Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk"

Transkript

1 Høringssammenstilling for Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Version februar 2014 Nordisk Miljømerking

2 ii

3 Svanemerkede tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Høringssammenstilling 093/Versjon 3, desember Sammendrag Om høringen Sammenstilling av innkomne svar Kommentarer til kriteriene, i detalj Generelle kommentarer Produktgruppsavgrensning Hva kan Svanemerkes? Hva kreves for å bli Svanemerket? Kommentarer till de individuelle kravene Miljøkrav Kvalitets- og myndighetskrav Bilagene Kommenterar till bakgrunden, i detalj Diskussion och slutsatser iii

4 1 Sammendrag Høringsforslaget for tekstilvaskemidler til profesjonell bruk, med tilhørende bakgrunnsdokument, ble sendt til høring i perioden juli september Under høringen lå forslaget til kriterier tilgjengelig på Miljømerkings hjemmesider i samtlige nordiske land slik at også andre interessenter kunne kommentere forslaget. Det ble også gjennomført møter med bransjene i de ulike landene under høringsperioden. I høringsbrevet ble det spesielt bedt om tilbakemelding vedrørende krav om at produktene skal kunne vaske effektivt ved lavere temperaturer og at produkter som markedsføres med egenskaper som desinfiserende også skal dokumentere dette ved en egen effektivitetstest. Høringsbrevet omfattet i korte trekk: - Forslag om innføring av krav om at produktene skal vaske effektivt ved maksimalt 60 C for vanskelig smusset tøy og maksimalt 40 C for middels og lett smusset tøy (O20). Produktenes effektivitet skal testes i henhold til dosering for effektiv vask ved anbefalt maksimal vasketemperatur. - Forslag om skjerping av krav til CDV (O14) og fosfonater (O18) og at kravene er satt i forhold til maksimal anbefalt vasketemperatur. - Forslag om at produkter som markedsføres med egenskaper som desinfiserende skal dokumentere dette ved egen ekstra effektivitetstest (O21) gjennomført ved maksimal anbefalt vasketemperatur. - Forslag om innføring av Challenge-test (O8) ved bruk av konserveringsmidler, oppdatering i henhold til CLP-klassifisering (harmonisert system for klassifisering av stoffer og stoffblandinger) og presisering av forbud mot mikroorganismer i tekstilvaskemidler (O7). Etter høringen ble det gjort en del endringer og presiseringer, spesielt i forhold til vask ved lavere temperatur og desinfeksjon. Budskapet i kriteriene er utfordrende å kommunisere, noe som også gjenspeilet høringskommentarene. For å være sikker på at det var riktig å innføre de foreslått endringene, ble bransjen kontaktet etter høringsperioden for å forklare kriteriene på de punktene som kunne misforstås. Tilbakemelding fra bransjen var da gjennomgående at de stilte seg mer positive til høringsforslaget enn opprinnelig. De viktigste endringene etter høringen er: - Produktgruppedefinisjonen er presisert slik at det fremgår at også desinfeksjonsmidler og nøytraliseringsmidler kan inngå i et flerkomponentsystem. Det er også lagt til tekst om at produkter med bevisst tilsatt mikroorganismer ikke omfattes av kriteriene. I høringsforslaget var «Mikroorganismer» foreslått under O7 Stoffer som ikke får inngå i produktet, men er etter høringen fjernet fra dette kravet og skrevet inn i avsnittet «Hva kan Svanemerkes?» - Smussgrader og tekstilkategorier er endret. Tekstilkategori restauranttekstiler (duker, servietter og lignende til bruk i restauranter, storkjøkken mm) er flyttet fra 1

5 smusskategori «middels smusset» til «vanskelig smusset» og mopper er flyttet fra «lett smusset» til «middels smusset». - Krav «O1 Beskrivelse av produktene» er utvidet med tanke på bl.a. doseringsanvisning ved at krav «O13 Doseringsanvisning» er inkludert i kravet. - Unntak fra klassifisering i krav «O3 Klassifisering av produktet» er presisert med tanke på oxalsyre og pereddiksyre, og tabell 3 under O3 er oppdatert.. - Det er innført skjerpede krav til konserveringsmidler i «O4 Klassifisering av inngående stoffer i produktet». - Testperioden i «O20 Effektivitet i industrielle vaskeprosesser» er endret fra 3 måneder til 4 uker (slik det er i versjon 2). 2 Om høringen Forslag om kriterier og bakgrunn for tekstilvaskemidler ble sendt ut på høring i perioden juli - september 2013, med høringsfrist 13. september 2013 og ble sendt til om lag 300 høringsinstanser i Norden. Miljømerking mottok i alt 31 svar, fordelt på 11 danske, 2 finske, 4 norske og 14 svenske svar. 5 instanser støttet forslaget (3 med kommentarer), 2 forkastet forslaget med motivering, 7 avstod fra å kommentere, og 17 hadde kun kommentarer. Basert på evalueringsrapporten fra mars 2012 av kriteriedokumentet for tekstilvaskemidler til profesjonell bruk, versjon 2, har revisjonen konsentrert seg m følgende punkter: Foreslå skjerpede CDV grenser for de ulike smussgradene og vurdere behov for egen CDV-grense for flytende flerkomponentsystemer. Foreslå skjerpede grenseverdier for nedbrytbarhet (både anbo og annbo). Gjennomgå kravene til fosfor og fosfonater og EUs nye bestemmelser om begrensning av fosfor i tøyvaskemidler. Kartlegge muligheter og utfordringer ved å stille krav om «effektiv ved lav temperatur» i profesjonelle tekstilvaskemidler og i dialog med bransjen få et overblikk over hvor langt bransjen er kommet med utviklingen av produkter som vasker effektivt ved lavere vasketemperaturer. De som ikke støtter forslaget (et dansk vaskeri og en svensk produsent) begrunner det med bl.a. ensidig fokus på å senke vasketemperaturen fordi de mener dette vil øke vasketiden og kreve mer kjemi. Videre oppfattes testingen av produktenes effektivitet som krevende slik kravet er i gjeldende kriterier (versjon 2), og et forslag om en forlenget testperiode til 3 måneder vil gjøre testingen enda mer krevende. Dokumentasjonen oppleves som detaljert og tidkrevende (bilag 2 fremheves). Av de som støtter forslaget er det både myndigheter og produsenter, og fokus på vask ved lavere temperatur både fremheves som positivt pga mulighet for energibesparing og kritiseres pga økt vasketid ved lavere temperatur som medfører økt energiforbruk. 2

6 Mange instanser har kun kommentarer til forslaget. Kommentarene både støtter de enkelte krav til forbud av spesifikke stoffer, og påpeker forbedringer som bør gjennomføres, bl.a. strengere krav til allergifremkallende konserveringsmidler og forbud mot fargestoffer. Videre kritiseres forslaget vedrørende vask ved lavere temperaturer. Kritikken beror til dels på at kundene (vaskeriene, og da spesielt sykehusvaskerier) ikke ønsker å vaske ved lavere temperaturer, samtidig som produsentenes krav om å teste ved lavere temperaturer blir urimelig og vanskelig å gjennomføre, spesielt for mindre produsenter. En av produsentene er av den oppfatning at produktet godt kan klare å vaske effektivt ved lavere temperatur, men at det ikke er mulig å gjennomføre en test. Dette begrunnes med at kundene deres ikke ønsker å vaske ved lav temperatur og at vaskemiddelprodusenter ikke umiddelbart vil ha mulighet til å gjennomføre vaskeeffektivitetstest ved lavere temperatur. Flere høringsinstanser oppfatter at vask ved lavere temperatur medfører økt kjemisk slitasje på tekstilene pga den store mengde pereddiksyre som anvendes ved desinfeksjon. Kompleksiteten i kravene er også bemerket av flere instanser, bl.a. ved innføring CDV grenser for de ulike smussgradene og vasketemperaturene. Forslaget til krav om effektivitetstesting ved lavere vasketemperaturer og desinfeksjon ved lavere temperaturer ble gjennomgående kritisert i høringen. Mange høringsinstanser oppfattet de foreslåtte kravene slik at vaskeriene fikk en begrenset mulighet til å vaske ved høyere temperaturer enn angitt i kriteriene for tekstilvaskemidler for profesjonell bruk. For å være sikker på at bransjen kunne støtte opp om forslaget til reviderte kriterier, ble enkelte aktører i bransjen kontaktet i etterkant av høringen. I forbindelse med dette ble et faktablad utarbeidet som svært kortfattet oppsummerte budskapet i kriteriene med hensyn til effektivitetstesting ved lavere vasketemperatur og desinfeksjon som et hjelpeverktøy i arbeidet med å kommunisere kriteriene bedre. I kommunikasjonen med bransjen i etterkant av høringen var det viktig å få frem hvorfor Miljømerking ønsker å fremme tekstilvaskemidler som kan vaske effektivt ved lavere temperaturer der det er mulig uten at det går på bekostning av produktenes kjemi, vasketid eller kundens krav til hygiene. I tillegg ble noen punkter fremhevet: - Valg av vasketemperatur ved bruk av produktene er opp til hvert enkelt vaskeri. Produktene kan brukes i vaskeprosesser med høyere vasketemperatur, men kunden (vaskeriet) skal vite at produktet gir en mulighet til å vaske effektivt også ved lavere temperaturer. - Vaskeriene kan velge å desinfisere termisk og vaske ved høyere temperatur enn 60 C. Hensikten for Miljømerking ved å stille krav om desinfeksjonstest for produkter som markedsføres med en desinfiserende funksjon, er at produsenten ikke skal komme med påstander som ikke kan dokumenteres. I tillegg ønsker Miljømerking å fremme produkter som fungerer ved lavere vasketemperatur. Responsen etter kontakt med bransjen var gjennomgående at de foreslåtte kriteriene kan støttes. Utfordringen for Miljømerking er å kommunisere kriteriene overfor både produsentene av tekstilvaskemidler og deres kunder (vaskeriene). 3

7 3 Sammenstilling av innkomne svar Miljømerking mottok i alt 31 svar, fordelt på 11 danske, 2 finske, 4 norske og 14 svenske. Tabell 1: Sammenstilling av svarene. Kolonnene viser: A. Bare kommentarer B. Støtter forslaget C. Støtter forslaget med kommentarer D. Avstår fra å ytre seg. E. Forkaster forslaget med motivering. Land A. Bara kommenta rer. B. Stöder förslaget. C. Stöder förslaget med kommentar er. D. Avstår från yttrande. E. Förkastar förslaget med motivering. Totalt Danmark Sverige Finland Norge Island - - Totalt Tabell 2: Danska remissvar. Remiss-instans A. Bara komm entarer. B. Stöder förslaget. C. Stöder förslaget med kommenta rer. D. Avstår från yttrande. E. Förkastar förslaget med motivering. Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Forbrugerombudsmanden Fødevarestyrelsen Erhvervs- og vækstministeriet Foreningen af vandværker Ecolab Miljøstyrelsen Det Økologiske Råd Novadan ApS Danlind De Forenede Dampvaskerier Σ Danska svar:

8 Tabell 3: Svenska remissvar. Remiss-instans Nordisk Miljømerking A. Bara komm entarer. B. Stöder förslaget. C. Stöder förslaget med kommenta rer. D. Avstår från yttrande. E. Förkastar förslaget med motivering. Berendsen Textil Service AB Christeyns Cleano Production AB/Diskteknik AB Diversey Energimyndigheten Gipeco AB HR Björkmans Entrémattor AB Håkan Fritzon Kemikalieinspektionen Kreussler KåPI Smittskyddsinstitutet Stockholms läns landsting Innu-Science Σ Svenska svar: Tabell 4: Finska remissvar. Remiss-instans Allergia- ja Astmaliitto ry KiiltoClean Oy A. Bara komm entarer. x B. Stöder förslaget. x C. Stöder förslaget med kommenta rer. D. Avstår från yttrande. E. Förkastar förslaget med motivering. Σ Finska svar: Tabell 5: Norska remissvar. Remiss-instans Barne-, likestillings- og innkluderingsdepartementet Miljødirektoratet x Lilleborg Profesjonell x Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn x Σ Norska svar: 3 A. Bara komm entarer. B. Stöder förslaget. C. Stöder förslaget med kommenta rer. D. Avstår från yttrande. x E. Förkastar förslaget med motivering. 5

9 4 Kommentarer til kriteriene, i detalj De enkelte kommentarene kommer fra høringsinstanser er samlet og gruppert i dette avsnitt og følger oppdateringen i kriterieforslaget. Noen høringsinstanser har kommentert flere punkter i høringsforslaget. Disse kommentarene er inndelt etter tema/kravnummer. Nordisk Miljømerking har gitt svar på høringskommentarene. 4.1 Generelle kommentarer Ecolab, Danmark Jeg har tre generelle punkter mht. svanekriterierne for Tekstilvaskemidler for professionelle der nu er i høring. Ved et større fokus på produkter som en del af et system herunder at inkludere desinfektion så øges kompleksiteten betragteligt og det er således ikke muligt at mærke enkelte såkaldte one-shot produkter mere når der er krav om desinfektion ved 40/60 grader. Så generelt mener jeg at ambitionsniveauet er alt for højt og jeg ser en stor risiko svanemærket i denne produktgruppe vil få meget lille værdi da antallet af licenser med stor sandsynlighed vil falde signifikant. Dette skyldes specielt de 3 nedenstående punkter [se kommentarer under O17, O20 och O21]. Miljøstyrelsen, Danmark Miljøstyrelsen er enig i, at det er vigtigt at inkludere miljøforhold bagud i leverandørkæden i de tilfælde, der er miljøforhold, der gør det relevant. Nordisk Miljømærkning kan overveje, at give point for at oplyse om miljøforhold om relevante miljøforhold i leverandørkæden. Nordisk Miljømerking takker for innspill og vil vurdere krav som gir bedre kontroll med leverandørkjeden. Miljødirektoratet, Norge Miljødirektoratet har ikke hatt kapasitet til å gå grundig inn i alle kriteriene, men ser at forslaget medfører en skjerping på flere punkter. Det vurderer vi som positivt. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Allergia- ja Astmaliitto ry, Finland [Se comments under O20]. 6

10 4.2 Produktgruppsavgrensning Hva kan Svanemerkes? Gipeco AB, Sverige Enkomponenttvättmedel borde vara att föredra med hänsyn till säkrare dosering och mindre risk för överdosering och därmed mindre miljöbelastning. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Tradisjonelt har vaskeribransjen vært preget av store vaskerier som benytter fler-komponent systemer, mens mindre profesjonelle vaskerier (OPL vaskerier) i hovedsak har bruk enkomponent-produkter. Miljømerking har fortløpende kontakt med bransjen og ser at denne trenden er i ferd med å endres. Stadig flere OPL-vaskerier går over til fler-komponent systemer med automatisk dosering (mini-doseringsanlegg) som gjør doseringen sikrere og minsker muligheten for overdosering. Kreussler, Tyskland It is very important that stain removing agents may also be Nordic Ecolabelled when they are constituents of a multi-component system! Good! Nordic Ecolabelling thank you for your comment. It s true that the product group definition has been broadened to cover more constituents of a multi-component system. Please note that all constituents, including stain-removing agents that are often added before the washing-process, must be regarded when the CDV-requirements are accounted for. Lilleborg Profesjonell, Norge På side 5 står det beskrevet at det i et flerkomponentsystem kan inngå flere produkter så som forvaskemiddel, hovedvaskemiddel, vaskeforsterker, blekemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel for finvask. Vi savner at nøytraliseringsmiddel og desinfeksjonmiddel ikke er nevnt. Bruk av et surt nøytraliseringsmiddel for å nøytralisere skyllevannet (få ned ph) vil redusere antall skyll ved vask og derved også vannforbruket vesentlig. I og med at desinfeksjonsmidler nå også kan svanemerkes, bør også desinfeksjonsmiddel være nevnt som en del av et flerkomponentsystem. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Det er nå presisert i kriteriene at også produkter som desinfeksjonsmidler og nøytraliseringsmidler kan inngå i et flerkomponentsystem Hva kreves for å bli Svanemerket? Ingen kommentarer. 7

11 4.3 Kommentarer till de individuelle kravene Miljøkrav Generelle krav (gjelder alle produkter og alle delkomponenter i et flerkomponentsystem) Kreussler, Tyskland Impurities at concentrations greater than 1.0% in the ingredient are regarded as constituent substances. Substances/products known to be liberated by a constituent substance are also regarded as constituent substances. This will be problematic. We have already asked many of our suppliers to give us the name and the concentrations of the impurities included in their products. The problems: a) this information is confidential b) they don't have such information because such examinations are too expansive (esp. if the products don't have such a big market). Nordic Ecolabellingthank you for comments.impuritiesare considered to be residues from primary production that may be found in the laundry detergent at concentrations below 100 ppm (0.0100% by weight, 100 mg/kg) Substances that are added to an ingredient, deliberately or for a purpose, are not regarded as impurities, regardless of concentration. Impurities at concentrations greater than 1.0% in the raw material are regarded as constituent substances. Substances/products known to be liberated by a constituent substance are also regarded as constituent substances. Nordic Ecolabelling has long experience in handling confidential information from manufacturers and suppliers and they may share the information with us exclusively if they wish. Danlind, Danmark Vi har nu gennemlæst forslaget på de nye kriteriet til vaskemidlet til professionel vask. Et overordnet ønske er at reducere kompleksiteten i kravene og derved reducere bureaukratiet i ansøgningsprocessen. Det skal være kravene som gør det svært at få en svanelicens, men ikke bureaukratiet ved ansøgningen. Nordisk Miljømerking takker for innspill og er oppmerksom på at søknadsprosesser kan være omfattende. Miljømerking har som mål å lage krav som er enkle å kommunisere og gjør søknadsprosessen enklere, uten at det skal gå på bekostning av kriterienes kvalitet og troverdighet, og ser at dette kan være en utfordring. O1 Beskrivelse av produktene Ingen kommentarer. O2 Resept Ingen kommentarer. O3 Klassifisering av produktet Kreussler, Tyskland "or in the form of a non-dusting granulate." should be added to the text after **. 8

12 Nordic Ecolabelling appreciates your comments. «Non-dusting granulate» and enzymes encapsulated or in a slurry are considered to be equal in this context. Lilleborg Profesjonell, Norge Desinfeksjonmidlers hensikt er å drepe mikroorganismer. Denne type produkter har derfor et innhold som gjør at produktet gjerne blir klassifisert som helseskadelig eller miljøfarlig. Men fordelen med kjemotermisk desinfeksjon er reduserert energiforbruk og tekstilslitasje. Det er derfor positivt at produkter med pereddiksyre nå kan svanemerkes. Det står i kravet vedrørende helseskadelige produkter at Unntatt er produkter hvor klassifiseringen skyldes innholdet av oxalsyre (CAS ) eller pereddiksyre (CAS ). Av stabilitetshensyn vil alltid pereddiksyre forekomme i en blanding av eddiksyre og hydrogenperoksid. Det er derfor ikke nødvendigvis pereddiksyren som først og fremst bidrar til klassifiseringen, men hydrogenperoksiden. Vi foreslår derfor at unntaket omskrives til for eksempel Unntatt er desinfeksjonsmidler med pereddiksyre og produkter med oksalsyre. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Unntaket er nå presisert slik at det fremkommer at unntaket gjelder pereddiksyre og produkter med oksalsyre, da hydrogenperoksid som regel er den største bidragsyteren mtp klassifsering. Miljødirektoratet, Norge O3/O4 Klassifisering av produktet og av inngående stoffer i produkt I tabell 3 og tabell 4 som oppgir fareklassifiseringer som ikke skal forekomme i produkt eller for inngående stoffer, ser det ut til at noen faresetninger (H-setninger) som burde være med er utelatt. For å oppnå hensikten med kriteriene O2 og O4 om å utelate miljøfarlige stoffer og i tillegg å beskytte mot helsefarlige egenskaper, bør det gjøres noen endringer i tabell 3 og tabell 4. H-setning knyttet til CPL-klassifiseringene Akutt tox 1, 2, "H310 Dødelig ved hudkontakt" mangler i tabell 3. H-setning knyttet til CPL-klassifisering Akutt tox 3, "H311 Giftig ved hudkontakt" mangler i tabell 3. H-setning knyttet til CPL-klassifiseringene Akutt tox 4, "H302 Farlig ved svelging" mangler i tabell 3. Forkortelser for farekategorien for kreftfremkallende er Carc 1A, 1B, 2 og for kjønncellemutagenitet brukes forkortelsene Muta 1A, 1B, 2. H-setninger for i CLP-klassifereringene Repr 1A, 1B er: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd og H360Df. Bare en av disse er gitt i tabell 3 og tabell4. I Billag 3 er det gitt en Oversettelsesnøkkel for CLP. I denne er det også enkelte H- setninger som ikke er oppgitt. Vi anbefaler at dere henviser direkte til konverteringstabellen som er gitt i vedlegg VII i CLP-forordningen. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Tabellene er nå korrigert. Når det gjelder koder der eksponeringsvei og/eller effektorgan kan spesifiseres, har vi valgt å ikke skrive ut slike tillegg, men for enkelhetsskyld kun å angi hoveddelen av koden. Oversettelsesnøkkeln for CLP är struken då CLP-forordningen nu är implementerad fullt ut för ämnen. 9

13 O4 Klassifisering av inngående stoffer i produktet Miljødirektoratet, Norge [Se kommentar under O3]. Det Økologiske Råd, Danmark Duftstoffer bør have sit eget punkt eller bør specificeres under dette punkt. Som kriterierne er stillet op nu figurerer de kun som allergener i tabel 4. Duftstoffer har ingen effekt på produktets evne til at rengøre tøjet, og bør derfor være helt forbudt at bruge i Svanemærkede produkter. Desuden bør konserveringsmidler ikke være undtaget kravet for allergener (de er ekskluderet via * i tabel 4) Miljøstyrelsen, Danmark Allergi Miljøstyrelsen støtter, at parfume udelukkes. Miljøstyrelsen mener desuden, at anvendelsen af allergifremkaldende konserveringsmidler, såsom MI, skal begrænses. MST foreslår at chlor-methylisothiazolinon ikke må anvendes (grænse: < 1 ppm). Brugen af øvrige isothiazolinoner bør helt udelukkes eller begrænses til max 25 ppm og et akkumuleret indhold af isothiazolinoner på max. 50 ppm. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Det er ikke tillatt med parfyme i Svanemerkede tekstilvaskemidler for profesjonell bruk. Dette fremgår i krav O7 og kan vurderes fremhevet andre steder i dokumentet i tillegg. Vedrørende konserveringsmidler så er kravet nå skjerpet. Konserveringsmidler som inngår i flytende produkter i konsentrasjoner 0,02% er unntatt fra kravet til klassifisering. Miljømerking ønsker å begrense bruken av allerigfremkallende konserveringsmidler som CMIT/MIT og har i første omgang valgt å skjerpe kravet til konserveringsmidler i flytende produkter i konsentrasjoner 0,02 %. I de svenske lisensene forekommer konserveringsmiddel i et fåtall produkter, hovedsakelig skyllemidler. Konserveringsmidlene er allergi-klassifiserte. Tilbakemelding fra 1 produsent (Diversey) er at proffe produkter kan ha mindre behov for konservering dersom det er høyere tensid-konsentrasjon, men vi savner informasjon om underbygger dette.. Type konserveringsmiddel som anvendes avhenger av bl.a. ph, så det er vanskelig å vite om det skal fungere å bytte mot ikke-allergiklassifiserte konserveringsmidler. Vi har vurdert å innføre %-grense for samtlige konserveringsmidler og/eller innføre forbud mot blanding (3:1) av CMIT/MIT (5 klor-2metyl-4-isothiazolin-3-on EG-nr ); 2-metyl-4-isothiazolin- 3-on EG-nr ) i mer enn 0,0015 vekt% evt en annen % grense. O5 Tensider, lett nedbrytbare aerob og anaerob Miljødirektoratet, Norge Vi har her ikke fått sammenliknet henvisningene til testmetoder og standarder i detalj med regelverkskravene, men antar at dere har gjort det og at kvavene til nedbrytbarhet er tilsvarende kravene i vaskemiddelforordningen eller strengere uten rom for unntak. Muligheten for unntak i vaskemiddelforordningen er for øvrig svært teoretisk. 10

14 Det Økologiske Råd, Danmark Vi mener, at kriteriekravene skal inkludere at brugte tensider også skal kunne nedbrydes 100 % i naturen, når der er ilt-frie forhold (anaerob) på linje med kravene for aerobe forhold. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Et stoff betraktes som lett nedbrytbart (anbo) ved BOD 60% i henhold til OECD 301 A-F. Som anaerob nedbrytbar (annbo) regnes alle stoff som ikke er nedbrytbare i henhold til ISO 11734, ECETOC nr. 28 juni 1988 elle annen vitenskapelig akseptert metode. Kravet er minimum 60% nedbrytbarhet under anaerobe forhold. Innføring av krav til anaerob nedbrytbarhet har vært møtt med skepsis i bransjen, men Miljømerking ønsker likevel å beholde et slikt krav uten at det skjerpes ytterligere. Kreussler, Tyskland Please note: 1. Such tests are cost intensive and not available from all suppliers. 2. What if the water-solubility is so good, that anaerobic degradation can't be tested? You should give an advice for this case. Nordic Ecolabelling appreciates your comments. Our view is that there are several suppliers who have tested their products for anaerobic degradability. O6 Enzymer Kreussler, Tyskland "encapsulated or in a form of a slurry." should be added. Nordic Ecolabelling appreciates your comments. «non-dusting granulate» and enzymes encapsulated or in a slurry are considered to be equal in this context. O7 Stoffer som ikke får inngå i produktet Miljøstyrelsen, Danmark Det fremgår at SVHC stoffer ikke må indgå i det miljømærkede produkt. Det bør præciseres at det også inkludere stoffer på REACH kandidatlisten (der jo netop er identificeret). Nordisk Miljømerking takker for kommentaren. Kravteksten er justert slik at det fremgår at de SVHC-stoffene som er tatt opp på Kandidatlisen ikke kan inngå i produktet. I og med at PBT-, vpvb- og mistenkte hormonforstyrrende stoffer også listes i O7 så bør de fleste stoffene som kan defineres som SVHC omfattes (CMR-stoffer behandles i O4). Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, Norge Vi mener det fortsatt er feil å fjerne optisk hvitt i vaskemidlene, og observerer flottere tøy for de bruker vaskemidler som ikke er Svanemerket sammenlignet med de som er. Vi ser umiddelbart hvem som bruker vaskemiddel med optisk hvitt og hvem som ikke gjør det. Det er stor forskjell i hvithet. 11

15 For vaskeri og kunde er det følgende problemstillinger når optisk hvitt er fjernet: Fargenyanser mellom nytt tøy og tøy som er vasket noen ganger nytt er hvitt, mens vasket er grått og «livløst». Kunder reagerer, medfører raskere utskifting av tøy stikk i strid med intensjonen. Vaskeriet oppdager ikke avvik i produksjonen, da tøyet likevel har grått utseende. Går avviket for langt uten at vi oppdager det gjennom vår kontroll, må tøyet kasseres. Ut fra dette punktet vil vi ikke kunne anbefale Svanemerking når et vaskeri spør oss om råd. Optisk hvitt gjør tekstilene kunstig «hvitere» ved å sette seg i tekstilene og reflektere mer blått lys, slik at tekstilene ser hvitere ut. Erfaringer fra vaskeribransjen viser at optisk hvitt ikke er nødvendig, og kun hvis kundene holder tekstiler vasket med og uten optisk hvitt, direkte opp mot hverandre, vil kunden oppleve at produktene uten optisk hvitt ikke virker like hvite. Optisk hvitt kan derfor anses som unødvendig. Selv om det i de sener år er utviklet mere miljøtilpassede stoffer til optisk hvitt, så ser ikke Miljømerking noen grunn til å tillate bruken av optisk hvitt. Optisk hvitt er ikke lett nedbrytbart og er derfor uønsket i Svanemerkede tekstilvaskemidler for profesjonell bruk. Optiske brighteners er klassifisert R53/H413 May cause long lasting effects to aquatic life. Allergia- ja Astmaliitto ry, Finland Environmental impact of the fragrances. We request the Nordic Ecolabel to consider the real environmental impact of fragrances, since the criterion is forbidding the use of fragrances because they are considered to be harmful for the environment. Nordic Ecolabelling appreciates your comments. Fragrances are excluded from the products due to their sensitizing as well as environmentally hazardous properties. Fragrances in laundry detergents for professional use lead to involuntary exposure for both professionals at the laundry facility and the end users of the laundry. Allergia- ja Astmaliitto ry, Finland Microbial agents of detergents. Is possible for Nordic Ecolabel to take stand on potential increase in the use of so-called microbial agents in laundry detergents. The EU's new eco-design requirement requires from onwards, that all household washing machines shall offer to end-users a washing program at 20 C. If the low temperature washing will become more common, it might increase the markets of detergents which are using so-called. bacteria and virus-active chemicals. However health and the environment impacts of these chemicals have not been investigated adequately. Diversey, Sverige Vi efterfrågar ett förtydligande på vilka mikroorganismer som är förbjudna i produkten. Medvetet tillsatta som hjälper till i rengöringsprocessen? HR Björkmans Entrémattor AB, Sverige Varför överväger ni förbud mor mikroorganismer i kemikalier? 12

16 Innu-Science, Sverige Innu-Science position 1: It is our opinion that Microorganisms should not be excluded nor banned as potential formulation ingredients in laundry detergent for professional use. Microorganisms should be accepted in applications were they bring benefits to the traditional chemical approach. We believe that their use brings a lot of benefits in the case of microfibers mops and cloths laundry cleaning. a) Benefits: a. Performance: Through a study we made 1, we have demonstrated that use of microorganisms for laundry of microfibers mops and cloths could: i. double the utility life of microfibers (less waste) ii. improve their appearance and cleanliness iii. improve their cleaning performance through improvement of their absorption capacity b. Environmental impact: i. Energy saving: We have demonstrated that using our bacterial based laundry detergent at 30C provided better cleaning performance that using traditional chemical laundry products at 85C. Our recommended cleaning temperature is 30C. ii. Waste water quality improvement: Through a one year monitoring of the effluent of a large Swedish user of our bacterial based laundry products, we have demonstrated improvement of water quality and waste water treatment plant (WWTP) performance by 30%. Daily seeding of the WWTP with our bacteria coming from our bacterial based laundry product (BBLP) is responsible for this positive impact. 2 This benefit also gave the customer the opportunity to reduce chemical use and energy use to operate its WWTP. b) Health issue: We only use class 1 level Bacillus bacteria that do not represent risk for people s health. c) Mode of action: In the professional cleaning sector, mops and cloths microfibers are basically never dried and remain humid for their entire utility life. They are washed and used every day. This is providing perfect conditions for use of specialized dirt degrading bacteria. The Bacillus bacteria we use in our BBLP are sporulated and do not have time to activate and act through the short laundry wash cycles. They activate in the post washing period and start degrading dirt residues that were left in the microfibers after washing. They have been shown to be particularly effective at removing the oily residues that tend to remain trapped in microfibers. Innu-Science position 2: In a situation where the revision committee would decide to include a specific exclusion criteria on microorganisms in the revised criteria, we would strongly request that the proposed statement be revised. We believe that microorganism should not be treated like chemical substances that have been proven to be harmful to people and the environment. They should be covered outside of section 7 in an independent section. We believe that a ban on microorganisms is a too strong statement. A ban should only be used if the revision committee has in hand proofs of risk and potential threats for people s health and/or for the environment. In that situation we would suggest that a statement that would not incriminate microorganisms be used. A statement that would specify that bacterial based laundry products are not covered under the scope of the criteria would be more appropriate than a ban. Even we do not support the position of the EU Ecolabel organisation with regard to microorganisms, we believe that their statement is more appropriate and do not tend to mislead people: 1 Internal study made in part with the collaboration of a Swedish independent textile expert (Ellinor Nitt) and Swerea IVF AB. Results could eventually be provided in order to substantiate our claims. 2 Reference and data could be available through the customer upon request. 13

17 Article 1. The product group All-purpose cleaners and sanitary cleaners shall comprise:... The product group shall cover products for both private and professional use. The products shall be mixtures of chemical substances and must not contain micro-organisms that have been deliberately added by the manufacturer. 3 CONCLUSION: We strongly recommend that microorganisms should not be excluded under the scope of the revised criteria on laundry detergent for professional use. It is true that most manufacturer s don t presently use microorganisms but we believe that microorganisms represent a significant opportunity to reduce the environmental impact of laundry detergents. By not excluding microorganisms, the revision committee could decide not to mention any thing about micro-organisms or could also decide to define precise criteria for their use. In that case we will be pleased to suggest specific criteria. In the situation where the revision committee would decide to exclude micro-organisms from the revised criteria, we would strongly recommend that the proposed statement be modified to a statement that is not misleading people to the perception that micro-organisms are dangerous or bad. In any change you would like to adopt toward micro-organisms, it will be our pleasure to closely collaborate with you in order to define parameters and terms that may be required under the revised criteria. Nordic Ecolabelling appreciates your comments. We have noted a couple of circumstances that complicates the use of micro-organism containing products in professional laundry facilities due to hygienic reasons, namely that the MOs work best in laundry that is kept moist after wash, and the importance of laundry disinfection in a large portion of the wash processes. We do acknowledge the potential benefits of using MOs for microfiber laundry in particular, where the laundry isn t dried after washing. However, at this point Nordic Ecolabelling s view is that the segment for MO-containing products is rather specialized and thus too limited to be covered by the criteria. We agree that MOs shouldn t be banned and listed under O7, but products with purposely added MOs have been excluded from the product group definition. We continue to follow development in the field. O8 Konserveringsmidler Det Økologiske Råd, Danmark Konserveringsmidler bør bruges i mindst muligt omfang, da de selvsagt er skadelige for vandmiljøet i kraft af deres antibakterielle egenskaber. Ikke alle konserveringsmidler er let nedbrydelige i naturen BCF bør som minimum nedsættes fra 500 til Desuden bliver flere forbundet med risiko for udvikling af allergi. I stedet for tilsættelse af konserveringsmidler bør man hellere se på optimeringen af emballage, så den f.eks. er i lukkede beholdere (pumpesystem), hvor der er mindre risiko for bakterievækst. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Miljømerking følger OECD s testanvisninger 305 A-F der et stoff anses å være ikke-bioakkumulerbart dersom stoffets biologiske konsentrasjonsfaktor BCF < COMMISSION DECISION of 28 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to all-purpose cleaners and sanitary cleaners (notified under document C(2011) 4442), 2011/383/EU) 4 14

18 Miljømerking mener det er positivt med fokus på utforming av emballasje som hindrer forbrukere i å komme i kontakt med produktene.dock ser vi ett behov av konserveringsmedel i vissa flytande produkter. O9 Fargestoffer Det Økologiske Råd, Danmark Vi mener ikke, at farvestoffer bør være tilladte i Svanemærkede produkter (hverken i vaskemiddel på pulver eller flydende form), da tilsætningen ikke betyder noget for evnen til at vaske tøjet. Nogle farver kan være miljøbelastende, idet de kan være giftige overfor vandlevende organismer. Ydermere har farvestoffer som regel svært ved at blive nedbrudt i vandmiljøet. Det bør desuden være gennemskueligt for forbrugerne, og der skal derfor ikke være forskel på indholdet af bekymrende kemikalier i forskellige produkter inden for samme varegruppe. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Fargestoffer i tekstilvaskemidler til profesjonell bruk anvendes av sikkerhetsmessige årsaker. Farge brukes for å unngå sammenblanding av komponenter. I system for automatisk dosering hjelper fargestoff til å se når det finnes middel i rør eller når det skal fylles på. Fargestoff inngår normalt i svært små mengder på omkring 0,001% i et produkt. O10 Merking av emballasje Danlind, Danmark O10 & O11: Eftersom det de sidste mange år ikke bruges PVC, eller anden halogeneret plastik, ved fremstilling af etiketter og emballage, ønsker vi at kravet om dokumentation af dette bortfalder, med mindre miljømærkningen kan dokumentere at dette er et reelt problem. Hvis det af databladet fremkommer at etikettens/emballagens indholdsstoffer er f.eks. 100% PE, så omfatter det også en erklæring på at den ikke indeholder andet, og derfor er et datablad efter vores mening nok dokumentation på dette krav. DINmærkningen, som der er krav om i O10, angiver også hvilket materiale emballagen er fremstillet af og burde være dokumentation nok i O11. kommentarer. Nordisk Miljømering Nordisk Miljømerking takker for innspill. Miljømerking er enig i at et datablad er tilstrekkelig for å dokumentere at emballasje/etikett ikke inneholder PVC eller andre halogenerte plaster. Standard krav i Miljømerking. O11 Plastemballasje Danlind, Danmark [Se kommentar under O10]. O12 Innholdsdeklarasjon Miljødirektoratet, Norge Det er positivt at det henvises til kravene i vaskemiddelforordningen/detergentforordningen (648/2004/EF), men vi vil påpeke at krav til merking med innholdsstoffer i Vedlegg VII A i denne kun gjelder for produkter til allmenheten og ikke for profesjonelle brukere. Informasjon om innholdsstoffer til arbeidstakere blir ivaretatt med kravene til sikkerhetsdatablader. 15

19 Nordisk Miljømerking takker for innspill. Henvisning til vaskemiddelforordningen er ikke nytt i denne versjonen. I vaskemiddelforordningen fremgår det at for vaske- og rengjøringsmidler som er beregnet på bruk i industrien og i institusjoner, og som ikke skal gjøres tilgjengelige for allmennheten, trenger ikke de ovennevnte kravene å oppfylles dersom tilsvarende opplysninger framlegges ved hjelp av tekniske datablad, sikkerhetsdatablad eller på lignende egnet måte. Derfor henvises det til Detergentforordningen, men vi krever ikke at informasjonen skal fremgå av etiketten. O13 Doseringsanvisning Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, Norge Da bør det også legges til at følgende opplysninger må oppgis: «For produkter med desinfiserende effekt ved kjemotermisk desinfeksjon, skal det tydelig fremgå hvilke forutsetninger som ligger til grunn for tilfredsstillende desinfeksjon i henhold til O21.» Nordisk Miljømerking takker for kommentar. Miljømerking mener det er viktig med korrekt bruksanvisning for kundene, og har valgt å inkludere kravet i krav O1 der produktet generelt skal beskrives. Informasjon om anbefalt dosering er retningsgivende for effektivitetstestene og øvrig informasjon av betydning for desinfeksjonen skal også informeres om. Lilleborg Profesjonell, Norge Vi synes det er positivt at doseringen kan finnes enten på etikett eller teknisk produktdatablad. På vaskerier vil en anbefalt dosering på etikett kun ansees som veiledende. I praksis er doseringen stort sett lavere enn den anbefalte, siden Lilleborg Profesjonell er ute hos kunden og optimaliserer prosessen. Nordisk Miljømerking takker for kommentar. Kravteksten er nå justert. Sammenlagt innhold av miljøbelastende stoffer Danlind, Danmark I O14, O15, O16, O17 og O18 er der krav til forskellige forhold mellem dosering til forskellige besmudsningsgrader, totalt 31 beregningskrav. For at gøre beregningen nemmere ønsker vi at der sættes ét krav for én besmudsningsgrad f.eks. let snavset. Derudover kan der stilles krav til hvor meget doseringen må stige fra let til normalt snavset og fra let til meget snavset. Det vil reducere kompleksiteten betydeligt. Vi ønsker også at der skal være muligt at runde op/ned til et pænt tal for produkter som rettes til forbrugere/vaskerier med manuel dosering. O14 CDV (kritisk fortynningsvolum) Gipeco AB, Sverige Vad blir miljövinsten av att tvätta vid lägre temperatur om det medför en ökad kemikalieförbrukning för att uppnå samma tvättresultat? Det viktigaste måste ju vara att uppnå ett godkänt tvättresultat och här är ju konstruktion av tvättmaskin och dess tvättprogram minst lika viktigt för ett bra tvättresultat. Nordisk Miljømerking takker for innspill. Miljømerking er oppmerksom på at vask ved lavere temperaturer påvirker kjemikalieinnhold og mengde, og forsøker å regulere dette delvis gjennom krav til 16

20 CDV som er skjerpet i de kriteriene. Vi ser samtidig at det utvikles nye produkter som har egenskapen å kunne vaske effektivt ved lavere temperaturer uten økt dosering. Christeyns, Belgia A strong decrease by 73% for the threshold of CDV chronic for lightly soiled fabrics washed at 40 C. Christeyns propose to apply the same decrease proposed for medium soiled fabric (i.e. 65%) making the CDVTox level more workable (24500 instead of 19000) and still below the European Ecolabel threshold. Nordic Ecolabelling appreciates your comments. The CDV thresholds are based on available license data which is the reason the decrease in each respective category is not necessarily the same. Our view is that there s room for the suggested decrease in CDV for lightly soiled fabrics washed at 40 C. Diversey, Sverige Vi anser att moppar och dukar av mikrofiber hör till gruppen normalt eller hårt smutsat tvättgods och ska därför infogas i dessa grupper i kriteriedokumentet med tillhörande CDV för den gruppen samt i testdokumentet. Temperaturen ska dock vara den högre i de båda olika fallen (40-60 samt 30-40). Infoga dukar av mikrofiber bland de olika typerna av tvättgods. För er information kan nämnas att moppar och dukar av mikrofiber kan tvättas rent vid 60 grader C. Däremot sker i stort sett alltid tvätt vid 70 eller 85 grader C i Sverige för att uppnå en termisk desinfektion. Kreussler, Tyskland Shouldn't there be a yes for such clothes [Laundry from hospitals and nursing homes, table 6 page 15] for "Disinfection required?" at 40 C? Washing and also disinfection at lower temperatures is getting more and more important. Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, Norge CDV, tabell 6 (og 7) + andre lignende tabeller: Under middels smussgrad står tekstiler fra sykehus og sykehjem oppført med NEI til desinfeksjon. Bransjestandarden for helsevask krever desinfeksjon for alt tøy fra sykehus og sykehjem. Jeg vil også se de vaskemidlene som får ren duker og servietter ved 40 grader. Jeg definerer det som vesentlig vanskeligere smussfjerning på duker og servietter enn for arbeidstøy industri, ikke minst fordi kravet fra kunde er vesentlig høyere. Anbefaler at dere endrer. Lilleborg Profesjonell, Norge Duker, servietter og kokketøy er noe av det vanskeligste å få rent. Denne type tekstiler bør flyttes fra middels smussgrad til vanskelig smussgrad og ha maksimumstemperatur 60ºC. Vi har ellers ingen kommentarer til at effektiviteten testes ved de anbefalte maksimumstemperaturene oppført i tabell 6, bortsett fra at det må være tillatt å vaske ved høyere temperaturer ved behov, for eksempel hvite tekstiler som type helse og hotell. Tabell 7, der maksimumstemperatur er ºC, er foreløpig ikke så relevant siden våre kunder sjeldent vasker ved så lave temperaturer. 17

Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk

Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Om Svanemerkede Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Høringsforslag versjon 3 Bakgrunn for miljømerkingen 28. juni 2013 Nordisk Miljømerking Svanemerkede tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Bakgrunn

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10

NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10 NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10 Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 907/2006. av 20. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 907/2006. av 20. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/309 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 907/2006 2010/EØS/23/34 av 20. juni 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Høringssammenstilling for Svanemerking av Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk 15. desember 2009

Høringssammenstilling for Svanemerking av Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk 15. desember 2009 Anders Moberg 21.9.09 13:34 Stildefinisjon: Fet rubrik: Skrift:Times New Roman, Ikke Fet, Kursiv, Norsk (bokmål) Høringssammenstilling for Svanemerking av Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Nordisk

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

(12) Translation of European patent specification

(12) Translation of European patent specification (12) Translation of European patent specification (11) NO/EP 2238081 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C02F 3/00 (2006.01) C02F 1/52 (2006.01) C02F 3/30 (2006.01) C05B 7/00 (2006.01) C05F 17/00 (2006.01)

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag 8. desember

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv -kommisjonen har vedtatt ett forslag til nytt anskaffelsesdirektiv for blandt annet klassisk sektor, COM(2011) 896/2 Skal behandles I -rådet og deretter i parlamentet

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen:

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen: Side 1 af 12 Nordisk Tilsynskonferanse 2016 ag 1 Proporsjonalitet og rimelighet ruppeoppgaver På de neste sidene finner du 5 bilder hentet fra hverdagen som inspektør. jør din egen vurdering og dis sidemannen

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

Om Svanemerkede Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk

Om Svanemerkede Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Om Svanemerkede Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Versjon 3.1 Bakgrunn for miljømerking 19. mars 2014-31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold 1 Sammendrag 3 2 Grunnfakta om kriteriene 5 3 Om

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nano for liten nano for stor

Nano for liten nano for stor Nano for liten nano for stor -Om fordeler og ulemper med nanoteknologi Seminar om Miljømerking Rica Helsfyr Hotel,Oslo 22 september 2011 Hva er nano? Nanometer: Om du deler en millimeter i en million like

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Technical specification

Technical specification Jotspec Technical specification Dry Dock Owner: KYSTVERKET Vessel name: VILLA Yard: IMO: 7382641 Version: 1 Management: Hull no: 32 Date: 18.10.2016 Project: M/S VILLA DD 2017 Prepared by: Vidar Oldervik

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Det kjemiske produktets/råvarens navn og bruksområde: Produsent av det kjemiske produkt eller leverandør av kjemisk

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi N For ull og finvask Dette finvaskemiddelet er vår utprøvde

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer