Høring av forslag til Mindre endring i Plan Områderegulering for boliger på Lye, Nordøst for Ragnesstøl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av forslag til Mindre endring i Plan 1121.0402.00 Områderegulering for boliger på Lye, Nordøst for Ragnesstøl"

Transkript

1 NAVN ADRESSE Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: O:\_Boligfelt_Frøyland\3_Korr_ Ut\_Oversendelse_regendring\ _Endringsbrev.docx Sted, dato: Stavanger, 9..3 Høring av forslag til Mindre endring i Plan.. Områderegulering for boliger på Lye, Nordøst for Ragnesstøl Dimensjon Rådgivning har på vegne av Novaform AS kommet med forslag om mindre endringer i Plan.. Områderegulering for boliger på Lye, Nordøst for Ragnesstøl Fullstendig omtale av endringen, med forslag til plankart, bestemmelser og snitt, er å finne på under Kunngjeringar. Det er også lagt ved gjeldende/odkjent plan og bestemmelser. Dokumentene kan en òg få ved å henvende seg til Servicetorget. Eventuelle merknader kan sendes til Time kommune, Postboks 3, 39 Bryne, eller på e- post til Frist for merknader er uker etter mottak av dette brev. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksframlegget, og blir ikke svart på med brev fra saksbehandler. Rådmannen ber om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet. Saksbehandling for forslag til mindre endringer Forslag til mindre endringer i reguleringsplaner skal sendes på høring til berørte parter slik at disse kan uttale seg og komme med merknader. Etter høring blir planen behandlet administrativt eller politisk. I den behandlingen blir det gjort et vedtak der forslaget enten blir godkjent eller avvist. Informasjon om vedtaket blir sendt berørte parter og disse har mulighet til å klage på vedtaket. Kort om hovedendringene i planen Endring av V. Endring av høyde for topp gulv for tomt,,, 9 og.. Endring av høyder for V. Areal for renovasjon (R), nettstasjon (TB) og inntilliggende fortau ved friområdet (F) er redusert. Renovasjon R er flyttet Plankartet (feltnavn) er oppdatert etter gjeldende standard Innkjørsler til tomtene i felt, H og J. Dimensjon Rådgiving AS amle Forusveien A 33 Stavanger Tlf: Fax: 63 3 Org.nr:

2 Mindre reguleringsendring for Områderegulering for boliger på Lye, nordøst for Ragnestøl, plan nr.. Bakgrunn for endringen Ved prosjektering av området har man valgt å flytte veien mot vest for å unngå en for nære plassering til den bratte skråningen øst for veien. jeldende plassering medfører inngrep i terrenget som hadde påvirket eksisterende boligfelt nedenfor skråningen. Veien er i tillegg avsluttet ca. m sørover for å ikke i stor grad forandre tomtestørrelsene. Høyder for tomter foreslåes endret for å få til en bedre terrengtilpasning. V har blitt senket med ca. m lengst inn for en bedre tilpasning til tomter og lekeplass. I tillegg foreslåes det regulert inn snuhammer/avkjørsel til tomt. Areal for renovasjon (R), nettstasjon (TB) og inntilliggende fortau ved friområdet (F) er redusert og flyttet. Disse er nå opparbeidet og det er derfor et ønske for å endre regulert areal sånn at det tilsvarer brukt areal for å gi mer plass til friområdet og for at reguleringsplan og virkelighet skal samsvare. Beskrivelse av endringen Det foreslås følgende endringer i planen: Deler av V (vei) og /S3 er flyttet ca., m mot øst. Dette innebærer også at S3 (gang- og sykkelvei) blir flyttet. Vei og rabatt er smalnet inn og størrelser på nærliggende formål blir endret. Endringer i tomtestørrelser er vist i vedlagt illustrasjon. Topp gulv er endret for følgende tomter: o : Fra +, til +3, o : Fra +6 til +3 o : Fra +3 til + o 9: Fra +, til + o : Fra + til +, V (vei) er senket med ca., m i sluttet av veien mot L. Det er også lagt inn snuhammer/avkjørsel til tomt nr.. Plass for nettstasjon er flyttet ca. mot nordvest. I tillegg er areal for R og F redusert. Samlet innebærer dette 3 m som overføres til friområde F. R er flyttet ca. m mot vest og utøket med ca. 6 m. Det er lagt inn innkjørsler til tomtene i felt, H og J. Planlagt bebyggelse er tilpasset innkjørslene i tomt 3 og 36. Konsekvenser av endringen Følgende konsekvenser er en følge av den mindre reguleringsendringen: Som følge av flytting av V blir arealene rundt redusert eller økt. For B og B vil dette ikke føre til store konsekvenser da planer for disse områdene fortsatt er på skissestadiet. Tomt nr. i BF blir redusert med ca. m og nr. og blir økt med og 36 m. Rabatten blir redusert i svingen, dette kan føre til dårligere sikkerhet for myke trafikanter. F har som følge av endring av vei blitt ca. m større. Endring av topp gulv kan ha konsekvenser for byggehøyden og det kan føre til forringet/forbedret siktforhold for nærliggende boliger. Endringen av veihøyden vil føre til mindre høydeforskjeller fra bolig til vei. Redusert plass for nettstasjon, fortau og renovasjon vil innebære mer areal til friområdet. Økt areal for R fører til mindre areal for BK. Inn og utkjøring til tomter i felt, H og J blir mer styrt i henhold til en plan uten stedfestede avkjørsler og dermed bedre planlagte. Dimensjon Rådgivning AS Side

3 May-Jane B. og Johnny Scheie Torvmyrvegen, 3 Bryne Rita Nevland og Marius Sveen Kjelabrotet 3 Bryne Nina Undheim og Andreas Vollsund Meierigata B Christine og Stian Furenes Vardmyra A 3 Bryne Sindre Nedrebø ranittvegen 3 Lye Ole-Morten Thu Austringen 3 Kleppe Kjartan Johannessen Skifervegen 33 3 Lye Ole Christian Brevik Sentervollen 3 Lye

4 . T 6 T. T.. B T. f_bf m² T. 9 o_vf 99 m² Høydebasseng A f_bf T m² 3. T o_v3 T. o_l m² 6. T T. C. T. 3 T. T. T9.. x3 H_ o_f x3. H_ 9. f_bf3 3 m² o_v o_r. T6. T. 6 o_s 3x o_r f_bk. D T m² %-BYA=% o_s F f_bk. o_l 3 m² o_r3. 3x H_ 33 m² %-BYA=%. E f_bk3. m² %-BYA=% o_v H_3 3x. f_b 9 m² %-BYA=% H_ T3. o_f H_ f_b o_s3 f_bf6 6 m² T3, 93 m² %-BYA=% T3 T3 H. T f_bf o_l 33 m² 33 m² f_bf m² 9 T o_v o_f3 T. m² o_r.. o_v6. x3 o_tb o_l 6 m² T, T. H_ x3 T3 f_bf m² J o_f 6 f_bf 9 m² T3. T3. H_6 9 T 39 T3. H_. T o_v 3 o_f 6 m² T.T. I x3 x3 T3 T x3 o_l3 6 m² o_f3 BK m² T H_ x3 o_f H_ T. 3 o_v H_ H_3. x3 T.. T I T T. H_9 3 T T3 BK 99 m² T x3 f_bf9 69 m². H_ T 3 T. 33 o_v T 3 BF_ 6 m² o_f 3 T. o_v Tegnforklaring 6.. o_f m² o_f6 H_ 3 m² H_.6 Reguleringsplan PBL -. Nr. - Bebyggelse og anlegg -. Nr. 3 - rønnstruktur Boligbebyggelse Friområde Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse -6 - Hensynssoner H_3 Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse Frisikt f_b3 Vannforsyningsanlegg Krav om felles planlegging 9 m² %-BYA=% 6. f_b m² %-BYA=% Renovasjonsanlegg Lekeplass -. Nr. - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Linjesymbol Rprense RpFormålrense Regulert tomtegrense RpSikringrense Byggegrense Rpjennomføringrense H_6 Fortau ang-/sykkelveg Annen veggrunn - tekniske anlegg Punktsymboler Planlagt bebyggelse Regulert senterlinje Frisiktlinje Regulert fotgjengerfelt Avkjørsel Annen veggrunn - grøntareal H_ o_f 366 m² Tekniske bygg/konstruksjoner Kartopplysninger Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: Time kommune UTM sone 3 basert på EUREF9/WS Ekvidistanse m Kartmålestokk: :_ N Høydegrunnlag: NN9 Time kommune Mindre reguleringsendring Områderegulering for boliger på Lye, nordøst for Ragnestøl Med tilhørende reguleringsbestemmelser Arealplan-ID:.. Forslagstiller: Time kommune SAKSBEHANDLIN ETTER PLAN- O BYNINSLOVEN SAKS- NR. DATO SIN. Dato.3.3 Revisjon Innkjørsler, V, høyder tomter og V, R, TB Dato Revisjon Dato Revisjon Kommunestyret sitt vedtak.. Offentlig ettersyn fra...til.... gangs behandling Lokal utvikling.. MS Offentlig ettersyn fra. til 9... gangs behandling Lokal utvikling.6. MS Kunngjøring av oppstart av planarbeid..9 MS Oppstartsmøte... PLANEN ER UTARBEIDET AV: TENNR. DATO SIN..3 Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato Plansjef

5 Time Bestemmelser til: OMRÅDEREULERINSPLAN FOR BOLIER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RANASTØL PLAN DATERT.3 Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Klepp Prosjektering AS og revidert av Dimensjon Rådgivning AS Vedtatt av Time kommunestyre den.. i sak 63/ Plan nr.. Revidert: 6.,.9.,..,..3,.3. Planens målsetting Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging med tilhørende anlegg samt område for nytt høydebasseng og atkomstveg til dette. Planområdet Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan og bygningslovens : Bebyggelse og anlegg ( - pkt ) Boligbebyggelse Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse Vannforsyning - høydebasseng Lekeplass Samferdsel og teknisk infrastruktur Kjøreveg ( - pkt. ) Fortau ang- og sykkelveg Annen veggrunn - tekniske anlegg Annen veigrunn - grøntareal røntstruktur ( - pkt. 3) Friområde Hensynssoner ( -6) Frisikt Krav om detaljregulering 3. Felles bestemmelser Universell utforming Planlegging og utbygging skal gjøres etter retningslinjer for universell utforming så langt som terrengmessige forhold gjør dette mulig.

6 Høyder Kotehøyder på veger og boliger kan justeres ved utarbeidelse av tekniske planer. Fordrøyningsbasseng Det skal anlegges fordrøyningsmagasin/basseng som skal håndtere overvann fra nedbørsfeltet. Bassenget kan være åpent eller lukket. Bassenget skal bygges slik at det er mulig å justere mengde vann som ledes til offentlig nett/vassdrag. Det tillates ikke større utslipp ved flomtopper enn det som er aktuell avrenning fra området før utbygging. Ved beregning av nedbørsintensitet benyttes Lyekurven. Parkering Areal avsatt til parkering skal følge kommunens normer. Sykkelparkering skal etableres ved inngangspartiet til alle leiligheter. Lekeplasser Lekeplasser skal opparbeides etter kommunens normer. Støy Støy skal ikke overskride gjeldende retningslinjer. Bolig. Boligbebyggelse, felles bestemmelser.. Utomhus Ved søknad om byggetillatelse må det utarbeides utomhusplan i målestokk i : for tomten/delfeltets uteareal. Denne skal redegjøre for terrengplanering, parkeringsplasser, oppstilling av søppeldunker, postkasser, uteoppholdsareal og eventuelle boder og levegger. Der søppeloppstilling er på egen tomt skal det opparbeides plass til min. 3 stk. søppeldunker. Utomhusplanen skal vise avskjerming av søppeldunker i bod, garasje eller med tørrmur, beplantning eller gjerde som demper inntrykket av dunkene... Universell utforming Planområdet skal tilrettelegges i tråd med universell utforming. Veier, lekeareal og grøntdrag skal oppfylle retningslinjer for universell utforming hvor dette er mulig. Ved planlegging av nye boligprosjekt skal minst % av alle nye boliger være livsløpsboliger/tilgjenglig. Ytterligere % av skal tilfredsstille kravene til bolig tilrettelagt for universell utforming...3 Estetikk Tiltaket skal tilpasses topografien på stedet og ivareta utsiktskvalitet. Store synlige grunnmursflater av betong bør unngås. Store balkonger/altaner/veranda og vindusflater direkte mot nabo kan ikke tillates. Levegger og murer skal vises på tegningene og inngå i søknad om byggetillatelse.

7 Terrengmurer skal utføres i tørrlødd natur gråstein. Muren skal ikke ha større gjennomsnitthøyde enn, meter. Hvite og pastellfargede hus skal unngås. Fargen på takflatene skal være mørke og ha en farge som tilpasser seg fargene i naturen. Tak som framstår som store og dominerende skal ha en farge som demper takvolumet... Solforhold Det skal være sol på min. % av uteoppholdsarealet ved jevndøgn kl :.. Felt A-J Nabogrunn kan i nødvendig grad brukes for å vedlikeholde egne bygninger der hvor bygningene er plassert i nabogrense eller så nær nabogrense at dette blir nødvendig. arasjer kan tillates oppført utenfor viste byggesoner selv om den bygges sammen med boligen og byggeforskriftenes krav til brannsikring ivaretas. arasje kan tillates inntil m fra vegkant når den står parallelt med vegen og m når den står vinkelrett på. Mindre avvik fra vist planlagt bebyggelse kan tillates innenfor byggegrensen. På parkeringsplass for felt D og F og I skal minimum % av p-plassene være handikapparkeringsplasser... Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse Maksimal tillatte utnytting er m² BYA pr. tomt. I feltene A, B, C,, H, I og J kan det utenfor byggegrense føres opp levegg med maks. høyde, m og en bod, uthus og lignende pr. boenhet på inntil m² med høyde inntil 3 m og med minst m avstand fra nabogrense. arasjer kan være på inntil m² BYA/BRA i en etasje og maks høyde 3, m. I alle feltene kan det aksepteres et høydeavvik på +/-, meter fra høydesettingen på plankartet. I felt A er kun saltak tillat. I feltene B, C, D, E, F,, H, I og J er sal- og pulttak tillat. Saltak er tillatt med takvinkel mellom til 36 grader. Felt A. På felt A kan det på hver tomt og innenfor byggesone oppføres enebolig som i prinsippet skal plasseres som vist på plankartet. Forutsatt tilfredsstillende uteoppholdsareal og parkering på egen tomt kan eneboligene planlegges med tilleggsleilighet. Bolighus som er vist med vegg i nabogrense kan ha takutstikk ut over nabogrensen. Boligene skal ha mønetak med møne maksimalt 6, m over topp grunnmur. Maksimalhøyden er fastsatt for å sikre utsikt fra bakenforliggende boliger. Boligene -6 skal være livsløpsboliger/tilgjengelige boliger. 3

8 Felt B, C,, H og J. På delfeltene kan det på hver tomt og innenfor byggesone oppføres enebolig som i prinsippet skal plasseres som vist på plankartet. Forutsatt tilfredsstillende uteoppholdsareal og parkering på egen tomt kan eneboligene planlegges med tilleggsleilighet. Boligene kan ha mønetak med gesimshyde maks. 6,m og mønehøyde maks.,m eller pulttak med høyeste gesims,m. Alle høyder måles fra topp grunnmur. I felt C skal boligene, og være tilrettelagt for universell utforming. I felt skal alle boliger være livsløpsboliger/tilgjengelige boliger. I felt H skal boligene - være livsløpsbolig/tilgjengelige boliger. I felt J skal boligene 3- være tilrettelagt for universell utforming. Innkjørsler markert i plankart tillates å flyttes +/-, m... Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse I feltene D, E, F og I skal det leveres felles byggesøknad for hvert felt. I alle feltene kan det aksepteres et høydeavvik på +/-, meter. Felt D. På felt D kan det føres opp 3 vertikaldelte tomannsboliger og tilhørende garasjer og parkering i prinsippet som vist på plankartet. Boligene skal ha sokkeletasje og alle boligene skal ha lik takform. Maks. mønehøyde med mønetak eller høyeste gesims med pulttak skal være 6, m over topp grunnmur. Det kan føres opp en bod pr. boenhet på inntil m². Alle boligene i felt D skal være livsløpsboliger/tilgjengelige boliger. Felt E. På felt E kan det føres opp en vertikaldelt tomannsbolig og 3 eneboliger sammenkjedet med garasje i prinsippet som vist på plankartet. Hver bolig kan ikke ha mer enn en boenhet Boligene kan ha mønetak med gesimshøyde maks. 6, m og mønehøyde maks., m eller pulttak med høyeste gesims, m. Alle høyder måles fra topp grunnmur. Det kan føres opp en bod pr. boenhet på inntil m². I felt E skal de 3 boligene med atkomst på hovedplan være tilrettelagt for universell utforming. Felt F. På felt F kan det føres opp leilighetsbygg med tilhørende parkering- og garasjeanlegg. Boligene skal gis et enhetlig preg i form, volum, takform og fasadeuttrykk. UTNUTTELSESRAD De skal ha maks. mønehøyde på, m med mønetak eller høyeste gesims med pulttak, målt fra gulv i. etg. I felt F skal de 6 boligene på bakkeplan være livsløpsboliger/tilgjengelige boliger. Felt I.

9 På felt I kan det føres opp 6- leiligheter med tilhørende parkeringsplasser. Maksimal tillatte utnytting er m² BYA pr. tomt. Boligene skal gis et enhetlig preg i form, volum, takform og fasadeuttrykk. De skal ha maks. mønehøyde på, m med mønetak eller høyeste gesims med pulttak, målt fra gulv i.etg. Det kan føres opp en bod pr. boenhet på inntil m². Alle boligene i felt I bygges som livløpsboliger/tilgjengeligeboliger..3 B- De delfeltene B, B, B3 og B kan ikke bygges ut før det er godkjent detaljreguleringsplan for det enkelte delfeltet. Hver bolig skal ha minimum m uteoppholdsareal med minimum meters hagedybde. Vannforsyning, høydebasseng. Innenfor det regulerte arealet kan det føres opp høydebasseng med tilhørende anlegg. Det kan opparbeides snuplass og parkeringsplasser som er nødvendige for drift av anlegget. Det skal stenges for privat bruk av bil opp til anlegget. Bygning skal utføres i materialer og farger som passer inn i omgivelsene. Byggets maksimale høyde på tak skal ikke overskride kotehøyde 6. 6 Lekeplass. Lekeplassene skal være kommunale og opparbeides etter planer som på forhånd skal være godkjent av kommunen. Lekeplasser skal være oppført etter prinsippet for universell utforming. Samferdsel og teknisk infrastruktur. Veger, gang- og sykkelveger med tilhørende rabatter skal opparbeides etter tekniske planer som på forhånd skal være godkjent av kommunen. Atkomstvegene til boligene/eiendommene skal ikke være brattere enn :. Felles avkjørsel i felt skal være felles for eiendommene, 6 og. Felles avkjørsel i felt I skal være felles for rekehusbebyggelse mot vest. rønnstruktur. Innenfor friområdene skal det legges til rette for fri lek, ballspill og rekreasjon. Fordrøyningsbasseng kan anlegges innenfor friområdene. 9 Hensynsoner 9. Frisikt Innenfor viste frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av, m over vegplanum. 9. Område hvor det kreves detaljreguleringsplan

10 Byggeområdene B, B, B3 og B kan ikke bygges ut før etter godkjent detaljreguleringsplan. Det vises til nærmere retningslinjer i bestemmelsene... Rekkefølgekrav. Vegstrekning fra snuplass til V skal opparbeides før utbygging starter. Trafikkregulerende dråpeøy i krysset mellom Fv. og Fv. 6 skal ferdigstilles innen boligene i B tas i bruk. Lekeplassen ved V3 skal være ferdigstilt før de første boligene i felt A eller B tas i bruk Lekeplassen ved V skal være ferdigstilt før de første boligene i felt D eller E tas i bruk Lekeplassen ved V6 skal være ferdigstilt før de første boligene i felt H tas i bruk. Lekeplassen ved V skal være ferdigstilt før de første boligene i felt tas i bruk. Lekeplassen ved V skal være ferdigstilt før de første boligene i felt J tas i bruk. F skal være opparbeidet før de første boligene tas i bruk. F3 skal være opparbeidet før de første boligene i felt H, I eller tas i bruk. Vannforsyning/høydebasseng skal være ferdigstilt før boligene kan tas i bruk. 6

11 ,.. daa, 9 Lek. daa 6... C. 3 daa..... Veg 9 H_ 6.. F Lek..3 daa 3. daa BYA % 9 3x D. daa BYA % 6. x3 H_ x H_ 69 A. 3. daa B. Vannforsyning, høydebasseng. daa Ve g 3 6. H_. 3x E. daa BYA % 3x 3 x3 Ve g x3 36 Veg 3 3. H_H_ 3 39 J daa x 3 H_ H_H_. daa BYA %. BL3- Lek. daa H_ H_H_ 3.9 daa BYA % I BL x3.9 daa 9. daa BYA % g Ve F x 3 H_H_ Lek.3 daa.. 6 Lek. daa 6.3 daa H_ 6. H_ Ve g x 3 6. daa H 3. g Ve F. 6 H_. g Ve 6 H_ F3.9 daa BL3-3 H_ TIME KOMMUNE BL3-9. daa BYA %. daa BYA % OMRÅDEREULERIN FOR BOLIER PÅ LYE, NORDØST FOR RANESTØL. H_ 6 PLAN NR:.. 6 TENFORKLARIN Bebyggelse og anlegg H_ F 3. daa F.3 daa H_ PBL REULERINSFORMÅL Linjesymboler Boligbebyggelse RpOmråde Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebygelse Formålsgrense Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebygelse Regulert tomtegrense Vannforsyningsanlegg Byggegrense Renovasjonsanlegg Regulert senterlinje Lekeplass Frisiktlinje Planlagt bebyggelse Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Fortau ang-/sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal rønnstruktur 6 6 Friområde Hensynssoner Krav om felles planlegging Frisikt 3 Målestokk: : Varsel om regulering: Lokal utvikling, vedtak. gang Offentlig ettersyn i tidsrommet:. 9.. Lokal utvikling, vedtak. gang Kommunestyrets vedtak Dato:.. Planen er utarbeidet av Klepp Prosjektering AS Revidert: 9.6., Meter SAKSBEHANDLIN IFL. PLAN- O BYNINSLOVEN: 63 Ekvidistanse m DATO SIN MS MS.... MS MS

12 Mindre reguleringsendring for Områderegulering for boliger på Lye, nordøst for Ragnestøl, plan nr.. Endring bestemmelser Det foreslås følgende endringer i bestemmelser: Feltnavn er endret for å samsvare med oppdatert plankart. Det er føyd til følgende bestemmelse under..: «Innkjørsler markert i plankart tillates å flyttes +/-, m.» Endringer i plankart Det foreslås følgende endringer i plankart: Endring av V ca., m mot øst i svingen og lenger sør der veien møter B. Endring av topp gulv for tomt nr.,,, 9 og. Senket veihøyde for V. Endret areal og plass for TB, R og R. F tilpasses endret plass for R. Med vennlig hilsen Moa Sundberg Dimensjon Rådgivning AS Vedlegg: Varslingsliste Forslag til plankart Forslag til bestemmelser Eksisterende reguleringsplan Illustrasjon av endring i størrelse for omkringliggende delfelt til V Dimensjon Rådgivning AS Side 3

13 f_b 9 m² %-BYA=% o_f6 3 m² H_ H_3 T3 3 T3. I I T3 6. f_bf m² f_b 93 m² %-BYA=% f_b3 9 m² %-BYA=% o_f H f_bf 33 m² f_bf6 6 m² 33 m² f_l H_ H_ T3, T3 T3 T o_s3.. T 3x o_v H_ H_3 3x. o_s o_s 9. 3x o_f3 m² T. o_v. o_r F o_v6 o_r. o_v o_v o_f m² f_b m² %-BYA=% o_f3 o_f f_bk 33 m² %-BYA=% D f_bk m² %-BYA=% o_r3 f_bk3 E m² %-BYA=% o_f 6 m² o_tb f_l 6 m² f_bf m² T3. x3 f_bf 9 m² o_l3 6 m² BK m² o_v BK 99 m² f_bf9 69 m² o_f x3 T 3 x3 x3. x3 x3 f_l 3 m² 39 3 T, T. J T3 H_ 36 T T T3. T3. T. 6 9 H_ H_3 3 T 33 T.T. T T T T. T. H_ H_6 6.. T. T.. T3. H_ H_6 H_ H_ x3 H_9 H_ x T o_f BF_ 6 m² T 3 T. 3 o_v

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL . T Bestemmelser til: OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL PLAN DATERT 27.01.2010 Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Klepp Prosjektering AS

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den Time Bestemmelser til: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN Vedtatt av Time kommunestyre den 08.09.09 i sak 0479/09 Plan nr. 0308.03 Arkivnr: Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy Arkivsak: 2013/1104 Arkivkode: 09062013-13 Vedtatt i Arendal bystyre: 19.02.2015, PS 15/27 Plankartets dato: 27.03.2014, sist revidert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Arkivsak: 16/1518 Arkivkode: PLANR 4071 Sakstittel: PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. HTM 8.6.2017 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANID REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl.

PLANID REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl. 12847/2015 PLANID 1621201203 REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl.

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Endret etter HTM

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 Arkivsak: 2014/702 Arkivkode: 09062014-1 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.01.2016, PS 16/16 Plankartets dato: 21.05.2015, sist revidert 09.06.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer