Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Primærnæringsutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Fredrikstad Eileen Dvergsdal (sign) Leder Side 1

2 Primærnæringsutvalgets møte Sakliste PS 12/1 RS 12/1 RS 12/2 PS 12/2 PS 12/3 Referatsaker Gnr 123, bnr 3 Søknad om utsettelse av vedtak vedrørende omdisponering av jord til skog Svar på søknad om utsettelse av vedtak vedrørende omdisponering av jord til skog Gnr 15, bnr 1- Kolbergveien 1, Onsøy Søknad om dispensasjon fra jordlovens 8 Søker: Hans Jørgen Rostad Gnr 647 bnr 3, 8 og 12, Moltebergveien Søknad om fradeling av kårbolig Søker: Tore Kristiansen PS 12/4 Gnr 426 bnr 46 og 229-Søknad om konsesjon ubebygd tomt 2,3 dekar, Strålsundveien 3, Onsøy-Søkere: Arne-Willy Halvorsen og Vibeke Sætherbakke Hansen PS 12/5 Gnr 717 bnr 13, Soliveien 102 Konsesjon på erverv av fast eiendom Søker Knut Rino Berntsen og Greta Sotvariene PS 12/6 PS 12/7 Gnr 102, bnr 4 - Godkjenning av forpaktningskontrakt Eier: Lars Kristian Berg, forpakter: Jo Poppe Ny gebyrforskrift konsesjonssaker og jordlovssaker Side 2

3 Side 3

4 PS 12/1 Referatsaker Side 4

5 ( 689/ 2 // V 1-t / 6.Z cp,, 27-1/AL-2 s/1-- d 147, (,~ z, 2 ( -4,41 /4,/ c,474 ityc;» 62(67 tå-(-2-1/ C9, it-al(adde 46~? C,-- 1///:-, C.~7 te4 C>Trile--7 11, 4142-it-6 7 -j217,(,14 e/ e/ À C-t~/ /1,7( C-4d _ k -'1914-) ~tr-ø ki (-44;1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Mottatt avkommunearkivet g/f21~ / ( 10 JAN.2012 Saksnr.: ISS6g Side 5

6 Erik Lie Kallerødveien MANSTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2011/ /2012-KALT 123/ Svar på søknad om utsettelse av vedtak vedrørende omdisponering skog av jord til Jeg viser til ditt brev datert hvor du ber om utsettelse av vedtak Selv om vedtaket gir en tillatelse til omdisponering til juletreproduksjon, så innebærer det ikke at du må omdisponere arealet. En opprettholdelse av arealet som fulldyrka er uproblematisk. Vi oppfatter ikke søknaden som at du ønsker en klagebehandling nå, for å få omdisponering som omsøkt til også å produsere kvalitetsvirke av løvtrær. Brevet oppfattes som at du ønsker en ny behandling av omdisponeringssaken hvis det viser seg vanskelig å opprettholde det omsøkte arealet som fulldyrket. Vi ber om at du kommer med dokumentasjon hvis det viser seg at så er tilfelle. Med hilsen Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift Karin Løkken Torp spesialkonsulent Miljø og landbruk Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD E-postadresse: Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Bankkonto: Side 6

7 Saksnummer 2011/ /2012 Side 7

8 Saksnr.: 2012/118 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 9316/2012 Klassering: 28/1 Saksbehandler: Karin Løkken Torp Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Primærnæringsutvalget /2 Gnr 15, bnr 1, Onsøy Søknad om di spensasjon fra jordlovens 8 Søker: Hans Jørgen Rostad Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Primærnæringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. I medhold av jordlovens 8 a og delegerte fullmakter godkjennes 2-års leiekontrakt mellom Hans Jørgen Rostad og Espen Tolfsen på eiendommen gnr 15 bnr Det er ved avgjørelsen lagt vekt på søkers livssituasjon, at han på grunn av sykdom ikke kan drive selv for en periode, men ønsker å ha muligheten for å drive selv igjen hvis sykdommen bedrer seg. 3. Som vilkår settes at hvis ikke eierne skal drive selv når leiekontrakt med Tolfsen går ut, må arealet da leies ut med 10 års leietid. Fredrikstad, Sammendrag Hans Jørgen Rostad eier sammen med kona eiendommen Thorbjørnrød gnr 15 bnr 1. Han har drevet eiendommen selv, men har nå på grunn av sykdom inngått 2-års leiekontrakt med Espen Tolfsen fra Jordlovens 8 stiller krav om 10 års leietid og Rostad søker om fritak fra dette kravet for å kunne leie bort på 2-års-kontrakt. Rådmannen vurderer at søkers livssituasjon gjør at leiekontrakt på 2 år bør godkjennes slik at Rostad kan ha mulighet til å drive selv om 2 år hvis hans helse tillater det. Det bør settes som vilkår at hvis ikke eiere skal drive selv når 2-års leiekontrakt går ut, må det da leies ut med 10-års leietid. Vedlegg 1 Oversiktskart M 1: Gårdskart M 1: Søknad om fritak fra kravet om 10 års leietid 4 Eiendom 15/1 - Kolbergveien 1, Onsøy - Jordleiekontrakt An dre saksdokumenter Ingen (ikke vedlagt) Side 8

9 Saksopply sninger Hans Jørgen og Sissel Rostad eier landbrukseiendommen gnr 15 bnr 1 som ligger på Thorbjørnrød, i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Eiendommen består i følge gårdkart fra Skog og landskap av 148,5 dekar fulldyrka jord, 9,2 dekar beite, 85,2 dekar produktiv skog og 10,7 dekar annet areal, 0,8 dekar er ikke klassifisert. Rostad mener selv at det fulldyrka arealet er større enn arealet som Skog og landskap har kommet fram til. Av leiekontrakt framgår at arealet er 156 dekar fulldyrka areal. Størrelsen på arealet vil måtte avklares innen vekstsesongen starter opp. Både Eier og leier er gjort oppmerksom på at vi stiller oss tvilende til at arealet er så stort som 156 dekar fulldyrka. Hans Jørgen Rostad har drevet eiendommen selv, men har pga sykdom leid bort fra som tilleggsjord til gnr 28 bnr 1, som drives av Espen Tholfsen og hans svigerfar Thorbjørn Bye. Leiekontrakten er med Espen Tholfsen, da det er han som står for korndrifta på eiendommen mens Bye som er eier, driver med jordbær. Leietiden er satt til 2 år for at Rostad skal kunne drive selv etter 2 år hvis hans helse tillater det. Leietaker Espen Tholfsen har behov for tilleggsjord og gnr 15 bnr 1 ligger godt til rette som leiejord til gnr 28 bnr 1. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Jordloven sier følgende om driveplikt av jordbruksareal: 8. Driveplikt Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd. Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter. Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. 8a. Fritak frå driveplikt Side 9

10 Departementet kan etter søknad gi fritak frå driveplikta etter 8 anten heilt ut eller for ei viss tid. Ved avgjerd av søknaden skal det leggjast vekt på kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd, på bruksstorleiken, avkastningsevna på arealet og på om det i området der eigedomen ligg, er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord. Det skal òg leggjast vekt på søkjaren sin livssituasjon. Intensjonen med 8 er i følge rundskriv M-3/2009 at jordbruksareal skal drives kontinuerlig, slik at ønske om å sikre matproduksjon ivaretas samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt. I dette tilfelle søkes det om å få godkjent en 2-års leiekontrakt slik at eier kan få mulighet å drive eiendommen selv igjen etter 2 år hvis hans helsetilstand skulle bedre seg. Rådmannen vurderer at en bør vektlegge søkers livssituasjon og godkjenne 2-års leiekontrakt slik at Rostad kan få muligheten til å overta driften selv igjen hvis hans helse tillater det. Det bør settes som vilkår at hvis eier ikke kan drive eiendommen selv etter at 2- års leiekontrakt er gått ut må det da leies ut med 10-års leietid. Side 10

11 Informasjon om kartgrunnlaget Kartportalen gir adgang til informasjon og produkter som er beskyttet av immateriellrettslige regler (opphavsrett og databasevern, ref. Åndsverkloven 43). Viderebruk (kopiering, distribusjon, kommersiell utnyttelse, etc.) krever tillatelse fra rettighetshaver. Fredrikstad kommune har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i portalen, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten. Fredrikstad Kommune Målestokk 1: Utskriftsdato 19-jan-2012 Oversiktskart M 1:50000 Side 11

12 Gårdskartutskrift A4 Page1 of 1 Gårdskart /1/0 Målestokk: 1: 5000 Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Utskriftsdato: Tegnforklaring (Areal i dekar) Fulldyrka jord Overflatedyrka jord 0.0 Innmarksbeite Skog, særs høg bonitet 0.0 Skog, høg bonitet 3.8 Skog, middels bonitet 17.3 Skog, lav bonitet Uproduktiv skog 0.0 Myr 0.0 Jorddekt fastmark 8.9 Skrinn fastmark Restareal Skrinn fastmark = Åpen fastmark med fjell i dagen, blokkmark eller grunnlendt. Restareal = Vei, vann, bebygd og annet ikke kartlag t areal. Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklasser for landbrukseiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Eiendomsgrenser... Gamle markslagsgrenser fra N5raster Side 12 tutsnitt=1&aformat=a4&malesto

13 JørgenRosta Thorbjørnrød 1621 GRESSV1K ArildBakke LandbruksrådgiverFredrikstadKommune Ad: Avvik fra kravet om 10 års leietid. Jeg må leie bortjordveienfordijeg er syk og ikke kan driveseiv for en ukjent periode,sidenjeg ikke vet nårjeg blir frisk.bestemmelseni jordlovens 8 om 10 årsleietidmå derforfravikessidenjeg må leie bortmot minvilje. Leier er inneforståttmed situasjonenog harinteti mot en leietid på 2 to år. Vennlighilsen '41,41 f førgen Rostad Side 13

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV JORD Mottatt avkommunearkivet 02 JAN, 1. Avtalens omfang. 3aksnr (heretter kalt eier) leier til (heretter kalt leier) følgende arealer på eiendommen gnr bnr (, Arealslag Daa Fulldyrka 'ord / Overflated rka 'ord Innmarksbeite Det leide arealet skal drives som tilleggsjord til eiendommen L T gnr 2 bnr Leieren rar rett til å bruke eksisterende transport- og driftsveger idriften av leiearealene. Annet som omfattes av leieavtalen: f. Pj - r-q`"t k!,f,f# Vedlagte kart viser leieavtalens arealer. 2. Avtalens varighet. Avtalens varighet er år regnet fra (dato/år). Det kan ikke avtales en kortere leietid enn TOår. Lengre leietid enn 10år krever konsesjonsbehandling. Avtalen kan ikke sies opp i leietiden, se likevel punkt 8. Side 14

15 2 Arealenes tiistand og bruk. Leieren overtar landbruksarealene, gjerder og veier iden tilstand de er når leieavtalen trer kraft. Arealene skal nyttes til jordbruksformål og skal drives på en faglig forsvarlig måte. Leieren overtar de plikter som eieren har ved vedlikehold av gjerder og veier. Leieren er ansvarlig for å etterkomme offentlig påbud og forskrifter ved bruk av arealene. Ved opphør av leieavtalen skal arealene, gjerdene og veiene være i like god stand som ved overtagelsen. Det kan settes opp en tilstandsrapport over landbruksarealene, gjerder og veier av partene fellesskap, eller det kan avholdes skjønn av representanter som partene velger Vedlikehold og nyanlegg. Leieren skal ved behov foreta mindre reparasjoner av driftsveier og dreneringer på dyrka mark. Nyanlegg eller større reparasjoner, som utskifting av lukka ledninger, inntaks- og nedløpskummer, avtales spesielt. Leieren gis rett til å drenere arealene etter behov herunder også avskjæringsgrøfter. Arbeidet skal utføres etter planer godkjent av eieren. Kostnader og eventuelle investeringstilskott fordeles mellom eier og leier etter avtale. Hogst av jordekanter er eiers ansvar. Leieavgift. Leieavgiften er krpr år. O - rtiftit Den forfaller til betaling første gang f (0 2 0 /2 og siden årlig til samme dato. Etter krav fra en av partene kan leleavgiften reguleres etter årmed basis i endringer dekningsbidrag inklusiv tilskudd. Framleie. Framleie er ikke tillatt uten samtykke fra eieren, og det kan ikke skje uten at eieren har fått tillatelse til slik endring ihenhold til jordloven 8a. Eierskifte. Hvis eieren dør eller hjemmelen skifter på annen måte, trer den nye eieren inn i avtalen med de samme rettigheter og plikter som tidligere eier. Ved eierskifte på leierens eiendom har den nye eier rett til å overta avtalen uendret. Mislighold. Vesentlig mislighold av denne avtalen gir både eier og leier rett til å kreve at avtalen opphører. Som vesentlig mislighold regnes for eksempel at leieavgiften ikke er betalt innen 6 måneder etter fristen eller at arealene brukes til andre formål enn landbruk. Som vesentlig mislighold regnes også framleie som ikke er godkjent av eieren, eller at gjorda ikke holdes i hevd. Side 15

16 3 Tvist om avtalen. Tvist eller tvil om denne avtalens forståelse avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett som skal bestå av tre medlemmer. Partene skal oppnevne en representant hver og disse skal oppnevne en leder. Dersom representantene ikke blir enige om leder av retten, skal lederen oppnevnes av sorenskriveren. Voldgiftsnemnda fordeler kostnadene ved voldgiften mellom partene. Før tvisten bringes inn for voldgiftsretten, skal forhandlinger omminnelig løsning være forsøkt. Tinglysing. Avtalen kan tinglyses. Tinglysingsomkostningene bæres av leier. Annet. Denne avtalen er i tre eksemplarer hvorav partene beholder hver sin og den tredje oppbevares av kommunen,,2,44.e5 den.2 22, 0 lr eier leier Som eiers ektefelle samtykker jeg i leieavtalen.,den / /( ektefelle Vi bekrefter at partene egenhendig har undertegnet avtalen ivårt nærvær og at de er over 18 år. 0, , den 2 Z/'IL Side 16

17 4 INFORMASJON OM DRIVEPLIKT Fra I.juli 2009 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. Driveplikten fremgår nå av 8 i jordloven. Jordloven 8a gir hjemmel for dispensasjon fra driveplikten. Jordloven 8 slår fast at "Jordbruksareal skal drivast". Som jordbruksareal regnes etter denne bestemmelsen fulidyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definett i AR5, arealklassifiseringene fra Skog og landskap. Det er ikke noen forutsetning slik tilfelle var etter tidligere 8 at driften må være lønnsom. Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom. I et sameie påhviler driveplikten hver enkelt sameier. For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik kulturtilstand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Eieren har en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Eiere som velger å oppfylle driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Eieren må være den som legger planer for driften og står ansvarlig for innkjøp av driftsmidler og salg av produkter. Det er adgang til å drive ved hjelp av ansatte. Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles: detmå inngås skriftlig leiekontrakt - leietiden kan ikke være kortere enn 10år, og leiekontrakten kan ikke sies opp i leietiden jorda må leies bort som tileggsjord til en annen landbrukseiendom idrift - leieavtalen må føre til en driftsmessige god løsning leieavtalen må sendes til kommunen Dersom driveplikten ikke blir oppfylt ved egen drift eller ved bortleie, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Fylkesmannen kan ilegge tvangsgebyr dersom driveplikten blir vesentlig misligholdt. For ytterligere informasjon: Ta kontakt med kommunen eller se Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2009. Side 17

18 Saksnr.: 2011/12144 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: /2011 Klassering: 647/3 Saksbehandler: Karin Løkken Torp Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Primærnæringsutvalget /3 Gnr 647 bnr 3, 8 og 12, Moltebergveien Søknad om frad eling av kårbolig Søker: Tore Kristiansen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Primærnæringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. I medhold av jordloven og delegerte fullmakter innvilges søknad om fradeling av kårbolig med tomt 3,5 dekar fra gnr 647 bnr 3, 8 og Som vilkår settes at det avsettes en buffersone på minimum 2 meter mellom fradelt tomt og jordekant. 3. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har små ressurser og det vil neppe være stort behov for kårbolig i framtiden. Ved å beholde en buffersone mellom dyrka jord og fradelt kårbolig vil en minske risikoen for driftsmessige ulemper ved en fritt omsettelig enebolig inntil dyrka arealer. 4. Det kan ikke påregnes tillatelse til oppføring av ny kårbolig i framtiden. Fredrikstad, Sammendrag Eier av Molteberg gnr 647 bnr 3, 8 og 12, Tore Kristiansen, søker om fradeling av kårbolig med tomt 3,5 dekar. Bruket har begrensa ressurser og omsøkte tomt ligger i et hjørne av eiendommen. Ut fra brukets begrensa ressurser anbefaler Rådmannen å godkjenne fradeling av kårbolig. For å minske risiko for driftsmessige ulemper ved en fritt omsettelig bolig inntil fulldyrka arealer, anbefaler Rådmannen at det må være en buffersone mellom fulldyrka arealer og fradelt tomt på minimum 2 meter. Vedlegg 1 Oversiktskart M 1: Gårdskart M 1: situasjonskart 4 Søknad om deling av grunneiendom - Moltebergveien - gnr 647, 3,8,12 - Borge 5 Redegjørelse 6 Landbruksfaglig uttalelse til søknad om fradeling av kårbolig - Gnr 647, bnr 3, 8,12 7 Fylkesmannens uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling - Moltebergveien - gnr 647, 3,8,12 - Borge 8 Fylkeskonservatorens uttalelse - fradeling av landbrukseiendom - gnr 647, 3,8,12 9 Henvendelse fra søker hvor størrelse på tomt reduseres fra 4 5 dekar til 3,5 dekar 10 Gnr 647 bnr 3,8 og 12 Moltebergveien 124 Godkjent søknad om dispensasjon for fradeling av kårbolig i LNF området Hjh: Tore Kristiansen Side 18

19 An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) Øvrig korrespondanse i sak 2011/12144 Saksopply sninger Gnr 647 bnr 3, 8 og 12 ligger på Molteberg i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Eiendommen har to boliger, hvorav den ene boligen, kårboligen, ligger ca 250 meter fra brukets tun, i et hjørne av eiendommen. Eier Tore Kristiansen søker nå om fradeling av kårbolig på tomt 3,5 dekar. Opprinnelig var søknad på 4-5 dekar, men etter at Fylkesmannen og kommunens landbruksforvaltning har uttalt seg negativt til en så stor tomt har søker redusert tomtestørrelsen til 3,5 dekar. Eiendommen har totalt 107,4 dekar med følgende arealfordeling: Fulldyrka jord 82,1 dekar, produktiv skogsmark 2,9 dekar, uproduktiv skog: 11,5 dekar, jorddekt/skrinn fastmark: 9,3 dekar, restareal 1,6 dekar. Eiendommens arealer har vært bortleid flere år, senest på10 års leiekontrakt fra Kristiansen bor selv i kårboligen som søkes fradelt, mens hans sønn bor i våningshuset. Kårboligen er nyere og i vesentlig bedre stand enn våningshuset. Kristiansen ønsker kårboligen fradelt for å slippe å opprette kår, og for å kunne eie boligen selv når han overdrar eiendommen til neste generasjon. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Eiendom som er nytta eller kan nyttes til jord- eller skogbruk kan ikke deles uten samtykke fra departementet (kommunen etter overført myndighet). Jordlovens 12. Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som foreligger for arealbruken og hensyn til kulturlandskapet. En kårbolig, bolig nr 2, er i utgangspunktet en ressurs for en landbrukseiendom. Ikke sjelden er den av høyere standard, noe som er tilfelle med omsøkte bolig. Den kan forenkle generasjonsskifte ved at begge generasjoner har et sted å bo på eiendommen og ofte vil begge generasjoner kunne arbeide på bruket. Selv på bruk uten dyrehold er det ofte behov for arbeidskraften til kårfolket blant annet til vedlikehold av bygninger og kulturlandskap. Kårboligen kan også gi rom for ekstrainntekter ved for eksempel Grønn omsorg eller utleie i faser hvor det ellers ikke er bruk for den. Etter gjeldende retningslinjer i kommuneplanens arealdel og landbruksplanen kan det når kårbolig er fradelt ikke påregnes tillatelse til å bygge en ny senere. En fradeling av kårbolig kan medføre drifts- og miljømessige ulemper i forhold til landbruksdriften i framtiden. Det må være et vilkår for en fradeling at landbruksdriften ikke hindres. Fradelte boligtomter inntil jordbruksarealene kan medføre drifts- og miljømessige ulemper for driften. Der det ligger til rette for det bør det legges en buffersone med utmark mellom fradelt tomt og jordbruksarealet. Rådmannen vurderer at med en tomt på inntil 3,5 dekar vil gi rom for å legge en buffersone på minimum 2 meter mellom jorde og boligtomt. Side 19

20 Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling av kårbolig på tomt 3,5 dekar innvilges med med vilkår om en buffersone på minimum 2 meter mellom åkerkant og fradelt tomt for å redusere risikoen for miljømessige ulemper ved fradeling inntil dyrka arealer. De er da lagt vekt på at bruket er av beskjeden størrelse og at det i dag og neppe i framtiden vil være stort behov for kårbolig på bruket. Side 20

21 Informasjon om kartgrunnlaget Kartportalen gir adgang til informasjon og produkter som er beskyttet av immateriellrettslige regler (opphavsrett og databasevern, ref. Åndsverkloven 43). Viderebruk (kopiering, distribusjon, kommersiell utnyttelse, etc.) krever tillatelse fra rettighetshaver. Fredrikstad kommune har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i portalen, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten. Fredrikstad Kommune Målestokk 1: Utskriftsdato 15-des-2011 Oversiktskart Molteberg Side 21

22 Gårdskartutskrift A4 Page1 of 1 Gårdskart /3/0 Målestokk: 1: 4000 Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Utskriftsdato: Tegnforklaring (Areal i dekar) Fulldyrka jord 82.0 Overflatedyrka jord 0.0 Innmarksbeite Skog, særs høg bonitet 0.0 Skog, høg bonitet 2.1 Skog, middels bonitet 0.8 Skog, lav bonitet Uproduktiv skog 11.5 Myr 0.0 Jorddekt fastmark 4.5 Skrinn fastmark Restareal Skrinn fastmark = Åpen fastmark med fjell i dagen, blokkmark eller grunnlendt. Restareal = Vei, vann, bebygd og annet ikke kartlag t areal. Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklasser for landbrukseiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Eiendomsgrenser... Gamle markslagsgrenser fra N5raster Side 22 tutsnitt=1&aformat=a4&malesto

23 Side 23

24 Søknad om deling/justering av grunneiendom Søknaden/rekvisisjonen tramsettes I medhold av plan- og bygningslovens (pb1) 93, 1. ledd, bokstav h - jt pb1kap. Xl og XII og lov om elendomsregistreing (matrik I 3 o 7. Alle relevante punkter fra 1 7 må være utfylt Pla f~k~rntuae.asstemoel wr-ntuhikstad KOMMUNE Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg Søknadensendes Fredrikstad kommune MottattavKornrnunearkivet 22 JULI2011 Pb Fredrikstad c2c)// Gnr Bnr. Eiendomsadresse -11 Gnr. Bnr. Eiendomsadresse ( e ; ;-. ),Lt t Hjemmelshaver(e)(medblokkbokstaver) letzt: R (;"--, Underskrift C Hjemmelshaver(e)(medblokkbokstaver) Gnr. Bnr. Eiendomsedresse i 2_ 1-1 Gnr. Bnr. Eiendomsadresse Undersknft Hjemmels(e)(med blokkbokstaver) Underskrrft Hjemmelshaver(e)(medblokkbokstaver) I 0 Underskrift 2 a Søknaden gjelder: oppretting av ny grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning grensejustering med oppmålingsforretning arealoverføring med oppmålingsforretning (vesentligvedveiformål) innløsing av festegrunn (med oppmålingsforretning) oppretting av anleggseiendom LII klarlegging av eksisterende grense uteareal til eierseksjon med oppmålingsforretning Legg ved sltuasjonskart som viser hvilket arealigrense det søkes om. Legg ved kartutsnitt som viser hvilket areal, punkt eller grense det søkes om. Legg ved målebrev, skyldelingsforretning eller festekontrakt. 111 annet: 2 b Parsellen(e) skal brukes til: Parsellnr: Areal(ca areal) Formål 1 Ser ((("n2 CttrttLy 2 rti2 3 rn2 Selvstendig bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparselltil gnr/bnr. fl Gnr. Bnr. Gnr Bnr. El 0 nn, Bnr, 4 m2 Gnr. Bnr., Det søkes om dispensasjon fra: plan- og bygningsloven [:=1 forskrift LI vedtekt LI plan E annet (Spesifiser nærmere i følgebrevet) Dispensasjonssøknader skal begrunnes særskilt, jf. pb av , Begrunnelse for dispensasjonen skal gis på eget ark. Fredrikstad kommune.geodata.regulering og byggesak. Side I av 2 Side 24

25 Gnr. Bnr. Fnr. Eiers/festers navn og adressel T 1- ( C1 re±ol ("fl I c 14 :1-3 5 a Minsteavstander: Minste avstand fra den planlagte bygning til: 5 b Atkomst- jf. pbi 27-4 og vegloven Hva slags vei vil ny parsell ha atkornst fra?ny priksvei ZFylkesveiLINy LIKommunal veili LIPrivat vei Nabogrense Midt regulert veiannen bygninghøyspentoff./priv. vann- og kraftlinje/kabelavløpsledning avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende? Er avkjørselstillatelse gitt? 11 JA LI NEI A 5 c Vann og avløp- jf. pb og 27-2 avkjørsel fra offentlig vei (plan må vedlegges) Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Hvis avkjørselstillatelse tidligere er gitt må dokumentasjon vedlegges. Vannforsyning Offentlig vannverk LI Privat fellesvannverk. Tilknyttingstillatelse vedlegges. pb : Avløp pb1 27-2: LI Annet LI Offentlig avløpsanlegg LI Privat fellesanlegg Privat enkeltanlegg Utsli stillatelse itt LI Søknad om utsli stillatelse vedle es Vedl. Vedl nr.: Beskrivelse nr.: Beskrivelse , I 7 3 _ 8 4 LGV-,t 9 V`t<A) d.fvteai{. 1/4->-) )-C-% 10 - Søkers navn og underskrift Dato Søkers navn (med blokkbokstaver) Søkers underskrift Adresse frt E-postadresse loi efkkv(1' /r- 1ORE t 1-k.,JEK; Postadresse Telefon ( ei cou2_ - bcnye_c s o Mottaker av faktura (fylles bare ut dersom mottaker av fakturajer en annen enn søker) Navn Adresse Postadresse l'redrikstad kommune. geodata. regulering og byggesak. Side 2 av 2 Side 25

26 Fredrikstad kommune Postboks Fredrikstad Molteberg, Søknad om deling av grunneiendom/landbrukseiendom. Bakgrunn og motiv for søknaden. Det dyrkbare arealet (85 daa) tilhørende Gnr. 647 Bnr. 3, 8 og 12 er utleid til Rolf og Freddy Navestad på en 10 års avtale fra Det resterende arealet av eiendommen; ca. 15/20 daa, er utmark og representerer ingen produksjonsmessig verdi verken for jordbruk eller skogbruk. At eiendommen i framtiden kommer til å bli driftet i regi av eier må antas å være svært lite sannsynlig. Men for å muliggjøre en overdragelse av eiendommen til neste generasjon uten å måtte vurdere utfordringen med å opprette en "avtale om kår" for at "vi gamle" fortsatt skal få bo i "kårboligen" med adressen Moltebergveien 124, og for at vi skal ha hjemmel til denne, så må det tilhørende arealet til boligen deles fra eiendommen. På hjemmesiden til Fredrikstad kommune under Eiendomer emnet Landbruk deling beskrevet, og det er dette jeg legger til grunn for denne søknaden. Beskrivelse og begrunnelse av søknaden. Arealet som Ønskes fradelt ligger i et hjørne av eiendommen med grense til naboeiendom og fylkesvei på 2 sider, og de øvrige sidene grenser mot dyrket areal. Arealet (ca 4-5 daa) er det som naturlig tilhører og som disponeres av boligen med adresse Moltebergveien 124, og okkuperer ikke dyrket mark. Således vil en deling ikke forårsake at driftsenhetens ressursgrunnlag blir redusert. Delingen vil ikke påvirke leieavtalen for det dyrkbare arealet, d.v.s at den avkastningen eiendommen gir blir den samme også etter delingen. En deling vil heller ikke føre til noen drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, og så vidt meg bekjent så kommer delingen heller ikke i konflikt med foreliggende planer om arealbruk i denne del av kommunen. Det vil heller ikke bli foretatt noen inngrep i terrenget som vil medføre noen som helst forandring av kulturlandskapet. Det ble foretatt en tilsvarende deling av en landbrukseiendom i "nabolaget" for et par år siden, da eiendommen "Berget" (Moltebergveien 78) eiet av Toralf Hvidsten ble delt i Vedlagt er søknadsblanketten Søknad om deling/justering av grunneiendom, og det gis følgende kommentarer til de enkelte punktene i skjemaet; - Pkt. 1 så vidt meg bekjent består eiendommen av 3 bnr. - Pkt. 2a situasjonskart er vedlagt. Størrelsen på arealet er vanskelig å angi eksakt, men grenseplasseringen i terrenget bør ikke bli utfordrende - Pkt. 2b parsellen skal brukes til: for å opprette hjemmel til boligeiendom Side 26

27 Pkt. 3 regner med at særskilt begrunnelse er tilfredstilt i dette arket Pkt. 4 da det ikke vil bli endring verken i eierforhold, bli gjort inngrep i terrenget eller endring i bygningsmasse ved at dette arealet får egen hjemmel, så antas det å ikke være relevant å melde dette til naboene, det står heller ikke at det er krav om dette i veiledningen på hjemmesiden for deling av landsbrukseiendom. Naboeiendommen med felles grense er Moltebergveien 130 (647/7), eiet av Greta Moum Hansen og Robert Hansen. Og nærmeste nabo "på andre siden av veien" er Moltebergveien 123 (647/10) eiet av Jorunn og Tor Christiansen. Pkt.5a det er ikke planlagt utvidelse av eksisterende bygningsmasse på adressen Pkt. 5b det blir heller ingen endring eller bruk i atkomsten til Moltebergveien 124, og det er vel ingen ting som tilsier at den tillatelsen som ble gitt i 1977 ikke skal gjelde videre Pkt. 5 c likeledes endrer ikke dette verken vann- eller avløpsforholdene til Moltebergveien 124 Pkt. 6 vedlegg; situasjonskart anskaffet av Fredrikstad kommune i 2009 "flyfotografi", som viser viser plasseringen av arealet som søkes fradelt, både på egen eiendom og plassering i forhold til andre eiendommer i området 3) Gårdskart, hvor arealet er markert i forhold til dyrket mark 4); dette vedlegget til søknaden Jeg håper på en positiv behandling av søknaden. Med vennlig hilsen IOXJL Tore Kristiansen Moltebergveien 124, 1659 Torp. Tlf , e-post: Side 27

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen:

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: JORDLEIEAVTALE Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: Aure kommune Rådhuset 6690 Aure Att.: Enheten for kultur, plan og næring

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

Det vil bli befaring av sak PS 10/33 og PS 10/34 Oppmøte utenfor hovedinngangen til rådhuset kl. 09:15 for felles transport.

Det vil bli befaring av sak PS 10/33 og PS 10/34 Oppmøte utenfor hovedinngangen til rådhuset kl. 09:15 for felles transport. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, møterom Østfold 2. etg Tidspunkt: 31.08.2010 kl. 10:45 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak PS 10/33 og PS 10/34 Oppmøte utenfor

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Geir Flatland Elaugerudhagan 38A 0673 OSLO Gol 31.08. 2013. for del av gnr. 23,bnr.90 og gnr. 23, bnr.119.

Geir Flatland Elaugerudhagan 38A 0673 OSLO Gol 31.08. 2013. for del av gnr. 23,bnr.90 og gnr. 23, bnr.119. Geir Flatland Elaugerudhagan 38A 0673 OSLO Gol 31.08. 2013 Gol kommune 3550 GOL SØKNAD OM KONSESJON for del av gnr. 23,bnr.90 og gnr. 23, bnr.119. Det er meningen jeg skal overta eiendommene 23/90 og 23/119

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

G K61/o(/Cce f! Kjøpesum/ leiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kår av S-àrlig verdi Kjøpesum for løsøre

G K61/o(/Cce f! Kjøpesum/ leiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kår av S-àrlig verdi Kjøpesum for løsøre 9 f Statenslandbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknadom konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 27.10.2009 kl. 11:30 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sakene 09/43 og 09/44 Oppmøte utenfor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Møteinnkalling. Primærnæringsutvalget. Møtested: Starina Lunsj Service, Ørebekk, møterom Tidspunkt: 18.10.2011 MERK TIDEN kl.

Møteinnkalling. Primærnæringsutvalget. Møtested: Starina Lunsj Service, Ørebekk, møterom Tidspunkt: 18.10.2011 MERK TIDEN kl. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Starina Lunsj Service, Ørebekk, møterom Tidspunkt: 18.10.2011 MERK TIDEN kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305620, e-post

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET

ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET vers; on 1.2-16.09.2015 f Landbruksdirektorat ' Xl-nnherad kommune Ean ndoallodirektoráhtta enerklaering om konsesjonsfrihet \\\\\. ved erverv av fast elendom mv. i' «"7./ \ \\ : \.\.\\\\\.H f! _ Tøm skjema

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Praktisering av drivepliktsbestemmelsene

Praktisering av drivepliktsbestemmelsene Praktisering av drivepliktsbestemmelsene MARIT H. FJELLTUN LANDBRUKSSJEF I DRAMMEN, LIER, RØYKEN OG HURUM Regelverk Det er jordlovens 8 og 8a, i tillegg til forpaktningsloven, som regulerer driveplikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Nygaard Tidspunkt: 22.09.2009 kl. 09:15 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sakene 09/38, 09/39 og 09/40. Oppmøte

Detaljer

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Froland ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Rettledning Opplysning om erverver: Er det flere som erverver eiendommen sammen (sameiere), må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema. Hvis du bare overtar

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

ADVOKATF;RMAET ØVERBØ STANDAL &Co MOIDEKRISTIANSUND. Deres ref.:

ADVOKATF;RMAET ØVERBØ STANDAL &Co MOIDEKRISTIANSUND. Deres ref.: ADVOKATF;RMAET ØVERBØ STANDAL &Co MOIDEKRISTIANSUND IKKJEOFF Jfr. Off.lov Vestnes kommune v/ordføreren 6390 VESTNES Molde, Vår ref.: Deres ref.: 19 SEPT. 2012 VESTNES KOMMUNE Ansvarlig advokat: Ole Houlder

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Avtalen er utarbeidet februar 2010 av Bondelagets Servicekontor AS.

Avtalen er utarbeidet februar 2010 av Bondelagets Servicekontor AS. Avtalen er utarbeidet februar 2010 av Bondelagets Servicekontor AS. JORDLEIEAVTALE (Denne avtalen er utarbeidet til bruk for ren jordleie. Forpaktningslovens ufravikelige regler gjelder i alminnelighet

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 23/15 Tittel SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN/NYTRØ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Tidspunkt: 26.10.2010 kl. 09:15

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Tidspunkt: 26.10.2010 kl. 09:15 Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Tidspunkt: 26.10.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Åsa Danielsen, telefon 69 305632/9969 9744,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd. 7790 MALM Tlf.: 93017240. Utvalg: Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd. 7790 MALM Tlf.: 93017240. Utvalg: Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Telefonmmøte Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.02.2008 Tidspunkt: 09:30 slutt kl. 13.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW.

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW. GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen IZW. fysak Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 Arkivkode V04 08/371-4 Vår

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 14.09.2010 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

Var dato 10 02 2011 Deres dato

Var dato 10 02 2011 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler. innvalgstelefon og e-post: Erlann Mortensen. 75531609 emo@fmno.no Var dato 10 02 2011 Deres dato Var referanse 20111145 Deres referanse Vår arkivkode 421.3 Alstahaug

Detaljer