Oppfriskar på Litlakalsøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfriskar på Litlakalsøy"

Transkript

1 Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini. Så langt har få nytta seg av tilbodet. SIDE 2 Oppfriskar på Litlakalsøy Straffegebyr på 2 209,- Bjarte Magnussen, som dagleg tek ferja, gløymte å nemna hengaren han hadde med seg då han skulle heim med ferja. Berre minuttar etterpå fekk han straffegebyr på kroner. Han reagerer både på summen og prosedyren. SIDE 3 Riggar seg for snøkrabbeeventyr Prowess er bygd om frå ringnót til snøkrabbefartøy. Om det står aldri så mykje H-BN på baugen, er det eit trekløver frå Austevoll som står bak. SIDE 4 Henriette Rabben frå Vikki tok med seg tre gode hjelparar til Litlakalsøy for å arrangera bli-ny-dag. Marsteinen vart med. SIDE Sommerkampanje! EKSTRA billig bensin og diesel! Velkommen til Uno-X Austevoll! Torsdag 16. juli Kl Uno-X Austevoll, 5392 Storebø

2 2 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Lokalavis for Austevoll BESØKSADRESSE: Gamle Prestagarden POSTADRESSE: 5392 Storebø Kjem ut kvar torsdag E-POST: KONTORTID REDAKSJONEN: kl 9-16 mandag-fredag KONTORTID MARKNAD/ GRAFISK: kl 9-16 mandag-onsdag torsdag-fredag etter avtale ANNONSE FRISTAR: Forretningsannonsar: måndag kl Rubrikkannonsar: tysdag kl Bygdanytt: tirsdag kl BLADPENGAR: 705 (1/1 år) 450 (1/2 år) REDAKTØR: Trond Hagenes tlf mob Ordførar Renate Møgster Klepsvik meiner at personvernet er eit av omsyna som må vega tyngst i saka om rektoravgangen. Har gitt innsyn i rektoravtala JOURNALIST: May Linn Clement tlf JOURNALIST: Magnhild Rommetveit Fivelstad tlf GRAFISK/ MARKNAD: Malin Økland tlf DAGLEG LEIAR: Linda Mathilde Økland tlf ANNONSAR: Arild Sunde tlf ØKONOMI: Wenche A. Toft tlf: Avfotografering av stoff, bilete og annonsar frå Marsteinen er ikkje tillate utan etter avtale med redaktøren. UTGJEVAR: Austevoll Forlag A/S FORMGJEVING: Marsteinen TRYKK: Sunnhordland Marsteinen ynskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk, slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten.Den som meiner seg urettmessig ramma av omtale i avisa, kan ta kontakt med redaksjonen eller Pressens faglige utvalg (PFU), som er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemer frå presseorganisasjonane og ålmenta, handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Pressens faglige utvalg Prinsensgt. 1, P.b. 46 Sentrum, 0101 OSLO Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrepolitikarane innsynsrett i avtala mellom den avgåtte rektoren på ungdomsskulen og kommunen. Så langt har berre ein representant nytta seg av tilbodet. Allereie den 30. juni sende ordførar Møgster Klepsvik ut ein e- post til kommunestyremedlemmane, der ho gjer greie for at dei som ynskjer sjølv kan møta opp ved offentlege servicekontor og signera for at ho er lest. Både rykte og vinkling i media gjer at me total sett er lite tente med vidare spekulasjonar kring ordlyden i avtalen, skreiv Møgster Klepsvik i e-posten til representantane. Til lokalavisa understrekar ho at det skjedde før ho vart merksam på at Høgre, Arbeidarpartiet og ein tidlegare representant frå Framstegspartiet hadde sendt spørsmål om Medan oljebransjen slit, har fyrste del av 2015 vore ein samanhengande opptur for fiskeria. Låg kronekurs er berre ei av årsakene. Nordsjøsilda er for det meste unnagjort, og det med stor prisoppgang frå fjoråret. Snittprisen sakshandsaminga til kontrollutvalet. I etterkant av at lokalavisa kom ut den veka, blussa debatten veldig opp i lokalsamfunnet vårt, og eg registrerte då at det gjekk ulike rykte om den tilsette som ikkje hadde hald noko stad, hevdar ordføraren. Ho legg samstundes til at ho synest heile saka har fått ei umennskeleg vinkling, og rekna med at det ville verta ro dersom representantane fekk lesa avtala. Tor Grini seier sjølv til lokalavisa at han ikkje opplever oppslaga i Marsteinen som belastande. Det er heller stikk motsett; at eg er takksam for at sanninga kan komma fram, kommenterer han. Eg ynskjer meg full openheit. Alle piler oppover i år har vore på 4,84 mot 3,02 på same tid i fjor. spelar inn, men i fjor var det for propp i systemet. I tillegg gjekk ganske store kvanta til mjøl- og olje i fjor. Dermed var me kvitt ein potensiell propp for i år òg, seier salsleiar Kenneth Garvik Ikkje i mot Ordføraren legg til at ho sjølv ikkje har vore prinsipielt i mot innsyn, nettopp av omsyn til personvernet. Dessutan er personalansvaret noko kommunestyret har delegert til rådmannen. Det er stor skilnad på om totre administrative leiarar har tilgang på ei personalmappe, enn om eit heilt kommunestyre skal ha det, seier Møgster Klepsvik til Marsteinen. I debatten kom det fram ei rekkje synspunkt knytt til kva eit innsyn i dokumentet ville ha, og at det kunne oppfattast på lik line med å opna andre sin e-post, og vidare at å be om dokumentet kunne oppfattast som mistillit til rådmannen. Eg snudde. Dette var slett ikkje noko enkel sak, seier ho. Vidare meiner ho at lokalavisa har komme med halvsanningar i saka, og synest at ho ikkje har fått høve til å presentera si side. Truleg ikkje opp på ny Ordføraren legg så langt ikkje opp til drøfting i kommunestyret, men ynskjer ikkje å vera bombastisk på punktet. Om det viser seg at eg har tolka innsynsreglementet feil, i Sildesalslaget til Marsteinen. grunna etterspurnad frå marknadar som Tyskland og Polen. Dette har naturlegvis slått inn på matjesprisane. Matjes må liggja høgare knytt til å levera kvaliteten som nederlendarane etterspør. ikkje noko problem å leggja saka fram for drøfting dersom kommunestyret stemmer for det. Viss kontrollutvalet kjem til at eg har gjort noko feil, vil eg sjølvsagt retta meg etter dette, avsluttar ordførar Møgster Klepsvik. Representantar frå Høgre og Arbeidarpartiet, som står bak skrivet til kontrollutvalet, seier at det ikkje er særleg aktuelt å sjå avtala per i dag, då skrivet deira til kontrollutvalet vart sendt før tilbodet om innsyn vart gitt. kontrollutvalet si undersøking, seier Mons-Ove Hauge (H) til Marsteinen i ein kjapp kommentar. Trond Hagenes Matjes, eller jomfrusild, må å ha prima kvalitet. Sesongen kom elles noko seint i gang, grunna låg temperatur i havet og dermed tok det ekstra tid før feit nok. Trond Hagenes

3 Marsteinen torsdag 16. juli Kvar onsdag i sommarferien, til og med 5. august, vil Austevoll sjå Bamse og Tyvenes by cebook, Snapchat og på plakatar rundt om på Bekkjarvik torg nokre dagar i førevegen. Tilbodet er gratis. um. Ulukka skal ha skjedd då Kelly vart treft av konteinarar på dekket om bord i ankerhandteringsfarytøyet. Mons Aase, administrerande direktør i selskapet, seier til Maritime.no at reiarlaget skal gjennomføra ei retteleg gransking av hendinga. Det kan kosta deg dyrt å sitja i andre tankar når ferjebillettøren tek runden sin. Bjarte Magnussen meiner kroner er drygt for å ha gløymt å nemna for ein tilhengar. Kvar dag tek Bjarte Magnussen, som arbeider i byggjebransjen, ferja mellom Hufthamar og Krokeide, og attende om etter- han ein hengar med seg bak bi- noko han vanlegvis ikkje har. I andre tankar sa han likevel berre ein bil då billettøren gjekk rundt i salongen og tok betaling. Billettøren kom attende like etterpå og sa Det var éin bil du sa?. Eg svara ja, og tenkte at dette har då ikkje skjedd før, at dei spør om slikt etterpå. To minutt seinare vart eg ropt opp over høgtalaren og beden om å komma til billettluka, seier Magnussen. I luka vart han gjort merksam på at han hadde unnlate å nemna hengaren, og at dette medførte eit straffegebyr. På ein hengar Eg forstår at det må vera eit straffegebyr, men synest 2 kje for nokon som gløymer seg éin gong. Eg tek som sagt ferja dagleg, og legg att ganske mykje pengar der i løpet av året. Magnussen seier at frå ferja gjekk frå Krokeide til han vart informert om straffegebyret, tok det fem minutt. Det er ikkje rom for føraren å gjera feil. Eg prøvde sjølvsagt ikkje å unnlata å betala for ein fullasta hengar som er fysisk festa til bilen, og ser ikkje noko poeng i prøva å snika seg unna ekstrataksten denne kostar, seier Magnussen. Føraren sitt ansvar gebyret vart gjeve, vil dei ikkje uttala seg om straffetakstar, og viser til drifts- og mannskaps- Hordaland, Svein Kleppe. Han viser vidare til rederisjef Arild Hoff, som tek seg av spørsmål frå pressa ettersom administrerande direktør er på ferie. Hoff er klår på at det er føraren sjølv sitt ansvar å oppgje korrekt informasjon når billettøren kjem; både lengd på køyretøyet, tal og alder på passasjerar og eventuell tilleggslast. Han har forståing for at eit straffegebyr kan koma overraskande på nokon, og spesielt om sommaren når ein brått køyrer med camping- eller bubilar i staden for vanlege personbilar. Med tanke på alle som reiser med ferjesambanda våre i landet, er det ikkje eit stort problem at folk gjev feile opplysingar. Takstane er fastsett av Statens Vegvesen, og er riksregulerande. Det vil seia at dei er like for heile landet. I punkt 1.14 under Riksregulativ for ferjetakster Det vart ein dyr tur over Bjørnefjorden for Bjarte Magnussen. Han reagerer på framgangen mot straffegebyret på kroner. I tillegg betalte han for bil og hengar, var sluttsummen på reisa. står det at reisande som ikkje kan visa gyldig billett eller registrert kortbruk ved kontroll skal betale straffetakst i tillegg til fullprisbillett. Straffetakst er 750 kroner per person og kroner per køyretøy. Bjarte Magnussen viser at han måtte takst i tillegg til 248 kroner for bil med hengar på rabattkortet. Verka tilfeldig Etter Bjarte Magnussen uttrykte usemje då han vart presentert for straffegebyret på ferja, seier han at billettøren gjekk opp i styrhuset for å drøfta saka med skipper. Han skal då ha sagt at det fekk vera opp til billettøren sjølv å avgjera om gebyret skulle gjevast eller ikkje, noko han landa på å gjera. Dette meiner Magnussen vitnar om tilfeldig utlevering av straffegebyr. Me kan ikkje kommentera einskildsaker, og vil heller ikkje driva med sakshandsaming gjennom media, seier Arild den. May Linn Clement Pass i god tid Lensmannskontoret ber folk som skal reisa utanlands om å sjekka varigheita på passa sine i god tid før avreise. Det er fort gjort å komma innom oss på Storebø og bestilla nytt pass, men før du mottek det i posten kan det no om sommaren ta så mykje som to veker, seier lensmann Per Nordstrand. Naudpass, som kan nyttast på éi reise, skal berre skrivast ut ved særleg trong. Passet kostar det same som eit vanlig pass, 450 kroner for personar over 16 år og 270 for dei under. Om folk har bestilt seg billett og står fast, får dei naudpass. Me er kanskje litt for snille i enkelte høve, men det er jo sommar, seier lensmannen. Han påpeikar likevel at det ikkje er alle destinasjonar som godtek naudpass. Skal du til land der du treng visum, som til dømes USA, held det ikkje med naudpass. Somme land har òg krav om kor lenge eit pass må vera gyldig etter reisa er omme. Arbeidet med å legga til rette for gjenbruk av det gamle gravfeltet i Kvalvågen på Stolmen er i full sving. Det eksisterande gravfeltet vert heva, og såleis vert det rom for rundt 120 nye graver, seier ingeniør Eivind Suphammer i Austevoll kommune. Måten dette vert gjort på, er at matjorda øvst på det gamle feltet vert fjerna, deretter vert det lagt ned ein duk og fylt på med skjelsand opp til den nye høgda. Til slutt vert eit nytt lag matjord lagt på toppen. I dag er skjelsand det ein nyttar mest på nye gravplassar her til lands. Det er Bergen Bydrift som er entreprenøren som gjennomfører jobben i Kvalvågen, og arbeidet skal etter planen vera ferdig i november. Dei få gravene som var att i dei gamle gravfeltet var godt over 60 år gamle, som er den rettmessige levealderen på ei grav i Noreg.

4 4 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Satsar på snøkrabbe Eit liv under ein parasoll på Kreta var ikkje noko dei gamle sjøulkane John Olav og Karl Håkon Økland kunne leva med i lengda. Etter salet av Ordinat er satsinga gått frå fisk til snøkrabbe. Det aular av liv om bord i den ombygde ringnótaren Prowess. Mattilsynet, Innovasjon Noreg og mannskapet er som maur på dekket teiner skal stablast på plass før kursen vert sett i retning Barentshavet. Me har stor tru på snøkrabben. Det vert sagt at dette er den nye vekstindustrien - og det vil me vera med på frå starten, seier skipper Karl Håkon Økland. Sjølv har han reist på havet frå 1972, og å pensjonera seg var heilt uaktuelt då ringnótaren Ordinat vart seld med kvoter og alt i fjor haust. Dermed vart skotske Prowess kjøpt inn, sonar teke bort, RSW-tankar bygd om til ballasttankar, eit heilt dekk laga klart til fabrikk og det meste anna lagt under dekk. Berre mottaksområdet vil vera eksponert for vêr og vind. Det er chief Knut Magne Økland, òg veteran frå gamle Ordinat og deleigar i det nye selskapet Ocean Venture AS, som viser lokalavisa Å verna mannskapet for vêr og vind er viktig, sidan det kan vera veldig kaldt der me kjem til å operera, seier maskinsjefen. Kald, tørr luft i Barentshavet gjer at dei òg har investert i eit ventilasjonsanlegg som tilsetter fukt til lufta. Fabrikk Når ei lenkje vert sett, er det med om lag 250 teiner om gangen. Kvar teine vert egna med ein agnboks, og med om lag 30 meter avstand seg i mellom på lenkja. På same dekk som drageluka har reiarlaget installert eit samleband, der teinene vert bukserte bakover og ein lasersensor indikerer når kvar teine er klar til å bli dregen ut i det kalde, men produktive havet i nord. På dekket under ligg hjarta i skipet, sjølve fabrikken. Snøkrabben vert mata inn i ein maskin som knekk av hovudet, slik at bein og skal verta med vidare. Deretter fylgjer dei nyleg avliva skaldyra ein produksjonskarusell, der dei vert både kokte, nedkjølte og frosne. Alt under streng hygienisk kontroll. Ja, austevollingar er ikkje vande med å bruka hårnett på havet, men det må me altså her, seier Knut Magne til Marsteinen med eit smil. I hovudsak er det John Olav Økland som har vore hjernen bak dei tekniske løysingane om bord, spesielt med tanke på kan gjerast på mest mogleg effektivt vis. Me har stor trong for ferskvatn om bord, mellom anna sidan krabben må kokast i ferskvatn. Dermed har me òg installert eige anlegg for å gjera sjøvatn om til ferskvatn, konstaterer maskinsjef Økland. Stort apparat Karane om bord verkjer etter å komma seg av garde og starta stereisgutar, trass i mannsaldrar med fartstid på ringnót. snøkrabbe før. Det vert spanande, seier Karl Håkon Økland frå Maskinsjef Knut Magne Økland slår fast at ingenting er umogleg for styrhuset, som enno liknar mest på ein byggeplass. Ocean Venture har endå ein båt under ombygging i Polen. Den gamle trålaren Røstnesvåg er snart i ferd med å verta ferdigutstyrt. deretter levera fangsten til Prowess for produksjon, seier Karl Håkon til Marsteinen. Med skiftordning på dei to båtane kan selskapet til Øklandklanen fort sysselsetja mellom 60 og 70 personar. Tilsettingar skjer litt etter litt. Verksemda må sjølvsagt ha inntekter før dei bemannar dei to båtane fullt opp. Og den gamle ringnótaren sine nótbinger? Dei er naturlegvis bygde om til mannskapslugarar, sidan det vert folksamt om bord i snøkrabbebåten. Trond Hagenes Fakta om snøkrabbe Latinsk navn: Chionoecetes opilio Familie: Majidae Naturlig utbreding: Det nordvestlige Atlanterhavet. Finst òg i eit stort område i det nordlege Stillehavet Maks skallbreidde: Varierer frå område til område. Hann: 58 og 165 mm. Ho: Mellom 50 og 100 mm Levetid: Opptil 15 år Føde: Botndyr som krepsdyr, muslingar og slangestjerner Særtrekk: Hannen utgjer den kommersielle delen av bestanden. På grunn av naturlig nedbryting av skallet er han berre tilgjengelig for fiske i tre-fire år etter siste skallskifte. Estimat russiske forskarar har gjort viser at biomassen av snøkrabbe i Barentshavet i dag er om lag ti gongar høgare enn kongekrabbe-biomassen, og om lag halvparten av rekebiomassen. Kjelde: Havforskingsinstituttet Foto: Arne Birkeland

5 Marsteinen torsdag 16. juli Fiskesalslag vil ikkje ha direktesal på kaien på kaien, kan du bli skuffa. På Vestlandet er det få stader som har fått løyve til å driva slikt - må oppfylla strenge krav. - - påstand eg NPK Blå brennmaneter har innteke kysten NPK I det tidlegare lakseslakteriet på Stolmen ynskjer Marius Fimland å driva eit villsauslakteri. Villsaubonde John Inge Vik er i høgste grad med på laget, og meiner dette har vore ei mangelvare i Austevoll litt for lenge. Vil slakta på Stolmen Om Marius Fimland og John Inge Vik får det som dei vil, vert det råd å få kjøpt pinnekjøt av villsau frå Austevoll i butikkane våre til jul Vil ivaretaka rasen skal Fleire bein

6 6 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Det blir seld kring kajakkar i Noreg i året, og padling er ein fritids- og ferieaktivitet med aukande popularitet. No er for fyrste gong turar frå heile landet samla i éi bok. Fylke for fylke og kommune for kommune. Frå sør til nord. Det har blitt mange turar i kajakk og kano for mannen som har sanka turar og inntrykk gjennom mange år. Både langs den kilometer lange norskekysten, i elver og i dei mange innlandsvatna. Resultatet av sankinga er boka «Tusen padleturer». Noreg har ei veldig lang kystline, kring innsjøar og tallause kilometer med vassvegar. Det er nesten padlemoglegheiter overalt. Så tusen padleturar i denne samanhengen er ikkje mykje, men det er vonleg nok til å vise Lauritzen. sine eigne padleperler. Det viktigaste med denne boka er å inspirera til at folk sjølv skal bruka den nye stader å padle, seier Lauritzen. Padlemoglegheiter i alle fylke og kommunar For Noreg har mykje terreng som pirrar sjon til mange nye turar, ikkje minst på Vestlandet. I Rogaland er det turforslag på Jæren via padling under høge stup i Lysefjorden og idylliske turar langs austsida av Saudafjorden til fyrsafari rundt Karmøy. Hordaland byr på padling i både fjord og i høgfjell. Mellom anna har den 193 sidearmar, som til dømes Fyksesund i fjellvatn som Reinsnosvann og Røldalsvatnet. Og frå Valldalen kan du padla den kjente fjellelva Kvenna over til nabofylket Telemark. I Sogn og Fjordane blir Solund, Rugsundet og Hornelsfjorden trekte fram. Og på lik line med Hardangerfjorden har Sognefjorden ei rekkje spanande sidearmar, til dømes Arnafjorden i Vik. dei er Langvatnet i Stryn, Veitastrondvatnet i Luster og Vargevatnet i Aurland nemnd. Møre og Romsdal byr på ei rekkje små og større øyer og er eit ynda utgangspunkt for padlarar. Mellom områda som blir trekte fram i boka, er Smøla i nord og Runde i sør. Andre alternativ er å ta ferja ut til øysamfunnet Grip utanfor Kristiansund eller å utforske Storfjorden, som strekkjer seg frå Ålesund-området og innover mot turistbygda Geiranger. Vestlandet ein av favorittane Om forfattaren skal trekkja fram eit favorittområde, er det umogleg å komme vekk frå vestlandsfylka, og særleg ytre delar av Sogn og Fjordane. Eg er veldig glad i Solund. Solund kommune har kring 900 innbyggjarar og over øyer. Det gir ei slags pionerkjensle. Her er det trange sund, du kan slå opp teltet nær sagt kvar som helst, og det er ikkje eitt menneske i sikte. Det så mange ulike ruter, så Solund er ein av favorittane, seier turbokforfattaren. Andre favorittar er Vikna kommune i Nord-Trøndelag og Helgelandskysten og Lofoten i Nordland. Tørk støvet av kajakken Årleg blir det selt omtrent kajakkar i Noreg, og tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 11 prosent av oss har vore på mellom tre og ti turar i kano, kajakk eller robåt det siste året. Men på same tid viser tala at svært få av oss har vore på meir enn elleve turar på vatnet for eigen maskin. Lauritzen, som sjølv gjennomførte visa at det ikkje treng vera så vanskeleg å komma seg ut. For det er nok mange av oss som med dårleg samvit tenkjer på den kajakken som ligg og støvar ned i naustet. Han som blei kjøpt med gode intensjonar om å vera med på biltaket på noregsferien. Men det treng ikkje vera så omstendeleg, hevdar den mangeårige padlaren. Sjølv bur Lauritzen i Asker, og dei aller Padleimperialisten Likevel er friluftsmannen og forfattaren oppteken av å sanke ulike turar. Bak seg har han ei rekkje bøker om tur og naturliv. No har han samla padleturar. i over 300 norske kommunar, men målet er å padla i dei alle saman, totalt 428. Det oppstår ei form for padleimperialisme, innrømmer Lauritzen og legg til at det er motiverande å kunna kryssa nye kommunar og stader av lista si. Men det er ikkje hovudmotivasjonen. At folk kjem seg ut, er det aller viktigaste. NPK-Bjørn Ivar A. Voll Tips til nybyrjarar Det er ikkje obligatorisk med kurs før ein legg frå land i ein kajakk, men Lauritzen rådar likevel å melda seg på eit kurs for å lære teknikk og å bli trygg i den smale farkosten. Det kan du til dømes gjera hjå den lokale padleklubben eller DNT. Det viktigaste er likevel å velja tur etter evne, og å byggja erfaring gjennom å padla, meiner Lauritzen. Skal ein bli dyktig, må ein padla under varierte forhold, vêrtypar, bølgjehøgd og vindstyrke i alle sesongar. Padlevettreglar Vel båt som passar evnene dine og turen. Sjekk at utstyret er i orden. Kle deg etter vasstemperaturen. Ta med ekstra klede. Ha alltid med godkjent padlevest. Gjer det til ein vane å padle med vesten på. Overvurder ikkje evnene dine. Øv deg på redningsteknikkar. Dersom du veltar, forlat aldri båten eller åra. Ha respekt for vêr og vind. Hald god avstand til andre båtar. Sørg for å bli sett. Lær deg livredning. Vêr miljøbevisst. Vis omsyn til naturen. Hugs sporlaus ferdsel. Reglane er henta frå heftet «Råd og tips til kajakk- og kanopadlere» frå Norges Padleforbund (NPF).

7 Marsteinen torsdag 16. juli Kraftig auke i tilskot til laga Idrettslaga i Austevoll kommune kan i år glede seg over ei tilskotsauke på nesten 43 prosent frå LAM-ordninga. Dette er pengar direkte i klubbkassene. Noreg sitt Idrettsforbund (NIF) har gleda av å melde om ei solid tilskotsøkning frå spelemidlane hos Norsk Tipping. Dette kjem idrettslaga i Austevoll til gode allereie inneverande år. Historisk Norsk idrett har fått tidenes største overføring frå Norsk Tipping. Totalt skal det delast ut til norsk idrett - altså nesten 2,3 milliardar kroner. Dette er ein auke på 403 millionar kroner det siste året, fortel kommunikasjonssjef i NIF, Per Tøien. Over én milliard kroner går til bygging og utbetring av idrettsanlegg over heile landet. Det kom nesten 3300 søknader om spelemidlar i år. Det er politikarane i fylkeskommunane som fordeler anleggsmidla, og dei har frist til 1. juli med å gjennomføre prioriteringa, forklarer Tøien. Summen til Austevolllaga Likevel er det allereie no klart kor mykje pengar kvar kommune får i LAM-ordninga. LAM står for lokale aktivitetsmidlar, og er ein direkte kontantinnsprøyting til kvart av idrettslaga. Oversikta frå NIF viser at laga i Austevoll kommune vil bli overdregen kroner i aktivitetsmidlar for Det er idrettsråda i kvar kommune som står for gjennomføringa av fordelinga av desse midlane. Desse aktivitetsmidlane har verkeleg auka i omfang det siste året. På landsbasis snakkar me om ein vekst på førti prosent, frå 209 millionar kroner i fjor, til 294 millionar kroner for inneverande år. Endring av nøkkel Auken skuldast tre forhold. Fyrst og fremst har regjeringa auka idretten sin del av Norsk Tippings overskot. No går 64 prosent av overskotet til idrett. Av desse pengane har delen aktivitetsmidlar (LAM) auka frå 11,25 prosent til 13 prosent. I tillegg er det jo sånn at folk speler meir, og dermed aukar overskotet og spelemidlane, seier Tøien. NIF er svært fornøgd med at idrettslaga stadig får betre rammevilkår for verksemda si. Det er også viktig at LAM-midlane ikkje er øyremerkte. Det blir ikkje krevd søknad eller rapportering for bruk, forklarer han. Veksten i Austevoll Auken her lokalt tilseier ein vekst på heile 42,6 prosent. Summen laga i Austevoll får er i år dryge kroner større enn det som var tilfellet i fjor. I heile Hordaland vil det bli delt ut nesten 30 millionar kroner LAM-ordninga Lokale aktivitetmilder til idrettslaga for Utvikling siste år. Kjelde: NIF. Sum Utv Utv (%) Austevoll ,6 Hordaland ,6 Noreg ,7 i LAM-ordninga. Dette er 8,5 millionar kroner meir enn året før. Totalsummen frå NIF blir fordelt på kommunane etter mengda innbyggjarar mellom 0 og 19 år. Det avgjer altså kva idrettsråda har til fordeling. Aktiviteten i laga I idretten sine retningslinjer for fordeling av pengane, er det aktiviteten i aldersgruppene 6-12 år og år i idrettslaga som er grunnlaget for fordelinga. I Austevoll bur det 458 personar mellom seks og tolv år, mens 487 innbyggjarar er tenåringar. Me tilrår at aktivitet for den eldste av desse aldersgruppene skal vegast sterkare enn aktivitet i den yngste. Det er berre der det er fråfall, og me ynskjer å støtta arbeidet overfor denne gruppa, seier Tøien. Ideelt sett kan dette bety både meir pengar til aktivitet og mindre til inntektsgenererande tiltak. I tillegg håper me konsekvensane av dette blir at kostnadene ved deltaking i idrett kan reduserast, poengterer han. Yngve Johnsen, En-to-tekst Eigedomar Gnr 40, bnr 195 er overdrege for kr frå Anna Haugland til Morten Haugland og Natalie Kolbeinsvik Haugland ( ) Gnr 23, bnr 110 er overdrege for kr frå Anders Karl Møgster til Cesilie Tveit ( ) Gnr 67, bnr 56 er overdrege for kr frå Jon Helge Båtevik til Åge Bussesund ( ) Del av Gnr 33, bnr 26 er overdrege frå Terje Rabben til Sissel Elin Rabben ( ) Overdraginga omfattar også Gnr 33, bnr 144 Gnr 40, bnr 196 er overdrege for kr frå Anna Haugland til Jan Tørres Nordstrand og Kjerstin Hannisdal Nordstrand ( ) Gnr 5, bnr 25 er overdrege frå Bjarne Ingvald Veivåg til Aleksander Veivåg ( ) Gnr 43, bnr 154 er overdrege frå Harald Ansgar Bruntveit til Bjørg Solfrid Bruntveit, Arve Jostein Bruntveit, Laila Kjersti Bruntveit og Unni Bruntveit Haugland ( ) Gnr 43, bnr 154 er overdrege for kr frå Bjørg Solfrid Bruntveit, Arve Jostein Bruntveit, Laila Kjersti Bruntveit og Unni Bruntveit Haugland til Tor Oskar Grotle og Camilla Solberg ( ) Gnr 33, bnr 102 er overdrege for kr frå John Håkon Strømdahl til John Børge Strømdahl ( ) Gnr 28, bnr 89 er overdrege for kr frå Ole Bjørn Sivertsen til Yngve Kleppe ( ) Gnr 34, bnr 184 er overdrege for kr frå Knut Olai Taranger til Nils Olav Karsten Økland ( ) Gnr 34, bnr 186 er overdrege for kr frå Knut Olai Taranger til Alv Terje Økland ( ) Gnr 34, bnr 185 er overdrege for kr frå Knut Olai Taranger til Knut Magne Økland ( ) Gnr 45, bnr 6 er overdrege frå Otto Ivar Mortvedt til Gunnvald Andreas Mortvedt og Morten Henrik Mortvedt ( ) Gnr 45, bnr 31 er overdrege frå Otto Ivar Mortvedt til Anne Lisbeth Mortvedt, Gunnvald Andreas Mortvedt, Morten Henrik Mortvedt og Randi Merethe Mortvedt ( ) Overdraginga omfattar også Gnr 45, bnr 42 Overdraginga omfattar også Gnr 45, bnr 43 Del av Gnr 45, bnr 42 er overdrege frå Anne Lisbeth Mortvedt og Randi Merethe Mortvedt til Gunnvald Andreas Mortvedt og Morten Henrik Mortvedt ( ) Gnr 40, bnr 121 er overdrege frå Lillian Sofie Møgster til Birthe Møgster, Eivind Møgster, Gro Møgster og Narve Møgster ( ) Gnr 40, bnr 153 er overdrege frå Lillian Sofie Møgster til Birthe Møgster, Eivind Møgster, Gro Møgster og Narve Møgster ( ) Gnr 10, bnr 59 er overdrege for kr frå Bjørn Kåre Rabben til Truls Emil Rabben ( ) Gnr 40, bnr 19 er overdrege frå Nils Gunnar Bjånes til Grethe Norunn Bjånes Austevoll, Alf Oddvar Bjånes, Per Arne Bjånes og Vibekke Bjånes Møgster ( ) Gnr 40, bnr 19 er overdrege for kr frå Grethe Norunn Bjånes Austevoll, Alf Oddvar Bjånes, Per Arne Bjånes og Vibekke Bjånes Møgster til Sindre Sævik Troland ( ) Del av Gnr 26, bnr 10 er overdrege frå Alfred Hille til Johannes Hille, Kjellaug Hille og Martha Gullbjørg Hille Melkevik ( ) Del av Gnr 26, bnr 10 er overdrege frå Kjellaug Hille til Johannes Hille og Martha Gullbjørg Hille Melkevik ( ) Gnr 26, bnr 10 er overdrege frå Johannes Hille og Martha Gullbjørg Hille Melkevik til Irene Kristin Melkevik, May Liss Melkevik og Sonja Helen Melkevik Stokke ( ) Del av Gnr 42, bnr 86 er overdrege frå Berndt Mattias Gustafsson til Mariann Birkeland ( ) Gnr 43, bnr 179 er overdrege for kr frå Mats Owe Sjøstrand Ellingsen og Tove Teigen Ellingsen til Bjørn Tore Tullut ( ) Gnr 29, bnr 62 er overdrege for kr frå Luis-Alberto Salomonsen Salomon og Heidi Solvoll til Karl Magne Klepsvik og Anne Lise Valestrand ( ) Gnr 43, bnr 507 er overdrege for kr frå Terje Padøy til Bernt Strand ( ) Gnr 27, bnr 24 er overdrege for kr frå Ole Bjørn Sivertsen til Jørn Johnsen og Torill Johnsen ( ) Salet omfattar også Gnr 27, bnr 25 Gnr 66, bnr 185 er overdrege frå Harald Atle Drivenes til Arvid Drivenes og Britt Kathrine Drivenes ( ) Gnr 16, bnr 80 er overdrege for kr frå Øystein Aarland til Leif- Erik Solheim Aarland ( ) Gnr 16, bnr 20 er overdrege frå Sigmund Aarland til Sigve-Andre Solheim Aarland ( ) Gnr 15, bnr 14 er overdrege for kr frå Inger Margrete Kalve og Bjørn Steinar Waage til Steinar Paulsen ( ) Gnr 58, bnr 286, seksjon 2 er overdrege for kr frå Tinghaugen Vest as til Nils Håvard Vassnes ( ) Gnr 58, bnr 286, seksjon 1 er overdrege for kr frå Tinghaugen Vest as til Sidsel Elisabeth Stene ( ) Gnr 66, bnr 127 er overdrege for kr frå Sebjørn Madsen til Terje Leif Fagerbakke ( ) Gnr 6, bnr 53 er overdrege frâ Alf Magne VeivÂg til Edvard Nyborg VeivÂg, Marlene Nyborg VeivÂg og Signe Nyborg VeivÂg ( ) Gnr 59, bnr 15 er overdrege frâ Oddvin Inge Otter til Marita Otter Rykkje ( ) Gnr 43, bnr 726, seksjon 4 er overdrege for kr frå Kenneth Birkeland til Inger Nordbø og Ole Nordbø ( ) Del av Gnr 20, bnr 5 er overdrege frå Erling Petter Eide til Solfrid Eide ( ) Overdraginga omfattar også del av Gnr 20, bnr 16 Overdraginga omfattar også del av Gnr 20, bnr 29 Del av Gnr 20, bnr 5 er overdrege frå Solfrid Eide til Elin Eide, Jan Asbjørn Eide, Kjell Inge Eide og Tor Helge Eide ( ) Overdraginga omfattar også Gnr 20, bnr 16 Overdraginga omfattar også Gnr 20, bnr 29 Gnr 67, bnr 104, seksjon 35 er overdrege for kr frå Anleggspesialisten as til Vibeke Andersen ( ) Del av Gnr 63, bnr 81 i Austevoll kommune er overdrege frå June Rakner til Rudi Gerhard Rakner ( ) Overdraginga omfattar også del av Gnr 63, bnr 83 i Austevoll kommune Overdraginga omfattar også del av Søreidåsen 12 (Gnr 35, bnr 91) i Bergen kommune Overdraginga omfattar også del av Gnr 35, bnr 178 i Bergen kommune Del av Gnr 21, bnr 20 er overdrege frå Ingvald Johan Hevrøy til Svein Arne Hevrøy ( ) Gnr 32, bnr 154 er overdrege for kr frå Daniel Stenevik til Martins Joao Miguel Faim og Ingrid Kristina Danielsen Henriques ( ) Gnr 27, bnr 56 er overdrege for kr frå Ellisiv Kleppe Hamre til Janette Nergaard ( ) Gnr 33, bnr 103 er overdrege for kr frå John Håkon Strømdahl til Ellen Karin Sagstad og Gunnar Berge Sagstad ( ) Salet omfattar også Gnr 33, bnr 114 Del av Gnr 53, bnr 60 er overdrege frå Gisle Oddvin Vassnes til Per Terje Holme ( ) Gnr 43, bnr 726, seksjon 5 er overdrege for kr frå Martin Strømdahl til Bjørg Rabben ( ) Gnr 45, bnr 40 er overdrege for kr frå Monica Jacobsen Landro og Steinar Landro til Mortvedt Invest as ( ) Kjelde: Statens kartverk

8 8 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Gløym Paris, Milano og New York. For eit sneis damer er Litlakalsøy arena for impulsar på motefronten. Eg møter Henriette Rabben (26) på kaien i Bekkjarvik. Ho vinkar til meg der ho står og balanserer med minst 20 Vikki-posar fylde med klede og tilbehør som skal fraktast med snøgg-båten til Litlakalsøy. Me ber posane om bord, og set oss til slutt i kvar vårt sete i båten. Henriette, som skal styla opp folk med nye klede og gje dei moteråd, Karianna Aarland Skår (26), som skal hjelpa henne med det, Mia Kalve (31), som skal sminka gjengen, og Patrycja Leman- meg, spent som ein skuleunge på fyrste skuledag, for korleis dette opplegget vil bli. Me skal på mote-show på Litlakalsøy. Av alle plassar. Fekk førespurnad Henriette fortel at dei fekk ein telefon av nokon som hadde fått med seg moteshowet i Bekkjarvik, og lurte på om det kunne vera aktuelt med eit slik arrangement òg på Litlakalsøy. Sjølv om jentene ikkje heilt veit kva dei takka ja til, er både Henriette og teamet ho har sett saman veldig positiv. Me fekk bilete av dei påmelde i forkant, med litt informasjon om storleik, alder og anna. Dei er stort sett i alderen 25 til 60. Ut i frå informasjonen me fekk tildelt, sette me saman tre forskjellege antrekk til kvar person, som me har lagt klar i kvar av posane her, seier Henriette og nikkar smilande mot alle posane som nesten blokkerer inngangen til toalettet. Dersom deltakarane blir nøgde med kleda, kan dei kjøpa det dei ynskjer av det, om det så berre er eit armband eller tre heile antrekk. Det kan jo henda me bommar litt på storleikar, men me har tatt med litt back-up. Pluss at eg har jo det beste teamet med meg, seier Henriette og møter smil frå dei andre damene. Me legg til kai og valsar i land i strålende solskinn. Vêrgudane er på vår side. Det glitrar i sjø- tar på kaien for å hjelpa til med å frakta all bagasjen opp til sku- fem jenter traskar etter, med eit svært kledestativ på slep, men òg med strålande humør. om kvarandre (kanskje med ein liten fristande tanke om å hoppa i sjøen), alle like spente på korleis dagen vil utarta seg. Møtast med smil og champagne len, trass i at me drassa på eit sjanglete stativ, blir me teken godt imot. Jentene riggar til inne i den største salen. Klede, sminke, speglar, produkt og utstyr blir gjort klare, medan påmeldte strømmer til. Fem menn og elleve damer har meldt seg på for å friska seg opp. Medan èin og èin tripper inn døra, sit dei andre på benkar ute i sola, høyrer på musikk, et frukt og spekemat, med noko godt attåt i glaset. Stemninga er god, og med ope vindauge kan eg høyra at dei ler og kosar seg i solsteiken. Kvar og ein får råd om klede, blir tildelt tre ulike plagg, får damene, vel og merka. Eg observerer og blir heilt overraska over korleis jentene får til det heile. Andlet lyser opp rundt meg, medan Henriette kler ei Eg blei veldig glad for å få vera med, fortel Karianna og dei andre representantane frå Vikki. Dei tykkjer at dette er sjå at dei trivast der dei spring rundt og hjelper den eine etter den andre. Dette er absolutt ikkje min type klede, eg likar å kle meg i sterkare fargar, seier ei dame i det ho prøver på ei gråbrun ei lilla t-skjorte som eit alternativ, og då blir ho snart nøgd. Overraskande nøgd Marit Blom Berntsen er ei av dei som påmelde. Ho smiler i det ho får på seg den rosa jakken, og er overraska over kor godt ho kler han. Ho hadde aldri valt ut noko slikt sjølv, dersom ho hadde vore på kledehandel, men bestemmer seg for at den skal bli eit nytt tilskot til garderoben. Dette er kjempegøy. Det er mykje kjekkare enn eg hadde buksa satt jo som eit skot, seier ho. Dei betaler ingenting for å delta berre for sminken, dei som ynskjer å få heile pakka. Eg går ut blant den ventande folkemengda og spør om det er nokon menn som har meldt seg på. Fleire lyfter handa. Der i blant Johannes André Sylta (41). Han er ein av åtte innbyggjarar som bur fast på Litlakalsøy. Han fortel at han er stornøgd med resultata han har sett så langt, og gler seg til det blir hans tur. smiler han. Med det same kjem Marit ut for å visa seg i den rosa jakken sin, og alle jublar, klappar i nevane og let komplimentane dryssa over henne. Vellukka dag Anne Norunn Litlekalsøy er òg glad der ho står og beundrar antrekket i spegelen. Ei blå skjorte, dongeribukser og matchande sjal kring halsen. tiltak. Eg er glad for at eg melde meg på. Å få råd frå spesialistar, treffa alle dei andre og sjå resultata er kjempekjekt! Etter ei forfriskande oppleving sit eg på kaien og viftar med beina, medan eg venter på snøggbåten for å reisa heim att. Alle damene er godt nøgde med arrangementet, og tykkjer det har vore ein stor suksess. Dette av dei har vore på den vesle sommarparadiset og tenkjer at her skulle eg hatt ei hytte. Ida Camilla Jarnes 1 5 6

9 Marsteinen torsdag 16. juli Det er ikkje berre damer som melder seg på bli-ny-dagen. Her er Henriette ferdig å dressa opp Johannes André Sylta. Blom Berntsen og Anne Norunn Litlekalsøy. 4. Henriette Rabben i arbeid 6. Det er god stemning blant oppmøtte. gang med stylinga

10 10 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Austevoll Auto as held stengt 20. juli - 3. august grunna ferieavvikling Annonseprisar 2015: Vanleg plass: Kr 7,10 pr spalte-mm Stillingsannonsar: Kr 8,10 pr spalte-mm Tekstside: Kr 9,10 pr spalte-mm Fyrsteside: Be om tilbod Fargetillegg: Kr 1,50 per spalte-mm I tillegg kjem 25% mva STOREBØ e-post: Annonseprisar linjeannonse: Kjøp / Sal og Sakna / Funne: 6 linjer og 3 innrykk kr 50,- inkl. mva. Kr 50,- ekstra for foto. (Private annonsørar). Diverse - Hus / Eigedom - Jobb : 3 linjer: kr 120,- inkl. mva. Ekstra per linje: kr 10,- inkl. mva. Kr 50,- ekstra for foto. 20% rabatt på påfylgjande innrykk. Ynskjer alle våre kundar ein strålande sommar! 5396 Vestre Vinnesvåg - Tlf Faks Du kan tinga eit abonnement ved å ringa tlf eller senda ein e-post til: Atalanta båthavn (Indreholmen) Prisar: Kr ,- 3 m breidde - 6 m uteliggar* Kr ,- 4 m breidde - 8 m uteliggar* Kr ,- 4 m breidde -12 m ny betongkai* *Breidda er rekna frå senter til senter. Fellesareal med toalett/dusj og parkering fylgjer båtplassen. For meir info ta kontakt på tlf e-post «Jobbar du i butikk? Hugs at sommartid er handletid» Søkjer JOBB Arbeidsvillig mann frå Latvia søkjer jobb snarast. Har førarkort på ma. bil kl B, C, maskiner, truck osv. Alt av interesse. Snakkar norsk. Tlf Dimitij Krasovskis Diverse Minigravar og terrenggåande beltetrillebår til leige. Tlf / Me ynskjer bruktbåtar snarast! Me har seldt det meste av det me har og etterlyser fleire bruktbåtar for sal. Pris mellom kr og 5 mill. Ikkje sal - ingen kostnad. Ring for info tlf Kaibygging - Forankring Reparasjonar, service, inspeksjon og vedlikehald Tlf / Treng du takst på bustad eller eigedom? Ta kontakt med Takstmann Kjell Erik Bjorheim Tlf / Epost: Kjøp / Sal Ynskjer å kjøpa heile/halve/ delar til Tempo moped/mc. Tlf Båt til sals - Nauticat 38 fot i Austevoll. Tlf Robåt til sals Tlf Har du noko du vil selja / kjøpa? Prøv ein annonse under kjøp og sal. Kr 50,- for 3 innrykk (maks 6 linjer) Kr 50,- i tillegg for foto. Tilbodet gjeld berre for privat-annonsørar. Send tekst / foto + fakturaadresse på e-post til Hus / Eigedom Ynskjer å leiga hybel for skuleåret 2015/16. Eg er ein gut på 17 år som skal gå på maritim linje ved Austevoll vgs. dette skuleåret og treng difor ein plass å bu. Søkjer etter hybel i området frå Storebø og mot skulen. Eg er ein roleg gut som ikkje røykjer / snuser. Sikker betalar. Ta kontakt på tlf / Hus til leige 5 min. frå Bekkjarvik. Ledig 1. okt. Tlf Hybel i brakkerigg til leige Atalanta båthavn. 30 m 2. Delvis møblert. Sov., kjøkenkrok og bad. Ledig omgåande. For meir info kontakt tlf Austevoll asfalt Din lokale asfaltør i Austevoll Kontakt oss for gratis synfaring og pristilbod Tlf E-post: Web: Flytebryggjer til sals 12 m x 2,5 m, og 12 m x 1 m + diverse Bryggjene kan sjåast på land i Austevoll Me kan ordna frakt og fortøying Øyvind tlf Folk liker å handle i lokale butikkar. Særleg om sommaren. Derfor bør du ta kontakt med lokalavisa di i dag. Avisa hjelper deg med annonsar som gir deg merksemd og fleire kundar. Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Foto: Colourbox. Legekontor for sjømenn i Bergen avd. Austevoll Me kan tilby: Me har ope ondagar kl Berre timebestillingar på tlf eller på nettsida vår: Dersom det er dagar med for få førehandstingingar kan me måtta avlysa timen Adresse: Livstilssenteret på Storebø - tlf / VARMEPUMPE VEST MITSUBISHI - DAIKIN - PANASONIC - TOSHIBA 19 ÅR MED VARMEPUMPER PÅ VESTLANDET! Ring for synfaring, sal, service - alle merke Austevoll v/ Reidar Vassnes - tlf

11 Marsteinen torsdag 16. juli LEANAUSTET Laurdag 18/7 Pubkveld Sal av pizza Ope: Kl Aldersgrense: 18 år LEANAUSTET TLF Me er eit nytt selskap i Austevoll Austevoll DAGNA Me utfører innvendig interiør-arbeid som Måling Sparkling Fliselegging m.m. Ring tlf Darius Laurdag 18. juli Me opnar kl Ope til kl Hårprodukt Loreal makeup Stylingsverktøy +++ Alt skal vekk! 5392 Storebø Treng du hjelp til utforming av trykksaker? Me har dyktige medarbeidarar og profesjonelt utstyr som sikrar eit topp resultat til gunstige prisar. Austevoll Forlag AS / Marsteinen er din lokale leverandør av trykksaker. Kontakt oss: Tlf Ledige stillingar Helsesøster Austevoll kommune har ledig 20% fast stilling og 70% vikariat som helsesøster i tidsrommet , f.t. skulehelsetenesta, Storebø helsestasjon. Søknadsfrist For nærare informasjon om stillinga, gå inn på kommunen si heimeside under ledige stillingar. Gamle prestagarden - Storebø Tlf SOMMAR SALG STARTAR TORSDAG 16. JULI KLEDE TIL BARN - UNGDOM DAME - HERRE J.Tøkje A/S Bekkjarvik Tlf

12 12 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 FAG i havgapet Folk Annonseplass for tenester i Austevoll Ynskjer du å annonsera - kontakt oss på eller tlf Telefonliste: - Daniella - Vibeke - Elin TLF Bekkjarvik Gjestgiveri Tlf Tannlege Magnus Halland Tannlege Helene Hellem Tlf E-post: Agnethe Aarnes Storebø GULLFISKEN 5392 Storebø Gull- og gåvebutikk tlf / Tlf Line og Heidi Tlf Denne annonseplassen kan verta din for kr 181,05 per veke Ring oss på tlf AQUASERVICE Spyling av merdar Utsetting og skifting av merdar flytebrygger Ståle Torsvik - Tlf E-post: Tlf Din lokale byggevare- og interiørbutikk Opningstider: Måndag - fredag: Laurdag: XL Bygg - Austevoll Trelast as 5392 STOREBØ tlf e-post: Me leverer Din lokale byggmester! Tlf / Flytting eit betre liv Tlf Storebø Økonomi & Rekneskap Autorisert rekneskapsførar - Rekneskap - Økonomisk rådgjeving - Etableringshjelp Din lokale medhjelpar! Tlf / Faks THAIMAT TLF Austevoll Catering ans leverer mat til alle anledningar Tlf TIPPETUE ARKITEKTER AS Plan og Arkitektur Prestagarden, Storebø Tlf Elektrotenester for bustad, industri og skip Tlf BILHJELP Nybil-bruktbil HUFTARØY AUTO Tlf Din lokale asfaltør Tlf Vestre Vinnesvåg Tlf Faks Slangar og kuplingar Wire og kjetting Verktøy Arbeidsklede og Salthella tlf Bekkjarvik Torg tlf Tlf Austevoll veterinærkontor Storebø Tysdag kl Torsdag kl Tlf / Produksjonsdyr og hest: Tlf for avtale om besøk Veterinær Karen Elisabet Rydland Sæbø Naturterapeut Ann Irene Haugland Tlf Tlf: Elektroinstallasjon Kaibygging Mudring Sleping og sjøtransport Tlf Din lokale entreprenør Tlf ARBEIDSTØY, VERNEUTSTYR, FLYTEPLAGG, FISKEUTSTYR, JERNVARER OG FORTØYING OPE: Måndag - fredag Bekkjarvik. Tlf Har du byggeplanar? Hus - hytte - garasje Tlf

13 Marsteinen torsdag 16. juli FRYDENBØ KOMMER TIL BEKKJARVIK 23. JULI VINN REISE! Vi har med oss et utvalg av våre Volvo -modeller. Besøk vår stand i Bekkjarvik mellom kl 12 og 18 for en hyggelig bilprat. Prøvekjøring mellom kl 10 og 12. Prøvekjør en ny Volvo i juli og august og bli med i trekningen av et reisegavekort til en verdi av KR ,- SMS Kodeord FRYDENBØ til 2012 eller ring for å avtale prøvekjøring av ønsket modell. MINDE ÅSANE BERGEN VEST

14 14 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Lesarbrev: Lesarbreva må ikkje ha form som kunngjeringar og innehalda telefonnummer, e-postadresser eller tidspunkt for arrangement. Innsendingsfrist tysdag kl til eller send brev til Marsteinen, Gamle Prestagarden, 5392 Storebø Den kritiske røysta I den mykje omtalte rektorsaka på Austevoll ungdomskule går redaktøren i Marsteinen langt i sine insinuasjonar om ein lukka og utilgjengeleg kommuneadministrasjon og for tett kopling mellom politisk og administrativ leiing. Sanninga er at det aldri har vore meir openheit enn det er no. Postlistene ligg vid open for kven som helst. At det vert praktisert ein utstrakt grad av offentlegheit og innsyn er bra. At det stundom dukkar opp sakar som ikkje skal ut i offentlegheita, er sjølvsagt heilt naturleg. I denne saka går det på personvern, eit prinsipp vi skal halde hellig. Eg har forståing for at ei lokalavis ikkje berre kan skriva om gladsaker. Media har ein viktig rolle i samfunnsdebatten og media skal stilla kritiske spørsmål, men redaktøren må vera varsam med å dra slutningar på svært tynt grunnlag slik han gjer i sin leiar førre veke. Det er, òg for media, ein hårfin balanse mellom det å vera ein fri og uavhengig informatør og det å vera ein politisk aktør. Redaktøren finn det merkeleg at det i fleire ulike saker dei siste par åra har vore politisk fleirtal for ei utvikling som er i tråd med administrativ leiing sin faglege utgreiing av spørsmåla. Dette er ikkje oppsiktsvekkande. Snarare tvert i mot. Det er heller ikkje oppsiktsvekkande at ein rådmann ber om eit politisk vedtak for å legga fram saker unnateke offentlegheit for kommunestyret. Ein rådmann gjer til ein kvar tid det som kommunestyret fortel at han eller ho skal gjera, det spørsmålet er udiskutabelt. Og det var akkurat det prinsippet som ble fylgt i saka som redaktøren har laga føljetong av. Denne saka er delegert til rådmannen frå kommunestyret. Eg var forberedt på å greie ut saka og leggje fram avtalen i sin heilskap, men bestillinga kom ikkje. Omsynet til personvern blei vekta tyngre av fleirtalet. Den kritiske røysta har tatt tak i ein spanande journalistisk sak. Med rette. Dette er ein sak som vert diskutert i det offentlege rom. Ein sak som mange har meiningar om. Sjølv sivilombodsmannen er kopla inn for å sjå om det har vore gjort prosedyrefeil. Eg ser fram til eit eventuelt møte med han dersom dei vil undersøka saka, eg ser òg fram til at kommunen sitt kontrollutval undersøker om rutinane har vore fylgt eller ikkje. Utover det er eg ferdig med saka. Helge Skugstad Rådmann Trygghet på spill Redningsselskapet er til stede for alle som ferdes på sjøen.i 2014 hjalp vi over mennesker og reddet 25 fra å drukne. Mange av disse var mennesker som har sin arbeidsplass på havet. Nå er tryggheten satt i spill. I mange år har Redningsselskapet hatt stabil grunnfinansiering. Vi er en av mange samfunnsnyttige organisasjoner som mottar støtte fra Norsk Tippings overskudd. Nå skal Stortinget fordele tippemidlene på nytt, og vi frykter at konsekvensene vil bli svekket beredskap langs kysten. Å drifte våre 50 redningsskøyter koster årlig 360 millioner kroner. Vi våger påstanden om at den beredskapen Redningsselskapet produserer aldri ville vært mulig uten den enorme frivilligheten som ligger inne i vår beredskap. 25 av våre 50 redningsskøyter er faktisk drevet av frivillige kysten rundt. De legger ned tusenvis av arbeidstimer på sin fritid for å hjelpe andre. En dugnadsånd og innsats det ikke finnes noen tradisjon for i statlig eller kommersiell regi. Selv kaller vi dette Norges største spleiselag, fordi vi forener frivillighet og privat initiativ, med godt organisasjonsarbeid tuftet på humanitære tradisjoner. Vi tar på oss et samfunnsansvar på vegne av den norske stat. Vi representerer faktisk en merverdi på to milliarder kroner årlig med vår beredskap og de redningene vi utfører har analyseselskapet MENON regnet ut. Det betyr at samfunnets investering i Redningsselskapet gir svært god avkastning. For å utføre samfunnsoppdraget, er det viktig at både lokalpolitikere og stortingspolitikere kjenner sin besøkelsestid når spill-politikken nå skal revideres og den fremtidige potten skal fordeles. For å være eksakt dreier det seg om 130 millioner kroner årlig for vår del. Et stort og nødvendig bidrag som er med å skape forutsigbarhet i det arbeidet våre 50 redningsskøyter utfører langs verdens nest lengste kyst. Våre skøyter tilbakelegger hvert år distanser som tilsvarer flere ganger rundt jorda for at du og jeg skal føle oss trygge. Hele døgnet. Hele året. Vi står nå foran et lokalvalg som blir viktig for fremtiden. Redningsselskapet ønsker å bli tatt med når planer legges og midler fordeles. Lokalt kan det bety alt fra beredskapsplaner til gode arbeidsforhold for våre mannskaper. Vi ønsker å være tryggheten i navet som gjør at folk på kysten tør å sette seg i båten for å nyte eller drive næring. Det blir først mulig hvis stortingspolitikerne gjør kloke valg i forhold til forutsigbarhet og levevilkår også for Redningsselskapet. Vi håper kystbefolkningen er med oss i kampen for en fortsatt trygg hverdag på sjøen. Endre Ytreland Daglig leder Redningsselskapet Hordaland På tide med ny strandsonepolitikk i Austevoll Sommaren i Austevoll er best. Me har tilgong på flotte naturperler, øyar, strender, fiskeplassar og svaberg for å nemne noko. Det er dette som gjer at det å bu nettopp her, har så stor verdi at me utan å skryta, kan slå fast at ingen stad på jord er finare. Austevollingen har alltid vore knytt til sjøen frå gamal av for å finna mat, seinare for å få seg eit levebrød og arbeid, og dei seinare året og for rekreasjon og friluftsliv. Difor er sjøen og strandsona spesiell for oss. Difor er arbeid med å utforma strandsonepolitikken viktig og for meg er det viktig at den skal me stå for sjølv ikkje frå eit kontor i Oslo eller Bergen av statlege byråkrater. Den interkommunale strandsoneplana for dei åtte kommunane i samarbeidsrådet for Sunnhordland pluss Fusa, og Hordaland fylkeskommune sin «Regionale kystsoneplan for Sunnhordland og ytre hardanger» ligg no ute på høyring. Dette er to viktige plandokument for oss, og eg håpar mange engasjerer seg i å vera med å utforme den framtidige strandsonepolitikken her hos oss. Som ordførar i øykommunen med sjø på alle kantar og kandidat til fylkestinget, har eg mange synspunkt på strandsonepolitikken: Me kjenner alle fylkesmannnaustet med ei grunnflate på 40m2, og den strenge haldninga som regjerer for vern av strandsona. Mitt mål er at me gjennom desse nye planane skal få retningslinjer på større naust enn 5 meter høge og 40 m2. Tenk kor stygt sjøhusmiljøa våre vil bli om 100 år dersom fylkesmannen får viljen sin, og alle naust vert heilt like. Ingen vil ha tanngardar med 5 meter høge naust. Difor må, og skal me leggja inn større fleksibilitet, og sikra større maksimumsnaust enn fylkesmannen sine 40m2. Heldigvis har me fått ny regjering som sette fylkesmannen i Møre og Romsdal på plass, og godkjente 60m2 store naust i Herøy kommune. Det gjev von om at me og skal få til større naust slik at me kan halde fram tradisjonen i Austevoll med å byggja fleirbruksnaust som har plass til ulike formål, og dessutan er visuelt flotte i dei naustmiljøa me har mange av. Eg vil òg verna om strandsona, og meinar at den beste måten å verna strandsona, er å tilretteleggja for at folk faktisk vil ferdast i strandsona. Eg vil difor fremja to hovudpunkt i handsaminga: Større lokal råderett over lokal strandlinje, og høve til å byggja/ utvikla større naust enn fylkesmann- naustet. Kvifor er dette så viktig? For det fyrste har Austevoll langt meir strandlinje enn det som er status i til dømes indre Oslofjord. Kommunen og

15 Marsteinen torsdag 16. juli Prisar: Helsing med bilete kr 150 Helsing utan bilete kr 100 Takkehelsing: kr 100 Dødsannonse: kr 7,10 + mva per mm/høgde Innsendingsfrist tysdag kl 12:00 til eller via nettsida vår Ring gjerne om du lurar på noko. Skjønne Henny vår Me gratulerer masse med bursdagen 13. juli! Glade i deg. Klemmar frå bestemor og bestefar på Storebø. Vegard Skulstad 2 år Gratulera så mykje med dagen til godgutten vår som blei 2 år i går. Me er kjempe glade i deg! Stor klem frå Daniel, Henrik, mamma og pappa. Farmor og farfar vil gratulera Timon Bjånesøy med to-årsdagen 21. Juli. Me syns da e heise kjekt at du ville flytta heim til oss. God bursdagsklem. Hanna Dorthea Hevrøy Gratulera med 1-års-dagen din i dag 16. juli. Me er kjempglade i deg lille gode Hanna Dorthea. Helsing Besto og Besten. Celine Kvinge Lysvold 1 år. 12. juli fylte Celine eitt år. Gratulerer så mykje med dagen som var gullet vårt. Mange gode klemmar frå mamma og pappa. 16. juli 23. juli (obs! Austevoll -15 minutt). Flo torsdag fredag laurdag sundag måndag tysdag onsdag torsdag lokalpolitikarane kjenner best til kva som er forsvarleg strandsonepolitikk, og bør kunna forvalta desse på eiga hand. For det andre har me i Austevoll dei siste åra bygd ut ein del område for rorbuer/ fritidsbustader ved strandlinja. Dette er gjerne i område som tidlegare slett ikkje var tilgjengelege for folk flest, men der det no er tilrettelagt med både tilkomstvegar og friområde. Ein tredje grunn til at dette er eit viktig område å jobba for, er dei mange flotte nausta som står til forfall i strandlinja vår. Ofte er dette naust som har stått i generasjonar, og det vil kosta å rusta dei opp. Dei er ofte større enn fylkesmann- naustet, og det vert difor vanskeleg å få bruka dei til fritid og sosial samlingsstad. Det vert lagt så strenge band på bruken av naustet, at eigar ikkje ser nytta i å investera storslagent i eit naust som knapt kan brukast slik naust og rorbu i dag ofte vert brukt. Austevollingar har nære band til sjøen og livet i fjæra. Me har plenty strandlinje, og denne bør utnyttast og forvaltast på ein måte som skapar liv og røre i fjæra. Kva nytte har me av ein Fjøre torsdag fredag laurdag sundag måndag tysdag onsdag torsdag urørt bergknaus som ofte er totalt utilgjengeleg for folk flest? Samstundes som me gjennom desse planane kan opne opp for meir bygging og JA-politikk, skal me òg verna om friluftsområda der det er flotte friluftskvalitetar. Desse to omsyna er godt mogleg å kombinera. Dette skal kommunane gjera i sine detaljplanar som seier kor det kan byggjast, og kor friluftsinteressene skal rå. Eg vonar me framleis får mange fine sommarkveldar i Austevoll, der alle kan nyta den flotte naturen. Eller opphalde seg i dei mange flotte naustområda. Kva er betre enn liv og røre i strandsona? At folk kosar seg med krabbe, reker og kvitvin på bryggekanten. Det er det gode liv! Og me som politikarar, må laga gode planar for å gje folk denne moglegheita. Dagens regjering har allereie vist at ho heiar meir på lokaldemokratiet enn på fylkesmannembetet. Det er godt nytt for Austevoll. Renate Møgster Klepsvik, FrP ordførar og kandidat til fylkestinget Det finnest berre to tragediar i livet. Det eine er å oppnå det ein draumar om, og det andre er å ikkje oppnå det. Oscar Wilde Lesarfoto Marius Svela Engelsen fyller 7 år i dag. Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen, goassen vår! Stor klem fra Sondre, Even, mamma og pappa. Vilde, musefangar på Møkster. Innsendt av: Anne Litlekalsøy Oda Vinnes 4 år Me vart so gla at me nesten ikkje kunne venta Då me fekk veta at du sku bli ei lita jenta. No er 4 år gått Rundt deg er det alltid liv og lått. Du vil opp på stolen og stå Der synge du til oss med finkjolen på. Gratulera så masse med dagen gojento vår. Klem fra mamma og pappa, Isak og Elias.

16 16 Marsteinen torsdag 16. juli 2015 Amerikanaren SOM BLEI AUSTEVOLLING Tom Johnson (61) står og smiler på den solfylte terrassen sin ved huset i Birkeland. Han har hjarta fullt av historier om oppveksten i USA, byggeprosjekta sine og gode minne. Tom var rektor på Kolbensvik skule, men etter nedlegging har han bytta jobb til assisterande rektor på Selbjørn. Det er veldig synd at Austevoll ikkje har plass til desse små skulane. Eg veit ikkje kva som ligg bak nedlegginga, kanskje det er økonomi. Det er leitt, for me har hatt gode resultat og nøgde elevar. Austevoll har mista ein pedagogisk retning som var eineståande, seier han. Totalt var det 40 elevar på skulen. No ville dei vore nærmare 50 dersom skulen framleis hadde vore i bruk. Det som var spanande ved den skulen var at elevane jobba ilag, trass forskjellige aldersklassar. Dei blei ikkje låste til eit spesielt pensum. Dessverre byrjar desse små skulane å leggjast ned over heile landet, fortel Tom, som tidlegare jobba på Vinnes skule, som òg vart nedlagt. Framtidsplanar No skal Tom sjå korleis det fungerer på Selbjørn i fyrste omgang. Me får sjå om skuleverket har bruk for meg framover, smiler mannen som har arbeidd i skulen i mange år. Tom er utdanna allmennlærar heile to gongar: Både i USA, der han vaks opp, og i Noreg, der han valde å busetta seg. Han er fødd og oppvaksen i Buffalo, New York, og budde der til han var HLW SDU RJ WMXH 'n Á \WWD KDQ WLO Noreg for å gå musikklinja på Voss som utvekslingsstudent. Det var ikkje den lettaste dialekt å læra seg, fortel han, der han sit i god-stolen på terrassen RJ Q\WHU HLQ NRSS NDIÀ L VRP marsola. Etter kvart valde han ei anna retning. Fann den store kjærleiken Tom fortel om då han møtte den kommande kona si, Ruth, då han gjekk på folkehøgskule i Dei gjekk begge på musikklinja, og fann tonen ganske snart. Dei gifta seg to år seinare, og har held saman sidan. Dei gifta seg i USA, men levde livet i Noreg, saman med sine to søner og dottera si. Tom har røter i Noreg. Han har slekt i frå Nord-Noreg, noko som nok var litt av grunnen til at han valde å studera her. ten re? marpra k, kva ville det vo kt m o s e r å j r r ke r på fø deg eit fram adsp ssant. Det er eit e. a v s s Tom i å reis intere e læra er glad ne vore du skull Dersom Det trur eg kun g legg til at han. o Italiensk øka, seier han, s e b d? å land arprat var ville du bud m m o s k, este tevoll ål til n dd i Aus Spørsm u ikkje skulle bu d Dersom han. Men etter ei veke med hardt argode sommarminne beid vart traktoren ein kjær eiein god sommar for Tom er å gendel for både han og ho. Tom være ute å segla rundt om kring gjekk òg saman med ti andre mellom holmane, eller å ta seg menn i eit hobbyprosjekt. Dei ein tur for å padla kajakk. bygde kvar sin båt, ein færing, (LQ À Q GDJ L VRO RJ PLOG YLQG berre på gøy, og for å læra. er midt i blinken for meg. Og i Det var veldig spanande å kortbukse. Eller nei, eg brukar læra byggjemetoden, fortel han, ikkje kortbukse, ler han. og forklarer korleis prosjektet Korterme! rettar han. føregjekk, medan eg nikkar og Då han var liten var han òg latar som eg forstår. Interessant glad i å segla. Familien tok er det, uansett. gjerne ein tur på landet, nytte Kvar mann bygde og beheldt selskapet av kyr og frukttrer ved sin eigen båt, seier Tom, og legg sommarhuset sitt. Saman med til at han bygde sin eigen kano dei to brørne sine og halvsyster, som femtenåring. Han likar å ha leika han på landet i det høge litt å putla på med, om det så er graset, som nærmast var høgare traktor-renovering, båtbygging enn han sjølv. Han minnast ein eller veg-ordning. Han grublar raftingtur i Grand Canyon, som allereie på eit nytt prosjekt. han hadde med broren, og fortel Det er mykje moro i denne heile historia med stort iver. karen. Han fortel ei historie frå Det var ei fantastisk opple- tida då dei nyleg hadde bygd ving, smiler han. huset. Renta var på 18 prosent og pengane var særs knappe. Byggeprosjekt Butikken på Vestbø stengde og ² (U LNNMH WUDNWRUHQ À Q" VS U selde dermed saker og ting til han, og nikkar mot ein raud ein billeg penge. Tom kom stolt traktor som står parkert ved ve- KHLP PHG Á HLUH VNDWWDU (LQ gen. Den er ein av tinga han har trykkokar, symjeføter og fotpussa opp. ballsko som var ti nummer for Han var litt rusten då han store til ungane. kom, så Ruth var ikkje heilt luk Ruth var retteleg noko oppkeleg over kjøpet akkurat, fortel gitt over meg då, noko eg fekk tydeleg beskjed om. Sjølv meinte eg at eg fekk vel lite heider og ære for investeringane mine, og braut ut: Eg skulle ønska eg var Gudbrand i Lia! Ruth fyrte med ein gong tilbake: Du er Gudbrand i Lia. Du er berre ikkje gift med kjerringa hans! Ho er ganske treffsikker, ho der, smiler Tom. Vaflar og kaffikos Sjølv om han har hatt amerikansk statsborgskap i alle år, trivst han godt i Austevoll. Men han har ein liten draum om å skaffa eit feriehus i USA. Han fortel om gamledagar, opplevingar, reiser og turar dit, med eit engasjement, som ein ikkje kan la vera å leva seg inn i. Ruth kjem ut terrassedøra og tilbyr RVV PHLU NDIÀ PHG HLW VPLO +R kjem ut med både drikke og nyvwhlnwh YDÁ DU RJ VOnU VHJ QHG saman med oss. Me sit i solvwhlnhq HW YDÁ DU RJ GULNN NDIÀ medan me pratar om morosame og interessante minne. Når eg køyrer frå dei har eg ei lukkefkjensle i kroppen. Desse to er nokon gledespreiarar, der dei står og vinkar frå terrassen. Ida Camilla Jarnes

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer