13 daa Friluftsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 daa Friluftsområde"

Transkript

1 SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling: Dato Faste planutvalg 1. gang 4. juli 2006 Utlagt til offentlig ettersyn 15. juli 26. aug 2006 Faste planutvalg 2. gang 22. jan Utlagt til offentlig ettersyn 2. feb mars 2008 Godkjenning planutvalg 20. mai 2008 Kommunestyre 18. juni 2008 GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Plankartet er datert 20. juni Planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan med veier og tomtedeling. Arealer for fritidsbebyggelse er oppdelt i delområder merket fra A til L. Areal for ulike reguleringsformål er påført plankartet. Tillatt kjøreadkomst til eiendommer er vist med pil på plankartet. For mer utførlig forklaring og retningslinjer for den videre utbygging henvises til planbeskrivelse og Ål kommunens generelle regler om utbygging av fritidsbebyggelse. Arealoversikt FORMÅL AREAL TOTALT AREA 173 daa Område for fritidsbebyggelse (H) 68 daa BYGGEOMRÅDE (PBL 25, 1. ledd nr. 1) Område H5 A tomter 5688,0 m 2 H5 A7 1 tomt 4763,0 m 2 Område H5 B 1 tomt 2119,0 m 2 Område H5 C 1 tomt 1784,0 m 2 Område H5 D 7 tomter 6696,0 m 2 Område H5 E 6 tomter 4641,0 m 2 Område H5 F 4 tomter 3696,0 m 2 Område H5 G 6 tomter 6260,0 m 2 Område H5 H 6 tomter 6076,0 m 2 Område H5 I 2 tomter 2012,0 m 2 Område H5 J 1 tomter 1004,0 m 2 Område H5 K 7 tomter 7090,0 m 2 Område H5 l 5 tomter 5014,0 m 2 Totalt regulert tomteareal 53 tomter 57084,0 m 2 Utnytting i hht kommunedelplan areal/3-4 daa/tomt BYA totalt 6218,45 m 2 Spesialområde PBL 25, 1. ledd nr 6 Privat vei og privat parkeringsplass 13 daa Friluftsområde 92 daa R:\AAL\FELLES\ADM & FELLESTENESTE\UTVIKLINGSAVD\Planar\REGULERINGSPLANAR\Oversikt over planar\planar under arbeid\h5 Øvre- Ålsåsen. ID \regbestm ålsåsen H DOC/ side 1 av 6

2 SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSBESTEMMELSER 1.0 FELLES BESTEMMELSER 1.1 PLANKRAV Utbyggingen av området skal skje med høye krav til estetikk og miljø. Ved utbyggingen skal det legges vekst på å gi bebyggelsen et helhetlig uttrykk. Det skal legges stor vekt på landskapstilpassing av bebyggelsen, fellesanlegg og anlegg på de enkelte tomter. Estetiske hensyn og miljøtilpassing skal dokumenteres i søknad om tillatelse til tiltak. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1: 500, som viser plassering av omsøkte bygg og evt. framtidige bygg og hvordan den ubebygde delen av tomten skal planeres og utnyttes. Veiadkomst, parkering samt angivelse av kotehøyde på gulv i 1. etasje skal angis på situasjonsplanen Der tomtene er brattere enn 1:8 skal det legges ved terrengsnitt som viser eksisterende og nytt terreng. Ål kommune kan eventuelt kreve slik plandokumentasjon for tomter med mindre terrengfall Ved behandling av byggemeldinger skal det kontrolleres at bebyggelse plasseres, utformes og bygges slik at en tar hensyn til tomtens egenskaper slik som terrengform og vegetasjon Prosjektmateriale for vei, vann og kabelnett skal legges fram for planutvalget for godkjenning før anleggsarbeidet tillates startet. Prosjektmaterialet skal ha regler for beskyttelse av tilgrensende terreng og vegetasjon i anleggsperioden, og bestemmelser for istandsetting i traseene der disse ikke er lagt i vei For delområdene H5 A tomt A7, H5 B, H5 D og H5E tomt 1-4 skal det utarbeides felles situasjonsplaner for utbygging innen hver delområde. Planen skal foreligge før byggemelding for enkelttomter kan behandles. Planen skal redegjøre for plassering av bebyggelse, terrengforming, bebyggelsens utforming, materialbruk og farger. 1.2 UBEBYGD AREAL Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene på natur og landskap blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover hva som er nødvendig for å oppføre bebyggelse og nødvendige anlegg Ledninger for strøm, telefon, TV ol. skal føres via jordkabel. Oppsetting av parabolantenne på den enkelte tomt tillates ikke Eksisterende vegetasjon/markdekke skal behandles skånsomt og ikke raseres unødvendig. Sår etter ledningsgrøfter V/A samt kabelgrøfter som anlegges i ubebygde arealer innenfor planområdet skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Istandsetting av berørt terreng på den enkelte tomt skal så langt mulig gjøres ved å gi terrenget en naturlig form og ved revegetering med stedegen vegetasjon. Minimum 20% av tomta skal være urørt Kiosker, transformatorkiosker o.l. tillates bare oppført der de etter kommunens skjønn ikke er til ulempe Ål kommunen skal godkjenne skilt og reklamebruk, husfarge, gjerder, murer og skjermvegger. Generelt er det ikke adgang til inngjerding av tomt. Inngjerding av inntil 300 m 2 av tomta inkludert bebyggelse kan tillates etter søknad. Gjerdet skal ikke ha en form som kan være til skade for bufe. R:\AAL\FELLES\ADM & FELLESTENESTE\UTVIKLINGSAVD\Planar\REGULERINGSPLANAR\Oversikt over planar\planar under arbeid\h5 Øvre- Ålsåsen. ID \regbestm ålsåsen H DOC/ side 2 av 6

3 SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI Veier skal utføres som grusveier med tosidig fall. Det skal anlegges åpne grøfter. Der dette av terrengmessige hensyn ikke er mulig, skal vann fra lukkede grøfter føres til utslipp på terreng. 1.4 BYGGEGRENSE Bebyggelsen inkl. balkonger og takoverbygg skal ligge innenfor angitt byggegrense For enkelttomter gjelder en generell byggegrense på 4 meter i forhold til reguleringsgrense for bebygd areal der ikke annet er angitt på plankartet. Der eiendomsgrense avviker fra reguleringsgrense for bebyggelse skal byggegrense være som angitt på bebyggelsesplanen For delfeltene H5 A tomt A7, H5 B, H5 D samt H5E tomt 1-4 tillates bebyggelse oppført i eiendomsgrensen dersom dette er vist hensiktsmessig i en felles situasjonsplan for delfeltet. 1.5 REKKEFØLGE Grøntområder, arealer for lek og opphold samt trafikkarealer (veier og biloppstillingsplasser) relatert til det enkelte delområde i reguleringsplanen skal opparbeides før ferdigattest for bebyggelse på respektive felt blir utstedet Arealer der det gjøres inngrep for anlegg av infrastruktur skal settes i stand samtidig med ferdigstillelse av anlegget. Det skal ikke gis tillatelse til å ta slik anlegg i bruk før istandsetting er gjennomført Felles parkeringsanlegg skal opparbeides samtidig med opparbeidelse av veianlegg Godkjent løsning for vann og avløp samt strømforsyning må være på plass før en kan få godkjent byggesøknad Rekkefølgebestemmelser som inngår i reguleringsbestemmelser for flatereguleringsplan for Øvre Ålsåsen gjelder. 1.6 PARKERING Ved ny bebyggelse eller bruksendring skal den enkelte tiltakshaver opparbeide nødvendig parkeringsareal Områdene H5 A tomt 1-6,C,E tomt 5 og 6,F,G, I, J, K og L På hver tomt skal det opparbeides minst 2 parkeringsplass. Der Ål kommune av særskilte grunner finner det nødvendig, kan det kreves opparbeidet parkeringsplasser utover dette. I så fall skal det legges til grunn at det skal opparbeides minimum 1 parkeringsplass pr. 35 m2 bruksareal (BRA) Område H5A tomt 7, H5 B, H5 D og tomt H5E 1-4, Det skal opparbeides minst 2 parkeringsplasser pr. enhet. Parkeringsplassene kan kreves opparbeidet i felles parkeringsanlegg. Der Ål kommune av særskilte grunner finner det nødvendig, kan det kreves opparbeidet parkeringsplasser utover dette. I så fall skal det legges til grunn at det skal opparbeides minimum 1 parkeringsplass pr. 35 m2 bruksareal (BRA). 1.7 BEBYGGELSEN Der flere bygninger oppføres som et tun eller annen enhet, skal form, farge og dimensjoner gis en helhetlig virkning. All bebyggelse skal ha røtter i lokal byggeskikk Det skal legges vekt på å tilpasse bebyggelsen til tomtas terrengegenskaper og vegetasjon. Ved vurdering av bebyggelsens form skal en legge til grunn terrengforhold på tomta, med R:\AAL\FELLES\ADM & FELLESTENESTE\UTVIKLINGSAVD\Planar\REGULERINGSPLANAR\Oversikt over planar\planar under arbeid\h5 Øvre- Ålsåsen. ID \regbestm ålsåsen H DOC/ side 3 av 6

4 SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 særlig vektlegging av forholdene i forbindelse med huskroppen. Der hellingen er brattere enn 1: 5 skal bebyggelsen oppføres med underetasje Ny bebyggelse skal ha fasader i tre, naturstein og glass som hovedmaterialer. Synlige betongflater i fasade (utover grunnmur med høyde maks 0,5m) skal kles med tre eller naturstein. ). Ål kommune har anledning til å fravike denne bestemmelse om det dokumenteres at en annen form er viktig for den arkitektoniske utforming av en gruppe av bygninger Tak skal være utført som saltak med en takvinkel på grader med unntak av definerte signalbygg (Servicebygg). Ål kommune har anledning til å fravike denne bestemmelse om det dokumenteres at en annen takform er viktig for den arkitektoniske utforming av en gruppe av bygninger Taktekking skal være av torv, skifer, tre eller andre materialer med mørk ikke lysreflekterende overflate Det skal benyttes matte og mørke jordfarger, eller grå fargenyanser på bebyggelse Høyde på synlig grunnmur / fundament skal ikke overstige 0,5 m over planert terreng. Evt. oppbygget terrasse skal ikke være mer enn 0,6 m over planert terreng. For grunnmur i naturstein eller som er forblendet med naturstein eller treverk gjelder ikke begrensning på 0,5 m. 1.8 GRAD AV UTNYTTING Generelt skal ikke BYA overstige 15% av det totale tomtearealet. Tillatt bruksareal T-BRA skal ikke overstige 140 m2. For felt H5C tillates T-BRA 250 m2. Garasje i underetasje med inntil 40 m2 gulvareal medregnes ikke ved beregningen av tomtens tillatte bruksareal. Det kan godkjennes inntil 3 hus pr. tomt, hvorav en i tilfelle skal være garasje / uthus. Frittliggende sidebygninger skal i tilfelle ikke være større enn 50 m2 T-BRA, og plasseres med tunvirkning. I tilknytning til hovedbygning kan i tillegg godkjennes inntil 50 m2 oppbygget, men ikke overdekket terrasse. Dersom to eller flere tomter bebygges som en enhet, gis det anledning til å fravike bestemmelsen om maksimalt T-BRA Område H5 A7 og H5B Grad av utnytting skal ikke overstige 25% BYA. Tillatt bruksareal T-BRA skal ikke overstige 140 m2 pr boenhet. I tilknytning til hovedbygning kan i tillegg godkjennes inntil 50 m2 oppbygget, men ikke overdekket terrasse Område H5 D og H5E Grad av utnytting skal ikke overstige 25% BYA. Tillatt bruksareal T-BRA skal ikke overstige 140 m2 pr. boenhet. Det kan godkjennes inntil 2 hus pr. tomt, hvorav en i tilfelle skal være garasje / uthus. I tilknytning til hovedbygning kan i tillegg godkjennes inntil 50 m2 oppbygget, men ikke overdekket terrasse Areal i kjeller (sokkel) hvor himling ligger mellom 0,5 og 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå, skal medregnes med 50% som bruksareal i bygningens BRA. Kjeller (himling mindre enn 0.5 m over terrengets gjennomsnittsnivå) som ikke inneholder hoveddel, regnes ikke med i bygningens BRA. 1.9 AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER R:\AAL\FELLES\ADM & FELLESTENESTE\UTVIKLINGSAVD\Planar\REGULERINGSPLANAR\Oversikt over planar\planar under arbeid\h5 Øvre- Ålsåsen. ID \regbestm ålsåsen H DOC/ side 4 av 6

5 SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Dersom det blir funnet slike i forbindelse med arbeid i terrenget, skal arbeidet straks stanses i den grad arbeidet berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter, jfr. Lov om Kulturminner 8. Melding skal straks sendes kulturvernmyndighetene i Buskerud fylkeskommune, slik at de kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkårene for dette BYGGEOMRÅDER 2.1 OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE (H5 tomt A1-A6, C, E tomt 5 og 6, F,G,H,I,J, K,L) Innenfor disse områdene tillates oppført fritidsboliger som frittliggende hytter I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen på minimum 1:5) tillates hovedbygning og sidebygning med underetasje. For bygg med underetasje tillates ikke loft med målbart bruksareal (BRA). Alternativt, hvor tomten tillater det (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen på maks 1: 5), tillates hoved-bygning bygd med 2. etasje med inntil 50 % av hovedbygningens bebygde areal. Det tillates ikke synlig kjeller i noen fasade på bygg i 2 etasjer (kun vanlig grunnmur jfr pkt 2.1.7) Tillatt maksimal mønehøyde: Hovedbygning delvis 2 etg: 7,0 m. Med sokkeletasje: 6,0 m Sidebygning: 5,0 m. Med sokkeletasje: 5,5 m Tillatt maksimal gesimshøyde: Hovedbygning delvis 2 etg: 5,5 m. Med sokkeletasje: 4,5 m Sidebygning: 3,3 m. Med sokkeletasje: 4,3 m Krav til høyde i hht pkt og skal beregnes ihht TEK Maksimal bredde på ende gavl skal ikke overskride 7,0 m (yttervegg) Høyde på synlig grunnmur / fundament skal ikke overstige 0,5 m over planert terreng. For grunnmur i naturstein eller som er forblendet med naturstein eller treverk kan bestemmelsen fravikes. Oppbygget terrasse skal ikke ha høyde mer enn 0,6 m over planert terreng Det tillates kun en bruksenhet pr. bygg. Det tillates kun 2 boenheter pr. tomt. Det tillates ikke flerleilighetsbygg eller seksjonering av bygg Bebyggelse skal tilkobles offentlig vann og avløpsnett. Alle kabler skal legges i jordgrøfter, fortrinnsvis langs adkomstveier. 2.2 OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE (H5 A tomt 7, B, D og E tomt 1-4) Innenfor disse områdene tillates oppført nye fritidsboliger. Bebyggelsen skal gis en helhetlig form. Knf. Plankrav vist i pkt Det er også tillatt å oppføre sammenkoblede enheter eller enheter med flere leiligheter i samsvar med viste byggegrenser Hvor tomten tillater det (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen på mindre enn 1: 5), tillates hoved-bygning bygd med 2. etasje med inntil 50 % av hovedbygningens bebygde areal. Det tillates ikke synlig kjeller i noen fasade på bygg i 2 etasjer (kun vanlig grunnmur jfr pkt 2.1.7). I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen på minimum 1:5) tillates hovedbygning og sidebygning med underetasje. R:\AAL\FELLES\ADM & FELLESTENESTE\UTVIKLINGSAVD\Planar\REGULERINGSPLANAR\Oversikt over planar\planar under arbeid\h5 Øvre- Ålsåsen. ID \regbestm ålsåsen H DOC/ side 5 av 6

6 SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI Tillatt maksimal mønehøyde: Hovedbygning delvis 2 etg: 7,0 m. Sidebygning: 4,5 m Tillatt maksimal gesimshøyde: Hovedbygning delvis 2 etg: 5,5 m. Med sokkeletasje: 4,5 m Sidebygning: 3,3 m. Med sokkeletasje: 4,3 m Krav til høyde i hht pkt og skal beregnes ihht TEK Maksimal bredde på ende gavl skal ikke overskride 7,0 m (yttervegg) Høyde på synlig grunnmur / fundament skal ikke overstige 0,5 m over planert terreng. Evt. oppbygget terrasse skal ikke være mer enn 0,6 m over planert terreng. For grunnmur i naturstein eller som er forblendet med naturstein eller treverk gjelder ikke en begrensning på 0,5m Bebyggelse skal tilkobles offentlig vann og avløpsnett. Alle kabler skal legges i jordgrøfter, fortrinnsvis langs adkomstveier SPESIALOMRÅDER 3.1 PRIVAT VEI (SV1 SV8) Innenfor dette arealet tillates opparbeidet privat vei og parkering Frisiktsoner skal være fri for sikthindringer høyere enn 50 cm over tilstøtende veiers nivå. Frisiktsoner for private veier skal ha en frisikt i kryssområder med Kroktjernveien på minimum 10 x 60 m. 3.2 PRIVAT PARKERINGSPLASS (SP1-SP2) Innenfor dette arealet tillates opparbeidet privat parkeringsplass Store skjæringer og fyllinger skal unngås ved å terrassere parkeringsarealet Skjæringer og fyllinger skal tilplantes / tilsås. 3.3 FRILUFTSOMRÅDER Innenfor områder regulert til friluftsområder tillates lekeplass / aktivitetsområde, stier og løyper. Viktige løypetraseer tillates preparert maskinelt I friluftsområder skal vegetasjon bevares. Kommersiell skogsdrift er ikke tillatt. Grunneier kan drive plukkhogst for verneskogspleie Plan for opparbeidelse av felles aktivitetsområde skal forelegges Ål kommune for godkjenning. R:\AAL\FELLES\ADM & FELLESTENESTE\UTVIKLINGSAVD\Planar\REGULERINGSPLANAR\Oversikt over planar\planar under arbeid\h5 Øvre- Ålsåsen. ID \regbestm ålsåsen H DOC/ side 6 av 6

7

8

9

10 EiendomsMegler l Hallingdal vår visjon har alltid vært å være den anbefalte eiendomsmegler i Hallingdal, og vi har de senere år utviklet oss til å bli markedslederen i Hallingdal. Dette stiller store krav til oss som meglere, til vår kompetanse og vårt engasjement, til viljen og evnen til å gjare en gjennomført profesjonell og god jobb for både kjøper og selger. Ole Jimmy sortebråten Daglig leder/ megler Mob.: E-post: 1 Ole Jimmy har jobbet hos EiendomsMegler 1 Hallingdal siden 2000, og har gjennomført overgangseksamen i Eiendomsmegling. Majoriteten av hans oppdrag har vært salg av bolig- og fritidseiendommer primært i Gol, Ål 08 Hemsedal. I tillegg har han gjennomført mange prosjektsalg og salg av næringseiendommer. Na i senere håndterer han alle typer salg i Gol. L Oie Jimmy har vært daglig leder for kontoret siden Jørgen Haradseth ~iendomsrådgiver Mob.: E-post: 1hallingdal.no Jørgen har gjennomført meglerstudie på BI, og har jobbet som megler hos oss siden høst Hovedmengden av oppdragene har vært salg av bolig- og fritidseiendommer, samt noe prosjektsalg. Jørgen deler oppdag i Ål og Nes med Espen, i tillegg bistår han Ole Jimmy noe på Gol. Espen Rustberg gard ~iendomsrådgiver Mob.: E-post: Espen har gjennomfwt meglerstudie på BI, og har jobbet som megler hos oss siden høst Espen gjennomfører salgsoppdrag av bolig- og fritidseiendommer i Ål og Nes, samt er ansvarlig for alle oppdrag i FIS kommune. Ingvild Haga Sekretær/backoffice E-post: Ingvild har jobbet hos oss siden februar Hun utfører de fleste arbeidsoppgavene på kontoret, og avlaster meglerne i stor grad. Ingvild har god kjennskap til alle våre oppdrag, og kan gi all informasjon du søker. Tlf emlaem lhallinadal-no En handel du skal leve med EiendomsMegler 4 Hallingdal h

11 BOLIGKJØPERFORSIKRING EN AVTALE SOM SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP! Selv om selgeren gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om sin bolig, og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Skulle noe oppstå, sparer du både tid, penger og krefter på å ha en profesjonell part som hjelper deg fra første dag. Statistikken viser at mer enn 1 av 4 ender opp med å klage på boligen de har kjøpt. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende, og nesten 70 % av klagene blir avvist. Har du Boligkjøperforsikring, hjelper våre spesialiserte advokater deg med problemer i forbindelse med boligkjøpet uten egenandel! BOLIGKJØPERFORSIKRING DEKKER: Fri tilgang til advokathjelp ved klage i fem år etter overtakelse av boligen Nødvendige kostnader til skadetakst og vurdering av feil/skade Skulle du bli idømt motpartens saksomkostninger dekker vi også dette Boligkjøperforsikring betales som en engangssum og gjelder fra bestilling til overtagelse samt i fem år etter overtakelse. ENKELT OG TRYGT Boligkjøperforsikring tegnes i samarbeid med din eiendomsmegler senest på kontraktsmøtet. HELP Forsikring AS representerer deg som boligkjøper. Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring og sikrer balanse i bolighandelen. OM HELP FORSIKRING Bak HELP Forsikring står det flere meget solide eiere. De tre største er Storebrand, Ferd og det tyske selskapet ARAG. Sistnevnte har den største eierandelen og er verdensledende på advokatforsikring. PRISER Borettslagsleilighet: Selveier- og aksjeleilighet: Enebolig, tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig: Ingen egenandel ved bruk , , ,- in association with Kundeservice: Fax: Postadresse: Besøksadresse: HELP Forsikring AS Nedre Vollgate 4 Postboks 1870 VIKA Oslo 0124 OSLO Meglerkontor: Meglers navn: JA TAKK, JEG/VI ØNSKER Å TEGNE BOLIGKJØPERFORSIKRING NEI TAKK, JEG/VI ØNSKER IKKE Å TEGNE BOLIGKJØPERFORSIKRING Navn (1): LEVERES UTFYLT OG SIGNERT TIL MEGLER SENEST PÅ KONTRAKTSMØTET. Navn (2): E-post: Oppdragsnr: Sted/dato: Signatur boligkjøper

12 Budskjema BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN Øvre Ålsåsen, 3570 Ål Gnr., bnr. i Ål kommune, oppdragsnr: / Jørgen Haraldseth Bud stort kr skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgave) Eventuelle forbehold Ønsket overtagelsesdato Akseptfrist klokkeslett (Akseptfristen må være minimum 24 timer etter siste annonserte visning). : LAN Lån i v/ tlf. Kr Lån i v/ tlf. Kr Egenkapital i v/ tlf. Kr Jeg/Vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 Ja Nei Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Dato og sted: Navn (trykte bokstaver) Underskrift Navn (trykte bokstaver) Underskrift Adr. Person nr. Person nr. Postnr. Tlf. arb. Mob.tlf. Tlf.priv. E-post TIL BRUK FOR MEGLER, PÅ UENDREDE VILKÅR FORHØYES BUDET TIL Kroner Frist Megler Kroner Frist Megler Kroner Frist Megler Forbehold om strøket. Dato/Kl. Meglers signatur Finansiering,kr bekreftet av Dato/Kl. Meglers signatur Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, Postboks 33, 3551, Gol, telefon , telefaks

13 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

14 Våre kunder ville valgt oss igjen! EiendomsMegler 1 har de mest fornøyde boligselgerne. BI* har denne våren spurt boligselgere i hele landet om hvor fornøyde de var med sin megler, om deres forventninger ble innfridd og om de ville bruke samme megler hvis de skal selge igjen. Vi er stolte av at våre kunder rangerer oss øverst. * Handelshøyskolen BI`s forskningsprosjekt Norsk Kundebarometer. Be om markedsvurdering av boligen din Når du skal kjøpe bolig er det viktig med en oversikt over midler du har til rådighet. Har du bolig som skal selges, be oss om en MeglerTakst. Den bruker du som utgangspunkt for klargjøring av finansieringen. SpareBank 1 gir kvalifiserte vurderinger Vi setter deg i kontakt med en rådgiver i SpareBank 1 som kan bistå med en vurdering av din økonomiske situasjon i forbindelse med kjøp av ny bolig. Basert på en eventuell MeglerTakst av egen bolig vil du få vite hvor mye du kan låne. For spørsmål og mer informasjon, kontakt oppdragsansvarlig for dette oppdraget. Se også våre nettsider: eiendomsmegler1.no Kontakt meg! Jørgen Haraldseth Oppdragsansvarlig Telefon: Mobil: E-post:

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter.

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. BYGLAND Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. MEGLERS KOMMENTAR Fritidsboligen ligger på Fossekollen ved

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg.

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. Prisantydning: 1.100.000,- + omk. Boligtype: Borettslag Bta: 56 / Boa: 54 kvm Felleskostnader: 1989,- pr. mnd. Byggeår: ca. 1971 Prospekt: 7007004 Romslig 2-roms leilighet

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, Oppdragsnr: 3130005 Nyoppført hytte i laftetømmer med gjennomgående høy standard. Bra: 146 kvm Tomt:

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer