Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Primærnæringsutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Fredrikstad Eileen Dvergsdal (sign) Leder Side 1

2 Primærnæringsutvalgets møte Sakliste PS 12/1 RS 12/1 RS 12/2 PS 12/2 PS 12/3 Referatsaker Gnr 123, bnr 3 Søknad om utsettelse av vedtak vedrørende omdisponering av jord til skog Svar på søknad om utsettelse av vedtak vedrørende omdisponering av jord til skog Gnr 15, bnr 1- Kolbergveien 1, Onsøy Søknad om dispensasjon fra jordlovens 8 Søker: Hans Jørgen Rostad Gnr 647 bnr 3, 8 og 12, Moltebergveien Søknad om fradeling av kårbolig Søker: Tore Kristiansen PS 12/4 Gnr 426 bnr 46 og 229-Søknad om konsesjon ubebygd tomt 2,3 dekar, Strålsundveien 3, Onsøy-Søkere: Arne-Willy Halvorsen og Vibeke Sætherbakke Hansen PS 12/5 Gnr 717 bnr 13, Soliveien 102 Konsesjon på erverv av fast eiendom Søker Knut Rino Berntsen og Greta Sotvariene PS 12/6 PS 12/7 Gnr 102, bnr 4 - Godkjenning av forpaktningskontrakt Eier: Lars Kristian Berg, forpakter: Jo Poppe Ny gebyrforskrift konsesjonssaker og jordlovssaker Side 2

3 Side 3

4 PS 12/1 Referatsaker Side 4

5 ( 689/ 2 // V 1-t / 6.Z cp,, 27-1/AL-2 s/1-- d 147, (,~ z, 2 ( -4,41 /4,/ c,474 ityc;» 62(67 tå-(-2-1/ C9, it-al(adde 46~? C,-- 1///:-, C.~7 te4 C>Trile--7 11, 4142-it-6 7 -j217,(,14 e/ e/ À C-t~/ /1,7( C-4d _ k -'1914-) ~tr-ø ki (-44;1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Mottatt avkommunearkivet g/f21~ / ( 10 JAN.2012 Saksnr.: ISS6g Side 5

6 Erik Lie Kallerødveien MANSTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2011/ /2012-KALT 123/ Svar på søknad om utsettelse av vedtak vedrørende omdisponering skog av jord til Jeg viser til ditt brev datert hvor du ber om utsettelse av vedtak Selv om vedtaket gir en tillatelse til omdisponering til juletreproduksjon, så innebærer det ikke at du må omdisponere arealet. En opprettholdelse av arealet som fulldyrka er uproblematisk. Vi oppfatter ikke søknaden som at du ønsker en klagebehandling nå, for å få omdisponering som omsøkt til også å produsere kvalitetsvirke av løvtrær. Brevet oppfattes som at du ønsker en ny behandling av omdisponeringssaken hvis det viser seg vanskelig å opprettholde det omsøkte arealet som fulldyrket. Vi ber om at du kommer med dokumentasjon hvis det viser seg at så er tilfelle. Med hilsen Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift Karin Løkken Torp spesialkonsulent Miljø og landbruk Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD E-postadresse: Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Bankkonto: Side 6

7 Saksnummer 2011/ /2012 Side 7

8 Saksnr.: 2012/118 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 9316/2012 Klassering: 28/1 Saksbehandler: Karin Løkken Torp Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Primærnæringsutvalget /2 Gnr 15, bnr 1, Onsøy Søknad om di spensasjon fra jordlovens 8 Søker: Hans Jørgen Rostad Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Primærnæringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. I medhold av jordlovens 8 a og delegerte fullmakter godkjennes 2-års leiekontrakt mellom Hans Jørgen Rostad og Espen Tolfsen på eiendommen gnr 15 bnr Det er ved avgjørelsen lagt vekt på søkers livssituasjon, at han på grunn av sykdom ikke kan drive selv for en periode, men ønsker å ha muligheten for å drive selv igjen hvis sykdommen bedrer seg. 3. Som vilkår settes at hvis ikke eierne skal drive selv når leiekontrakt med Tolfsen går ut, må arealet da leies ut med 10 års leietid. Fredrikstad, Sammendrag Hans Jørgen Rostad eier sammen med kona eiendommen Thorbjørnrød gnr 15 bnr 1. Han har drevet eiendommen selv, men har nå på grunn av sykdom inngått 2-års leiekontrakt med Espen Tolfsen fra Jordlovens 8 stiller krav om 10 års leietid og Rostad søker om fritak fra dette kravet for å kunne leie bort på 2-års-kontrakt. Rådmannen vurderer at søkers livssituasjon gjør at leiekontrakt på 2 år bør godkjennes slik at Rostad kan ha mulighet til å drive selv om 2 år hvis hans helse tillater det. Det bør settes som vilkår at hvis ikke eiere skal drive selv når 2-års leiekontrakt går ut, må det da leies ut med 10-års leietid. Vedlegg 1 Oversiktskart M 1: Gårdskart M 1: Søknad om fritak fra kravet om 10 års leietid 4 Eiendom 15/1 - Kolbergveien 1, Onsøy - Jordleiekontrakt An dre saksdokumenter Ingen (ikke vedlagt) Side 8

9 Saksopply sninger Hans Jørgen og Sissel Rostad eier landbrukseiendommen gnr 15 bnr 1 som ligger på Thorbjørnrød, i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Eiendommen består i følge gårdkart fra Skog og landskap av 148,5 dekar fulldyrka jord, 9,2 dekar beite, 85,2 dekar produktiv skog og 10,7 dekar annet areal, 0,8 dekar er ikke klassifisert. Rostad mener selv at det fulldyrka arealet er større enn arealet som Skog og landskap har kommet fram til. Av leiekontrakt framgår at arealet er 156 dekar fulldyrka areal. Størrelsen på arealet vil måtte avklares innen vekstsesongen starter opp. Både Eier og leier er gjort oppmerksom på at vi stiller oss tvilende til at arealet er så stort som 156 dekar fulldyrka. Hans Jørgen Rostad har drevet eiendommen selv, men har pga sykdom leid bort fra som tilleggsjord til gnr 28 bnr 1, som drives av Espen Tholfsen og hans svigerfar Thorbjørn Bye. Leiekontrakten er med Espen Tholfsen, da det er han som står for korndrifta på eiendommen mens Bye som er eier, driver med jordbær. Leietiden er satt til 2 år for at Rostad skal kunne drive selv etter 2 år hvis hans helse tillater det. Leietaker Espen Tholfsen har behov for tilleggsjord og gnr 15 bnr 1 ligger godt til rette som leiejord til gnr 28 bnr 1. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Jordloven sier følgende om driveplikt av jordbruksareal: 8. Driveplikt Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd. Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter. Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. 8a. Fritak frå driveplikt Side 9

10 Departementet kan etter søknad gi fritak frå driveplikta etter 8 anten heilt ut eller for ei viss tid. Ved avgjerd av søknaden skal det leggjast vekt på kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd, på bruksstorleiken, avkastningsevna på arealet og på om det i området der eigedomen ligg, er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord. Det skal òg leggjast vekt på søkjaren sin livssituasjon. Intensjonen med 8 er i følge rundskriv M-3/2009 at jordbruksareal skal drives kontinuerlig, slik at ønske om å sikre matproduksjon ivaretas samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt. I dette tilfelle søkes det om å få godkjent en 2-års leiekontrakt slik at eier kan få mulighet å drive eiendommen selv igjen etter 2 år hvis hans helsetilstand skulle bedre seg. Rådmannen vurderer at en bør vektlegge søkers livssituasjon og godkjenne 2-års leiekontrakt slik at Rostad kan få muligheten til å overta driften selv igjen hvis hans helse tillater det. Det bør settes som vilkår at hvis eier ikke kan drive eiendommen selv etter at 2- års leiekontrakt er gått ut må det da leies ut med 10-års leietid. Side 10

11 Informasjon om kartgrunnlaget Kartportalen gir adgang til informasjon og produkter som er beskyttet av immateriellrettslige regler (opphavsrett og databasevern, ref. Åndsverkloven 43). Viderebruk (kopiering, distribusjon, kommersiell utnyttelse, etc.) krever tillatelse fra rettighetshaver. Fredrikstad kommune har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i portalen, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten. Fredrikstad Kommune Målestokk 1: Utskriftsdato 19-jan-2012 Oversiktskart M 1:50000 Side 11

12 Gårdskartutskrift A4 Page1 of 1 Gårdskart /1/0 Målestokk: 1: 5000 Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Utskriftsdato: Tegnforklaring (Areal i dekar) Fulldyrka jord Overflatedyrka jord 0.0 Innmarksbeite Skog, særs høg bonitet 0.0 Skog, høg bonitet 3.8 Skog, middels bonitet 17.3 Skog, lav bonitet Uproduktiv skog 0.0 Myr 0.0 Jorddekt fastmark 8.9 Skrinn fastmark Restareal Skrinn fastmark = Åpen fastmark med fjell i dagen, blokkmark eller grunnlendt. Restareal = Vei, vann, bebygd og annet ikke kartlag t areal. Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklasser for landbrukseiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Eiendomsgrenser... Gamle markslagsgrenser fra N5raster Side 12 tutsnitt=1&aformat=a4&malesto

13 JørgenRosta Thorbjørnrød 1621 GRESSV1K ArildBakke LandbruksrådgiverFredrikstadKommune Ad: Avvik fra kravet om 10 års leietid. Jeg må leie bortjordveienfordijeg er syk og ikke kan driveseiv for en ukjent periode,sidenjeg ikke vet nårjeg blir frisk.bestemmelseni jordlovens 8 om 10 årsleietidmå derforfravikessidenjeg må leie bortmot minvilje. Leier er inneforståttmed situasjonenog harinteti mot en leietid på 2 to år. Vennlighilsen '41,41 f førgen Rostad Side 13

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV JORD Mottatt avkommunearkivet 02 JAN, 1. Avtalens omfang. 3aksnr (heretter kalt eier) leier til (heretter kalt leier) følgende arealer på eiendommen gnr bnr (, Arealslag Daa Fulldyrka 'ord / Overflated rka 'ord Innmarksbeite Det leide arealet skal drives som tilleggsjord til eiendommen L T gnr 2 bnr Leieren rar rett til å bruke eksisterende transport- og driftsveger idriften av leiearealene. Annet som omfattes av leieavtalen: f. Pj - r-q`"t k!,f,f# Vedlagte kart viser leieavtalens arealer. 2. Avtalens varighet. Avtalens varighet er år regnet fra (dato/år). Det kan ikke avtales en kortere leietid enn TOår. Lengre leietid enn 10år krever konsesjonsbehandling. Avtalen kan ikke sies opp i leietiden, se likevel punkt 8. Side 14

15 2 Arealenes tiistand og bruk. Leieren overtar landbruksarealene, gjerder og veier iden tilstand de er når leieavtalen trer kraft. Arealene skal nyttes til jordbruksformål og skal drives på en faglig forsvarlig måte. Leieren overtar de plikter som eieren har ved vedlikehold av gjerder og veier. Leieren er ansvarlig for å etterkomme offentlig påbud og forskrifter ved bruk av arealene. Ved opphør av leieavtalen skal arealene, gjerdene og veiene være i like god stand som ved overtagelsen. Det kan settes opp en tilstandsrapport over landbruksarealene, gjerder og veier av partene fellesskap, eller det kan avholdes skjønn av representanter som partene velger Vedlikehold og nyanlegg. Leieren skal ved behov foreta mindre reparasjoner av driftsveier og dreneringer på dyrka mark. Nyanlegg eller større reparasjoner, som utskifting av lukka ledninger, inntaks- og nedløpskummer, avtales spesielt. Leieren gis rett til å drenere arealene etter behov herunder også avskjæringsgrøfter. Arbeidet skal utføres etter planer godkjent av eieren. Kostnader og eventuelle investeringstilskott fordeles mellom eier og leier etter avtale. Hogst av jordekanter er eiers ansvar. Leieavgift. Leieavgiften er krpr år. O - rtiftit Den forfaller til betaling første gang f (0 2 0 /2 og siden årlig til samme dato. Etter krav fra en av partene kan leleavgiften reguleres etter årmed basis i endringer dekningsbidrag inklusiv tilskudd. Framleie. Framleie er ikke tillatt uten samtykke fra eieren, og det kan ikke skje uten at eieren har fått tillatelse til slik endring ihenhold til jordloven 8a. Eierskifte. Hvis eieren dør eller hjemmelen skifter på annen måte, trer den nye eieren inn i avtalen med de samme rettigheter og plikter som tidligere eier. Ved eierskifte på leierens eiendom har den nye eier rett til å overta avtalen uendret. Mislighold. Vesentlig mislighold av denne avtalen gir både eier og leier rett til å kreve at avtalen opphører. Som vesentlig mislighold regnes for eksempel at leieavgiften ikke er betalt innen 6 måneder etter fristen eller at arealene brukes til andre formål enn landbruk. Som vesentlig mislighold regnes også framleie som ikke er godkjent av eieren, eller at gjorda ikke holdes i hevd. Side 15

16 3 Tvist om avtalen. Tvist eller tvil om denne avtalens forståelse avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett som skal bestå av tre medlemmer. Partene skal oppnevne en representant hver og disse skal oppnevne en leder. Dersom representantene ikke blir enige om leder av retten, skal lederen oppnevnes av sorenskriveren. Voldgiftsnemnda fordeler kostnadene ved voldgiften mellom partene. Før tvisten bringes inn for voldgiftsretten, skal forhandlinger omminnelig løsning være forsøkt. Tinglysing. Avtalen kan tinglyses. Tinglysingsomkostningene bæres av leier. Annet. Denne avtalen er i tre eksemplarer hvorav partene beholder hver sin og den tredje oppbevares av kommunen,,2,44.e5 den.2 22, 0 lr eier leier Som eiers ektefelle samtykker jeg i leieavtalen.,den / /( ektefelle Vi bekrefter at partene egenhendig har undertegnet avtalen ivårt nærvær og at de er over 18 år. 0, , den 2 Z/'IL Side 16

17 4 INFORMASJON OM DRIVEPLIKT Fra I.juli 2009 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. Driveplikten fremgår nå av 8 i jordloven. Jordloven 8a gir hjemmel for dispensasjon fra driveplikten. Jordloven 8 slår fast at "Jordbruksareal skal drivast". Som jordbruksareal regnes etter denne bestemmelsen fulidyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definett i AR5, arealklassifiseringene fra Skog og landskap. Det er ikke noen forutsetning slik tilfelle var etter tidligere 8 at driften må være lønnsom. Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom. I et sameie påhviler driveplikten hver enkelt sameier. For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik kulturtilstand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Eieren har en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Eiere som velger å oppfylle driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Eieren må være den som legger planer for driften og står ansvarlig for innkjøp av driftsmidler og salg av produkter. Det er adgang til å drive ved hjelp av ansatte. Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles: detmå inngås skriftlig leiekontrakt - leietiden kan ikke være kortere enn 10år, og leiekontrakten kan ikke sies opp i leietiden jorda må leies bort som tileggsjord til en annen landbrukseiendom idrift - leieavtalen må føre til en driftsmessige god løsning leieavtalen må sendes til kommunen Dersom driveplikten ikke blir oppfylt ved egen drift eller ved bortleie, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Fylkesmannen kan ilegge tvangsgebyr dersom driveplikten blir vesentlig misligholdt. For ytterligere informasjon: Ta kontakt med kommunen eller se Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2009. Side 17

18 Saksnr.: 2011/12144 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: /2011 Klassering: 647/3 Saksbehandler: Karin Løkken Torp Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Primærnæringsutvalget /3 Gnr 647 bnr 3, 8 og 12, Moltebergveien Søknad om frad eling av kårbolig Søker: Tore Kristiansen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Primærnæringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. I medhold av jordloven og delegerte fullmakter innvilges søknad om fradeling av kårbolig med tomt 3,5 dekar fra gnr 647 bnr 3, 8 og Som vilkår settes at det avsettes en buffersone på minimum 2 meter mellom fradelt tomt og jordekant. 3. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har små ressurser og det vil neppe være stort behov for kårbolig i framtiden. Ved å beholde en buffersone mellom dyrka jord og fradelt kårbolig vil en minske risikoen for driftsmessige ulemper ved en fritt omsettelig enebolig inntil dyrka arealer. 4. Det kan ikke påregnes tillatelse til oppføring av ny kårbolig i framtiden. Fredrikstad, Sammendrag Eier av Molteberg gnr 647 bnr 3, 8 og 12, Tore Kristiansen, søker om fradeling av kårbolig med tomt 3,5 dekar. Bruket har begrensa ressurser og omsøkte tomt ligger i et hjørne av eiendommen. Ut fra brukets begrensa ressurser anbefaler Rådmannen å godkjenne fradeling av kårbolig. For å minske risiko for driftsmessige ulemper ved en fritt omsettelig bolig inntil fulldyrka arealer, anbefaler Rådmannen at det må være en buffersone mellom fulldyrka arealer og fradelt tomt på minimum 2 meter. Vedlegg 1 Oversiktskart M 1: Gårdskart M 1: situasjonskart 4 Søknad om deling av grunneiendom - Moltebergveien - gnr 647, 3,8,12 - Borge 5 Redegjørelse 6 Landbruksfaglig uttalelse til søknad om fradeling av kårbolig - Gnr 647, bnr 3, 8,12 7 Fylkesmannens uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling - Moltebergveien - gnr 647, 3,8,12 - Borge 8 Fylkeskonservatorens uttalelse - fradeling av landbrukseiendom - gnr 647, 3,8,12 9 Henvendelse fra søker hvor størrelse på tomt reduseres fra 4 5 dekar til 3,5 dekar 10 Gnr 647 bnr 3,8 og 12 Moltebergveien 124 Godkjent søknad om dispensasjon for fradeling av kårbolig i LNF området Hjh: Tore Kristiansen Side 18

19 An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) Øvrig korrespondanse i sak 2011/12144 Saksopply sninger Gnr 647 bnr 3, 8 og 12 ligger på Molteberg i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Eiendommen har to boliger, hvorav den ene boligen, kårboligen, ligger ca 250 meter fra brukets tun, i et hjørne av eiendommen. Eier Tore Kristiansen søker nå om fradeling av kårbolig på tomt 3,5 dekar. Opprinnelig var søknad på 4-5 dekar, men etter at Fylkesmannen og kommunens landbruksforvaltning har uttalt seg negativt til en så stor tomt har søker redusert tomtestørrelsen til 3,5 dekar. Eiendommen har totalt 107,4 dekar med følgende arealfordeling: Fulldyrka jord 82,1 dekar, produktiv skogsmark 2,9 dekar, uproduktiv skog: 11,5 dekar, jorddekt/skrinn fastmark: 9,3 dekar, restareal 1,6 dekar. Eiendommens arealer har vært bortleid flere år, senest på10 års leiekontrakt fra Kristiansen bor selv i kårboligen som søkes fradelt, mens hans sønn bor i våningshuset. Kårboligen er nyere og i vesentlig bedre stand enn våningshuset. Kristiansen ønsker kårboligen fradelt for å slippe å opprette kår, og for å kunne eie boligen selv når han overdrar eiendommen til neste generasjon. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Eiendom som er nytta eller kan nyttes til jord- eller skogbruk kan ikke deles uten samtykke fra departementet (kommunen etter overført myndighet). Jordlovens 12. Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som foreligger for arealbruken og hensyn til kulturlandskapet. En kårbolig, bolig nr 2, er i utgangspunktet en ressurs for en landbrukseiendom. Ikke sjelden er den av høyere standard, noe som er tilfelle med omsøkte bolig. Den kan forenkle generasjonsskifte ved at begge generasjoner har et sted å bo på eiendommen og ofte vil begge generasjoner kunne arbeide på bruket. Selv på bruk uten dyrehold er det ofte behov for arbeidskraften til kårfolket blant annet til vedlikehold av bygninger og kulturlandskap. Kårboligen kan også gi rom for ekstrainntekter ved for eksempel Grønn omsorg eller utleie i faser hvor det ellers ikke er bruk for den. Etter gjeldende retningslinjer i kommuneplanens arealdel og landbruksplanen kan det når kårbolig er fradelt ikke påregnes tillatelse til å bygge en ny senere. En fradeling av kårbolig kan medføre drifts- og miljømessige ulemper i forhold til landbruksdriften i framtiden. Det må være et vilkår for en fradeling at landbruksdriften ikke hindres. Fradelte boligtomter inntil jordbruksarealene kan medføre drifts- og miljømessige ulemper for driften. Der det ligger til rette for det bør det legges en buffersone med utmark mellom fradelt tomt og jordbruksarealet. Rådmannen vurderer at med en tomt på inntil 3,5 dekar vil gi rom for å legge en buffersone på minimum 2 meter mellom jorde og boligtomt. Side 19

20 Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling av kårbolig på tomt 3,5 dekar innvilges med med vilkår om en buffersone på minimum 2 meter mellom åkerkant og fradelt tomt for å redusere risikoen for miljømessige ulemper ved fradeling inntil dyrka arealer. De er da lagt vekt på at bruket er av beskjeden størrelse og at det i dag og neppe i framtiden vil være stort behov for kårbolig på bruket. Side 20

21 Informasjon om kartgrunnlaget Kartportalen gir adgang til informasjon og produkter som er beskyttet av immateriellrettslige regler (opphavsrett og databasevern, ref. Åndsverkloven 43). Viderebruk (kopiering, distribusjon, kommersiell utnyttelse, etc.) krever tillatelse fra rettighetshaver. Fredrikstad kommune har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i portalen, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten. Fredrikstad Kommune Målestokk 1: Utskriftsdato 15-des-2011 Oversiktskart Molteberg Side 21

22 Gårdskartutskrift A4 Page1 of 1 Gårdskart /3/0 Målestokk: 1: 4000 Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Utskriftsdato: Tegnforklaring (Areal i dekar) Fulldyrka jord 82.0 Overflatedyrka jord 0.0 Innmarksbeite Skog, særs høg bonitet 0.0 Skog, høg bonitet 2.1 Skog, middels bonitet 0.8 Skog, lav bonitet Uproduktiv skog 11.5 Myr 0.0 Jorddekt fastmark 4.5 Skrinn fastmark Restareal Skrinn fastmark = Åpen fastmark med fjell i dagen, blokkmark eller grunnlendt. Restareal = Vei, vann, bebygd og annet ikke kartlag t areal. Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklasser for landbrukseiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Eiendomsgrenser... Gamle markslagsgrenser fra N5raster Side 22 tutsnitt=1&aformat=a4&malesto

23 Side 23

24 Søknad om deling/justering av grunneiendom Søknaden/rekvisisjonen tramsettes I medhold av plan- og bygningslovens (pb1) 93, 1. ledd, bokstav h - jt pb1kap. Xl og XII og lov om elendomsregistreing (matrik I 3 o 7. Alle relevante punkter fra 1 7 må være utfylt Pla f~k~rntuae.asstemoel wr-ntuhikstad KOMMUNE Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg Søknadensendes Fredrikstad kommune MottattavKornrnunearkivet 22 JULI2011 Pb Fredrikstad c2c)// Gnr Bnr. Eiendomsadresse -11 Gnr. Bnr. Eiendomsadresse ( e ; ;-. ),Lt t Hjemmelshaver(e)(medblokkbokstaver) letzt: R (;"--, Underskrift C Hjemmelshaver(e)(medblokkbokstaver) Gnr. Bnr. Eiendomsedresse i 2_ 1-1 Gnr. Bnr. Eiendomsadresse Undersknft Hjemmels(e)(med blokkbokstaver) Underskrrft Hjemmelshaver(e)(medblokkbokstaver) I 0 Underskrift 2 a Søknaden gjelder: oppretting av ny grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning grensejustering med oppmålingsforretning arealoverføring med oppmålingsforretning (vesentligvedveiformål) innløsing av festegrunn (med oppmålingsforretning) oppretting av anleggseiendom LII klarlegging av eksisterende grense uteareal til eierseksjon med oppmålingsforretning Legg ved sltuasjonskart som viser hvilket arealigrense det søkes om. Legg ved kartutsnitt som viser hvilket areal, punkt eller grense det søkes om. Legg ved målebrev, skyldelingsforretning eller festekontrakt. 111 annet: 2 b Parsellen(e) skal brukes til: Parsellnr: Areal(ca areal) Formål 1 Ser ((("n2 CttrttLy 2 rti2 3 rn2 Selvstendig bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparselltil gnr/bnr. fl Gnr. Bnr. Gnr Bnr. El 0 nn, Bnr, 4 m2 Gnr. Bnr., Det søkes om dispensasjon fra: plan- og bygningsloven [:=1 forskrift LI vedtekt LI plan E annet (Spesifiser nærmere i følgebrevet) Dispensasjonssøknader skal begrunnes særskilt, jf. pb av , Begrunnelse for dispensasjonen skal gis på eget ark. Fredrikstad kommune.geodata.regulering og byggesak. Side I av 2 Side 24

25 Gnr. Bnr. Fnr. Eiers/festers navn og adressel T 1- ( C1 re±ol ("fl I c 14 :1-3 5 a Minsteavstander: Minste avstand fra den planlagte bygning til: 5 b Atkomst- jf. pbi 27-4 og vegloven Hva slags vei vil ny parsell ha atkornst fra?ny priksvei ZFylkesveiLINy LIKommunal veili LIPrivat vei Nabogrense Midt regulert veiannen bygninghøyspentoff./priv. vann- og kraftlinje/kabelavløpsledning avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende? Er avkjørselstillatelse gitt? 11 JA LI NEI A 5 c Vann og avløp- jf. pb og 27-2 avkjørsel fra offentlig vei (plan må vedlegges) Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Hvis avkjørselstillatelse tidligere er gitt må dokumentasjon vedlegges. Vannforsyning Offentlig vannverk LI Privat fellesvannverk. Tilknyttingstillatelse vedlegges. pb : Avløp pb1 27-2: LI Annet LI Offentlig avløpsanlegg LI Privat fellesanlegg Privat enkeltanlegg Utsli stillatelse itt LI Søknad om utsli stillatelse vedle es Vedl. Vedl nr.: Beskrivelse nr.: Beskrivelse , I 7 3 _ 8 4 LGV-,t 9 V`t<A) d.fvteai{. 1/4->-) )-C-% 10 - Søkers navn og underskrift Dato Søkers navn (med blokkbokstaver) Søkers underskrift Adresse frt E-postadresse loi efkkv(1' /r- 1ORE t 1-k.,JEK; Postadresse Telefon ( ei cou2_ - bcnye_c s o Mottaker av faktura (fylles bare ut dersom mottaker av fakturajer en annen enn søker) Navn Adresse Postadresse l'redrikstad kommune. geodata. regulering og byggesak. Side 2 av 2 Side 25

26 Fredrikstad kommune Postboks Fredrikstad Molteberg, Søknad om deling av grunneiendom/landbrukseiendom. Bakgrunn og motiv for søknaden. Det dyrkbare arealet (85 daa) tilhørende Gnr. 647 Bnr. 3, 8 og 12 er utleid til Rolf og Freddy Navestad på en 10 års avtale fra Det resterende arealet av eiendommen; ca. 15/20 daa, er utmark og representerer ingen produksjonsmessig verdi verken for jordbruk eller skogbruk. At eiendommen i framtiden kommer til å bli driftet i regi av eier må antas å være svært lite sannsynlig. Men for å muliggjøre en overdragelse av eiendommen til neste generasjon uten å måtte vurdere utfordringen med å opprette en "avtale om kår" for at "vi gamle" fortsatt skal få bo i "kårboligen" med adressen Moltebergveien 124, og for at vi skal ha hjemmel til denne, så må det tilhørende arealet til boligen deles fra eiendommen. På hjemmesiden til Fredrikstad kommune under Eiendomer emnet Landbruk deling beskrevet, og det er dette jeg legger til grunn for denne søknaden. Beskrivelse og begrunnelse av søknaden. Arealet som Ønskes fradelt ligger i et hjørne av eiendommen med grense til naboeiendom og fylkesvei på 2 sider, og de øvrige sidene grenser mot dyrket areal. Arealet (ca 4-5 daa) er det som naturlig tilhører og som disponeres av boligen med adresse Moltebergveien 124, og okkuperer ikke dyrket mark. Således vil en deling ikke forårsake at driftsenhetens ressursgrunnlag blir redusert. Delingen vil ikke påvirke leieavtalen for det dyrkbare arealet, d.v.s at den avkastningen eiendommen gir blir den samme også etter delingen. En deling vil heller ikke føre til noen drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, og så vidt meg bekjent så kommer delingen heller ikke i konflikt med foreliggende planer om arealbruk i denne del av kommunen. Det vil heller ikke bli foretatt noen inngrep i terrenget som vil medføre noen som helst forandring av kulturlandskapet. Det ble foretatt en tilsvarende deling av en landbrukseiendom i "nabolaget" for et par år siden, da eiendommen "Berget" (Moltebergveien 78) eiet av Toralf Hvidsten ble delt i Vedlagt er søknadsblanketten Søknad om deling/justering av grunneiendom, og det gis følgende kommentarer til de enkelte punktene i skjemaet; - Pkt. 1 så vidt meg bekjent består eiendommen av 3 bnr. - Pkt. 2a situasjonskart er vedlagt. Størrelsen på arealet er vanskelig å angi eksakt, men grenseplasseringen i terrenget bør ikke bli utfordrende - Pkt. 2b parsellen skal brukes til: for å opprette hjemmel til boligeiendom Side 26

27 Pkt. 3 regner med at særskilt begrunnelse er tilfredstilt i dette arket Pkt. 4 da det ikke vil bli endring verken i eierforhold, bli gjort inngrep i terrenget eller endring i bygningsmasse ved at dette arealet får egen hjemmel, så antas det å ikke være relevant å melde dette til naboene, det står heller ikke at det er krav om dette i veiledningen på hjemmesiden for deling av landsbrukseiendom. Naboeiendommen med felles grense er Moltebergveien 130 (647/7), eiet av Greta Moum Hansen og Robert Hansen. Og nærmeste nabo "på andre siden av veien" er Moltebergveien 123 (647/10) eiet av Jorunn og Tor Christiansen. Pkt.5a det er ikke planlagt utvidelse av eksisterende bygningsmasse på adressen Pkt. 5b det blir heller ingen endring eller bruk i atkomsten til Moltebergveien 124, og det er vel ingen ting som tilsier at den tillatelsen som ble gitt i 1977 ikke skal gjelde videre Pkt. 5 c likeledes endrer ikke dette verken vann- eller avløpsforholdene til Moltebergveien 124 Pkt. 6 vedlegg; situasjonskart anskaffet av Fredrikstad kommune i 2009 "flyfotografi", som viser viser plasseringen av arealet som søkes fradelt, både på egen eiendom og plassering i forhold til andre eiendommer i området 3) Gårdskart, hvor arealet er markert i forhold til dyrket mark 4); dette vedlegget til søknaden Jeg håper på en positiv behandling av søknaden. Med vennlig hilsen IOXJL Tore Kristiansen Moltebergveien 124, 1659 Torp. Tlf , e-post: Side 27

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer