Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spredning av nettverksarbeid på sykehjem"

Transkript

1 Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? ( ) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad til Extrastiftelsen, område Forebygging, for årene 2015 og 2016

2 1. Målsetting for prosjektet Nettverksprosjektet Gjemt, men ikke glemt?, som har vært gjennomført på Ammeruhjemmet bo- og kultursenter ( ) med støtte fra Extrastiftelsen, har vært et vellykket prosjekt som har skapt stor ekstern interesse. Vårt mål er å inspirere andre til å starte opp med nettverksarbeid på sykehjem og dele de erfaringene vi har gjort. Flere driver med nettverksarbeid uten at dette er et målbevisst utviklingsarbeid. Det er viktig å bevisstgjøre andre på det de gjør og videreutvikle det. I kommunikasjon med andre får vi også hele tiden nye impulser til vårt eget arbeid. Parallelt med å spre våre erfaringer fra prosjektet, er det er viktig for oss å høste flere erfaringer for å videreutvikle nettverksarbeidet. Dette fordi vi har sett at det er en lang vei å gå fra ønske om å arbeide systematisk med nettverket til den enkelte beboer, til at det blir en naturlig og integrert del av hverdagen på sykehjem. 2. Målgruppe for prosjektet Målgruppen er sykehjem i Oslo som ønsker å starte opp med et systematisk nettverksarbeid. Hvis utenbys sykehjem ønsker undervisning, vil vi invitere til samlinger i Oslo. 3. Gjennomføring av prosjektet /Fremdriftsplan Rekruttere deltakende sykehjem ved å henvende oss til 5 sykehjem i Oslo i første halvår. I løpet av perioden vil vi utvidet antallet sykehjem. Vi tar sikte på å markedsføre og informere om prosjektet til sykehjem i Oslo ved å vise til og tipse om Veilederen vi har utarbeidet. Den er mulig å skaffe seg veilederen via Vi vil også legge til rette for å ta imot besøk på Ammerudhjemmet fra interesserte som ønsker å lære mer om våre konkrete erfaringer. Vi vil vurdere å gjennomføre en dialog/erfaringskonferanse primært med de deltakende sykehjemmene. Kirkens Bymisjon er innstilt på å jobbe med spredningsarbeidet innen en ramme på 2 år. Vi tror det er avgjørende at det satses over tid på dette tema og vurderer kontinuitet som en viktig suksessfaktor i denne type utviklingsarbeid. Skisse av innhold, metode og fokus i undervisningen Vi har erfart at det er en omfattende prosess å komme i gang med nettverksarbeid. Sykehjemmene vi rekrutterer, vil inviteres til et bredere samarbeid. Vi vil i tillegg til undervisning tilby veiledning og oppfølging når man er i gang med det praktiske arbeidet. Vi vil utarbeide et innledende undervisningsopplegg for de deltakende sykehjem, og vil bygge dette på hovedelementene i veilederen, som bl.a.: Hva er nettverksarbeid? Nettverksarbeid for den enkelte beboer. Hvordan kartlegge og mobilisere nettverket metoder. Hvorfor kommer så få på besøk til beboere på sykehjem / hvordan identifisere og jobbe systematisk med dette.

3 Nettverksarbeid integrert i den daglige driften. Nettverksarbeid for alle? Utvikling av frivilliglederrollen - om å vitalisere, revitalisere og bygge nye nettverk med frivillige. Nettverksarbeid et mulig perspektiv på alle sykehjem? Det åpne sykehjem en ideell modell for nettverksbygging (her vil vi berøre temaer som nærmiljø, kultur, frivillighet, pårørende, tverrfaglighet ). I oppfølgingsarbeidet og veiledningsprosessen med det enkelte sykehjem, vil vi tilrettelegge for et individuelt løp basert på rammebetingelser og hva man allerede gjør som kan betegnes som nettverksarbeid. 4. Forutsetninger for å lykkes med prosjektet Det har vært stor ekstern interesse for prosjektet. Vi har derfor fått erfaring i å undervise om nettverksarbeid på sykehjem. Vi har utarbeidet en erfaringsbasert veileder i nettverksarbeid på sykehjem. Vi har også laget en undervisningsfilm for å vekke interesse og skape forståelse for dette perspektivet. Disse to elementene vil, slik vi vurderer det, være viktige verktøy i arbeidet med å spre våre erfaringer. Det vil kunne gi konkrete innspill på hvorfor og hvordan man kan starte dette spennende utviklingsarbeidet med de ressursene og erfaringene man har lokalt på de ulike stedene. Veileder og film er sendt Extrastiftelsen og er til salgs på Den statlige landsomfattende satsingen på Aktiv omsorg har tatt inn den erfaringsbaserte veilederen i pensum. Gudmund Fosse, rådgiver i Aldring & kultur i Kirkens Bymisjon, vil være veileder i prosjektet og bidra med undervisning ved behov. Lisbeth Johansen Nordin, frivilligleder på Ammerudhjemmet, vil være prosjektleder i 20% stilling. Tidligere bymisjonsprest Eivind Willoch er nå pensjonist og frivillig på Ammerudhjemmet. Han vil være prosjektmedarbeider på frivillig basis tilsvarende 10% stilling. Lisbeth Johansen Nordin og Eivind Willoch har hatt disse rollene i de fire årene prosjektet har vært støttet av Extrastiftelsen. Gudmund Fosse har vært leder for styringsgruppen i hele perioden. Alle tre har erfaring med undervisning i frivilligarbeid, åpent sykehjem og nettverksarbeid. Prosjektleder har erfaring med spredning av nettverksarbeid til de 4 andre sykehjemmene som drives av Kirkens Bymisjon. Vi vil lage et evalueringsskjema, slik at vi hele tiden får tilbakemeldinger på undervisningen og justere denne ved behov. Nettverksprosjektet på Ammerudhjemmet i 2013 fikk Oslo Kommunes Seniorpris for beste tiltak for å gjøre sykehjemmet til beboernes hjem. Nærmere informasjon se her. Det gir oss inspirasjon til videre satsning og ytterligere tro på verdien av dette arbeidet. Utover dette, kan dere lese mer om Ammerudhjemmet og vår virksomhet på

4 5. Budsjett Budsjett 2015: Inntekter: Extrastiftelsen: kr ,- Egenandel Kirkens Bymisjon prosjektmedarbeider kr Sum inntekter kr ,- Kostnader: Prosjektleder, 20%lønn inkl. sosiale utgifter kr Kompensasjon for anvendt tidsbruk rådgiver: kr Egenandel Kirkens Bymisjon prosjektmedarbeider kr Møteutgifter, kopiering, telefon kr Økonomi, regnskap, revisjon kr Totale kostnader kr Budsjett 2016: Inntekter: Extrastiftelsen: kr ,- Egenandel Kirkens Bymisjon prosjektmedarbeider kr Sum inntekter kr ,- Kostnader: Prosjektleder, 20%lønn inkl. sosiale utgifter kr Kompensasjon for anvendt tidsbruk rådgiver: kr Egenandel Kirkens Bymisjon prosjektmedarbeider kr Møteutgifter, kopiering, telefon kr Økonomi, regnskap, revisjon kr Totale kostnader kr Kirkens Bymisjon Oslo søker på bakgrunn av dette Extrastiftelsen totalt om kr ,- for dette spredningsprosjektet i 2015 og 2016, kr pr. år. 6. Bakgrunn Ammerudhjemmet bo- og kultursenter har i perioden drevet nettverksprosjektet Gjemt, men ikke glemt? med støtte fra Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering. Prosjektet har vært vellykket og det har vært stor ekstern interesse for nettverksarbeidet. Spredningen av erfaringene i prosjektet har derfor allerede vært i gang en stund. Vi får stadige henvendelser fra kommuner, sykehjem, fagmiljøer, etc. om prosjektet. Og ved besøk på Ammerudhjemmet og diverse ekstern undervisning i ulike sammenhenger, har vi allerede startet arbeidet med å dele erfaringer. På bakgrunn av de gode erfaringer vi har høstet i dette prosjektet, ønsker vi å inspirere andre innen eldre feltet til å starte opp med et liknende arbeid.

5 Som ideell organisasjon ser vi i Kirkens Bymisjon det som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å dele gode erfaringer med andre i hele spekteret fra andre ideelle, til offentlige og kommersielle aktører. Vi er sterkt engasjert innen eldreomsorgen med omfattende arbeid innen blant annet både sykehjemsdrift og forebyggende arbeid. Vi har de senere årene lagt spesiell vekt på utviklingsarbeid innen kultur, frivillighet, pårørendearbeid og det man med en samlebetegnelse kan kalle ikke-medikamentelle metoder. Ved å invitere til samspill og deling med andre på eldrefeltet, ønsker vi å være en bidragsyter til å løfte både kvalitet, status og interesse for dette perspektivet. Vi betrakter det som svært viktig i lys av samfunnsutvikling og morgendagens utfordringer. 7. Prosjektets verdi for målgruppen og samfunnsmessig verdi og relevans i forhold til offentlige føringer Verdi for målgruppen: Erfaring viste at nettverket ofte svekkes gjennom et sykdomsforløp og at denne trenden forsterkes ved flytting til sykehjem. Samtidig uttrykte mange av våre beboere at de savnet kontakt med sitt tidligere nettverk. Naturlig nok opplever beboerne både tap og isolasjon sammenlignet med et liv utenfor sykehjemmet. Dette forsterkes ved tap av sosiale relasjoner som følge av den langvarige institusjonaliseringen. Selv om det å være beboer på et sykehjem kan innebære muligheter for å etablere nye kontakter, både med andre beboere, personalet og frivillige, vil aldri disse relasjonene erstatte beboerens egne sosiale relasjoner ofte utviklet gjennom et langt liv. Forskningen om den helsemessige betydningen av et aktivt og godt sosialt nettverk viser klare årsakssammenhenger, både når det gjelder personers livskvalitet og den mentale og somatiske helsen (Fyrand, 2003). Vi har gjentatte ganger sett beboere som bare har hatt besøk av enkelte fra den nærmeste familie på sykehjemmet, mens det kunne komme mange i begravelsen. Dette fikk oss til å stille spørsmålet og reflektere over hvorfor de som var til stede i begravelsen ikke besøkte beboeren på sykehjemmet mens vedkommende levde? Er det noe vi kunne gjøre med dette? Kunne vi jobbe på en slik måte at vi bidro til at nettverket kunne ta aktivt del i beboernes liv mens de levde sine siste år på sykehjemmet? Vi så her konturene av et stort omsorgspotensiale, som vi ved bevisste grep knyttet til nettverkstenking, kunne gjøre noe viktig og konstruktivt i forhold til. Samtaler med beboere og daglige observasjoner, viser at betydningen av kontakt med familie, venner og tidligere bekjente har stor verdi. Det ser ut som disse besøkene for mange beboere blir lysglimt som de gleder seg til og som gir gode stemninger som varer lenge etter at besøket er over. I et samfunnsperspektiv: I et samfunnsperspektiv tror vi en investering i å arbeide med nettverk, er en god utnyttelse av ressursene, fordi: Det vil kunne bedre beboernes livskvalitet. Det vil hjelpe nettverket til å holde kontakt med beboeren. Det vil bidra til å bedre helsearbeidernes helhetsforståelse for den enkelte beboer. Helsearbeideren vil da ha mer kunnskap om beboerens sosiale relasjoner. Det vil igjen komme beboeren til gode. Det vil bidra til å skape mindre avstand mellom sykehjemsverdenen og lokalmiljøet.

6 Så vidt vi vet, har det ikke tidligere vært arbeidet systematisk med nettverk i forhold til sykehjemsbeboere i Norge. Vi tror det har vært viktig å starte med dette arbeidet nå for å ligge i forkant av den kommende demografiske utviklingen der antallet eldre øker dramatisk og de utfordringer dette medfører i forhold til forventet knapphet på ressurser i vår sektor. Slik vi ser det, vil dette være et prosjekt for fremtiden. Prosjektets relevans i forhold til offentlige føringer: Regjeringsplattformen 9 Helse og omsorg: Omsorg for eldre og pleietrengende Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger det et tilbud med kvalitet og aktivitet. Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helsetjenester med høy kvalitet, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet. Vår erfaring er at vitalisering og revitalisering av beboernes nettverk er en måte å ta i bruk gode krefter for å heve livskvaliteten til sykehjemsbeboere. Når det ikke er nettverk å spille på, har vi mulighet til å bygge nye nettverk med våre frivillige medarbeidere. Stortingsmelding 29; Morgendagens omsorg Nettverksprosjektet omtales i meldingen Morgendagens omsorg under kapittel 4 (s 69); Samfunnets omsorgsressurser som et innovativt og fremtidsrettet prosjekt. Nettverksarbeid kobles her også mot blant annet frivillighet, nærmiljøarbeid og lokalsamfunn, noe som harmonerer med hvordan Kirkens Bymisjon tenker om dette. Ammerudhjemmet bo- og kultursenter drives som et åpent sykehjem. For oss har det vært spennende å erfare hvordan sentrale elementer som kultur- og nærmiljøarbeid, frivilligarbeid og nettverksarbeid i denne modellen henger sammen og forsterker hverandre positivt. Det er med interesse og glede at vi registrer at disse perspektivene også beskrives, med slik vi oppfatter det, samme grunnleggende tenkning i Stortingsmeldingen (side 67-70). 8. Overføringsverdi Vi søker om midler til spredning fordi vi tror prosjektet kan tilpasses alle sykehjem. Undervisningsfilmen vil skape forståelse for nettverkstankegang. Undervisning og veiledning vil være en nøkkel for at andre sykehjem kan starte opp dette viktige arbeidet. 9. Videreføring Vårt mål er at nettverkstenking skal bli en naturlig del av arbeidet på flest mulig sykehjem. Vi starter opp et spredningsarbeid som vi tror vil gi ringvirkninger til flere sykehjem, slik at sykehjemmene kan lære av hverandre også utover prosjektperioden. I og med at veilederen er tatt inn som pensum i den statlige landsomfattende satsningen Aktiv omsorg, hvor vi også har hatt undervisning, tror vi nettverksperspektivet vil kunne få en bredere plass i sykehjemmene i de kommende årene.

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert SLUTTRAPPORT En sykt god ekspert Prosjektnummer: 2009.3.0325 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Mona Drage Forord Denne sluttrapporten har til hensikt å gi en oversikt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer