Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S"

Transkript

1 Kvalitetshåndbok PA Entreprenør A/S Siste revisjon : 20 september 2006

2 Kapittel 1 - Generelt Innhold: 1. ORIENTERING DISTRIBUSJON OG OPPDATERING... 2 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsliste av de ulike kapitler 1. Orientering Kvalitetshåndboken er det styrende dokumentet i selskapets kvalitetssystem. Kvalitetshåndboken omfatter følgende kapitler: 1. Generelt 2. Kvalitetspolitikk i PA Entreprenør A/S 3. Innledning med definisjoner 4. PA Entreprenør A/S 5. Kvalitetssystemet 6. Kvalitetskrav 7. Hvordan PA Entreprenør A/S oppfyller kravene i NS - EN ISO Hvordan PA Entreprenør A/S oppfyller kravene i Plan- og bygningsloven 2. Oppdatering Kvalitetssjefen er ansvarlig for å oppdatere Kvalitetshåndboken. Oppdatering gjennomføres kapittelvis. Ved oppdatering leveres det ut de kapitler som er revidert sammen med en oppdatert kapittelliste. Disse nye kapitlene skal erstatte de gamle, og de gamle kapitlene skal makuleres. Den enkelte er ansvarlig for å oppdatere sin egen Kvalitetshåndbok når reviderte kapitler er mottatt. En oversikt over de til enhver tid gjeldende revisjoner finnes i kapittellisten gitt i Vedlegg 1 til dette kapittelet. 2

3 Kapittel 2 - Kvalitetspolitikk i PA Entreprenør A/S Innhold: 1. GENERELT HELSE MILJØ OG SIKKERHET KUNDER MEDARBEIDERE ETIKK STANDARD OG KVALITET... 3 Side 3. Generelt Kvalitetssystemet skal sikre at virksomheten utføres og gir resultater som tilfredstiller krav og spesifikasjoner stilt av myndighetene, kunder og eget selskapet. 4. Helse miljø og sikkerhet Selskapet skal gjennom målbevisst og systematisk arbeid med helse-, miljø- og sikkerketsspørsmål hindre personskader og forebygge sykdom slik at et sunt og trygt arbeidsmiljø skapes. 5. Kunder Ved å oppfylle de krav og spesifikasjoner som gis i kontrakter og avtaler skal selskapet skape nye muligheter for lønnsom drift. 6. Medarbeidere Selskapet skal gi hver enkelt medarbeider muligheten til å utføre sine arbeidsoppgaver så effektivt og rasjonelt som mulig, og dermed redusere selskapets kostnader og gjennom dette tilfredsstille kunder. Selskapet skal gjennom arbeidsoppgaver og kurs gi medarbeiderne utviklingsmuligheter. 7. Etikk Alle typer arbeid skal skje innenfor gjeldende lover, forskrifter og regler, samt at alt arbeids skal baseres på ærlighet, åpenhet, troverdighet og tillit. 8. Standard og kvalitet Selskapets standard for kvalitetssikring er basert på hovedlinjene i NS-ISO

4 Kapittel 3 Innledning med definisjoner Innhold: 1. FORMÅL KVALITETSHÅNDBØKER DEFINISJONER... 4 Side 9. Formål Selskapets forretningsområde er entreprenørvirksomhet. Selskapets viktigste kunder er offentlig virksomhet og næringsliv i Norge, med hovedvekt på Østlandsområdet. Selskapets primære markedsområder er bygg- anlegg, hvor selskapet tilbyr komplette tjenester innenfor fagområdene grunn- og betongarbeider innenfor samferdselsteknikk, vedlikehold og rehabiliteringsarbeider av betongkonstruksjoner, tetting av konstruksjoner i grunnen og tetting av konstruksjoner eksponert for ytre påvirkninger. I tillegg tilbys ledelse av ovennevnte prosjekter. 10. Kvalitetshåndbøker Kvalitetshåndboken skal være et hjelpemiddel i styringen av driften i selskapet, samtidig som den skal ivareta dokumentasjonen av kvalitetssystemet. Kvalitetshåndboken representerer øverste nivå i kvalitetssystemet. For hvert enkelt prosjekt som gjennomføres blir det utarbeidet egne kvalitetssystem hvor detaljnivået er tilpasset prosjektet. Det prosjektrelaterte kvalitetssystemet er beskrevet i Prosjekthåndboken. 11. Definisjoner Kvalitet Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet. NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse Den del av ledelsesoppgaven som gjelder å fastsette og iverksette kvalitetspolitikken. NS-ISO 8402 Kvalitetsovervåking Kontinuerlig oppfølging og verifikasjon av status for prosedyrer, metoder, tilstander, prosesser, produkter, tjenester og analyse av registrerte data i forhold til etablerte referanser, for å sikre at spesifiserte krav til kvalitet blir imøtekommet. NS-ISO 8402 Kvalitetsplan Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et oppdrag. NS-ISO

5 Kvalitetspolitikk Organisasjonens overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt formelt av den øverste ledelse. NS-ISO 8402 Kvalitetsrevisjon Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. NS-ISO 8402 Kvalitetssikring Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet. NS-ISO 8402 Kvalitetsstyring Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle kravene til kvalitet. NS-ISO 8402 Kvalitetsgjennomgåelse Formell vurdering, utført av den øverste ledelse, vedrørende kvalitetssystemets status og tilstrekkelighet i forhold til kvalitetspolitikken og nye mål forårsaket av endrede omstendigheter. NS-ISO 8402 Kvalitetssikringsdokument Ethvert dokument som benyttes i kvalitetssikringen, så som tegninger, spesifikasjoner, instrukser, prosedyrer, arbeidsbeskrivelser, kvalitetsplaner etc.. Internkontroll Intern aktivitet som skal danne grunnlag for et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Internkontrollen skal verne den enkelte mot helse- og miljøskader fra produkter, verne det ytre miljø mot forurensing og bedre behandling av avfall. Kfr. Forskrift med veiledning om internkontroll fastsatt ved Kgl. res. 22. mars 1991 gjeldende fra 1. Januar Produkt Resultat av aktiviteter eller prosesser. NS-ISO 8402 Prosjekt Et prosjekt er en organisatorisk enhet i selskapet med funksjon å planlegge, gjennomføre og avslutte en kontrakt eller avtale. Prosedyre En prosedyre er et dokument som beskriver hvordan en aktivitet eller handling skal planlegges, organiseres, utføres og kontrolleres, samt at den skal angi hvordan et forventet resultat skal dokumenteres. Arbeidsbeskrivelse En arbeidsbeskrivelse er et dokument som angir hvordan en konkret arbeidsoperasjon skal gjennomføres. Kapittel 4 PA Entreprenør AS Innhold: Side 5

6 1. EIERFORM OG AKSJEKAPITAL MÅLSETTING ORGANISASJON Selskapet Hovedadministrasjon Fagområder Avdelinger Prosjekt 8 4. LEDELSE KVALITET OG SIKKERHET... 8 Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Organisasjonsplan Faglige ledere og godkjenningsområder Vedlegg 3.1: Funksjonsbeskrivelse, Daglig leder Vedlegg 3.2: Funksjonsbeskrivelse, NK Vedlegg 3.3: Funksjonsbeskrivelse, Kvalitetsansvarlig Vedlegg 3.4: Funksjonsbeskrivelse, HMS-ansvarlig Vedlegg 3.5: Funksjonsbeskrivelse, Faglig leder Vedlegg 3.6: Funksjonsbeskrivelse, Avdelingsleder Vedlegg 3.7: Funksjonsbeskrivelse, Administrasjonsskretær 12. Eierform og aksjekapital PA Entreprenør A/S ble stiftet i Alle aksjene er eiet av medarbeidere i selskapet. Styret består av 5 personer som alle arbeider i selskapet. I henhold til selskapets vedtekter har aksjene begrenset omstendighet i det bare er selskapets ansatte som kan kjøpe aksjer. Selskapets aksjekapital er kr ,-. Pr er det totalt 65 personer ansatt i selskapet. 13. Målsetting Selskapet har som målsetting å være et fleksibelt og effektivt selskap som utfører entrepriser innenfor de definerte fagområdene Bygg og anlegg, med hovedvekt på anlegg innenfor samferdsel, og betongrehabilitering som inkluderer tetting og overflatebehandling av konstruksjoner. Selskapet har videre en målsetting om å være et ledende spesialfirma innenfor de nevnte fagområder. Dette skal oppnås gjennom en fleksibel og desentralisert organisasjon som er bygget opp rundt prosjekter. De administrative, faglige og menneskelige forhold er styrt mot definerte mål. De enkelte ledere på ulikt nivå har definerte ansvarsområder for å utvikle sin den del organisasjonen innenfor rammen av overordnede kortsiktige og langsiktige mål. Selskapet har sitt hovedmarked i Østlandsområdet, men har som mål å arbeide også utenfor dette området innenfor de definerte fagområder. 6

7 14. Organisasjon Selskapet Selskapet ledes av daglig leder etter retningslinjer fra styret. Virksomheten er delt i en hovedadministrasjon og tre tekniske avdelinger, Tele og elektro, Byggog anlegg og Betongrehabilitering som har hver sin avdelingsleder. Hovedadministrasjonen ivaretar funksjoner som økonomi, administrasjon, personal, helse- miljø og sikkerhet og kvalitet. Det er definert egen funksjon for helse- miljø og sikkerhet og kvalitet. Det er definert egne funksjoner for faglige ledere i henhold til Plan- og bygningsloven. Avdelingslederne, Faglige ledere, HMS-ansvarlig og K-ansvarlig rapporterer til daglig leder. Organisasjonen vil være gjenstand for endringer, tilpasset de oppgaver som til enhver tid skal utføres. Selskapets organisasjonsstruktur er vist i Vedlegg 1. Hovedadministrasjon Virksomheten i hovedadministrasjonen ledes av daglig leder. Følgende administrative ansvar er tillagt de forskjellige funksjoner: Daglig leder: Ledelse, strategi, marked, økonomi, personal, kvalitet, tilbud og kontrakter, drift, profilering HMS-ansvarlig: Helse- miljø og sikkerhet, internkontroll K-ansvarlig: Kvalitet Avdelingsleder: Ledelse, strategi, marked, økonomi, innkjøp, personal, kvalitet, tilbud og kontrakter, drift, profilering, helse- miljø og sikkerhet Faglig ledere: Ansvarlig for spesifikt fagområde i henhold til Plan- og bygningsloven Funksjonsbeskrivelse for de enkelte funksjoner er gitt i Vedlegg 2. Fagområder I henhold til Plan- og bygningsloven skal det foreligge godkjenning innen spesielle godkjenningsområder med faglige ledere og funksjoner. PA Entreprenør A/S har godkjenning som Ansvarlig utførende (UTF), Ansvarlig kontrollerende for utførelse (KUT) og Ansvarlig samordner (SAM) innenfor byggteknisk og anleggstekniske klasser. Faglig leder er ansvarlig for at gjeldende regelverk innen sitt fagområde følges, samt at han til enhver tid skal være faglig oppdatert. En liste over de enkelte Godkjenningsområdene er gitt i Vedlegg 3. Faglige ledere for de enkelte Godkjenningsområdene er vist på organisasjonsplanen i vedlegg 1. Avdelinger Selskapets tekniske virksomhet er organisert i to avdelinger som representerer to markedsområder, Bygg og anlegg og Betongrehabilitering. De enkelte avdelingene har som oppgave å utvikle og betjene de spesifiserte markeder. Avdelingen ledes av en avdelingsleder. Avdelingsleder er resultatansvarlig og rapporterer til daglig leder. 7

8 Følgende avdelingsansvar er lagt til funksjonen avdelingsleder: Avdelingsleder: Ledelse, strategi, marked, økonomi, innkjøp, personal, kvalitet, tilbud og kontrakter, drift, profilering, helse- miljø og sikkerhet Funksjonsbeskrivelse er gitt i Vedlegg 2. For hvert prosjekt blir det utnevnt prosjektleder, driftsleder, formenn og baser. Størrelsen på prosjektet vil være bestemmende for strukturen på prosjektorganisasjonen. Prosjekt Gjennomføringen av selskapets kontrakter og avtaler organiseres i prosjekt. Ethvert prosjekt ledes av en prosjektansvarlig som har det overordnede ansvar for både teknisk og økonomisk gjennomføring av prosjektet. Prosjektansvarlig blir utpekt av avdelingsleder. Prosjektleder rapporterer til avdelingsleder. Følgende prosjektansvar er lagt til de enkelte funksjoner: Prosjektleder: Faglig leder: Anleggsleder: Driftsleder: Formenn: Bas: Prosjektansvarlig, økonomi, personal, kvalitet, drift, helse- miljø og sikkerhet Faglig utførelse av arbeidet, krav gitt i Plan- og bygningsloven, tekniske beskrivelser, standarder, byggdetaljblader etc. Økonomisk og driftsmessig ansvar på byggeplass, innkjøp, kvalitet, helse- miljø og sikkerhet Driftsmessig ansvar, kvalitet, helse- miljø og sikkerhet innenfor spesifisert(e) fagområde(r) på byggeplassen Praktisk arbeidsledelse på byggeplass, kvalitet, helse- miljø og sikkerhet innenfor spesifisert fagområde Praktisk arbeidsledelse av spesifikke oppgaver, kvalitet, helse- miljø og sikkerhet Funksjonsbeskrivelser er gitt i Håndbok nr. 4 Prosjekthåndboken i kapittel 3. Prosjektorganisasjon. Et prosjekt kan ha oppnevnt en eller flere driftsledere avhengig av hvilke fagområder prosjektet omfatter. De ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder defineres av avdelingsleder. Som for driftsleder kan et prosjekt ha flere formenn og baser avhengig fagområder og omfang av prosjektet. Formenn og baser oppnevnes av prosjektleder i samråd med driftsleder(e). Formenn rapporterer til driftsleder, og baser rapporterer til formenn. 15. Ledelse Ledelsen i selskapet skal arbeide bevisst for å utvikle forretningsideer, strategier og virksomhetsmål som skaper et økonomisk resultat som derigjennom sikrer arbeidsplasser. All ledelse skal utøves etter forretningsmessige, faglige og etisk sunne prinsipper. Lederne skal gjennom samarbeide medvirke til effektiv og målrettet problemløsning ved at selskapets samlede kompetanse og ressurser utnyttes optimalt. Generelt skal ansvar ligge hos, og beslutninger tas av medarbeidere som har tilstrekkelig innsikt i og kunnskap om det aktuelle området. 16. Kvalitet og sikkerhet Tjenester og produkter som leveres fra selskapet skal være i samsvar med de krav og spesifikasjoner som er gitt i kontrakter og i gjeldende lover, forskrifter, standarder og retningslinjer. Kvalitetshåndboken beskriver selskapets overordnede administrative og tekniske styringssystem og skal sikre at alle leveranser oppfyller de krav som er definert i kontrakt. 8

9 Kvalitetsbegrepet er alltid knyttet til oppfyllelse av definerte krav til det spesifiserte produkt eller tjeneste. For å oppnå dette benyttes prosedyrer for styring av alle aktiviteter ved gjennomføringen av et prosjekt. Prosedyrene er basert på faglig kompetanse og erfaring. Prosedyrene skal sikre at myndighetskrav oppfylles, hvor krav gitt i Plan- og bygningslov står sentralt. Kvalitetsbegrepet dekker derfor helse, miljø og sikkerhet som er definert i Forskrift med veiledning om internkontroll fastsatt ved Kgl. res. 22. mars 1991 gjeldende fra 1. Januar Elementer som videreutvikling av kompetanse, kundeforhold, omdømme i samfunnet og menneskelig samarbeide dekkes også av kvalitetsbegrepet. Faglige ledere i henhold til Plan- og bygningsloven har det overordnete ansvar for den faglige gjennomføringen av prosjektene. Faglig ledere har myndighet og organisatorisk frihet til å iverksette tiltak for å oppnå et faglig nivå som tilfredsstiller Plan- og bygningsloven. Ansvaret for oppfølging av kvalitetskrav og helse, miljø og sikkerhet knyttet til prosjekter er plassert hos den organisasjonsmessige enhet som har ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Den enkelte medarbeider er allikevel selv ansvarlig for at eget arbeid tilfredsstiller forventet kvalitet, og at dette sikres ved egenkontroll, selv om arbeidet på et senere tidspunkt blir gjennomgått og etterprøvet av andre. Målet for kvalitetsarbeidet er å oppnå at arbeidsoppgavene i selskapet løses effektivt og riktig første gang, slik at lønnsomhet, tilfredse kunder og selskapets omdømme sikres. For å iverksette, utvikle og overvåke kvalitetssystemet er det utpekt en kvalitetsansvarlig. Kvalitetsansvarlig rapporterer til daglig leder. Kvalitetsansvarlig har myndighet og organisasjonsmessig frihet til å etterprøve kvalitetssystemet og de enkelte prosjekters bruk av dette på alle plan, identifisere problemer, anbefale tiltak for å løse disse, samt følge opp effekten av endringer. Det gjennomføres regelmessige kvalitetsrevisjoner for å følge opp at alle aktiviteter blir utført som fastsatt gjennom prosedyrer. Kvalitetssystemet er nærmere beskrevet i eget kapittel. Kapittel 5 Kvalitetssystemet Innhold: 1. GENERELT KVALITETSSYSTEMETS OPPBYGGING Nivå 1: Overordnet system Nivå 2: Administrativt system Nivå 3: Prosjektrelatert system 12 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Selskapets kvalitetssystem 9

10 17. Generelt Selskapet har et kvalitetssystem som bygger på norske lover og forskrifter og for de generelle krav på Norsk Standard NS EN ISO Systemet er bygget opp rundt ønsket om å lage et praktisk system i balanse med krav som stilles i lovverket, i standarden og av våre oppdragsgivere samt egen målsetting uten at dette resulterer i unødig byråkrati. Selskapets prosjektorienterte organisasjonsform med delegering av ansvar og myndighet, krever klare overordnede administrative prosedyrer og styringskriterier som må være forstått og akseptert av alle medarbeiderne. Bruk av strukturerte prosedyrer på alle nivå i selskapet inngår som en viktig del av kvalitetssystemet. Styring av prosjekt ivaretas gjennom bruk av selskapets generelle prosedyrer og prosjekttilpassede prosedyrer. Selskapets grunnleggende elementer for kvalitet i egen virksomhet er som følger: 1. Oppsetting av mål, identifisering av hvilke krav som er stillet i prosjektdokumenter, samt forståelse av oppdragsgivers behov og forventninger. 2. Avsetting av nødvendig tid til detaljert planlegging for gjennomføring av prosjekt. 3. Etablering av prosjektorganisasjon der nøkkelpersonell har klare ansvars-, myndighets- og arbeidsområder. 4. Prosjektene gjennomføres i samsvar med plan. 5. Arbeid i prosjektet verifiseres og det dokumenteres at oppsatt mål er nådd. Det grunnleggende kriterium for kvalitet er følgende: Kvalitet = samsvar med oppsatt mål Disse grunnleggende elementene er beskrevet i kapittel 5. Kvalitetskrav 18. Kvalitetssystemets oppbygging Kvalitetssystemet i selskapet er bygget opp i 3 nivåer: Nivå 1: Kvalitetshåndbok: Overordnet system som omfatter det overordnede styringsdokument for selskapet. Nivå 2: Administrativt system: Administrativt system som omfatter prosedyrer og styringsdokumenter Nivå 3: Prosjektrelatert system: En oversikt over organisering av håndbøkene er vist i vedlegg 1. Nivå 1: Overordnet system Prosjektrelatert system som omfatter Internkontrollplan og Kvalitetsplan for gjennomføring av prosjekter. Kvalitetssikring er et administrativt styringssystem, hvor målet er å levere produkter og tjenester som svarer til oppdragsgiverens krav og forventninger. Kvalitetshåndboken setter målene og angir hovedreglene som selskapet skal styre etter. Kvalitetshåndboken inneholder følgende: Fastsettelse av kvalitetspolitikk og mål Informasjon om selskapet og beskrivelse av selskapets organisasjon og ansvarsområder for de enkelte stillingsfunksjoner i selskapet Beskrivelse av kvalitetssystemet og hvordan dette er integrert i alle aktiviteter i selskapet 10

11 Generell beskrivelse av de krav selskapet har satt til egen virksomhet og prinsipper for hvordan disse skal oppfylles Praktisk henvisning til hvordan selskapet oppfyller kravene i NS EN ISO Praktisk henvisning til hvordan selskapet oppfyller kravene i Plan- og bygningsloven. Kvalitetshåndboken distribueres til nøkkelpersonell i selskapet. Kvalitetsansvarlig er ansvarlig for revisjon og oppdatering av Kvalitetshåndboken. Nivå 2: Administrativt system Det administrative systemet omfatter prosedyrer og styringsdokumenter som godkjent av daglig leder. Det er utarbeidet håndbøker som gir en samlet fremstilling av de sentrale bestemmelsene for relevante funksjonsområder rettet mot bestemte brukergrupper. Håndbøkene er som følger: Administrativ håndbok Internkontroll Prosjekthåndbok Administrativ Håndbok Administrativ håndbok er en samling av selskapsinterne, administrative prosedyrer som regulerer selskapsinterne arbeider. Håndboken er det sentrale dokument for styring av interne generelle prosesser. Håndboken distribueres til administrative ledere. Innholdsfortegnelsen i håndboken er: 1. Generelt 2. Styring av dokumenter 3. Prosjektøkonomi 4. Bedriftens økonomi 5. Rutiner 6. Informasjon 7. Personalforvaltning 8. Samarbeidene selskap NK er ansvarlig for revisjon og oppdatering av Administrativ Håndboken. Håndbok for Internkontroll Håndbok for Internkontroll beskriver systemet for internkontroll som vedrører Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Boken er utarbeidet i henhold til Forskrift om internkontroll, fastlagt ved kgl. res. 22. mars Håndboken distribueres til alle prosjektledere, anleggsledere og driftsledere. Elementer fra denne håndboken tilpasses og benyttes ved utarbeidelse av Internkontrollplan for de enkelte prosjekt. Kvalitetsansvarlig er ansvarlig for revisjon og oppdatering av Håndbok for Internkontroll. 11

12 Prosjekthåndbok Prosjekthåndboken inneholder Prosedyrer som setter eller viser krav ved gjennomføring av prosjekter. Prosedyrene kan gjelde en spesifikk arbeidsoperasjon, en rutine eller et system. Ved prosjekt der kravene er mer spesifisert enn det de generelle prosedyrene beskriver, må disse utvides slik at de dekker faktiske krav i prosjektet. Prosedyresamlingen skal fungere som et bibliotek der man kan plukke ut det som trengs for det enkelte prosjekt for så å tilpasse prosedyrene etter de krav som er gitt for prosjektet. Den inneholder videre eksempler på Sjekklister, Målebrev, Dagbok, Attestasjonsskjema, Rapporter og Skjemaer til bruk ved gjennomføring av prosjekter. Samlingen av eksempler skal også virke som et bibliotek der man kan plukke ut det som trengs for det enkelte prosjekt for så å tilpasse skjemaene etter de krav som er gitt for prosjektet. Håndboken distribueres til alle prosjektledere, anleggsledere og driftsledere. Elementer fra denne håndboken tilpasses og benyttes ved utarbeidelse av Kvalitetsplan for de enkelte prosjekt. Kvalitetsansvarlig er ansvarlig for revisjon og oppdatering av Prosjekthåndboken. Nivå 3: Prosjektrelatert system Det prosjektrelaterte systemet består av Internkontrollplan og Kvalitetsplan utarbeidet for de enkelte prosjekt. Håndbok for Internkontroll og Prosjekthåndbok angir krav til innhold i Internkontrollplan og Kvalitetsplan. Prosedyrer, lister, skjemaer etc. fra begge disse håndbøkene kan benyttes direkte eller danner grunnlag for utarbeidelse for prsjektspesifikke dokumenter. Prosjektleder er ansvarlig for utarbeidelse av Internkontrollplan og Kvalitetsplan for det enkelte prosjekt. Kapittel 5 Kvalitetskrav Innhold: 1. GENERELT OPPSTILLING AV MÅL OG IDENTIFIKASJON AV KRAV PLANLEGGING UTFØRELSE Generelt Egenkontroll Oppfølging, etterprøving og dokumentasjon AVVIKSBEHANDLING ARKIVERING KVALITETSREVISJONER TILBAKEFØRING AV ERFARINGER Side 12

13 19. Generelt Alle aktiviteter i selskapet har innflytelse på produkter og tjenester selskapet leverer. Hver enkelt aktivitet må sees i sammenheng med alle de øvrige aktivitetene i selskapet. Den første betingelsen for å nå de resultater som ønskes er at alle er kjent med de oppsatte mål innenfor det arbeidsområdet en utfører. Selskapets virksomhet på alle nivå styres og gjennomføres i samsvar med enkelte generelle prinsipper. De grunnleggende elementene er beskrevet i kapittel 4. Kvalitetssystemet, mens retningslinjene for hvordan disse elementene skal utføres er beskrevet i detalj i dette kapittel. Ved kjøp av tjenester og materialer vil krav til kvalitetssikring bli videreført til underleverandørene. Kvalitetsrevisjoner hos disse underleverandørene skal sikre at kravene blir oppfylt. 20. Oppstilling av mål og identifikasjon av krav Forutsetningen for å kunne gjennomføre en aktivitet er at målet er entydig definert. Et arbeid må derfor ikke starte opp før den som skal utføre det kjenner de krav som er stillet. Myndighetskrav stilt gjennom Plan- og bygningsloven som er relevante for det enkelte prosjekt skal identifiseres. Likeledes skal krav gitt i Forskrift med veiledning om internkontroll identifiseres. Det vises her til Håndbok nr. 3, Internkontrollhåndboken. En gjennomgang av kontraktsdokumentene for hver enkelt prosjekt er nødvendig. Dette er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser. 21. Planlegging Planleggingen skal følge fastsatte krav i henhold til Plan- og bygningsloven. I planleggingen skal det for prosjekt inngå en kontroll av Igangsettingstillatelsen. Generelt skal ingen aktivitet iverksettes før den er planlagt i alle faser. Dette er nødvendig for å sikre at en på forhånd har tenkt igjennom hvordan de oppsatte mål og krav skal kunne oppfylles gjennom en rasjonell og økonomisk drift, hvor fastsettelse av bemanning og bruk av egnet utstyr er sentrale elementer. Planleggingen omfatter også koordinering med øvrige aktiviteter fra for eksempel underleverandører og samordning av andre entreprenører, Samordnerfunksjonen. Samarbeide og gjensidig informasjon er en viktig forutsetning for å oppnå dette. Generelt gjelder at all planlegging skal dokumenteres. Dersom det under utførelsen av prosjektet blir nødvendig å foreta endringer, skal disse planlegges på samme måte før de iverksettes. Dette er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser og kapittel 5. Fremdrift. 22. Utførelse Generelt Utførelsen av arbeid skal gjennomføres i samsvar med de planer som er utarbeidet og skal følge retningslinjene som er satt opp i kvalitetsplaner, prosedyrer, styringsdokumenter og håndbøker. Det er et felles ansvar for alle medarbeidere i en administrativ enhet, en avdeling eller et prosjekt at regelverket følges og at det blir kontrollert og bekreftet ved dokumentasjon at produktet eller tjenesten svarer til målsettingen. Selskapet må overholde sine forpliktelser til å gi oppdragsgiveren varsel om alle endringer som kan få teknisk, tidsmessig eller økonomiske konsekvenser. 13

14 Den som utfører et arbeid (prosjektleder, anleggsleder, formann, bas etc.) har ansvaret for at produktet svarer til det som er krevet, og det skal dokumenteres at kontrollrutiner og eventuell avviksbehandling er utført. Egenkontroll Generelt gjelder at alle som utfører et arbeid, selv har ansvaret for å kjenne de krav som er stillet og for at resultatet svarer til de oppsatte mål. Det påhviler den som leder arbeidet å sørge for opplæring og forståelse for dette ved at det gis retningslinjer for hvordan denne egenkontrollen skal utføres og hva arbeidet skal måles mot. Oppfølging, etterprøving og dokumentasjon En aktivitet er ikke fullført før det er dokumentert at resultatet svarer til de krav som er stillet. Hovedformålet med dokumentasjonskravet er følgende: Skape gjensidig tillit mellom partene i et avtaleforhold om at fastlagte krav er oppnådd for et levert produkt eller en tjeneste Sikre at selskapets ledelse vil kunne overvåke og registrere at organisasjonen fungerer som forutsatt Bevise i ettertid ved systematisk registrering og arkivering hvordan og når ting har skjedd Spesifiserte krav til dokumentasjon bør inngå som en fast del i enhver prosedyre. I kontraktsforhold hvor det inngår tidsbestemte garantibestemmelser, skal garantibefaringer, avtaler og gjennomføring av tiltak for å oppfylle avtalte krav, dokumenteres. Dette er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 6. Prosjektdokumenter/dokumentbehandling, kapittel 7. Utførelse, kapittel 8. Kontroll og prøving, kapittel 10. Materialer/leveranser og kapittel. 23. Avviksbehandling Ethvert avvik fra spesifikasjoner og prosedyrer for utførelse, fremdriftsplan, innkjøpte materialer eller tjenester, sikkerhetsforskrifter etc. skal behandles i samsvar med selskapets håndbøker. Hovedformålet med avviksbehandlingen er følgende: Dokumentere at årsaken til avviket blir klarlagt og at produktet blir brakt i samsvar med de krav og spesifikasjoner som er stillet til det Gi grunnlag for forslag til mulige endringer av spesifikasjonene når akseptable og praktiske løsninger gir grunnlag for dette Gi grunnlag for å endre arbeidsmetoder, prosedyrer, instrukser etc. for å hindre at samme feil gjentar seg Dette er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 9. Avviksbehandling. 24. Arkivering På nivå 2 i det administrative systemeter det gitt retningslinjer for dokumentmerking, håndtering, oppbevaring og arkivering, både sentralt og for de enkelte prosjekt. Ansvaret for systematisk og korrekt arkivering påhviler ledere på alle nivåer. For prosjektrelaterte dokumenter er dette er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 6. Prosjektdokumenter/Dokumentbehandling. 14

15 25. Kvalitetsrevisjoner Et viktig verktøy for ledelsen til å følge opp og kontrollere at styringssystemet fungerer og til å måle forbedringer er interne kvalitetsrevisjoner og revisjoner som kreves av kunden. En kvalitetsrevisjon er en uavhengig og systematisk gjennomgang av hvordan prosjektet eller aktiviteten oppfyller målsettingen til systematisk og strukturert styring. Den skal utføres av kvalifiserte folk som ikke har deltatt i utførelsen av prosjektet eller aktiviteten, og den skal måle hensiktsmessighet av prosedyrene og styringsdokumentene, og hvordan planleggingen, utførelse og dokumentasjon samsvarer med disse. Kvalitetsrevisjoner gjennomføres i regi av selskapets kvalitetsansvarlig, enten på eget initiativ eller på anmodning fra ledere på relevante nivåer. Eksterne kvalitetsrevisjoner kan bli gjennomført hos selskapets leverandører og underentreprenører. Revisjoner i prosjekter er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 13. Revisjoner. 26. Tilbakeføring av erfaringer Ved gjennomføring av en aktivitet vil en kunne høste erfaringer som kan komme senere utførelser til gode. Det påhviler derfor alle ledere å tenke gjennom og underrette andre hvilke erfaringer som kan være nyttig ved gjennomføring av senere prosjekter. Vedkommende har videre et ansvar for at kvalitetsansvarlig blir informert om eventuelle endringer i fremgangsmåte slik at prosedyrer kan endres. Kunnskapsformidling er nærmere beskrevet Prosjekthåndboken, kapittel 14. Kunnskapsformidling. Kapittel 6 Oppfyllelse av NS EN ISO 9001 Innhold: 1. PKT. 4.1, LEDELSENS ANSVAR PKT. 4.2, KVALITETSSYSTEMET PKT. 4.3, KONTRAKTSGJENNOMGÅELSE PKT. 4.4, STYRING OG UTVIKLING AV KONSTRUKSJON PKT. 4.5, DOKUMENT- OG DATASTYRING PKT. 4.6, INNKJØP PKT. 4.7, KONTROLL MED PRODUKTER LEVERT AV KUNDEN PKT. 4.8, PRODUKTIDENTIFIKASJON OG SPORBARHET PKT. 4.9, PROSESSTYRING PKT. 4.10, KONTROLL OG PRØVING Side

16 11. PKT. 4.11, STYRING MED KONTROLL-, MÅLE- OG PRØVINGSUTSTYR PKT. 4.12, KONTROLL OG PRØVINGSSTATUS PKT. 4.13, AVVIKSBEHANDLING PKT. 4.14, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK PKT. 4.15, HÅNDTERING, LAGRING, PAKKING, BESKYTTELSE OG LEVERING PKT. 4.16, REGISTRERINGER PKT. 4.17, INTERNE KVALITETSREVISJONER PKT. 4.18, OPPLÆRING PKT. 4.19, ETTERSYN PKT. 4.20, STATISTISKE TEKNIKKER HVORDAN PA ENTREPRENØR A/S OPPFYLLER KRAVENE I NS EN ISO 9001 Standardens krav Hvordan PA Entreprenør A/S møter kravet 27. Pkt. 4.1, Ledelsens ansvar Fastlegge og dokumentere bedriftens målsetting samt bestemme ansvar, myndighet og samarbeidsforhold for alt personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvalitet. Gitt i kvalitetshåndboken som også redegjør for organisasjonsplaner og funksjons-beskrivelser. Utpeke representant for ledelsen som, uavhengig av andre plikter, skal ha klart angitt myndighet til å følge opp standardens krav. Det er utpekt en kvalitetsansvarlig som i henhold til sin funksjonsbeskrivelse har en uavhengig stilling, ansvar og myndighet til å følge opp standardens krav. Skal med passende mellomrom gjennomgå styringssystemet for å følge opp at det er hensiktsmessig og effektivt. Gjennomgåelse skal dokumenteres. Det henvises til funksjonsbeskrivelse for kvalitetsansvarlig. Krav til interne revisjoner er gitt i egne prosedyrer. 28. Pkt. 4.2, Kvalitetssystemet Et styringssystem skal etableres og vedlikeholdes. Kvalitetshåndboken beskriver styrings-systemet. Pkt. 4.3, Kontraktsgjennomgåelse Hver kontrakt skal gjennomgås systematisk for å sikre at alle krav blir identifisert og forstått, og at avvik fra tilbudsspesifikasjonene blir klarlagt. Det henvises til Prosjekthåndboken, prosedyre nr. 1, Forespørsler og kontrakter, der krav til kontraktsgjennomgang er spesifisert. 29. Pkt. 4.4, Styring og utvikling av konstruksjon Det skal etableres et styringssystem for planlegging, oppgavefordeling, og organisatoriske og tekniske grensesnitt mellom de enkelte enhetene i prosjektet. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser og kapittel 3. Prosjektorganisasjon. Kravspesifikasjoner og konstruksjonsforut-setninger skal klarlegges skal klarlegges, dokumenteres og gjennomgåes før arbeidet startes opp. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 2., prosedyre 2.3 Identifikasjon av krav. Resultatet av byggearbeidet skal dokumenteres i form av sjekklister, rapporter, målebrev etc. som viser at alle krav og forutsetninger er oppfylt. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 7. Utførelse og kapittel 8. Kontroll og prøving. Det skal gjennomføres en dokumentert gjennomgang av kompetent personell for å verifisere at krav og forventninger til arbeidet er tilfredsstilt. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 16

17 30. Pkt. 4.5, Dokument- og datastyring Det skal etableres og vedlikeholdes et system for styring av alle dokumenter knyttet til denne standard og sikre at disse er tilgjengelige på brukerstedet. Det henvises til Kapittel 4 i denne håndboken som beskriver kvalitetssystemet. Ugyldige og/eller foreldede dokumenter skal fjernes fra brukerstedet, samt at utgåtte dokumenter som oppbevares skal være identifisert. Det henvises til Prosjekthåndbok, kapittel 6. Prosjektdokumenter/dokumentbehandling. Det skal utarbeides et system som sikrer at alle endringer gjennomgås, godkjennes, registreres og distribueres. Det henvises til Prosjekthåndbok, kapittel 6. Prosjektdokumenter/dokumentbehandling. 31. Pkt. 4.6, Innkjøp Leverandører og underentreprenører skal velges ut fra deres dokumenterte evne til å tilfredsstille krav. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 10. Materialer/leveranser Det skal etableres kontrollrutiner for alle som leverer varer og tjenester. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 10. Materialer/leveranser og kapittel 13. Revisjoner Innkjøpsdokumenter skal inneholde opplysninger som beskriver produktet, og hvilke krav til godkjenning eller kvalifisering. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 10. Materialer/leveranser 32. Pkt. 4.7, Kontroll med produkter levert av kunden Det må sikres at produkter som leveres av byggherren kontrolleres, lagres og vedlikeholdes korrekt. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 10. Materialer/leveranser 33. Pkt. 4.8, Produktidentifikasjon og sporbarhet Det skal utarbeides prosedyrer for sporbarhet når dette er hensiktsmessig. Det henvises generelt til Prosjekthåndboken og Administrativ håndbok. 34. Pkt. 4.9, Prosesstyring Krav skal være definert og utførelsen og valg av utstyr planlagt slik at arbeidet blir utført på en styrt måte i henhold til fastlagte prosedyrer. Prosedyrer skal utarbeides når mangelen på slike vil virke ugunstig på prosessen. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser og kapittel 7. Utførelse. 35. Pkt. 4.10, Kontroll og prøving Mottatte produkter skal ikke benyttes før de er kontrollert og akseptert. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 10. Materialer/leveranser Under utførelsen skal den som er ansvarlig for arbeidet gjennomføre egenkontroll for å sikre at produktet samsvarer med spesifikasjoner og krav. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll/prøving. Gjennom sluttkontroll skal det dokumenteres at all foreskreven kontroll er utført, og at resultatene tilfredsstiller spesifiserte krav. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll/prøving. 36. Pkt. 4.11, Styring med kontroll-, måle- og prøvingsutstyr Med jevne mellomrom skal alt måleutstyr som brukes for å vise at krav blir overholdt, kontrolleres og kalibreres. Resultatene skal registreres og oppbevares. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll/prøving. 37. Pkt. 4.12, Kontroll og prøvingsstatus 17

18 Kontroll- og prøvingsstatus skal angis med fysisk merking på utstyret. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll/prøving. 38. Pkt. 4.13, Avviksbehandling Prosedyrer for registrering og behandling av alle avvik skal etableres, vedlikeholdes og gjennomføres. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 9. Avviksbehandling. 39. Pkt. 4.14, Korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyrer for korrigerende tiltak skal etableres, vedlikeholdes og gjennomføres. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 9. Avviksbehandling. 40. Pkt. 4.15, Håndtering, lagring, pakking, beskyttelse og levering Prosedyrer for håndtering, lagring, pakking, beskyttelse og levering skal etableres, vedlikeholdes og gjennomføres for å hindre at produktet blir forringet. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 10. Materialer/leveranser. 41. Pkt. 4.16, Registreringer Prosedyrer for identifikasjon, innsamling, nummerering, tilgang til, arkivering, lagring vedlikehold og disponering av registreringer skal etableres, vedlikeholdes og gjennomføres for å påvise overensstemmelse med spesifiserte krav. Det henvises generelt til Prosjekthåndboken og identifisering og arkivering av forskjellige dokumenter. 42. Pkt. 4.17, Interne kvalitetsrevisjoner Prosedyrer for planlegging og iverksetting skal etableres, vedlikeholdes, gjennomføres og dokumenteres for å verifisere aktivitetene og at resultatene er i overensstemmelse med planene i kvalitetssystemet. Resultatene skal forelegges de ansvarlige innenfor det reviderte området hvor ledelsen i tide skal gjennomføre korrigerende tiltak for registrerte mangler. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 13. Revisjoner. 18

19 43. Pkt. 4.18, Opplæring Prosedyrer for å klarlegge opplæringsbehov og sørge for opplæring av alt personell som utfører aktiviteter som påvirker kvalitet skal etableres, vedlikeholdes, gjennomføres og dokumenteres. Hensiktsmessig registrering fra opplæring skal oppbevares. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 3. Prosjektforberedelser og kapittel 10. Kunnskapsformidling. 44. Pkt. 4.19, Ettersyn Prosedyrer for å gjennomføre ettersyn skal etableres, vedlikeholdes, gjennomføres og dokumenteres når dette er spesifisert. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll og prøving. 45. Pkt. 4.20, Statistiske teknikker Prosedyrer for å gjennomføre statistiske teknikker skall etableres, vedlikeholdes, gjennomføres og dokumenteres når dette er nødvendig for å etablere, styre og verifisere prosessers evne og produkters egenskaper. Normalt ikke aktuelt. Prosedyre vil bli utarbeidet for det enkelte foretak hvis relevant.

20 Kapittel 7 Oppfyllelse av Plan- og bygningsloven Innhold: UTFØRING AV BYGGEARBEID. KRAV TIL PRODUKTER OG BYGGVERK TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE KONTROLL MED TILTAK ANSVARLIG UTFØRENDE SIKRINGSTILTAK. UTSTYR FOR BYGGEARBEID Side HVORDAN PA ENTREPRENØR A/S OPPFYLLER KRAVENE I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Myndighetskrav Hvordan PA Entreprenør A/S møter kravet Utføring av byggearbeid. Krav til produkter og byggverk Ethvert byggverk skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikkerhet, helse, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne loven. Gitt i kvalitetshåndboken som også redegjør for organisasjonsplaner og funksjons-beskrivelser. Det henvises til Internkontrollhåndboken.Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll og prøving Tiltak som krever søknad og tillatelse Loven angir ulike tiltak som ikke må utføres uten søknad, eventuelt søknad om dispensasjon for å få tillatelse. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser, der krav til kontraktsgjennomgang er spesifisert. 97 Kontroll med tiltak Kontroll kan utføres ved dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontrollforetak. Tiltakshaver og ansvarlig utførende har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendig for utførelse av kontrollen. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll og prøving og kapittel 10. Materialer/leveranser. Kontrollen skal utføres etter en på forhånd godkjent kontrollplan, der det skal fremgå hvilken kontrollform som skal brukes for de enkelte deler av tiltaket, hvilke foretak som er ansvarlig for kontrollen, deres kvalifikasjoner, hva som skal kontrolleres, og hvordan tilbakemelding til kommunen skal skje. Gitt i kvalitetshåndboken som også redegjør for organisasjonsplaner og funksjons-beskrivelser. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 8. Kontroll og prøving Ansvarlig utførende Utførelsen av ethvert tiltak som går inn under 93 skal forestås av en eller flere ansvarlig utførende foretak som påtar seg ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Gitt i kvalitetshåndboken som også redegjør for organisasjonsplaner og funksjons-beskrivelser. 20

21 Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser, der krav til kontraktsgjennomgang er spesifisert. Foretaket må dokumentere tilstrekkelig faglig kompetent ledelse innenfor det enkelte byggeoppdrag. Foretakets representant på byggeplassen skal oppgis. Gitt i kvalitetshåndboken som også redegjør for organisasjonsplaner og funksjons-beskrivelser. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 3. Prosjektorganisasjon Sikringstiltak. Utstyr for byggearbeid. Ingen må utføre bygge- eller rivningsarbeid, graving, sprenging, eller fylling uten at nødvendige tiltak på forhånd er truffet for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 2. Prosjektforberedelser, der krav til kontraktsgjennomgang er spesifisert. Det henvises til Prosjekthåndboken, kapittel 3. Prosjektorganisasjon. Det henvises til Internkontrollhåndboken. Maskiner, stillaser og alt utstyr for byggearbeid skal være forsvarlig innrettet og vedlikeholdt, og driften skal være ordnet slik at fare for liv og helse oppstår. Det henvises til Internkontrollhåndboken. 21

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Regionsjef Paul Olaf Baraas Hvorfor kurs? Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport:

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport: Beskrivelse Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering Tilbud Flekkefjord kommune Dato: 13.06.2012 Oppdrag / Rapport nr. 312479 1 13.06.2012 TILBUDSUTSENDELSE

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0,

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0, Trondhjems Turnforening Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! Rev. 0.0, 2014-03-07 Organisasjonskart rev. pr. 2014-03-05 Trondhjems Turnforening Side 2 AV 21 Kvalitetshåndbok for Trondhjems Turnforening

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet?

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? http://www.nki.no NFF-konferansen 6.-7. desember 2005 Utdanning i spenningsfeltet mellom kvalitetskrav og IKT-muligheter Torstein Rekkedal Forskningsleder

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE H LABORATORIER MARS 2000 Revidert juni 2010 (revisjon 4) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Kapittel 5. Innkjøp Kapittel 6. Produksjon, klasse A Kapittel 7. Produksjon, klasse C Kapittel 8. Produksjon, klasse D og E...

Kapittel 5. Innkjøp Kapittel 6. Produksjon, klasse A Kapittel 7. Produksjon, klasse C Kapittel 8. Produksjon, klasse D og E... Kvalitetshåndbok 2017 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1 INTRODUKSJON... 4 1.0 Ledelsens ansvar... 4 1.1 Formål og omfang... 4 1.2 Bruk... 4 1.3 Vedlikehold... 5 1.4 Basisdokumenter... 5 1.5 Distribusjon...

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov- og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II.

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. FBT Dokument tilsyn nr. Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. Arkivsak: < > Tiltak: Tiltaksklasse: x Tiltaksadresse: < > Gnr/Bnr: < /..> Frammøtte fra ansvarlig

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere.

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere. 1 2 Beskrivelse av evalueringsskjemaet Dette evalueringsskjemaet består av et spørreskjema i fire deler og et område for generell informasjon om kurstilbyder. Hver av de fire delene skal måle effektiviteten

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om rammeavtale elektroarbeid

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 4 Dato: Mai 14 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066

Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Krav til kvalitet, sanksjoner og tiltak ved avvik Hvordan få entreprenøren til å levere rett 1. gang? Liv Nordbye, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet, 09.10.2012

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer