Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bruk av fotballanlegg"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet /51 Bystyret Sammendrag Bodø idrettsråd og kulturkontoret har i samarbeid med fotballklubber og anleggseiere utarbeidet retningslinjer for disponering og bruk av fotballanlegg i Bodø. Retningslinjene skal fungere som et redskap for å sikre fotballklubbene mest mulig rettferdig og likeverdig tilgang til anlegg. Administrasjonen anbefaler bystyret å slutte seg til de føringer som framkommer i Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Saksopplysninger Flere representanter fra Bodøs fotballmiljø har over tid etterspurt hvilke kriterier som benyttes ved tildeling av treningstid i ulike anlegg. Kulturkontoret, Mørkvedhallen BA (MBA), Bodø spektrum KF og Nordland fylkeskommune har alle forskjellige kriterier, betalingssatser og ordninger ved tilrettelegging og bruk av fotballanlegg. Ingen har skriftlig kriterier. Ulike kriterier og vurderinger gjør også at klubbene får ulik tilgang til anlegg. Spesielt vinters tid er det stor forskjell i de sportslige forholdene klubbene blir tilbudt. Bodø kommunes (BK) økonomiske støtte/subsidier til fotballklubbene for bruk av anlegg blir da også skjevt fordelt. Høsten 2009 ble det satt ned ei prosjektgruppe med representanter fra Bodø idrettsråd (BI) og BK v/kulturkontoret. Ulike ressurspersoner fra fotballmiljøet har underveis bidratt med råd/innspill. BI og BK har med vedlagte rapport forsøkt få til felles gangbare retningslinjer. Noen stikkord for arbeidet er samordning mellom anleggseiere og likeverdig fordeling mellom klubber. Det er framskaffet fakta om dagens situasjon; antall lag i de forskjellige klubbene, anleggsoversikt, tilgjengelig antall timer i de ulike anlegg, etc. Det er også gjort definisjoner av hva som er kjernetid og ukurant tid i anlegg, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer. Retningslinjene er presentert og diskutert med alle fotballklubber og anleggseiere i kommunen. De fleste har også gitt skriftlige innspill. Med to unntak uttaler alle seg positivt til retningslinjene. Hunstad FK er kritisk, samt at MBA klargjør: Mørkvedhallen ønsker ikke å delta i et felles opplegg med idrettsråd/kommune om likeverdige retningslinjer. Mørkvedhallen BA og deres eierklubber har de siste årene mottatt rundt en mill. kr. årlig i kommunal støtte for drift og bruk av Mørkvedlia kunstgressbane. Dette er mange ganger mer enn kommunens egne kunstgressbaner koster i drift. Side 431

2 De innspill BI har støttet er innbakt i vedlagte rapport. Innkomne innspill med BIs kommentarer/ vurderinger er vedlagt bakerst i rapporten. I arbeidet med retningslinjene er det ikke tatt hensyn uavklarte forhold mht. anleggseiere, økonomi, etc. Dette må løses i egen sak mellom anleggseiere og BK. Bodø idrettsråd har behandlet rapporten to ganger, sist 22. februar Enstemmig styrevedtak: Styret vil gi honnør til prosjektgruppa for arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer for fordeling av treningstid til fotballklubber. Bodø idrettsråd slutter seg til rapporten og de vurderinger som er gjort i kommentardelen. Retningslinjene er et viktig fundament for å oppnå en mer helhetlig bruk av anlegg og rettferdig fordeling av treningstid. Styret ber om at rapporten, med kommentarer, legges frem til politisk behandling. Vurderinger Etter en lang og grundig prosess er det gledelig at det med få unntak er oppnådd bred enighet om de foreslåtte retningslinjene. Retningslinjene vil være et viktig redskap for å sikre fotballklubbene mest mulig rettferdige og likeverdig tilgang til anlegg. Spesielt gjelder dette for de anlegg BK eier eller yter vesentlige tilskudd/subsidier til. MBA er et viktig anlegg i BK og for bydelen Mørkved. Som en av fem andelseiere eier BK 20 % av selskapet. BKs tilskudd/subsidie dekker en vesentlig andel av de driftsutgiftene banen har. Lag tilknyttet MBA har langt flere tilgjengelige treningstimer vinters tid enn andre lag i kommunen. Det er dokumentert i denne rapportens tabell nr. 7 side 11, samt i -Rapport om tildelt treningstid i utvalgte anlegg sesongen 2008/2009. Lag tilknyttet Mørkvedhallen BA har tilgang til oppvarmet kunstgressbane vinters tid. Kommunens øvrige lag har av økonomiske årsaker ikke tilgang til oppvarmet kunstgressbane. Dette blir dobbelt urettferdig all den stund Bodø kommune subsidierer ca. 80 % av klubbenes kostnader for å bruke Mørkvedlia kunstgressbane. BKs subsidier bidrar dermed til å skape ulike treningsforhold mellom klubbene, spesielt vinters tid. Gjelder antall tildelte treningstimer og kvaliteten som tilbys på anleggene. Dette bør utlignes. Det er derfor beklagelig at MBA ikke ønsker å delta i de felles retningslinjer som BI og de fleste fotballklubbene står bak. MBA driver også to idrettshaller med betydelige tilskudd fra BK. Kulturadministrasjonen har foreslått for MBA et nærmere spesifisert tilskudd for drift av kunstgressbanen, uten at enighet er oppnådd. Saken er prinsipielt viktig og bør behandles som egen politisk sak, også sett i sammenheng med BKs subsidier av anlegg. Se uttalelse fra MBA med BIs vurderinger/forslag til løsning sidene i vedlagte rapport. Bodø/Glimts Aspmyra stadion er lite omtalt i rapporten. Bystyrets vedtak om kommunal overtakelse gjør det etter hvert naturlig å vurdere om anlegget skal omfattes av de nye retningslinjene. Retningslinjene skal vurderes jevnlig for å fange opp endringer på anleggsfronten og i lagene, og for å justere eventuelle utilsiktede virkninger. Årlig evaluering i samarbeid med Bodø idrettsråd. Et naturlig neste steg i arbeidet kan være å utarbeide tilsvarende retningslinjer for øvrige lagidretter i Bodø. Retningslinjene får ingen økonomiske konsekvenser for Bodø kommune. Side 432

3 Forslag til innstilling 1. Bystyret slutter seg til de veivalg rapporten legger opp til. Hovedprinsippene i retningslinjene er overordnet kommunal koordinering av anlegg som kommunen eier eller subsidierer, samordning anleggseiere i mellom, likeverdighet i fordeling av treningstid mellom klubber, definisjoner av kjernetid og ukurant treningstid, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer 2. Retningslinjene legges til grunn for Bodø kommunes tilrettelegging for disponering og bruk av anlegg for fotballidretten. 3. Sak om disponering og subsidiering av anlegg tilhørende Mørkvedhallen BA legges fram for politisk behandling innen juni Ved kommunal overtakelse av Aspmyra stadion vurderes om anlegget skal omfattes av. Formannskapets behandling i møte den : Votering. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 5. Bystyret slutter seg til de veivalg rapporten legger opp til. Hovedprinsippene i retningslinjene er overordnet kommunal koordinering av anlegg som kommunen eier eller subsidierer, samordning anleggseiere i mellom, likeverdighet i fordeling av treningstid mellom klubber, definisjoner av kjernetid og ukurant treningstid, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer 6. Retningslinjene legges til grunn for Bodø kommunes tilrettelegging for disponering og bruk av anlegg for fotballidretten. 7. Sak om disponering og subsidiering av anlegg tilhørende Mørkvedhallen BA legges fram for politisk behandling innen juni Ved kommunal overtakelse av Aspmyra stadion vurderes om anlegget skal omfattes av. Saksbehandler: Lars Bang Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Rapport Side 433

4 Side 434

5 Innhold 1 Innledning/bakgrunn Saksbehandling Hvem kan søke? Hvor søke? Årlige søknadsfrister Tilgjengelige anlegg Kunstgressbaner vinter: Kunstgressbaner sommer Gymnastikksaler: Idrettshaller: Grusbaner: Gressbaner Drift av anlegg og forbehold om økonomi Diverse retningslinjer Lokal tilhørighet Deling av bane/hall/sal Treningstidsrom Kamp/arrangement konsekvenser for trening Ubenyttede timer Samordning mellom anleggseiere Leiepriser Definisjoner av anleggsstørrelser og kjernetid Sammenligning av ulike anleggstyper/ størrelser Kjernetid i anleggene Tilgjengelige kjernetimer vinter 2010/ Ukurant treningstid Likeverdighet mellom klubbene og internt i klubbene Poeng i ulike årsklasser og divisjoner Antall lag og vekttall pr klubb ved sesongslutt Fordeling treningstid vinter 2010/ Tilgjengelige kjernetimer i gymsaler 2010/ Gymsal- og halltimer fordelt på grupper 7-12 år Kunstgress- og halltimer fordelt på grupper 13 år og eldre Innspill fra klubber og anleggseiere, med prosjektgruppas kommentarer Bodø internasjonale idrettsklubb v/per Eidsvik, datert Bodø spektrum KF v/asbjørn Wessel, datert Hunstad fotballklubb v/lars Nedrevåg, datert FK Bodø/Glimt v/kjell Nikolaisen, datert Mørkvedhallen BA v/ulf Saxrud, datert Grønnåsen IL v/anders Jelstad, datert IK Grand v/vidar Stormo, datert IK Junkeren v/magne Totland, datert Tverlandet IL v/kjetil Aagnes, datert Innstrandens IL v/stig Olsen, datert Side 436

6 1 Innledning/bakgrunn Flere representanter fra fotballmiljøet i Bodø har over tid etterspurt hvilke kriterier anleggseiere benytter ved tildeling av treningstimer til fotballidretten. Ulike anleggseiere, som bl.a. Bodø spektrum KF, Mørkvedhallen, Nordland fylkeskommune og kulturkontoret, har ulike kriterier og ordninger. Bodø idrettsråd (BI) og Bodø kommune (BK) har i fellesskap tatt tak i saken. Høsten 2009 ble det etablert ei prosjektgruppe hvor Bodø idrettsråd har stilt med Frank Aas, Jørn Tommy Schjelderup og Kjell Nikolaisen. Rune Lund Sommerseth og Lars Bang har representert Bodø kommune. Asbjørn Wessel fra Bodø spektrum har bistått prosjektgruppa. Prosjektgruppa har i perioden avholdt ca. 10 interne møter. Ulike ressurspersoner fra fotballmiljøet har underveis i prosessen bidratt med råd/innspill. Prosjektgruppas hovedmål har vært å utarbeide retningslinjer som kan brukes ved fordeling av treningstid til fotball i ulike anlegg. Samordning av timetildelingen mellom anleggseiere og likeverdighet i fordeling mellom klubber er noen stikkord for arbeidet. Det er framskaffet fakta om dagens situasjon; antall lag i de forskjellige klubbene, anleggsoversikt, tilgjengelig antall timer i de ulike anlegg, etc. Det er også gjort definisjoner av hva som er kjernetid og ukurant tid i anlegg, poengsystem for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med mer. Prosjektgruppa har forutsatt at anlegg nevnt i dette skriv hovedsaklig er, eller blir, likeverdig tilgjengelig for alle klubbene. Uavklarte forhold om tilgjengelige anlegg, økonomi, etc må løses mellom anleggseiere og Bodø kommune. Forslaget til retningslinjer er to ganger styrebehandlet i Bodø idrettsråd; Vedtak 15. desember 2010: Bodø idrettsråd tar rapporten Retningslinjer ved fordeling treningstid til fotballklubber, til orientering. Styret er tilfreds med det arbeidet som er utført og de idrettspolitiske veivalg rapporten legger opp til. Styret ber prosjektgruppa fortsette prosessen, og snarlig involvere fotballklubbene og anleggseierne for nærmere drøftelser og avklaringer. Retningslinjene ble presentert og diskutert med fotballklubbene 3. januar fotballklubber, samt Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA har gitt skriftlig uttalelse. Mørkvedhallen BA ønsker ikke å delta i et felles opplegg med idrettsråd/kommune om likeverdige retningslinjer. Hunstad FK er kritisk. Alle øvrige innspill er konstruktive og positive. De innspill prosjektgruppa har støttet, er innbakt i denne rapporten. Uttalelsene, med prosjektgruppas kommentarer, er innbakt til slutt i denne rapporten. Bodø idrettsråd behandlet saken på nytt 22. februar Klubbenes innspill, prosjektgruppas kommentarer til innspillene og forslag til endringer. Vedtak: Styret vil gi honnør til prosjektgruppas for arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer for fordeling av treningstid til fotballklubber. Bodø idrettsråd slutter seg til rapporten og de vurderinger som er gjort i kommentardelen. Retningslinjene er et viktig fundament for å oppnå en mer helhetlig bruk av anlegg og rettferdig fordeling av treningstid. Styret ber om at rapporten, med kommentarer, legges frem til politisk behandling. Bodø 5. mars 2011 Frank Aas Jørn Tommy Schjelderup Kjell Nikolaisen Rune Lund Sommerseth Lars Bang 3 Side 437

7 2 Saksbehandling BK v/kulturkontoret koordinerer og samordner innkomne søknader for alle anlegg. I samarbeid med Bodø idrettsråd besluttes først tildeling i haller og gymsaler til andre idretter enn fotball. BK holder oversikt med hvilke timer som til enhver tid er tilgjengelig til fotball. Anleggseier/driver foretar fordeling som tidligere etter de kriterier som blir avtalt. Bodø idrettsråd gis fullmakt til å godkjenne og endre anleggseiers forslag, for de lagene som er underordnet Bodø idrettsråd. Anleggseierne administrerer og fordeler selv resttimer som blir ledige i løpet av året. Vedtatt kriteriesett benyttes. 2.1 Hvem kan søke? Fotballklubber og bedriftsidrettslag fra Salten, egenorganisert aktivitet (eks åpen hall), særskilte grupper. Lag fra andre kommuner skal også gis tilgang til fotballanlegg i Bodø. Ofte bor mange av spillerne fra de utenbys klubbene i Bodø. 2.2 Hvor søke? Søknad om treningstid i alle anlegg sendes Bodø kommune v/kulturkontoret. Kontaktperson 2011: E-post besvares fortløpende. Tlf besvares i kontortiden onsdager og fredager, samt tirsdager i partallsuker. 2.3 Årlige søknadsfrister Haller og kunstgress fra 1.jan 15. april og 16. okt 31.des: Nordlandshallen fra 1. jan. til 30. april og 1. sept 31. des. Kunstgress og grusbaner fra 16.april 15. okt: Gymsaler fra 1.nov 30.april: Arrangement: 15. november 15. november 15. mars 15. september kontinuerlig Åpningsdatoene er omtrentlige for de forskjellige anlegg. Pga helligdager, værforhold og annet kan de variere noe fra anlegg til anlegg, og fra år til år. Det vurderes som riktig at hoved tildeling gjøres 1. januar. Da er forrige sesongs opp- og nedrykk avklart, og klubbene begynner å vite hvilke nye lag de skal melde på i seriespillet. 4 Side 438

8 3 Tilgjengelige anlegg 3.1 Kunstgressbaner vinter: Følgende anlegg forutsettes er åpen vinters tid: Nordlandshallen sal , Aspmyra kunstgress, Mørkvedlia kunstgress. Nordlandshallen er BKs hovedanlegg for fotball vinters tid fra 1. sept 30. april. Alle klubber som aksepterer retningslinjene i dette skriv vurderes ved tildeling timer i Nordlandshallen. Dette innebærer en gjensidig likeverdighet ved tildeling tid i haller og øvrige kunstgressbaner. Tildeling etter nye kriterier gjelder fra Vedtatte retningslinjer vil likevel være retningsgivende fram til iverksettelse. Kriteriene med vekttall nevnt senere i dette dokument benyttes, også ved fordeling i Nordlandshallen. Flere små flater og mål kan gi bedre utnyttelse av Nordlandshallen. I samarbeid med Bodø spektrum vurderes nærmere funksjonelle flate-størrelser og økonomi knyttet til dette. Aspmyra kgb og Mørkvedlia kgb betraktes som likeverdige baner. Aspmyra holder i 2011 vinteråpen fra uke 3 (17. jan.) uke 15 (17. april) og uke 42 (17. okt) uke 50 (18. des). Klubber tilknyttet Mørkvedlia inviteres til å følge de kriterier som Bodø idrettsråd og klubbene enes om. Brøyting/kosting/salting av utendørs kunstgressbane utføres innenfor ordinær arbeidstid på dagtid hverdager. Lagene må akseptere at forholdene ikke blir optimale til enhver tid. Er det mindre bra forhold får lagene trene på snødekt bane eller andre steder. 3.2 Kunstgressbaner sommer Sommerperioden gjelder fra 16. april til 15. oktober. Fra sesongstart 2011 er det i Bodø kommune følgende kunstgressbaner: Åtte 11èr baner: Tverlandet, Mørkvedlia, Stordalen, Nordlandshallen, Bankgata 11èr, Aspmyra, Aspmyra stadion, Løpsmark. Tre 7èr baner: Bankgata, Limyra, Alstad. Det er ulike eiere og ulike avtaler med klubber om bruk. Prosjektgruppa har i denne runden ikke drøftet nærmere kriterier/fordeling. Intensjonen er at alle lag over 13 år skal få noe treningstid på kunstgress. Fra 16. oktober er intensjonen at de enkelte banene skal ha belysningen på fram til snøen legger seg for godt for vinteren. Vurderinger gjøres av BK fra uke til uke. 3.3 Gymnastikksaler: Alstad b+u, Aspåsen, Bankgata a+b, Bodøsjøen, Grønnåsen, Hunstad b+u, Mørkvedmarka, Rønvik 1+2, Saltvern b+u, Støver, Østbyen. Tildeling til fotball gjøres innenfor ledig tid etter at øvrige (innendørs)idretter er tildelt tid. Gymsalene er tilgjengelig for fotball i perioden fra 1. nov til 30. april. Skoleruta følges, dvs i helger og på helligdager og i skolenes ferier er anlegget stengt. Primært for aldersgruppen 7 12 år. Aktivitet for barn skal være ferdig innen kl 20:00. Praktiske opplysninger om de enkelte gymsaler finnes på 5 Side 439

9 Fra høsten 2011 vil det bli forsøkt å få til ei ens ordning ved tildelingen av timer i kommunale og videregående skolers gymsaler. Sistnevnte må avklares nærmere. 3.4 Idrettshaller: Stordalshallen, Nordstrandahallen, Spektrum 1+2, Mørkvedhallen 1+2, Tverlandshallen Idrettshallene vil som hovedregel være forbeholdt innendørs idretter, og ikke fotball. Eventuell tildeling til fotball gjøres innenfor ledig tid etter at øvrige (innendørs)idretter er tildelt tid. Som hovedregel er dette i perioden fra 1. november til 30. april 3.5 Grusbaner: Trening på grus er som hovedregel fra ca 1. mai til 15. okt. Aktuelle baner: Alstad 5 er, Bjørndalslia 11 er og 7èr, Bodin leir 7 er, Bodin leir 5 er, Bodøsjøen 7èr, Hestmodalen 5 er, Hunstad øvre v/ungd. skole 5 er, Mørkvedlia grus 11 er, Saltstraumen 7`er og 5 er, Saltvern 5 er, Skaug/Kattberget 7 er og 5 er, Støver 5 er, Toppansletta 5 er Skivika, Tverlandet grus øst 5 er, Østbyen 7 er I 2011 vil de aller fleste seriekamper gå på kunstgress. Kamper på grus planlegges på Støver, Hunstad Øvre og Bodin leir. Mørkvedlia grus er reservebane. 3.6 Gressbaner Aktuelle anlegg er treningsfeltet på Stormyra og gressbanen i friidrettsanlegg på Mørkved. Etter framveksten av flere kunstgressbaner har BK av økonomiske årsaker lagt opp til minimums- drift og bruk av gressbanene. Alle aldersbestemte lag kan i forbindelse med oppkjøring til turneringer få inntil to treninger på naturgress, med forbehold om vær og baneforhold. Det legges ikke opp til å avvikle kamper på gressbanene. 3.7 Drift av anlegg og forbehold om økonomi Forutsigbare åpningstider og bruk av anlegg betinger tilstrekkelig økonomi til drift. Kostnadene dekkes via budsjettvedtak i bystyret og ved egenbetaling fra klubbene. Årlige budsjettvedtak avgjør om tilbudet må reduseres eller kan utvides. 6 Side 440

10 4 Diverse retningslinjer 4.1 Lokal tilhørighet Det skal bestrebes at lagene får trene og ha kamparena der de har en lokal tilhørighet. Der det ikke er nok treningstid, men det ut ifra utregning er rett på mer, er det eldre ungdommer/ voksne som bør flytte på seg. 4.2 Deling av bane/hall/sal Fotballbaner med 11-er størrelse skal alltid benyttes av minst to lag samtidig, for alle årsklasser. I hall må to 7-er lag ofte dele på hallflaten. I gymsaler må ofte to 5-er lag dele sal. 4.3 Treningstidsrom Barn 6-12 år bør avslutte trening senest kl. 20:00. Voksne 20+ får i hovedsak tildelt tid etter kl 20:00. Elite og 1. div gis i hovedsak prioritet til å trene hvor og når de ønsker, innenfor egen klubbs tildelte poeng og tid. Treningstid tildeles fotballklubbenes hovedlag. Klubbene må selv vurdere fordelingen av treningstid innad i klubben mellom egne lag; barn, unge og voksne. 4.4 Kamp/arrangement konsekvenser for trening Arrangement/kamp går foran trening. Kunstgressbaner prioriteres brukt til serie- og cupkamper. Nordland fotballkrets og BK avklarer årlig i januar hvilke baner og på hvilke tidspunkt det skal avholdes seriekamper, inkludert reservetid for avvikling omberammede kamper. Tid til arrangement/turneringer tildeles kontinuerlig. 4.5 Ubenyttede timer Lag som innen tre uker etter annonsert oppstart ikke har møtt, og heller ikke har orientert kommunen om årsak, fratas tildelt time. Alle som oppdager ubenyttede timer bes varsle kulturkontoret, slik at timer kan omfordeles. 4.6 Samordning mellom anleggseiere Det forutsettes at samtlige anlegg kommunen eier helt eller delvis, eller gir støtte til, følger disse retningslinjene. Dette punkt er et forhold mellom kommune og anleggseiere. 4.7 Leiepriser Bystyret vedtar årlig betalingssatsene for bruk av kommunale anlegg. Barn/ungdom gjelder til og med 19 år. For fotball i 2011 er prisene: Idrettshaller Sats 2011 Trening barn/ungdom 80 Arrangement barn/ungdom/voksne og trening voksne 320 Kommersielle tiltak/andre arrangement Etter avtale Gymnastikksaler Barn og ungdom 0 Voksne Side 441

11 Kunstgress-/fotballbaner 11èr størrelse Trening barn/ungdom 160 (foreslått endret til 80,-) Arrangement/kamp barn/ungdom og trening voksne 320 Arrangement/kamp voksne 640 Med undervarme Dobbel pris Halv/kvart kunstgressbane Halv/kvart pris Gressbaner (inntil 2 treninger pr aldersbestemt lag) 80 for b/u, xxx for voksne Grusbaner 0 Priser Bodø spektrum/nordlandshallen: anlegg aktivitet enhet barn/ungdom*) senior bedrift/ob Sal 1,2,3 NH Trening time Sal 1,2 BH Arr. Idrett " Sal 4 Trening time Arr. Idrett " *) Treningspris for barn/ungdom følger kommunens subsidieordning og blir vedtatt i bystyret (kr 80,- pr t.). Priser med blå skravert skrift er ordinære priser uten subsidie. Priser Mørkvedhallen: leiepriser pr. time andelshavere andre Leie av kunstgressbane til trening uten undervarme 370,- 370,- Leie av kunstgressbane til trening med undervarme 740,- 740,- Leie av haller til trening/time 280,- 345,- Leie av haller til arrangement (kantine inkl.) 345,- 450,- Bodø kommune subsidierte timeleien i 2010 til barn/ungdom tom. 16 år, slik at deres leie var kr 79,- pr time. Ordningen er under evaluering. 8 Side 442

12 5 Definisjoner av anleggsstørrelser og kjernetid Tildeling av treningstid baseres på det antall lag klubbene har i ulike årsklasser og divisjoner ved avsluttet siste sesong. Fasit etter opp- og nedrykk brukes ved poengberegning. Ut fra en oversikt over alle idrettsanleggene i kommunen, blir tid til vedlikehold/renhold og eventuelt andre tider trukket fra (åpen hall, aktiv hverdag, kultur, særgrupper, skolens bruk, etc.). De resterende tidene vil utgjøre den totale mengden treningstid som fordeles til lag eller grupper ut ifra en fordelingsnøkkel, der noen prioriteres framfor andre. 5.1 Sammenligning av ulike anleggstyper/ størrelser For å beregne fordeling av korrekt/rettferdig antall kjernetider til fotballagene, er det nødvendig med felles definisjon av verdien av treningstimer på ulike anleggstyper og størrelser, inne og ute. Med utgangspunkt i størrelsen av en idrettshall gis følgende sammenligninger: En idrettshall = ½ vinteråpen kunstgressbane = sal nr 1,2,3 i Nordlandshallen = 1/3 sal nr 4 i Nordlandshallen = 2 gymsaler. 5.2 Kjernetid i anleggene Ulike anleggseiere, idrettslag og enkelttrenere har forskjellige meninger om hva som er gode og mindre gode treningstimer. Det vil være hensiktsmessig å skille mellom kjernetid og ukurant tid. Kjernetiden defineres til å bli: Ukedag Klokkeslett Antall timer Mandager kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Tirsdager kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Onsdager kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Torsdag kl 16:00 - kl 22:00 6 timer Fredager kl 16:00 - kl 20:00 4 timer Søndager kl 18:00 - kl 21:00 3 timer Sum kjernetid pr uke: 31 timer Tabell 1: viser definerte kjernetider i anlegg Dette betyr ikke at alle anlegg er åpen og tilgjengelig til enhver tid. Gymsalene vil eksempelvis som regel ha stengt søndager. 5.3 Tilgjengelige kjernetimer vinter 2010/2011 Anlegg 7-12 år 13 år + Sum tilgj. kjernetimer Aspmyra kunstgress (2 halvdeler) 0 timer 62 timer 62 timer Mørkvedhallene timer 11 timer 24 timer Mørkvedlia kunstgress (2 halvdeler) 0 timer 62 timer 62 timer Nordlandshallen (sal 1-6) 0 timer 186 timer 186 timer Nordstrandahallen 10,5 timer 2 timer 12,5 timer Spektrum timer 0 timer 0 timer Stordalshallen 0 timer 0 timer 0 timer Tverlandshallen 9 timer 3,5 timer 12,5 timer Gymsaler 63 timer 0 timer 63 timer Total 95,5 timer 326,5 timer 422 timer 9 Side 443

13 Tabell 2: viser antall benyttede kjernetider til fotball i desember Fordelt på tilgjengelig anlegg, og adskilt mellom aldersgruppen 7-12 år og eldre enn 13 år. Antall tilgjengelige timer vil variere fra år til år. For å få sammenlignbare tidsverdier er en time i gymsal gitt verdien av en halv time i idrettshall. I skjemaet er det fordelt 63 timer til fotball i gymsal. I praksis er det fordelt dobbelt så mange: 126 timer. 5.4 Ukurant treningstid Ukurant tid, før kl 16:00 og i helger, er ofte tilgjengelige timer som kan brukes til trening. Ved tildeling ukurant tid bestrebes også at fordelingen gjørs likeverdig mellom klubber. 10 Side 444

14 6 Likeverdighet mellom klubbene og internt i klubbene. Likeverdighet innebærer rettferdig fordeling av treningstimer basert på klubbenes antall lag i ulike klasser og divisjoner ved sesongslutt. I enkelte tilfeller må det utøves skjønn ved tildelingen; Klubber som får flere eller færre lag til ny sesong, eventuelt enkeltlag som ønskes vurdert etter særskilte vilkår. En slik vurdering blir gjort fra sak til sak. Det er utarbeidet et vekttallsystem for beregning av fordeling mellom klubbene, basert på alder og divisjoner. Det er hovedlaget som tildeles en viss mengde tid. Deretter anbefales klubbene å fordele timer til egne lag ut fra poengsystemet under 6.1 Poeng i ulike årsklasser og divisjoner Kode Årsklasse/divisjon Vekting A Grupper med særskilte behov 1-4 poeng (Poeng etter særskilt vurdering) B 5-er, 7-10 år 0,5 poeng C 7-er, år 1 poeng D 7-er, år 1 poeng E Smågutter/Småpiker 3 poeng F Gutt/Pike 4 poeng G Junior 4 poeng H Old Boys/girls 2 poeng I Senior 5. divisjon (herrer) 3 poeng J Senior 4. divisjon (herrer) 4 poeng K Senior 3. divisjon (herrer) 6 poeng L Senior 2. divisjon (herrer) 8 poeng M Senior 2. divisjon (damer) 4 poeng N Senior 1. divisjon (herre/dame) 10 poeng O Elite (herre/dame) 12 poeng Tabell 3: viser foreslått poengsystem innen forskjellige årsklasser og divisjoner 6.2 Antall lag og vekttall pr klubb ved sesongslutt 2010 Antall lag påmeldt i seriespill i Bodø ant. ant. lag D-P sum lag per klubb Klubb/kode A B C D E F G H I J K L M N O P lag A-C vekttall A-C vekttall D - P sum vekttall Bodø/Glimt , ,5 Bodø int. IK Gevir Grand Bodø , ,5 Grønnåsen IL Hunstad Innstranden , ,5 Junkeren Meløy FK Nedre Beiarn Nordstranda Røst IL Skjerstad IL Steigen Storm FK Tverlandet , ,5 Vinkelen Sum Side 445

15 Tabell 4 viser antall lag og vekttall fordelt på klubber, og skilt mellom aldersgruppen 7-12 år og eldre enn 13 år. For definisjon av koder, se tabell nr 3. IK Junkeren er plassert i 3. divisjon, Nordstranda IL i 4. div. 7 Fordeling treningstid vinter 2010/2011 Tabellene tar utgangspunkt i hva som faktisk er tilgjengelig og tildelt til fotball i desember 2010/februar Basert på prinsippet om likeverdighet tas det sikte på gradvis å utligne avvik i timefordelingen mellom klubber. 7.1 Tilgjengelige kjernetimer i gymsaler 2010/11 Tilgjengelige kjernetimer i gymsaler 2010/11 Gymsaler 126 timer Nordstrandahallen 21 timer (10,5 t) Mørkvedhallene timer (13,0 t) Stordalshallen 0 timer Tverlandshallen 18 timer (9,0 t) Total 191 timer Tabell 5 viser antall tildelte timer til fotball for aldersgruppen 7-12 år i ulike anlegg pr desember Timer i idrettshallene er i dette skjemaet multiplisert med to, for å kunne sammenligne tidsverdier med gymsalene. Faktiske timer i idrettshallene står i parentes. I Mørkvedhallen er det ikke kjent hvilken fordeling som er gjort i mellom alder 7-12 år og eldre enn 13 år. Antall timer er derfor stipulert. 7.2 Gymsal- og halltimer fordelt på grupper 7-12 år Timer i gymsal 7-12 år Vekting 0,5 1 Klubb/kode B C antall lag antall vekttall berettiget antall timer antall tildelte timer avvik timer Bodø/Glimt ,5 42, ,7 Bodø int. IK ,7 3 1,3 Grand Bodø ,5 34,0 33-1,0 Grønnåsen IL ,5 10-0,5 Hunstad ,4 18 0,6 Innstranden ,5 25,3 26 0,7 Junkeren ,4 25 0,6 Nordstranda ,2 21 8,8 Tverlandet ,5 16,6 18 1,4 Vinkelen ,2 7-5,2 Sum ,0 Tabell 6 viser hva klubbene er berettiget av timer etter utregning av vekttall, hva de faktisk er tildelt pr desember 2010, og hvilket avvik det er mellom berettiget og faktisk tildeling. Basert på poengberegningen i vekttallsystemet viser tabellen at de største utslagene er på Bodø/Glimt u og Vinkelen med hhv 13 timer og 5 timer for lite i gymsaler/hall. Nordstranda IL har flere timer enn øvrige sammenlignbare lag. Pr des er det 7 ledige gymsaltimer innenfor kjernetid. Hovedsaklig mellom kl 21-kl 22. Side

16 7.3 Kunstgress- og halltimer fordelt på grupper 13 år og eldre Aspm kgb Kjernetimer tildelt fotball i ulike anlegg Faktisk tildelt tid februar 2011 Berettiget tid ut fra poeng Sum tildelt og avvik Mørkv hall 1+2 Mørkv kgb Nor dstr. hall Tverl. hall Ledige timer alle anlegg 0 Tabell 7: viser hva klubbene er berettiget av timer etter utregning av vekttall, hva de faktisk er tildelt pr 20. februar 2011, og hvilket avvik det er mellom berettiget og faktisk tildeling. Tabellen viser forholdsvis store avvik mellom klubbene på berettiget tid og tildelt tid. I løpet av 2011 vil et mål være å jevne ut avvikene. NH berettiget tid i NH berettiget tid alle anlegg sum tildelte timer Klubb/anlegg Bodø/Glimt ,5 50,2 42-8,2 Bodø int. IK. 1 1,1 1,9 1-0,9 Gevir 1,5 1,1 1,9 1,5-0,4 Grand Bodø 24 56,5 47,3 83,3 80,5-2,8 Grønnåsen IL 1 2 2,5 1,6 2,8 5,5 2,7 Hunstad ,5 11,8 20,8 25,5 4,7 Innstranden ,9 59, ,4 Junkeren ,8 33,1 30-3,1 Meløy FK 0,0 0,0 0 0,0 Nedre Beiarn 1,5 1,6 2,8 1,5-1,3 Nordstranda ,0 24,6 21-3,6 Røst IL 2 1,5 1,6 2,8 3,5 0,7 Skjerstad IL 1,5 1,6 2,8 1,5-1,3 Steigen 1 4,5 2,2 3,8 5,5 1,7 Storm FK 1,6 2,8 0-2,8 Tverlandet 10 3, ,2 30,3 26,5-3,8 Vinkelen 1 3 2,2 3,8 4 0,2 Sum timer , ,0 327,5 327,5 0,0 Ledige timer avvik timer 13 Side 447

17 8 Innspill fra klubber og anleggseiere, med prosjektgruppas kommentarer 8.1 Bodø internasjonale idrettsklubb v/per Eidsvik, datert I utgangspunktet er retningslinjene ok. Jeg hadde lyst å komme med innspill om utnyttingen av NH. Hvorfor er ikke sal 4 i NH inndelt som sal 1,2,3, slik at spill på mindre flater også kan være en mulighet her? Da får vi faktisk en sal til! Flere "småmål" i NH kan også bidra til bedre utnytting! Legges mye opp til spill på større flater pga av minste målstørrelse er 7-er mål. Kommentar: Flere flater avdelt med skillevegger og flere små mål kan gi bedre utnyttelse av Nordlandshallen. Det foreslås at prosjektgruppa, i samarbeid med Bodø spektrum, vurderer forslaget nærmere. Herunder funksjonelle flate-størrelser og økonomi. 8.2 Bodø spektrum KF v/asbjørn Wessel, datert Pkt. 2: Fordeling treningstid er et meget omfattende arbeid som krever mye tid og forståelse av de forskjellige lagenes ønsker og tanker. Foreslår at anleggseier/driver foretar fordeling som tidligere etter de kriterier som blir avtalt. Denne tildelingen blir deretter lagt fram for utvalg fra klubbene for godkjenning. Pkt 3: Foreslår at tildeling etter nye kriterier gjelder fra Pkt 6.1: Seniorlag fra 4. divisjon og oppover kommer mye dårligere ut i Nordlandshallen en i dag med foreslått poengskala. Ungdoms timer og senior timer bør fordeles hver for seg. Vil spare klubbene for intern krangel, og anleggseierne for spekulasjoner om timene brukes av ungdom eller voksne (pga. refusjon kommunal subsidie). Hvis kriterier for subsidierte timer økes til å gjelde for til og med 19 år, så må subsidiepotten økes tilsvarende. Pkt 7.3: Det bør tas hensyn til alle lag ved poengskala på avtalt tabell, også Bodø/Glimts A- lag. Man bør ikke straffe lag for å leie seg inn på andre tider enn kjernetid. Annet: Vil berømme den energien som er lagt ned for å få til en rettferdig fordeling av timer. Kommentarer: Pkt. 2 støttes og foreslås endret i retningslinjene. Det presiseres at utvalget/ prosjektgruppa tilhører Bodø idrettsråd og kulturkontoret, ikke klubbene. Bodø idrettsråd gis myndighet til å godkjenne og endre anleggseiers forslag, innenfor de lagene som er underordnet Bodø idrettsråd. Pkt. 3 støttes. Vedtatte retningslinjer vil likevel være retningsgivende fram til iverksettelse. Pkt. 6.1 støttes ikke. Prosjektgruppa står ved forslaget om at det er hovedlaget i klubbene som tildeles treningstid, og det er klubbene selv som skal fordele tildelt tid til egne lag. Seniorlag bør også kunne trene utendørs på de fasiliteter som er tilgjengelig vinterstid. Anbefalinger til klubbene om å fordele timer til egne lag etter vedtatt poengsystem kan presiseres tydeligere. Prosjektgruppa tar ikke stilling til praktiske forhold mht. subsidier. Dette er et forhold mellom kommune og anleggseier/driver. Pkt. 7.3 støttes og foreslås endret i retningslinjene. 8.3 Hunstad fotballklubb v/lars Nedrevåg, datert Hunstad Fotballklubb (HFK) har vært involvert i ulike prosesser det siste året, som har berørt flere av de rammebetingelsene som styrer våre muligheter til å drive fotball- og idretts aktivitet. Rammebetingelsene har over tid vært gode og stabile, ikke minst forutsigbare, for en liten bydelsklubb som HFK er og har vært. Vi registrerer således at de prosessene som har vært startet i regi av OK/Bodø Kommune (OK) det siste året, berører vår muligheter til å tilby idrettsaktivitet til barn i vårt 14 Side 448

18 kjerneområde; fordi prosessene har til dels økonomiske begrunnelser og insitamenter for endring av stabile forutsetninger. Vi finner ikke noen grunn til å trekke opp de historiske betingelsene som har medført til at HFK i dag er et relativt godt fungerende klubb, med stabilt medlemstall og gode forhold for tilrettelagt idrettstilbud, både for fotball og idrettskole. Ikke minst er vårt medeierskap i Mørkvedhallen BA en viktig forutsetning, og kanskje bærebjelken i det tilbud vi kan gi våre unger, og slik har det vært siden klubben tok den risikoen med å bli medeiere i MBA. Når da vi i den senere tid registrerer ulike forslag til endringer, som rører ved fundamenter for drift av klubben, relativt uoversiktlige initiativ, forslag om endringer av subsidier, fotballaktivitet ut av haller, styrt og endret tildeling av treningstimer i kommunale anlegg, begrenset råderett over kunstgressbaner og ufordelaktige treningstimer, synes det vanskelig å få et helhetsbilde av hva OK ønsker. Samtidig er involveringen av Bodø idrettsråd i disse prosessene utydelig og de politiske retningslinjer og vedtekter i denne sammenheng, synes også å være uoversiktlige. Dermed er det vel naturlig å spørre hva OK ønsker. Det samme spørsmålet har vi stilt gjennom vårt medarbeid i MBA, og siden dette er veldig utydelig var vi enige i å si nei til det avtaleutkast som ble lagt frem for MBA ved skriv av 12.januar 2011 og det svar som ble gitt av MBA 14.januar Hvorfor skal vi være med på en avtale som i stor grad vil endre på tilbudet vi over år har hatt hevd på, uten at vårt eierskap til og økonomiske risiko som ligger bak eierforholdet i MBA, blir gitt noe som helst fortrinn eller for den saks skyld, ekstra poeng i de rapporter som er gitt fra Bodø Idrettsråd om Bruk av anlegg i Bodø kommune? Er det ikke relativt enkelt å forstå at en eiendel i et større idrettsanlegg og vår risikovillighet til å være medeier i MBA skal gi noen som helst fortrinn/fordeler når rammebetingelser i stor grad ønskes endret? Samtidig er vi ikke uenige i at vi bør sammen se på muligheter å endre den strukturen vi har for å drive idrettsaktivitet: - Vi er ikke uenige i at fotball i større grad bør drives utendørs, men da må tilbudet utendørs være tilgjengelig. Driften av kunstgressbanene må sees på nytt i vinterhalvåret, og subsidieordningen må følge dette. - HFK har etablert en egen avtale om drift av Limyra Kunstgressbane, gjennom Kunstgressprosjektet del I, uten at vi som klubb har eierrettigheter i banen. Dermed opplevde vi relativt tidlig at våre fortrinn som klubb, ikke gav oss gode forhold for treningstimer på banen, men ble i stor grad diktert treningstimer utenfor kjernetiden, noe vi også tidlig påklaget. - Subsidieordningen med støtte av utgifter til treningstimer er god og oversiktlig. Men subsidieordnigen er ikke noe tilskudd til drift av idrettsanleggene, som MBA, men bør rutes via de klubbene som har behov for slike subsidier. Om subsidieordningen faller bort, vil ikke HFK overleve som klubb, uten store grep knyttet til medlemsavgifter og treningsavgifter. Dermed vil vi erfaringsvis slite med å opprettholde tilbudet vi har for våre unger i dag. - Tilbudet om innendørstrening i vinterhalvåret bør vurderes, ikke minst er det vanskelig å få gode treningstimer i Nordlandshallen. Samtidig er det med forundring vi ser at Spektrum drives rent forretningsmessig, der idretten i stor grad må lide av en rekke større arrangementer i hallene gjennom hele året. Selv med kommunal drift og 100% eierskap oppleves da et stor overskudd i Spektrum som problematisk. Som en konsekvens av dette er det vel også mulig å se på en etablering av et innendørsanlegg med kunstgress, for eksempel på Mørkvedlia. Antar flere klubber vil støtte en slik etablering - Om fotballen i større grad ønskes ut av hallene er vel det også rett å se på en bedre tilrettelegging for idrett som gjennomføres i hall. For eksempel turnlagene i byen savner vel sårt et godt, permanent anlegg for sin aktivitet? MBA har over lengre tid hatt planer om 15 Side 449

19 etablering av en Basis -og motorikkhall uten at prosjektet har fått noe veldig driv og støtte fra BK. Hva med etablering av en turnhall? - At man vurderer at fotballen gradvis skal ut av hallene, men i løpet av kun 2 år, synes arbeidet med en bedre fordeling av tilgjengelig treningstid innendørs, noe unødvendig, også om man ikke vurderer samtidig hvordan andre idrettes skal inn i hallene Har alle idretter og klubber, som har behov for innendørs aktivitet, økonomi til dette og blir bruken av hallene på kveldstid utnyttet som i dag? Har det vært gjennomført noen parallell undersøkelser på hvilke type idretter som ønsker mer halltid enn det dem har tilbud om i dag (ser da bort fra turn - og klatreidrettene)? Legger slik dreining av aktivitetstilbud innendørs, press på tilgjengelige subsidier gjennom subsidieordningen og gradvis bortfall av disse? Kommentarer: Prosjektgruppas hensikt med forslag til retningslinjer er å skape mest mulig oversiktlige og likeverdige forhold for alle fotballklubber i kommunen. Det handler om at alle klubber skal motta lik fordeling av kommunale økonomiske tilskudd og ha lik tilgang til anleggene. Basert på de antall lag de ulike klubbene deltar med i seriesystemets ulike årsklasser og divisjoner. Eget poengsystem er utarbeidet for dokumentasjon. Lag tilknyttet Mørkvedhallen BA har langt flere tilgjengelige treningstimer vinters tid enn andre lag i kommunen. Det er dokumentert i denne rapportens tabell nr. 7 side 11, samt i - Rapport om tildelt treningstid i utvalgte anlegg sesongen 2008/2009. Lag tilknyttet Mørkvedhallen BA har tilgang til oppvarmet kunstgressbane vinters tid. Kommunens øvrige lag har av økonomiske årsaker ikke tilgang til oppvarmet kunstgressbane. Dette blir dobbelt urettferdig all den stund Bodø kommune subsidierer ca. 80 % av klubbenes kostnader for å bruke Mørkvedlia kunstgressbane. Bodø kommunes subsidier bidrar til å skape ulike treningsforhold mellom klubbene. Gjelder antall tildelte treningstimer og kvaliteten som tilbys på anleggene. Bodø idrettsråd og Bodø kommune bes særskilt vurdere hvordan forskjeller kan utlignes. Hunstad FKs øvrige uttalelser handler i mindre grad om retningslinjer ved fordeling treningstimer til fotball. Det reises flere idrettspolitiske spørsmål som prosjektgruppa mener bør vurderes av Bodø kommune/idrettsråd/anleggseierne. 8.4 FK Bodø/Glimt v/kjell Nikolaisen, datert Retningslinjer ok. A-lagets treningstid må/bør ikke regnes sammen med U-avdelingens siden A-laget bruker de ukurante timene på anleggene. Kommentar: Forslaget er likelydende som Bodø spektrums kommentar under pkt Forslaget støttes og foreslås endret i retningslinjene. 8.5 Mørkvedhallen BA v/ulf Saxrud, datert Vi viser til e-post av 3. februar fra BK, OK-avd v/lars Bang. Vi gjør oppmerksom på at Mørkvedhallen BA ikke var invitert og derved ikke deltok i møte 3. januar. MBAs fokus er fordeling av treningstid i egne anlegg. Vi ønsker ikke å ta standpunkt til fordeling av treningstimer i kommunale anlegg, og heller ikke til hva som er rettferdig fordeling av treningstimer i de kommunale anlegg. MBA forholder seg til fordelingspraksis fra 20 års drift, og til de føringer som følger av organisasjonens vedtekter. Dette innebefatter at anleggseierne har sine tilmålte rettigheter til treningstid i MBA sine anlegg. Selvsagt gjelder dette også for Bodø kommune som andelseier. 16 Side 450

20 MBA har det siste året mottatt gjentagende ad hoc-innspill fra Bodø kommune ved OK avdelingen angående tildeling av treningstider, kjernetidsbetraktinger, subsidier for barn og unge m.m. Vi har i hovedsak opplevd at disse forslagene mangler helhetsfokus og at de vil gi negative konsekvenser for andelslagene og for selskapets drift. Mørkvedhallen BA har over år bygd opp en driftsmodell basert på mer eller mindre forutsigbare rammer, til beste for eiere, brukere og bydelen. Vi stiller spørsmål ved Bodø kommunes iver etter å gjennomføre endringer som helt klart utfordrer selskapets driftsforutsetninger og forutsigbarhet i enda større grad. Kommentarer: Nevnte møte den 3. januar var kun for kommunens fotballklubber, ikke for anleggseierne. Mørkvedhallen BA er detaljert informert om det pågående arbeidet gjennom flere møter og brev/mail fra Bodø kommune v/kulturkontoret. MBA ble også i utgående skriv fra Bodø kommune den 11. januar spesielt invitert for gjennomgang av foreslåtte retningslinjer. Det poengteres at arbeidet med felles retningslinjer ikke er et ad hoc- innspill fra ok-avdelingen, men et samarbeidsprosjekt mellom Bodø idrettsråd og Bodø kommune. MBA skriver at selskapet er til for andelseierne, og at man ikke ønsker å delta i et felles opplegg med idrettsråd/kommune om likeverdige retningslinjer. Prosjektgruppa tar svaret fra MBA til etterretning. Følgende konsekvenser bør vurderes nærmere av idrettsråd/kommune: Bodø kommune som andelseier, bør selv kreve å få tildele treningstid av sine tilmålte rettigheter i MBA sine anlegg. Slik rettighet har ikke Bodø kommune i dag, selv om kommunen gir betydelig økonomisk støtte til driften av Mørkvedlia kunstgressbane. Lag, som med bakgrunn i eierandeler i MBA har flere treningstimer enn man ut fra utregning har krav på, bør få redusert antall timer i kommunale haller/anlegg. Andre alternativer for vinterdrift av kunstgressbane(r) bør vurderes. 8.6 Grønnåsen IL v/anders Jelstad, datert Mitt inntrykk etter møtet og gjennomlesing av retningslinjene er at dette er det mest rettferdige fordelingsverktøyet som har vært. Ved årlig revisjon av retningslinjene vil gode innspill fra erfaring kunne bli tatt inn. For små klubber som f.eks. GIL må det tillegges noe skjønn ved tildeling, og grunnlaget for tildeling basert på fjorårets lag må vurderes. Dette fordi vi et år kan ha 2 lag på et trinn, mens neste år ingen lag på samme trinn. Og da kan tildelingen bli feil ut fra vårt behov. Dette uttrykte møtedeltakerne stor forståelse for, så det regner jeg med blir vurdert. Kommentar: Innspillet støttes og innarbeides i retningslinjene. Endringer i antall lag fra ett år til neste vurderes særskilt ved ny tildeling. 8.7 IK Grand v/vidar Stormo, datert Mener arbeidet med rapport retningslinjer ved fordeling er meget bra. Viktig å kartlegge på samme måte for øvrig idrett i Bodø. Først da vil det bli en riktig og rettferdig nøkkel for fordeling. Politisk handler det om å få brøytet flere baner, så vil nok fotballen holde seg ute hele året. 17 Side 451

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer