Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bruk av fotballanlegg"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet /51 Bystyret Sammendrag Bodø idrettsråd og kulturkontoret har i samarbeid med fotballklubber og anleggseiere utarbeidet retningslinjer for disponering og bruk av fotballanlegg i Bodø. Retningslinjene skal fungere som et redskap for å sikre fotballklubbene mest mulig rettferdig og likeverdig tilgang til anlegg. Administrasjonen anbefaler bystyret å slutte seg til de føringer som framkommer i Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Saksopplysninger Flere representanter fra Bodøs fotballmiljø har over tid etterspurt hvilke kriterier som benyttes ved tildeling av treningstid i ulike anlegg. Kulturkontoret, Mørkvedhallen BA (MBA), Bodø spektrum KF og Nordland fylkeskommune har alle forskjellige kriterier, betalingssatser og ordninger ved tilrettelegging og bruk av fotballanlegg. Ingen har skriftlig kriterier. Ulike kriterier og vurderinger gjør også at klubbene får ulik tilgang til anlegg. Spesielt vinters tid er det stor forskjell i de sportslige forholdene klubbene blir tilbudt. Bodø kommunes (BK) økonomiske støtte/subsidier til fotballklubbene for bruk av anlegg blir da også skjevt fordelt. Høsten 2009 ble det satt ned ei prosjektgruppe med representanter fra Bodø idrettsråd (BI) og BK v/kulturkontoret. Ulike ressurspersoner fra fotballmiljøet har underveis bidratt med råd/innspill. BI og BK har med vedlagte rapport forsøkt få til felles gangbare retningslinjer. Noen stikkord for arbeidet er samordning mellom anleggseiere og likeverdig fordeling mellom klubber. Det er framskaffet fakta om dagens situasjon; antall lag i de forskjellige klubbene, anleggsoversikt, tilgjengelig antall timer i de ulike anlegg, etc. Det er også gjort definisjoner av hva som er kjernetid og ukurant tid i anlegg, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer. Retningslinjene er presentert og diskutert med alle fotballklubber og anleggseiere i kommunen. De fleste har også gitt skriftlige innspill. Med to unntak uttaler alle seg positivt til retningslinjene. Hunstad FK er kritisk, samt at MBA klargjør: Mørkvedhallen ønsker ikke å delta i et felles opplegg med idrettsråd/kommune om likeverdige retningslinjer. Mørkvedhallen BA og deres eierklubber har de siste årene mottatt rundt en mill. kr. årlig i kommunal støtte for drift og bruk av Mørkvedlia kunstgressbane. Dette er mange ganger mer enn kommunens egne kunstgressbaner koster i drift. Side 431

2 De innspill BI har støttet er innbakt i vedlagte rapport. Innkomne innspill med BIs kommentarer/ vurderinger er vedlagt bakerst i rapporten. I arbeidet med retningslinjene er det ikke tatt hensyn uavklarte forhold mht. anleggseiere, økonomi, etc. Dette må løses i egen sak mellom anleggseiere og BK. Bodø idrettsråd har behandlet rapporten to ganger, sist 22. februar Enstemmig styrevedtak: Styret vil gi honnør til prosjektgruppa for arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer for fordeling av treningstid til fotballklubber. Bodø idrettsråd slutter seg til rapporten og de vurderinger som er gjort i kommentardelen. Retningslinjene er et viktig fundament for å oppnå en mer helhetlig bruk av anlegg og rettferdig fordeling av treningstid. Styret ber om at rapporten, med kommentarer, legges frem til politisk behandling. Vurderinger Etter en lang og grundig prosess er det gledelig at det med få unntak er oppnådd bred enighet om de foreslåtte retningslinjene. Retningslinjene vil være et viktig redskap for å sikre fotballklubbene mest mulig rettferdige og likeverdig tilgang til anlegg. Spesielt gjelder dette for de anlegg BK eier eller yter vesentlige tilskudd/subsidier til. MBA er et viktig anlegg i BK og for bydelen Mørkved. Som en av fem andelseiere eier BK 20 % av selskapet. BKs tilskudd/subsidie dekker en vesentlig andel av de driftsutgiftene banen har. Lag tilknyttet MBA har langt flere tilgjengelige treningstimer vinters tid enn andre lag i kommunen. Det er dokumentert i denne rapportens tabell nr. 7 side 11, samt i -Rapport om tildelt treningstid i utvalgte anlegg sesongen 2008/2009. Lag tilknyttet Mørkvedhallen BA har tilgang til oppvarmet kunstgressbane vinters tid. Kommunens øvrige lag har av økonomiske årsaker ikke tilgang til oppvarmet kunstgressbane. Dette blir dobbelt urettferdig all den stund Bodø kommune subsidierer ca. 80 % av klubbenes kostnader for å bruke Mørkvedlia kunstgressbane. BKs subsidier bidrar dermed til å skape ulike treningsforhold mellom klubbene, spesielt vinters tid. Gjelder antall tildelte treningstimer og kvaliteten som tilbys på anleggene. Dette bør utlignes. Det er derfor beklagelig at MBA ikke ønsker å delta i de felles retningslinjer som BI og de fleste fotballklubbene står bak. MBA driver også to idrettshaller med betydelige tilskudd fra BK. Kulturadministrasjonen har foreslått for MBA et nærmere spesifisert tilskudd for drift av kunstgressbanen, uten at enighet er oppnådd. Saken er prinsipielt viktig og bør behandles som egen politisk sak, også sett i sammenheng med BKs subsidier av anlegg. Se uttalelse fra MBA med BIs vurderinger/forslag til løsning sidene i vedlagte rapport. Bodø/Glimts Aspmyra stadion er lite omtalt i rapporten. Bystyrets vedtak om kommunal overtakelse gjør det etter hvert naturlig å vurdere om anlegget skal omfattes av de nye retningslinjene. Retningslinjene skal vurderes jevnlig for å fange opp endringer på anleggsfronten og i lagene, og for å justere eventuelle utilsiktede virkninger. Årlig evaluering i samarbeid med Bodø idrettsråd. Et naturlig neste steg i arbeidet kan være å utarbeide tilsvarende retningslinjer for øvrige lagidretter i Bodø. Retningslinjene får ingen økonomiske konsekvenser for Bodø kommune. Side 432

3 Forslag til innstilling 1. Bystyret slutter seg til de veivalg rapporten legger opp til. Hovedprinsippene i retningslinjene er overordnet kommunal koordinering av anlegg som kommunen eier eller subsidierer, samordning anleggseiere i mellom, likeverdighet i fordeling av treningstid mellom klubber, definisjoner av kjernetid og ukurant treningstid, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer 2. Retningslinjene legges til grunn for Bodø kommunes tilrettelegging for disponering og bruk av anlegg for fotballidretten. 3. Sak om disponering og subsidiering av anlegg tilhørende Mørkvedhallen BA legges fram for politisk behandling innen juni Ved kommunal overtakelse av Aspmyra stadion vurderes om anlegget skal omfattes av. Formannskapets behandling i møte den : Votering. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 5. Bystyret slutter seg til de veivalg rapporten legger opp til. Hovedprinsippene i retningslinjene er overordnet kommunal koordinering av anlegg som kommunen eier eller subsidierer, samordning anleggseiere i mellom, likeverdighet i fordeling av treningstid mellom klubber, definisjoner av kjernetid og ukurant treningstid, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer 6. Retningslinjene legges til grunn for Bodø kommunes tilrettelegging for disponering og bruk av anlegg for fotballidretten. 7. Sak om disponering og subsidiering av anlegg tilhørende Mørkvedhallen BA legges fram for politisk behandling innen juni Ved kommunal overtakelse av Aspmyra stadion vurderes om anlegget skal omfattes av. Saksbehandler: Lars Bang Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Rapport Side 433

4 Side 434

5 Innhold 1 Innledning/bakgrunn Saksbehandling Hvem kan søke? Hvor søke? Årlige søknadsfrister Tilgjengelige anlegg Kunstgressbaner vinter: Kunstgressbaner sommer Gymnastikksaler: Idrettshaller: Grusbaner: Gressbaner Drift av anlegg og forbehold om økonomi Diverse retningslinjer Lokal tilhørighet Deling av bane/hall/sal Treningstidsrom Kamp/arrangement konsekvenser for trening Ubenyttede timer Samordning mellom anleggseiere Leiepriser Definisjoner av anleggsstørrelser og kjernetid Sammenligning av ulike anleggstyper/ størrelser Kjernetid i anleggene Tilgjengelige kjernetimer vinter 2010/ Ukurant treningstid Likeverdighet mellom klubbene og internt i klubbene Poeng i ulike årsklasser og divisjoner Antall lag og vekttall pr klubb ved sesongslutt Fordeling treningstid vinter 2010/ Tilgjengelige kjernetimer i gymsaler 2010/ Gymsal- og halltimer fordelt på grupper 7-12 år Kunstgress- og halltimer fordelt på grupper 13 år og eldre Innspill fra klubber og anleggseiere, med prosjektgruppas kommentarer Bodø internasjonale idrettsklubb v/per Eidsvik, datert Bodø spektrum KF v/asbjørn Wessel, datert Hunstad fotballklubb v/lars Nedrevåg, datert FK Bodø/Glimt v/kjell Nikolaisen, datert Mørkvedhallen BA v/ulf Saxrud, datert Grønnåsen IL v/anders Jelstad, datert IK Grand v/vidar Stormo, datert IK Junkeren v/magne Totland, datert Tverlandet IL v/kjetil Aagnes, datert Innstrandens IL v/stig Olsen, datert Side 436

6 1 Innledning/bakgrunn Flere representanter fra fotballmiljøet i Bodø har over tid etterspurt hvilke kriterier anleggseiere benytter ved tildeling av treningstimer til fotballidretten. Ulike anleggseiere, som bl.a. Bodø spektrum KF, Mørkvedhallen, Nordland fylkeskommune og kulturkontoret, har ulike kriterier og ordninger. Bodø idrettsråd (BI) og Bodø kommune (BK) har i fellesskap tatt tak i saken. Høsten 2009 ble det etablert ei prosjektgruppe hvor Bodø idrettsråd har stilt med Frank Aas, Jørn Tommy Schjelderup og Kjell Nikolaisen. Rune Lund Sommerseth og Lars Bang har representert Bodø kommune. Asbjørn Wessel fra Bodø spektrum har bistått prosjektgruppa. Prosjektgruppa har i perioden avholdt ca. 10 interne møter. Ulike ressurspersoner fra fotballmiljøet har underveis i prosessen bidratt med råd/innspill. Prosjektgruppas hovedmål har vært å utarbeide retningslinjer som kan brukes ved fordeling av treningstid til fotball i ulike anlegg. Samordning av timetildelingen mellom anleggseiere og likeverdighet i fordeling mellom klubber er noen stikkord for arbeidet. Det er framskaffet fakta om dagens situasjon; antall lag i de forskjellige klubbene, anleggsoversikt, tilgjengelig antall timer i de ulike anlegg, etc. Det er også gjort definisjoner av hva som er kjernetid og ukurant tid i anlegg, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer. Prosjektgruppa har forutsatt at anlegg nevnt i dette skriv hovedsaklig er, eller blir, likeverdig tilgjengelig for alle klubbene. Uavklarte forhold om tilgjengelige anlegg, økonomi, etc må løses mellom anleggseiere og Bodø kommune. Forslaget til retningslinjer er to ganger styrebehandlet i Bodø idrettsråd; Vedtak 15. desember 2010: Bodø idrettsråd tar rapporten Retningslinjer ved fordeling treningstid til fotballklubber, til orientering. Styret er tilfreds med det arbeidet som er utført og de idrettspolitiske veivalg rapporten legger opp til. Styret ber prosjektgruppa fortsette prosessen, og snarlig involvere fotballklubbene og anleggseierne for nærmere drøftelser og avklaringer. Retningslinjene ble presentert og diskutert med fotballklubbene 3. januar fotballklubber, samt Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA har gitt skriftlig uttalelse. Mørkvedhallen BA ønsker ikke å delta i et felles opplegg med idrettsråd/kommune om likeverdige retningslinjer. Hunstad FK er kritisk. Alle øvrige innspill er konstruktive og positive. De innspill prosjektgruppa har støttet, er innbakt i denne rapporten. Uttalelsene, med prosjektgruppas kommentarer, er innbakt til slutt i denne rapporten. Bodø idrettsråd behandlet saken på nytt 22. februar Klubbenes innspill, prosjektgruppas kommentarer til innspillene og forslag til endringer. Vedtak: Styret vil gi honnør til prosjektgruppas for arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer for fordeling av treningstid til fotballklubber. Bodø idrettsråd slutter seg til rapporten og de vurderinger som er gjort i kommentardelen. Retningslinjene er et viktig fundament for å oppnå en mer helhetlig bruk av anlegg og rettferdig fordeling av treningstid. Styret ber om at rapporten, med kommentarer, legges frem til politisk behandling. Bodø 5. mars 2011 Frank Aas Jørn Tommy Schjelderup Kjell Nikolaisen Rune Lund Sommerseth Lars Bang 3 Side 437

7 2 Saksbehandling BK v/kulturkontoret koordinerer og samordner innkomne søknader for alle anlegg. I samarbeid med Bodø idrettsråd besluttes først tildeling i haller og gymsaler til andre idretter enn fotball. BK holder oversikt med hvilke timer som til enhver tid er tilgjengelig til fotball. Anleggseier/driver foretar fordeling som tidligere etter de kriterier som blir avtalt. Bodø idrettsråd gis fullmakt til å godkjenne og endre anleggseiers forslag, for de lagene som er underordnet Bodø idrettsråd. Anleggseierne administrerer og fordeler selv resttimer som blir ledige i løpet av året. Vedtatt kriteriesett benyttes. 2.1 Hvem kan søke? Fotballklubber og bedriftsidrettslag fra Salten, egenorganisert aktivitet (eks åpen hall), særskilte grupper. Lag fra andre kommuner skal også gis tilgang til fotballanlegg i Bodø. Ofte bor mange av spillerne fra de utenbys klubbene i Bodø. 2.2 Hvor søke? Søknad om treningstid i alle anlegg sendes Bodø kommune v/kulturkontoret. Kontaktperson 2011: E-post besvares fortløpende. Tlf besvares i kontortiden onsdager og fredager, samt tirsdager i partallsuker. 2.3 Årlige søknadsfrister Haller og kunstgress fra 1.jan 15. april og 16. okt 31.des: Nordlandshallen fra 1. jan. til 30. april og 1. sept 31. des. Kunstgress og grusbaner fra 16.april 15. okt: Gymsaler fra 1.nov 30.april: Arrangement: 15. november 15. november 15. mars 15. september kontinuerlig Åpningsdatoene er omtrentlige for de forskjellige anlegg. Pga helligdager, værforhold og annet kan de variere noe fra anlegg til anlegg, og fra år til år. Det vurderes som riktig at hoved tildeling gjøres 1. januar. Da er forrige sesongs opp- og nedrykk avklart, og klubbene begynner å vite hvilke nye lag de skal melde på i seriespillet. 4 Side 438

8 3 Tilgjengelige anlegg 3.1 Kunstgressbaner vinter: Følgende anlegg forutsettes er åpen vinters tid: Nordlandshallen sal , Aspmyra kunstgress, Mørkvedlia kunstgress. Nordlandshallen er BKs hovedanlegg for fotball vinters tid fra 1. sept 30. april. Alle klubber som aksepterer retningslinjene i dette skriv vurderes ved tildeling timer i Nordlandshallen. Dette innebærer en gjensidig likeverdighet ved tildeling tid i haller og øvrige kunstgressbaner. Tildeling etter nye kriterier gjelder fra Vedtatte retningslinjer vil likevel være retningsgivende fram til iverksettelse. Kriteriene med vekttall nevnt senere i dette dokument benyttes, også ved fordeling i Nordlandshallen. Flere små flater og mål kan gi bedre utnyttelse av Nordlandshallen. I samarbeid med Bodø spektrum vurderes nærmere funksjonelle flate-størrelser og økonomi knyttet til dette. Aspmyra kgb og Mørkvedlia kgb betraktes som likeverdige baner. Aspmyra holder i 2011 vinteråpen fra uke 3 (17. jan.) uke 15 (17. april) og uke 42 (17. okt) uke 50 (18. des). Klubber tilknyttet Mørkvedlia inviteres til å følge de kriterier som Bodø idrettsråd og klubbene enes om. Brøyting/kosting/salting av utendørs kunstgressbane utføres innenfor ordinær arbeidstid på dagtid hverdager. Lagene må akseptere at forholdene ikke blir optimale til enhver tid. Er det mindre bra forhold får lagene trene på snødekt bane eller andre steder. 3.2 Kunstgressbaner sommer Sommerperioden gjelder fra 16. april til 15. oktober. Fra sesongstart 2011 er det i Bodø kommune følgende kunstgressbaner: Åtte 11èr baner: Tverlandet, Mørkvedlia, Stordalen, Nordlandshallen, Bankgata 11èr, Aspmyra, Aspmyra stadion, Løpsmark. Tre 7èr baner: Bankgata, Limyra, Alstad. Det er ulike eiere og ulike avtaler med klubber om bruk. Prosjektgruppa har i denne runden ikke drøftet nærmere kriterier/fordeling. Intensjonen er at alle lag over 13 år skal få noe treningstid på kunstgress. Fra 16. oktober er intensjonen at de enkelte banene skal ha belysningen på fram til snøen legger seg for godt for vinteren. Vurderinger gjøres av BK fra uke til uke. 3.3 Gymnastikksaler: Alstad b+u, Aspåsen, Bankgata a+b, Bodøsjøen, Grønnåsen, Hunstad b+u, Mørkvedmarka, Rønvik 1+2, Saltvern b+u, Støver, Østbyen. Tildeling til fotball gjøres innenfor ledig tid etter at øvrige (innendørs)idretter er tildelt tid. Gymsalene er tilgjengelig for fotball i perioden fra 1. nov til 30. april. Skoleruta følges, dvs i helger og på helligdager og i skolenes ferier er anlegget stengt. Primært for aldersgruppen 7 12 år. Aktivitet for barn skal være ferdig innen kl 20:00. Praktiske opplysninger om de enkelte gymsaler finnes på 5 Side 439

9 Fra høsten 2011 vil det bli forsøkt å få til ei ens ordning ved tildelingen av timer i kommunale og videregående skolers gymsaler. Sistnevnte må avklares nærmere. 3.4 Idrettshaller: Stordalshallen, Nordstrandahallen, Spektrum 1+2, Mørkvedhallen 1+2, Tverlandshallen Idrettshallene vil som hovedregel være forbeholdt innendørs idretter, og ikke fotball. Eventuell tildeling til fotball gjøres innenfor ledig tid etter at øvrige (innendørs)idretter er tildelt tid. Som hovedregel er dette i perioden fra 1. november til 30. april 3.5 Grusbaner: Trening på grus er som hovedregel fra ca 1. mai til 15. okt. Aktuelle baner: Alstad 5 er, Bjørndalslia 11 er og 7èr, Bodin leir 7 er, Bodin leir 5 er, Bodøsjøen 7èr, Hestmodalen 5 er, Hunstad øvre v/ungd. skole 5 er, Mørkvedlia grus 11 er, Saltstraumen 7`er og 5 er, Saltvern 5 er, Skaug/Kattberget 7 er og 5 er, Støver 5 er, Toppansletta 5 er Skivika, Tverlandet grus øst 5 er, Østbyen 7 er I 2011 vil de aller fleste seriekamper gå på kunstgress. Kamper på grus planlegges på Støver, Hunstad Øvre og Bodin leir. Mørkvedlia grus er reservebane. 3.6 Gressbaner Aktuelle anlegg er treningsfeltet på Stormyra og gressbanen i friidrettsanlegg på Mørkved. Etter framveksten av flere kunstgressbaner har BK av økonomiske årsaker lagt opp til minimums- drift og bruk av gressbanene. Alle aldersbestemte lag kan i forbindelse med oppkjøring til turneringer få inntil to treninger på naturgress, med forbehold om vær og baneforhold. Det legges ikke opp til å avvikle kamper på gressbanene. 3.7 Drift av anlegg og forbehold om økonomi Forutsigbare åpningstider og bruk av anlegg betinger tilstrekkelig økonomi til drift. Kostnadene dekkes via budsjettvedtak i bystyret og ved egenbetaling fra klubbene. Årlige budsjettvedtak avgjør om tilbudet må reduseres eller kan utvides. 6 Side 440

10 4 Diverse retningslinjer 4.1 Lokal tilhørighet Det skal bestrebes at lagene får trene og ha kamparena der de har en lokal tilhørighet. Der det ikke er nok treningstid, men det ut ifra utregning er rett på mer, er det eldre ungdommer/ voksne som bør flytte på seg. 4.2 Deling av bane/hall/sal Fotballbaner med 11-er størrelse skal alltid benyttes av minst to lag samtidig, for alle årsklasser. I hall må to 7-er lag ofte dele på hallflaten. I gymsaler må ofte to 5-er lag dele sal. 4.3 Treningstidsrom Barn 6-12 år bør avslutte trening senest kl. 20:00. Voksne 20+ får i hovedsak tildelt tid etter kl 20:00. Elite og 1. div gis i hovedsak prioritet til å trene hvor og når de ønsker, innenfor egen klubbs tildelte poeng og tid. Treningstid tildeles fotballklubbenes hovedlag. Klubbene må selv vurdere fordelingen av treningstid innad i klubben mellom egne lag; barn, unge og voksne. 4.4 Kamp/arrangement konsekvenser for trening Arrangement/kamp går foran trening. Kunstgressbaner prioriteres brukt til serie- og cupkamper. Nordland fotballkrets og BK avklarer årlig i januar hvilke baner og på hvilke tidspunkt det skal avholdes seriekamper, inkludert reservetid for avvikling omberammede kamper. Tid til arrangement/turneringer tildeles kontinuerlig. 4.5 Ubenyttede timer Lag som innen tre uker etter annonsert oppstart ikke har møtt, og heller ikke har orientert kommunen om årsak, fratas tildelt time. Alle som oppdager ubenyttede timer bes varsle kulturkontoret, slik at timer kan omfordeles. 4.6 Samordning mellom anleggseiere Det forutsettes at samtlige anlegg kommunen eier helt eller delvis, eller gir støtte til, følger disse retningslinjene. Dette punkt er et forhold mellom kommune og anleggseiere. 4.7 Leiepriser Bystyret vedtar årlig betalingssatsene for bruk av kommunale anlegg. Barn/ungdom gjelder til og med 19 år. For fotball i 2011 er prisene: Idrettshaller Sats 2011 Trening barn/ungdom 80 Arrangement barn/ungdom/voksne og trening voksne 320 Kommersielle tiltak/andre arrangement Etter avtale Gymnastikksaler Barn og ungdom 0 Voksne Side 441

11 Kunstgress-/fotballbaner 11èr størrelse Trening barn/ungdom 160 (foreslått endret til 80,-) Arrangement/kamp barn/ungdom og trening voksne 320 Arrangement/kamp voksne 640 Med undervarme Dobbel pris Halv/kvart kunstgressbane Halv/kvart pris Gressbaner (inntil 2 treninger pr aldersbestemt lag) 80 for b/u, xxx for voksne Grusbaner 0 Priser Bodø spektrum/nordlandshallen: anlegg aktivitet enhet barn/ungdom*) senior bedrift/ob Sal 1,2,3 NH Trening time Sal 1,2 BH Arr. Idrett " Sal 4 Trening time Arr. Idrett " *) Treningspris for barn/ungdom følger kommunens subsidieordning og blir vedtatt i bystyret (kr 80,- pr t.). Priser med blå skravert skrift er ordinære priser uten subsidie. Priser Mørkvedhallen: leiepriser pr. time andelshavere andre Leie av kunstgressbane til trening uten undervarme 370,- 370,- Leie av kunstgressbane til trening med undervarme 740,- 740,- Leie av haller til trening/time 280,- 345,- Leie av haller til arrangement (kantine inkl.) 345,- 450,- Bodø kommune subsidierte timeleien i 2010 til barn/ungdom tom. 16 år, slik at deres leie var kr 79,- pr time. Ordningen er under evaluering. 8 Side 442

12 5 Definisjoner av anleggsstørrelser og kjernetid Tildeling av treningstid baseres på det antall lag klubbene har i ulike årsklasser og divisjoner ved avsluttet siste sesong. Fasit etter opp- og nedrykk brukes ved poengberegning. Ut fra en oversikt over alle idrettsanleggene i kommunen, blir tid til vedlikehold/renhold og eventuelt andre tider trukket fra (åpen hall, aktiv hverdag, kultur, særgrupper, skolens bruk, etc.). De resterende tidene vil utgjøre den totale mengden treningstid som fordeles til lag eller grupper ut ifra en fordelingsnøkkel, der noen prioriteres framfor andre. 5.1 Sammenligning av ulike anleggstyper/ størrelser For å beregne fordeling av korrekt/rettferdig antall kjernetider til fotballagene, er det nødvendig med felles definisjon av verdien av treningstimer på ulike anleggstyper og størrelser, inne og ute. Med utgangspunkt i størrelsen av en idrettshall gis følgende sammenligninger: En idrettshall = ½ vinteråpen kunstgressbane = sal nr 1,2,3 i Nordlandshallen = 1/3 sal nr 4 i Nordlandshallen = 2 gymsaler. 5.2 Kjernetid i anleggene Ulike anleggseiere, idrettslag og enkelttrenere har forskjellige meninger om hva som er gode og mindre gode treningstimer. Det vil være hensiktsmessig å skille mellom kjernetid og ukurant tid. Kjernetiden defineres til å bli: Ukedag Klokkeslett Antall timer Mandager kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Tirsdager kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Onsdager kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Torsdag kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Fredager kl 16:00 - kl 20:00 4 timer Søndager kl 18:00 - kl 21:00 3 timer Sum kjernetid pr uke: 31 timer Tabell 1: viser definerte kjernetider i anlegg Dette betyr ikke at alle anlegg er åpen og tilgjengelig til enhver tid. Gymsalene vil eksempelvis som regel ha stengt søndager. 5.3 Tilgjengelige kjernetimer vinter 2010/2011 Anlegg 7-12 år 13 år + Sum tilgj. kjernetimer Aspmyra kunstgress (2 halvdeler) 0 timer 62 timer 62 timer Mørkvedhallene timer 11 timer 24 timer Mørkvedlia kunstgress (2 halvdeler) 0 timer 62 timer 62 timer Nordlandshallen (sal 1-6) 0 timer 186 timer 186 timer Nordstrandahallen 10,5 timer 2 timer 12,5 timer Spektrum timer 0 timer 0 timer Stordalshallen 0 timer 0 timer 0 timer Tverlandshallen 9 timer 3,5 timer 12,5 timer Gymsaler 63 timer 0 timer 63 timer Total 95,5 timer 326,5 timer 422 timer 9 Side 443

13 Tabell 2: viser antall benyttede kjernetider til fotball i desember Fordelt på tilgjengelig anlegg, og adskilt mellom aldersgruppen 7-12 år og eldre enn 13 år. Antall tilgjengelige timer vil variere fra år til år. For å få sammenlignbare tidsverdier er en time i gymsal gitt verdien av en halv time i idrettshall. I skjemaet er det fordelt 63 timer til fotball i gymsal. I praksis er det fordelt dobbelt så mange: 126 timer. 5.4 Ukurant treningstid Ukurant tid, før kl 16:00 og i helger, er ofte tilgjengelige timer som kan brukes til trening. Ved tildeling ukurant tid bestrebes også at fordelingen gjørs likeverdig mellom klubber. 10 Side 444

14 6 Likeverdighet mellom klubbene og internt i klubbene. Likeverdighet innebærer rettferdig fordeling av treningstimer basert på klubbenes antall lag i ulike klasser og divisjoner ved sesongslutt. I enkelte tilfeller må det utøves skjønn ved tildelingen; Klubber som får flere eller færre lag til ny sesong, eventuelt enkeltlag som ønskes vurdert etter særskilte vilkår. En slik vurdering blir gjort fra sak til sak. Det er utarbeidet et vekttallsystem for beregning av fordeling mellom klubbene, basert på alder og divisjoner. Det er hovedlaget som tildeles en viss mengde tid. Deretter anbefales klubbene å fordele timer til egne lag ut fra poengsystemet under 6.1 Poeng i ulike årsklasser og divisjoner Kode Årsklasse/divisjon Vekting A Grupper med særskilte behov 1-4 poeng (Poeng etter særskilt vurdering) B 5-er, 7-10 år 0,5 poeng C 7-er, år 1 poeng D 7-er, år 1 poeng E Smågutter/Småpiker 3 poeng F Gutt/Pike 4 poeng G Junior 4 poeng H Old Boys/girls 2 poeng I Senior 5. divisjon (herrer) 3 poeng J Senior 4. divisjon (herrer) 4 poeng K Senior 3. divisjon (herrer) 6 poeng L Senior 2. divisjon (herrer) 8 poeng M Senior 2. divisjon (damer) 4 poeng N Senior 1. divisjon (herre/dame) 10 poeng O Elite (herre/dame) 12 poeng Tabell 3: viser foreslått poengsystem innen forskjellige årsklasser og divisjoner 6.2 Antall lag og vekttall pr klubb ved sesongslutt 2010 Antall lag påmeldt i seriespill i Bodø ant. ant. lag D-P sum lag per klubb Klubb/kode A B C D E F G H I J K L M N O P lag A-C vekttall A-C vekttall D - P sum vekttall Bodø/Glimt , ,5 Bodø int. IK Gevir Grand Bodø , ,5 Grønnåsen IL Hunstad Innstranden , ,5 Junkeren Meløy FK Nedre Beiarn Nordstranda Røst IL Skjerstad IL Steigen Storm FK Tverlandet , ,5 Vinkelen Sum Side 445

15 Tabell 4 viser antall lag og vekttall fordelt på klubber, og skilt mellom aldersgruppen 7-12 år og eldre enn 13 år. For definisjon av koder, se tabell nr 3. IK Junkeren er plassert i 3. divisjon, Nordstranda IL i 4. div. 7 Fordeling treningstid vinter 2010/2011 Tabellene tar utgangspunkt i hva som faktisk er tilgjengelig og tildelt til fotball i desember 2010/februar Basert på prinsippet om likeverdighet tas det sikte på gradvis å utligne avvik i timefordelingen mellom klubber. 7.1 Tilgjengelige kjernetimer i gymsaler 2010/11 Tilgjengelige kjernetimer i gymsaler 2010/11 Gymsaler 126 timer Nordstrandahallen 21 timer (10,5 t) Mørkvedhallene timer (13,0 t) Stordalshallen 0 timer Tverlandshallen 18 timer (9,0 t) Total 191 timer Tabell 5 viser antall tildelte timer til fotball for aldersgruppen 7-12 år i ulike anlegg pr desember Timer i idrettshallene er i dette skjemaet multiplisert med to, for å kunne sammenligne tidsverdier med gymsalene. Faktiske timer i idrettshallene står i parentes. I Mørkvedhallen er det ikke kjent hvilken fordeling som er gjort i mellom alder 7-12 år og eldre enn 13 år. Antall timer er derfor stipulert. 7.2 Gymsal- og halltimer fordelt på grupper 7-12 år Timer i gymsal 7-12 år Vekting 0,5 1 Klubb/kode B C antall lag antall vekttall berettiget antall timer antall tildelte timer avvik timer Bodø/Glimt ,5 42, ,7 Bodø int. IK ,7 3 1,3 Grand Bodø ,5 34,0 33-1,0 Grønnåsen IL ,5 10-0,5 Hunstad ,4 18 0,6 Innstranden ,5 25,3 26 0,7 Junkeren ,4 25 0,6 Nordstranda ,2 21 8,8 Tverlandet ,5 16,6 18 1,4 Vinkelen ,2 7-5,2 Sum ,0 Tabell 6 viser hva klubbene er berettiget av timer etter utregning av vekttall, hva de faktisk er tildelt pr desember 2010, og hvilket avvik det er mellom berettiget og faktisk tildeling. Basert på poengberegningen i vekttallsystemet viser tabellen at de største utslagene er på Bodø/Glimt u og Vinkelen med hhv 13 timer og 5 timer for lite i gymsaler/hall. Nordstranda IL har flere timer enn øvrige sammenlignbare lag. Pr des er det 7 ledige gymsaltimer innenfor kjernetid. Hovedsaklig mellom kl 21-kl 22. Side

16 7.3 Kunstgress- og halltimer fordelt på grupper 13 år og eldre Aspm kgb Kjernetimer tildelt fotball i ulike anlegg Faktisk tildelt tid februar 2011 Berettiget tid ut fra poeng Sum tildelt og avvik Mørkv hall 1+2 Mørkv kgb Nor dstr. hall Tverl. hall Ledige timer alle anlegg 0 Tabell 7: viser hva klubbene er berettiget av timer etter utregning av vekttall, hva de faktisk er tildelt pr 20. februar 2011, og hvilket avvik det er mellom berettiget og faktisk tildeling. Tabellen viser forholdsvis store avvik mellom klubbene på berettiget tid og tildelt tid. I løpet av 2011 vil et mål være å jevne ut avvikene. NH berettiget tid i NH berettiget tid alle anlegg sum tildelte timer Klubb/anlegg Bodø/Glimt ,5 50,2 42-8,2 Bodø int. IK. 1 1,1 1,9 1-0,9 Gevir 1,5 1,1 1,9 1,5-0,4 Grand Bodø 24 56,5 47,3 83,3 80,5-2,8 Grønnåsen IL 1 2 2,5 1,6 2,8 5,5 2,7 Hunstad ,5 11,8 20,8 25,5 4,7 Innstranden ,9 59, ,4 Junkeren ,8 33,1 30-3,1 Meløy FK 0,0 0,0 0 0,0 Nedre Beiarn 1,5 1,6 2,8 1,5-1,3 Nordstranda ,0 24,6 21-3,6 Røst IL 2 1,5 1,6 2,8 3,5 0,7 Skjerstad IL 1,5 1,6 2,8 1,5-1,3 Steigen 1 4,5 2,2 3,8 5,5 1,7 Storm FK 1,6 2,8 0-2,8 Tverlandet 10 3, ,2 30,3 26,5-3,8 Vinkelen 1 3 2,2 3,8 4 0,2 Sum timer , ,0 327,5 327,5 0,0 Ledige timer avvik timer 13 Side 447

17 8 Innspill fra klubber og anleggseiere, med prosjektgruppas kommentarer 8.1 Bodø internasjonale idrettsklubb v/per Eidsvik, datert I utgangspunktet er retningslinjene ok. Jeg hadde lyst å komme med innspill om utnyttingen av NH. Hvorfor er ikke sal 4 i NH inndelt som sal 1,2,3, slik at spill på mindre flater også kan være en mulighet her? Da får vi faktisk en sal til! Flere "småmål" i NH kan også bidra til bedre utnytting! Legges mye opp til spill på større flater pga av minste målstørrelse er 7-er mål. Kommentar: Flere flater avdelt med skillevegger og flere små mål kan gi bedre utnyttelse av Nordlandshallen. Det foreslås at prosjektgruppa, i samarbeid med Bodø spektrum, vurderer forslaget nærmere. Herunder funksjonelle flate-størrelser og økonomi. 8.2 Bodø spektrum KF v/asbjørn Wessel, datert Pkt. 2: Fordeling treningstid er et meget omfattende arbeid som krever mye tid og forståelse av de forskjellige lagenes ønsker og tanker. Foreslår at anleggseier/driver foretar fordeling som tidligere etter de kriterier som blir avtalt. Denne tildelingen blir deretter lagt fram for utvalg fra klubbene for godkjenning. Pkt 3: Foreslår at tildeling etter nye kriterier gjelder fra Pkt 6.1: Seniorlag fra 4. divisjon og oppover kommer mye dårligere ut i Nordlandshallen en i dag med foreslått poengskala. Ungdoms timer og senior timer bør fordeles hver for seg. Vil spare klubbene for intern krangel, og anleggseierne for spekulasjoner om timene brukes av ungdom eller voksne (pga. refusjon kommunal subsidie). Hvis kriterier for subsidierte timer økes til å gjelde for til og med 19 år, så må subsidiepotten økes tilsvarende. Pkt 7.3: Det bør tas hensyn til alle lag ved poengskala på avtalt tabell, også Bodø/Glimts A- lag. Man bør ikke straffe lag for å leie seg inn på andre tider enn kjernetid. Annet: Vil berømme den energien som er lagt ned for å få til en rettferdig fordeling av timer. Kommentarer: Pkt. 2 støttes og foreslås endret i retningslinjene. Det presiseres at utvalget/ prosjektgruppa tilhører Bodø idrettsråd og kulturkontoret, ikke klubbene. Bodø idrettsråd gis myndighet til å godkjenne og endre anleggseiers forslag, innenfor de lagene som er underordnet Bodø idrettsråd. Pkt. 3 støttes. Vedtatte retningslinjer vil likevel være retningsgivende fram til iverksettelse. Pkt. 6.1 støttes ikke. Prosjektgruppa står ved forslaget om at det er hovedlaget i klubbene som tildeles treningstid, og det er klubbene selv som skal fordele tildelt tid til egne lag. Seniorlag bør også kunne trene utendørs på de fasiliteter som er tilgjengelig vinterstid. Anbefalinger til klubbene om å fordele timer til egne lag etter vedtatt poengsystem kan presiseres tydeligere. Prosjektgruppa tar ikke stilling til praktiske forhold mht. subsidier. Dette er et forhold mellom kommune og anleggseier/driver. Pkt. 7.3 støttes og foreslås endret i retningslinjene. 8.3 Hunstad fotballklubb v/lars Nedrevåg, datert Hunstad Fotballklubb (HFK) har vært involvert i ulike prosesser det siste året, som har berørt flere av de rammebetingelsene som styrer våre muligheter til å drive fotball- og idretts aktivitet. Rammebetingelsene har over tid vært gode og stabile, ikke minst forutsigbare, for en liten bydelsklubb som HFK er og har vært. Vi registrerer således at de prosessene som har vært startet i regi av OK/Bodø Kommune (OK) det siste året, berører vår muligheter til å tilby idrettsaktivitet til barn i vårt 14 Side 448

18 kjerneområde; fordi prosessene har til dels økonomiske begrunnelser og insitamenter for endring av stabile forutsetninger. Vi finner ikke noen grunn til å trekke opp de historiske betingelsene som har medført til at HFK i dag er et relativt godt fungerende klubb, med stabilt medlemstall og gode forhold for tilrettelagt idrettstilbud, både for fotball og idrettskole. Ikke minst er vårt medeierskap i Mørkvedhallen BA en viktig forutsetning, og kanskje bærebjelken i det tilbud vi kan gi våre unger, og slik har det vært siden klubben tok den risikoen med å bli medeiere i MBA. Når da vi i den senere tid registrerer ulike forslag til endringer, som rører ved fundamenter for drift av klubben, relativt uoversiktlige initiativ, forslag om endringer av subsidier, fotballaktivitet ut av haller, styrt og endret tildeling av treningstimer i kommunale anlegg, begrenset råderett over kunstgressbaner og ufordelaktige treningstimer, synes det vanskelig å få et helhetsbilde av hva OK ønsker. Samtidig er involveringen av Bodø idrettsråd i disse prosessene utydelig og de politiske retningslinjer og vedtekter i denne sammenheng, synes også å være uoversiktlige. Dermed er det vel naturlig å spørre hva OK ønsker. Det samme spørsmålet har vi stilt gjennom vårt medarbeid i MBA, og siden dette er veldig utydelig var vi enige i å si nei til det avtaleutkast som ble lagt frem for MBA ved skriv av 12.januar 2011 og det svar som ble gitt av MBA 14.januar Hvorfor skal vi være med på en avtale som i stor grad vil endre på tilbudet vi over år har hatt hevd på, uten at vårt eierskap til og økonomiske risiko som ligger bak eierforholdet i MBA, blir gitt noe som helst fortrinn eller for den saks skyld, ekstra poeng i de rapporter som er gitt fra Bodø Idrettsråd om Bruk av anlegg i Bodø kommune? Er det ikke relativt enkelt å forstå at en eiendel i et større idrettsanlegg og vår risikovillighet til å være medeier i MBA skal gi noen som helst fortrinn/fordeler når rammebetingelser i stor grad ønskes endret? Samtidig er vi ikke uenige i at vi bør sammen se på muligheter å endre den strukturen vi har for å drive idrettsaktivitet: - Vi er ikke uenige i at fotball i større grad bør drives utendørs, men da må tilbudet utendørs være tilgjengelig. Driften av kunstgressbanene må sees på nytt i vinterhalvåret, og subsidieordningen må følge dette. - HFK har etablert en egen avtale om drift av Limyra Kunstgressbane, gjennom Kunstgressprosjektet del I, uten at vi som klubb har eierrettigheter i banen. Dermed opplevde vi relativt tidlig at våre fortrinn som klubb, ikke gav oss gode forhold for treningstimer på banen, men ble i stor grad diktert treningstimer utenfor kjernetiden, noe vi også tidlig påklaget. - Subsidieordningen med støtte av utgifter til treningstimer er god og oversiktlig. Men subsidieordnigen er ikke noe tilskudd til drift av idrettsanleggene, som MBA, men bør rutes via de klubbene som har behov for slike subsidier. Om subsidieordningen faller bort, vil ikke HFK overleve som klubb, uten store grep knyttet til medlemsavgifter og treningsavgifter. Dermed vil vi erfaringsvis slite med å opprettholde tilbudet vi har for våre unger i dag. - Tilbudet om innendørstrening i vinterhalvåret bør vurderes, ikke minst er det vanskelig å få gode treningstimer i Nordlandshallen. Samtidig er det med forundring vi ser at Spektrum drives rent forretningsmessig, der idretten i stor grad må lide av en rekke større arrangementer i hallene gjennom hele året. Selv med kommunal drift og 100% eierskap oppleves da et stor overskudd i Spektrum som problematisk. Som en konsekvens av dette er det vel også mulig å se på en etablering av et innendørsanlegg med kunstgress, for eksempel på Mørkvedlia. Antar flere klubber vil støtte en slik etablering - Om fotballen i større grad ønskes ut av hallene er vel det også rett å se på en bedre tilrettelegging for idrett som gjennomføres i hall. For eksempel turnlagene i byen savner vel sårt et godt, permanent anlegg for sin aktivitet? MBA har over lengre tid hatt planer om 15 Side 449

19 etablering av en Basis -og motorikkhall uten at prosjektet har fått noe veldig driv og støtte fra BK. Hva med etablering av en turnhall? - At man vurderer at fotballen gradvis skal ut av hallene, men i løpet av kun 2 år, synes arbeidet med en bedre fordeling av tilgjengelig treningstid innendørs, noe unødvendig, også om man ikke vurderer samtidig hvordan andre idrettes skal inn i hallene Har alle idretter og klubber, som har behov for innendørs aktivitet, økonomi til dette og blir bruken av hallene på kveldstid utnyttet som i dag? Har det vært gjennomført noen parallell undersøkelser på hvilke type idretter som ønsker mer halltid enn det dem har tilbud om i dag (ser da bort fra turn - og klatreidrettene)? Legger slik dreining av aktivitetstilbud innendørs, press på tilgjengelige subsidier gjennom subsidieordningen og gradvis bortfall av disse? Kommentarer: Prosjektgruppas hensikt med forslag til retningslinjer er å skape mest mulig oversiktlige og likeverdige forhold for alle fotballklubber i kommunen. Det handler om at alle klubber skal motta lik fordeling av kommunale økonomiske tilskudd og ha lik tilgang til anleggene. Basert på de antall lag de ulike klubbene deltar med i seriesystemets ulike årsklasser og divisjoner. Eget poengsystem er utarbeidet for dokumentasjon. Lag tilknyttet Mørkvedhallen BA har langt flere tilgjengelige treningstimer vinters tid enn andre lag i kommunen. Det er dokumentert i denne rapportens tabell nr. 7 side 11, samt i - Rapport om tildelt treningstid i utvalgte anlegg sesongen 2008/2009. Lag tilknyttet Mørkvedhallen BA har tilgang til oppvarmet kunstgressbane vinters tid. Kommunens øvrige lag har av økonomiske årsaker ikke tilgang til oppvarmet kunstgressbane. Dette blir dobbelt urettferdig all den stund Bodø kommune subsidierer ca. 80 % av klubbenes kostnader for å bruke Mørkvedlia kunstgressbane. Bodø kommunes subsidier bidrar til å skape ulike treningsforhold mellom klubbene. Gjelder antall tildelte treningstimer og kvaliteten som tilbys på anleggene. Bodø idrettsråd og Bodø kommune bes særskilt vurdere hvordan forskjeller kan utlignes. Hunstad FKs øvrige uttalelser handler i mindre grad om retningslinjer ved fordeling treningstimer til fotball. Det reises flere idrettspolitiske spørsmål som prosjektgruppa mener bør vurderes av Bodø kommune/idrettsråd/anleggseierne. 8.4 FK Bodø/Glimt v/kjell Nikolaisen, datert Retningslinjer ok. A-lagets treningstid må/bør ikke regnes sammen med U-avdelingens siden A-laget bruker de ukurante timene på anleggene. Kommentar: Forslaget er likelydende som Bodø spektrums kommentar under pkt Forslaget støttes og foreslås endret i retningslinjene. 8.5 Mørkvedhallen BA v/ulf Saxrud, datert Vi viser til e-post av 3. februar fra BK, OK-avd v/lars Bang. Vi gjør oppmerksom på at Mørkvedhallen BA ikke var invitert og derved ikke deltok i møte 3. januar. MBAs fokus er fordeling av treningstid i egne anlegg. Vi ønsker ikke å ta standpunkt til fordeling av treningstimer i kommunale anlegg, og heller ikke til hva som er rettferdig fordeling av treningstimer i de kommunale anlegg. MBA forholder seg til fordelingspraksis fra 20 års drift, og til de føringer som følger av organisasjonens vedtekter. Dette innebefatter at anleggseierne har sine tilmålte rettigheter til treningstid i MBA sine anlegg. Selvsagt gjelder dette også for Bodø kommune som andelseier. 16 Side 450

20 MBA har det siste året mottatt gjentagende ad hoc-innspill fra Bodø kommune ved OK avdelingen angående tildeling av treningstider, kjernetidsbetraktinger, subsidier for barn og unge m.m. Vi har i hovedsak opplevd at disse forslagene mangler helhetsfokus og at de vil gi negative konsekvenser for andelslagene og for selskapets drift. Mørkvedhallen BA har over år bygd opp en driftsmodell basert på mer eller mindre forutsigbare rammer, til beste for eiere, brukere og bydelen. Vi stiller spørsmål ved Bodø kommunes iver etter å gjennomføre endringer som helt klart utfordrer selskapets driftsforutsetninger og forutsigbarhet i enda større grad. Kommentarer: Nevnte møte den 3. januar var kun for kommunens fotballklubber, ikke for anleggseierne. Mørkvedhallen BA er detaljert informert om det pågående arbeidet gjennom flere møter og brev/mail fra Bodø kommune v/kulturkontoret. MBA ble også i utgående skriv fra Bodø kommune den 11. januar spesielt invitert for gjennomgang av foreslåtte retningslinjer. Det poengteres at arbeidet med felles retningslinjer ikke er et ad hoc- innspill fra ok-avdelingen, men et samarbeidsprosjekt mellom Bodø idrettsråd og Bodø kommune. MBA skriver at selskapet er til for andelseierne, og at man ikke ønsker å delta i et felles opplegg med idrettsråd/kommune om likeverdige retningslinjer. Prosjektgruppa tar svaret fra MBA til etterretning. Følgende konsekvenser bør vurderes nærmere av idrettsråd/kommune: Bodø kommune som andelseier, bør selv kreve å få tildele treningstid av sine tilmålte rettigheter i MBA sine anlegg. Slik rettighet har ikke Bodø kommune i dag, selv om kommunen gir betydelig økonomisk støtte til driften av Mørkvedlia kunstgressbane. Lag, som med bakgrunn i eierandeler i MBA har flere treningstimer enn man ut fra utregning har krav på, bør få redusert antall timer i kommunale haller/anlegg. Andre alternativer for vinterdrift av kunstgressbane(r) bør vurderes. 8.6 Grønnåsen IL v/anders Jelstad, datert Mitt inntrykk etter møtet og gjennomlesing av retningslinjene er at dette er det mest rettferdige fordelingsverktøyet som har vært. Ved årlig revisjon av retningslinjene vil gode innspill fra erfaring kunne bli tatt inn. For små klubber som f.eks. GIL må det tillegges noe skjønn ved tildeling, og grunnlaget for tildeling basert på fjorårets lag må vurderes. Dette fordi vi et år kan ha 2 lag på et trinn, mens neste år ingen lag på samme trinn. Og da kan tildelingen bli feil ut fra vårt behov. Dette uttrykte møtedeltakerne stor forståelse for, så det regner jeg med blir vurdert. Kommentar: Innspillet støttes og innarbeides i retningslinjene. Endringer i antall lag fra ett år til neste vurderes særskilt ved ny tildeling. 8.7 IK Grand v/vidar Stormo, datert Mener arbeidet med rapport retningslinjer ved fordeling er meget bra. Viktig å kartlegge på samme måte for øvrig idrett i Bodø. Først da vil det bli en riktig og rettferdig nøkkel for fordeling. Politisk handler det om å få brøytet flere baner, så vil nok fotballen holde seg ute hele året. 17 Side 451

Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling. Anleggskonferansen 2012 Lars Bang

Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling. Anleggskonferansen 2012 Lars Bang Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling Anleggskonferansen 2012 Lars Bang Fem 11-èr kunstgressbaner før 2009 Baner bygd før 2009 bane eier bygd strørelse kostnad kommentar Aspmyra stadion

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 Bystyret 07.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og kulturkontoret

Detaljer

Tilskudd til Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA

Tilskudd til Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2011 65790/2011 2010/9559 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/146 Formannskapet 23.11.2011 11/162 Bystyret 08.12.2011 Tilskudd til Bodø spektrum

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS

Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.11.2014 74199/2014 2014/7027 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/236 Formannskapet 26.11.2014 14/197 Bystyret 11.12.2014 Overdragelse av Aspmyra Stadion

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion Notat Til: Fra: Kopi: Time kommune Njål Erland Bryne FK Dato: 22. mai 2013 Emne: Kapasitet Bryne stadion Bakgrunn: Bryne FK har igangsatt reguleringsarbeid med hensikt å videreutvikle stadionområdet. Dette

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2013

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2013 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2012 62205/2012 2012/7449 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Komitè for levekår 22.11.2012 12/203 Bystyret 13.12.2012 Prioritering av søknader

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.10.2016 80741/2016 2016/7147 243 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Prioritering av søknader

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10825/2013 2012/7769 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/33 Formannskapet 06.03.2013 Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Sammendrag

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i innendørs idrettsanlegg i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i innendørs idrettsanlegg i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i innendørs idrettsanlegg i Haugesund kommune Vedtatt i Oppvekststyret den 03.03.2016 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 2.0 Saksbehandling...

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv

Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.3.2013 18998/2013 2013/589 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/67 Formannskapet 10.04.2013 Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Forslag

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Bakgrunn. Refusjon halleie skal legges fram til politisk behandling. Bystyrekomité for kultur har gitt følgende mandat: Gjennomgå ordningen med refusjon halleie

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Prioritering av spillemidler 2010

Prioritering av spillemidler 2010 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 61858/2009 2009/7126 Saksnummer Utvalg Møtedato 009/16 Komite for oppvekst og kultur 19.11.2009 09/181 Bystyret 10.12.2009 09/18 Komite

Detaljer

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014 Prisliste Oppvekst- og kulturavdelingen Grunnskole i Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned 5 dagers tilbud 2251 2320 69 3,07 % 4 dagers tilbud 1834 1890 56 3,05 % 3 dagers tilbud 1411 1 455 44 3,12

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser Stavanger, 15. august 2009 Stavanger kommune Bymiljø og utbygging Postboks 8001 4068 Stavanger Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2022 Vi

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/3709-25 Dato: 13.10.2014 ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR KULTUR,

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Til Asker idrettsråd. Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell

Til Asker idrettsråd. Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell Til Asker idrettsråd Innspill fra Asker skøyteklubb, Holmen hockey, Asker kunstløpklubb og Frisk Asker ishockey junior - Ny Asker modell Vi oversender med dette et foreløpig innspill fra isidrettene som

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLER I SKI KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen innen Ski

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning.

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning. Geodatakontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2011 18996/2011 2011/3090 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/114 Formannskapet 24.08.2011 11/123 Bystyret 08.09.2011 Lokal forskrift om tidsfrister

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Lokalisering av basis- og motorikkhall

Lokalisering av basis- og motorikkhall Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 9.6.2015 42825/2015 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.6.2015 Lokalisering av basis- og motorikkhall Forslag til vedtak 1.

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE Utkast pr. 17.2.2012 Vedtatt av Bodø bystyre den 29/3-2012 1 INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1.1 Virkeområde.... 3 1.2 Ikrafttreden...

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE SKI. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE SKI. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2012 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLER I SKI KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt SKI OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2010 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen innen Ski kommune

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.06.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 25 Regnskap pr mai Kirsten 26 Evaluering av vinteridrettene

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Aspmyra stadion status og veien videre

Aspmyra stadion status og veien videre Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.9.2012 56556/2012 2011/40 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Formannskapet 10.10.2012 Aspmyra stadion status og veien videre Sammendrag I

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GJESDALHALLEN Reglement gjeldende fra

REVIDERT REGLEMENT FOR GJESDALHALLEN Reglement gjeldende fra REVIDERT REGLEMENT FOR GJESDALHALLEN Reglement gjeldende fra 25.09.13 1. ANLEGG a. Reglementet omfatter følgende anlegg: - Gjesdalhallen b. De rom som etter nærmere avtale kan disponeres av leier er: -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE SKI. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I SKI KOMMUNE SKI. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLER I SKI KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt SKI OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 Saksframlegg RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rammer for Skole- og barnehagekalender

Detaljer

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2015 Darbu, 10.03.2016 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2015 1 På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 24.03.15 ble følgende

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Drift av Mørkvedlia idrettspark

Drift av Mørkvedlia idrettspark Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.6.2013 38472/2013 2013/469 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/110 Formannskapet 26.06.2013 Drift av Mørkvedlia idrettspark Forslag til vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Kulturkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2010 26234/2010 2010/5727 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Formannskapet 02.06.2010 Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Saksopplysninger Bodø

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLER I OPPEGÅRD KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Anleggssituasjonen for fotballklubber i Oppegård kommune 2011 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.09.2017 55540/2017 2017/17086 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/31 Komite for Oppvekst og kultur 11.10.2017 Bystyret 26.10.2017 Ny vaktordning

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2010 OSLO FOTBALLKRETS Anleggssituasjonen for fotballklubber i Oppegård kommune 2010 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I ASKER KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I ASKER KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I ASKER KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2010 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen innen Asker kommune

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 81864/2013 2013/3222 216 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/46 Komitè for levekår 12.12.2013 13/189 Bystyret 12.12.2013 Ad sak - Kvalitet

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt OPPEGÅRD OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OPPEGÅRD KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt OPPEGÅRD OSLO FOTBALLKRETS c 2012 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLER I OPPEGÅRD KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt OPPEGÅRD OSLO FOTBALLKRETS Anleggssituasjonen for fotballklubber i Oppegård kommune 2012 Denne rapporten er

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer