilbake, hvis du holder knappen inne mer enn 2 sekunder, vil spilleren spole bakover med hastigheter: x2, x4, x8, x16 og x RIGHT/FF - Trykk RIGHT for å spole frem, holder du knappen mer enn 2 sekunder, vil spilleren spole fremover med hastigheter; x2, x4, x8, x16 og x DOWN/NEXT - Trykk DOWN for å gå ned, hvis du holder knappen inne i mer enn 2 sekunder, vil spilleren hoppe frem til neste kapittel eller tittel(dvd) eller spor (CD) 17. Av/På bryter 18. Strømtilkobling 19. Lade lampe 20. Indikasjonslys for tilkoblet strøm 21. Utgang hodetelefon Kople til hodetelefoner for uforstyrret avspilling. 22. AV Utgang Kobles til TV eller annet eksternt utstyr hvis man ønsker å bruke spilleren som avspillingsenhet. 23. USB tilkobling. 24. SD/MMC kortleser sett inn SD/MMC kort for å avspille filer på disse. 6

8 Oversikt over funksjoner Fjernkontroll 1 TFT MODE knapp Trykk TFT MODE for å velge lysstyrke, kontrast, skarphet eller metning, fargetone eller 16:9 / 4:3 modus. Velg så venstre eller høyre knapp for å justere til ønsket innstilling. 2 Nummertaster trykk på disse knappene for å velge for eksempel spor, kapittelnummer osv. 3 FR knapp trykk FR for å spole bakover med hastigheter: x2, x4, x8, x16 og x32. 4 FF knapp trykk FF for å spole fremover med hastigheter: x2, x4, x8, x16 og x32. 5 ZOOM knapp trykk ZOOM for å forstørre bilde størrelse. Forstørr til maks. 4x størrelse, og forminske til min. 1/4x. 6 SLOW knapp trykk SLOW for avspilling i sakte film, velg i mellom hastigheter: 1/2, 1/4, 1/8, og 1/16. 7 PROGRAM knapp trykk PROGRAM for å stille inn rekkefølgen i avspillingsminnet for kapitler og titler (DVD) eller spor (VCD/CD). 8 ANGLE knapp trykk ANGLE for å vise antall kameravinkler, eller bytte i mellom de forskjellige vinklene. 9 STEP knapp Trykk STEP for å gå ett og ett bilde frem. 10 L/R knapp Trykk L/R for å velge lydbilde: Venstre mono, høyre mono, mix mono eller stereo. 11 MENU Trykk MENU for å komme tilbake til root menyen(dvd) eller slå av/på PBC(VCD). 12 SUBTITLE knapp Trykk SUBTITLE for å vise og endre undertekstspråk (Bare DVD). 13 LANGUAGE knapp Trykk LANGUAGE for å velge ønsket språk (DVD). 14 USB/CARD/DVD Trykk USB/CARD/DVD for å veksle i mellom USB, kortleser og DVD modus. 15 N/P knapp Trykk N/P for å velge i mellom NTSC eller PAL fargesystem (Bare DVD). 16 OSD knapp Trykk OSD repeterende under avspilling for å vise avspillingsinfo, som f. eks. avspilt tid, gjenstående tid osv. 17 GOTO knapp Trykk GOTO for å stille inn spilleren til å starte avspilling av plater fra et forhåndsbestemt sted. 18 PLAY/PAUSE knapp Trykk PLAY/PAUSE for å starte eller pause avspilling. 19 STOP knapp Trykk STOP for å avbryte avspilling. 20 NEXT knapp Trykk NEXT for å hoppe til neste kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD). 21 PREV knapp Trykk PREV for å hoppe tilbake til forrige kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD). 22 REPEAT knapp Trykk REPEAT for å repetere ett kapittel eller en tittel (DVD), eller repetere nåværende spor eller for å repetere alle sporene (VCD/CD). 23 A B knapp Trykk A-B for å repetere avspilling mellom 2 forhåndsbestemte punkt (A-B). 24 SETUP knapp Trykk SETUP for oppsettsmeny. 25 ENTER knapp Trykk ENTER for å bekrefte valg. 26 Navigeringsknapper Trykk disse for å navigere opp, ned, venstre eller høyre. 27 MENU knapp Trykk MENU for å komme tilbake til hovedmenyen.(dvd) eller for å slå av PBC (VCD). 28 VOLUME + knapp Trykk VOLUME + for å justere lyden opp. 29 VOLUME knapp Trykk VOLUME for å justere lyden ned. 30 MUTE knapp Trykk MUTE for å koble vekk lyden. 7

9 Tilkoblinger Alle kabler må være utkoblet fra apparatet før du kobler til strømforsyningen via adapteret Les igjennom alle instruksjoner før tilkobling av eksternt utstyr De oppladbare batteriene må ikke lades mens spilleren benytter disse som strømkilde Tilkobling av strøm adapter Spilleren Stikkontakt Merk: Strøm adapter POWER ON/OFF må være i OFF-posisjon før ekstern strøm tilkobles Bruk av oppladbare batterier Spilleren har innebygget oppladbare Lithium batterier Batteriets brukstid er omtrent 2 timer ved korrekt bruk 1. Ladning av batteri - Koble adapteren til strømtilkoblingen, sett deretter spilleren i POWER ON for full ladning (normal ladetid) - Eller sett spilleren på POWER OFF for full ladning (hurtig ladning) Mens spilleren lader, lyser indikatoren rødt. Når denne lyser grønt, er spilleren fulladet og kan kobles fra. 2. Ladetid for batteri Lade- og spilletiden for apparatet avhenger av batteripakkens kapasitet og temperaturforhold. Generelt sett trenger batteriet å bli ladet i cirka 3 timer i hurtig ladning (FAST CHARGE) og i cirka 12 timer i normal ladning (SLOW CHARGE). 3. Bruk og vedlikehold av oppladbare batteri - Normale temperaturer under bruk er mellom 0 til 45 grader pluss - Husk og alltid å plugge ut strømforsyningen fra spilleren når denne ikke er i bruk MERK: En ny batteripakke som ikke har vært brukt eller som ikke har vært brukt i mer enn en måned, kan synes og ikke ha full kapasitet. Dette er da karakteristisk for dette batteriet og er ikke en feil. Batteriet må i så tilfelle lades to eller tre ganger før første gangs bruk. Det trenger mer enn 6 timer å lade batteriet mens du spiller plater. Støy kan oppstå under ladning. Dersom dette er sjenerende, bruk en stikkontakt lengre unna. Batteriet må ikke lades opp eller lades ut i nærheten av et varmeelement som en ovn eller i direkte sollys. 8

10 Tilkoblinger - Det er anbefalt å tilkoble et TV som støtter flere fargesystemer. - Koble ut strømforsyningen før tilkobling til TV. - Spillenes ventilasjon må ikke tildekkes og disse må ha fri luftsirkulasjon så lenge spilleren er i bruk eller lades. - Les gjennom bruksanvisning før tilkobling av eksternt utstyr. - Legg merke til farge koder ved tilkobling av lyd og video kabler. Merk: Ved tilkobling til TV og avspilling av DVD, kan lyden være lavere enn ved TV sending og lignende. Hvis så skjer, juster volum til ønsket nivå. Dersom spilleren er koblet til TV via en videospiller, kan det være at bildet ikke vises korrekt med enkelte DVDfilmer. I så fall bør ikke spilleren kobles via en videospiller. Tilkobling til TV TV Til video via phono tilkobling (gul) Til audio via phono tilkobling (rød, hvit) Audio/video kabel 9

11 Tilkoblinger Tilkobling til lyd anlegg Lyd anlegg Til audio phono tilkobling (rød, hvit) Audio/video kabel Tilkobling hodetelefoner 1. Koble til hodetelefoner Juster volum for å dempe lydstyrke Koble hodetelefoner til hodetelefonutgang Phone hodetelefonutgang 10

12 Klargjøring av fjernkontroll Installering av batteri Sett inn batteriene i henhold til merkingen. (+) og (-) må stemme overens på batterier og på fjernkontrollen. (fig.1) Levetid for batterier Batterienes levetid er normalt omtrent ett år avhengig av hvor ofte og på hvilken måte fjernkontrollen brukes Dersom fjernkontrollen ikke vil virke selv om den holdes nærme spilleren, må batteriene byttes Bruk kun CR2025 batterier i fjernkontrollen Merk: Bruk ikke oppladbare batterier Ikke forsøk å lade, kortslutte, demontere, varm opp eller kast batteriene i åpen ild Ikke mist, tråkk på eller på annen måte skad fjernkontrollen. Dette kan ødelegge innmaten eller føre til at den ikke fungerer som den skal Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode, ta da ut batteriene Bruk av fjernkontrollen 1. Ta bort den beskyttende plastbiten før fjernkontrollen tas i bruk (fig. 1) 2. Ikke hold fjernkontrollen mer enn 6 meter fra sensoren, og den må ikke vinkles bort mer enn 60 fra fronten (fig. 2) Merk: Lyset i rommet kan avgjøre rekkevidden til fjernkontrollen Ikke rett skarpt lys rett mot fjernkontrollens sensor Det må ikke stå noe mellom fjernkontrollen og sensoren på spilleren Fjernkontrollen skal ikke brukes samtidig med en fjernkontroll til et annet produkt 11

13 Hvordan starte avspilling av DVD eller VCD/CD Menyspråket på din spiller er forhåndsinnstilt til Nederlandsk Hvis du vil endre menyspråket til et annet språk, gå til Initial settings > General setup > OSD lang I forklaringen nedenfor er det antatt at engelsk er valg som menyspråk. Normalt bruk 1. Slå på spilleren ved å trykke på POWER. 2. Trykk på OPEN knapp for å åpne CD lokket 3. Legg en plate i spilleren uten å røre overflaten, plasser platen med billedsiden opp. Sørg for at platen er riktig satt i. 4. Etter at lokket er lukket, starter spilleren å lese platen umiddelbart. 5. Når en meny vises på skjermen, flytt til ønsket posisjon ved hjelp av navigerings-knappene eller nummertastene. Velg ønsket spor og bekreft valget med ENTER. 6. Når menyen vises i nytt skjermbilde, trykk NEXT å komme til neste bilde, eller PREV for forrige bilde. MERK: Da oppbyggingen av software titler varierer, vil NEXT funksjonen ikke alltid virke 7. For å stoppe avspilling og komme tilbake til hovedmenyen, trykk TITLE eller MENY knapp. 12

14 Stopp avspilling Trykk på STOP-knappen for å stoppe avspillingen av en CD. Merk: Når spilleren har stoppet, husker den hvor den ble stoppet (Resume-funksjon). Ved å trykke Play igjen vil avspillingen fortsette der hvor den stoppet. Dersom spilleren åpnes eller Stop trykkes en gang til, oppheves Resumefunksjonen. Hoppe frem eller tilbake Hoppe frem Trykk Next knappen mens avspilling pågår Et kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD) hoppes frem hver gang knappen trykkes på. Hoppe tilbake Trykk Prev knappen mens avspilling pågår Et kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD) hoppes tilbake hver gang knappen trykkes på. Spole fremover/bakover Mens avspilling pågår, trykk FF >> knapp eller FR << knapp for å spole fort frem eller tilbake. Trykk Play for å stanse spoling og spille av i normal hastighet. Pause eller starte avspilling (Play) Under avspilling, trykk Play/Pause > knappen og avspilingen settes på pause. For å gå tilbake normal avspilling, trykk Play 13

15 Sakte avspilling (DVD/VCD) Trykk Slow-knappen under avspilling. 1) Spiller av platen i halv hastighet i forhold til normal avspilling. For hver gang knappen trykkes på, vil avspillingen gå til 1/4, 1/8, 1/16 hastighet. 2) Trykk Play knappen for å gå tilbake til normal hastighet. MP3 avspilling 1) Sett inn platen som har Mp3-filer for avspilling, etter få sekunder vil skjermen på spilleren vise alle mappene på platen: 2) Velg den mappen du ønsker å spille av ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte. 3) Filene i denne mappen vil komme frem og ønsket sang kan velges med navigasjonsknappene, trykk så Play for å starte avspillingen. 4) Trykk Next eller Prev knappen for å gå til valg meny side eller neste meny side 5) Trykk Repeat knappen for å forandre avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilket spor som blir avspilt - Single: Spiller av kun ett valgt spor - Repeat one: Ett valgt spor blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger 14

16 Mp4 avspilling 1) Sett inn platen som har Mp4-filer for avspilling, etter få sekunder vil skjermen på spilleren vise alle mappene på platen: 2) Velg den mappen du ønsker å spille av ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte. 3) Filene i denne mappen vil komme frem og ønsket sang kan velges med navigasjonsknappene, trykk så Play for å starte avspillingen. 4) Trykk Next eller Prev knappen for å gå til valg meny side eller neste meny side 5) Trykk Repeat knappen for å forandre avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilket spor som blir avspilt - Single: Spiller av kun ett valgt spor - Repeat one: Ett valgt spor blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger Merk: Spilleren kan kun avspille plater med MPEG-4 15

17 JPEG CD For Cd med JPEG bilder, velg mappen du ønsker å se med navigasjonstastene og trykk Enter knappen for å bekrefte valget Filene i denne mappen vil komme opp og du kan velge dine bilder ved å bruke opp/ned navigasjonstastene og trykk Enter knappen for å starte visning. Miniatyrvisning av bilde vil komme frem når du ruller over filens navn Speilvende eller snu bilder Trykk Up navigasjonsknapp for å snu bildet vertikalt Trykk Down navigasjonsknapp for å snu bilde horisontalt Når en mappe eller en fil er valgt, vil bildet komme frem på skjermen Merk: Tiden det tar å laste opp bilde, avhenger av filens størrelse Under avspilling, trykk Meny knappen for å returnere til valgt mappe eller Stop knappen for å komme til forhåndsvisning Trykk Repeat knappen for å forandre avspillingsmodus - Shuffle: Alle bildene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilket bilde som blir vist - Single: Viser kun ett valgt bilde - Repeat one: Ett valgt bilde blir avspilt flere ganger - Repeat all: Alle bildene i denne mappen blir avspilt flere gangen - Folder off: Stopper repeteringsmodus Forstørre/krympe bilder Trykk Zoom knappen for å komme til forstørring Trykk FF knappen for å forstørre bildet til 100 %, 125 %, 150 % eller 200 % Trykk FR for å krympe bilde til 50 %, 75 % eller 100 % Dersom bildet er forstørret, kan du trykke på navigasjonsknappene for å se bilde i annen størrelse Hopp til neste/forrige bilde Trykk Next knappen for å hoppe til neste bilde eller Prev for å hoppe til forrige bilde. Dersom ingen knapper trykkes i løpet av 5 sekunder, vil spilleren gå til neste bilde automatisk Roterende bilder Trykk høyre navigasjonstast for å rotere bilde med klokken Trykk venstre navigasjonsstast for å rotere bilde mot klokken 16

18 JPEG CD Effekter lysbildefremvisning Trykk på Program knappen for å velge en av effektene når fremvisningen går fra ett bilde til ett annet: 1 Skli opp 2 Skli ned 3 Skli til venstre 4 Skli til høyre 5 Diagonalt skli opp til venstre 6 Diagonalt skli opp til høyre 7 Diagonalt skli ned til venstre 8 Diagonalt skli ned til høyre 9 Forleng fra høyre sentrum 10 Forleng fra venstre sentrum 11 Komprimer fra høyre sentrum 12 Komprimer fra venstre sentrum 13 Vindu fra høyre 14 Vindu fra venstre 15 Skli fra kant til sentrum 16 Flytt fra toppen 17 Ingen Bruk av Video CD med avspillingsfunksjoner Når det avspilles VCD 2,0 med PBC, vil spilleren vise VCD versjonen og PBC status på skjermen Etter noen få sekunder, vil en meny komme opp på skjermen Trykk på tall-tastene for å velge tilsvarende spor, dersom spor-nummeret er under 10, velg en av tall-knappene 0~9 Dersom spor-nummeret er over 10, trykk 10+ knappen først, deretter tall-knappene 0~9 Trykk Next knappen eller Prev knappen og spilleren vil spille av neste eller forrige spor i planlagt rekkefølge fra platen 17

19 Avspilling av USB 1. Sett inn en USB enhet som inneholder musikk-filer, bilder eller filmer i ett format som kan avspilles 2. Trykk USB/CARD/DVD knapp for å bytte spillerens innstillinger til USB modus 3. Skjermen vil vise følgende: 4. Etter noen sekunder vil alle mappene på USB enheten komme frem på skjermen 4. Velg den mappen du ønsker å spille ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte valget 5. Filene i denne mappen vil komme frem, og du kan velge ønsket fil med navigasjonstastene og trykke Enter for å starte avspillingen 6. Trykk Next eller Prev knappen for å bytte fra en side i menyen til neste eller forrige side 7. Trykk Repeat knappen for å bytte til repeterende avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilken fil som blir avspilt - Single: Spiller av kun en valgt fil - Repeat one: En valgt fil blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger - Folder: Alle filene i mappen blir avspilt 18

20 Avspilling av minnekort 1. Sett inn kort (SD/MMC) som innholder filene med VCD(DAT)/SVCD(DAT)/DVD(VOB)/MP3/ WMA/JPEG CD format for å bli avspilt. 2. Trykk USB/CARD/DVD knapp for å bytte spillerens innstillinger til å lese i kort-modus 3. Etter noen sekunder vil alle mappene på kortet komme frem på skjermen 4. Velg den mappen du ønsker å spille ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte valget 5. Filene i denne mappen vil komme frem og du kan velge ønsket fil med navigasjonstastene, og trykk Enter for å starte avspillingen 6. Trykk Next eller Prev knappen for å bytte fra en side i menyen til neste eller forrige side 7. Trykk Repeat knappen for å bytte repeterende avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilken fil som blir avspilt - Single: Spiller av kun en valgt fil - Repeat one: En valgt fil blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger - Folder: Alle filene i mappen blir avspilt 8. Trykker du Stop knappen under avspilling så vil du komme til forhåndsvisningsmodus 9. Trykk Menu knappen for å returnere til fil-meny 10. Trykk høyre/venstre knapp for å rotere bilde med klokken/mot klokken under bildeavspilling 11. Trykk høyre/venstre knapp for å snu bildet horisontalt/vertikalt under bildeavspilling 12 Trykk Zoom knappen for å gå til forstørring/krymping - trykk FF for å forstørre bilde til 100 %, 125 %, 150 % og 200 % - trykk FR for å minske bilde til 50 %, 75 % og 100 % 19

21 Skjerm meny Trykk OSD knapp for å vise informasjon om avspilling Programmering av avspilling Spilleren avspiller filene i ønsket rekkefølge 1. Trykk Program knappen og skjermen vil vise programmeringsmeny 2. Trykk på navigasjonstastene for å velge minne-oversikt og trykk deretter Enter knappen for å starte programmering. Sett inn ønskede titler/kapitlers nummer ved å bruke tall-knappene. De valgte titlene/kapitlene vil bli lagret i minne. Velg Next i menyer for å se neste side. Opp til 20 minner kan lagres. MERK: Dersom spornummeret er mer enn 10, trykk da 10+ og neste tall For eksempel: Spor 12 trykk 10+ og tallet 2 Spor 21 trykk 10+ to ganger og deretter tallet 1 3. Velg Start fra menyen og trykk Enter knappen for å starte programmert avspilling eller velg Exit fra menyen og trykk Enter for å gå ut uten å spille av noe. 4. For å nullstille programmering, rull navigasjonstasten til ikonet som skal slettes og trykk Enter knappen. Valg spor blir da slettet. 5. For å stoppe programmeringen, trykk Program knappen, velg Stop fra menyen og trykk Enter knappen. 20

22 Repeter avspilling Trykk Repeat knappen under avspilling og spilleren vil repetere ett kapittel eller en tittel (på DVD plate), eller ett spor (på VCD/CD) Repeter kapittel Repeter tittel Repeter alle VCD/CD plate (dette er når PBC modus er av) Repeter spor Repeter alle A-B repeter avspilling Repeter seksjoner mellom to spesifikke punkter (A-B repeter) 1. Trykk A-B Repeat knappen under avspilling på det punktet hvor du ønsker at repeterende avspilling skal starte (A) 2. Trykk A-B Repeat knappen på det punket hvor du ønsker at repeterende avspilling skal slutte (B). Repeterende avspilling av denne seksjonen mellom punkt A og B starter 3. Trykk A-B Repeat knappen en gang til for å returnere til normal avspilling. TFT Modus Trykk TFT Mode knappen, knappen til høyre for skjermen vil vises som bildet til høyre: Trykk knappen gjentatte ganger for å velge mellom Brightness (lysstyrke), Contrast (kontrast), Sharpness (skarphet), Saturation (metning), Hue (fargetone) eller skjerm-modus (16:9/4:3). Så trykker du høyre eller venstre navigasjonstast for å justere nivå her. Merk: Nivået på lysstyrke, kontrast, skarphet, metning eller fargetone kan justeres fra -20 til +20. Og skjerm modus kan bytte mellom 16:9 og 4:3. Trykk TFT Mode knappen for å komme ut av menyen og returnere til ordinært skjerm modus. Go to Trykk Go to knappen og skjermen vil vise en meny hvor du kan gå opp eller ned med navigasjonstastene, og gå direkte til tidspunkt, kapittel eller spor og avspillingen vil starte fra valgt punkt. Trykk Go to knappen igjen for å komme ut av menyen 21

23 Språkvalg undertekster (kun DVD) Det er mulig å forandre språket på undertekster til ett annet språk enn det som er valgt i grunnoppsett. (Denne tjenesten virker kun på plater hvor undertekstene er lagret på flere språk) 1. Trykk Subtitle knappen under avspilling og skjermen vil vise gjeldende språk 2. Trykk Subtitle knappen igjen for å forandre språket eller slå av underteksten Merk: Hvis ingen undertitler er lagret på platen, vil denne knappen være uvirksom. Forandre språk undermeny ZOOM avspilling Denne funksjonen lar deg zoome på skjermbilde. Trykk Zoom knappen under avspilling og skjermen vil vise følgende Trykk Navigasjonsknappen for å rulle over det forstørrede bildet Audio språk (DVD/VCD) Det er mulig å forandre språket fra det originale oppsettet og til et annet. (Denne funksjonen virker bare på plater som har flere lydspråk lagret.) Trykk Language knappen under avspilling av DVD og skjermen vil vise de tilgjengelige språk. Trykk knappen igjen og språket bytter til neste på listen Trykkes L/R knappen under avspilling av VCD/CD, vil lyden veksle mellom forskjellige modus, Mono venstre, Mono høyre, Mix-mono eller Stereo lyd. Merk: Dersom ingen alternative språk er lagret, vil denne knappen være uvirksom. Når strømmen slås på eller platen er fjernet, vil språket gå tilbake til det originale oppsettet. 22

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Fjernkontroll generelle funksjoner 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Fjernkontroll generelle

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer