Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv."

Transkript

1 Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommune har gleden av å tilby deg fast tilsetting i (stillingsprosent hentes fra stillingsannonse) % stilling som (stillingsbetegnelse hentes fra annonsetekst). Stillingen er for tiden tjenesteplassert ved (enhet hentes fra stillingsannonnonse). Ansettelsen er betinget av at tilfredsstillende politiattest fremlegges. (OBS! Betingelse om politiattest gjelder kun for ansatte i barnehage i grunnskole i skolefritidsordning i barnevern som skal jobbe med personer med utviklingshemming og skal ellers fjernes fra teksten!) Arbeidstid/arbeidsvilkår Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lovverk, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og sentrale tariffavtaler som er inngått i den kommunale sektor samt lokale avtaler inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen og Retningslinjer for personalforvaltningen i Trondheim kommune. Tilsettingen skjer med 6 måneders prøvetid for nyansatte. Prøvetiden utløper 6 måneder etter tiltredelsestidspunktet. Dersom du er fraværende i prøvetiden, forlenges den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Gjensidig oppsigelsesfrist i prøvetiden er 14 dager. Etter prøvetidens utløp er den gjensidige oppsigelsesfristen 3 måneder. Normalarbeidstiden er i henhold til gjeldende tariffavtale og arbeidsplan på tjenestestedet. Arbeidstiden ved tiltredelse er p.t. XX (antall timer) pr. uke. Vi gjør oppmerksom på at ved overgang til ny arbeidsgiver, kan arbeidstaker ved ev. sykdom, først bruke egenmelding etter 2 måneder. Dersom du har spørsmål om arbeidsforholdet, ta gjerne kontakt med XX, tlf. 7254XX for nærmere opplysninger. Postadresse: Besøksadresse: TRONDHEIM KOMMUNE Feil! Fant ikke / Telefon: +47 Telefaks: +47 Organisasjonsnummer: NO E-postadresse: Internettadresse:

2 / Side 2 Lønn Stillingen er lønnet med kr. xx pr. år (brutto lønn ut fra stillingsstørrelse) som gir kr. xx pr. mnd. Eventuelle andre godtgjørelser er XX (skriv dersom vedkommende skal ha andre godtgjørelser ut over ordinær lønn -eks. telefongodtgjørelse, kjøregodtgjørelse, osv.). Lønn utbetales den 12. i hver måned. Ved feil utbetalt lønn, kan Trondheim kommune foreta nødvendige justeringer neste lønningsdag. Din lønnsansiennitet er fastsatt til XX (skriv ansiennitetsdato). Ferie Ferie og feriepenger ytes i henhold til bestemmelsene i Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Forsikring/pensjonsordning Det er automatisk medlemskap i yrkesskadeforsikringen og gruppelivsforsikringen (dette skal alltid stå i tilsettingsbrevet). VELG DET ALTERNATIVET SOM PASSER (her skal kun ett alternativ velges, de andre slettes, overskriften skal tas bort, og kun teksten under det aktuelle alternativ tas med): Alternativ 1 (Gjelder ikke lærere, sykepleiere, helsesøstre, leger. Arbeidstid minst 14 t/u.) Ved tiltredelse innmeldes du i Trondheim kommunale pensjonskasse. Pensjonsinnskuddet (2 %) trekkes automatisk fra første avlønning. Alternativ 2 (Gjelder ikke lærere, sykepleiere, helsesøstre, leger. Total arbeidstid under 14 t/u.) Da du er ansatt med en arbeidstid som er under 14 timer pr. uke, skal du trekkes 2% midlertidig innskudd til Trondheim kommunale pensjonskasse, som avregnes ved utgangen av hvert kvartal til enten tilbakebetaling (= under 168 timer pr. kvartal), eller omgjøring til ordinært innskudd (= 168 timer eller over pr. kvartal). Dette avgjør en eventuell innmelding i pensjonsordningen i vedkommende kvartal. Dersom du har flere stillinger i Trondheim kommune, som samlet utgjør minst 14 timer pr. uke, skal du innmeldes i Trondheim kommunale pensjonskasse i alle stillingene, selv om den enkelte stilling er under 14 timer pr. uke, dette under forutsetning av at stillingene hører inn under samme pensjonsordning. Pensjonsinnskuddet (2 %) trekkes i såfall fra første avlønning etter at samlet stillingsstørrelse er over 14 timer pr. uke. Det er også ditt ansvar å medvirke til at lønnsinnberetterne får informasjon om alle stillingene dine. Alternativ 3 (Gjelder sykepleiere, helsesøstre, leger. Arbeidstid minst 14 t/u.) Ved tiltredelse innmeldes du i Kommunal landspensjonskasse. Pensjonsinnskuddet (2 %) trekkes /

3 automatisk fra første avlønning. / Side 3 Alternativ 4 (Gjelder sykepleiere, helsesøstre, leger. Arbeidstid under 14 t/u.) Da du er ansatt med en arbeidstid som er under 14 timer pr. uke, skal du trekkes 2% midlertidig innskudd til Kommunal landspensjonskasse, som avregnes ved utgangen av hvert kvartal til enten tilbakebetaling (= under 168 timer pr. kvartal), eller omgjøring til ordinært innskudd (= 168 timer eller over pr. kvartal). Dette avgjør en eventuell innmelding i pensjonsordningen i vedkommende kvartal. Dersom du har flere stillinger i Trondheim kommune, som samlet utgjør minst 14 timer pr. uke, skal du innmeldes i Kommunal landspensjonskasse i alle stillingene, selv om den enkelte stilling er under 14 timer pr. uke. Pensjonsinnskuddet (2 %) trekkes i såfall fra første avlønning etter at samlet stillingsstørrelse er over 14 timer pr. uke. Det er også ditt ansvar å medvirke til at lønnsinnberetterne får informasjon om alle stillingene dine. Vi ber om skriftlig svar på vedlagte skjema innen 8 dager etter mottak av dette tilbudet. Vi ønsker deg velkommen! Med hilsen TRONDHEIM KOMMUNE ( leders navn hentes fra rolle leder ved enheten) (saksbehandlers navn hentes fra rolle på enhet) Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift (Enheter som ikke har fullelektronisk saksarkiv, må slette linja over). Vedlegg: Svarskjema Taushetserklæring Forespørsel om fullmakt til åpning av personlig adressert post Kopi til: lønnsinnberetter /

4 / Side 4 SVARSKJEMA TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: Jeg, (navn hentes fra rekrutteringsprosessen), har mottatt deres tilbud av om ( stillingforholdet fast7 vikar hentes fra rekrutteringsprosessen) ( stillingsprosent hentes fra rekrutteringsprosessen) % stilling i Trondheim kommune som(hentes fra rekrutteringsprosessen, med tjenestested p.t. ved (hentes fra rekrutteringsprosessen) Herved bekreftes at jeg tar i mot ikke tar i mot den tilbudte stillingen på de vilkår som er fastsatt i tilbudsbrevet. Du har rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt eller en annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer av arbeidsavtalen, jfr. arbeidsmiljølovens Fylles ut dersom du tar imot tilbudet: Jeg kan begynne i stillingen den... Personopplysninger: Fødselsnummer (11 siffer) Bankkontonummer (for lønn) Jeg har tidligere vært ansatt i Trondheim kommune og tjenestegjort ved: Skattekort vedlegges Ja Nei Andre opplysninger kan eventuelt vedlegges som eget skriv. Svar må returneres( adresse hentes fra rekruttering) Med hilsen dato underskrift For internt bruk i Trondheim kommune Kopi sendes til ansvarlig person for: Lønn /

5 / Side 5 Erklæring om taushetsplikt for ansatte i Trondheim kommune Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt arbeidsforhold i Trondheim kommune vil kunne få tilgang til opplysninger som ikke må bli kjent for uvedkommende at taushetsplikten innebærer at opplysningene ikke gjøres kjent for andre enn de som trenger opplysningene for å utføre sitt arbeide for kommunen at dokumenter og filer m.m. som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på en betryggende måte. Jf. forvaltningsloven 13 Jeg forplikter meg til å bevare taushet om taushetsbelagte opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i mitt arbeid for Trondheim kommune Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffelovens 121, som lyder: "Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes." at forsettlig eller uaktsomt brudd på denne taushetsplikten kan medføre straffeansvar at brudd på taushetsplikten vil kunne få konsekvenser for mitt arbeidsforhold i Trondheim kommune, jf. Retningslinjer for personalforvaltningen 11 at alle som utfører arbeidsoppgaver som reguleres av helsepersonelloven, i tillegg har en særskilt taushetsplikt i forhold til pasientenes sykdomstilstander. Med helsepersonell menes alt autorisert helsepersonell, deres medhjelpere og personer i helsetjenesten eller i akuttkommunikasjonssystemer som undersøker, behandler eller gir helsefaglig veiledning eller oppfølging av pasienter. Dette omfatter også forebyggende, rehabiliterende og helsefremmende arbeid. Lov om helsepersonell m.v., 3 og 21 at taushetsplikten gjelder også etter at mitt arbeidsforhold i Trondheim kommune er avsluttet Jeg er blitt gjort kjent med personopplysningslovens 8, 9 og 11 om behandling av personopplysninger. Jeg har fått nødvendig informasjon for å kunne oppfylle avtalen om taushetsplikt. Ved tvil om taushetsplikten kan jeg kontakte enhetsleder. Dato... Arbeidstaker sign... Denne taushetserklæringen er underskrevet i mitt påsyn. Arbeidstakeren har fått nødvendig opplæring/informasjon for å kunne oppfylle avtalen om taushetsplikt. Dato... Enhet... Enhetsleder sign... Kopi: Arbeidstaker Vedlegg nr.1: Personopplysningslovens kap. II, 8, 9 og 11 Vedlegg nr.2: Kjøreregler for databrukere /

6 / Side 6 Vedlegg nr. 1 til erklæring om taushetsplikt for ansatte i Trondheim kommune Personopplysningslovens kap. II omhandler de alminnelige regler for behandling av personopplysninger De viktigste bestemmelsene er omtalt i: 8 Vilkår for å behandle personopplysninger 9 Behandling av sensitive personopplysninger 11 Grunnkrav til behandling Lovens utgangspunkt er at alle mennesker eier informasjonen om seg selv. Når vi som ansatte i Trondheim kommune behandler informasjon om våre tjenestemottakere og ansatte så krever loven at vi har en hjemmel for behandlingen. Personopplysninger kan bare behandles dersom: 1. det er gitt samtykke, eller 2. behandling har hjemmel i lov, eller 3. behandlingen fremstår som nødvendig (iht. vilkår beskrevet i loven) Det er tilstrekkelig at et av disse vilkårene er oppfylt. Ved samtykke må informasjonen være så tilstrekkelig at den registrerte vet hva han eller hun samtykker til. For å definere en behandling og bestemme hjemmel for behandlingen, må Rådmannen beskrive hva personopplysningene brukes til. Det er ulovlig å bruke personopplysningene til annet enn det som formålet tilsier. Behandling av personopplysninger skal meldes til Datatilsynet minimum 1 måned før behandlingen starter. Hvis den ansatte er usikker på om behandlingen av personopplysninger er lovlig, så har han/hun plikt til å undersøke dette via sin enhetsleder. Personopplysningsloven er tilgjengelig på Internt. (Internt/Dokumentasjon/Informasjonssikkerhet/Dokumentasjon). /

7 / Side 7 Vedlegg nr. 2 til taushetserklæring for ansatte i Trondheim kommune Kjøreregler for databrukere Ident og passord Som bruker av kommunens IT-systemer, står du personlig ansvarlig for ditt brukernavn (ident) og passord. Brukernavn og passord er viktige brikker i kommunens sikkerhetsarbeid. Ditt passord er personlig og skal ikke utleveres til andre i eller utenfor kommunen. Trafikk og hendelser i TK-nett blir tatt vare på. Driftspersonell har, ved mistanke om sikkerhetsbrudd, mulighet for å lese disse loggene og se på hvilke identer som har utført spesielle handlinger. Bruk av internett Internett er et nyttig arbeidsredskap og oppslagsverk for mange som arbeider i kommunen. Kommunens utstyr skal ved tilgang til internett brukes i embets medfør og i overensstemmelse med vanlige aksepterte etiske verdier. Ansatte i Trondheim kommune skal ikke bruke nettet til aktiviteter som er forbudt i henhold til norsk lov, som for eksempel nedlasting av ulovlig pornografi. Forsvarlig bruk av internett er ditt ansvar! Datasnoking (hacking) Kommunens datanett skal ikke brukes til å forsøke og oppnå uautorisert adgang til datasystemer. Private program, spill m.m. Trondheim kommune må ha oversikt over alle program og data som finnes i TK-nett og Elevnett. Uautoriserte filer kan ødelegge andre, godkjente installasjoner. Det er derfor ikke anledning til å installere programvare på kommunens datanett uten at dette er godkjent av IT-tjenesten. Det er ikke lov å kopiere inn eller installere program og spill. E-post E-post er et hendig verktøy for å sende meldinger, beskjeder og notat til kolleger og utenverden. Systemet skal ikke belastes med masseutsendinger. Kommunens nettsider er for meldinger som mange skal lese. Kommunens e-post skal ikke brukes til salg av private varer eller tjenester. Trondheim kommune kan ved saklig behov kreve innsyn i din virksomhetsrelaterte e-post dersom du skulle ha fravær fra arbeidsplassen (for eksempel sykdom). Samtykke innhentes hvis mulig. Informasjon skal alltid gis i ettertid. Bruk av privat datautstyr Arbeidsrelaterte data skal som hovedregel kun lagres på kommunens datautstyr. Enhetsleder kan gi dispensasjon fra denne hovedreglen. Forut for en slik dispensasjon skal enhetsleder vurdere om bruk av privat datautstyr kan medføre uønskede konsekvenser, for eksempel avsløring av sensitiv informasjon. Bruk av hjemmekontor og bærbart utstyr Hjemmekontor og bærbart utstyr er i utgangspunktet underlagt de samme reglene for bruk som en kontorarbeidsplass i kommunens lokaler. Det må utvises aktsomhet for å hindre tyveri og misbruk av utstyr og data. For denne type utstyr gjelder likevel spesielle bestemmelser som framgår av egen avtale. Endring/installasjon av maskinvare Kommunens datanett er satt sammen slik at det skal fungere best mulig, og det er viktig at ingen endringer blir gjort uten at konsekvensene er vurdert på forhånd. Endringer av utstyr skal derfor alltid meldes til IT-tjenesten for godkjenning. Dette gjelder både endringer av PC (CD-brenner, diskettstasjon, utvidelseskort, minnebrikker, setup eller BIOS) og nettverksutstyr (HUB, router eller switch). Oppfølging av begrunnet mistanke om ulovlig bruk Trondheim kommune kan ved konkret og begrunnet mistanke om ulovlig bruk eller misbruk, uten forhåndsvarsel undersøke all din bruk av IT-systemene. Kvalitet på våre tjenester Ved alle enheter forefinnes skrevne rutiner om hvordan vi behandler personopplysninger og annen informasjon ved bruk av IT og behandling av data. Dette i henhold til kommunens internkontroll (kvalitetssystem). /

8 / Side 8 Som bruker av kommunens datanett og datautstyr forplikter du deg til å sende forbedringsmelding dersom rutinen ikke fungerer som forutsatt. Hvis du er i tvil om hvordan dette gjøres så spør din enhetsleder. Grove brudd på disse kjørereglene kan bli politianmeldt og få konsekvenser for ditt ansettelsesforhold i kommunen. Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu Kommunaldirektør for organisasjon /

9 / Side 9 Forespørsel om fullmakt til åpning av personlig adressert post Med bakgrunn i arkivforskriftens 3-1 andre ledd første punktum, ber Trondheim byarkiv herved om fullmakt til å åpne post som er personlig adressert til deg. Med personlig adressert post menes brev der personnavnet er nevnt før navnet på enheten. Fullmakt gis på frivillig grunnlag, men Trondheim byarkiv anbefaler likevel at slik fullmakt blir gitt. En fullmakt vil sikre at alt arkivverdig materiale blir registrert inn i EDB Sak og Arkiv (ESA) på tidligst mulig tidspunkt. Uten en slik fullmakt vil all personlig adressert post sendes uåpnet til adressaten, noe som vil gi en vesentlig forsinkelse i postregistreringen. Den som mottar personlig adressert post som senere viser seg å være post til organet, plikter å returnere denne til Trondheim byarkiv for registrering i ESA før saksbehandling kan starte. Tjenestepost skal ikke adresseres til privatpersoner, i stedet skal følgende adresse nyttes: Trondheim kommune [Enhetens navn] Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Vedlagte fullmakt fylles ut og returneres sammen med svarslipp på tilsettingsbrevet. Undertegnede gir med dette Trondheim byarkiv fullmakt til å åpne personlig adressert post til meg. dato underskrift /

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer