Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi

2 F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport Forskningsbasert evaluering av konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal ha eget sekretariat datert 19. januar 2009, utført av PwC og SINTEF på oppdrag fra Forskningsrådet. Min hovedinnvending var at rapportens konklusjoner var fattet på et for svakt metodisk grunnlag, og at den ikke ga svar på faktisk kvalitet på revisjonsarbeidet som gjøres i kommunene. I arbeidsgruppen som skal vurdere tiltak for å styrke kommunenes egenkontroll rettet også NKRF betydelig kritikk av rapportens metodiske grunnlag for å kunne gi de vurderinger og trekke de konklusjoner som var gjort. Arbeidsgruppen ba derfor førsteamanuensis dr. polit Signy Vabo, som er medlem av arbeidsgruppen, om å vurdere metodiske forhold ved rapporten. Den 29. april forelå det derfor en ny versjon av rapporten, som skal anses som den endelige fra prosjektet. Det er verdt å merke seg at prosjekteieren PwC sier at de har vurdert metodiske kommentarer og spørsmål fra Signy Vabo som relevante og svært nyttige. Det er videre verdt å merke seg at rapportens overskrift er endret fra Rapport Forskningsbasert evaluering av konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal ha eget sekretariat til Sluttrapport Evaluering av konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal ha eget sekretariat, altså er ordet forskningsbasert er tatt ut i overskriften. Jeg støtter denne endringen, for det kunne vel vanskelig være grunnlag for å hevde at dette arbeidet var forskningsbasert. Det er imidlertid ikke omtalt, verken i forordet eller noe annet sted i rapporten, at dette er en ny versjon og den endelige rapporten. Dette burde etter min mening vært gjort kjent overfor leserne, og første rapport datert 19. januar burde vært kalt tilbake. NKRF var kritisk til rapportens bruk av kvalitetsbegrepet, og understreket at dette var et vanskelig begrep, særlig når det gjelder revisjonstjenester. Vi har understreket at det kan være betydelig forskjell på opplevd kvalitet og dokumentert kvalitet. Jeg synes derfor det er positivt at man i sluttrapporten bruker begrep som at respondenten opplever og opplevd kvalitet. Dette gir selvfølgelig et mye riktigere bilde enn å snakke om kvalitet generelt. Det er gjort en del endringer i sluttrapporten, og det er selvfølgelig positivt at metodekapittelet er gitt mer innhold. Når det er sagt så er jeg imidlertid fortsatt kritisk til en del av vurderingene og konklusjonene som rapporten gir, dette på bakgrunn av at det fortsatt er viktige metodiske innvendinger som ikke er hensyntatt i sluttrapporten. Det er også verdt å merke seg at det i rapportens nest siste avsnitt fortsatt står følgende hypotese; hvis forvaltningsrevisjonen hadde vært en del av administrasjonens internrevisjon kunne den i større grad inngått som et proaktivt styringsverktøy, og i større grad ivareta læringsaspektet. Og da må jeg igjen spørre om forståelsen for hvordan systemet er ment å virke er tilstede, eller er dette et innspill om at det er veien videre for å gjøre revisjonsmandatet i kommunal sektor så likt revisjonsmandatet i privat sektor som mulig? Prosjektet i regi av Forskningsrådet er imidlertid ikke ferdig da det ytterligere skal være leveranse av fagartikler til aktuelle tidsskrifter og andre aktuelle formidlingsfora. Jeg ser fram til at disse kommer, og håper de vil bidra til å gi arbeidsgruppen om egenkontroll i KRD et enda bedre grunnlag til å kunne gi sine forslag til tiltak. Per Olav Nilsen styreleder 2

3 I N N H O L D 25 år siden... Av Torbjørn Olsen Det var i mai 1984 den såkalte Vaksdalsaken dukket opp i Kommunerevisoren for første gang. Revisjonssjef Willy Gustafson hadde i et brev til forbundet informert om at Vaksdal kommune ble revidert av privat revisor, noe som var i strid med kommuneloven. - Saken var til behandling i Kommunaldepartementet og forbundsstyret vedtok ikke å ville ta noe initiativ i saken foreløpig, men ha den til observasjon. Årets kursserie i NKRF-regi inneholdt tre emner: 1. Prinsipper for god intern kontroll v/statsautorisert revisor Randi Jørgensen Aamot. 2. Eksempler på misligheter og underslag v/jurist og tidligere fylkesrevisor Johs. Kvaal Grepstad. 3. Utvidet forvaltningsrevisjon v/siviløkonom/prosjektleder Øystein Haukeland, Oslo kommunerevisjon. Referent for Kommunerevisoren fra kurset på Rondane Høyfjellshotell var distriktsrevisor Anders Sognnes. Han hadde følgende på hjertet: Kurskomiteen sitt opplegg for gruppearbeid vil eg karakterisere som sers vellukka. Hotellet var som nemnt av første klasse. Noko som kombinert med Kvangardsnes si suverene leiing av festmiddagen gjorde ein vanleg onsdag kveld til ei minnerik stund. Prikken over i-en er som kjent vesentleg. Med tanke på den uformelle kommunikasjonen mellom kursdeltakarane bør ordninga med så å seie faste plassar ved bordet under dei vanlege matyktene aktivt motarbeidast neste gong. Summen av det heile er at NKRF sine kurs er slik at ein straks gler seg til det neste. Dette som ekstramelding til kollegaer som endå ikkje har hatt tid til å delta. De går glipp av noko folkens! Forbundslederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 25 år siden... 3 Gjennomgang av Stiftelsen Olavsfestdagene av Magnar Andersen, forvaltningsrevisor Trondheim kommunerevisjon... 4 Eierstrategier i norske kommuner av Maya Twedt Berli, ordfører i Vegårshei kommune... 9 Kursannonse Hva skjer Stiftelsestilsynet aktivt organ å forholde seg til av Trond Rønning, Hedmark Revisjon IKS Bestillerrollen av Kjell Tore Wirum, sekretariatsleder Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre Nytt om navn Et lite stykke Norge På en konferanse i regi av Troms Kommunerevisorlag var økonomikonsulenten ved Troms Fylkesmannsembete, Roland Furst, invitert som foredragsholder. Han framholdt noe som deltakende revisorer likte svært godt å høre, nemlig at revisorene er ofte de best skolerte på økonomiområdet og de som har den beste oversikt over den økonomiske situasjonen i kommunen. I Telemark hadde medlemmene i foreningen satt i gang et samarbeid for å få utarbeidet revisjonsplaner. Medlemmene var inndelt i grupper som har sine spesielle områder å utarbeide planer for. På årsmøtet ble det gitt en orientering fra gruppene om arbeidet. Etter en gruppediskusjon var det enighet om at samarbeidet var verdifullt og burde fortsette. I Sør-Trøndelag ble Inge Storås valgt til ny leder i fylkesforeningen etter Terje Hovind. I Hedmark ble Svein Hanssen gjenvalgt som leder. Forsidebilde: Olavskilden, pilgrimenes hellige kilde ved Nidarosdomen Dette er en ekte grunnvannskilde som ligger ved Nidelva og er knyttet til historien om Olav den Hellige. Vannet er klart og rent og smaker godt, og noen tillegger det en legende kraft. Foto: NKRF Redaksjonskomiteen 3

4 F O R V A L T N I N G S R E V I S J O N Foto: NKRF Redaksjonskomiteen Gjennomgang av Stiftelsen Olavsfestdagene Av Magnar Andersen, forvaltningsrevisor Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon har vært revisor for Stiftelsen Olavsfestdagene siden stiftelsen ble opprettet i I 2008 stod stiftelsen i fare for å gå konkurs, og som stiftelsens revisor ble vi derfor kontaktet av styret med forespørsel om vi kunne foreta en gjennomgang av hva som hadde skjedd i Bakgrunn Stiftelsen ble etablert for å arrangere Olavsfestdagene, en kirke- og kulturfestival som arrangeres rundt Olsok i Trondheim. Rett før festivalen 2008 skulle planlegges hadde stiftelsen vært igjennom en prosess rundt tidligere direktørs avgang. Bakgrunnen for dette var at direktøren, som var inne i sin andre åremålsperiode, sommeren 2007 fikk beskjed om at det ikke var aktuelt å forlenge åremålet og at stillingen derfor ville bli utlyst. Direktøren valgte å gå av i desember 2007, før åremålsperioden gikk ut. På grunn av situasjonen som oppstod ble det for 2008 etablert en midlertidig intern todelt ledelse, en kunstnerisk leder i 100 prosent stilling og en administrativ leder i 50 prosentstilling, som begge var kjent med festivalen. Ny direktør skulle ikke tiltre før etter at 2008-arrangementet var over. Alt så vel og bra ut på økonomiområdet frem til ny direktør tiltrådte. Rekordunderskuddet Etter at ny direktør tiltrådte, ble det klart at stiftelsen stod overfor betyde- kom derfor som en stor overraskelse på lige økonomiske problemer. Den nye direktøren alle berørte parter, oppdager at mens regningene strømmer inn, er både styret, ledelsen og staben. kontoen for utbetaling til leverandører brukt opp. Direktøren oppdaget fort at situasjonen var kritisk og at stiftelsen hadde pådratt seg et betydelig underskudd. Rekordstort underskudd I september 2008 ble det klart at underskudd lå an til å bli nærmere syv millioner kroner. Dette tilsvarte omtrent en fjerdedel av stiftelsens driftsbudsjett. Underskuddet kom på topp av at man året før fikk et mindre underskudd som bidro til at de ved inngangen til 2008 hadde negativ egenkapital. Styret hadde derfor gitt føringer til den midlertidige festivalledelsen om at de skulle planlegge årets festival slik at man fikk et overskudd på minst én million kroner. Like etter festivalen var over i 2008 ble den oppsummert som kunstnerisk vellykket og med ny publikumsrekord. Alle trudde at man hadde styrt mot et overskudd. Rekordunderskuddet kom derfor som en stor overraskelse på alle berørte parter, både styret, ledelsen og staben. Revisjonen blir kontaktet Da underskuddet var en realitet, henvendte styret seg til revisjonen med forespørsel om å undersøke forholdene nærmere. Styret ønsket en nærmere gjennomgang av stiftelsens økonomiske ressursbruk og hva som sviktet i økonomistyring og ledelse. Oppdraget omfattet både regnskaps- og styringsmessige p roblemstillinger, og ble derfor definert innenfor rammene til en avtalt kontrollhandling, men der vi kunne anvende forvaltningsrevisjonsmetodikken i gjennomføringen av undersøkelsen. Politisk aksept I Trondheim fikk situasjonen til stiftelsen stor oppmerksomhet både fra media og fra politisk hold. Trondheim kommune, som var en av stifterne, hadde tradisjon med at varaordføreren satt i styret for Stiftelsen Olavsfestdagene. Det forhold at Trondheim om sommeren først livner til rundt Olavsfestdagene, medførte at det fra flere hold ble betraktet som en tragedie om Stiftelsen Olavsfestdagene skulle gå konkurs. Fra politisk hold ble det derfor uttrykt stor velvilje for å berge stiftelsen, og det ble gitt aksept på at vi som stiftelsens revisor kunne bidra med gjennomgang av årsakene til årets underskudd. På grunn av den økonomiske situasjonen ble det med ordføreren og kontrollutvalgslederen avklart at oppdraget kunnee utføres vederlagsfritt. Oppdraget var også av en slik karakter at dette måtte gjennomføres i løpet av et par måneder. To regnskapsrevisorer og tre forvaltningsrevisorer ble derfor koblet på oppdraget, med undertegnede som prosjektleder. Akkordforhandlingene Størrelsen på underskuddet medførte at verken stat, fylke eller kommune kunne gå direkte inn å hjelpe stiftelsen økonomisk. Fra den politiske ledelsen i kommunen ble det sagt at man ikke dekte slike underskudd av prinsipp, og at stiftelsen selv måtte rydde opp i det økonomiske utføret. Det ble tidlig klart at eneste løsning for å unngå konkurs var å få til en akkordløsning med kreditorene. En forretningsadvokat ble koblet på saken og prosessen med akkordløsning pågikk parallelt med vårt oppdrag. Denne prosessen viste seg å være vanskeligere enn først antatt, og det var lenge usikkerhet på om det lot seg gjøre å få til en frivillig akkordløsning. Konkursfaren var derfor overhengene, noe som også påvirket vårt prosjektarbeid. Regnskapsrevisorene i revisjonsteamet ble også engasjert i arbeidet med akkordløsningen. De måtte blant annet bistå i kvalitetssikringen av det regnskapet som skulle legges til grunn. 4

5 Prosjektets problemstillinger og kriterier Problemstillingene for prosjektet ble avgrenset til å kartlegge hvilke arrangementmessige styringsforhold som bidro til underskuddet. I dette lå det en kartlegging av hvilke kostnader og inntekter som bidro til underskuddet, om underskuddet var knyttet til bestemte arrangementer og om det var bestemte tekniske eller arenamessige valg som førte til underskuddet. Det ble stilt spørsmål om hvordan økonomistyringen og ledelsen for stiftelsen fungerte i I mandatet for revisjonens oppdrag ble det i tillegg avklart at undersøkelsen også skulle omfatte en gjennomgang av styrets egen rolle, dette som en del av ledelsesgjennomgangen. Dette var en forutsetning fra vår side for å kunne ta oppdraget. Vi gjorde det klart at oppdraget ikke kunne omfatte en gjennomgang av revisors rolle, da vi er stiftelsens revisor. I vedtektene for Olavsfestdagene fremkom det blant annet at styret er stiftelsens øverste organ og at det er styrets oppgave å vedta budsjett, ha det overordnede økonomiske og driftsmessige ansvar for stiftelsen og påse at økonomi og kontraktsforpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll. Videre er det styrets oppgave å tilsette daglig leder eller direktør for Olavsfestdagene, samt ansatte i fast stillinger. De enkelte stillingsinstruksene står derfor sentralt som kriterier for å vurdere de styringsmessige utfordringene knyttet til 2008-festivalen. Men også lover og forskrifter, anerkjente prinsipper for styring og kontroll, og føringer gitt fra det offentlige i forbindelse med tilskuddene vil være kilder for vurderingskriterier. Metodiske utfordringer Som nevnt foran ble undersøkelsen bestilt som en avtalt kontrollhandling, der alminnelig forvaltningsrevisjonsmetodikk skulle anvendes i gjennomføringen. Metodisk er undersøkelsen basert på tilgjengelige dokumenter og sakspapirer fra stiftelsen, styrepapirer for perioden 2007 og 2008, inngåtte kontrakter for 2008, tilgjengelig statistikk fra Olavsfestdagene, regnskap og intervjuer. Totalt omfatter undersøkelsen 26 intervjuer som både inkluderer nåværende og tidligere ledelse i Olavsfestdagene, faste ansatte, styret, eksterne prosjektmedarbeidere, engasjerte kunstnere og leverandører. Det ble gjennomført en egen regnskapsanalyse for 2008-festivalen, med bilagskontroll for enkelte prosjekter. Situasjonen med konkurstrusselen hengende over seg, medførte enkelte metodiske utfordringer i datainnsamlingen. For alle parter var situasjonen både følsomt og vanskelig. Festivalen var sammensatt av mange enkeltprosjekter. Vi kunne ikke se bort fra at enkeltmedarbeidere ville ha interesse av å fremstille egne prosjekter på en mer positiv måte enn festivalen for øvrig. Typiske påstander var at underskuddet ikke skyldtes egne prosjekter. Når underskudd fremkom i regnskapet ble det argumentert med feilføringer eller at det fremsatte kostnadsoppsettet ikke samsvarte med eget budsjett. Det ble hevdet at noe kunne være feilført for at bestemte prosjekter skulle komme godt ut i regnskapet. Revisjonsteamet mottok også flere tips som måtte sjekkes ut. Metodisk har vi derfor måtte sjekke datagrunnlaget opp mot flere kilder, dette gjelder også kvalitetssikring av regnskapsdata på prosjektnivå. Metodisk datatriangulering ble derfor anvendt i utstrakt grad. Noen av funnene etter gjennomgangen: 1. Arrangementsmessige faktorer For styret var det viktig å få svar på hvilke arrangementsmessige faktorer som bidro til underskuddet. Men regnskapet var ikke organisert med tanke på analyseformål, noe som satte visse begrensninger for hvilke type analyser som kunne gjøres. Det var heller ingen logisk sammenheng mellom regnskap og budsjett. Tross dette viste gjennomgangen at det var tre faktorer som pekte seg ut som sentrale forklaringsfaktorer for underskuddet: festivalens omfang og lengde manglende budsjettering av tekniske kostnader, arenakostnader med mer mange kostbare egenproduksjoner Festivalens omfang og lengde Etter vår vurdering ble festivalens omfang og lengde et problem for 2008-arrangementet. Den varte i 13 dager, opptil 4 dager mer det som tidligere har vært vanlig. Antall arrangementer økte med 35 prosent, mens publikumsoppslutningen ikke økte i samme takt. Billettsalget gikk betydelig ned den siste uken av festivalen. Beregninger viser at mens forventet publikumsoppslutning sviktet med 3 prosent den først uka, var den tilsvarende svikten på 31 prosent den siste uka av festivalen. Manglende budsjettering av tekniske kostnader, arenakostnader med mer I gjennomgangen av budsjett og regnskap ble det avdekket flere budsjettekniske feil, og det aggregerte totalbudsjettet var ufullstendige. Spesielt gjaldt dette tekniske kostnader og arenakostnader som var betydelig undervurdert i planleggingen av festivalen. Den største enkeltfeilen var knyttet til arenakostnader på 2,1 millioner kroner som ikke ble fanget opp i det aggregerte totalbudsjettet på grunn av kommunikasjonssvikt. Arrangementet var også lagt opp med for mange teknisk kompliserte egenproduksjoner, spesielt gjaldt dette de arrangementene som var lagt til Nidarosdomen. Disse ble ikke godt nok budsjettmessig kvalitetssikret. Budsjettene inneholdt også rene budsjettekniske feil som førte til at man planla med mer inntekter enn det man hadde. Spesielt er dette knyttet til håndtering av sponsor/barteravtaler. Situasjonen med konkurstrusselen hengende over seg, medførte enkelte metodiske utford ringer i datainnsamlingen. Mange kostbare egenproduksjoner 2008-festivalen var planlagt med flere egenproduksjoner enn tidligere festivaler, noe som innebar en viss risiko. Spesielt gjaldt dette oppsetningen av Eystein-operaen utenfor Nidarosdomen som ble betydelig dyrere enn planlagt. Resultatsvikten for dette arrangementet alene ble på minus kroner. Denne oppsetningen inneholdt store utfordringer med hensyn til tekniske løsninger for lyd og lys, spesielt ble kostnadene til lyssetting betydelig undervurdert i planleggingen. 2. Sviktende økonomistyring Folk innenfor bransjen hevdet at det å drive med festivalaktivitet er det samme som å drive på med risikosport. Risikosporten er først og fremst knyttet til publikumsoppslutningen som er uforutsigbart. Men Olavsfestdagene hadde ikke opplevd spesiell publikumsvikt i Når festivalen likevel fikk et underskudd på 7 millioner kroner, tilsa dette at kostnadssiden hadde vært ute av kontroll. Spørsmålet vi måtte finne et svar på var derfor hva som sviktet i økonomistyringen. Etter gjennomgangen pekte vi blant annet på følgende forhold: Ledelsen manglet økonomisk oversikt Uklare roller i budsjettarbeidet Forts. side 6 5

6 Mangel på gode planleggings- og budsjetteringsrutiner Ledelsen manglet økonomisk oversikt Ingen i ledelsen hadde sørget for å skaffe seg full økonomisk oversikt. Typisk i gjennomgangen var at administrativ leder hadde forutsatt at kunstnerisk leder hadde kontroll på arrangementsbudsjettet, mens kunstnerisk leder forutsatte at administrativ leder hadde oversikten. Ledelsen manglet også en fastsatt struktur for rapportering av økonomisk informasjon. Man har riktignok beskrevne økonomirutiner, men disse ble ikke fulgt. Stiftelsen hadde ikke innarbeidet et system for kontraktshåndtering av de tekniske bestillingene. Dette er bestillinger som har vært håndtert individuelt og som ikke var samlet ett sted. Det har derfor ikke eksistert noen samlet oversikt over disse bestillingene. System for avviksrapportering var også fraværende. Heller ikke stabsmøtene ble brukt som verktøy for å oppdatere hverandre på økonomiområdet. Ingen i ledelsen hadde sørget for å skaffe seg full økonomisk oversikt. Forts. fra side 5 Uklare roller i budsjettarbeidet Rollene til de ulike personene i ledelsen for festivalen var uklare med hensyn til økonomi. I vår gjennomgangen ble det gitt forskjellige forklaringer på egen og andres rolle med hensyn til ansvar for økonomioppfølging. Dette gjaldt både i forhold til ulike ansvarsnivåer og fagområder, noe som vi mener bidro til å pulverisere det økonomiske ansvaret. Mangel på gode planleggings- og budsjetteringsrutiner Festivalen manglet gode rutiner rundt planlegging og budsjettering. Misforståelser og mangel på kommunikasjon medførte at bestemte kostnader ikke ble tatt med i endelig budsjett. Det var heller ingen klar sammenheng mellom de ulike underbudsjettene og totalbudsjettet. I tillegg peker vi i rapporten på at det var manglende dokumentasjon av innholdet i budsjettet og manglende sammenheng mellom regnskapsstruktur og budsjettsstruktur. Lov om offentlige anskaffelser var heller ikke blitt fulgt. 3. Hva sviktet i ledelsen av festivalen? For 2008-festivalen valgte styret å etablere en todelt ledelse, en administrativ leder i 50 prosent stilling og en kunstnerisk leder i 100 prosent stilling. Kunstnerisk leder hadde lang erfaring fra staben, mens administrativ leder tidligere hadde vært engasjert av Olavsfestdagene for å utføre avgrensede administrative oppgaver. Ingen i den nye ledelsen satt med tilstekkelig styringsinformasjon over festivalens ulike kostnadselementer da de ble engasjert. De hadde heller ikke formell økonomikompetanse. Mangel på økonomikompetanse ble kompensert ved å engasjere en økonomirådgiver i 20 prosent stilling. Styret inngikk en arbeidsavtale med begge lederne. Administrativ leder skulle ha personalansvar, utøve økonomiledelse og -styring og ha det samlede budsjettansvar. Kunstnerisk leder skulle fremme forslag til kunstnerisk profil, utarbeide forslag til program og arrangementbudsjett, og utarbeide et koordinert programoppsett med tilhørende budsjett. Styrets intensjon var også at arbeidsutvalget i styret skulle ha en rolle med ekstra oppfølging av 2008-festivalen. Begge lederne ble sidestilt som ledere, men med ulike ansvarsområder. Utfordringer knyttet til todelte ledelsen I gjennomgangen av ledelsen peker vi i revisjonsrapporten på at ledelsen av festivalen sviktet blant annet fordi: økonomiledelse ble ikke prioritert tilstrekkelig budsjettarbeidet ble ikke fulgt opp helt inn til festivalstart det var uklarheter i den delte ledelsen mht økonomiansvar og roller Økonomiledelse ble ikke prioritert tilstrekkelig Spesielt gjaldt dette for administrativ leder som isteden for økonomiledelse valgte å prioritere arbeidet med administrative gjøremål som å rydde i rutinene på personalområdet. Det hører også med til historien at det oppstod betydelige interne konflikter mellom flere ansatte i staben og kunstnerisk leder som administrativ leder brukte mye tid og energi på. I forbindelse med konfliktene ble det gjort endringer i de enkeltes ansvarsområder. Budsjettarbeidet ble ikke fulgt opp helt inn til festivalstart I den delte ledelsen var det ulik forståelse om hvem som skulle ha ansvar for hva i oppfølgingen på økonomiområdet. Kunstnerisk leders forståelse var at han ikke hadde noe økonomiansvar selv om det var kunstnerisk leder som skulle utarbeidet programoppsett og arrangementsbudsjett til styremøtene. Dette budsjettet ble behandlet i aprilmøtet. Samtidig viser gjennomgangen at kunstnerisk leder ved flere anledninger i ettertid tok beslutninger som hadde økonomiske implikasjoner, uten at dette ble oppdatert i arrangementsbudsjettet. Kunstnerisk leder antok at administrativ leder og økonomirådgiver videreførte dette arbeidet. I rapporten konkluderer vi derfor med at kunstnerisk leder slapp budsjettarbeidet for tidlig. Foto: Olavsfestdagene Det var uklarheter i den delte ledelsen mht økonomiansvar og roller Ingen i den todelte ledelse skaffet seg en samlet oversikt over stiftelsens økonomiske forpliktelser. Det var heller ikke etablert tilstrekkelige kommunikasjonsrutiner i ledelsen 6

7 som sikret at informasjon om overskridelser ved budsjettet ble fanget opp. Gjennomgangen viser også at kommunikasjonsflyt generelt var mangelfull intern i ledelsen, og mellom ledelsen og staben. Det eksisterte derfor ulik forståelse av roller og ansvarsforhold i ledelsen og i staben. Styrets rolle Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvar for stiftelsen, og som skal påse at økonomi og kontraktsforpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også vedta stiftelsens budsjett og ha ansvar for å ansette direktør og fast stab. Dette er nedfelt i stiftelsens vedtekter. Gjennomgangen av styrets arbeid er basert på styreprotokoller, e-post og intervju. Denne viste at styret hadde etterspurt økonomisk informasjon i stor utstrekning, men uten at ledelsen hadde vært i stand til å gi tilstrekkelige svar. Samtidig viste protokollene at styret ga få styringssignaler i form av formelle vedtak. Styret behandlet også budsjettet i flere omganger fordi de ikke var helt tilfreds med det presenterte budsjettet. De vedtok et resultatkrav på én millioner kroner i overskudd, men det ble aldri formelt fattet et budsjettvedtak for 2008-festivalen. Vi mener også at styret undervurderte risikoen ved overgang til en todelte ledelse. De var godt kjent med at tidligere direktør var den eneste som hadde en helhetlig økonomisk oversikt over festivalen. De var også kjent med at den øvrige organisasjonsbyggingen rundt administrasjons- og økonomifunksjoner var generelt svakt utviklet. Styret la imidlertid til grunn at den todelte ledelsen skulle kontrollere hverandre, men dette viste seg i praksis å ikke fungere. Det ble heller ikke tatt med en klausul i avslutningsavtalen til tidligere direktør som sikret kompetanseoverføring. Rapportens konklusjon I rapporten konkluderer vi med at hovedårsaken til underskuddet var at den todelte ledelsen manglet oversikt over økonomien, både før og under festivalen. Festivalen ble mye større enn først forutsatt fra styret. Festivalen varte lengre enn i tidligere år og antall arrangementer økte betydelig. Arrangementer ble også mer teknisk komplisert på grunn av egenproduksjoner i og rundt Nidarosdomen. Disse kostnadene ble undervurdert og til dels glemt i budsjettarbeidet. Det var heller ikke etablert rutiner for å kvalitetssikre disse kostnadene. Svært få leverandørkontrakter var inngått i en tidlig fase av planleggingen og mange bestillinger bærer preg av ad-hoc løsninger. Budsjettet hadde en rekke feil og mangler, noe som innebar at inntekter ble budsjettert for høyt, samtidig som kostnader knyttet til ulike prosjekter falt utenfor. Budsjettet ble derfor ufullstendig. I rapporten konkluderer vi videre med at styret har det formelle ansvaret for årets underskudd, men at den todelte ledelse også må ta ansvar for underskuddet, først og fremst på grunn av manglende økonomisk oversikt og styring av virksomheten. Ufullstendige budsjetter og mangelfulle kontrollrutiner førte til at ledelsen ikke var i stand til å ivareta det ansvar som ligger i ledelsesfunksjonen. Det fremkommer ikke noe i undersøkelsen som tyder på at styret eller ledelsen var kjent med underskuddet før etter at festivalen var over. Fakta om Stiftelsen Olavsfestdagene Behandlingen av rapporten Styret fikk rapporten på høring og tok rapporten til orientering. Rapporten ble behandlet på et eget styremøte 3. desember 2008, hvorpå hele styret valgte å fratre. En egen pressekonferanse ble avholdt etter styremøtet. Rapporten ble etter dette omtalt i både Adressa og i NRK Trøndelag. Man kom også til en avklaring med kreditorene. Akkordløsningen ble godtatt av samtlige kreditorer. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune ga hver kr i bidrag som en del av akkordløsningen. Dette var nødvendig for å få etablert en positiv egenkapital i stiftelsen. Festivalen slapp dermed å gå veien om skifteretten og fikk dermed beholde statusen som Knutepunktfestival. Det nye styret valgte for 2009 å korte ned arrangement til åtte dager. Rapporten ble behandlet som politisk orientering i formannskapet og kontrollkomiteen i Trondheim kommune. Rapporten er i sin helhet lagt ut på Trondheim kommunerevisjons hjemmeside: Olavsfestdagene er en kirke- og kulturfestival som går av stabelen hvert år rundt Olsok, 29. juli i Trondheim. Festivalen varer en drøy uke og består av mer enn 150 arrangementer, fordelt på konserter, utekonserter, utstillinger, gudstjenester, kurs, mesterklasser, pilegrimsvandringer, foredrag, historisk marked og barneaktiviteter. Olavsfestdagene foregår på flere steder i Trondheim, men hovedarenaene er Nidarosdomen og Erkebispegården. Bakgrunnen for Olsok- feiringen er at Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 og deretter begravd ved Nidelva. Det ble bygget en Olavskirke ved gravstedet. Det ble deretter opplevde undere ved Olavs levninger, han ble gjenstand for helgendyrkelse og det kom pilegrimmere fra hele Europa til Olavsmessen i Nidarosdomen. Ett av formålene med Olavsfestdagene er å viderefører denne tradisjon. I moderne tid startet dette opp i 1962 gjennom etableringen av det som den gang het Olavsdagene. Dette ble senere utvidet til en folkefest med et tett program i og rundt Nidarosdomen. Olavsfestdagene ble i 1993 organisert som en stiftelse og fikk i 1997 status som Knutepunktfestival, en status som innebærer statlig og kommunal delfinansiering. Kilde: Beskrivelse av bakgrunnen for festivalen er basert på hjemmesidene; dagene.no; 7

8 NIRF har gleden av å kunne tilby COSOs nye veiledning «Guidance on Monitoring Internal Control Systems» i norsk språkdrakt «Veiledning i oppfølging av internkontroll» Internkontroll Et integrert rammeverk Veiledning i oppfølging av internkontroll Del I: Veiledning I 1992 utga Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) «Internal control Integrated Framework». Hensikten var å hjelpe foretak og andre virksomheter med å evaluere og forbedre sine systemer for internkontroll. Rammeverket har siden blitt innarbeidet i retningslinjer og regelverk, og brukt av tusenvis av virksomheter for å oppnå bedre kontroll med aktivitetene i deres streben etter å nå sine målsettinger. I januar 2009 utga COSO en ny veiledning, «Guidance on Monitoring Internal Control Systems», som skal klargjøre oppfølgingsdelen av internkontroll og gi veiledning på hvordan organisasjoner kan gjennomføre en målrettet og effektiv oppfølging. NIRF har også denne gangen besluttet å oversette veiledningen til norsk som en service til våre medlemmer og andre interesserte. Vi håper at oversettelsen til norsk språkdrakt vil gjøre veiledningen mer tilgjengelig og bli et nyttig verktøy for organisasjoner i Norge. «Veiledning i oppfølging av internkontroll» består av tre deler: oppfølging Del 1 «Veiledning» gir en kortfattet gjennomgang av kjerneprinsippene i COSOs oppfølgingskomponent. Del 2 «Anvendelse» gir en mer detaljert beskrivelse av prinsippene i del 1. Del 3 «Eksempler» inneholder eksempler fra organisasjoner som har rutiner for oppfølging i samsvar med veiledningen. De tre delene som utgjør den norske oversettelsen selges samlet til NIRF-medlemmer for kr 500* (ikke-medlemmer kr 550*). * Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. Bestilling den norske utgaven på våre nettsider eller ring for mer informasjon.

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer