VANNSKADEKONTORET. Årsberetning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNSKADEKONTORET. Årsberetning 2008"

Transkript

1 VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2008 Skjulte WC-sisterner, et framtidig problem?

2 SINTEF Byggforsk Side 2

3 SINTEF Byggforsk Side 3 KORT OM VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt i januar 1982, og markerte dermed 25 år jubileet i Bakgrunnen for etableringen av Vannskadekontoret var at forsikringsselskapene, rørbransjen og myndighetene ønsket et senter for vannskadeforebyggende aktiviteter for å imøtekomme en sterk økning i antall vannskader. Vannskadekontorets målsetting er å fungere som et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Kontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje. Hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Informasjonen foregår først og fremst gjennom svartjenesten, som blant annet gir råd og veiledning om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Kontoret utgir også brosjyrer, pressemeldinger, artikler, holder foredrag m.m. Vannskadekontoret har sin egen hjemmeside på Internett. VANNSKADESTATISTIKK, TRENDER FOR 2008 I 1974, da forsikringsselskapene begynte å sette vannskader på dagsorden, kostet de samfunnet 75 millioner kroner. Med dagens kronekurs tilsvarer dette ca. 385 millioner kroner. I 1974 var man bekymret for de høye kostnadene, og man mente det var nødvendig med kraftige tiltak for å snu utviklingen. Siden den gang har spesielt kostnadene, på tross av forskjellige tiltak, steget i foruroligende takt. De siste årene har utviklingen i antall vannskader vist en avtagende kurve, mye takket være milde vintre og lite nedbør. For 2008 har imidlertid den positive trenden snudd. Nå er antallet skader økt til , hvilket er en økning på ca skader sammenlignet med Figur 1. viser hvordan antall vannskader pr. år har utviklet seg fra Antall skader har i hele perioden gått opp og ned. Toppåret når det gjelder antall registrerte vannskader er fortsatt 1996 med over skader. Forsikringsbransjens prognoser over hvor mye vannskadene koster viser en fortsatt økning. For 2008, se figur 2, er økningen er på nesten 200 millioner kroner. Opp fra milliarder i 2007 til milliarder i Figur 3 viser gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden Gjennomsnittskostnaden pr skade ble redusert med 2238 kr, fra kr i 2007 til kr i I virkeligheten er kostnadene pr skade mye større pga av 0-skadene. 0-skader er meldte skader som ikke dekkes fordi erstatningen er under egenandelen, eller fordi skadeårsaken ikke er erstatningspliktig. Det antas at 0-skadene utgjør % av meldte skader. Trekkes 0-skadene fra, blir resultatet en kostnad på ca kr. pr. skade. Forsikringsselskapene i samarbeid med Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har etablert en felles database for innsamling av vannskadestatistikk (VASK). I 2008 ble det for første gang hentet ut statistikk fra databasen. I 2009 regner vi med at VASK er fullt operativ. Informasjon og data om VASK vil bli tilgjengelig på

4 SINTEF Byggforsk Side 4 Antall vannskader Figur 1. Oversikt over utviklingen av antall vannskader som har medført forsikringsutbetalinger i perioden Kostnader for vannskader Millioner kroner Figur 2. Oversikt over forsikringsselskapenes kostnader for vannskader i perioden Kostnad pr. skade Figur 3. Oversikt over utvikling av gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden

5 SINTEF Byggforsk Side 5 VIKTIGE OPPGAVER I 2008 Statens Bygningstekniske Etat (BE) utarbeider en ny Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK) for utgivelse i 2009/2010. Vannskadekontoret har i mange år ønsket endringer av ordlyden i eksisterende TEK for de paragrafene som omhandler vannforsyning, avløp og våtrom. For å redusere vannskadene er det viktig at forskriftskravene i disse paragrafer tydelige og ikke kan tolkes på ulike måter, slik tilfellet har vært fram til nå. Vannskadekontorets forslag til funksjonskrav i ny TEK: 9-5. Sanitæranlegg Bestemmelsene i dette kapittel er gitt for å ivareta en tilstrekkelig og sikker vannforsyning som ikke forringer vannkvaliteten, og å sørge for en tilstrekkelig og betryggende bortledning av avløpsvann Vannforsyning Anlegget skal utføres slik at lekkasjer forhindres mest mulig. Det skal være tett ved maksimalt forekommende driftstrykk og det skal være utskiftbart. Eventuelle lekkasjer skal kunne oppdages raskt og ikke føre til unødig skade på andre installasjoner eller bygningsdeler. Anlegget skal sikres mot ytre påkjenninger som normalt forekommer. Festeanordninger skal være dimensjonert slik at de tåler forutsatte belastninger. Anlegget skal dimensjoneres slik at utstyr og innretninger gir de forutsatte ytelser ved alle normale driftstrykk Vannforsyningsanlegg skal utføres slik at sløsing med vann unngås, og anlegget skal utføres slik at det fremmer god energiøkonomi. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmuligheter. Vannforsyningsanlegg skal ikke avgi helseskadelige forbindelser, samt lukt og smak til drikkevannet. Tappested for vann til personlig hygiene må ikke gi så høy vanntemperatur at noen skader seg. Vannforsyningsanlegg skal sikres slik at tilbakestrømning eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også for tilbakesuging og tilførsel av vann fra andre vannkilder. Et hvert tappested skal ha avløp for bortledning av tilført vannmengde. Dette gjelder ikke for utvendig tappested med naturlig drenering Avløp Anlegget skal sikres mot ytre påkjenninger som normalt forekommer. Festeanordninger skal være dimensjonert slik at de tåler forutsatte belastninger Avløpsanlegg dimensjoneres og utføres slik at avløpsvann kan bortledes i takt med tilført vannmengde, og slik at god hygiene og helse ivaretas. Alt utstyr som er tilknyttet avløpsanlegget, skal utstyres med vannlås eller annen tilfredsstillende løsning som hindrer lukt og tilbakeslag, Enhver vannlås skal ha vanntilførsel, den skal være lett å rengjøre og det skal ikke kunne oppstå suge- eller trykksvingninger som bryter vannlukket i vannlåsen. Anlegget skal ha nødvendige rensepunkter slik at det kan rengjøres. Spillvannsledningen skal være selvrensende. Hver bygning skal ha minst én lufteledning ført til det fri, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av annen løsning. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. For å hindre tilbakestrømning skal vannstanden i lavest beliggende vannlås ha nødvendig høyde over innvendig topp hovedledning i forgreningspunktet.

6 SINTEF Byggforsk Side Våtrom Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal ha vanntett gulv. Med våtrom menes rom med høy fuktbelastning, dvs. alle rom hvor gulv og eventuelt vegger kan komme til å bli utsatt for vannbelastning, så som baderom, vaskerom, storkjøkken, dusj- og garderobeanlegg samt noen tekniske rom. I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett sjikt. Vanntette sjikt skal være bestandige mot vannbelastning, temperaturvariasjoner og alkalisk belastning, samt ha tilstrekkelig vanndampmotstand. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal. I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring (f.eks. lekkasjestopper) mot fuktskader. Med vanninstallasjoner menes alle komponenter som er tilsluttet trykkvann, så som servant, klosett, kum, bereder, vaske- og oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin, men ikke sprinkleranlegg. Alle gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige overflatematerialer. Rom med sluk skal utformes slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluket. Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres. Vegger med innebygde sisterner eller liknende installasjoner skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

7 SINTEF Byggforsk Side 7 INFORMASJON OM VANNSKADEKONTORETS ORGANISERING Bemanning Vannskadekontoret er bemannet av forskere fra sanitær og våtromsgruppen ved SINTEF Byggforsk. Prosjektleder er Lars-Erik Fiskum Sanitær og våtrom Ansatte: Siv.ing. Ing. Ing. Siv.ing. Siv.ing. Ing. Siv.ing. Ing. Dr.ing. Siv.ing. Siv.ing. Lars-Erik Fiskum Alf Furulund Pål Harstad Johan Skjønhaug Morten Lian Geir Lippe Stavnes Bjørn Roar Krog Geir Asle Håpnes Thale Sofie Plesser Johan Gåsbak¹ Nan Karlsson¹ 6 Ansatte i Sanitær og våtromsgruppa 2008 Rådet for Vannskadekontoret Rådet for Vannskadekontoret er Vannskadekontorets styringsgruppe. Rådet er bredt sammensatt med representanter fra forsikringsbransjen, rørbransjen, kommunale og statlige myndigheter, og andre fagpersoner med spesiell kompetanse innen vannskadeforebyggende aktiviteter. Målsettingen er å bistå Vannskadekontorets prosjektleder med råd og prosjektforslag, bidra med markedsføring og arbeide for gode rammebetingelser. Kontaktutvalget har i 2008 gjennomført tre medlemsmøter. Dagsorden på møtene har bl.a. vært vannskadestatistikk, rapportering fra diverse vannskadeprosjekter, diskusjon om nye prosjektideer og generell kunnskapsutveksling. Møtene varer normalt 2-3 timer og holdes hos Byggforsk. I 2008 ble Per Mosnesset erstattet av Arild Frisli som representant for Terra Skadeforsikring. Lars Angell etterfulgte Brynjulf Maurstad som representant for TrygVesta. Ståle Bjørnson kom inn som ny mann for Norske Rørgrossisters Forening. Han etterfulgte Steinar Roos. Rådet for Vannskadekontoret ledes av en rådsleder, som rådet selv oppnevner. For perioden er Rådets leder Andreas Pihl, Finansnæringens Hovedorganisasjon. Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma DA tar over som leder fra 2009.

8 SINTEF Byggforsk Side 8 Medlemmer i Rådet for Vannskadekontoret i 2008 har vært: Andreas Pihl, Finansnæringen Hovedorganisasjon FNH Lars Angell, TrygVesta Forsikring Richard Zimowski, If skadeforsikring Fred Nilsen, Sparebank1 Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring Arild Frisli, Terra Skadeforsikring Svein Håkon Bottolfsen, Polygon Tor Brønn, representant for VA og VVS Produsentene VVP Egil Dragseth, Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma DA Ole Larmerud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL Kari-Anne Simenstad, Statens bygningstekniske etat, BE Jan Gunnar Fjeldstad, Bygg og anlegg media AS Ståle Bjørnson, representant for Norske Rørgrossisters Forening, NRF Alf Furulund, SINTEF Byggforsk, sekretær Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk, prosjektleder for Vannskadekontoret Medlemmer og inviterte gjester Fra venstre: R. Zimowski, S. Haug møtte for K-A. Simenstad, E. Dragseth, O. Larmerud, F. Nilsen, J. Fjeldstad, A. Pihl, L. Angell, L.E. Fiskum, S. Bjørnson, A. Frisli, H. Moseby FNH, O. Stensrød, A. Furulund, R. Sverdrup. Ikke tilstede: S. Bottolfsen, K-A. Simenstad. Økonomi Vannskadekontoret får prosjektbevilgninger direkte fra de fem største forsikringsselskapene, samt Statens Bygningstekniske Etat (BE), Norske Rørleggerberdrifters Landsforening (NRL), VA og VVS Produsentene (VVP) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Størstedelen av kostnadene for drift av Vannskadekontoret bæres av forsikringsbransjen. Fordeling av prosjektkostnader mellom skapene skjer på bakgrunn av andel av samlet brannforsikringssum. Finansnæringens Hovedorganisasjon har i 2008 gitt direkte støtte til utarbeidelse av brosjyren Unngå vannskader på hytta.

9 SINTEF Byggforsk Side 9 Statens Bygningstekniske Etat (BE) og bransjeorganisasjonene støtte er verdifull. Ikke minst understreker det den faglige bredden bak Vannskadekontoret. Tabell 1 og 2 viser Vannskadekontorets prosjektbevilgninger og fordeling på prosjektaktiviteter. Tabell 1 Oversikt over Vannskadekontorets prosjektbevilgninger i 2008 Selskap Gjensidige forsikring: If-skadeforsikring: Vesta Forsikring: Sparebank1: Terra Skadeforsikring: Statens Bygningstekniske Etat: NRL: VA og VVS Produsentene VVP: Norske Rørgrossisters Forening NRF: FNH brosjyre (Unngå vannskader på hytta) Totalt Prosjektbevilgning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tabell 2 Oversikt over Vannskadekontorets prosjekter i 2008 Prosjekter Budsjett 2008 Rådgivningstjeneste kr Besvarelser via tlf, mail, brev Møter med Forsikring, produsenter, myndigheter, rørleggere, kommuner, advokater, privatpersoner Pressekontakt kr Arbeidsgrupper kr Nordisk Vannskadegruppe Vann på avveier Rådet for Vannskadekontoret kr Foredrag kr Tekniske fagartikler kr Vannskadestatistikk kr Unngå vannskader på hytta (FNH bidrar med ) kr Totalt kr

10 SINTEF Byggforsk Side 10 GJENNOMFØRTE PROSJEKTER I 2008 Hovedtyngden av Vannskadekontorets arbeid i 2008 har vært lagt på de prosjektene som er beskrevet i denne rapporten. Rådgivningstjenesten Rådgivningstjenesten er navnet på den informasjonsvirksomheten Vannskadekontoret driver ovenfor bransje og publikum. Gjennom mange år har Vannskadekontoret bygd opp en betydelig kontaktflate, og vi mottar daglig flere henvendelser fra forsikringsselskapene, rørleggere, takstfolk, kommuner og privatpersoner. Pågangen har vært spesielt stor etter artikler i dagspresse/ukepresse, deltakelse på messer osv. Også spørsmål om rør i rør systemer er en gjenganger. Vi har svart pr. telefon, skriftlig, og via på spørsmål om skadeforebyggende utførelse, material- og systemvalg, ombygging og reparasjon. Ut over dette har vi hatt mange møter med bl.a. takstfolk og rørleggere for å avklare skadeårsak. Leverandører og produsenter av sanitærkomponenter er en annen gruppe som benytter seg av Vannskadekontorets rådgivning. Rådgivningstjenesten dekker alle kostnader i forbindelse med trykking og utsendelse av brosjyremateriell til forsikringsselskaper, kommuner, borettslag og andre interesserte. Vi har vi hatt mange henvendelser om modernisering av våtrom, prefabrikkerte baderom og bruk av sertifiserte /godkjente produkter. Privatpersoner ringer ofte i forbindelse med overtagelse av hus, hvor de oppdager skader etter en tids bruk. Rørleggere har vanligvis spørsmål relatert til kravene i byggeforskriften, og regler vedrørende godkjent/sertifisert sanitærmateriell. Vi har også fått mange spørsmål fra advokater og takstfolk som ønsker informasjon om rør i rør-installasjoner. I 2008 har vi hatt spesielt mange spørsmål om sertifisering av sanitærprodukter. Spørsmålene kommer både fra privatpersoner, rørleggeren, produsentene/leverandørene og journalister. Vannskadekontoret har i sine svar presisert at sertifisering eller dokumentasjon av produkter til bruk i byggverk er et krav stilt i 5-11 i Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven, TEK. Skjulte WC sisterner uten lekkasjevarslig eller reparasjon er ikke tillatt iht. TEK. I flere artikler har vi prøvd å informere bransjen om hvilke krav som gjelder og hvordan en eventuell montering skal utføres. Eksempel på manglende samarbeid mellom rørlegger og elektriker!

11 SINTEF Byggforsk Side 11 Pressekontakt Vannskadekontoret har regelmessig kontakt med fagtidsskrifter og dagspresse som ønsker informasjon om skadeforebyggende tiltak. Vi forsyner mediene med skriftlig materiale og utfører kvalitetskontroll før trykking. I forbindelse med spesielle aktiviteter og hendelser tar vi direkte kontakt med pressen med forslag til artikler, pressemeldinger osv. Oversikt over pressemeldinger, artikler og andre innslag i år Pressemeldinger fra Vannskadekontoret: 4 juli Steng vannet før du drar på ferie. 10 november Kulda kommer fort- er du forberedt?. Begge pressemeldingene ble sent til ca. 50 relevante aviser og blader Eksempel på pressemelding

12 SINTEF Byggforsk Side 12 Artikler i tidsskrifter og aviser: Registreringer i CyberWatcher for 2008 viser at Vannskadekontoret har vært referert i mange forskjellige aviser og tidsskrifter. I mange av tidsskriftene har vi hatt flere artikler. Eksempel på noen artikler med referanse til Vannskadekontoret er vist nedenfor. Artikler med referanse til Vannskadekontoret Kilde Dato Tittel DnBNOR Når temperaturen når frysepunktet Eiendomsm.arkedet Rørfag Den mystiske PEX boblen Aftenbladet.no Når rørleggeren sier nei Byggeindustrien Vannskadene bekymrer mindre VVS Aktuelt Fraråder gipsplater på badet Byggeindustrien Fraråder gipsplater på badet Rørfag Flom av feil på nye bad VVS-forum.no Prefabrikkerte baderomsmoduler-bedre enn sitt rykte Teknisk ukeblad av 100 leiligheter tåler ikke vann Dagbladet av 100 leiligheter tåler ikke vann VVS-forum.no Færre vannskader Byggeindustrien m.fl Steng vannet før du drar på ferie Teknisk ukeblad Bygger bad som ikke tåler fukt Hus & Bolig Spesialnr. Norske Bad holder ikke tett Rørfag Monterer feil for 1,2 milliarder Din Side.no Det kan skje helt plutselig Klikk.no Lekkasjefare med vegghengt do Tekniske anvisninger relatert til vannskader: Byggforskserien, Byggdetaljer/ Byggebransjens våtromsnorm Planlegging av avløpsrør i våtrom, BVN Avløpsinstallasjoner. Utførelse, BVN Innbygningssisterner for klosett, BVN Avløpsrør, Typer, egenskaper og bruksområder, BVN Faglige artikler: Byggeindustrien: Skjult toalettsisterne, er ikke det tillatt da Byggaktuelt: Unngå vannskader i baderom- bruk godkjente prefabrikkerte baderomsmoduler

13 SINTEF Byggforsk Side 13 Foredragsvirksomhet om forebygging av vannskader Tabellen under viser hvilke foredrag Vannskadekontoret har holdt i Foredragsmateriell i form av power point presentasjoner har ved flere tilfeller vært utlånt ved forespørsel. Oversikt over foredrag holdt i 2008 Dato Tittel For hvem Prefabrikkerte baderomsmoduler FFV Våtromsdagene Våtrom Fuktdagen Presentasjon av Vannskadekontoret SBUF Sverige Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Vann på avveier, konferanse Rør i rør kurs NRL, Oslo Rør i rør kurs NRL, Oslo Prefabrikkerte baderomsmoduler FBA-kurs, Oslo Presentasjon av Vannskadekontoret NRL, styret Deltagere på rør i rør seminar Deltakelse i arbeidsgrupper Vannskadekontoret har deltatt i følgende faglige arbeidsgrupper i 2008: Nordisk vannskadegruppe ETAG 022 Watertight covering kits for wet room floors and or walls Vann på avveier Nordisk vannskadegruppe møtes normalt tre til fire ganger pr. år. Gruppen består av representanter fra de Nordiske byggforskningsinstituttene, myndigheter og forsikring. Fra Norge stiller Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring, og Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk-Vannskadekontoret. Vannskadekontoret har gjennom mange år deltatt i Nordisk Vannskadegruppe. Gruppen planlegger nå Nordisk Vannskadeseminar på Island 3 og 4 september Ved å arrangere slike seminar får Vannskadekontoret presseomtale og oppmerksomhet i media. I tillegg er slike seminarer ideelle for å innhente ny kunnskap, knytte kontakter og spre informasjon om forskningsresultater. Vannskadekontoret har hatt, og har fortsatt, stor nytte av det nordiske samarbeidet om vannskader. Kunnskapsutvekslingen og informasjonen som framkommer på disse møtene og seminarene gir oss muligheter til å bringe nyheter ut til norske forsikringsselskaper og norsk byggebransje.

14 SINTEF Byggforsk Side 14 Medlemmer i Nordisk Vannskadegruppe, fra venstre: Johnny Andersson Sverige, Jon Sigurjonsson Island, Rolf Kling Sverige, Leon Buhl Danmark,, Kaisa Kauko Finland, Bertil Jønsson Sverige, Lars-Erik Fiskum Norge, Gustav Holst Sverige, Oddvar Stensrød Norge. EOTA 022, Guideline for European Technical approval of Watertight covering kits for wet room floors and or walls. Gruppen består av representanter fra de nordiske byggforskningsinstituttene og fra forskningsinstitutter i Tyskland, Frankrike, England og Italia. Gruppen utarbeider prøvemetoder for systemprøving av våtrom. En slik systemprøving innebærer at komponentene som brukes i våtrommet har dokumentert samhørighet. Det vil f.eks. si at produkter som sluk og membran skal være tilpasset hverandre og godkjennes sammen som et system. Gruppen er nå ferdig med del 1. som omhandler krav til prøving der tettesystemet er påstrykningsmembraner og malingssystemer og del 2 som omhandler banevarer. I 2008 ble arbeidet med del 3. våtromsplater, avsluttet. Vann på avveier- en bransjeutfordring Vannskadekontoret er representert i prosjektet Vann på avveier ved at Lars-Erik Fiskum sitter i styringsgruppen, Alf Furulund i praktikerforum og Nan Karlson i prosjekteringsgruppen. Prosjektets målsetting er å redusere vannskadene i norske boliger med 2,5 % over en 5 års periode. Prosjektet drives av NRL med Evy Aker som prosjektleder. Prosjektet er støttet av Byggekostnadsprogrammet og avsluttes i Rør i rør informasjon Alle rør i rør systemer på det norske markedet er nå testet i henhold til den nordiske testmetoden, NT VVS 129, Pipe in tube system I 2006 ble det klargjort for en sertifisering og godkjenningsordning. Denne ordningen vil være med på å høyne kvaliteten på rør i rør produktene ytterligere, og samtidig bevisstgjøre leverandørene om at systemets funksjon er å synliggjøre og drenere lekkasjevann. Det er spesielt viktig å styre utviklingen innen rør i rør systemer. Bruken av slike systemer øker sterkt, og det er nødvendig med en kontinuerlig påvirkning slik at produktene holder en kvalitet som reduserer skaderisikoen. Vannskadekontoret har i 2008 i samarbeid med NRL Oslo holdt flere foredrag om rør i rør montering. Det er i 2008 startet et arbeid for å revidere NT VVS 129, basert på erfaring ved prøving og pga tilbakemeldinger fra bransjen. Vannskadekontorets lommehåndbok utgave 2 er utsolgt, og arbeidet med utgave 3 har startet.

15 SINTEF Byggforsk Side 15 Informasjonsfilmer/brosjyrer Videofilmer Vannskadekontoret fikk produsert mange videofilmer på 1980 tallet med temaet vannskader. Flere av filmene har tidligere blitt vist i NRK fjernsynet under programposten Fulle fem. I 2007 ble flere av de gamle filmene kopiert over på CD skiver. Følgende filmer er laget av Vannskadekontoret: Vannskader fra oppvaskmaskin Vannskader fra vaskemaskin Vannskader fra dusj/utett gulv, del 1 Vannskader fra dusj/utett gulv, del 2 Frostskader, reise bort Frostskader, frosset radiator Frostskader, kjøkkenbenk Innstøping av avløpsrør Vannskadesikre installasjoner, rør i rør Vannskadekontorets brosjyreserie består av følgende titler: Vann skader Alt er forgjengelig Fukt skader Frost skader Ønsker du å unngå vannskader Etter vannskaden Unngå vannskader på hytta Samtlige brosjyrer kan bestilles gratis hos Vannskadekontoret. På Vannskadekontorets hjemmeside ligger alltid siste reviderte versjon. Vannskadekontorets lommehåndbok for Rør-i-rør-systemer kan også bestilles hos Vannskadekontoret, samt at den ligger som pdf fil på Rapporten Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse kan også lastes ned fra Vannskadekontorets hjemmeside. Vannskadekontorets hjemmeside Adressen til siden er: Målsettingen med siden er at den skal være en informasjonsbase om alt som skjer på vannskadeområdet. Her skal det bl.a. finnes direkte linker til forsikringsselskaper og andre firmaer som kan gi råd og hjelp om sikring mot vannskader, og hva en skal gjøre om uhellet allerede har skjedd.

16 SINTEF Byggforsk Side 16 Vannskadekontorets hjemmeside Oslo, 30. mars 2009 Lars-Erik Fiskum Prosjektleder

VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007

VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007 VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007 Utdrag fra artikkel i VVS-Forum.no SINTEF Byggforsk Side 2 KORT OM VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved

Detaljer

VANNSKADEKONTORET Årsberetning

VANNSKADEKONTORET Årsberetning VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2005 www.vannskadekontoret.no NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT Side 2 KORT OM VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret (VSK) ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

Årsrapport VANNSKADEKONTORET

Årsrapport VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk Årsrapport 2013 VANNSKADEKONTORET Hva er Vannskadekontoret? Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt i januar 1982. Bakgrunnen for etableringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET

ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET 1 SINTEF Byggforsk 2 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk Hva er Vannskadekontoret?

Detaljer

VANNSKADEKONTORET Lars-Erik Fiskum. SINTEF Byggforsk

VANNSKADEKONTORET Lars-Erik Fiskum. SINTEF Byggforsk VANNSKADEKONTORET Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk 2 Vann inn i bygninger Kostnader for vannskader 3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Detaljer

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen Innspill TEK17 30.04.2015 Ingve Ulimoen 1 Generelt Viktig at hele TEK endres, ikke kun enkeltparagrafer Viktig å beholde funksjonskrav i forskriften Funksjonskravene må passe for alle bygningstyper Redusere

Detaljer

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby Pål Harstad Name Place Month 2016 Agenda Introduksjon: Hva er rørrenovering? Levetidsbetraktninger Produktbeskrivelse Anvendelsesområde

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik 03.09.09 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskader ble gradvis mer aktuelt

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10 En INTRODUKSJON Målsetting MEd TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske krav til byggverk TEK10 trådte i kraft

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

PIE lekkasjestopper med magnetventil. www.oberge.no. www.oberge.no

PIE lekkasjestopper med magnetventil. www.oberge.no. www.oberge.no PIE lekkasjestopper med magnetventil Klipp ut FG-attest for automatiske lekkasjestoppere Kunde/Eier Forsikringsselskap Monteringsadresse, G.nr, b.nr Installatør/montør og firma Produktnavn/type FG-katergori

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

INNSPILL TIL TEK17. Innledning. Detaljert gjennomgang

INNSPILL TIL TEK17. Innledning. Detaljert gjennomgang INNSPILL TIL TEK17 Innledning Det er flere forhold som må inkluderes i prosessen mot ny TEK. Struktur og detaljgrad må gjennomgås, samt forholdet mellom mål, funksjonskrav og ytelseskrav. For å redusere

Detaljer

Våtrom og fuktskader

Våtrom og fuktskader Nasjonalt fuktseminar 2014 10. april 2014 Våtrom og fuktskader Lars-Erik Fiskum Christian Forester SINTEF Byggforsk Statistikk hvilke signaler får vi? Rørlekkasjer dekket av forsikring Vannskadeutbetalinger

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Nordisk vannskadeseminar 2015

Nordisk vannskadeseminar 2015 26. august 2015 Nordisk vannskadeseminar 2015 Nordiska vattenskadekrav för våtrum och kök Anders Kirkhus 1 Norden: Likt og ulikt Samiske områder Grønland 2 Kun vannskadesikkerhet i regelverket Ikke sikker

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette 13. april 2016 Nasjonalt fuktseminar 2016 Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette Anders Kirkhus 1 TEK er bra, men Ikke en grunnleggende kritikk av TEK Påpeke uklare punkter

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

FG-norm for lekkasjestoppere FG-600

FG-norm for lekkasjestoppere FG-600 FG-norm for lekkasjestoppere FG-600 1 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Dekningsområde og hensikt... 4 1.4 Revisjon... 5 1.5 Ikrafttreden... 5 1.6 Definisjoner

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

AV ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMA HAAVIND AS.

AV ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMA HAAVIND AS. NY PLAN- OG BYGNINGSLOV MED NYE FORSKRIFTER. HVILKE ENDRINGER KOMMER I 2009/2010 OG HVA VIL DE KONKRET BETY FOR VA-SEKTOREN AV ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMA HAAVIND AS. INNLEDNING Høringsnotat

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

Prefabrikkerte baderomsmoduler

Prefabrikkerte baderomsmoduler Prefabrikkerte baderomsmoduler Lars-Erik Fiskum Nordisk Vannskadeseminar Ystad, 31. august 2007 Hva er en prefabrikkerte baderomsmodul Konstruksjon: av formstøpt betong med fall til sluk Vegger av formpressede

Detaljer

Forsikringsbransjens fokus på vannskader i kjøkken

Forsikringsbransjens fokus på vannskader i kjøkken Forsikringsbransjens fokus på vannskader i kjøkken Lars Angell Takstsjef Bygning Tryg Forsikring 1 Hvilke virkemidler har forsikringsselskapene? - Sikkerhetsforskrifter - Prising og vilkår - Forskning,

Detaljer

Hva kan vi gjøre med vannskadene?

Hva kan vi gjøre med vannskadene? Nordisk Vannskadeseminar 2011 Hva kan vi gjøre med vannskadene? Kim Robert Lisø Forskningssjef 1 www.photobucket.com 2 Alt for mange bad har feil og skader! Feilene er ofte skjebnesvangre Gjengangerne

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg?

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Trine Dyrstad Pettersen Mesterhus Norge Plan-og byggesaksseminar i Tromsø 25. januar 2010 Med en stor takk til Anders Kirkhus Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk

Detaljer

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS Tilbakestrømssikring hos abonnenter Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS Uønsket sammenkobling +3 bar Tekstboks med hvit bakgrunn som skygger for logo og bunntekst. Tekstboks med hvit bakgrunn som skygger

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

Bruke skadedata i kommunal planlegging

Bruke skadedata i kommunal planlegging Bruke skadedata i kommunal planlegging Erfaringer fra Oslo Webjørn Finsland, Plan- og bygningsetaten Cecilie Bråthen, Vann- og avløpsetaten Dette skal vi si noe om: Hvorfor ønsket vi forsikringsdata? Analysearbeidet:

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN?

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? Thale Sofie Wester Plesser Seniorforsker, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk Forskning og utvikling Byggforskserien og Våtromsnormen

Detaljer

Unngå vannskader. Vannskader er vanligere enn inn brudd. Steng stoppekranen. Bruk lekkasjestopper. www.vannskadekontoret.no

Unngå vannskader. Vannskader er vanligere enn inn brudd. Steng stoppekranen. Bruk lekkasjestopper. www.vannskadekontoret.no Unngå vannskader Vannskader er vanligere enn inn brudd Sannsynligheten for å komme hjem til vann ska det hus er høyere enn for å rammes av innbrudd. I gjennom snitt registreres det 200 vann skader i norske

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vann skade sikkerhet Bruk av lekkasje stoppere

Sanitærinstallasjoner og vann skade sikkerhet Bruk av lekkasje stoppere BJØRN-ROAR KROG OG LARS-ERIK FISKUM Sanitærinstallasjoner og vann skade sikkerhet Bruk av lekkasje stoppere Prosjektrapport 75 2011 Bjørn-Roar Krog og Lars-Erik Fiskum Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Godkjenning av minirenseanlegg i Norge Norsk Vannforenings fagtreff, UMB på Ås, 23. februar 2009 PRODUKTDOKUMENTASJON En plikt Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hensikt med krav

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere FG-regler for automatiske lekkasjestoppere FG-600 Gjelder fra 15.6.2011 Gyldig fra 15.6.2011 Side 1 av 16 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Dekningsområde og

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter.

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. VVS FORENINGEN 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. Ståle Bjørnson Takstmann for Jernbanepersonalet Forsikring Fagbrev

Detaljer

TEK 10 - Miljø og helse

TEK 10 - Miljø og helse TEK 10 - Miljø og helse Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom «Bakteppe» BVN aldri dårligere enn TEK (løfte frem robuste løsninger) Folk flest bor i Kina og India!!

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger

Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Lommehåndbok 3. utgave Vannskadekontoret SINTEF Byggforsk 2013 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger

Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger Bjørn-Roar Krog Lars-Erik Fiskum SINTEF FAG 30 Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger SINTEF Fag Bjørn-Roar Krog og Lars-Erik Fiskum Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system.

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system. Oppdragsgiver Roth Scandinavia AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94

Detaljer

MultiPex rørsystem. Roth MultiPex rør i rør med 11 Watt selvregulerende varmekabel. QuickStop ¾. QuickStop ¾ - mini

MultiPex rørsystem. Roth MultiPex rør i rør med 11 Watt selvregulerende varmekabel. QuickStop ¾. QuickStop ¾ - mini QuickStop ¾ Roth MultiPex rør i rør med Watt selvregulerende varmekabel Roth QuickStop består av: stk ¾ magnetventil i kunststoff stk sentral med m sensorledning stk trådløs sensor med m sensorledning

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Imperial rør-i-rør-system

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Imperial rør-i-rør-system SINTEF Certification Nr. 20435 Utstedt: 08.09.2014 Revidert: Gyldig til: 01.10.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Imperial rør-i-rør-system tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Vi kommer på tilsyn- Hilsen kommunen Dokumentasjon av produkter

Vi kommer på tilsyn- Hilsen kommunen Dokumentasjon av produkter Vi kommer på tilsyn- Hilsen kommunen Dokumentasjon av produkter Våtromsdagene 2016 Bjørn Grimsrud- Fagrådet for våtrom Lars-Erik Fiskum- Sintef Byggforsk Quality hotel - Mastemyr 8 og 9 september 2016

Detaljer

Vannskadesikre løsninger, hva innebærer det?

Vannskadesikre løsninger, hva innebærer det? Våtromsdagene 2010 1. juni Vannskadesikre løsninger, hva innebærer det? Viktigheten av passiv sikkerhet Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Våtrom er utfordrende! Mange funksjoner Tilgjengelighet

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg

14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Eksisterende rørsystem Ole Larmerud, Rørentreprenørene

Detaljer

En lekkasje på størrelse med en blyant, kan forsyne 100 boliger med drikkevann.

En lekkasje på størrelse med en blyant, kan forsyne 100 boliger med drikkevann. Side 1 av 7 BÆRUM KOMMUNE Lekkasjer på drikkevannsnettet er sløsing med fellesskapets ressurser. Drikkevannet skal fram til forbrukeren, ikke forsvinne i grunnen. En lekkasje på størrelse med en blyant,

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon Takst Team AS 30 års erfaring innen taksering Kontor i Stavanger, Jørpeland og Karmøy Bred erfaring fra taksering av fast eiendom, bl.a.: boligsalgsrapporter, verdivurderinger av hus, hytter og leiligheter

Detaljer

MultiPex rørsystem. QuickStop ½ og ¾. Hvorfor bruke Roth MultiPex? QuickStop ½ - mini. Roth QuickStop splittkabel

MultiPex rørsystem. QuickStop ½ og ¾. Hvorfor bruke Roth MultiPex? QuickStop ½ - mini. Roth QuickStop splittkabel Overvåker og beskytter bygg mot vannskader Roth QuickStop fås i ½ eller ¾ og består av: stk ½ eller ¾ magnetventil i messing stk sentral med m sensorledning stk trådløs sensor med m sensorledning Ved registrering

Detaljer

Nordisk vannskadeseminar 2009

Nordisk vannskadeseminar 2009 Nordisk vannskadeseminar 2009 Relining som reparasjons-metode for avløpsrør i bygninger Pål Harstad SINTEF Byggforsk, Oslo SINTEF Building and Infrastructure 1 Vi skal se nærmere på: Medias omtale Raskt

Detaljer

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Norges byggforskningsinstitutt 2006 Rør-i-rør-systemer Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Tilbakeslagsventiler Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MultiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MultiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MultiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: Gyldig til: 07.09.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør. En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS

Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør. En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS Uavhengig kontroll Verdi for byggherre og entreprenør En presentasjon av Anders Sandmæl, Dokumentert AS Dokumentert AS Hvis det ikke er dokumentert, hvordan ha kontroll? Deltar aktivt i fagmiljøet FG ny

Detaljer

UPONOR VVS. Nå snakker alle om Nordtest

UPONOR VVS. Nå snakker alle om Nordtest UPONOR VVS Nå snakker alle om Nordtest 09 2007 6015 ... og vet du hvorfor? Det koster milliarder av kroner for vannlekkasjer i norske boliger hvert år. Noe må gjøres, og her kommer Nordtest inn i bildet.

Detaljer

FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE.

FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE. FÅ DIN GROHE SENSE NÅ! SE FILMENE våre på youtube.com/grohe.com KONTAKT en GROHE-installatør på find-installer.grohe.com grohe.no Følg oss KJØP GROHE SENSE på grohesense.grohe.com 98001421 FØR ET DRYPP

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? 1 Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann 2 Begrepet overvann På overflaten I rør 3 I grøft Plan- og bygningsloven

Detaljer

Cosima DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. DESIGNSLUK TIL DUSJ. VIGOUR løsninger for ditt bad

Cosima DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. DESIGNSLUK TIL DUSJ. VIGOUR løsninger for ditt bad Cosima DESIGNSLUK TIL DUSJ VIGOUR løsninger for ditt bad DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. Cosima DESIGNSLUK TIL DUSJ FREMTIDENS PERFEKTE SLUKLØSNING FOR DITT BAD VELGES PGA: 1. Førsteklasses kvalitet 2.

Detaljer

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere FG-regler for automatiske lekkasjestoppere FG-600:2 Gjelder fra 15.6.2011 Utgave 2, 1.12.2015 Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Dekningsområde og hensikt... 3

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining et alternativ

Detaljer

Miljø og helse i TEK. KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar

Miljø og helse i TEK. KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar Miljø og helse i TEK KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar MILJØ OG HELSE I BYGGTEKNISK FORSSKRIFT To bolker; 1) Innemiljø Ventilasjon Radon Termisk Lys/Utsyn Våtrom 2) Miljø;

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

TILBAKESTRØMSSIKRING

TILBAKESTRØMSSIKRING TILBAKESTRØMSSIKRING Endagskurs, Norsk Vann 2016-11-10 Fredrik Ording Dagskurs tilbakestrømssikring, Norsk Vann. Fredrik Ording Uønsket sammenkobling +3 bar 28.11.2016 Fredrik Ording 21. april 2009

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Nedre Humlehaugen B03, blokk D Gårdsnr. 24 Bruksnr. 431 Festenr. Seksj.nr. Dato 24.02.14 Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning

Detaljer

VSK-prosjekt 2017 Rør i rør

VSK-prosjekt 2017 Rør i rør VSK-prosjekt 2017 Rør i rør Ny vanninstallasjon med rør i rør Undersøkelse 2008 nedslående resultater «Rør i rør» 2017 Ny undersøkelse 2017 gir dette en vannskadesikker installasjon? Bacheloroppgave Høgskolen

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

Slik er fallreglene på våtromsgolv

Slik er fallreglene på våtromsgolv Fagartikkel #1-2017 Slik er fallreglene på våtromsgolv Om regelverk, tolkning og målemetoder Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen. Nyoppførte våtrom

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1 ) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX Navn på FDV Uponor Combi Pipe i varerør Nr. på FDV 02-005 Dato 01.06.2014 Utgave Utgave 2 2 ) Produktbeskrivelse

Detaljer

Rehabilitering av bad Prosjektering når BVN og Tek 10 ikke passer. Våtromsdagene 2016, Svend Haugen, Norconsult

Rehabilitering av bad Prosjektering når BVN og Tek 10 ikke passer. Våtromsdagene 2016, Svend Haugen, Norconsult Rehabilitering av bad Prosjektering når BVN og Tek 10 ikke passer Våtromsdagene 2016, Svend Haugen, Norconsult 1 Min bakgrunn Ansatt i Norconsult Sandvika. Avdeling for bygningsfysikk Arbeider med å bistå

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Ekstremvær og oversvømmelser

Ekstremvær og oversvømmelser Ekstremvær og oversvømmelser Stephen Høgeli Kommunene må erstatte vannskader Landets 429 kommuner må heretter ta mye mer ansvar for oppgradering og vedlikehold av vann- og kloakkledninger. I Stavanger-dommen

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

ALT DU BØR VITE OM LEKKASJESIKRING

ALT DU BØR VITE OM LEKKASJESIKRING ALT DU BØR VITE OM LEKKASJESIKRING Denne folderen er en guide for alle som er opptatt av å sikre bolig, hytter eller næringsbygg mot vannskader. Som skadeårsak utgjør vannlekkasjer idag et stort problem.

Detaljer

informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Slukplasseringen teller informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de sist årene, også på sluk og avløpssiden.

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer