UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2008"

Transkript

1 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL Årsrapport 2008

2 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering Formål med forvaltningen Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning...4 Utdelingsregler... 4 Målsetninger... 4 Risiko Forvaltningsmodell Etiske retningslinjer Fordeling på investeringsklassene Forvaltningsresultater...7 Avkastning... 8 Bidragsanalyse Risikoeksponering...10 Markedsrisiko...10 Renterisiko...10 Kredittrisiko...10 Likviditetsrisiko...10 Håndtering av valutarisiko Kapitalutvikling, utdelinger og største legater Forklaring på referanseindeksen

3 Årsrapport for Unifors Investeringspool 1. Oppsummering 2008 går inn i historien som et av de vanskeligste årene for både investorer og verdensøkonomien etter den store depresjonen på 1930-tallet. Etter at aksjemarkedene begynte å falle i juli 2007 som følge av frykt for tap i forbindelse med såkalte sub-prime boliglån i USA, utviklet 2008 seg til året hvor svingningene på verdens børser var ekstreme og som endte i store verdinedskrivninger innenfor alle investeringsklasser bortsett fra statsobligasjoner. I januar 2008 falt børsene dramatisk men steg godt i februar for deretter pånytt å falle i mars. Investeringsbanken Bear Stearns ble reddet av amerikanske myndigheter i mars, og markedene håpet at det verste var over. April og mai var gode måneder i aksjemarkedet, og Oslo Børs var tett på all-time high i mai. Fra å være et USA-problem, utviklet sub-prime krisen seg til å bli en verdensomspennende finanskrise hvor myndighetene i USA tok kontroll over de store låneinstitusjonene Freddie Mac og Fannie Mae, investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs og forsikringsselskapet AIG trengte statlig hjelp for å nevne noe. Etter konkursen i Lehman Brothers oppstod det en tillitskrise mellom bankene. Myndighetene i USA, Eurosonen, Asia og også Norge igangsatte finansielle redningspakker mens sentralbankene kuttet rentene raskt og dramatisk. Ledende indikatorer har i alle land kun pekt nedover og varslet vanskelige tider. Det ble utover høsten klart at de fleste store land i verden, i tillegg til de mindre landene, var i resesjon, og at realøkonomien ville rammes hardt. De realøkonomiske problemene har vist seg tydelig på slutten av 2008 med sterk økende arbeidsledighet og antall konkurser. Verdensindeksen MSCI World målt i lokal valuta falt med 39 % i 2008 og Oslo Børs hovedindeks falt med 54 %. UNIFOR vedtok i mai 2008 ny investeringsstrategi, og det er foretatt justeringer i aksje- og renteporteføljen. Styret beluttet å avvente videre investeringer i eiendom og private equity som følge av de økonomiske urolighetene som verden opplever og fordi dette er investeringer som binder midlene langsiktig. I henhold til ny verdipapirhandel lov som ble vedtatt i juni 2007, er investeringspoolen nå å betrakte som et konsesjonspliktig verdipapirfond. For å organisere UNIFORs investeringspool i overensstemmelse med kravene i ny verdipapirhandel lov, besluttet styret i UNIFOR å etablere to verdipapirfond, UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente som fond-i-fond løsning. UNIFOR er i dialog med Kredittilsynet om saken, og Stiftelsestilsynet er orientert. Det ble mot slutten av 2008 vedtatt å inngå avtale med Danske Capital om etableringen og driftingen av de to fondene, og det forventes at fondene er operative i løpet av første halvår Formål med forvaltningen Forvaltningsstiftelsen UNIFORs formål er å koordinere, forvalte og administrere stiftelser, fond og legater med ideelle formål, som ikke er skattepliktige og kommersielle. Midlene forvaltes i en felles portefølje (UNIFOR Investeringspool) hvor hver enkelt stiftelse har sin andel. UNIFOR forvalter 220 større og mindre fond og legater. UNIFORs målsetning er å forvalte stiftelsenes midler i investeringspoolen på en best mulig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsenes formål. Porteføljen bygges opp på en slik måte at investeringene er vel diversifiserte og har lang tidshorisont. Årlige utdelinger av midler er vesentlig for de fleste stiftelsene. Investeringer foretas i samsvar med Reglement for porteføljeforvaltning av fonds- og legatmidler, fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo. I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret. I tillegg forvaltes enkelte andre stiftelser med tilknytning til Universitetet i 3

4 Oslo, Norges Teknisk Natur-Vitenskapelige Universitet, Nansenfondene og de dermed forbundne fond og Holocaust-senteret. Investeringspoolen er en fellesmasse for til sammen 220 stiftelser med forskjellige formål. Felles for de fleste stiftelser er at det er private donasjoner med det mål å bidra til langsiktig finansiering av forskning, yte priser og stipendier. Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo, ble etablert høsten Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning. Investeringspoolen blir forvaltet etter en investeringsstrategi vedtatt av Unifors styre i mai Investeringsstrategien er en langsiktig beslutning. Strategisk aktivaallokering eller fordeling mellom de ulike investeringsklassene står for rundt 90 % av avkastningsvariasjonen ift. referanseindeksen over tid. Strategien bør ikke endres hvis ikke forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller forpliktelsene og krav til avkastning endrer seg. Forvaltningen skal være langsiktig, hovedsakelig verdiorientert og aktivt forvaltet. Det skal søkes å oppnå høyest mulig avkastning på lang sikt innenfor definerte kvantitative og kvalitative rammer. Det skal legges vekt på kvalitet, sikkerhet, og risikospredning. Forvaltningen skal følge Statens Pensjonsfond Utlands etiske retningslinjer (se pkt. 3 Etiske retningslinjer). Det ble fra høsten 2003 gitt anledning til å investere i alternative investeringsklasser som private equity og eiendom, i tilegg til aksjer og rentepapirer. Fordelingen mellom de forskjellige investeringsklassene skal ligge innenfor følgende rammer: Aktivaklasse Strategisk Maksimum Minimum Obligasjonsfond 40 % 65 % 25 % Norge 75 % 90 % 60 % Utland 25 % 40 % 10 % Aksjefond 40 % 55 % 25 % Norge 50 % 65 % 35 % Utland 50 % 65 % 35 % Eiendom 10 % 15 % 5 % Private Equity 10 % 15 % 5 % Fig. 1 Rammer for fordeling mellom investeringsklassene. Utdelingsregler Stiftelsene har et langsiktig mål om å utbetale inntil 4 % av kapitalen målt som et gjennomsnitt av kapitalen de siste ti årene, iht. til Universitetet i Oslos utdelingsregler. Denne utjevningsregelen gjør at utdelingene fra stiftelsene blir stabile og forutsigbare. Målsetninger UNIFOR har følgende målsetninger for forvaltningen: Opprettholde realverdi av langsiktig investert kapital basert på en langsiktig inflasjonsforventning på 2,5 % Utdelinger til vedtektsfestede formål basert på 4 % av stiftelsens gjennomsnittlige forvaltningskapital siste 10 år Mulighet for å øke fri egenkapital over tid 4

5 Dekking av UNIFOR Investeringspools forvaltningskostnader (erfaringsmessig ca 0,5 % pr år) Samlet gir disse en målsetning om 7 % gjennomsnittlig avkastning over tid. Risiko UNIFORs Investeringspool påtar seg finansiell risiko ved plasseringer av midler, og den totale finansielle risiko vil bestå av ulike elementer som markedsrisiko, renterisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Forventet standard avvik for porteføljen er 10,9. 4. Forvaltningsmodell. Unifor har på vegne av investeringspoolen inngått forvaltningsavtaler med eller investert i norske og utenlandske forvaltningsmiljøer innenfor de forskjellige investeringsklassene. Se tabell nedenfor. Ved utvelgelsen av forvaltere har det vært lagt vekt på: Forvalters konsistens i avkastning forvalters evne til gjennomgående å gjøre det bedre enn referanseindeksen, både i negative og positive markeder Forvalters evne til å skape et godt forhold mellom avkastning og risiko både mot markedets avkastning og konkurrerende forvaltere Forvalters kostnadsstruktur både i forhold til alternative leverandører, men også i forhold til den rimeligste forvaltningsløsning (indeksforvaltning) Forvalters kvalitative egenskaper høy integritet, troverdig og konsistent investeringsstil foruten solid organisasjon Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen Ved utgangen av 2008 hadde investeringspoolen følgende forvaltere og plasseringsmandater: Forvaltere\Aktivaklasse Danske Capital DnB NOR Kapitalforvaltning KLP Nordea Inv. Mgmt Storebrand Kapitalforvaltning Carnegie Fondsforvaltning Pareto Forvaltning Skagen As Nordea Inv. Mgmt Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Eiendom Thames River Ltd. Renter Aksjer Private Equity Eiendom Norske Norske Globale Norske Globale Norske/ globale Norske Globale Globale Globale Norske Globale Fig. 2 Oversikt over forvaltere og plasseringsmandater. Det ble besluttet å avvikle et globalt aksjemandat og en hedgefond-plassering hos Morgan Stanley i løpet av første kvartal Ved utgangen av 2008 gjenstår det NOK 8,2 millioner i hedgefond som etter avtalen skal tilbakebetales til investeringspoolen i løpet av Det ble i 2007 inngått avtale med Grieg Investor om strategisk rådgivning og rapporteringsbistand for investeringspoolen. Avtalen er videreført. 5

6 5. Etiske retningslinjer. Styret vedtok i november 2003 å følge de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond utland, fastsatt 19. november 2004 av Finansdepartementet. De etiske retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes hvis det er uakseptabel risiko for at Unifors Investeringspool gjennom sine investeringer medvirker til: - Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn - Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner - Alvorlig miljøskade - Grov korrupsjon - Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer I tillegg har styret i UNIFOR vedtatt å ekskludere tobakkselskaper fra investeringsuniverset, og benytter tilsvarende definisjon på utestengelse kriteriet for tobakk som Statens Pensjonsfond Utland benytter for våpenselskaper; dvs. selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer tobakk. Som en følge av dette ble investeringen i aksjefondet Carnegie Worldwide flyttet til Carnegie Worldwide etisk. I løpet av 2008 har Finansdepartementet etter råd fra Etikkrådet utelukket følgende selskaper fra investeringsuniverset: Alvorlig miljøskade: Rio Tinto Klasevåpen eller kjernevåpen: Hanwha Corporation, Serco Group Plc, GenCorp Inc En komplett liste over selskaper som er utelukket i henhold til Statens Pensjonsfond Utland, finnes på Fordeling på investeringsklassene. Investeringspoolens forvaltningskapital var på ca. NOK 1,0 milliard ved utgangen av Grafisk fremstilt var fordelingen mellom de forskjellige investeringsklassene pr som følger: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Aksjer Alternative investeringer Renter Fig.3 Fordeling på aktivaklassene. Tabellen nedenfor viser fordelingen av investeringsklassene i forhold til investeringsstrategien. 1 Fullstendig link er: 6

7 Aktivaklasse Strategisk Obligasjonsfond 45,2 % 40 % Norge 75,7 % 75 % Utland 24,3 % 25 % Aksjefond 45,1 % 40 % Norge 48,3 % 50 % Utland 51,7 % 50 % Eiendom 3,4 % 10 % Private Equity 5,5 % 10 % Fig. 4 Fordeling i forhold til investeringsstrategien Avviket for eiendom og private equity skyldes beslutningen om å avvente videre investeringer i disse klassene. Iht. til investeringsstrategien skal ikke-allokerte midler innefor eiendom og private equity investeres i obligasjoner og aksjer. I tillegg lå det igjen 0,8 % i hedgefond. Tabellen nedenfor viser at fordelingen mellom fond/forvaltere innefor de forskjellige investeringsklassene er bredt sammensatt, bortsett fra på rentesiden hvor det er en overvekt i DnB NOR fond. Andel av porteføljen Andel av porteføljen Aksjer, norske 22 % Obligasjoner, utland 11 % Pareto Aksje Norge 11 % Storebrand Global 9 % Carnegie Aksje Norge 11 % KLP Global 2 % Aksjer, utland 23 % Eiendom 3,4 % Skagen Global 12 % Storebrand eiendomsfond 2 % Carnegie Worldwide etisk 11 % Thames River Capital 1,4 % Obligasjoner, norske 34 % Private Equity 5,5 % Danske Invest 5 % Nordea PE Global II 2 % DnB NOR Obl. III 8 % Storebrand SSO 2,5 % DnB NOR Obl % Storebrand SIPE VII 1 % DnB NOR statsobl. III 5 % Nordea statsobl. 3 % Fig. 5 Fordeling pr. forvalter innenfor investeringsklassene 7. Forvaltningsresultater. Investeringspoolens avkastning for 2008 er den svakeste som er oppnådd de siste 10 årene for et enkelt år, men 2001 og 2002 hadde til sammen en større nedgang etterfulgt av 5 gode år. Hovedårsaken til den negative avkastning i 2008 er den globale finanskrisen. Det må forventes at 2009 også blir et vanskelig år avkastningsmessig. Avkastningen for perioden har vært som vist i tabellen nedenfor (i prosent): Nom. 21,10 0,90-6,20-14,9 22,02 13,03 18,95 13,84 4,91-18,5 avkastning Inflasjon 2,78 2,99 2,06 2,75 0,63 1,07 1,85 2,24 2,78 2,14 Real avkastning 18,32-2,09-8,26-17,7 21,39 11,96 17,10 11,60 2,13-20,6 Fig. 6 Avkastningstabell. Inflasjon er konsumprisindeksen fra SSB. 7

8 Avkastning Avkastningen for 2008 målt mot referanseindeksen er vist grafisk pr. måned nedenfor, og viser en avkastning på 18,5 % for investeringspoolen mot referanseindeksens 14,2 %. Det tilsvarer en mindreavkastning på 4,2 %. 5.0 % Akkumulert differanse Totalportefølje Referanseindeks 0.0 % -5.0 % % % % % des.07 feb.08 apr.08 jun.08 aug.08 okt.08 des.08 Fig. 7 Avkastning pr. måned i 2008 Aksjeporteføljen var ned 41 %, og var relativt sett bra i Norge men svakere globalt. Det var Pareto Forvaltning som bidro positivt i Norge mens Skagen Global hadde en svak avkastning ift. referanseindeksen MSCI World. Renteporteføljen hadde en oppgang på 7,7 % mot referanseindeksen på 9,8 %. Det var hovedsakelig følgene i rentemarkedene etter konkursen i Lehman Brothers som forårsaket mindreavkastningen. Samtidig er referanseindeksen kun statspapirer og UNIFOR la om portelføljen i løpet av 2008 slik at det er vanskelig å direkte sammenligne avkastningen i porteføljen mot referanseindeksen. Eiendomsporteføljen hadde et verdifall på 28,5 % i 2008, mens private equity porteføljen ble nedjustert med 5,7 %. Referanseindeksen bestod av 50 % STX4 (3-års statsobligasjoner), 25 % OSBX (Oslo Børs Hovedindeks) og 25 % MSWI (Morgan Stanley verdensindeks) i perioden januar august. I forbindelse med omlegging av porteføljen iht. ny investeringsstrategi, ble referanseindeksen endret tilsvarende fra september. Ny referanseindeks er som følger: % Oslo Børs Hovedindeks (for norske aksjefond) 20 % MSCI World NTR i NOK (for utenlandske aksjer) 30 % OBI Stat 3 år (STX4) (for norske obligasjoner) 10 % JP Morgan Global Gov. Bond valutasikret til NOK (for utenlandske obligasjoner) 10 % OBI Stat 3 mnd (STX1) + 3 % -poeng (for eiendomsporteføljen) 10 % OBI Stat 3 mnd (STX1) + 7,5 % -poeng (for private equity porteføljen) Bidragsanalyse Bidragsanalysen viser at mindreavkastningen for 2008 på 4,24 % har oppstått ved at allokeringen mellom investeringsklassene ga en mindreavkastning på 0,55 % og forvalterseleksjonen ga en mindreavkastning på 3,70 %. Allokeringsbidraget er et resultat av å være over- /undervektet i de forskjellige aktivaklassene i forhold til de strategiske satte 2 Se siste side, pkt. 8 for forklaring på referanseindeksen. 8

9 rammene (40 % i aksjer, 40 % i obligasjoner, og 20 % i alternative investeringer), mens forvalterseleksjonen er resultatet de enkelte forvalterne skaper i forhold til de respektive referanseindeksene. Den grafiske fremstillingen viser mer- /mindreavkastningen for hver måned i % 1.0 % 0.5 % 0.0 % -0.5 % -1.0 % -1.5 % -2.0 % Månedlig bidrag 2008 Allokering Seleksjon -2.5 % jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Fig. 8 Bidragsanalyse Resultater innenfor de enkelte investeringsklassene. Portefølje Referanse indeks Mer-/mindre avkastning Referanseindeks Aksjer, norske -53,5 % -54,1 % 0,54 % Oslo Børs Hovedindeks Pareto Aksje Norge -51,9-57,4 5,5 Oslo Børs Fondsindeks Carnegie Aksje Norge -55,2-57,4 2,25 Oslo Børs Fondsindeks Aksjer, utland -28,5 % -23,3 % -5,2 % MSCI World NTR i NOK Skagen Global -32,2-23,3-8,9 Carnegie Worldwide -8,9-10,2 1,3 Målt fra Obligasjoner 8,8 % 9,65 % -0,9 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obl. III 3,15 7,1-3,95 Målt fra DnB NOR Obl. 20 IV 7,2 7,1 0,1 Målt fra Danske Invest Obl. 8,4 7,1 1,3 Målt fra DnB NOR Statsobl. III 5,9 7,1-1,2 Målt fra Nordea Statsobl. II 6,9 7,1 0,2 Målt fra Obligasjoner 2,15 % 7,8 % -5,7 % JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK Storebrand Global Obl. A 3,95 7,9-3,95 Målt fra KLP Global Obl. -4,41-3,1-1,3 Målt fra Eiendom -29,0 % 9,0 % -38 % OBI Stat 3 mnd (ST1X)+3 % Storebrand Eiend. fond -30,5 9,0-39,5 OBI Stat 3 mnd (ST1X)+3 % Thames River Property -27,9-48,4 20,5 MSCI Europe Real Estate Private Equity Kommitert kapital Ikke innbetalt kapital Markeds verdi Oppstart, levetid Nordea PEII des. 05, år Storebrand SSO mai 06, not fixed Storebrand SIPEVII mai 07, 5-7år Avkastning PE-portefølje Porteføljen Referanse indeks Mer-/mindre avkastning Unifors PE-portefølje -5,7 13,8-19,5 Fig. 9 Avkastning pr. investeringsklasse og forvalter Referanseindeks OBI Stat 3 mnd (ST1X)+ 7,5 % Sett opp mot avkastningsmålet på 7 % og reell inflasjon pluss 4 %, har akkumulert nominell avkastning utviklet seg som vist i den grafiske fremstillingen nedenfor. 9

10 Avkastning mot målsetning Nom.avkastning Målsetning 7 % Inflasjon+4% Fig. 10 Avkastningsutvikling Den grafiske fremstillingen viser at avkastningen fra år til annet kan variere vesentlig. Det kraftige børsfallet verden over i 2001 og 2002, og i 2008 medførte at stiftelsene i denne perioden ikke tilfredstilte avkastningsmålsetningen. 8. Risikoeksponering. Markedsrisiko Investeringspoolen har et bevisst forhold til relativ risiko i forhold til de ulike markeder og produkter det investeres i. Relativ risiko for aksjeporteføljen ble på 4,6 % (maks 7,5 %) Relativ risiko for renteporteføljen ble på 2,3 % (maks 2 %) I et år med store variasjoner i rentemarkedet gikk den relative risikoen for renteporteføljen noe utenfor maksimumsgrensen. Renterisiko For norske renteinvesteringer benyttes ST4X (statsobligasjoner med 3 års durasjon) som referanseindeks. Tilsvarende for globale obligasjonsfond benyttes en indeks for globale statsobligasjoner. Kredittrisiko Det benyttes rentefond som kun kan investere i kredittpapirer med investment grade (lav til moderat kredittrisiko) og som har god spredning på utstedere og antall papirer. Likviditetsrisiko Alle plasseringer i aksjer og obligasjoner er i fond eller tilsvarende fond, og har lav likviditetsrisiko. Investeringene i eiendom og private equity har normalt en lavere likviditet børsnoterte papirer, og i 2008 har det vært en særdeles lav likviditet innenfor disse to investeringsklassene. Håndtering av valutarisiko UNIFOR stiller ikke absolutte krav til valutasikring av porteføljen, og det aksepteres dermed at valuta kan gi positive og negative verdiendringer. De globale aksje-, private equity og eiendom er ikke valutasikret (27,4 % av totalporteføljen), mens de globale renteplasseringene og plasseringen i Storebrand Special Opportunities er valutasikret. 10

11 9. Kapitalutvikling, utdelinger og største legater. Selv med nedskrivning av verdiene i forbindelse med finanskrisen i 2008, har forvaltningskapitalen i investeringspoolen økt fra NOK 275 millioner i 2002 til NOK millioner i 2008 som en følge av gode markeds- og forvaltningsresultater i perioden I tillegg har stiftelser som tidligere ble forvaltet i separate porteføljer blitt inkludert i Investeringspoolen. Forvaltningskapitalen ble i 2008 redusert med NOK 277 millioner, som følge av et forvaltningsresultat på minus NOK 241 millioner etter kostnader, og netto tilførte midler på minus NOK 36 millioner hvorav utdelinger var på NOK 33 millioner. De største bidragsyterne til utdelinger var Throne Holst fondet med ca. 6,5 millioner Anders Jahres fond med ca. 6,2 millioner Lovsamlingsfondet med ca. 1 million Netto tilførsel Avkastning Markedsverdi Fig. 11 Kapitalutvikling siste syv år i millioner kroner: Fordelingen av andelen de største fond og legater har i investeringspoolen er som følger: NTNU; 6,2 % Andre; 1,4 % Nansen; 6,6 % Anders Jahre; 13,7 % Throne Holst; 15,7 % Andre UiO fond; 45,0 % Tøyen- og Observatoriefond et; 11,5 % Totalt representerer UiO fond 85,8 % av kapitalen. 11

12 10. Forklaring på referanseindeksen. Unifors referanseindeks er en konstruert indeks som skal tjene som sammenligningsgrunnlag for forvaltningen og skal gjenspeile den strategiske vektingen i forvaltningsreglementet. Referanseindeksen er sammensatt som følger: 20 % OSBX (Oslo Børs Hovedindeks over alle aksjer notert på Oslo Børs) 20 % MSCI World NTR i NOK (Morgan Stanley World Index som er en indeks over aksjer notert på børsen i den industrialiserte del av verden) 30 % OBI Stat 3 år (STX4) (Indeks over norske statsobligasjoner med 3 års løpetid) 10 % JP Morgan Global Gov. Bond valutasikret til NOK (Indeks over globale statsobligasjoner) 10 % OBI Stat 3 mnd (STX1) + 3 % -poeng (Indeks for 3 måneders norske statspapirer lagt til med forventet risikotillegg for eiendomsinvesteringer) 10 % OBI Stat 3 mnd (STX1) + 7,5 % -poeng (Indeks for 3 måneders norske statspapirer lagt til med forventet risikotillegg for private equity investeringer) 12

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2009..........

.......... ÅRSRAPPORT 2009.......... . ÅRSRAPPORT 2009.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 4 Målsetninger...

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2011..........

.......... ÅRSRAPPORT 2011.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning....

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell...

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010.

En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010. ( UNIVERSITETET I OSLO ~ UNIVERSITETSDIREKT0REN biovitenskap (UMB). Alle fond / legater har egne styrer, men for alle fond / legater der Universitetsstyret oppnevner alle medlemmene2 166 i tallet er styrene

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2015

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2015 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2015 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell...

Detaljer

RAPPORT... KAPITALFORVALTNING 2016

RAPPORT... KAPITALFORVALTNING 2016 . RAPPORT.......... KAPITALFORVALTNING 2016 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell... 5 6.

Detaljer

SAKSTITTEL: Beretning og regnskap for UNIFOR for 2013- Resultatet av forvaltningen 2013

SAKSTITTEL: Beretning og regnskap for UNIFOR for 2013- Resultatet av forvaltningen 2013 UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr. 4 Møtenr. 3/2014 Møtedato 6.mai 2014 Notatdato 24.apri12014

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 3 Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 23. juni 2015 Notatdato: 3. juni 2015

Detaljer

Årsregnskap og styrets beretning for (JNIFOR sendes styret ved Universitetet i Oslo innen 30. juni i âret etter regnskapsåret.

Årsregnskap og styrets beretning for (JNIFOR sendes styret ved Universitetet i Oslo innen 30. juni i âret etter regnskapsåret. UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSD IREKT0 REN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr: Møtenr. 04/2012 Møtedato: 19. juni 2012 Notatdato: 1. juni 2012 Arkivsaksnr:

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO Styrets beretning 2013 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk Styrets beretning 2013 Avkastningen skal brukast til stipend til å fremje pedagogisk forsking knytt til Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Forsking med emne innan pedagogisk historie

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Styrets beretning Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat Styrets beretning 2013 Legatet har til formål å utdele bidrag til videnskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Styrets beretning 2013 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2013. Eva Hildebjørg og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning

Styrets beretning 2013. Eva Hildebjørg og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 25. april 1979. I 1999 ble legatet tilført midler fra følgende to legater: Mildred og Oscar Bjørdals legat og Christian, Lina og Asta Wolds

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital

Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital KR 9.1/18 Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital (Vedtatt xx.01 2018) Innhold 1 Formål med forvaltningen... 3 2 Målsetninger og forpliktelser med forvaltningen... 3 3 Investeringsunivers og

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av Apoteker Harald Conrad Thaulow (1815-1881) ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774,

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786 Styrets beretning 2013 Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Den disponible

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele reisestipendier for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet

Detaljer

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Den disponible del av avkastningen anvendes som reisestipend for en juridisk kandidat

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Styrets beretning 2013. Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sjørettsfondet

Styrets beretning 2013. Sjørettsfondet Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte

Detaljer

Styrets beretning Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Styrets beretning Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat Styrets beretning 2013 t Legatet er opprettet av Adelheid Jordan i henhold til testament av 9. desember 1964. Den disponible avkastning skal utdeles som passende stipendier til norske studenter fra Oslo,

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler

Detaljer

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2013. Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Styrets beretning 2013. Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved en sammenslåing av Enkedronning Josephines legat, Cecilie Schous legat, Paula Ericsens legat, lensmann Gustav Sørensen Ihmes legat og Frøken Elisa Chrysties

Detaljer

Styrets beretning A. W. Scheels stiftelse for studenter ved UiO

Styrets beretning A. W. Scheels stiftelse for studenter ved UiO Styrets beretning 2013 A. W. Scheels stiftelse ved Frederiks Universitetet i Christiania ble opprettet ved doctor juris Anton Wilhelm Scheels testament av 13. mai 1878 og konfirmert ved kongelig resolusjon

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Miss Edith M. Sewell s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling Styrets beretning 2013 Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munch-utstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-,

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2015

Årsrapport forvaltning 2015 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 20. mai 2016 Årsrapport forvaltning 2015 A. Strukturelle forhold Stiftelsens Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen til diabetesforskning

Styrets beretning 2013. Stiftelsen til diabetesforskning Styrets beretning 2013 Den disponible del av avkastningen stilles hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 72 prosent av de disponible

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Hamar 29. september 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Investeringsplan og plan for formålet. Styreseminar BI 2. februar 2017

Investeringsplan og plan for formålet. Styreseminar BI 2. februar 2017 Investeringsplan og plan for formålet Styreseminar BI 2. februar 2017 Lovutkastet for ny stiftelseslov - Styrets ansvar for å lage: - en plan for kapitalforvaltning - en plan for gjennomføring av formålet

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 3. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Jæren 10. mai 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning 2 Fra

Detaljer

Styrets beretning 2013. Fondet for anvendt forskning ved økonomisk institutt

Styrets beretning 2013. Fondet for anvendt forskning ved økonomisk institutt Styrets beretning 2013 Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt er opprettet ved bidrag fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Fondet skal fremme anvendt økonomisk forskning

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Mo i Rana 22. mars 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer