Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2012/2013, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2012/2013, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen."

Transkript

1 Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2012/2013, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. I INNTEKTSÅRET Næringseiendom Ligningsverdien på næringseiendom settes til 40 prosent av antatt markedsverdi beregnet ut fra kapitalisert utleieverdi. For utleid næringseiendom benyttes faktiske leieinntekter ved beregningen, for ikke-utleid næringseiendom benyttes sjablonmessig fastsatt leie. Ligningsverdien på næringseiendommer skal ikke overstige 60 prosent av markedsverdi. Kalkulasjonsfaktor er 0, 071 for inntektsåret Skjermingsrente utbytte, uttak mv. Skjermingsrenten settes lik gjennomsnittlig rente på 3-måneders statskasseveksler i For aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper (aksjonærmodell og deltakermodell) benyttes skjermingsrente etter skatt, mens det for enkeltpersonforetak benyttes skjermingsrente før skatt. Skjermingsrenten fastsettes årlig i forskrift av Finansdepartementet. Skjermingsrenten for 2012 er fastsatt i januar Gjennomsnittsrenten er per utgangen av oktober 1,55 %. Skjermingsrenten for 2012 er på 1,1 %. Skjermet utbytte forutsetter lovlig utdelt utbytte. Skjermingsrenten for selvstendig næringsdrivende (foretaksmodellen) er 1,6 % Pensjon Satsen for minstefradrag i pensjonsinntekt er 26 prosent (uendret). Min kr (2011: kr 4.000) Maks kr (2011: kr ) En skattyter som har både lønn og pensjon får minstefradraget satt til det høyeste av: lønnsfradraget, kun basert på lønnsinntekten

2 minstefradrag basert på samlet lønn og pensjon (uten bruk av den nedre grensen for minstefradrag det såkalte lønnsfradraget som gjelder for lønn). Eksempel: Med pensjon på minimum kr kroner vil lønn på kroner i tillegg gi maksimalt minstefradrag. Med pensjon på kroner vil lønn på kroner i tillegg gi maksimalt minstefradrag Kundepleie (representasjon) Hovedregel Hovedregelen er at det ikke gis fradrag for representasjonskostnader (kundepleie). Dette gjelder både gaver, middager, idrettsarrangementer, turer osv. Unntak: Enkle oppmerksomheter Det er likevel fradragsrett for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander. Beløpsgrensen for fradrag for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander er kr 235 for 2012 (225 kroner i 2011). Unntak: Enkel servering Det er også fradrag for utgifter til enkel servering. Satsen for fradragsberettigede serveringsutgifter er kr 416 per person for 2012 (410 kroner per person for 2011) Fradrag for næringsdrivende Næringsdrivende som har hjemmekontor i egen bolig kan kreve fradrag for dette. Fradraget føres i post 7700 i næringsoppgaven. Det forutsettes at kontoret kun er til bruk i næring. Skattyter kan velge mellom et standardbeløp på kroner per år ( uendret) eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og liknende) Uttalelse ESA EFTAs overvåkingsorgan ESA har i en uttalelse av 19. september 2012 konkludert med at reglene som begrenser norsk rentefradrag er til hinder for den frie bevegeligheten av kapital i det indre marked, ettersom det gjør det mindre attraktivt å investere i de EØS-statene som ikke omfattes av en slik skattefordel. Norge hevder at dette hinderet er nødvendig for å sikre helheten i det norske skattesystemet og fordelingen av skattemyndighet mellom EØSstatene. ESA er uenig i dette, siden det ikke er noen direkte sammenheng mellom fradragsretten og den faktiske skattleggingen av eiendommen. ESA mener også at risikoen

3 for doble fradrag eller skatteunndragelse kan møtes gjennom andre, mindre restriktive tiltak. En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTAdomstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder. Uttalelsen fra ESA er relevant for de som har eiendom i EØS-statene Tyskland, Belgia, Italia, Malta, Bulgaria eller Portugal Hvilke selskaper som er nærstående Retten til tapsfradrag avskjæres bare mellom nærstående selskaper. To selskap er nærstående dersom kreditorselskapet har minst (endret ved forskriftsendring i 2012 fra «mer enn») 90 prosent eierandel i debitorselskapet, uavhengig av kreditorselskapets andel av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen eller selskapsmøte i debitorselskapet. Mor-datterselskap Den typiske situasjonen er mor-datterselskap. 90 % Mormor - datterdatterselskap Men også andre eierformer vil rammes: Indirekte eierskap rammes når det er minst 90 prosent eierskap i hvert ledd. 90% 90% Eksempel: Et familieselskap er organisert i ett aktivt eierselskap på toppen, og to driftsselskap, eid med 95 %. Den ene driftsselskapet eier igjen to selskaper, eid 100 %, selskap a og b. Hvis eierselskapet får tap på grunn av kreditt til selskap b, er tapet ikke fradragsberettiget. (Tapet kan for øvrig også avskjæres hvis tapet ikke kan anses oppstått i næring).

4 To eller flere nærstående selskaper i eierkjeden eier minst 90 prosent av det aktuelle selskapet. Eksempel: Selskap A eier 89 % av aksjene i datterselskapet B. Selskap A eier 90 % av selskap C, som eier 5 % av selskap B Arveavgift og dokumentavgift ved omdanning Overføring av fast eiendom i forbindelse med omdanning fra enkeltpersonforetak, deltakerlignet selskap, NUF eller samvirkeforetak til AS vil medføre plikt til å betale dokumentavgift, se kursmappen s Om verdsettelsestidspunkt ved gaveoverføring av et ikke-børsnotert aksjeselskap etter omdanning, se kursmappen s Kilometergodtgjørelse Innenlands: km: kr 3,90 pr. km over km: kr 3,25 pr. km Satsene forhøyes med 10 øre pr. km for de som har arbeidssted i Tromsø. Tillegg for tilhenger: Tillegg for passasjer: Utenlands: kr 0,70 pr. km kr 1,00 pr. km kr 3,90 pr. km, uansett kjørelengde For el-bil er satsen kr 4,10 pr. km, både innenlands og utenlands, og reduseres ikke ved kjøring over km. Satsen gjelder kun eldrevne biler, ikke hybridbiler og lignende Dokumentavgift ved omdanning. Uttalelse fra Sigbjørn Johnsen 29. oktober Hvorvidt det skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr beror på om omdanningen blir ansett som hjemmelsoverføring eller ikke. Det skal ikke betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fisjoner, fusjoner og omdanninger som bygger på kontinuitet fordi det da ikke har skjedd en hjemmelsoverføring. Når fast eiendom blir overført i forbindelse med omdanning, er det ikke selskapsrettslig kontinuitet, og det er plikt til å betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

5 Ved overgang fra BA (begrenset ansvar) til AS må det dermed betales dokumentavgift, selv om omdanningen er tvunget frem av samvirkeloven. Det er nå gitt dispensasjon fra denne hovedregelen. «Nyhet, Samvirkeforetak som må endre selskapsform skal ikke betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr - Miljøverndepartementet og Finansdepartementet endrer praksis for tinglysing og dokumentavgift for selskap som omregistreres som følge av overgangsreglene i samvirkelova. Når samvirkeforetak må endre selskapsform, er det urimelig at de må betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr, sier statssekretær Roger Schjerva. Miljøverndepartementet har i dag, i samråd med Finansdepartementet, gitt en tinglysingsmessig overgangsordning for visse BA-foretak. Ordningen, som gjelder til og med 31. desember 2013, innebærer at overføring av fast eiendom fra visse oppløste BAforetak, til nystiftet aksjeselskap eller forening, kan tinglyses som en navneendring. Dette utløser da ikke tinglysingsgebyr eller dokumentavgift. Bakgrunnen for overgangsordningen er at departementene ser at det har oppstått en uønsket situasjon for disse BA-foretakene i forbindelse med overgangsreglene i samvirkelova. Videre ønsker departementene å bidra til at disse foretakene så raskt som mulig blir riktig registrert.» Mange har vært i kontakt med Miljøverndepartementet og Finansdepartementet i denne saken, bla Folkets Hus. «Jeg viser til brev 22. oktober 2012 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Jørund Rytman til skriftlig besvarelse: Alle selskaper som er registrert som BA-selskaper plikter å omregistrere seg til annen jur. enhet innen (jfr. ny samvirkelov). Dersom BA-foretakene ikke registreres som en annen legal organisasjonsform i løpet av 2012, vil Foretaksregisteret iverksette formelle skritt for tvangsoppløsning av foretakene. Hva slags konsekvenser har dette for tinglysningsgebyr og dokumentavgift, og har myndighetene vurdert å foreta seg noe på vegne av de foretak som er nevnt nedenfor? Begrunnelse: Dokumentavgift og tinglysningsgebyr inntrer ved tinglysning av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. dokumentavgiftsloven 6 og Stortingets vedtak om dokumentavgift 1. Dersom et BA-foretak overfører fast eiendom i forbindelse med omdanning, fusjon eller omregistrering

6 oppstår spørsmålet om det skal betales dokumentavgift og tinglysningsgebyr av hjemmelsovergang til det nye selskapet. Det viser seg at svært mange BA-foretak eier fast eiendom. Pr. i dag er det, i følge Proff-forvalt, 1617 BA-selskaper med NACE-kode 68 (relatert til eiendom). En stor andel av disse selskapene oppfyller ikke vilkårene for omdanning til samvirkeforetak fordi de reelt sett ikke er samvirkeforetak, men f.eks. aksjeselskap. Fusjon, fisjon og omdanning etter selskapsrettslige regler som bygger på kontinuitets-betraktninger anses ikke å innebære en hjemmelsoverføring, jf. Justis- og politidepartementets rundskriv G 06/2005. Således vil en omdanning av et BA-foretak til SA -- som gjennomføres basert på selskapsrettslige kontinuitetsregler hjemlet i samvirkeloven kunne overføre hjemmel til fast eiendom uten at det utløses en plikt til å svare dokumentavgift og tinglysningsgebyr, men slik at dette kun gjelder for de BA'er som i realiteten driver som samvirkeforetak. Spørsmålet er derfor om det foreligger hjemmel for fritak for dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved overgang fra BA til en annen organisasjonsform enn SA, f.eks. ved omdanning til AS, eller om det for disse utløses en plikt til å svare dokumentavgift og tinglysningsgebyr. En omdanning av BA-foretak direkte til AS vil måtte gjennomføres etter aksjelovens kap. 2 om stiftelse ved tingsinnskudd eller kap. 10 om tingsinnskudd i eksisterende selskap. En slik transaksjon anses ikke gjennomført basert på selskapsrettslige kontinuitetsregler (selv om omdanning kan skje med skattemessig kontinuitet), og vil etter det vi kan se medføre at overføring av hjemmel til fast eiendom vil utløse en plikt til å utrede dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Et slikt syn følger også av Kartverkets bok. Fordi BA'er må endre organisasjonsform innen , dvs. ikke bare de som rammes av den nye samvirkeloven, men også de øvrige, vil dette slå urimelig ut for de BA er som ikke er samvirkeforetak, ettersom disse da må betale dokumentavgift ved omdanningen, mens BA er som skal bli SA slipper. Det fremstår som uheldig at Foretaksregisteret legger opp til at BA-formen også skal fjernes for BA som ikke kan bli SA. Her synes det som om man benytter samvirkelovens overgangsregler som brekkstang for også å tvinge BA'er som ikke kan bli SA ut av BA-formen ved en tvungen omdannelse som for disse utløser dokumentavgift. Dette er tilfellet for svært mange av dagens BA'er og en tvungen omdanning vil for disse få store økonomiske konsekvenser ved at det må betales store beløp i dokumentavgift. Dette vil i så fall være en stor likviditetsmessig belastning for disse selskapene. Svar: Dokumentavgift skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift 1. Om det foreligger hjemmelsoverføring, hører under tinglysingsmyndigheten å avgjøre. Avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten, jf. tinglysingsloven 3. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken skal det normalt betales tinglysingsgebyr, jf. rettsgebyrloven 21. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et rundskriv G-06/2005 om den tinglysingsmessige framgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning. Der framgår at det ikke skal betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fisjoner, fusjoner og omdanninger i henhold til lovregler som bygger på kontinuitetsbetraktninger. Avgiftsrettlig foreligger da ingen hjemmelsoverføring, og det blir dermed ingen plikt til å betale tinglysingsgebyr eller dokumentavgift.

7 Hvorvidt det skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr, beror dermed på om omdanningen blir ansett som hjemmelsoverføring eller ikke. Dette er både et selskapsrettslig og tinglysingsrettslig spørsmål, som i enkeltsaker blir opptil Statens kartverk og ev. lagmannsretten å vurdere. Jeg ser det som uaktuelt, i dokumentavgiftsregelverket, å innføre fritak for dokumentavgift når fast eiendom blir overført i forbindelse med omdanning, dvs. i tilfeller hvor det ikke foreligger selskapsrettslig kontinuitet. Ethvert fritak for dokumentavgift er egnet til å uthule avgiften. Dertil kommer at fritak skaper merarbeid og usikkerhet blant de avgiftspliktige, så vel som for avgiftsmyndighetene, foruten at risikoen for feilpraktisering og forskjellsbehandling øker. Jeg viser også til EØS-avtalens forbud mot konkurransevridende statsstøtte, og at det finnes flere eksempler på at ESA ikke har akseptert fritak for særavgifter. Skulle ESA underkjenne støtte ved slike omdanninger, vil dette innebære krav om at støtten tilbakebetales. Dette vil i så fall kunne få betydelige konsekvenser for de selskaper det gjelder.» II INNTEKTSÅRET Egen skjermingsrente for private lån Skjermingsrenten for lån fra privatperson til aksjeselskap eller deltakerlignet selskap for 2013: Januar - februar 1,1 % Den renten en kan beregne uten at det blir ekstrabeskatning er skjermingsrente delt på 0, Fradragets størrelse Særfradrag for enslig forsørgelse gis med kr per måned en har mottatt utvidet barnetrygd. Det graderes etter antall måneder i løpet av inntektsåret man har vært enslig forsørger. Eksempel: Eva og Arne har felles barn og flyttet fra hverandre i juli Eva overtar omsorgen for barna. Etter de gamle reglene ville Eva hatt krav på klasse 2, fordi situasjonen ved utgangen av året var avgjørende. Etter de nye reglene vil Eva ha krav på særfradrag for forsørgelse i fem måneder, noe som gir et særfradrag på kroner. Eksempel: Eva er enslig forsørger for sin datter som fyller 18 år i november Datteren har deltidsjobb ved siden av videregående skole, og tjener så mye at Eva, etter de gamle reglene, ikke ville hatt krav på klasse 2 i Etter de nye reglene vil Eva ha krav på særfradrag for forsørgelse i 10 måneder i 2013, noe som gir et fradrag på kroner.

8 Reiseregulativet merutgifter kost Innenlandsreiser Satsene er som følger for 2013: Reiser uten overnatting 0-5 timer Legitimerte utgifter inntil kr timer kr timer kr 300 Over 12 timer kr 495 Matpenger ved overtid Forutsetter at den ansatte har hatt et fravær fra hjemmet på minst 12 timer, og at den ansatte har hatt utgifter til mat. Beløpsgrensen gjelder også ved refusjon. Matpenger (overtid): kr 82 (2012: kr 82) Reiser med overnatting Over 12 timer kr 670 Forskuddssatsene kostgodtgjørelse 2013: Pensjonatsats: kr 295 (kr 293) Brakkesats: kr 192 (kr 190) Ett døgn er definert som 24 timer fra reisen starter. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn. Når alle måltider er dekket (administrativ forpleining), utbetales bruspenger med kr 80, under forutsetning av at reisen varer utover 24 timer. Ved reise utenlands er satsen kr 90 per 24 timer. Nattillegg innenlands ulegitimert Nattillegg kr Utenlandsreiser Det er fastsatt nye satser for kostgodtgjørelse med virkning fra 1. januar Måltidstrekk Får arbeidstaker dekket ett eller flere måltider på reisen, må godtgjørelsen reduseres med følgende satser, både innenlands og utenlands:

9 Frokost 10 % Lunsj 40 % Middag 50 % Måltidstrekket gjelder både for reiser med og uten overnatting. På dagsreiser skal det foretas måltidstrekk for påspandert lunsj med kr 195 og for påspandert middag med kr Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting Det ordinære reiseregulativet, med mulighet for trekkfri kostgodtgjørelse etter sjablonbeløp (sats), gjelder for ansatte som vanligvis ikke er på reise. Selgere, revisorer og andre som har reiser som en rutinemessig del av jobben, for eksempel til kunder, anses ikke å være på tjenestereise og har ikke krav på kostgodtgjørelse etter det ordinære reiseregulativet. Hvis man er på oppdrag i over seks timer og oppholder seg mer enn 15 kilometer fra det ordinære arbeidssted kan legitimerte utgifter til kost refunderes av arbeidsgiver. For ansatte i privat virksomhet gjelder det ingen beløpsgrense. For offentlig ansatte refunderes legitimerte kostutgifter opp til følgende beløp: Reiser mellom 6 og 9 timer kr 120 Reiser mellom 9 og 12 timer kr 195 Reiser over 12 timer kr 300 De med mobilt arbeidssted omfattes ikke av denne særavtalen. Det vil for eksempel gjelde sjåfører, flypersonell eller båtmannskap Kilometergodtgjørelse Innenlands: km: kr 4,05 pr. km over km: kr 3,40 pr. km Satsene forhøyes med 10 øre pr. km for de som har arbeidssted i Tromsø. Tillegg for tilhenger: Tillegg for passasjer: Utenlands: kr 0,70 (uendret) kr 1,00 (uendret) 4,05 pr. km, uansett kjørelengde For el-bil er satsen kr 4,20, både innenlands og utenlands, og reduseres ikke ved kjøring over km. Satsen gjelder kun eldrevne biler, ikke hybridbiler og lignende.

10 V Endringer Bokføring, regnskap mv Bokførte opplysninger skal være lett kontrollerbare Bestemmelsen i bokføringsloven 6 om dokumentasjon av regnskapssystemet i bokføringsloven, erstattes med et generelt krav om at bokførte opplysninger skal være lett kontrollerbare (sporbarhet). Tidligere fremsto bestemmelsen som et krav om dokumentasjon av regnskapssystemet, men intensjonen med bestemmelsen var å stille krav om at det skulle foreligge dokumentasjon av kontrollsporet når dette var nødvendig for å kunne kontrollere bokførte opplysninger. Bestemmelsen stiller nå et eksplisitt krav om at dokumentasjonen skal være identifiserbar, ikke bare systematisert på en bestemt måte. For de aller fleste praktiske formål består slik identifikasjon i at dokumentasjonen nummereres. Annet ledd stiller derfor krav om nummerering av dokumentasjonen, men det åpnes også for «identifisering på annen måte». Det sentrale er om den aktuelle identifisering kan anses egnet til å tilfredsstille kravet om mulighet for kontroll av fullstendighet på en like god måte som løpende nummerering. Finansdepartementet har lagt til grunn at det i praksis ikke finnes mange alternative identifikasjonsmetoder som tilfredsstiller kravet, men mener likevel at det i loven bør tas høyde for at slik form for identifikasjon kan finnes. Det vises som eksempel til at identifikasjon basert på alfanummer, dvs. en kombinasjon av tall og bokstaver, nødvendigvis ikke kan anses som ordinær løpende «nummerering», men vil etter en konkret vurdering kunne oppfylle kravet til «identifisering på annen måte». Det er vedtatt en dispensasjonsbestemmelse, hvor departementet ved enkeltvedtak kan gjøre unntak fra kravet om nummerering. Departementet har uttalt at dispensasjonsadgangen i utgangspunktet bør forbeholdes de selskaper, typisk i konsernforhold, som allerede har etablert felles løsninger, og som vil ha vesentlige ulemper forbundet med å skifte system. Disse selskapene vil kunne søke dispensasjon for å kunne fortsette med felles identifikasjonskodeserier inntil det skaffes nytt system. Endringen trådte i kraft 1. juli Nummerering av salgsdokumentasjon I et brev til Norges Bondelag, publisert 30. november 2012, har Skattedirektoratet konkludert med at kvitteringsblokker med korte nummerserier, for eksempel nr. 1-50, bare kan brukes hvis den bokføringspliktige har få salgstransaksjoner per år. Direktoratet

11 anbefalte bruk av opptrykte fakturablanketter med selgerens navn og organisasjonsnummer, etterfulgt av bokstavene MVA. Kravet til forhåndsnummerering av salgsdokumentet med en kontrollerbar sekvens, jf. bokføringsforskriften 5-1-3, er med å sikre at salgsinntektene bokføres på en fullstendig måte. Dersom det er brudd i nummerserien, vil dette være en indikasjon på at et salg har funnet sted, uten at salgsinntekten er bokført. I en tidligere uttalelse, fra 24. april 2007, har Skattedirektoratet har lagt til grunn at forskriften med dette i utgangspunktet tar sikte på virksomheter som ikke har et faktureringssystem som produserer maskinelt tildelte nummer. Det ble lagt til grunn at bestemmelsen som hovedregel forutsetter blanketter som er trykt opp eksternt for den bokføringspliktige virksomheten, i et omfang som muliggjør fullstendighetskontroll. I sitt brev til Norges Bondelag uttalte Skattedirektoratet at kvitteringsblokker med korte nummerserier, for eksempel nr. 1-50, i utgangspunktet ikke tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav. Dette gjelder særlig når blokker brukes av bokføringspliktige som har salgstransaksjoner av et visst omfang. Bruk av slike blokker vil da innebære at det brukes flere sett med samme nummer innenfor et regnskapsår, noe som gjør at salgsdokumentene vil være dårlig egnet for å kontrollere fullstendighet på en enkel måte. Løsningen vil da ikke oppfylle kravet i bokføringsforskriften Skattedirektoratet åpner likevel for at en bokføringspliktig, som bare har et fåtall transaksjoner, slik at det kan brukes kun en blokk innenfor et regnskapsår, eller at samme blokk kan benyttes over flere år, kan benytte kvitteringsblokker kjøpt i bokhandel. For å sikre at salgsdokumentet inneholder alle opplysninger som bokføringsforskriften krever, anbefaler imidlertid direktoratet å benytte særskilt opptrykte fakturablanketter også i slike tilfeller. Den bokføringspliktige bør da sørge for at også opplysninger om selgerens navn og organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av bokstavene MVA, blir trykket. For bokføringspliktige som fyller ut salgsdokumentene for hånd, er det også å anbefale at relevante ledetekster som fakturadato, leveringsdato, betalingsforfall mv. forhåndstrykkes. Link til uttalelsen: merering-av-salgsdokument/ Åpningsbalansen Aksjekapitalen kan maksimalt settes til det laveste av skattemessig verdi og virkelig verdi, jf FSFIN fjerde ledd. Gjeld kreves ikke overført ved omdannelsen, jf. FSFIN

12 første ledd. Et aksjeselskap kan ikke stiftes til underkurs, og ved å unnlate å overføre gjeldsposter kan man etablere en tilstrekkelig positiv egenkapital i selskapet. Så lenge minimumskapitalen på kroner er oppfylt, kan man velge å etablere en gjeld til aksjonær for den overskytende verdien. Den samme merverdien kan føres som overkurs. Eksempel: Bokført verdi Skattemessig verdi 300 Aksjekapital 300 (forutsatt av virkelig verdi er høyere) Aksjekapital 300/overkurs 700, Aksjekapital 100/gjeld til aksjonær 200/overkurs 700 Aksjekapital 30, gjeld til aksjonær 970 etc. I eksempelet er det vist hvordan aksjekapital, overkurs og gjeld til aksjonær kan fastsettes i åpningsbalansen ved skattefri omdannelse. Det er ikke tatt hensyn til utsatt skatt i eksempelet. Det presiseres at ved løsning 1 (aksjekapital 300 og overkurs 700), anses ikke overkursen som skattemessig innbetalt kapital. Det samme gjelder overkursen på 700 i løsning 2 (aksjekapital 100, gjeld til aksjonær 200 og overkurs 700). Løsning 3 (aksjekapital 30, gjeld til aksjonær 970) skal ikke benyttes fordi 700 av 970 vil utløse skatteplikt ved tilbakebetaling som følge av at beløpet ikke anses som skattemessig innbetalt kapital. Eksempel hvor det ikke er midlertidige forskjeller i enkeltpersonforetaket ved omdannelsen: Eiendeler 1600 Gjeld i næring 600 Netto EK (RM =SM) Virkelig verdi Aksjekapitalen kan settes fra 30 til (det laveste beløpet av skattemessig egenkapital og virkelig verdi). eks. 1) aksjekapital 1 000, eks. 2) aksjekapital 500, gjeld til aksjonær 500 eks. 3) aksjekapital 500, overkurs 500

13 Ved å balanseføre deler av innskuddet som gjeld til aksjonær, blir det forholdsvis enkelt å tilbakebetale beløpet fordi man slipper å forholde seg til aksjelovens regler om kapitalnedsettelse. På den annen side, vil aksjonæren normalt ikke få fradrag for sin fordring ved en eventuell konkurs, med mindre den anses for å være i næring, jf. skatteloven 6-2 annet ledd. Hvis derimot innskuddet registreres som aksjekapital, er tapet fradragsberettiget for aksjonæren, jf. skatteloven Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilken balanseføring som er mest hensiktsmessig for aksjonær og selskapet Nærmere om kapitalnedsettelse Aksjekapitalen utgjør en del av selskapets bundne egenkapital som skal tjene som en kapitalbuffer til beskyttelse for kreditorenes dekningsmuligheter. Aksjekapitalen gir dessuten aksjonærene økonomiske og organisatoriske rettigheter i selskapet. Det er derfor strenge regler knyttet til kapitalnedsettelser og revisor skal bekrefte at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital, jf. aksjeloven 12-2 annet ledd. Det er balansen for siste regnskapsår legges til grunn. Det er imidlertid mulig å gjøre en kapitalnedsettelse før siste årsregnskap er fastsatt. Da skal beregningen skje på grunnlag av en revidert mellombalanse. Denne mellombalansen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før beslutning om nedsetting, jf. aksjeloven 12-2 annet ledd. For å verne selskapets kreditorer, er det en kreditorfrist på to måneder fra beslutning om kapitalnedsettelse, til den kan gjennomføres. Når denne fristen er ute, må revisor bekrefte at det ikke er forhold med selskapets kreditorer som er til hinder for gjennomføring av kapitalnedsettelsen, jf. aksjeloven For at de innmeldte opplysningene skal bli registrert i Foretaksregisteret før årsskiftet, blir det normalt satt datoer for når meldingene må være mottatt. Når det gjelder fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling måtte meldingene være Foretaksregisteret i hende innen 25. september Kapitalnedsettelse omfatter nedsettelse av aksjekapital, overkursfond, utdeling av utbytte og konsernbidrag. Gjennomføringsmeldingen kan være datert tidligst dagen etter kreditorfristens utløp. Meldingen bør sendes til Foretaksregisteret snarest etter dette. Gjennomføringsmeldinger som er Foretaksregisteret i hende etter 10. desember 2012, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. Andre typer registermeldinger klarer Foretaksregisteret normalt å behandle innen utgangen av året, hvis de er mottatt før 30. november Aksjeloven 12-2 annet ledd Beslutning som nevnt i 12-1 første ledd nr 2 eller 3 kan ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettingen er full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og selskapets bundne egenkapital etter 8-1 første ledd. Ved beregningen av beløpet skal balansen for siste regnskapsår legges til

14 grunn. Før det er fastsatt balanse for siste regnskapsår skal beregningen skje på grunnlag av en mellombalanse, som er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap, og med en balansedag som ikke ligger lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen for generalforsamlingens beslutning. I samsvar med forsiktig og god forretningsskikk skal det likevel tas tilbørlig hensyn til hendelser som måtte være inntruffet etter balansedagen og tap som må forventes å ville inntreffe. Revisor skal bekrefte at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital. Skattefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital I forbindelse med at minstekravet til aksjekapital i aksjel. 3-1 er redusert, har det blitt aktuelt å sette ned aksjekapitalen for skattefri tilbakebetaling til aksjonæren(e). Hvorvidt denne tilbakebetalingen må skje ved en selskapsrettslig nedsettelse av aksjekapitalen for å være skattefri, har vært omtalt på enkelte av skattekursene. Vi må gjøre oppmerksom på at det ikke finnes en generell valgadgang for skattyter til å velge at et utbytte vedtatt av generalforsamlingen, skattemessig skal behandles som en tilbakebetaling av innbetalt kapital. Dersom kapitalen er innbetalt som aksjekapital, er derfor hovedregelen at det må foretas en selskapsrettslig nedsettelse av aksjekapitalen. I noen tilfeller kan ikke innbetalt kapital gjenfinnes på posten for aksjekapital, for eksempel fordi den er nedsatt for å dekke tap eller av andre grunner er overført til annen egenkapital. Da er det antatt at kapitalen kan tilbakebetales skattefritt ved en utbyttebeslutning.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Sak:12/4289 22.05.2015 Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunnen for og hovedtrekkene

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2015/2016, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2015/2016, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2015/2016, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt BKK AS ble stiftet 17.11.1998 med aksjekapital kr 100 000 (lovens minimum) Eierkommunene la rett etter årsskiftet 1998/1999 inn eiendeler og gjeld fra BKK

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom Prop. 66 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Ot.prp. nr. 7 ( )

Ot.prp. nr. 7 ( ) Ot.prp. nr. 7 (2001-2002) Om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 5.oktober 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 7 2 1 Innhaldet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer