LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER"

Transkript

1 LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april

2 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig ha mange særpreg ved sine vedtektssett. Hvis det oppstår uenighet mellom Kristiansands vedtekter og de standardiserte, kontakt HR-ansvarlig i Sentralledelsen. Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet er gyldig frem til eventuelle lokale vedtektsendringer er fattet av Generalforsamlingen, eller eventuelle standardiserte vedtektsendringer er fattet av Landsmøtet. Ved Generalforsamlinger er det viktig at det ikke gjøres vedtektsendringer som strider med, eller avviker fra, det som fremkommer i vedtektene som er vedtatt av BIS Landsmøtet. Dersom man skal vedta endringer i stillingsinstrukser som strider med de standardiserte stillingsinstruksene, må man ta kontakt med HR i Sentralledelsen. Disse stillingsinstruksene skal legges i et eget dokument på hjemme siden. Ta kontakt med HR eller HR2 i BIS Sentralledelsen om du/dere er i tvil. Vedtektene er styrets veileder for hvordan en skal drive BIS lokalavdelingene, og det er således særs viktig at alle tillitsvalgte tar ansvar for at man holder seg innenfor de rammer som Landsmøtet og Generalforsamlingen har vedtatt. STRATEGI BI Studentsamfunn er en frivillig organisasjon av og for studenter. Formålet er å skape trivsel, samt å fremme studentenes interesser overfor Handelshøyskolen BI, det offentlige, næringslivet og samfunnet forøvrig. BI Studentsamfunn sine fokusområder er fag, velferd, samfunn og næringsliv. Innenfor fag ønsker vi å være med på å tilby studentene et læringsmiljø med høy faglig og pedagogisk kvalitet, i tillegg til å kunne tilby muligheten for erfaringer utenfor studiene ved engasjement i studentforeningen. For velferden ønsker vi å kunne skape et engasjerende studiemiljø med et tilbud til alle og enhver, i tillegg til å legge til rette for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og aktivitet. Innenfor den samfunnsmessige biten ønsker vi å synliggjøre organisasjonen gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre fora. Synligheten vil også basere seg på å kunne gjøre organisasjonen synlig i media. Til sist handler fokuset på næringsliv om at BI Studentsamfunn skal være en brobygger mellom studentmassen og næringslivet, hvor formålet er å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet. Visjonen til BI Studentsamfunn er som følger: BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør dem til Norges mest ettertraktede studenter. I dette ligger det at vi gjennom jobben med våre fokusområder på lang sikt skal kunne gjøre vår studentmasse til en studentmasse som skal kunne skille seg ut fra studenter fra andre studentmiljøer i Norge. I vår søken etter oppnåelse av vår visjon har organisasjonen spesifikke kjerneverdier som vi hver dag ønsker å ha som grunnlag for vår jobb. Disse er at vi skal være visjonær, åpen, grensesprengende og engasjerende. Vi skal være visjonær ved å være en fremtidsrettet og omstillingsdyktig organisasjon. Åpen gjennom å være inkluderende og tilgjengelig for studentene. Grensesprengende ved å være en arena for utvikling som med pågangsmot baner vei for studentene. Engasjerende ved å være aktivitetsmaksimerende og skape entusiasme blant studentene. 2

3 1 FORMÅL NAVN MEDLEMMER ORGANISASJON Generalforsamling Generalforsamlingens generelle oppgaver Vedtekter Valg Ekstraordinær Generalforsamling Styret Styremøter Ekstraordinært styremøte Tillitsverv Retningslinjer Fadderuken Retningslinjer for Fagutvalget REGNSKAP OG ØKONOMI OPPLØSNING RETNINGSLINJER Retningslinjer for Styrets konstitusjoner Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i BIS STILLINGSINSTRUKSER FOR STYRET Leder Økonomiansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Markedsansvarlig Næringslivsansvarlig

4 8-5 Sosialt ansvarlig Fagansvarlig STILLINGSINSTRUKSER FOR LEDELSEN Kontroll- og vedtektskomitéen Valgkomitéen Leder Næringslivsdagen Leder Studentaksjonen

5 1 FORMÅL BIS LA har som formål å profilere og fremme medlemmenes interesser overfor Handelshøyskolen BI, BI LA, samt det offentlige, næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig. BIS LA har også som formål å Ivareta studentenes sosiale interesser. BIS LA skal tilføre sin studentmasse en merverdi, som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter. 2 NAVN Organisasjonens fulle navn er BI Studentsamfunn, forkortet BIS, stiftet 7. februar BIS LA skal ha en logo som er godkjent av Landsmøtet BIS LA er en del av BI Studentsamfunn, og benytter også samme organisasjonsnummer. 3 MEDLEMMER Som fullverdige medlemmer av BIS LA regnes registrerte studenter ved Handelshøyskolen BI som har betalt kontingent til BIS, fastsatt av Generalforsamlingen Medlemmene har anledning til å reservere seg fra medlemskap, ved skriftlig søknad til styret i BIS LA. Styret kan i motsatt tilfelle ha anledning til å ekskludere medlemmer ved tungtveiende grunner Alle som vil være medlemmer i BIS LA må være student ved en av BI Handelshøyskolene. Medlemmene må oppfylle kravene i BIS LA kan melde seg ut av BIS ved 2/3 flertall på ordinær Generalforsamling. 4 ORGANISASJON 4-1 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS LA sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to -2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, samt hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest én -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor. 5

6 4-1-8 Stemmeberettigede ved BIS LAs Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to -2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti -10- uker etter semesterstart. 4-2 GENERALFORSAMLINGENS GENERELLE OPPGAVER Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Godkjenning av statusrapport fra styret/ledelsen 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i Styret, Ledelsen og HR-komitéen i BIS: Rekkefølge: Leder, Økonomi, Fag, Marked, Næringsliv, Kommunikasjon, Sosialt, HR Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett -1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved Høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert renskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse. 6

7 4-3 VEDTEKTER Standardiserte vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på Landsmøte Egne tilføyelser til lokale vedtekter må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Vedtektsendring, stillingsinstrukser og retningslinjer kan ikke gis tilbakevirkende kraft Vedtektsendring kan ikke komme som benkeforslag. 4-4 VALG Definisjon av flertallsformer Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene Kvalifisert flertall Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte Stemmer Simpelt flertall Minimum én stemmes overvekt Ved forslag: Alle saker / forslag blir avgjort ved absolutt flertall dersom ikke vedtektene sier noe annet Ved valg: For å bli valgt kreves absolutt flertall. Dobbeltstemme benyttes ikke ved valg. Blank stemme regnes som avgitt stemme Stemmefordeling: Hver delegat har én stemme. Ved stemmelikhet benyttes dobbeltstemmen til det delegat som har fått denne gjennom loddtrekning ved møtets begynnelse. Denne kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv Valgprosedyrene: 1. Kandidater presenteres. Kandidater kan benke verv inntil innstilling er presentert. De vil få 5 min med apell og 5 min med spørsmål. 2. Kandidater avholder appell (5 min) 3. Kandidater får spørsmål (5 min) 4. Generalforsamlingen har anledning til å bestemme at dett skal foretas en ny presentasjonsrunde av kandidatene på maksimalt 5 minutter per kandidat, i tilfeller hvor én eller to kandidater gjenstår etter omvalg. 5. Innstilling presenteres 6. Skriftlig, hemmelig, valg avholdes umiddelbart etter at innstilling er gitt. Blank stemme regnes som avgitt stemme. 7. Kandidaten som får absolutt flertall velges. 8. Hvis ingen kandidater får absolutt flertall ved første valgomgang så går kandidaten med færrest stemmer ut. Deretter blir det omvalg mellom de resterende kandidater, inntil en av kandidatene oppnår flere enn absolutt flertall. 9. Dersom det er fortsatt stemmelikhet etter omvalg, foretas rangering av loddtrekning. 10. Hvis den siste kandidaten ikke oppnår absolutt flertall mot blanke stemmer, velges ikke kandidaten. 11. Feilaktig stemme skal ikke medregnes. 12. KVK og tellekorps teller opp stemmene og gir resultatet til dirigentbordet. 7

8 4-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest én -1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to -2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og STYRET Styret er BIS LAs høyeste organ utenom Generalforsamlingen. Det presiseres at Generalforsamlingen er et kontinuerlig organ, og kan gjennomføres når som helst Det er kun én gruppe som tituleres Styret i BIS LA; de tillitsvalgte som er valgt av Generalforsamlingen, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Næringslivsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. I Ledelsen inngår HR-komitéen Styret har ansvaret for den daglige driften. Styret forvalter organisasjonens midler og ivaretar dens anliggender i samsvar med vedtekter og stillingsinstrukser, samt følger opp vedtak fattet på Generalforsamling Styret, hovedsakelig Markedsansvarlig, står ansvarlig for oppfølging av samarbeidsavtalene. 4-7 STYREMØTER Alle styremedlemmer, inkludert en representant fra HR-komitéen, har møteplikt på styremøter. Styremøtene skal referatføres Referatet fra forrige styremøte skal legges frem til godkjenning på neste ordinære styremøte Godkjent referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest én -1- uke etter styremøte Alle organisasjonens medlemmer har møte- tale- og forslagsrett på styremøter. De fremmøtte har, i tilfelle behandling ved sensitive saker, taushetsplikt. Taushetsplikten skal presiseres av Leder ved møtets begynnelse Styret er beslutningsdyktig når minst tre -3- av styremedlemmene, inklusive Leder eller Leders stedfortreder er tilstede. Leder har dobbelstemme i tilfelle stemmelikhet. Leders stedfortreder overtar denne dobbeltstemmen i Leders fravær. Leder skal informere HR om dette i fremkant av fraværet Det skal innkalles til styremøte hvis Leder eller to styremedlemmer ønsker det Innkallelse til styremøter skal være styremedlemmene, KVK, og VK i hende fem -5- dager før hvert møte. Sakspapirene skal være styremedlemmene i hende to -2- dager før hvert møte Styremedlemmene har tale-, forslags- og stemmerett. HR-komitéen og organisasjonens medlemmer har tale- og forslagsrett under styremøter. 8

9 4-8 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE Styret i BIS LA kan avholde ekstraordinært styremøte når tre -3- styremedlemmer inklusive Leder eller Leders stedfortreder har mulighet til å delta Styret i BIS LA kan selv bestemme når innkallelsen til ekstraordinært styremøte skal være Ledelsen i hende. 4-9 TILLITSVERV Kandidater til tillitsverv i BIS LA må oppfylle de krav som er nevnt i kapittel 3. Kandidater til tillitsverv må være definert som medlemmer i BIS LA i minst 50 % av sin funksjonstid Tillitsvalgte valgt av Generalforsamling, eller konstituert i etterkant, har krav på å ha en tilstrekkelig overlapping innen funksjonstidens begynnelse. Dette gjelder også tillitsvalgte valgt av høstens Generalforsamling Tillitsvalgte valgt av Generalforsamling kan trekke seg fra sitt verv med skriftlig varsel til Styret og med én -1- måneds oppsigelsestid, skriftlig rekommandert varsel eller ved personlig overlevering til Styret. Styret har mandat til å finne erstatter for alle styreverv, med unntak av Leder i Styret. Disse skal godkjennes av påfølgende Generalforsamling Lokalavdelingens styre kan med Sentralledelsens ekskludere/suspendere en tillitsvalgt med øyeblikkelig virkning, dersom han/hun har forbrutt seg mot organisasjonens vedtekter og/eller stillingsinstruks, eller ved sin handlemåte har skadet BIS LA sin anseelse innad og/eller utad. Med tillitsvalgt menes her alle tillitsvalgte innen BIS Alle medlemmer i BIS kan fremsette krav om avsettelse av en tillitsvalgt, som definert over. Med tillitsvalgt menes også her alle tillitsvalgte innen BIS LA. Mistillitsforslag må rettes skriftlig til styret. Ved et slikt krav plikter styret å behandle saken innen to -2- uker Personer som reiser eller blir reist mistillit mot, er inhabile i behandlingen og skal dermed ikke ha beslutningsmyndighet. Beslutningen kan ankes. KVK har ingen rett til å anke. For behandling av slike saker skal retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i BIS LA følges Alle verv som skal settes i BIS LA sine undergrupper eller utvalg skal utlyses i rimelig tid før tilsettingen. Det skal bekjentgjøres på en slik måte at studentene bør ha fått det med seg RETNINGSLINJER FADDERUKEN Dersom det ikke er hensiktsmessig å oppnevne en egen gruppe for å arrangere Fadderuken, er dette Styrets ansvar å arrangere. Fjorårets faddergruppe skal sikre god overlapping frem til skoleslutt RETNINGSLINJER FAGUTVALGET Fagansvarlig er Leder/ansvarlig for Fagutvalget Fagutvalget består av fagutvalgets leder; Fagansvarlig, og alle klasse- og linjeforeningsrepresentanter ved BI LA Fagansvarlig skal sørge for at det blir valgt minst en 1- representant fra hver klasse til fagutvalget innen 6 uker etter skolestart på høsten. 9

10 Representantene fra klassene skal titteleres klassekontakt, klasse xx Den ene av klassekontaktene skal være hovedklassekontakt, og den andre skal være varaklassekontakt Fagutvalget skal gjennomføre møter i samarbeid med BI kontinuerlig, minimum 2 ganger pr. semesteret. Hovedklassekontakt har møteplikt under fagutvalgets møter. Varaklassekontakt har møteplikt i hovedklassekontakt sitt fravær Fagutvalget skal gjennomføre evaluering av pensum, fasiliteter og BIS LA sitt tilbud Klassekontaktene skal gjennomføre samarbeidssamtaler med sine forelesere én gang ved begynnelsen og én gang ved slutten av hvert semester. 5 REGNSKAP OG ØKONOMI 5-1 Regnskapet skal avsluttes pr og skal revideres. Det reviderte regnskapet med revisors anmerkninger legges frem til godkjenning på førstkommende Generalforsamling. 5-2 Medlemmene betaler kontingent basert på studiepoeng, fastsatt av Generalforsamlingen i BIS LA. 5-3 Medlemskontingenten skal gå til drift av BIS LA. 5-4 Det foreligger nulltoleranse vedrørende alkoholinnkjøp til BIS LA. Unntak er innkjøp for videresalg. Ved spesielle anledninger skal det søkes om og behandles av styret. 5-5 Leder og Økonomiansvarlig i Styret er disponenter på alle bankkonti til BIS LA. 5-6 Alle medlemmene av BIS LA som jobber aktivt med studentarbeid i BIS LAs regi, plikter å arbeide innen de gitte budsjettrammer. 6 OPPLØSNING 6-1 Vedtak om oppløsning av BIS skal fattes på to -2- etterfølgende Generalforsamlinger/ekstraordinære Generalforsamlinger i to forskjellige semester. 6-2 Begrunnet forslag om oppløsning av BIS må være BIS Sentralstyret i hende senest seks uker før Landsmøtet skal avholdes. 6-3 Vedtak krever at 3/4 av de stemmeberettigede er til stede. 6-4 Vedtak krever 3/4 flertall ved skriftlig votering. 6-5 Ved oppløsning fryses alle BIS LAs midler og eiendeler inntil fordeling av disse stemmes over på to -2 etterfølgende Generalforsamlinger. 10

11 7 RETNINGSLINJER 7-1 RETNINGSLINJER FOR STYRETS KONSTITUSJONER Intervju 1. Valgkomitéen utlyser de ledige tillitsvervene 2. Valgkomitéen kaller inn til intervju. Alle som har bekjent sitt kandidatur før offentliggjort søknadsfrist har rett til å bli intervjuet. Dette forutsetter at kandidaten godkjenner innkallelsen til intervjuer 24 timer etter innkallelsen er sendt ut. Dette må VK understreke i innkallelsen. KVK skal delta på alle intervjuene. 3. Intervjuenes varighet avhenger av når Valgkomitéen synes de har fått tilstrekkelig informasjon om kandidatene. 4. Valgkomitéen skriver innstilling og leverer dette til Kontroll- og vedtektskomiteen. Konstitusjonen 5. Valgkomitéen inviterer de kandidatene, helst to -2- som egner seg best til å ha presentasjon. Valgkomitéen kan invitere valgfritt antall kandidater. 6. Kandidater møter opp til konstitusjonen. Her er kun styret og KVK representert. Kandidater avholder presentasjon i 5 minutter, etterfulgt med 5 minutter med spørsmål. 7. Kandidatene forlater lokalet. Valg 8. VK legger frem innstilling. VK kan innstille én -1- kandidat til hvert ledige styreverv. 9. Valgkomitéen plikter å gi opplysninger om dissens. 10. Valg gjennomføres skriftlig og hemmelig. 11. KVK teller opp stemmer. 11

12 7 2 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV DISIPLINÆRSAKER I BIS Hensikten bak denne forskriften er å sikre BIS-medlemmer rettigheter ved eventuelle disiplinærsaker, samt å lage klare retningslinjer for Sentralstyret, KVK og Lokalavdelinger ved disiplinærsaker og eventuelle ankesaker. 1. Alle organer er underlagt taushetsplikt når saken er under behandling. 2. Alle BIS-medlemmer og tillitsvalgte, som det behandlende organ mener kan sitte inne med kjennskap til sakens fakta, har ved innkallelse både møte- og opplysningsplikt. Disse personene er ved innkallelse underlagt taushetsplikt inntil endelig dom har falt. 3. Den / de berørte skal umiddelbart underrettes om et evt. mistillitsforslag. 4. Den / de berørte har rett til å uttale seg om saken før en avgjørelse fattes. 5. En avgjørelse i Styret kan ankes inn for Ankeutvalget senest én -1- uke etter at sentralstyrets beslutning er meddelt den / de berørte. 6. Styret skal holde sin dom hemmelig for allmennheten i én -1- uke grunnet en eventuell anke. Dersom personen anker, skal alle organer ha taushetsplikt frem til anken er behandlet. Ved en eventuell anke skal alle saksopplysninger og sentralstyrets konklusjon legges frem for ankeutvalget, som nedsettes av KVK. 7. Ankeutvalget skal bestå av fem -5- personer, inkludert KVK. Personer som KVK velger å innhente til et ankeutvalg, skal være tillitsvalgte i studentforeninger ved BI LA og/eller ansatt ved BI. Anken skal behandles innen tre -3- uker. 8. Avgjørelser i Ankeutvalget er endelige. 9. En dom trer ikke i kraft før endelig avgjørelse foreligger. 10. Punkt 1-4 gjelder også ved Ankeutvalgets saksbehandling. 11. En beskrivende dom skal offentliggjøres, med mindre det foreligge særlige tungtveiende grunner for vern av den / de berørte personen(er). 12. Ikke under noen omstendigheter skal uskyldige berørte personer nevnes i en offentliggjørelse. 13. Siste behandlende instans i en disiplinærsak er ansvarlig for en offentliggjøring. 14. Hvis en berørt person pålagt taushetsplikt bryter denne, skal det fremmes mistillitsforslag mot vedkommende. 15. Forslag om endringer til Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i Styret behandles på samme måte som vedtektsendringer i BIS LA. 12

13 8 STILLINGSINSTRUKSER FOR STYRET Generelle retningslinjer for Styret 1. Styret skal aktivt jobbe for å skape engasjement og motivasjon i BIS LA. De skal samtidig arbeide for å motivere studentene ved BI LA til å ta del i studentarbeid. 2. Styret har solidarisk det fulle ansvar for/av BIS LA, administrering av årsbudsjett samt anskaffelse av en regnskapskyndig person for revidering av regnskapet. 3. Leder og Økonomiansvarlig i BIS LA har begge prokura. Økonomiansvarlig har fullmakt til å anvise utbetalinger innenfor de gitte budsjettrammer. 4. Styret står ansvarlig for: - Å følge BIS LAs formålsparagraf gjennom best mulig samarbeid med Handelshøyskolen BI, BI LA, BIS Sentralstyret og de andre BIS medlemmene. - Å formidle informasjon til BIS medlemmene om det arbeidet som har blitt gjort og skal foretas i BIS LA. - Den strategiske planleggingen og utarbeiding av handlings-/langtidsplaner som gir rammebetingelser for driften av BIS LA i tråd med vedtatte langtidsplaner i BIS. - Å følge opp vedtak fattet på BIS Landsmøter. 5. Styret er videre ansvarlig for: - At alle LA holder nettsiden oppdatert med nødvendig informasjon til enhver tid. - At alle undergrupper og arrangementer i regi av BIS benytter bis.no som sin kommunikasjonsplattform. - At alle domener for undergrupper og arrangementer linkes til bis.no. - At BIS LA til enhver tid å benytter seg av gjeldende designmaler i sin eksterne profilering. - At alle arrangementer og undergrupper i regi av BIS profileres og tydeliggjøres som et BISarrangement. - At BIS sin logo fremkommer tydelig i profileringen av alle prosjekt og arrangementer. 13

14 8 1 STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER BIS LA 1. Ansvars- og myndighetsområde Leder er ansvarlig for at BIS LAs styre arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av styre, Generalforsamling og Landsmøte BIS. Leder skal trekke opp retningslinjer for Styrets arbeid samt være ansvarlig for oppfølging av arbeid i utvalg, grupper og komitéer i BIS LA. Lederen innehar foreningens ansvar for oppfølging av BIs og BIS' strategi. Leder har ansvar for BIS LAs studentpolitiske saker. Leder har ansvaret for planlegging og gjennomføring av valg av Ledelsen. Leder har ansvar for planlegging og gjennomføring av Lokalt Engasjementsforum (LEF), innen 6 uker etter at Ledelsen er valgt. LEF skal forberede de engasjerte på det kommende året (gjelder bare ved de LA som ønsker å gjennomføre LEF). Leder skal sørge for at grupper underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. Leder er medlem av Styringsgruppen Sentralt. Dersom leder ikke kan stille på Styringsgruppens møter, skal leders stedfortreder delta. 2. Samarbeid Leder plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, BI LA, samt øvrige tillitsvalgte i BIS og BISmedlemmene. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere styret i LAs samlede funksjoner og oppgaver. Leder har sammen med økonomiansvarlig prokura overfor banken. BIS LAs leder står for aksjoner av studentpolitisk karakter. Leder har ansvar for gjennomføringen av styremøter, Generalforsamling, landsmøtesaker og forberedelse til NSF. 14

15 8 2 STILLINGSINSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG BIS LA (ØA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Økonomiansvarlig skal være til støtte for alle utvalg i BIS LA med hensyn til budsjettering og bruk av midler. Han/hun er ansvarlig for at regnskapsførsel utføres i henhold til gjeldende lover og regler for god regnskapsskikk (GRS). Økonomiansvarlig er ansvarlig for: - Opprettelse av, samt leder for BIS LAs økonomiutvalg (Ved de LA som har behov for ØU) - Sammenfletting og fremleggelse av budsjetter og regnskap til Generalforsamlingen høst og vår- for samtlige aktiviteter ved BIS LA. - Innkjøp av all kontorrekvisita og materiell til BIS LA. - Fremleggelse av økonomisk status på hvert styremøte. - Notater med forklaring til posteringene i resultatet for foregående år fremligger i forkant av overlappingen til påtroppende ØA. Dette notatet skal benyttes på høstens Generalforsamling når resultatet fremlegges. Avtroppende Økonomiansvarlig er pliktig til å bokføre ut sin sittende periode, inkludert juni, der avtroppende har ansvaret for arbeidet til påtroppende. Ved evt. brudd på denne vedtekten henvises det til 9-5. Økonomiansvarlig har prokura sammen med Leder av BIS LA. Økonomiansvarlig skal med støtte i Økonomiutvalget drive budsjettoppfølgelse, følge med på likviditeten og sørge for at alle regnskap blir ført i henhold til god regnskapsskikk (GRS). (Punkter vedrørende økonomiutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). Økonomiansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter til Styret. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal Økonomiansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Økonomiutvalget, Styremedlemmene, revisor og andre finansielle forbindelser. I tillegg til disse gjelder dette ovenfor BI LA, Økonomiansvarlig ved de øvrige BISavdelingene og Sentralstyret. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Han/hun er ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle BIS LAs utvalg med underlagte grupper og komitéer. Økonomiansvarlig rapporterer fortløpende til Styret vedrørende foreningens likviditet, samt de enkelte utvalgs og gruppers økonomiske stilling og budsjetterte likviditet. Økonomiansvarlig har prokura overfor banken og kan anvise utbetalinger i henhold til budsjett. Økonomiansvarlig er ansvarlig for helse- og refusjonsordningen. Økonomiansvarlig forplikter seg til å føre forsvarlig kontroll med bokskap ved BI LA. 15

16 8 3 STILLINGSINSTRUKS FOR KOMMUNIKASJONSANSVARLIG BIS LA (KA) 1. Ansvars- og myndighetsområde 2. Samarbeid - Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvar for BIS LAs IT materiell, noe KA kan delegere til ITansvarlig. - Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for oppfølging av IT-ansvarlig, Grafisk ansvarlig og Leder for Studentaksjonen. - Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å holde BIS LAs internettsider oppdatert til enhver tid. - Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvar for intern kommunikasjon fra BIS LA og BIS. - Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for BIS Kommunikasjonsutvalget (dersom LA har behov for KU). - Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for studentmagasinet (dersom LA har studentmagasin). - Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. For ivaretakelse av sin funksjon skal Kommunikasjonsansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, IT-ansvarlig og alle grupper og utvalg i BIS LA. Samt skape, etablere og opprettholde et samarbeid med IT-, Grafisk og Kommunikasjonsansvarlig ved de andre BIS-avdelingene og BIS Sentralstyret. Kommunikasjonsansvarlig skal bistå undergrupper og Styret vedrørende problemer og/eller spørsmål i tilknytning til materiell og/eller programvare, samt problemer og/eller spørsmål i tilknytning til informasjonsarbeid. Bistå undergrupper med oppdatering av deres websider. Bistå undergrupper ved kommunikasjonsspørsmål, hjelpe til med å lage informasjonsmateriell og lignende. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp/har ansvar for: - Vedlikehold av BIS LAs PC-park - Vedlikehold av BIS LAs programvarer - Vedlikehold av BIS LAs websider - Vedlikehold av annet PC / internettrelatert materiell - KA har ansvaret for IT-ansvarlig og Grafisk ansvarlig. - Se til at kommunikasjonen internt i styret skjer på en hensiktsmessig måte. - Lede og utvikle BIS Kommunikasjonsutvalget. - Se til at markedsføringen av BIS LAs aktiviteter og tilbud skjer på en hensiktsmessig måte. - Være en støttespiller for styret i alle oppgaver som omhandler intern- og ekstern informasjon. 16

17 8 4 STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSANSVARLIG BIS LA (MA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Markedsansvarlig er ansvarlig overfor styret for at driften av BIS Markedsutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. (Tekst vedrørende Markedsutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). Markedsansvarlig har myndighet overfor de grupper og komiteer som vedrører BIS Markedsutvalget. Markedsansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan, samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal Markedsansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene og Markedsansvarlig i de øvrige BIS LA. MA er leder av BIS Markedsutvalget. MA skal bistå Leder i arbeider med fagseminar for styret og Lokalt Engasjementsforum (LEF). (Tekst gjelder bare ved de LA som har dette) 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Markedsansvarlig skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere BIS Markedsutvalget og Start BI sine samlede funksjoner og oppgaver. Herunder kan nevnes (punkter vedrørende Markedsutvalget gjelder bare ved de LA som har dette): - Fundraising/generere inntekter til hele BIS LA. - Fremforhandle gode sponsor- og samarbeidsavtaler som gagner BI Studentsamdunn med - Markedsstøtte fra næringslivet, og avtaler som har en lengre varighet enn 365 dager (altså er lik eller mer enn ett år). - Ekstern markedsføring av BI-studenter - Bistå grupper til å arrangere kurs, seminarer, PC-messe og gjesteforelesninger, herunder formidle kontakt ved behov. - Bedriftsbesøk 17

18 8 5 STILLINGSINSTRUKS FOR NÆRINGSLIVSANSVARLIG BIS LA (NA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Næringslivsansvarlig har ansvaret for å følge opp Leder for Næringslivsdagen(e). Ved gjennomføring av Karrieredager, har NA det overordnede ansvaret. Utvalget med Lederen har ansvaret for bedriftsbesøk, større samarbeidspartnere fra næringslivet og arrangere næringslivsrelaterte arrangement som kommer studentene til gode. Næringslivsansvarlig skal rapportere til BIS-LA sitt styre, og sørge for et godt samarbeid med Markeds- og næringslivsansvarlig i Sentralstyret. NA skal opprettholde kontakt med næringslivet ved å innhente bedriftspresentasjoner og stands, samt fremforhandle lukrative avtaler fra næringslivet som gagner arrangementer som NLD og resterende opplegg innenfor NA sitt myndighetsområde. Disse avtalene skal i hovedsak komme NU (og NLD) sitt budsjett til gode, fremfor BIS sitt. Næringslivsutvalget skal vise frem medlemmene av BIS-LA for næringslivet og være en bidragsyter for at studentene ser sine muligheter. NA skal sørge for at grupper underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan, samt rapporter vedrørende større Næringslivsansvarlig har ansvar for Karriere Speed Date (KSD) (dersom LA har KSD). 2. Samarbeid NA plikter å opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid til øvrige medlemmer i BIS, NUstyret, BIS Sentralt, samarbeidspartnere og næringslivet. NA vil fungere som et kontrollorgan og en støttespiller for NLD. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon NA skal delegere oppgaver innad i NU, planlegge og iverksette tiltak i henhold til ansvars- og myndighetsområde. Hovedoppgave for NU: - Innhente bedriftspresentasjoner - Innhente bedrifter som kan ha stands - Fremforhandle samarbeids- og generelle avtaler med bedrifter - Kontrollere og støtte NLD - Sørge for å formidle karrieremessige arrangement for studentene - Rapportere til BIS-Styret, samt Økonomiansvarlig 18

19 8 6 STILLINGSINSTRUKS FOR SOSIALT ANSVARLIG BIS LA (SA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Sosialt ansvarlig er ansvarlig overfor Styret for at driften av Sosialutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Sosialt ansvarlig har myndighet overfor de grupper og komitéer som vedrører sosiale arrangementer, prosjekter og arbeider. Sosialt ansvarlig har ansvaret for oppfølging av Idrettsansvarlig, og alle de idrettslige undergruppene omtalt i vedtektene (gjelder bare ved de LA som har dette). Sosialt ansvarlig har ansvaret for oppfølging av Fadderuken. Sosialt ansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid Sosialt ansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, BI LA, samt sosialt ved de øvrige BIS-avdelingene og i Sentralstyret. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Sosialt ansvarlig skal opprettholde og kontrollere det sosiale arbeidet ved skolen. 19

20 8 7 STILLINGSINSTRUKS FOR FAGANSVARLIG BIS LA (FA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Fagansvarlig er, ovenfor Styret, ansvarlig for at driften av Fagutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Fagansvarlig er ansvarlig for at utvalget er en pådriver og koordinator både i lokale og nasjonale fagsaker. 2. Samarbeid Fagansvarlig skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med Fagansvarlig i BIS Sentralstyret. Fagansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de respektive klassekontaktene, de andre styremedlemmene, BI LA, Fagansvarlige og andre øvrige engasjerte i BIS. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Fagansvarlig har det overordnede ansvaret for klassekontaktene ved BI LA. Med dette menes ansvarlig for at kursevalueringer blir gjennomført og at klagesaker fra studentene blir håndtert. Fagansvarlig skal: - Arbeide aktivt for at Fagutvalget forbereder og fremmer saker til Kollegiet og undervisningsutvalget gjennom Fagansvarlig i BIS. - Holde Styret orientert om aktuelle og relevante aktiviteter i Kollegiet, Undervisningsutvalget og BIS LA sitt Fagutvalg. - Ha ansvaret for oppfølging av administrasjonens arbeid ved BI LA. - Koordinere faglige og intern-politiske saker overfor BI LA. - Gjennomføre minst to -2- temakvelder/motivasjonskvelder i løpet av sin vervsperiode, henholdsvis én -1- på høstsemesteret og én -1- på vårsemesteret om dette lar seg praktisk gjennomføre. - Jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt være med å bidra til et godt fysisk læringsmiljø. 20

21 9 STILLINGSINSTRUKSER FOR LEDELSEN Generelle retningslinjer for Ledelsen 1. Ledere skal aktivt jobbe for å skape engasjement og motivasjon i BIS LA. De skal samtidig arbeide for å motivere studentene ved BI LA til å ta del i studentarbeid. 2. Ledere har ansvar for arbeider med budsjett for sitt ansvarsområde, og fremlegging av dette til styret for godkjenning. 3. Ledere har ansvar for rapportering i etterkant av alle større aktiviteter og arrangementer til Styret, og sitt overordnede Styremedlem. 4. Ledere står ansvarlig for: - Å følge BIS LAs formålsparagraf gjennom best mulig samarbeid med Styret. - Å formidle informasjon til BIS medlemmene om det arbeidet som har blitt gjort og skal foretas i BIS LA, fortrinnsvis gjennom Kommunikasjonsansvarlig i Styret. - Å følge opp vedtak fattet av Styret. - Budsjettering, regnskap, handlingsplaner og rapportering. 5. Ledelsen plikter å ha tilstrekkelig overlapping med sin etterfølger, samt påse at det foreligger erfaringsrapport fra arbeidet som er gjort med prosjektet/arrangementet. Etter endt periode skal et overlappingsdokument undertegnes av Leder, påtroppende og avtroppende. Frem til dette dokumentet er underskrevet, anses det enda som overlappingstid, og Leder kan derfor avholde attest. Ved Leders avtropping, signeres overlappingsdokumentet av avtroppende HR/KVK. 21

22 9-1 STILLINGSINSTRUKS FOR KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN BIS LA (KVK) 1. Mål for stillingen - Kontroll- og vedtektskomiteen er overordnet ansvarlig for tolkning og utforming av vedtekter. I tillegg skal KVK følge opp alle vedtak og vedtekter satt av Generalforsamlingen - KVK skal bestå av minst én -1- person 2. Organisatorisk plassering - KVK er et objektivt organ og har ikke stemmerett 3. Ansvars- og myndighetsområde - KVK har siste ord i tolkning av vedtekter, i samråd med HR-ansvarlig i Sentralledelsen - KVK er ansvarlig for saker som gjelder intern strid, generelle HR-saker - KVK skal utarbeide vedtekter når hensyn tilsier det 4. Intervju - KVK skal delta på alle Valgkomitéens intervjuer og kontrollere at alt skjer i henhold til vedtekter - KVK bekjentgjør på Generalforsamlingen VK sin innstilling til de enkelte verv, før avstemmingen i dette vervet starter. KVK har for øvrig taushetsplikt vedrørende innstillingen 5. Generalforsamling - Skal påse at Generalforsamling blir gjennomført etter vedtekter og vedtak - KVK skal telle opp stemmene ved valg - Rapportere til Generalforsamlingen om eventuelle misligholdelser av vedtektene eller vedtak satt av Generalforsamlingen 6. Styremøter - KVK skal være representert på alle styremøter med både tale- og forslagsrett 7. Økonomi - Skal kontrollere Økonomiansvarlig sitt arbeid og passe på at organisasjonens midler skjer på en riktig måte - Dette kan kontrolleres gjennom sjekk av Mammut og månedelig billagssjekk - KVK skal minimum to -2- ganger per semester, uten forvarsel, grundig sjekke regnskapene. Dette skal redegjøres for i KVK sin rapport til Generalforsamlingen - Skal ha kvartalsvise rapporter (saldobalanse) med kommentarer til eventuelle avvik fra budsjett - KVK skal fra tid til annen ta stikkprøvekontroller av regnsakpet ved å se gjennom billagene fra en bestemt periode 8. Internevaluering - Skal ha en internevaluering av samtlige i Styret/Ledelsen minst én -1- gang i løpet av skoleåret, fortrinnsvis lagt mellom semesterovergangen fra høst til vår 9. Arrangementsrapport - Arrangementrapport skal sendes til KVK innen fjorten -14- dager etter hvert arrangement er funnet sted 22

23 9-2 STILLINGSINSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN BIS LA (VK) 1. Mål for stillingen - Valgkomitéen er overordnet ansvarlig for rekrutterering kandidater til Styret og Ledelsen og skal i tillegg skape interesse for vervene 2. Organisatorisk plassering - Valgkomitéen er medlem av Ledelsen, men har ikke stemmerett - Så fremt det lar seg gjøre skal VK bestå av minst to -2- personer, som til daglig skal rekruttere og skape interesse rundt de ledige vervene i Ledelsen. Valgkomitéen velger selv sin Leder 3. Ansvar og myndighet - Valgkomitéen skal utlyse verv, intervjue kandidater og skrive eventuell innstilling. De har myndighet til å innstille én -1- kandidat til hvert ledige verv i BIS LA. VK kan innstille én -1- kandidat til hvert verv på Generalforsamlingen. De kan videre innstille to -2- kandidater til de vervene som krever det. - Valgkomitéen skal arrangere valgkamp (kun for de lokalavdelingene som praktiserer valgkamp) - Valgkomitéen er ansvarlig for å promotere undergrupper, arrangementkomitéer og linjeutvalg når disse har stillingsutlysninger. VK har også rett til å delta på intervjuene, dersom det er mulig - Valgkomitéen skal promotere Generalforsamlingen 4. Rekruttering - VK skal bestå av et likt antall under alle intervjuene til enkelte verv - VK skal utføre sitt arbeid objektivt. Verken i skriftlig eller muntlig form aksepteres subjektivitet som kan skade en person direkte eller indirekte - VK skal motta en søknad og levnetsbeskrivelse (CV) fra hver enkelt kandidat til Styret. Dette er dog ikke nødvendig til Ledelsen i samme grad - VK pålegges taushetsplikt. Medlemmene kan kun løses fra sin taushetsplikt ved skriftlig samtykke fra den gjeldende kandidat. Unntatt fra dette er offentliggjøringen av kandidatur - Medlemmer i VK er å anse som inhabile i behandling av søknadsprosessen til verv de selv søker. I slike tilfeller består VK av de resterende medlemmene 5. Intervju - Under intervju av stillinger som skal settes på Generalforsamling, skal VK være tilstede, samt én -1- fra Styret og én -1- fra KVK. Representanten fra Styret skal være den personen som på tidspunktet sitter i stillingen det intervjues til. Hvis en av overnevnte ikke kan delta på enkelte av intervjuene, vil vedkommende bli utelatt fra alle intervjuer av samme verv for å sikre en rettferdig intervjuprosess overfor søkeren. Dersom det forekommer inhabilitet, sykdom eller andre forhold som fører til frafall i VK, skal det være et likt antall VK under alle intervju av det aktuelle vervet som blir rammet. - VK skal innkalle alle kandidater som har bekjentgjort sitt kandidatur innen den satte søknadsfristen til intervju i forkant av Genereralforsamlingen. Kandidatene intervjues i den rekkefølge som VK bestemmer. - Intervjuenes varighet avhenger av når VK synes de har fått tilstrekkelig informasjon om kandidaten. - Leder av VK leverer skriftlig begrunnet innstilling til leder av KVK uten ugrunnet opphold. VK sitt arbeid anses for ferdig når innstillingen er levert. 23

24 9 3 STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER NÆRINGSLIVSDAGEN(E) (NLD) VED BIS LA 1. Ansvars- og myndighetsområde Leder for NLD er ansvarlig overfor Styret for at driften av Næringslivsdagen(e) skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Leder for NLD har ansvar og myndighet overfor komitémedlemmene i NLDkomitéen. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal Leder for NLD etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre medlemmene av NLD-komitéen, Styret, øvrige tillitsvalgte i BIS LA og Ledere for NLD ved de øvrige BIS-avdelingene og i Sentralstyret. Leder for NLD er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Næringslivsdagen(e). Leder for NLD skal rapportere til Markedsansvarlig ved behov. Leder for NLD skal levere og presentere budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapport vedrørende NLD til Styret. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Leder for NLD skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere NLD sine samlede funksjoner og oppgave 24

25 9 4 STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR STUDENTAKSJONEN VED BIS LA 1. Ansvars- og myndighetsområde Leder for Studentaksjonen har ansvaret for det veldedige arbeidet BIS LA har i samarbeid med en veldedig organisasjon. Leder for Studentaksjonen må finne ulike tiltak i form av alternative innsamlingsmetoder. Leder for Studentaksjonen skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan, samt rapporter vedrørende arrangementer. 2. Samarbeid Leder for Studentaksjonen skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig LA, samt SL. Leder for Studentaksjonen plikter ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med BI LA, andre ledere for Studentaksjonen og øvrige engasjerte i BIS. Leder for Studentaksjonen skal rapportere til Kommunikasjonsansvarlig LA ved behov. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Leder for Studentaksjonen skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere utvalgets samlede funksjoner og oppgaver. Leder for Studentaksjonen har gjennom sin tid i vervet ansvaret for å arrangere ulike arrangement for å samle inn penger til årets formål. Formålet vil variere i tråd med de ulike prosjektene en veldedig organisasjon har. 25

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt Landsmøte

VEDTEKTER Vedtatt Landsmøte VEDTEKTER Vedtatt Landsmøte 01.04.17 Vedtekter - BI Studentsamfunn 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer